The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tayaofzz, 2022-07-13 15:47:58

Corner

Corner

POTATO

CORNER

รายงาน

วิชาPrinciples of Marketing
(MK101/104B)
เสนอ

อ.กนกรัชต์ ระย้า

จัดทำโดย

นาย ดลกิตต์ สุทธิทรงธรรม รหัสนักศึกษา 1650218652 เลขที่ 21

นายภาณุพงษ์ เย็นใจ รหัสนักศึกษา 1650218710 เลขที่ 25

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาPrinciples of Marketing รหัสMK101
ได้จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิด ความรู้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ
ความรู้ทางการการตลาด (Marketing)ไป ใช้ในงานอาชีพได้ ในเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ (4P's) และการวิเคราะห์ผลกระ
ทบการดำเนินธุรกิจผ่านเครื่องมือ (SWOT Analysis) กับการกำหนดตลาด
เป้ าหมายหลักและตลาดเป้ าหมาย รอง ของ Potato corner(Thailand) คณะ
ผู้จัดทำได้เลือกธุรกิจ Potato corner นี้มาเนื่องจาก เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและ
กำลังเป็นที่นิยม และเป็นการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทำรายงานเล่มนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่
ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ Potato corner ทำให้ได้รับความรู้และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากรายงานฉบับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณต่อผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จใน ครั้งนี้ คือ
อ.กนกรัชต์ ระย้า และขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงทุกแห่งที่นำมาเป็นแนวทางใน
การจัดทำรายงานฉบับนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำต้อง

ขออภัย ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ Potato Corner เฟรนช์ฟรายส์จากฟิลิปปินส์
“ถ้าประตูหนึ่งปิด เราไปเปิดอีกประตูก็ได้”

นี่คือประโยคที่แสดงถึงทัศนคติของผู้ก่อตั้ง Potato Corner

ร้านเฟรนช์ฟรายส์ชื่อดัง

แล้วที่มาของ Potato Corner เป็นอย่างไร
Potato Corner เกิดขึ้นครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ในปี 1992 โดย Joe

Magsaysay ผู้เป็น CEO ของ Potato Corner และกลุ่มเพื่อน


ของเขา
เชีวิ
ตในวัยเด็กของ Joe Magsaysay เริ่มต้นด้วยความยาก

ลำบาก เขาสูญเสียพ่อผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่เด็ก


ทำให้ต้องหางานทำเพื่อหาเงินขณะที่เรียนไปด้วย
ทุกวันหลังเรียนเสร็จ เขาต้องไปทำงานนอกเวลา ที่ร้านอาหาร

แห่งหนึ่ง ตั้งแต่ 1 ทุ่มจนร้านปิด ทำตั้งแต่เช็ดโต๊ะ ทำความ


สะอาดร้าน ไปจนถึงทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์
ด้วยความขยันขันแข็งของเขา ทำให้หัวหน้าเสนองานประจำให้แก่


Joe Magsaysay-โชคดีของเรื่องนี้ก็คือ เขาจะมีเงินมากขึ้นเมื่อได้งานประจำ แต่โชคร้ายก็คือ

ถ้าทำงานประจำเขาต้องออกจากโรงเรียน

เขาตัดสินใจอยู่นาน เพราะการเรียนก็สำคัญ แต่การหาเงินเพื่อมาช่วย

ครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กัน แต่สุดท้ายทางเดินที่เขาเลือกคือ การออกมา


ทำงานประจำ..
ระหว่างที่ทำงานประจำ เพื่อนของ Joe Magsaysay ได้มาชวนเขาไปร่วมหุ้น

เพื่อร่วมกันทำธุรกิจเฟรนช์ฟรายส์ในชื่อ Potato Corner เนื่องจากเพื่อน

ของเขามองว่า การที่ตัวเขามีประสบการณ์ในการทำร้านอาหาร น่าจะช่วยให้


ธุรกิจนี้ไปได้ดี
ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจมาร่วมหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจเล็กๆ นี้ โดยที่เขายัง


