The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by settananboss, 2020-08-02 16:03:42

Case eiei

ebook

Keywords: case eiei

รายชื่อสมาชิก

1 นาย ธนพงศ์ พฤกธารา รหสั นักศกึ ษา 1630201497 เลขท่ี 47
2 นาย กิตยิ ศ อริยะอมรกุล รหัสนกั ศึกษา 1630201505 เลขที่ 50
3 นาย จริ กฤต จงศิริวาณชิ รหสั นกั ศกึ ษา1630201513 เลขท่ี 51
4 นาย ภาคภมู ิ รัตโน รหสั นักศึกษา 1630202255 เลขท่ี 73
5 นาย เสฏฐนนั ท์ จงอิทธิ รหสั นักศกึ ษา 1630212361 เลขท่ี 75

Lazada Case eiei

นาเสนอ
ดร ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
รายงานนเ้ี ปน็ ส่วนหนงึ่ ของวชิ า MK212 Marketing
ภาควชิ าการตลาด คณะบรหิ ารธุรกิจ

มหาวทิ ยาลัยกรงุ เทพ

คานา

รายงานน้ีเปน็ รายงานสว่ นหนงึ่ ของวชิ า MK212 Marketing ภาควิชาการตลาดคณะบรหิ ารธุรกิจ
มหาวทิ ยาลยั กรุงเทพ โดยมจี ดุ ประสงค์เพ่อื ใหค้ วามรู้เร่ืองการตลาดและเพ่อื เป็นประโยชนแ์ ก่
การศึกษาผ้จู ดั ทาหวงั ว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชนก์ บั ผอู้ ่านหรือผู้ท่กี าลงั ศึกษาหาห้อมลู ใน

เรื่องนอ้ี ยหู่ ากมขี ้อแนะนาหรือข้อผดิ พลาดประการใดผจู้ ดั ทาขอน้อมรับมา ณ ทีน่ ด้ี ้วย

สารบญั หน้า
เรื่อง
1
Store name 2-4
Product to sell 5
Promotional campaign to lanch 6
Social media to engage 7
LAZADA UNIVERSITY

Store Name : Case eiei

ตวั อยา่ งภาพหน้าร้านค้า

รา้ น Case eiei ของเราน้นั จะเป็นการขายเคสแอรพ์ อตและมอื ถือในบางรุน่ เรา
จงึ อยากแนะนาเป็นทางสว่ นของเคสแอรพ์ อตเพราะมลี ายใหเ้ ลือกหลากหลาย
มากกวา่ ทางดา้ นของเคสมือถอื และร้านของเรานั้นก็ยงั มีคปู องส่วนลดไว้ให้ลูกค้า

ไดจ้ ับจอง

Product To Sell

เคสใส

สว่ นทางด้านของเคสใสของเรานนั้ จะมีความเทแ่ บบเรียบง่ายซง่ึ จะไมฉ่ ดู ฉาด
มากและเคสใสน่ิมอนั นีน้ นั้ กย็ งั สามารถกนั กระแทกขอบได้อีกด้วยและราคาท่ี
ทางร้านของเราจดั ขายนนั้ ก็ถกู มากอกี ด้วย

เคส Airpod ลายการ์ตนู

ทางด้านเคสแอร์พอตของเรานนั้ ก็จะเดน่ ในทางด้านของลายการ์ตนู สะ
สว่ นใหญ่ซง่ึ เราแนะนาเพราะมนั เป็นลายท่นี ่ารักและอยใู่ นราคาที่ไม่แพง
มากจนเกินไป

เคส Airpod สลี ้วน

และสาหรับคณุ ลกู ค้าที่ไมช่ อบเคสแอร์พอตท่ีลายฉดู ฉาดมาก
จนเกินไปทางร้าน Case eiei ของเราก็มเี คสแอร์พอตสีล้วนอยู่
ทงั้ หมด 7 สีให้ลกู ค้าได้เลอื กซอื ้ กนั นะครับ

Promotion Campain To lanch

โปรโมชนั่ ของร้านเรามกี ารลดราคาสนิ ค้าภายในร้านทกุ ชนิดลงและมี
โปรโมชนั่ การซอ็ สินค้าครบจานวนราคาสามารถเก็บสว่ นลดของทางร้าน
เพื่อนาไปใช้ลดราคารวมสินค้าลงเพ่ิมอกี ได้

Social media to engage

การใช้Instragramสว่ นตวั ในการโปรโมทร้านค้าในช่วงแรกจะทาให้
ผ้คู นท่ีติดตามเราหรือเพ่ือนและคนใกล้ชิดเหน็ ร้านค้าของเรามากยิ่งขนึ ้
และรวมถงึ ได้มีการแป๊ ะลิง้ ค์ร้านค้าไว้บนหนหน้าข้อมลู ส่วนตวั ทาให้

ผ้คู นท่ีสนใจได้เขL้าAถงึ Zร้าAนDค้าAได้UมาNกIขVนึ ้ รEวมRถSงึ IเปS็นTกYารบอกตอ่ ได้ด้วย

