The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) I30202
โรงเรียนสิงหวิทยาคม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stud08397, 2021-03-22 03:50:01

โครงงานเรื่องกำจัดขยะในโรงเรียน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) I30202
โรงเรียนสิงหวิทยาคม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Keywords: การกำจัดขยะในโรงเรียน,ขยะ,โครงงาน,คัดเเยกขยะ,นักเรียน

โครงการกาจัดขยะในโรงเรียนสิงหวทิ ยาคม

ผู้จัดทา

นายคมสันต์ ดีดว้ ยชาติ ช้นั ม5/1 เลขท่ี 1
นายศรศกั ด์ิ สุขรินทร์ ช้นั ม5/1 เลขที่ 5
นายเจษฎา แกว้ เมือง ช้นั ม5/1 เลขที่ 6
นางสาวกญั ญารัตน์ เช่ือมน่ั ช้นั ม5/1 เลขที่ 12
นางสาวจุฑามาศ แพทยไ์ ชโย ช้นั ม5/1 เลขที่ 15
นางสาวนิศารัตน์ สงั ขส์ ุขศรี ช้นั ม5/1 เลขท่ี 17
นางสาวอารีรัตน์ เช้ือรามญั ช้นั ม5/1 เลขที่ 20

รายงานน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของรายวชิ าการสื่อสารและการนาเสนอ (IS2) I30202
โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์
ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563

โครงการกาจดั ขยะในโรงเรียนสิงหวทิ ยาคม

ผู้จัดทา

นายคมสันต์ ดีดว้ ยชาติ ช้นั ม5/1 เลขที่ 1
นายศรศกั ด์ิ สุขรินทร์ ช้นั ม5/1 เลขที่ 5
นายเจษฎา แกว้ เมือง ช้นั ม5/1 เลขท่ี 6
นางสาวกญั ญารัตน์ เช่ือมนั่ ช้นั ม5/1 เลขที่ 12
นางสาวจุฑามาศ แพทยไ์ ชโย ช้นั ม5/1 เลขที่ 15
นางสาวนิศารัตน์ สังขส์ ุขศรี ช้นั ม5/1 เลขท่ี 17
นางสาวอารีรัตน์ เช้ือรามญั ช้นั ม5/1 เลขที่ 20

รายงานน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของรายวชิ าการสื่อสารและการนาเสนอ (IS2) I30202
โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์
ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563

(ก)

ช่ือเรื่อง การกาจดั ขยะในโรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ผจู้ ดั ทา :
นายคมสันต์ ดีดว้ ยชาติ ช้นั ม5/1 เลขที่ 1
นายศรศกั ด์ิ สุขรินทร์ ช้นั ม5/1 เลขที่ 5
นายเจษฎา แกว้ เมือง ช้นั ม5/1 เลขท่ี 6
นางสาวกญั ญารัตน์ เชื่อมน่ั ช้นั ม5/1 เลขท่ี 12
นางสาวจุฑามาศ แพทยไ์ ชโย ช้นั ม5/1 เลขท่ี 15
นางสาวนิศารัตน์ สงั ขส์ ุขศรี ช้นั ม5/1 เลขที่ 17
นางสาวอารีรัตน์ เช้ือรามญั ช้นั ม5/1 เลขที่ 20

โรงเรียน : สิงหวทิ ยาคม
ปี การศึกษา : 2563

บทคดั ย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีเป็ นการศึกษาเชิงสารวจ จากการสารวจปัจจุบนั ขยะในโลกของเรามีขยะที่
อนั ตรายมากข้ึนและบางประเภทไม่สามารถกาจดั ไดถ้ ูกวธิ ี รวมท้งั ประเทศไทยดว้ ย หน่ึงในน้นั คือ
โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ที่มีปัญหาเกี่ยวกบั การทิ้งขยะไม่เป็ นท่ี จึงมีการจดั ทาโครงการน้ีข้ึนมี
วตั ถุประสงคเ์ พ่ือใหก้ ารจดั การขยะในโรงเรียนดีข้ึน ใหน้ กั เรียนในโรงเรียนทิง้ ขยะให้ถูกท่ี และเพือ่
สร้างจิตสานึกในการทิ้งขยะ ผศู้ ึกษาไดท้ าการศึกษาคน้ ควา้ โดยการใชส้ ื่ออินเทอร์เน็ตในการคน้ ควา้
หาแนวทาง ลงมือปฏิบตั ิงานในโรงเรียนโดยจดั หาถงั แยกขยะ ทาป้ ายประกาศ ประชาสมั พนั ธ์หนา้

เสาธง และเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมการทิง้ ขยะร่วมดว้ ย มีเก็บรวบรวมขอ้ มูลโดย เก็บรูปภาพและจด
บนั ทึก วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ การสารวจการทิ้งขยะท่ีถงั แยกขยะที่ผจู้ ดั ทาไดเ้ ตรียมไว้

ผลการศึกษาคน้ ควา้ พบวา่ จากที่ประชาสมั พนั ธ์ ทาป้ ายประกาศ นกั เรียนส่วนใหญแ่ ยกทิ้ง
ขยะถูกถงั และทิง้ ขยะลงถงั ไมท่ ิ้งเกล้ือดกลาด ซ่ึงสอดคลอ้ งกบั สมมติฐานที่ต้งั ไวว้ า่ ถา้ มีถงั ขยะท่ี
สามารถแยกขยะนกั เรียนจะสนใจในการแยกขยะและทิง้ ใหถ้ ูกท่ีมากข้ึน ดงั ท่ีไดจ้ ากการ
ประชาสมั พนั ธ์และสังเกตพฤติกรรมการทิ้ง

(ข)