ทำงานประจำอยู่ด้วย

แม้จะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในธุรกิจนี้เพียง 255,000 บาท แต่
พวกเขาก็ไม่มีเงินในตอนนั้นมากนัก ทำให้ต้องใช้โรงรถที่บ้าน

ของ Joe Magsaysay ในการเริ่มทำธุรกิจ
เงินลงทุนในส่วนของ Joe Magsaysay จำนวน 64,000 บาท

สำหรับตัวเขานั้นก็ไม่มี จนต้องไปขอยืมเพื่อน
ในตอนนั้นหัวหน้ าร้านอาหารที่ Joe Magsaysay ทำงาน
ประจำด้วย ได้เรียกเขามาคุยและถามว่า เขาทำงานอื่นควบคู่

ไปด้วยหรือไม่
เขาตอบว่าใช่ “ผมทำธุรกิจเล็กๆ ค
วบคู่กับงานประจำไปด้วย”

หัวหน้ าย้อนกลับมาถามเขาต่อว่า
“คุณจะทำงานที่ร้านอาหารเราต่อ หรือจะไปทำธุรกิจเล็กๆ ที่คุณกำลังทำ

อยู่”
เขาตัดสินใจอยู่นานเพราะงานประจำที่เขาทำเป็นงานที่มั่นคง มีรายได้
ต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจของ Potato Corner ยังเล็ก และรายได้ยังน้ อย

เมื่อเทียบกับงานประจำที่ทำอยู่
การตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง เหมือนตอนที่เขาต้องเลือก
ระหว่างจะเรียนต่อหรือทำงาน สุดท้ายเมื่อต้องเลือก เขาตัดสินใจเลือกที่

จะมาทุ่มเทให้กับ Potato Corner กับเพื่อนๆ
Potato Corner เริ่มเปิดสาขาแรกอย่างเป็นทางการในปี 1992 ซึ่งได้รับ
การตอบรับอย่างดี แต่เนื่องจากการขยายสาขาต้องใช้เงินทุนเยอะ Joe
Magsaysay จึงขยายสาขาด้วยการขายแฟรนไชส์ จนทำให้ธุรกิจมีการ

เติบโตอย่างรวดเร็ว
จุดเปลี่ยนของธุรกิจเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2006 เมื่อมีนักเรียนชาว
อินโดนีเซียมาเรียนที่ฟิลิปปินส์แล้วอยากให้ Potato Corner ไปเปิด

สาขาที่อินโดนีเซีย จึงติดต่อมาหา Joe Magsaysay
ทำให้เขาตัดสินใจเปิ ดสาขาที่อินโดนีเซียหลังจากศึกษาตลาดมา
เรียบร้อย ซึ่งเป็นสาขาแรกของ Potato Corner ในต่างประเทศ

ในปี 2018 Potato Corner ได้กระจายสาขาเข้าไปใน 11 ประเทศ

ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปานามา ออสเตรเลีย


ไทย ฮ่องกง กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม และคูเวต
ปัจจุบัน จำนวนสาขาของ Potato Corner มีอยู่กว่า 1,500 ร้านทั่วโลก


โดยสัดส่วนระหว่างร้านของบริษัทอยู่ที่ 25% และร้านแฟรนไชส์อยู่ที่

75%

รางวัลที่ได้รับ

1.ได้รับรางวัล Franchisee ยอดเยี่ยม แห่งปี โดย PFA และ DTI

2.ได้รับ รางวัล Franchisee Excellence Hall of Fame Award ในปี
2546

3.รางวัล Franchisee Philippines ระดับโลกในปี 2560

ในประเทศไทย

:พชร จิราธิวัฒน์

สำหรับประเทศไทย Potato Cornerได้เข้ามาตั้งแต่ปี 2016 ถูกซื้อแฟรน
ไชส์มาบริหารโดยบริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด เปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์
โดยการเข้ามาในไทยนั้น มี “พีช พชร” ทายาทตระกูลจิราธิวัฒน์ (เครือ

