The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bam258002, 2021-04-10 08:39:14

อาหารหวาน-5

อาหารหวาน

อาหารหวาน

ชุมชนเทศบาลตาบลตลาดแค

เทศบาลตาบลตลาดแค แต่เดิมมีฐานะเป็ นสุขาภิบาล ประวั ิตความเ ็ปนมา
ตลาดแค โดย จดั ตงั้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนั ท่ี
ชุมชนเทศบาลตลาดแค 3 มิถุนายน 2514 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 หนา้ 1791
ลงวนั ท่ี วนั ท่ี 3 มิถุนายน 2514 ต่อมาไดย้ กฐานะข้ึนเป็ น
“เทศบาลตาบลตลาดแค” ตามพระราชบญั ญตั ิเปล่ียนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่ือวนั ท่ี 25
พฤษภาคม 2542 โดย นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์
เป็ นนายกเทศมนตรคี นแรกจนถึงปัจจบุ นั

เทศบาลตาบลตลาดแค ตง้ั อยู่ในเขตอาเภอโนนสูง
จงั หวดั นครราชสีมา มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 ประมาณ 262 กิโลเมตร และห่างจากตวั จงั หวดั
นครราชสีมาออกไปทางทิศตะวนั ออกเฉียงเหนือ เทศบาล
ตาบลตลาดแคแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 6 หมู่บา้ น 10
ชมุ ชน อาชพี ในชมุ ชนสว่ นใหญท่ าเกษตรกรรม คอื ปลกู ขา้ วคำนำ

E-Book เร่ือง อาหารหวานชุมชนเทศบาลตลาดแค เล่มน้ ีเป็ นส่วนหน่ึง
ของรายวชิ า การจดั การสารสนเทศทอ้ งถิ่น จดั ทาข้ ึนเพ่ือเป็ นคูม่ อื ในการศึกษา
หาความรูแ้ ละเพื่อใหเ้ กิดประโยชน์ต่อผูท้ ่ีสนใจ รวมท้ังเป็ นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาดา้ นอาหารหวานของปราชญ์ชาวบา้ น ณ ชุมชนเทศบาล
ตลาดแค E-book เล่มน้ ีมีเน้ ือหาประกอบ ดงั น้ ี ประวตั ิความเป็ นมาของชุมชน
เมนูอาหารหวาน วตั ถุดิบ วธิ ีทา เป็ นตน้

ท้ังน้ ี ทางคณะผูจ้ ัดทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า E-Book เล่มน้ ีจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ่ีสนใจศึกษาและทางคณะผูจ้ ัดทาขอขอบคุณอาจารยผ์ ูส้ อน
ปราชญ์ชาวบา้ นทุกท่านและชุมชนท่ีไดถ้ ่ายทอดความรูแ้ ละกรุณาใหท้ างเรา
ไดเ้ ก็บขอ้ มูลเพื่อมาทาสื่อและเผยแพร่ ขอขอบพระคุณในการช่วยสนับสนุน
จนทาให้ E-Book เลม่ น้ ีสาเร็จ ณ โอกาสน้ ีดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทา

สำรบญั 1
3
ขนมป้ันขลิบ 5
ขนมใส่ไส้ 7
ขนมกล้วย 9
ขนมตาลเมด็ 11
ขนมข้าวต้มลูกโยน 13
ขนมบวั ลอยไข่หวาน 15
ขนมฟักแฟง 17
ขนมทองพับ 19
ขนมเทยี นฟักทอง 21
ขนมข้าวต้มมดั 22
ปราชญ์ชาวบ้านอาหารหวาน
บรรยากาศการลงพ้ืนท่ี