กติ ติกรรมประกาศ

การศึกษาคน้ ควา้ ในคร้ังน้ีสาเร็จลุล่วงไดโ้ ดยความช่วยเหลือจาก คูณครูนารินทร์ ศรีณรงค์
ครูผสู้ อนวชิ าศึกษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเองท่ีใหค้ าแนะนา ตรวจสอบและแกไ้ ขขอ้ บกพร่อง และครูนิตยา
ภทั ทิยไพบลู ย์ ครูผอู้ านวยความสะดวกเร่ืองจดั หาอุปกรณ์ ตลอดท้งั เพ่ือนๆที่ไดช้ ่วยเหลือและช่วย
ทางานจนสาเร็จลุล่วง ผศู้ ึกษาขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ี

นอกจากน้ีผศู้ ึกษาขอขอบคุณสถานที่และนกั เรียนโรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์
อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์ ที่ทาใหโ้ ครงการคร้ังน้ีจนกระทง่ั ประสบความสาเร็จดว้ ยดี

หากการศึกษาคน้ ควา้ คร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์แก่ผสู้ นใจโดยทวั่ ไป ขอมอบความดีและ
คุณประโยชน์ที่เกิดข้ึนแด่โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์

ลงชื่อ

นายคมสันต์ ดีดว้ ยชาติ
นายศรศกั ด์ิ สุขรินทร์
นายเจษฎา แกว้ เมือง
นางสาวกญั ญารัตน์ เชื่อมนั่
นางสาวจุฑามาศ แพทยไ์ ชโย
นางสาวนิศารัตน์ สังขส์ ุขศรี
นางสาวอารีรัตน์ เช้ือรามญั

สารบัญ (ค)

เรื่อง หน้า

บทคดั ยอ่ ก
กิตติกรรมประกาศ ข
สารบญั ค-ง
สารบญั ภาพ จ
บทท่ี 1 บทนา 1-2

1.1 ความเป็นมาและความสาคญั ของการศึกษาคน้ ควา้ 3-9
1.2 วตั ถุประสงค์
1.3 สมมติฐานของการศึกษาคน้ ควา้ 10-14
1.4 ขอบเขตการศึกษาคน้ ควา้
1.5 ประโยชน์ที่คาดวา่ จะไดร้ ับ 15-16
บทท่ี 2 เอกสารที่เก่ียวขอ้ งกบั การศึกษาคน้ ควา้
2.1 ขยะมลู ฝอยหมายถึง
2.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
2.3 องคป์ ระกอบของขยะมูลฝอย
2.4 สาเหตุท่ีทาใหเ้ กิดขยะมูลฝอย
บทที่ 3 วธิ ีดาเนินงานศึกษาคน้ ควา้
3.1 ประชากรและกลุ่มตวั อยา่ ง
3.2 วธิ ีดาเนินการศึกษาคน้ ควา้
3.3 ขอ้ มูลท่ีใชใ้ นการศึกษาคน้ ควา้
3.4 เครื่องมือท่ีใชใ้ นการศึกษาคน้ ควา้
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้ มูล
3.6 การวเิ คราะห์ขอ้ มูล
บทท่ี 4 ผลการศึกษาคน้ ควา้
4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มลู

เร่ือง (ง)
บทท่ี 5 สรุปอภิปรายผลและขอ้ เสนอแนะ หน้า
17-18
5.1 สรุปผลการศึกษาคน้ ควา้
5.2 อภิปรายผลการศึกษาคน้ ควา้ 19
5.3 ขอ้ เสนอแนะ 20
บรรณานุกรม 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก ก 23-24
ภาคผนวก ข
ประวตั ิผจู้ ดั ทา

สารบญั ภาพ (จ)

ภาพท่ี หนา้

ภาพที่ 1.1 1
ภาพท่ี 2.1 7
ภาพที่ 2.2 8
ภาพที่ 2.3,2.4 9
ภาพท่ี 3.1 10
ภาพที่ 3.2 ,3.3 11
ภาพท่ี 3.4,3.5 12
ภาพที่ 3.6,3.7 13
ภาพที่ 4.1,4.2 15-16

(1)

บทที่ 1

บทนา

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาค้นคว้า

ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงข้ึนตอ่ เน่ืองข้ึนทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมลู ฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย ปี 2559¹ พบวา่ มีปริมาณการเกิดขยะรวมกนั ท้งั ประเทศ 27.06 ลา้ นตนั ต่อปี เทียบเท่าตึก
ใบหยก 2 จานวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตนั ต่อวนั เฉล่ียเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อ
คนตอ่ วนั ยงั ไมร่ วมขยะตกคา้ งสะสมที่เพ่มิ ข้ึนทุกปี ไมต่ ่ากวา่ ปี ละ 10 ลา้ นตนั
1.ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ยอ่ ยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 64 จากขยะท้งั หมด ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือ
ทิ้ง
2.ขยะรีไซเคิล เป็นท่ีขยะสามารถนามาหลอมใชใ้ หมไ่ ดห้ ากมีการแยกขยะอยา่ งถูกตอ้ งและทาความ
สะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสดั ส่วนร้อยละ 30 ของขยะท้งั หมด
3.ขยะทวั่ ไป เป็นยอ่ ยสลายตามธรรมชาติไดย้ าก หรือนาไปรีไซเคิลแลว้ ไมค่ ุม้ ทุน ตอ้ งนาไปกาจดั
ไดแ้ ก่ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ร้อยละ 3 ของขยะท้งั หมด
4.ขยะอนั ตราย เป็น ขยะที่ตอ้ งนาไปกาจดั หรือบาบดั ดว้ ยวธิ ีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย
ยาฆา่ แมลง กระป๋ องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3

โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์ ก็เกิดปัญหาเช่นน้ี นกั เรียน
บางส่วนทิ้งขยะไมถ่ ูกที่ ไมม่ จี ิตสานึกในการทิง้ ขยะ เวลาที่ตอ้ งลงบริเวณทาความสะอาด ทาใหค้ นที่
ไดบ้ ริเวณท่ีมีคนทิง้ ขยะไวจ้ านวนมากก็จะลาบากมากกวา่ หอ้ งอื่น

ภาพที่ 1.1

(2)
การที่ทิ้งขยะไมเ่ ป็นท่ีก็จะทาใหส้ ถานที่น้นั ๆไมน่ ่าอยเู่ กิดความสกปรกและไม่มีท่ีนงั่ ทาใหห้ ลายๆคน
เกิดความลาบาก เวลาท่ีจะนง่ั เขียนงานหรือทากิจกรรมตา่ งๆกลุ่มผศู้ ึกษาจึงเลง็ เห็นวา่ ถา้ โรงเรียนของ
เราทิ้งขยะอยา่ งถูกท่ี กจ็ ะทาใหโ้ รงเรียนน่าอยมู่ ากข้ึน เพ่ือเป็นการทาใหส้ ภาพแวดลอ้ มดีข้ึน เราเริ่ม
โดยการหาถงั แยกขยะ การประชาสัมพนั ธ์หนา้ เสาธงเกี่ยวกบั การทิ้งขยะ และนาป้ ายใหค้ วามรู้
เกี่ยวกบั การแยกขยะไปติดตามสถานที่ตา่ งๆผศู้ ึกษาเลือกวธิ ีการการจดั การขยะในโรงเรียน เป็นการที่
จะทาใหโ้ รงเรียนสะอาดและน่าอยมู่ ากยง่ิ ข้ึน
2. วตั ถุประสงค์

2.1 เพ่อื ตอ้ งการใหโ้ รงเรียนปราศจากขยะที่ทิง้ อยา่ งไมถ่ ูกที่
2.2 เพอื่ ตอ้ งการให้นกั เรียนแยกขยะก่อนทิ้ง

3. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
ถา้ มีถงั ขยะที่สามารถแยกขยะนกั เรียนจะสนใจในการแยกขยะและทิ้งใหถ้ ูกท่ีมากข้ึน
4. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

4.1 สถานที่ โรงเรียนสิงหวิทยาคม
4.2 ระยะเวลา 14 ธนั วาคม 2563 – 30 มกราคม 2564
4.3 ประชากร นกั เรียนในโรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
กลุ่มตวั อยา่ ง นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 5/1 โดยการ นาถงั ขยะไปวางไวท้ ี่บริเวณ
ประชาสัมพนั ธ์หนา้ เสาธงเก่ียวกบั การทิ้งขยะ และนาป้ ายใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั การแยกขยะไปติดตาม
สถานที่ตา่ งๆ
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1 ทาใหโ้ รงเรียนสะอาดข้ึน
2. ทาใหเ้ ด็กนกั เรียนแยกขยะเป็น
3. ทาใหส้ ถานที่ในโรงเรียนน่าอยมู่ ากยงิ่ ข้ึน
4. ปลูกจิตสานึกใหน้ กั เรียนทิง้ ขยะใหถ้ ูกท่ี
5. นกั เรียนมีความรู้และเขา้ ใจในการจดั การกบั ขยะของตนเองและภายในโรงเรียน

(3)

บทท่ี 2

เอกสารทเ่ี กยี่ วข้องกบั การศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาคน้ ควา้ เรื่อง การจดั การขยะในโรงเรียน แนวคิดทฤษฎีและหลกั ฐานตา่ ง ๆ จากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ งดงั ตอ่ ไปน้ี
ขยะ หมายถึง ส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซ่ึงเส่ือมสภาพจนใชก้ ารไมไ่ ด้
หรือไม่ตอ้ งการใชแ้ ลว้ บางชนิดเป็นของแขง็ หรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียตอ่ สุขภาพทาง
กายและจิตใจเน่ืองจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคทาใหเ้ กิดมลพษิ และทศั นะอุจาด
มูลฝอย หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้
มูลสตั ว์ หรือซากสตั ว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสตั วห์ รือที่อื่น

ประเภทของขยะมูลฝอย
ประเภทมลู ฝอยท่ีจาแนกกนั ทว่ั ไปมี ๔ ประเภท
1.มลู ฝอยอินทรียเ์ ป็นสิ่งท่ียอ่ ยสลายไดง้ ่ายเช่นเศษอาหารผกั ผลไมห้ ญา้ ใบไมก้ ิ่งไมซ้ ากพืชซาก
สัตว์ เป็นตน้

2. มูลฝอยรีไซเคิลเป็นส่ิงที่ยงั มีประโยชนส์ ามารถนาไปแปรรูปกลบั มาใชใ้ หม่เช่นกระดาษ
พลาสติกแกว้ โลหะกล่องเคร่ืองดื่มแบบ UHT กระป๋ องและแผน่ ซีดีเป็ นตน้
3. มลู ฝอยอนั ตรายเป็ นสิ่งที่มีองคป์ ระกอบหรือปนเป้ื อนสารอนั ตรายวตั ถุมีพิษวตั ถุกดั กร่อน
วตั ถุติดเช้ือและวตั ถุไวไฟเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่หลอดไฟฟลูออเรสเซนตข์ วดน้ายาลา้ ง
หอ้ งน้าและกระป๋ องสเปรย์ เป็นตน้
4. มลู ฝอยทว่ั ไปหมายถึงส่ิงอื่น ๆ นอกเหนือจากขา้ งตน้ อาจนามาใชใ้ หม่ได้ แตย่ อ่ ยสลายยาก
ไม่คุม้ ค่าในการแปรรูปกลบั มาใชใ้ หม่เช่นเศษผา้ เศษหนงั ซองบะหม่ีก่ึงสาเร็จรูปพลาสติกห่อ
ขนมเป็ นตน้