เซ็นทรัล) ร่วมหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทด้วย
ธุรกิจ Potato Corner เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะสังเกตว่ารายได้ของ

Potato Corner สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในทุกปี
โดยเฉพาะในช่วงที่คุณพีช มีปัญหาเลิกรากับแฟนสาวในปี 2019 ด้วยชื่อ
เสียงของเขา ทำให้มีแฟนคลับและคนทั่วไป แห่มาอุดหนุนให้กำลังใจอย่าง

ล้นหลาม

pprroodduucctt price

MARKETING MIX

place promotion

PRODUCT
&
PRICECHICKEN POPPLACE

กรุงเทพและปริมณฑล

เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 6
เซ็นทรัล อีสท์วิลล์ ชั้น 1

เซ็นทรัล บางนา ชั้น B1
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น G

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า ชั้น G

กรุงเทพและปริมณฑล

เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 4
เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น G

เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 1
เซ็นทรัล เวสต์เกท ชั้น 1

แฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 2

กรุงเทพและปริมณฑล

- ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ชั้น B - เกตเวย์ เอกมัย ชั้น G
- เมกาบางนา ชั้น 1 - สยาม พารากอน ชั้น G
- เทอร์มินัล 21 ชั้น LG - โลตัส พระราม 4 ชั้น 1
- โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 1 - เดอะมอลล์ บางแค ชั้น G
- เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 -เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้นG
- เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น B - เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 2
- ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 4
- บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1 - เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 1
-เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 - บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าบางใหญ่ชั้น 1
- ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3
- อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น B - สีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น B
-ฮาร์เบอร์แลนด์ เมกาบางนา ชั้น 1- อาคารสิริภิญโญ ชั้น 1A
- ถนนข้าวสาร The Mulberry Hotel ชั้น 1 ใกล้ 7-eleven
- ซีคอนสแควร์ ศรีนคริินทร์ ชั้น 2 - บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ ช้ั้น 1
- เอ็มควอเทียร์ ชั้น B - สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น B1
- บิ๊กซี พระราม 2 - โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง, ชั้น 1
- โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ชั้น 1
- เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น G - ซีคอน บางแค ชั้น B

กาญจนบุรี

โรบินสันไลฟ์สไตล์

กาญจนบุรี ชั้น1

ขอนแก่นเซ็นทรัล ขอน

แก่น ชั้น 3

จันทบุรี


โรบินสัน จันทบุรี ชั้น 1


เซ็นทรัลจันทบุรี ชั้น G

ฉะเชิงเทราโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะ
เชิงเทรา ชั้น 1

ชลบุรี

แปซิฟิคพาร์คศรีราชา ชั้น B เทอร์มินัล21 พัทยาชั้น M
เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น G เทสโก้ โลตัส บ้านบึง ชั้น 1

ชลบุรี

เซ็นทรัลพัทยา ชั้น G เซ็นทรัลศรีราชา


เชียงราย


เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2บิ๊กซี เชียงราย 2 ชั้น 1

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย บริเวณโถงผู้โดยสาร

ชั้น 1

เชียงใหม่
เซ็นท
รัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น2


บิ๊กซี หางดง (เชียงใหม่) ชั้น 1

เซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์

พอร์ต ชั้น 2


ตรัง

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ชั้น 1

นครราชสีมาเดอะมอลล์ โคราช ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา โคราช ชั้น G
นครส
วรรค์


บชัิ้๊นกซ1ี นครสวรร

ค์ (วี สแควร์),


นราธิวาส

บิ๊กซีนราธิวาส


พระนครศรีอยุธยา
อยุธยา ซิตี
้ พาร์ค ชั้น 1

พระนครศรีอยุธยาเซ็นทรัล

อยุธยา
พิษณุโลก ระยอง


เซ็นทรัลพลาซา

พิษณุโลก ชั้น 2 เซ็นทรัล ระ

อง ชั้น 1


ราชบุรีโรบินสัน ราช
บุรี ชั้น B

ลพบุรี

บิ๊กซี ลพบุรี ชั้น 1


ลำปาง

สงขลา เซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3


เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
สระบุรี
ชั้น 4โรบินสัน สระบุรี ชั้น 1