1

วธิ ที ำ
1. ตอกไข่เป็ดใสถ่ ว้ ยตใี หเ้ขา้ กนั จากนน้ั ใส่นา้ มนั และนา้ ปูนใสอย่างละ 3 ชอ้ นโตะ๊ ผสมใหเ้ขา้ กนั
2. นาแป้งใส่ภาชนะ ใส่เกลอื และนา้ ตาลลงไปผสมใหเ้ขา้ กนั จากนน้ั ค่อยๆใส่ไขท่ เ่ี ตรยี มไวท้ ่ีละ

เลก็ นอ้ ยจนหมด
3. นานา้ มนั ผสมเขา้ กบั นา้ ปูนใส จากนนั้ นามาผสมเขา้ กบั แป้งทล่ี ะเลก็ นอ้ ย จากนนั้ ใหน้ วดแป้ง

จนแป้งไม่ตดิ มอื และพกั แป้งไว้ 20 นาที
4. ปน้ั ไสแ้ ละแป้งใหเ้ป็นกอ้ นกลมๆ เลก็ พอดคี า จากนนั้ นาแป้งมารดี ใหเ้ป็นแผ่นบางกาลงั ดี
5. นาแผ่นแป้งห่อไสท้ เ่ี ตรยี มไว้ พบั แป้งปะกบกนั และกดขอบใหต้ ดิ กนั จากนน้ั เก็บขอบโดยการ

ปนั้ ขลบิ ปนั้ บดิ ขอบปิดใหส้ นิท
6. ตง้ั กระทะใชไ้ ฟปานกลางมดั ใบเตยใสเ่ พม่ิ ความหอม พอนา้ มนั รอ้ นไดท้ จ่ี งึ นาขนมลงไปทอด

คอยคนเรอ่ื ยๆจนขนมสุกไดท้ แ่ี ละมสี สี นั สวยงาม
กำรเตรยี มไสถ้ วั่ เหลอื ง

1. แช่ถวั่ เหลอื งไว้ 1 ชม. เมอ่ื ครบเวลาแลว้ นามาลา้ งใหส้ ะอาด
2. นาถวั่ เหลอื งไปน่ึงใหส้ ุกแลว้ นาไปบดใหล้ ะเอยี ด
3. ตง้ั ไฟและใสก่ ะทิ นา้ ตาลทราย เกลอื และถวั่ เหลอื ง จากนนั้ กวนจนแหง้ เป็นเน้ือเดยี วและพกั ไว้

ใหเ้ ยน็

วตั ถดุ ิบ ขนมป้ั นขลบิ

1. แป้งอเนกประสงคห์ รอื แป้งเคก้ 1 กก

2. นา้ ตาลทรายแดง ½ ชอ้ นชา

3. เกลอื ป่น 1 ชอ้ นชา

4. ไขเ่ ป็ด 2 ฟอง วตั ถดุ บิ ตวั ไส้

5. นา้ ปูนใส 1. ถวั่ เหลอื ง

6. ใบเตย 2. กะทิ
7. นา้ มนั พชื 3. นา้ ตาลทราย
8. นา้ กะทิ 4. เกลอื

2

3

ขนมใส่ไส้ วตั ถดุ ิบ
1. นา้ ตาลปีบหรอื นา้ ตาลโตนด
2. แป้งขา้ วจา้ ว
3. แป้งขา้ วเหนียว
4. นา้ ตาลทรายขาว
5. เกลอื ป่น
6. มะพรา้ วอ่อนขูด
7. นา้ กะทิ
8. นา้ เปลา่

วธิ ที ำ
1. เตรยี มไสต้ งั้ ไฟ ใสน่ า้ เปลา่ เลก็ นอ้ ย ใส่นา้ ตาลปีบคนใหล้ ะลายจากนนั้ ใสม่ ะพรา้ วขูด

