The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jukrapong, 2020-07-14 01:28:59

การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

กลุ่มอำนวยการ

เล่ม ๑๓๕ ตอนพเิ ศษ ๒๑๘ ง หน้า ๒๗ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ราชกิจจานเุ บกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร

เรื่อง การแบ่งสว่ นราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา (ฉบบั ท่ี 2)
พ.ศ. 2561

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น้ัน
เพื่อให้การดาเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบ
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสทิ ธภิ าพย่งิ ข้นึ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบ
คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม

คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จงึ ออกประกาศแกไ้ ขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้ ดงั ตอ่ ไปนี้

ขอ้ 1 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (๑๐) ของข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรอื่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๐

“(๑๐) กลุม่ กฎหมายและคดี”
ขอ้ 2 ให้ยกเลกิ ความในขอ้ ๗ (๕) (ซ) แหง่ ประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เรือ่ ง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรอื่ ง การแบง่ สว่ นราชการภายในสานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังตอ่ ไปน้ี

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พฒั นาการมวี นิ ัยและรกั ษาวินยั

(ข) ดาเนินการสืบสวนเกยี่ วกบั เรอื่ งรอ้ งเรยี น
(ค) ดาเนนิ การสอบสวนเกีย่ วกับวนิ ัยและการตรวจพิจารณาวินยั
(ง) ดาเนินการเกย่ี วกับการอทุ ธรณ์และการพิจารณาอทุ ธรณ์
(จ) ดาเนินการเกย่ี วกบั การรอ้ งทุกข์และการพจิ ารณาร้องทกุ ข์
(ฉ) ดาเนนิ การเกย่ี วกับความรับผิดทางละเมดิ ของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนนิ การเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง่ คดอี าญา และคดอี ่นื ๆ ของรฐั

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง หน้า ๒๘ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ราชกิจจานเุ บกษา

(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุ รติ และประพฤติมชิ อบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมลู และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรอื ที่ได้รับมอบหมาย”
ทั้งน้ี ตั้งแตว่ ันทปี่ ระกาศในราชกจิ จานุเบกษาเปน็ ตน้ ไป

ประกาศ ณ วนั ท่ี ๒๘ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธรี ะเกียรติ เจรญิ เศรษฐศิลป์

รฐั มนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MENU PROGRAMMER (DR. KHOR AIK KEONG)
Next Book
Panduan DJJ BDK Medan