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
องคป์ ระกอบของขยะจะเปล่ียนไปตามสภาพของภมู ิอากาศฤดูกาลและพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจสงั คมวถิ ีชีวติ ตลอดจนอุปนิสัยและแบบแผนในการบริโภคของแตล่ ะชุมชนเมืองโดยทวั่ ไป
มีองคป์ ระกอบแตกต่างกนั ไปอยา่ งไรกต็ ามขยะมูลฝอยท่ีมีแหล่งกาเนิดมาจากชุมชนมีองคป์ ระกอบ
หลกั อยดู่ ว้ ยกนั ๔ ประเภทคือ

1.ขยะอินทรียท์ ่ีสามารถยอ่ ยสลายไดเ้ ช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญา้ (๕๐%)
2.ขยะรีไซเคิลเช่น แกว้ กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม และยาง (๓๐ %)
3. ขยะอนั ตรายหรือของเสียอนั ตรายจากชุมชนเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟฟ้ า (๓%)

(4)
4. ขยะทวั่ ไปเช่นเศษผา้ เศษไมเ้ ศษวสั ดุก่อสร้างเถา้ จากการเผาไหมแ้ ละอื่น ๆ (๑๗%)
สาเหตุทที่ าให้เกดิ ปัญหาขยะมูลฝอย
1. ความมกั ง่ายและขาดจิตสานึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนเป็นสาเหตุที่พบบอ่ ยมากซ่ึงจะเห็นไดจ้ าก
การทิ้งขยะลงตามพ้นื หรือแหล่งน้าโดยไม่ทิ้งลงในถงั รองรับที่จดั ไวใ้ หแ้ ละโรงงานอุตสาหกรรมบาง
แห่งลกั ลอบนาสิ่งปฏิกลู ไปทงิ้ ตามท่ีวา่ งเปล่า
2. การผลิตหรือใชส้ ่ิงของมากเกินความจาเป็ นเช่นการผลิตสินคา้ ท่ีมีกระดาษหรือพลาสติกหุม้
หลายช้นั และการซ้ือสินคา้ โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงทาใหม้ ีขยะปริมาณมาก
3. การเกบ็ และทาลายหรือนาขยะไปใชป้ ระโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพจึงมีขยะตกคา้ งกอง
หมกั หมมและส่งกล่ินเหมน็ ไปทว่ั บริเวณจนก่อปัญหามลพษิ ใหก้ บั ส่ิงแวดลอ้ ม
การจัดการขยะ
ปัจจุบนั มีแนวทางการจดั การขยะต้งั แต่ตน้ ทางนนั่ คือการเลือกวตั ถุดิบหรือผลิตภณั ฑส์ ินคา้
ต่างๆไปจนถึงปลายทางของการจดั การขยะอาทิการทาป๋ ุยการแยกขยะการน้าขยะรีไซเคิลไปใช้
ประโยชน์ต่อ ฯลฯ ส่วนใหญ่เรามกั ใชห้ ลกั การ ๓Rs แตห่ ากจะสามารถช่วยลดและจดั การขยะไดอ้ ยา่ ง
มีประสิทธิภาพการใชห้ ลกั ๑AR ซ่ึง ๓F ท่ีวา่ นน่ั คือ Reduce Reuse และ Recycle แต่ ๒A ที่เพ่มิ มาน้นั
มีความสาคญั คือเป็นการหลีกเลี่ยงหรืองด (Avoid) วตั ถุดิบหรือผลิตภณั ฑส์ ินคา้ ต่างๆท่ีก่อใหเ้ กิดขยะ

การจัดการขยะมูลฝอย
Reduce หรือ ลด

ลดการบริโภคท่ีจะทาใหเ้ กิดการร่อยหรอของทรัพยากรที่มีอยอู่ ยา่ ง จากดั ทรัพยากรท่ีใชแ้ ลว้
หมดไปรวมท้งั ทรัพยากรท่ีทดแทนใหมไ่ ดบ้ างชนิดกต็ อ้ งลดการใชเ้ นื่องจากทาใหเ้ กิดการเสียสมดุล
ของระบบนิเวศโดยการลดการใชท้ รัพยากร ดงั น้ี

1.ทรัพยากรท่ีใชแ้ ลว้ หมดไป
2. ทรัพยากรท่ีทดแทนใหมไ่ ด้
3. ผลิตภณั ฑท์ ี่เมื่อนามาใชจ้ ะทาใหเ้ กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ
4. ผลิตภณั ฑท์ ่ีไดจ้ ากขบวนการผลิตท่ีตอ้ งใชพ้ ลงั งานมาก

(5)

Reuse หรือ ใช้ซ้า-ใช้แล้วใช้อีก
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการบริโภคอยา่ งเหมาะสม เพือ่ ลดการร่อยหรอของทรัพยากรท่ีมีอยู่

และลดการปล่อยมลพษิ สู่สภาพแวดลอ้ มโดยการนาผลิตภณั ฑแ์ ละทรัพยากรกลบั มาใชใ้ หม่ใน
ลกั ษณะเดิมไมม่ ีการเปลี่ยนรูปทรงดว้ ยการหลอมบดแยกใด ๆ เพอื่ หลีกเล่ียงการสูญเสียพลงั งาน เช่น