ลงไปผดั ใหแ้ หง้ และสสี วย จากนน้ั รวมควนั ใหห้ อม 20 นาที และปนั้ เป็นกอ้ นกลมๆ
พอดคี า
2. นาแป้งขา้ วเหนียวมาผสมกบั นา้ เปลา่ นวดจนไมต่ ดิ มอื จากนน้ั ปนั้ เป็นกอ้ นกลมๆ
และนามาห่อไสท้ เ่ี ตรยี มไว้
3. ตง้ั ไฟใส่กะทิ แป้งขา้ วจา้ ว นา้ ตาลทราย เกลอื ผสมใหเ้ขา้ กนั กวนดว้ ยไฟอ่อน
จนเน้ือแป้งขน้ ข้นึ
4. เตรยี มใบตอง จากนนั้ นาขนมห่อใสใ่ บตองและคาดเตย่ี วดว้ ยใบมะพรา้ ว กลดั ไม้
กลดั
5. ตงั้ ไฟแรง นาขนมใสห่ มอ้ น่ึง ใชเ้วลาประมาน 30 นาที

4

5

วธิ ที ำ
1. ปอกกลว้ ยและบดใหล้ ะเอยี ดจากนนั้ ใสแ่ ป้งขา้ วจา้ ว นา้ ตาล เกลอื

และนา้ กะทลิ งไป ผสมใหเ้ขา้ กนั
2. เตรยี มกระทงใบตองไว้ จากนนั้ นาขนมใส่ในกระทงและโรยหนา้

ดว้ ย มะพรา้ วขดู
3. ตงั้ ไฟกลางและนาขนมใสห่ มอ้ น่ึง ใชเ้วลาประมาน 20 นาที

วตั ถดุ ิบ ขนมกลว้ ย
1. กลว้ ยนา้ วา้ สุกงอม
2. นา้ ตาลทรายขาว
3. มะพรา้ วขูด
4. แป้งขา้ วจา้ ว
5. เกลอื ป่น
6. นา้ กะทิ

6

7

ขนมตาลเม็ด วตั ถดุ บิ
1. ตาลสุก
2. ขา้ วเหนียว
3. มะพรา้ วขดู
4. นา้ ตาลทรายขาว
5. เกลอื ป่น
6. นา้ เปลา่

วธิ ที ำ
1. แช่ขา้ วเหนียว 2 ชม. จากนนั้ ลา้ งลูกตาลใหส้ ะอาด จากนนั้ ปอกลูกตาล

นาเสน้ ดาออกและนาตาลมาคน้ั เอาเน้ือตาลและกรองกบั ผา้ ขาวบาง
2. ตง้ั ไฟใส่กะทิ เกลอื นา้ ตาล เค้ียวจนกะทเิ ดอื ดจากนน้ั ใส่เน้ือตาลลงไปคน

ใหเ้ขา้ กนั
3. นาขา้ วเหนียวลงไปผดั ใหไ้ ม่แหง้ ไม่แฉะมาก จากนนั้ นาขนมห่อใส่ใบตอง

โรยหนา้ ดว้ ยมะพรา้ วขูดและนาไปน่ึง ใชเ้วลาประมาน 40 นาที

8

9

วธิ ที ำ
1. นากลว้ ยนา้ วา้ ทห่ี นั้ ครง่ึ แลว้ มาหมกั กบั นา้ ตาลทรายเพอ่ื เพม่ิ รสหวาน
2. แช่ถวั่ ดา 1 ชม. จากนน้ั นาถวั่ ดาไปน่ึงในสุกพอควร ต่อมานามาควั่

ใหม้ กี ลน่ิ หอม
3. ลา้ งขา้ วเหนียวใหส้ ะอาดจากนนั้ ใสเ่ กลอื เลก็ นอ้ ยและนาถวั่ ดาทเ่ี ตรยี มไว้

มาผสมใหเ้ขา้ กนั
4. นาใบเตยมาห่อเป็นสามเหลย่ี มและนากลว้ ยมาคลกุ กบั ขา้ วเหนียวและใส่

ลงในใบเตย จากนนั้ ห่อใบเตยและมดั ดว้ ยตอก
5. ตงั้ ไฟตม้ นา้ รอจนนา้ เดอื ดจงึ นาขนมลงไปตม้ ใชเ้วลาในการตม้ 1 ชม.