สุพรรณบุรี

โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 1

สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัลสุราษ
ฎร์ธานี
อุดรธานี

เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น G
อุบลราชธานีชเั้ซน็น1ทรัลพลาซ
า อุบลราชธานี

PROMOTION

Potato Corner x ShopeeFood

จัดโปรเซ็ตสุดคุ้ม ลดสูงสุด 37%

ลดไม่อั้นมาแบบเป็นเซ็ต ลดสูงสุด 37% คุ้มมาก

อร่อยสุดคุ้ม แถมได้ลุ้นรางวัล มีทั้งเบิร์ดเดย์เซ็ตเฟ

รนช์ฟรายส์สุดฮิต 5 รสชาติ ที่มาพร้อมคูปองลุ้น

รางวัลเล็กใหญ่อีกมากมาย แถมเสิร์ฟพร้อมกับนัก

เก็ตปลาลาวาซอสทาร์ทาร์เยิ้มๆ และไก่ซุปเปอร์ป๊อป

เนื้อไก่แน่นๆ แบบนี้ใครจะอดใจไหว

ถูกใจเซ็ตไหนเลือกได้เลย เริ่มต้นเพียง

265.-
โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 65
พิเศษ เฉพาะที่ ShopeeFood เท่านั้น

Potato Corner แชร์โปรฯ ใช้ Coin

แลกรับ Large ฟรายส์ ฟรี! สำหรับลูกค้า


ดีแทครายละเอียดโปรโมชั่น
โปรพิเศษ สำหรับลูกค้า Dtac
สิทธิ์สำหรับลูกค้าทุกคน ใช้ Coin 1,800

เหรียญ แลกรับ Large ฟรายส์ ฟรี! และ ใช้ Coin

1,600 เหรียญ แลกรับส่วนลด 20 บาท ลูกค้า

PLATINUM รับฟรี! Large ฟรายส์ มูลค่า 45.-
และรับส่วนลด 20 บาท
ตรวจสอบสถานะกด *140# และกดโทรออก

สิทธิพิเศษลูกค้าเอไอเอส ใช้ 99 คะแนน

แลกรับเซ็ทอิ่มคุ้ม Potato Corner ฟรี
รายละเอียดโปรโมชั่น
อิ่มโดนใจ อร่อยไม่ต้องสุ่ม! สิทธิพิเศษลูกค้าเอไอเอส ใช้


99 คะแนน แลกรับเซ็ทอิ่มคุ้ม Potato Corner ฟรี
ลูกค้าเอไอเอส อิ่มเซตใหญ่ จุใจแบบไม่ต้องสุ่ม แลกรับความ

อร่อยฟรี จาก Potato Corner เพียงใช้เอไอเอส พอยท์ 99

คะแนน แลกรับฟรี! Set Large เฟรนช์ฟรายส์ (45.-) +

มะนาวโซดา 16 oz. (45.-) มูลค่า 90.- หรือ รับส่วนลด 20

บาท สำหรับเฟรนช์ฟรายส์ขนาด Mega หรือ ไก่ซุปเปอร์ป๊อป

ขนาด Jumbo ที่ร้าน Potato Corner ทุกสาขา ยกเว้นสาขา

สนามบินทุกแห่ง โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค.