1.เส้ือผา้ ทุกชนิด
2. ภาชนะบรรจุที่ทาดว้ ยแกว้ ทุกชนิด
3. ภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ เช่น ลงั กระดาษ ลงั พลาสติก ฯลฯ
4. กระดาษ

Recycle หรือหมุนเวยี นกลบั มาใหม่
ผลิตภณั ฑบ์ างชนิดแมจ้ ะมีความคงทน แตก่ ลบั มีอายกุ ารใชง้ านส้ันมีปริมาณการใชม้ ากทา

ใหเ้ กิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลงั งานอยา่ งรวดเร็วจึงควรใชผ้ ลิตภณั ฑห์ รือบรรจุภณั ฑป์ ระเภท
น้ีอยา่ งระมดั ระวงั และใหเ้ กิดประโยชน์คุม้ คา่ มากที่สุดเพื่อลดปริมาณของเสียท่ีจะถ่ายเทสู่
สภาพแวดลอ้ มและเมื่อเลิกใชแ้ ลว้ ควรจะจดั การเพอ่ื นาเอาทรัพยากรท่ีคร้ังหน่ึงถูกแปรเปลี่ยนเป็น
ผลิตภณั ฑด์ งั กล่าวหมุนเวยี นกลบั มาใชใ้ หมซ่ ่ึงจะตอ้ งผา่ นกระบวนการหลอมละลาย บด อดั ฯลฯ
ผลิตภณั ฑท์ ่ีสามารถนามาหมุนเวยี นกลบั มาใชใ้ หมไ่ ดม้ ี ดงั น้ี

1. แกว้ ไดแ้ ก่ ขวดแกว้ ตา่ งๆท้งั ที่มีสีใส สีน้าตาลและสีเขียว
2. กระดาษ ไดแ้ ก่ กระดาษหนงั สือพิมพ์ กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ สมุด กระดาษ
สานกั งานหนงั สือตา่ งๆ
3. โลหะ ไดแ้ ก่ วสั ดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด กระป๋ องอลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง
4. พลาสติก ไดแ้ ก่ ขวดน้าพลาสติกใส ขวดน้าพลาสติกสีขาวขนุ่ ถุงพลาสตกิ เหนียว
ภาชนะพลาสติกตา่ งๆ (กะละมงั ถงั น้าขวด แชมพู )รวมถึงบรรจุภณั ฑท์ ่ีมีสญั ลกั ษณ์รีไซเคิล
การจัดการขยะทต่ี ้นทาง

หลกี เลย่ี งการทาให้เกดิ ขยะจานวนมากและยากต่อการกาจัดโดย ...
-ทุกคร้ังท่ีเลือกซ้ือสินคา้ ใหต้ รวจสอบดูสิวา่ สินคา้ ชนิดเดียวกนั น้นั
-สามารถใชไ้ ดห้ ลายคร้ังหรือไม่
-ยห่ี อ้ ไหนอายกุ ารใชง้ านนานกวา่
-ยหี่ อ้ ไหนทามาจากทรัพยากรที่หมุนเวยี นกลบั มาใชใ้ หมไ่ ด้
-สามารถเติมผลิตภณั ฑเ์ ม่ือหมดหรือไม่
-การบรรจุหีบห่อมากเกินไปหรือไม่

(6)
-บรรจุภณั ฑส์ ามารถใชไ้ ดห้ ลายคร้ังหรือไม่
-บรรจุภณั ฑส์ ามารถนากลบั มาหมุนเวยี นใชใ้ หมไ่ ดห้ รือไม่

ผลกระทบ

เมื่อขยะมากกวา่ คร่ึงถูกกาจดั ดว้ ยกระบวนการท่ีไมถ่ ูกตอ้ งจึงนามาซ่ึงปัญหาสุขภาพ ปัญหา
เศรษฐกิจ และที่สาคญั ปัญหาส่ิงแวดลอ้ มท้งั ทางตรงและทางออ้ มผลกระทบหน่ึงต่อสุขภาพจากการ
ไมแ่ ยกขยะและไมม่ ีการจดั การพ้นื ที่เทกองใหถ้ ูกตอ้ ง มีไดต้ ้งั แต่จากการการรับสารเจือปนต้งั แตท่ ี่เป็ น
เช้ือโรค ไมโครพลาสติก (พลาสติกขนาดเล็กมากๆ ที่แตกจากการยอ่ ยสลายไมส่ มบูรณ์) และสารเคมี
อนั ตราย อยา่ งสารตะกวั่ และโลหะหนกั ในขยะอิเลกทรอนิกส์ซึมลงดินและยอ้ นกลบั มาหาคนและ
สัตวใ์ นผกั อาหารทะเล เน้ือสตั ว์ รวมถึงน้า และยงั เป็นสาเหตุที่ทาใหส้ ตั วท์ ะเล 5-10% พกิ าร6 จาก
การกินพลาสติกเขา้ ไป และเสียชีวติ ตามที่เป็นขา่ วดงั ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา

ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีขยะในทะเลมากท่ีสุดเป็นอนั ดบั 68 โดยมีขยะในทะเลกวา่ 11.47
ลา้ นตนั ซ่ึง 80% มาจากขยะบนบก ขอ้ มูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพบวา่ ขยะที่พบใน
ทะเลกวา่ คร่ึงเป็นขยะพลาสติก
นอกจากน้ี การกาจดั ขยะท่ีไมถ่ ูกวธิ ี เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อใหเ้ กิดสารไดออกซิน สร้างมลพิษ
ในดิน อากาศ ท้งั ในรูปแบบฝ่ นุ ละออง กา๊ ซพิษ และกล่ินไม่พงึ ประสงค์ ทาใหเ้ ป็นอนั ตรายต่อผคู้ น
ทว่ั ไปท่ีสูดดมหรือสัมผสั ขอ้ มลู จากสานกั อนามยั กรุงเทพมหานคร ระบุวา่ พนกั งานเก็บขยะท่ีตอ้ งอยู่
กบั แหล่งสะสมเช้ือโรคเป็นเวลานานกวา่ 8 ชว่ั โมงต่อวนั ป่ วยบ่อยกวา่ คนทวั่ ไป 10-15%9 โดยตอ้ ง
เสี่ยงต่ออนั ตรายหลายรูปแบบ ท้งั ถูกของมีคมบาดจนอาจเกิดแผลติดเช้ือและบาดทะยกั อนั ตรายจาก
เช้ือโรคในกระดาษชาระ ถุงยางอนามยั ผา้ อนามยั เศษอาหารเน่าบูด และซากสตั ว์ โดยโรคภยั จากขยะ
ที่เกิดบ่อยไดแ้ ก่ โรคระบบทางเดินอาหาร ทอ้ งร่วง โรคจากการติดเช้ือ โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียน
ปวดศีรษะ และโรคมะเร็ง เป็ นตน้ 10
ในดา้ นการสูญเสียทางเศรษฐกิจน้นั รัฐบาลไทยใชง้ บประมาณในการจดั การขยะมากถึง 13,000 ลา้ น
บาท/ปี โดยในจานวนน้ียงั ไม่รวมคา่ ใชจ้ ่ายในการรักษาเมื่อเกิดโรค รวมท้งั การจดั การดินเสียและน้า
ทว่ มจากการอุดตนั ของขยะ

(7)
การแยกขยะ

ไม่ใช่แคช่ ่วยลดข้นั ตอนการทางานของเจา้ หนา้ ที่ ที่จะตอ้ งทาการคดั แยกก่อนส่งไปกาจดั ตาม
สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงกาจดั ขยะหรือบอ่ ฝังกลบ และช่วยลดภาระค่าใชจ้ า่ ยในส่วนน้ี รวมท้งั การนา
กลบั ไปใชป้ ระโยชน์ไดง้ ่ายข้ึนเทา่ น้นั เพราะขยะบางประเภทยงั สามารถนาไปขายสร้างรายไดใ้ หก้ บั
ครอบครัว อีกท้งั ยงั ช่วยขบั เคล่ือน Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวยี นในประเทศ ให้
เกิดการใชท้ รัพยากรสูงสุด เช่น นาขยะมาแปรรูปเป็นของใชใ้ นบา้ นหรือพลงั งานไฟฟ้ านนั่ เอง
ถังขยะจะมีสีทแี่ ตกต่างกนั ดังนี้

1.สีเขียว ขยะเปี ยก
หมายถึง สาหรับใส่ขยะยอ่ ยสลาย หรือ มลู ฝอยยอ่ ยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและยอ่ ยสลายไดเ้ ร็ว
สามารถนามา หมกั ป๋ ุยได้ เช่น เศษผกั เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเน้ือสัตว์ เป็ นตน้ แตไ่ ม่
รวมถึงซาก หรือเศษของพืช ตกั ผลไม้ หรือสัตวท์ ่ีเกิด
จากกรกตลองในหอ้ งปฏิบตั ิการ เป็นตน้

ภาพที่2.1
2. สีนา้ เงนิ ขยะทว่ั ไป
ประโยชนเ์ พ่ือ สาหรับใส่ขยะทวั่ ไป หรือ มลู ฝอยหวั ไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอ่ ย
สลาย
ขยะริไซเคิล และขยะอนั ตราย มีลกั ษณะท่ียอ่ ยสลายยาก และไมคุม้ คาสาหรับการนากลบั
มาใชป้ ระโยชนใ์ หม่ เช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกั ฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่ก่ึงสาเร็จรูป ถุงพลาสติก เป้ื อนเคษอาหาร โฟมเป้ื อนอาหาร ฟอยลเ์ ป้ื อนอาหาร ซองหรือ
ถุงพลาสติกสาหรับบรรจุเรื่องอุปโภคดว้ ยวธิ ีลดความร้อน เป็นตน้

(8)

ภาพท่ี2.2
3.สีแดง ขยะอนั ตราย

สาหรับใส่ขยะอนั ตราย หรือ มลู ฝอยอนั ตราย คือ มลู ฝอยท่ีปนเป้ื อน หรือมีองคป์ ระกอบของวตั ถุ
ตงั ต่อไปน้ี
-วตั ถุระเบิดได,้ วตั ถุไวไฟ
-วตั ถุออกไซตแ์ ละวตั ถุเปอร์ออกไซต์
-วตั ถุมีพษิ , วตั ถุกมั มนั ตรังสี
-วตั ถุที่ทาใหเ้ กิดโรค
-วตั ถุท่ีก่อใหเ้ กิดการเปล่ียนแปลงทางพนั ธุกรรม
-วตั ถุกดั กร่อน, วตั ถุท่ีก่อใหเ้ กิดการระคายเคือง
-วตั ถุอยา่ งอื่นที่อาจก่อใหเ้ กิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มหรือาจทาใหเ้ กิดอนั ตรายแก่บุคคล
สัตว์ พชื หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอร์รี่ โทรศพั ทเ์ คล่ือนท่ี ภาชนะ
ท่ีใชบ้ รรจุสารกาจดั แมลงหรือวชั พืช กระป้ องสเปรยบ์ รรจุสีหรือสารเคมี เป็ นตน้

(9)