วตั ถดุ ิบ ขนมขา้ วตม้ ลกู โยน
1. ขา้ วเหนียวดบิ
2. กลว้ ยนา้ วา้ หนั่ คร่งึ
3. นา้ ตาลทรายขาว
4. ถวั่ ดา
5. เกลอื ป่น
6. ใบเตย

10

11

ขนมบวั ลอยไข่หวาน วตั ถดุ บิ
1. แป้งขา้ วเหนียว 1 ถว้ ย
2. นา้ เปลา่ ¼ ถว้ ย
3. สผี สมอาหาร
4. นา้ ตาลทราย 1 ถว้ ย
5. เกลอื ป่น 1 ชอ้ นชา
6. นา้ กะทิ 1 ถว้ ย
7. ไขไ่ ก่

วธิ ที ำ
1. แบง่ แป้งออกตามจานวนสผี สมอาหารทใ่ี ช้ นวดผสมกบั นา้ และสผี สมอาหาร

แต่ละสี ผสมจนเป็นเน้ือเดยี วกนั และปน้ั เป็นกอ้ นกลมเลก็ ๆ พรอ้ มนามาคลกุ
กบั แป้งขา้ วเหนียวบางๆเตรยี มไว้
2. ใสน่ า้ กะทลิ งในหมอ้ เตมิ นา้ ตาลทรายและเกลอื ป่น คนผสมจนละลายแลว้ นาข้นึ
ตงั้ ไฟ พอเดอื ดใหป้ ิดไฟตกั ใส่ถว้ ยเตรยี มไว้
3. ตม้ นา้ ในหมอ้ จนเดอื ด นาบวั ลอยลงตม้ ทลี ะสใี หส้ ุกจนลอยข้นึ มา ตกั สะเดด็ นา้
ใสล่ งในถว้ ยจากนน้ั ใส่กะททิ เ่ี ตรยี มไว้
4. ตอกไขไ่ ก่ใสถ่ ว้ ย ค่อยๆเทลงในหมอ้ นา้ กะทิ รอจนไขส่ ุกตามชอบจากนน้ั ตกั ใส่
ถว้ ยบวั ลอย พรอ้ มเสริ ฟ์

12

13

วธิ ที ำ
1. ปอกแฟงปาดตรงกลางออกและขูดใหเ้ป็นช้นิ เลก็ ๆ จากนนั้ ขยา้ ใหน้ า้ ออกพอไดท้ ่แี ลว้

ใหผ้ สมแป้ง นา้ ตาล กะทแิ ละเกลอื ลงไปผสมใหเ้ขา้ กนั
2. ห่อใส่ใบตองปรมิ านพอเหมาะและโรยหนา้ ดว้ ย มะพรา้ วจากนนั้ ห่อและคาดเต่ยี ว

ดว้ ยใบมะพรา้ ว พรอ้ มกลดั ไมก้ ลดั
3. ตงั้ ไฟแรง นาขนมใส่หมอ้ น่ึง ใชเ้วลาประมาน 15 นาที

วตั ถดุ ิบ ขนมฟักแฟง
1. เน้ือแฟง 1 กก
2. แป้งขา้ วเจา้ ½ กก
3. หวั กะทิ ½ กก
4. นา้ ตาลทรายขาว ½ กก
5. เกลอื ป่น
6. มะพรา้ วขดู

14

ขนมทองพบั 15

วตั ถดุ บิ
1. แป้งขา้ วเจา้ 2 ½ ถว้ ยตวง
2. แป้งมนั 1 ชอ้ นโตะ๊
3. มะพรา้ วขูด 3 ขดี
4. นา้ ตาลปีบ 2 ½ ขดี
5. ไขไ่ ก่ 1 ฟอง
6. งาดา 3 ชอ้ นโตะ๊
7. นา้ มนั มะพรา้ วหรอื นา้ มนั พชื สาหรบั ทาพมิ พท์ องมว้ น