65Strengths (จุดแข็ง)

1.) รสชาติหลากหลาย ที่ตลาดไม่มี
ปกติแล้วเฟรนช์ฟรายส์เป็นของขบเคี้ยวยอดนิยมของคนไทย และขึ้น

เชื่อว่าเป็นอาหารที่ขายดีที่สุดในร้านฟาสต์ฟู้ด แต่ที่ผ่านมาเฟรนช์ฟราย

ส์ที่มีจำหน่ายในร้านฟาสต์ฟู้ดมีเพียงรสชาติเบสิก คือ เกลือ เค็มๆ

เท่านั้น
ทำให้ Potato Corner สร้างจุดแตกต่างให้กับตัวเองจากเฟรนช์ฟราย

ส์ในร้านฟาสต์ฟู้ดด้วยรสชาติต่างๆ ถึง 7 รสชาติให้เลือกรับประทาน

และยังมีรสชาติอื่นๆ ตามเทศกาลเพื่อดึงลูกค้าที่เบื่อรสชาติที่เคยรับ

ประทานให้เกิดความอยากที่จะลองรสชาติใหม่ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ
ซื้อมากขึ้น
2.) ตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา
ราคาจำหน่ายของ Potato Cornerตั้งราคาและชื่อเรียกขนาดบรรจุ

ตามหลักจิตวิทยา ด้วยราคาลงท้ายด้วยเลข 9 และบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นที่

ขนาด Large ในราคา 39 บาท ขนาด Jumbo 59 บาท Maga 79 บาท

และอื่นๆ ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายเงินเพียง 39 บาท

แต่ได้เฟรนช์ฟรายส์ขนาด Large

Strengths (จุดแข็ง)

3.) ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์มอบส่วนลด
ใช้พลังของพาร์ตเนอร์ที่นำเสนอส่วนลดให้กับลูกค้า

เมื่อเข้ามาซื้อ Potato Cornerในการขยายฐาน

ลูกค้า และยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสิน

ใจซื้อ Potato Cornerแทนอาหารรับประทานเล่น

ของแบรนด์อื่ นจากส่วนลดที่ได้รับ
4.) เปิดสาขาใหม่-แจกเฟรนช์ฟรายส์ฟรีเพื่อลองรับ

ประทาน
การขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด ซึ่งกลุ่มผู้บริโภค

อาจจะไม่คุ้ยเคยกับ Potato Corner เท่าไรนัก

Potato Cornerได้ใช้กลยุทธ์แจกเฟรนช์ฟรายส์ให้

รับประทานฟรี เพื่อให้ลูกค้าลองเปิดใจรับประทาน

และเมื่อติดใจในรสชาติจะกลับมาซื้อซ้ำในที่สุด

Weakness (จุดอ่อน)
1.การรอคิวรับอาหาร
การรอคิวนานอาจจะทำให้เกิดอาการเบื่อไม่อยาก
กินอาหารที่เราพึ่งสั่งไป
2.สถานที่ตั้งร้านและที่รอรับอาหาร
ถ้าร้านตั้งอยู่ที่อากาศร้อนและไม่ถ่ายเท่บวกกับรอรับ

อาหารนานอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดอาการยุดหยิดไม่พอใจ

และความอยากอาหารอาจจะลดลง
3.การบริการพนักงาน
ถ้าพนักงานบริการไม่ประทับใจลูกค้าอาจจะทำให้ลูกค้า
ไม่อยากกลับมาใช้บริการ

OPPORTUNITY (โอกาส)

1.แบรนด์ Potato cornerได้รับรางวัล Franchisee ยอด

เยี่ยม แห่งปี โดย PFA และ DTI ซึ่ง ได้รับ รางวัลจาก

องค์กรเดียวกันนี้ และ Potato corner ยังได้รับ รางวัล

Franchisee Excellence Hall of Fame Award ในปี

2546 และ รางวัล Franchisee Philippines ระดับโลกใน

ปี 2560
2.การมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์เข้ามารับ

ประทานสินค้า และ โฆษณาสินค้าให้ส่งผลให้กระตุ้นลูกค้า

ให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าและกลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด
3.ลูกค้ามีกระแสในการใส่ใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้

ลูกค้าหันมาสนใจสิ้นค้าของ Potato corner มากขึ้น

เพราะต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ

THREATS (อุปสรรค)

1.เศรษฐกิจในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงซบเซาหรือช้าลง จึงส่งผล