ภาพท่ี2.3
4.สีเหลอื ง ขยะรีไซเคลิ
หมายถึง สาหรับใส่ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยงั ใชไ้ ด้ คือ ของเสียบรรจุภณั ฑ์ หรือวสั ดุเหลือใช้
ซ่ึงสามารถนากลบั มาใชป้ ระโยชน์ใหม่ได้ เช่น แกว้
กระดาษ กระป้ อง เครื่องด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องด่ืม แบบ UHT
เป็ นตน้

ภาพท่ี2.4

(10)

บทที่ 3

วธิ ีดาเนินงานศึกษาค้นคว้า

การศึกษาเรื่อง การจดั การขยะในโรงเรียน

มีวตั ถุประสงค์เพอื่ ปลูกจิตสานึกในเร่ืองการคดั แยกขยะก่อนทิ้ง ใหน้ กั เรียนตระหนกั ถึงปัญหา
เร่ีองผลกระทบจากขยะตอ่ ส่ิงแวดลอ้ มและเพือ่ ใหน้ กั เรียนมีความรู้เรื่องการปฏิบตั ิตนเพือ่ แกไ้ ขปัญหา
เร่ืองขยะได้

3.1 ประชากรและกลุ่มตวั อย่าง
ประชากร นกั เรียนในโรงเรียนสิงหวิทยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์
กลุ่มตวั อยา่ ง นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอ

นางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์

3.2 วธิ ีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาคน้ ควา้ เป็นประเภทสารวจ/ทดลอง มีข้นั ตอนการศึกษาคน้ ควา้ ดงั น้ี

1. ประชุมและแบ่งหนา้ ที่ในการทางาน

ภาพที่3.1

(11)

1.3ติดต่อขอเบิกถงั คดั แยกขยะจากคุณครูผดู้ ูแล

ภาพท่ี3.2
1.1 นาถงั ขยะที่เบิกมาไปวางหนา้ หอ้ งประชาสมั พนั ธ์ แบ่งสมาชิก 7 คน

ภาพที่3.3

(12)

1.2 คดั ตวั แทนไปแยกขยะเพื่อเป็นตวั อยา่ งใหค้ นในโรงเรียน แบง่ สมาชิก 2 คน

ภาพท่ี3.4
1.3 ประชาสัมพนั ธ์เชิญชวนใหค้ นในโรงเรียนทิง้ ขยะใหถ้ ูกที่ แบ่งสมาชิก 2 คน

ภาพที่3.5

(13)

1.4 ติดป้ ายรณรงคก์ ารทิ้งขยะ แบ่งสมาชิก 1 คน

ภาพท่ี3.6
2. ลงพ้ืนที่

2.1 เฝ้ าติดตามการทิง้ ขยะของคนในโรงเรียนวา่ เป็ นไปในทางท่ีดีหรือไม่ เป็นเวลา 2 อาทิตย์

ภาพที่3.7

(14)
3.3 ข้อมูลทใ่ี ช้ในการศึกษาค้นคว้า
นาขอ้ มลู มาจากอินเทอร์เน็ต ขอ้ มูลที่เกี่ยวกบั เอกสารที่เกี่ยวขอ้ งการกาจดั ขยะ โดยการศึกษาและนาขอ้ มลู
ท่ีเก่ียวขอ้ งมาเป็นส่วนประกอบท่ีจะศึกษา

3.4 เครื่องมอื ทใ่ี ช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. คอมพวิ เตอร์ , โทรศพั ทม์ ือถือ
2. ป้ ายใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั การแยกขยะ
3. อินเทอร์เน็ต

3.5 การเกบ็ รวบรวมข้อมูล
เก็บภาพและติดตามขอ้ มูลโดยการเช็คตามสถานที่ต่างๆของโรงเรียนวา่ ยงั มีการทิง้ ขยะแบบเร่ียราดอยู่
ไหม
3.6 การวเิ คราะห์ข้อมูล

นาขอ้ มูลท่ีรวบรวมมาจากกลุ่มตวั อยา่ งทาการวเิ คราะห์โดยวธิ ี ตรวจเช็คบริเวณในทุกเยน็ ของ
แตล่ ะวนั เป็นเวลา 2 อาทิตย์

(15)

บทท่ี 4
ผลการวเิ คราะห์ข้อมูล

การศึกษาเรื่อง การจดั การขยะในโรงเรียน
มีวตั ถุประสงคเ์ พอ่ื
1. เพ่ือตอ้ งการให้โรงเรียนปราศจากขยะท่ีทิง้ อยา่ งไม่ถูกที่
2. เพ่ือตอ้ งการใหน้ กั เรียนแยกขยะก่อนทิ้ง
3. เพ่อื ศึกษาการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนไมส่ ะอาด และทิง้ ขยะไมถ่ ูกที่ถูกทาง นกั เรียนไม่มีการแยกขยะ
ภายในโรงเรียนจึงทาใหก้ ารกาจดั ขยะเป็นไปไดไ้ มด่ ี ขยะภายในโรงเรียนมีจานวนมวกจึงจาเป็นตอ้ งมี
การคดั แยกขยะหรือจดั การขยะก่อนที่จะนาไปกาจดั หรือรีไซเคิล
การนาเสนอผลการวเิ คราะห์ข้อมูล
นกั เรียนใหค้ วามร่วมมือในการแยกขยะคอ่ นขา้ งมาก

(16)

ภาพที่4.1

ภาพที่4.2

(17)