วธิ ที ำ
1. คนั่ มะพรา้ วโดยใชน้ า้ ดอกมะลิ 1 ถว้ ยตวง ใหไ้ ดก้ ะทิ 1 1/2 ถว้ ยตวง
2. ละลายนา้ ตาลปีบกบั กะทใิ หเ้ขา้ กนั ตงั้ ไฟใหเ้ดอื ด กรองเอาผงออก ท้งิ ไวใ้ หเ้ ยน็
3. ตอกไข่ใสช่ าม ตดี ว้ ยสอ้ มสกั ครู่ จงึ ผสมกบั กะทแิ ละนา้ ตาลทพ่ี กั ไว้ แลว้ ตกั ข้นึ ผสม

นวดไปกบั แป้งมนั และแป้งขา้ วเจา้ ในอ่างผสมจนแป้งละลายไมเ่ ป็นเมด็ จงึ ใส่งาดา
คนใหเ้ขา้ กนั
4. ตดิ เตาถ่านใหแ้ ดงทวั่ กนั แลว้ จงึ เอาข้เี ถา้ โรยทบั เพอ่ื ใหไ้ ฟอ่อนสมา่ เสมอกนั วางพมิ พ์
ทองมว้ นลงผงิ ใหร้ อ้ น จงึ ใชล้ ูกประคบจ่มุ นา้ มนั ทาพมิ พใ์ หท้ วั่
5. ตกั ขนมใสพ่ มิ พร์ าวๆ ครง่ึ ชอ้ นโตะ๊ บบี พมิ พใ์ หแ้ น่นและป้ิงกลบั ไปมาจนเหลอื งทวั่ กนั
ทง้ั สองดา้ น ใชม้ ดี แซะออกจากพมิ พพ์ บั รมิ ทงั้ 4 ดา้ นเขา้ หากนั แลว้ พบั ครง่ึ อกี ครง้ั
โดยเรว็ ก่อนทข่ี นมจะแขง็ ตวั เมอ่ื ขนมเยน็ ตวั แลว้ เกบ็ ใสข่ วดโหล อบดว้ ยควนั เทยี น
ใหม้ กี ลน่ิ หอม

16

17

วธิ ที ำ
1. นาฟกั ทองลา้ งใหส้ ะอาด ปอกเปลอื กแลว้ หนั่ เป็นช้นิ เลก็ ๆ น่ึงจนสุกน่ิม หลงั จากนน้ั บด

ใหล้ ะเอยี ด
2. นาฟกั ทอง แป้ง เกลอื นา้ ตาลมะพรา้ ว นวดใหเ้ขา้ กนั ทยอยใสน่ า้ แลว้ นวดใหเ้ นียน

เขา้ กนั ดี จนแป้งไมต่ ดิ มอื
3. นาใบตองมาเชด็ ทาความสะอาด แลว้ ใชป้ ากชามวางแลว้ ตดั เป็นรูปวงกลมตามรอยของ

ปากชาม
4. ปน้ั แป้งเป็นลูกกลม แลว้ กดแผ่ใหแ้ บนๆ แลว้ ใส่ไส้ แลว้ ใชแ้ ป้งห่อไสใ้ หม้ ดิ หลงั จากนน้ั

ใหว้ างแป้งลงในถว้ ยนา้ มนั
5. นานา้ มนั ทาใหท้ วั่ ใบตอง แลว้ นาแป้งวางบนใบตอง ห่อเป็นกรวยรูปขนมเทยี น
6. นาไปน่ึงดว้ ยนา้ เดอื ด ประมาณ 30 นาที หรอื จนกว่าจะสุก

