The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bam258002, 2021-04-04 10:58:43

อาหารหวาน-3

อาหารหวาน

อาหารหวาน

ชุมชนเทศบาลตาบลตลาดแค

เทศบาลตาบลตลาดแค เดมิ มฐี านะเป็ นสุขาภิบาลตลาด ประวั ิตความเ ็ปนมา
แค โดย จดั ตง้ั ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนั ที่ 3
ชุมชนเทศบาลตลาดแค มิถุนายน 2514 ในราชกิจจานุเบกษา เลม่ ท่ี 88 หนา้ 1791 ลง
วนั ที่ วนั ท่ี 3 มิถุนายน 2514 ต่อมาได้ยกฐานะข้ึนเป็ น
“เทศบาลตาบลตลาดแค” ตามพระราชบญั ญตั ิเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่ือวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 โดย นายชยั รตั น์ กิตติหิรญั วฒั น์ เป็ น
นายกเทศมนตรคี นแรกจนถึงปัจจบุ นั

เทศบาลตาบลตลาดแค ต้ังอยู่ในเขตอาเภอโนนสูง
จงั หวดั นครราชสีมา มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทศิ ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผน่ ดนิ หมายเลข
๒ ประมาณ ๒๖๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด
นครราชสีมาออกไปทางทิศตะวนั ออกเฉียงเหนือ เทศบาล
ตาบลตลาดแคแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ๖ หมู่บา้ น ๑๐
ชุมชน อาชพี ในชุมชนสว่ นใหญท่ าเกษตรกรรม คอื ปลกู ขา้ วคำนำ

E-Book เร่ือง อาหารหวานชุมชนเทศบาลตลาดแค เล่มน้ ีเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายวชิ า การจดั การสารสนเทศทอ้ งถิ่น จดั ทาข้ ึนเพ่ือเป็ นคู่มือในการศึกษาหา
ความรู้และเพ่ือใหเ้ กิดประโยชน์ต่อผูท้ ่ีสนใจ รวมท้ังเป็ นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาดา้ นอาหารหวานของปราชญ์ชาวบา้ น ณ ชุมชนเทศบาล
ตลาดแค E-book เลม่ น้ ีมีเน้ ือหาประกอบ ดงั น้ ี ประวตั ิความเป็ นมาของชุมชน
เมนูอาหารหวาน วตั ถุดิบ วธิ ีทา เป็ นตน้

ท้งั น้ ี ทางคณะผจู้ ดั ทาหวงั เป็ นอยา่ งยิ่งวา่ E-Book เล่มน้ ีจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผทู้ ่ีสนใจศึกษาและทางคณะผจู้ ดั ทาขอขอบคุณอาจารยผ์ ูส้ อน ปราชญช์ าวบา้ น
ทุกท่านและทางชุมชนท่ีไดถ้ ่ายทอดความรูแ้ ละกรุณาใหท้ างเราไดเ้ ก็บขอ้ มูล
เพ่ือมาทาส่ือและเผยแพร่ ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนจนทาให้ E-Book
เลม่ น้ ีสาเร็จ ณ โอกาสน้ ีดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทา

สำรบญั

ขนมป้ันขลิบ 1-2

ขนมใส่ไส้ 3-4
ขนมกล้วย 5-6
ขนมตาลเมด็ 7-8

ขนมข้าวต้มลูกโยน 9-10

ขนมบัวลอยไข่หวาน 11-12

ขนมฟักแฟง 13-14

ปราชญช์ าวบ้านอาหารหวาน
บรรยากาศการลงพ้ืนท่ี

1

วธิ ที ำ
1.ตอกไขเ่ ป็ดใสถ่ ว้ ยตใี หเ้ขา้ กนั จากนนั้ ใส่นา้ มนั และนา้ ปูนใสอย่างละ 3 ชอ้ นโตะ๊ ผสมใหเ้ขา้ กนั
2.นาแป้งใส่ภาชนะ ใส่เกลอื และนา้ ตาลลงไปผสมใหเ้ ขา้ กนั จากนนั้ ค่อยๆใส่ไข่ท่เี ตรียมไวท้ ่ลี ะ
เลก็ นอ้ ยจนหมด
3.นานา้ มนั ผสมเขา้ กบั นา้ ปูนใส จากนน้ั นามาผสมเขา้ กบั แป้งท่ีละเลก็ นอ้ ย จากนน้ั นวดแป้งจน
แป้งไมต่ ดิ มอื และพกั แป้งไว้ 20 นาที
4.ปน้ั ไสแ้ ละแป้งใหเ้ป็นกอ้ นกลมๆ เลก็ พอดคี า จากนน้ั นาแป้งมารดี ใหเ้ป็นแผ่นบางกาลงั ดี
5.นาแผ่นแป้งห่อไสท้ เ่ี ตรยี มไว้ พบั แป้งปะกบกนั และกดขอบใหต้ ดิ กนั จากนนั้ เก็บขอบโดยการปน้ั
ขลบิ
6.ตง้ั กระทะใชไ้ ฟปานกลางมดั ใบเตยใส่เพ่มิ ความหอม พอนา้ มนั รอ้ นไดท้ ่จี ึงนาขนมลงไปทอด
คอยคนเร่อื ยๆจนขนมสุกไดท้ แ่ี ละมสี สี นั สวยงาม

เตรยี มไสถ้ วั่ เหลอื ง
1.แช่ถวั่ เหลอื งไว้ 1 ชม. เมอ่ื ครบเวลาแลว้ นามาลา้ งใหส้ ะอาด
2.นาถวั่ เหลอื งไปน่ึงใหส้ ุกแลว้ นาไปบดใหล้ ะเอยี ด
3.ตง้ั ไฟและใส่กะทิ นา้ ตาลทราย เกลอื และถวั่ เหลอื ง จากนนั้ กวนจนแหง้ เป็นเน้ือเดียวและพกั ไว้
ใหเ้ ยน็

วัตถดุ บิ

1.แป้งอเนกประสงคห์ รอื แป้งเคก้ 1 กก

2.นา้ ตาลทรายแดง ½ ชอ้ นชา ขนมป้ั นขลบิ

3.เกลอื ป่น 1 ชอ้ นชา 4.ไข่เป็ด 2 ฟอง

5.นา้ ปูนใส 6.ใบเตย

7.นา้ มนั พชื 8.นา้ กะทิ

2

3

4

ขนมใส่ไส้ วตั ถดุ บิ 2.แป้งขา้ วจา้ ว
1.นา้ ตาลปีบหรอื นา้ ตาลโตนด 4.นา้ ตาลทรายขาว
3.แป้งขา้ วเหนียว 6.มะพรา้ วอ่อนขูด
5.เกลอื ป่น 8.นา้ เปลา่
7.นา้ กะทิ

วธิ ที ำ
1.เตรยี มไสต้ งั้ ไฟ ใส่นา้ เปลา่ เลก็ นอ้ ย ใส่นา้ ตาลปีบคนใหล้ ะลายจากนนั้ ใส่มะพรา้ วขูด
ลงไปผดั ใหแ้ หง้ และสสี วย จากนน้ั รวมควนั ใหห้ อม 20 นาที และปน้ั เป็นกอ้ นกลมๆ
พอดคี า
2.นาแป้งขา้ วเหนียวมาผสมกบั นา้ เปลา่ นวดจนไมต่ ดิ มอื จากนนั้ ปน้ั เป็นกอ้ นกลมๆและ
นามาห่อไสท้ เ่ี ตรยี มไว้
3.ตง้ั ไฟใส่กะทิ แป้งขา้ วจา้ ว นา้ ตาลทราย เกลอื ผสมใหเ้ขา้ กนั กวนไฟอ่อนจนเน้ือแป้ง
ขน้ ข้นึ
4.เตรียมใบตอง จากนนั้ นาขนมห่อใส่ใบตองและคาดเต่ียวดว้ ยใบมะพรา้ ว กลดั ไม้
กลดั
5.ตง้ั ไฟแรง นาขนมใสห่ มอ้ น่ึง ใชเ้วลาประมาน 30 นาที