บทท่ี 5

สรุป อภปิ รายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาคน้ ควา้ ในคร้ังน้ี สรุป อภิปรายผลและมีขอ้ เสนอแนะดงั ตอ่ ไปน้ี
5.1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
1.คิดวา่ ประโยชนข์ องการแยกขยะคือการช่วยลดภาวะโลกร้อน
2.นกั เรียนส่วนหน่ึงคดั แยกขยะบา้ งเป็นบางคร้ัง
3.นกั เรียนทิง้ ขยะไดถ้ ูกที่มากข้ึน
4.นกั เรียนมีจิตสานึกในการคดั แยกขยะมากข้ึน

5.2 อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า

ผลการทาเร่ือง การแยกขยะภายในโรงเรียน สมารถอภิปรายตามวตั ถุประสงคใ์ นการจดั การการแยก
ขยะไดด้ งั น้ี การจดั การแยกขยะภายในโรงเรียน เร่ิมจากการสารวจบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนซ่ึง
พบวา่ นกั เรียนทิ้งขยะไมถ่ ูกที่ และไมม่ ีการแยกขยะ จึงทาใหข้ ยะมีจานวนมากนกั เรียนส่วนใหญ่จะไม่
ตระหนกั ถึงการแยกขยะเมื่อพจิ ารณาในดา้ นตา่ งๆมีรายละเอียดดงั น้ี

1.เพมิ่ จานวนถงั ขยะในโรงเรียนและหาถงั ขยะท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา่ นกั เรียนไมท่ ิง้ ขยะไม่ถูกที่
ทาใหง้ ่ายต่อการกาจดั เพราะไมต่ อ้ งเก็บขยะ และยงั ทาใหโ้ รงเรียนสะอาดมากข้ึน

2.ประชาสัมพนั ธ์ใหน้ กั เรียนทิง้ ขยะใหถ้ ูกที่ถูกถงั พบวา่ นกั เรียนตระหนกั ถึงการทิ้งขยะมากข้ึน
และไมท่ ิ้งขยะเรี่ยราดเหมือนท่ีผา่ นมา

3.ติดป้ ายแผน่ กระดาษบอกถึงการแยกขยะในถงั แต่ละสี พบวา่ นกั เรียนทิง้ ขยะถูกประเภทในแต่
ละถงั ทาใหม้ ีระเบียบวนิ ยั ในการทิ้งมากข้ึนและยงั ทาใหก้ าจดั ขยะไดม้ ากข้ึนอีกดว้ ย

5.3 ข้อเสนอแนะ (ระบุผลการศึกษาที่คาดวา่ สามารถนาผลการศึกษาไปใชป้ ระโยชนไ์ ดแ้ ละ

นาไปใชเ้ พือ่ การศึกษาคน้ ควา้ คร้ังต่อไป)
1.รณรงคอ์ ยา่ งต่อเนื่องในเร่ืองการคดั แยกขยะ พร้อมท้งั สนบั สนุนดา้ นอุปกรณ์

(18)

2.สนบั สนุนแนวทางความร่วมมือ ซ่ึงเป็นปัจจยั ในการนาไปสู่ความสาเร็จของการแยกขยะ
3.มีการกาหนดจุดทิ้งขยะและแยกขยะภายในโรงเรียน
4.มีการทางานแบบมีส่วนร่วม

(19)

บรรณานุกรม

บริษทั คลีนโนเวชนั่ จากดั .//(2562)//ช่ือเร่ืองถงั ขยะ//สืบคน้ เม่ือ 25 มกรคม 2564,
https:/www.ถงั ขยะถงั ขยะ.com

สมาคมพฒั นาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม.//ความหมาย/ประเภท/องคป์ ระกอบและสาเหตุของขยะมลู ฝอย//
สืบคน้ เม่ือ 01 มีนาคม 2564,
https://adeq.or.th/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%
B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

schl/chng-mkrs//สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย//สืบคน้ เม่ือ 01 มีนาคม 2564,
https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/16656/

(20)

ภาคผนวก

(21)

ภาคผนวก ก

ภาพแสดงกจิ กรรมการศึกษาค้นคว้า

(22)

ภาคผนวก ข

เคร่ืองมอื ทใ่ี ช้ในการศึกษาค้นคว้า

คอมพิวเตอร์จากห้อง 338 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์

โทรศพั ทส์ ่วนตวั ของนกั เรียน ม.5/1
นกั เรียนและโรงเรียนสิงหวทิ ยาคม ตาบลบา้ นสิงห์ อาเภอนางรอง จงั หวดั บุรีรัมย์

(23)

ประวตั ผิ ู้จดั ทา

1. ชื่อ นายคมสันต์ ดีดว้ ยชาติ
วนั /เดือน/ปี 22/กนั ยายน/2544
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

2. ชื่อ นายศรศกั ด์ิ สุขรินทร์
วนั /เดือน/ปี 19/ธนั วาคม/2546
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

3. ชื่อ นายเจษฎา แกว้ เมือง
วนั /เดือน/ปี 06/กรกฎาคม/2546
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

4. ช่ือ นางสาวกญั ญารัตน์ เชื่อมนั่
วนั /เดือน/ปี 20/พฤษภาคม/2546
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

(24)

5. ชื่อ นางสาวจุฑามาศ แพทยไ์ ชโย
วนั /เดือน/ปี 21/กมุ ภาพนั ธ์/2547
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

6. ชื่อ นางสาวนิศารัตน์ สังขส์ ุขศรี
วนั /เดือน/ปี 11/ตุลาคม/2546
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

7.ชื่อ นางสาวอารีรัตน์ เช้ือรามญั
วนั /เดือน/ปี 25/พฤษภาคม/2546
ประวตั ิการศึกษาระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนสิงหวทิ ยาคม
ต.บา้ นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Proyek Kolaborasi
Next Book
Use a reliable online platform to find a leading anticipatory bail lawyer or a civil lawyer in Bangalore