วตั ถดุ บิ ขนมเทียนฟักทอง
1. แป้งขา้ วเหนียว 300 กรมั
2. ฟกั ทองน่ึงบด 200 กรมั
3. นา้ เปลา่ หรอื กะทิ 70 กรมั
4. เกลอื 1/2 ชอ้ นชา
5. นา้ ตาลมะพรา้ ว 100 กรมั
6. นา้ มนั หมหู รอื นา้ มนั พชื

18

19

ขนมขา้ วตม้ มดั วตั ถดุ บิ
1. ขา้ วเหนียวดบิ 800 กรมั
2. กลว้ ยนา้ วา้ สุก 10 ผล
3. ถวั่ ดา 100 กรมั
4. ใบเตย
5. หวั กะทิ 3 ถว้ ย
6. นา้ ตาลทราย 100 กรมั
7. เกลอื ป่น 1 ชอ้ นชา

วธิ ที ำ
1. แช่ถวั่ ดาท้งิ ไวข้ า้ มคืนแลว้ นามาน่ึงใหพ้ อสุก
2. ลา้ งขา้ วเหนียวใหส้ ะอาดแลว้ นาไปแช่นา้ ท้งิ ไว้ 4 ชวั่ โมง เสรจ็ แลว้ ตกั ข้นึ มาสะเดด็ นา้

พกั ไว้
3. ตง้ั กะทใิ นกระทะ ใส่ใบเตยลงไปเปิดไฟแรงปานกลาง เมอ่ื กะทเิ รม่ิ เดอื ด ตกั ใบเตย

ออกแลว้ ใสเ่ กลอื กบั นา้ ตาลลงไป
4. ลดไฟลงใสข่ า้ วเหนียวลงไปผดั กบั กะทิ ผดั ไปในทศิ ทางเดยี วกนั ผดั จนขา้ วเหนียวแหง้

ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที พอขา้ วเหนียวเร่มิ แหง้ ก็ปิดไฟ พกั ขา้ วเหนียวไวใ้ หเ้ยน็
5. ปอกกลว้ ยแลว้ ผ่าครง่ึ เตรยี มไว้ วางใบตองประกบดา้ นสอี ่อนของใบตองเขา้ หากนั

ใบใหญ่ไวข้ า้ งนอกใบเลก็ ไวข้ า้ งใน
6. ใส่ขา้ วเหนียวลงไปประมาณ 1 ชอ้ นโตะ๊ ใชช้ อ้ นเกลย่ี ขา้ วเหนียวใหแ้ บน จากนนั้ วาง

กลว้ ยลงไปตรงกลางและปิดดว้ ยขา้ วเหนียวอกี ที โรยหนา้ ดว้ ยถวั่ ดา
7. ห่อใบตองใหแ้ น่นแลว้ มดั ดว้ ยตอกหรอื เชอื ก นาขา้ วตม้ ไปเรยี งใสล่ งั น่ึง น่ึงดว้ ยไฟแรง

ใชเ้วลา 20 นาที เมอ่ื เสรจ็ แลว้ ก็ปิดไฟยกลงจากลงั น่ึงจดั ใสจ่ านเสริ ฟ์ ไดเ้ลย

20

ปราชญช์ าวบา้ นดา้ นอาหารหวาน 21

นางสทุ นิ ผวิ ทอง (ป้ าแอ)้ บา้ นเลขท่ี 33 หมู่15 นางสวน อดุ สนที (ป้ าสวน) บา้ นเลขท่ี 51 หมู่15
อาเภอโนนสงู จงั หวดั นครราชสมี า บา้ นตลาดแคตะวนั ออกฝั่งใตอ้ าเภอโนนสงู จงั หวดั
นครราชสีมา
ขนมปั้นขลิบ
ขนมใสไ่ ส้
ขนมตาลเม็ด
ขนมฟักแฟง

พสี่ มดั อาเภอโนนสงู จงั หวดั นครราชสมี า (ขนมทองพบั )