ทำให้ลูกค้าบริโภคสินค้าของ Potato corner น้อยลงจากปีที่

ผ่านๆมาและทำให้ยอดขายลดลงตามไปด้วย
2.เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น Covid-19

ทำให้คนเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านมากกว่าออกมาท่องเที่ยว

ภายในห้างและผู้คนส่วนใหญ่เลือกซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นต่อการ

บริโภคก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ยอดขายของ Potato corner

หน้าร้านลดลง แต่ยอดขายทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
3.มีคู่แข่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายเฟรนช์ฟรายส์และเครื่องดื่ม

เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากทำให้สัดส่วนตลาดมีค่อนข้างน้อย ทำให้

การดำเดินงานเป็นไปอย่างยากลำบาก
4.ลูกค้ามีอยู่หลากหลายประเภท จึงเป็นเรื่องยากที่จำสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ทำให้ Potato

corner เกิดต้นทุนเสียโอกาสจากการที่ไม่สามารถตอยสนอง

ความต้องการเหล่านั้นได้

MARKET SEGMENT
MARKET TARGET

MARKET SEGMENT

แบ่งส่วนการตลาด

เกณฑ์เชิงประชากรศาสตร์
อายุ : - อายุต่ำกว่า 15 ปี

- อายุ 15 – 25
- อายุ 25 – 40
- อายุมากกว่า 40 ปี

เพศ :

ชาย หญิง LGBTQ+

เกณฑ์เชิงพฤติกรรม

ประเภทสินค้า : -เฟรนช์ฟรายส์อย่างเดียว - เครื่องดื่ม
-ไก่ซุปเปอร์ป๊อปอย่างเดียว - ข้อไก่
-เป็น set combo ทั้งไก่ป๊อป เฟรนช์ฟรายส์
สถานที่รับประทาน : - รับประทานระหว่างเดินห้างสรรพสินค้า

- รับประทานที่บ้าน

MARKET SEGMENT

แบ่งส่วนการตลาด
ช่องทางที่ทำให้รู้จักธุรกิจและได้เกิดการซื้อสินค้า :
- ผ่านกันบอกต่อปากต่อปาก
- ผ่าน online application ในการเเชร์ต่อของกลุ่ม

ลูกค้า

เกณฑ์เชิงจิตวิทยา

การสมเหตุสมผลของราคา : - สมเหตุสมผลกับปริมาณ

- ไม่สมเหตุสมผลกับปริมาณ

รสชาติที่ชื่นชอบ : - รสชาติของผงปรุงรสต่างๆๆ
- รสชาติของเครื่องดื่ม

MARKET TARGET

แบ่งกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก :

กลุ่มลูกค้าที่ POTATO CORNER เลือกทำตลาดก่อน

คือ กลุ่มวัยรุ่น( ช่วง15 - 24 ปี) เพราะเป็นกลุ่มที่ชอบ

แชร์ ชอบบอกต่อๆ กันไป โดยเน้นทำการตลาด

ออนไลน์ ถ้าได้ใจกลุ่มนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการ

ตลาดได้มาก เพราะเขาจะโพสต์ Like comment

share ทำให้แบรนด์ติดตลาดได้เร็วขึ้น
กลุ่มเป้าหมายรอง :

กลุ่มลูกค้าอายุ ต่ำกว่า 15 ปี และ 25 –40 ปี ที่มีความ

ชื่นชอบในฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารกินเล่น เเละ ชื่นชอบการ