นาย ธนพงศ์ พฤกธารา รหัสนกั ศกึ ษา 1630201497 เลขท่ี 47

ทำให้เรำได้ร้เู ก่ยี วกับหลำยๆอยำ่ งเก่ียวกบั กำรทำรำ้ นสร้ำงรำ้ น
ของทำง lazada ในเรอ่ื งของท้งั กำรขนสง่ ทำให้ได้รู้วำ่ ทำง

lazada นัน้ มใี หห้ ลำกหลำยว่ำจดั ส่งแบบไหนทำใหร้ วู้ ำ่ เรำควรจะ
ใชก้ ลยุทธ์แบบไหนเวลำทย่ี อดขำยของเรำน้ันตกลงได้รู้วำ่ วธิ กี ำร
ตกแตง่ ร้ำนค้ำนนั้ ตอ้ งทำยังไงและได้ร้หู ลำยๆอยำ่ งวำ่ ใช้งำนยังไง
ทำใหเ้ รำนนั้ ไดน้ ำส่งิ ทีไ่ ดน้ ้ีมำทำกำรพัฒนำร้ำนคำ้ ของเรำใหด้ ีขน้ึ

และได้นำสง่ิ ทไ่ี ดม้ ำนนั้ ไปต่อยอดตอ่ ไป

นาย กติ ยิ ศ อรยิ ะอมรกุล รหัสนักศึกษา 1630201505 เลขท่ี 50

เป็นสิ่งทแ่ี ปลกใหมแ่ ละดีมำกๆสำหรับยุคนีเ้ พรำะทั้งสะดวก
รวดเร็วทำใหเ้ รำได้รูจ้ ักวิธกี ำรขำยของแบบใหม่ๆและทำใหเ้ รำ
สำมำรถขำยของและยงั มกี ำรทำใหเ้ ข้ำใจลูกค้ำและยอดขำยมำก
ยิง่ ข้นึ ทำใหร้ ปู ช่องทำงกำรโปรโมทสินคำ้ ว่ำช่วงนล้ี กู ค้ำขอบแบบ
ไหนเช่นกำรลงขำยในส่ือโซเชยี ล,และทำใหร้ ้วู ำ่ ช่วงไหนควรจัด
โปรโมชน่ั และกำรขำยในรปู แบบตำ่ งๆขำยของตำมชว่ งเวลำ

นาย จริ กฤต จงศริ ิวาณิช รหัสนกั ศึกษา1630201513 เลขท่ี 51

Lazada Sellerทำใหเ้ รำได้ร้จู กั วธิ กี ำรขำยของแบบใหมๆ่ และทำให้
เรำสำมำรถขำยของไดห้ ลำกหลำยรูปแบบยังมกี ำรสอนวธิ ีจดั ร้ำน
บนเว็ปไซส์และทำใหเ้ ข้ำใจลกู ค้ำมำกยงิ่ ขึ้นทำใหร้ ปู ชอ่ งทำงกำรโป
รโมทสนิ ค้ำเช่นกำรลงขำยในส่อื โซเชยี ล,กำรจ้ำงบคุ คลมชี อื่ เสยี งและ
ทำให้รู้ว่ำชว่ งไหนควรจัดโปรโมช่ันและกำรขำยในรปู แบบตำ่ งๆขำย
ของตำมช่วงเวลำหลกั กำรขำยกลยทุ ธก์ ำรขำยและทำให้รจู้ ักกำรรับมือ

ลูกคำ้ ในรปู แบบตำ่ งๆ

นาย ภาคภูมิ รตั โน รหสั นักศึกษา 1630202255 เลขท่ี 73

LAZADA UNIVERSITY สอนให้ผมไดเ้ รยี นรู้เกยี่ วกบั สอ่ื สนิ คำ้
ออนไลน์ท่สี ำมำรถใช้ได้จริงๆตวั เรำเองสำมำรถคิด วำงแผนถงึ
ธรุ กิจในอนำคต กำรทำ LAZADA UNIVERSITY สำมำรถสอนให้
ผมไดค้ ำนงึ ถงึ กำไร และวธิ กี ำรขำยของ ซ่งึ ในอนำคตตัวเองอำจ
เปิดธรุ กจิ เป็นของตัวเอง และสำมำรถฝึกทำอะไรทห่ี ำไมไ่ ดใ้ นร้ัว

โรงเรยี น

นาย เสฏฐนันท์ จงอทิ ธิ รหัสนกั ศกึ ษา 1630212361 เลขที่ 75

Lazada University ชว่ ยใหผ้ มไดเ้ รยี นรู้เกย่ี วกบั กำรเปดิ ร้ำนและกำร
ทำธรุ กจิ บนแพลตฟอมและออนไลนม์ ำกย่งิ ขึน้ เป็นกำรทำธุรกจิ ขนำด
เล็กแบบจรงิ ๆได้เรยี นรูแ้ นวทำงกำรตลำดในรูปแบบตำ่ งๆเพอื่ ท่จี ะทำ
ยอดขำยและนำเอำจดุ แขง็ เรื่องรำคำมำเปน็ กลยทุ ธห์ ลกั ในกำรขำย
รวมถึงกำรโปรโมทกำรทำโปรโมช่นั รวมถงึ เรื่องของกำรทำธรุ กิจใน
เรอ่ื งของจำนวนเงนิ ทง้ั ตน้ ทุนกำไรและเรอ่ื งของกำรขนสง่ ไดล้ องพบ
ด้วยตนเอวไดใ้ นชวี ติ จริงและเปน็ แนวทำงในกำรหำรำยได้อกี หนง่ึ

ช่องทำงได้


Click to View FlipBook Version