5

วธิ ที ำ
1.ปอกกลว้ ยและบดใหล้ ะเอียดจากนน้ั ใส่แป้งขา้ วจา้ ว นา้ ตาล เกลอื และ
นา้ กะทลิ งไป ผสมใหเ้ขา้ กนั
2.เตรียมกระทงใบตองไว้ จากนนั้ นาขนมใส่ในกระทงและโรยหนา้ ดว้ ย
มะพรา้ วขูด
3.ตง้ั ไฟกลางและนาขนมใส่หมอ้ น่ึง ใชเ้วลาประมาน 20 นาที

วตั ถดุ บิ

1.กลว้ ยนา้ วา้ สุกงอม 2.นา้ ตาลทรายขาว

3.มะพรา้ วขูด 4.แป้งขา้ วจา้ ว ขนมกลว้ ย

5.เกลอื ป่น 6.นา้ กะทิ

6

7

ขนมตาลเม็ด 8

วตั ถดุ บิ
1.ตาลสุก 2.ขา้ วเหนียว
3.มะพรา้ วขดู 4.นา้ ตาลทรายขาว
5.เกลอื ป่น 6.นา้ เปลา่

วธิ ที ำ
1.แช่ขา้ วเหนียว 2 ชม. จากนนั้ ลา้ งลูกตาลใหส้ ะอาด จากนนั้ ปอกลูกตาลนาเสน้
ดาออกและนาตาลมาคน้ั เอาเน้ือตาลและกรองกบั ผา้ ขาวบาง
2.ตง้ั ไฟใส่กะทิ เกลอื นา้ ตาล เค้ียวจนกะทิเดือดจากนนั้ ใส่เน้ือตาลลงไปคนให้
เขา้ กนั
3.นาขา้ วเหนียวลงไปผดั ใหไ้ ม่แหง้ ไม่แฉะมาก จากนน้ั นาขนมห่อใส่ใบตองโรย
หนา้ ดว้ ยมะพรา้ วขูดและนาไปน่ึง ใชเ้วลาประมาน 40 นาที

9

วธิ ที ำ
1.นากลว้ ยนา้ วา้ ทห่ี นั้ ครง่ึ แลว้ มาหมกั กบั นา้ ตาลทรายเพอ่ื เพม่ิ รสหวาน
2.แช่ถวั่ ดา 1 ชม. จากนน้ั นาถวั่ ดาไปน่ึงในสุกพอควร ต่อมานามาควั่ ใหม้ ีกล่นิ
หอม
3.ลา้ งขา้ วเหนียวใหส้ ะอาดจากนนั้ ใสเ่ กลอื เลก็ นอ้ ยและนาถวั่ ดาท่เี ตรียมไวม้ าผสม
ใหเ้ขา้ กนั
4.นาใบเตยมาห่อเป็นสามเหลย่ี มและนากลว้ ยมาคลกุ กบั ขา้ วเหนียวและใส่ลงใน
ใบเตย จากนนั้ ห่อใบเตยและมดั ดว้ ยตอก
5.ตงั้ ไฟตม้ นา้ รอจนนา้ เดอื ดจงึ นาขนมลงไปตม้ ใชเ้วลาในการตม้ 1 ชม.