ถ่ายรูปลงใน social ของตนเอง และต้องการลิ้มลอง

รสชาติของเเฟรนช์ฟรายส์รสต่าง ซึ่งอยู่ในเขตบริเวณ

ของสาขานั้นๆ หรือการสั่งผ่าน delivery ต่างๆๆ

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เกี่ยวกับสิ่งที่

อยากปรับปรุงในธุรกิจ Potato Corner

ในมุมมอง ผมคิดว่า potato corner ควรเพิ่ม

จำนวนเครื่องดื่มให้หลากหลายกว่าที่มีอยู่

เนื่องจากการกินเฟรนช์ฟรายส์ที่เป็นโปรดัก

หลักแล้วผู้บริโภคน่าจะคอแห้งและต้องการดื่ม

น้ำ เพิ่มความหลากหลายในดารเลือกให้ผู้

บริโภคมากขึ้น

นายเตชินท์ แร่ทอง 1650219742 เลขที่117

คอมเม้นpoteto corner
โดยในมุมมองของผู้บริโภคผมมองว่าแพคเกจมี


ความดึงดูดลูกค้าไม่มากพอ ถ้าปรับรูปแบบแพค

เกจให้มีสีสันน้อยลงและเปลี่ยนเป็น
”สไตล์เรียบแต่หรู” มองว่าผู้คนจะหันมาบริโภคมาก

ขึ้นเนื่องจากแพค
เกจมีความน่าทานแล้วตัวโปรดักส์มีความอร่อย

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว.

นาย.วงศพัทธ์ โสดาจันทร์ 1650219932 เลขที่132

ร้าน potato corner มีหลากหลายสาขาทั่ว

กรุงเทพแต่ความอร่อยและปริมาณก็ต่างกัน

ไปบางที่ก็อร่อยบางที่ก็ไม่ค่อยถูกปากและอา

จะะแพงสำหรับบางคนแล้วถ้าเขาได้สินค้าที่ไม่

ถูกปากและแพงเขาก็จะไม่กลับมาซื้อซ้ำ

นางสาว.ศุภรัตติยา วรลักษณ์สกุล
1650219098เลขที่59

Potato Corner ในมุมมองคือ มีโปรโมชั่นที่

ดึงดูดสินค้าและมีกระแสอยู่พอสมควร
เป็นของทานเล่น ที่ทุกคนสามารถทานได้ทั่วไป

และมีหลายกิมมิกรสชาติให้เลือก
และสามารถผสมรสชาติกันได้ มีตัวเลือกหลาย
อย่างที่ทำให้ทุกวัย ถูกใจสิ่งนี้

นางสาว.รุ่งทิวา ชาพันธ์ 1650219163 เลขที่

โดยในมุมมองผมผมมองว่าสถานที่ตั้งร้านของ

Potato Corner บางสาขาตั้งในที่อากาศร้อน

อบอ้าวและไม่มีที่ให้ยืนรอหรือนั่งรอจนทำให้ลูกค้า

อย่างเราไม่ซื้อเช่นสาขาเซ็นทรัลศรีชา

นาย.ณัฐภัทร ใหม่วงษ์ 1650218868 เลขที่39

Potato Corner ในมุมมองเรา คือ สาขามีในเขต

กรุงเทพเยอะมากแต่ในเขตต่างจังหวัดยังไม่ทั่ว

ถึงและบางสาขาก็ปริมาณกับคุณภาพก็แตกต่าง

กัน

นาย.ธนกร อัครกุล 1650219296 เลขที่

ส่วนตัวคิดว่าควรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย

ขึ้นเนื่องจากหากเราซื้อ
น้ำ+เฟรนช์ฟรายส์ต้องถือ2มือมันลำบากนิด

หน่อยอยากจะใช้งานอีกมือก็ไม่ได้ต้องว่าของ

ก่อนถึงจะใช้ได้เลยอยากให้มีการปรับเปลี่ยน

บรรจุภัณฑ์ใหม่

นาย.ภาณุพงษ์ เย็นใจ1650218710 เลขที่25

Potato Corner อย่างเดียว แต่มาพร้อม

กับคำแนะนำว่ารสไหนทานคู่กันแล้วฟินสุดๆ

และรสไหนที่ชาววัยรุ่นชอบกินต้องสั่งเป็น

ประจำ แต่ยังไม่มีรสชาติที่ทุกวัยกินได้แล้ว

ถูกปากทุกคน

นาย ดลกิตต์ สุทธิทรงธรรม รหัสนักศึกษา

1650218652 เลขที่ 21

บรรณานุกรม

https://www.potatocornerthailand.com/


Click to View FlipBook Version