นายสุนทวน ชยั เสนา บา้ นเลนที่ 15 หมู่15 ป้ าศลิ ป์ อาชีพขายขนมไทย หมู่2 บา้ นตลาดแค
อาเภอโนนสงู จงั หวดั นครราชสมี า อาเภอโนนสงู จงั หวดั นครราชสมี า

ขนมกลว้ ย ขนมขา้ วตม้ ลูกโยน
ขนมเทยี นฟักทอง
ขนมขา้ วตม้ มดั

บรรยากาศการลงพ้นื ที่เกบ็ ขอ้ มูล 22

ณ อาเภอโนนสงู จงั หวดั นครราชสมี า

อา้ งองิ

ขอ้ มลู อาหารหวาน (ลงทพี่ ืน้ ). เกบ็ ข้อมลู จาก เทศบาลตาบลตลาดแค ตาบลธารปราสาท
อาเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสมี า
บัวลอยไข่หวาน (ออนไลน์). สบื คน้ จาก http://www.thaismescenter.com
[6 เมษายน 2564]
ใบเตย (ออนไลน์). สบื คน้ จาก https://idofragrance.com [6 เมษายน 2564]
ตาลสกุ (ออนไลน์). สบื ค้นจาก https://khonkidbuak.blogspot.com [6 เมษายน 2564]
ขนมทองพับ (ออนไลน์). สบื คน้ จาก http://www.viteetam.com [9 เมษายน 2564]
สว่ นผสมขนมทองพับ (ออนไลน์). สบื ค้นจาก http://www.thaismescenter.com
[9 เมษายน 2564]
ขนมเทยี นฟกั ทอง (ออนไลน์). สบื คน้ จาก http://www.naibann.com [10 เมษายน 2564]
ฟกั ทองบด (ออนไลน์). สบื คน้ จาก http://oknation.nationtv.tv [10 เมษายน 2564]
น้ามันมะพรา้ ว (ออนไลน์). สืบคน้ จาก https://cheewaherb.com [10 เมษายน 2564]
ข้าวตม้ มดั (ออนไลน์). สบื ค้นจาก https://food.mthai.com [10 เมษายน 2564]
ถั่วด้า (ออนไลน์). สบื ค้นจาก http://blog.arda.or.th [10 เมษายน 2564]

ขอขอบคณุ

• ผู้ชว่ ยศาสตราจารยว์ นิดา นเรธรณ์

(อาจารย์ประจารายวชิ า การจดั การสารสนเทศท้องถิน่ )
• มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• สานกั งานการวิจยั แหง่ ชาติ (วช.)
• เทศบาลตาบลตลาดแค ตาบลธารปราสาท อาเภอโนนสงู จงั หวัดนครราชสีมา
• นางสทุ ิน ผวิ ทอง,นางสวน อุดสนที, นายสุนทวน ชยั เสนา ป้าศิลป์และพ่สี มัด

(ปราชญ์ชาวบ้านดา้ นอาหารหวาน)

อาหารหวาน

ในชุมชนเทศบาลตาบลตลาดแคมีเมนูอาหาร ชุ
หวานมากมายทส่ี ืบตอ่ กนั มาจากรุน่ สูร่ ุน่ ไมว่ า่ จะทา ม
ทานเองหรือเป็ นอาชีพคา้ ขายของคนในชุมชน แต่ ช
ปัจจุบนั ขนมบางชนิดอาจไม่มีผูส้ ืบทอดและอาจจะ น
สูญหายไปได้ คงจะน่าเสียดายน่าดูเลยใช่ไหมคะ เ
ขนมอร่อยๆ ที่เป็ นภูมิปัญญาทอ้ งถิ่นของไทย ท
คณุ คา่ ต่อการสานต่อและอนุรกั ษส์ ืบตอ่ ไป วา่ แตจ่ ะ ศ
มีเมนูอะไรบา้ งนะ ไปดใู นเลม่ กนั เลย บ
< า
< ลผลติ ภณั ฑช์ ุมชนตลาดแค


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
Next Book
LIBRO PRUEBA