วตั ถดุ ิบ

1.ขา้ วเหนียวดบิ 2.กลว้ ยนา้ วา้ หนั่ ครง่ึ ขนมขา้ วตม้ ลูกโยน

3.นา้ ตาลทรายขาว 4.ถวั่ ดา

5.เกลอื ป่น 6.ใบเตย

10

11

12

วตั ถดุ ิบ

1.แป้งขา้ วเหนียว 1 ถว้ ย 2.นา้ เปลา่ ¼ ถว้ ย

ขนมบวั ลอยไข่หวาน 3.สผี สมอาหาร 4.นา้ ตาลทราย 1 ถว้ ย

5.เกลอื ป่น 1 ชอ้ นชา 6.นา้ กะทิ 1 ถว้ ย

7.ไขไ่ ก่

วธิ ที ำ
1.แบง่ แป้งออกตามจานวนสผี สมอาหารทใ่ี ช้ นวดผสมกบั นา้ และสผี สมอาหารแต่ละสี
ผสมจนเป็นเน้ือเดียวกนั และปนั้ เป็นกอ้ นกลมเล็กๆ พรอ้ มนามาคลุกกบั แป้งขา้ ว
เหนียวบางๆเตรยี มไว้
2.ใส่นา้ กะทลิ งในหมอ้ เตมิ นา้ ตาลทรายและเกลอื ป่น คนผสมจนละลายแลว้ นาข้นึ ตงั้
ไฟ พอเดอื ดใหป้ ิดไฟตกั ใสถ่ ว้ ยเตรยี มไว้
3. ตม้ นา้ ในหมอ้ จนเดอื ด นาบวั ลอยลงตม้ ทลี ะสใี หส้ ุกจนลอยข้นึ มา ตกั สะเด็ดนา้ ใส่
ลงในถว้ ยจากนนั้ ใส่กะททิ เ่ี ตรยี มไว้
4.ตอกไขไ่ ก่ใส่ถว้ ย ค่อยๆเทลงในหมอ้ นา้ กะทิ รอจนไข่สุกตามชอบจากนน้ั ตกั ใส่ถว้ ย
บวั ลอย พรอ้ มเสริ ฟ์

13

วธิ ที ำ
1.ปอกแฟงปาดตรงกลางออกและขูดใหเ้ ป็นช้ินเล็กๆ
จากนน้ั ขยา้ ใหน้ า้ ออกพอไดท้ แ่ี ลว้ ผสมแป้ง นา้ ตาล กะทิ
และเกลอื ลงไปผสมใหเ้ขา้ กนั
2.หอ่ ใสใ่ บตองปริมานพอเหมาะและโรยหนา้ ดว้ ยมะพรา้ ว
จากนน้ั ห่อและคาดเต่ียวดว้ ยใบมะพรา้ วพรอ้ มกลดั ไม้
กลดั
3.ตงั้ ไฟแรง นาขนมใสห่ มอ้ น่งึ ใชเ้วลาประมาน 15 นาที

1.เน้ือแฟง 1 กก วตั ถดุ บิ ขนมฟักแฟง
3.หวั กะทิ ½ กก 2.แป้งขา้ วเจา้ ½ กก
5.เกลอื ป่น 4.นา้ ตาลทรายขาว ½ กก
6.มะพรา้ วขดู

14

ปราชญช์ าวบา้ นอาหารหวาน

ป้ าแอ้ ป้ าสวน

นางสุทนิ ผวิ ทอง นางสวน อุดสนที
บา้ นเลขท่ี 33 หมู่15 บา้ นเลขที่ 51 หมู่15

ลุงสนุ ทวน ป้ าสนิ

นายสนุ ทวน ชยั เสนา อาชีพขายขนมไทย
บา้ นเลนที่ 15 หมู่15 หมู่2 ตลาดแค

บรรยากาศการลงพ้นื ที่เกบ็ ขอ้ มูล

อาหารหวาน

ในชุมชนเทศบาลตาบลตลาดแคมีเมนูอาหาร ชุ
หวานมากมายที่สืบต่อกนั มาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่วา่ จะ ม
ทาทานเองหรอื เป็นอาชพี คา้ ขายของคนในชมุ ชน แต่ ช
ปัจจุบนั ขนมบางชนิดอาจไม่มีผูส้ ืบทอดและอาจจะ น
สูญหายไปได้ คงจะน่าเสียดายน่าดูเลยใช่ไหมคะ เ
ขนมอร่อยๆ ท่ีเป็ นภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย ท
คุณคา่ ตอ่ การสานตอ่ และอนุรกั ษส์ ืบต่อไป วา่ แตจ่ ะ ศ
มเี มนูอะไรบา้ งนะ ไปดใู นเลม่ กนั เลย บ
< า
< ลผลิตภณั ฑช์ ุมชนตลาดแค


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 (2/2563)
Next Book
ผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี (2/2563)