The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารรายสะดวกภายในแผนกจัดเก็บรัชดาภิเษก เพื่อเผยแพร่ข่าวสารภายในและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของพนักงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ou' Bookshop, 2021-04-18 04:16:26

ปณ.รัชดา ฉบับที่ห้า

วารสารรายสะดวกภายในแผนกจัดเก็บรัชดาภิเษก เพื่อเผยแพร่ข่าวสารภายในและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของพนักงาน

ปณ.รชั ดาฉบับทหี่ า้

วารสารรายสะดวกภายในแผนกจดั เก็บรัชดาภเิ ษก เพอ่ื เผยแพร่ขา่ วสารและเพ่ิมความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของพนักงาน

คุยกับหัวหน้าแผนก

แล้วเราก็พบกันอีก กับ “ปณ.รัชดา ฉบับท่ีห้า” ฉบับนี้มาพบกันกับข้อมูล
ข่าวสารที่แผนกอยากกำชับ อยากขอความร่วมมือและอยากสื่อสารให้พวกเรา
ได้รับรู้ความเคลือ่ นไหวต่าง ๆ ของหน่วยงานท้ังภายใน ฝจค. ของพวกเราเองและ
ของ กทพ. ด้วย ในช่วงน้ีคงไมม่ ีเร่ืองไหนฮอตฮิตมากไปกว่าเรื่องของ COVID-19 ท่ี
พวกเราทุกคนต้องรอดปลอดภัยกันไปให้ได้ และเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
ขอให้ทุกคนยกการ์ดให้สูงกันไว้อย่างที่เคยเป็นมา เช่ือว่าไม่นานทุกอย่างจะ
กลับคืนสู่สภาวะปกติ เพราะเรายังต้องเตรียมรับมือกับงานของพวกเราท่ีอาจจะ
เปลี่ยนไป เนอ่ื งจากระบบใหม่ ๆ กำลังจะเริ่มเขา้ มา อย่างไรก็ขอให้พวกเราเตรียม
ตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมท่ีจะรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน นโยบายต่าง ๆ ท่ี
กำหนดทิศทางของหน่วยงานเป็นความจำเป็นที่จะทำให้หน่วยงานเราต้องพัฒนา
เพื่อเข้าสู่ตลาดของการแข่งขันและการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา แต่นั่นก็
หมายถึงการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ก็จะเข้ามากระทบกับการทำงานของพวกเรา
เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ การมีสติจะทำให้เราพร้อมท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเข้า
มาได้เป็นอย่างดี และจะพบกับทางออกของปัญหาได้ในที่สุด ขอให้พวกเราทุกคน
พรอ้ มตั้งรบั กบั ทกุ ปญั หาอย่างมีสติแลว้ เรากจ็ ะผ่านมันไปได้อย่างดีคะ่ ไฟทต์ ้งิ

ข้อสั่งการ

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาแผนกมีข้อส่ังการหลายเร่ือง เกรงว่าจะเป็นการ
กระจัดกระจายอยู่ จึงขอรวบรวมมาแจ้งไว้ในวารสารภายในแผนก “ปณ.รัชดา”
อีกคร้ัง เพ่ือให้พวกเราสามารถอ่านทบทวนข้อสั่งการต่าง ๆ ได้ในจุดเดียว อีกท้ัง
นอ้ ง ๆ พก. ก็สามารถเข้ามาอา่ นข้อสั่งการทแ่ี ผนกได้ส่ังการไปแล้วได้ด้วย

1. การฆ่าเชือ้ ธนบตั รและเหรียญกษาปณ์

เนื่องจาก รวค. ได้มีข้อสั่งการให้ กทพ. มีการฆ่าเชื้อธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ก่อนการทอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนการสวมใส่ถุงมือเพื่อป้องกัน
การแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 แผนกจึงขอกำชับใหด้ ำเนนิ การดังน้ี

1. เมื่อได้รับเงินท่ีแลกจากธนาคาร ให้ หพ. ใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
กอ่ นจัดเก็บหรอื นำมาจัดเปน็ เงนิ ทอนให้ พก.

2. ก่อน พก./หพ. จะนำส่งเงินรายได้/เงินสำรองค่าผ่านทาง ให้ใช้
แอลกอฮอลฉ์ ีดพ่นฆา่ เชื้อ ก่อนนำใสถ่ ุงเงนิ ท้งิ หอ้ งนิรภยั ทกุ คร้งั

3. เงินทอนท่ี พก. ส่งคืน หพ. ให้ หพ. ใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเช้ือ ก่อน
เกบ็ ไวใ้ ช้งานต่อไปทุกครั้ง

4. ในการลงตู้เก็บค่าผ่านทาง จะต้องสวมถุงมือลงเก็บค่าผ่านทางทุกครั้ง
หา้ มเกบ็ เงนิ ดว้ ยมือเปล่า

2. มาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชอื้ ไวรสั COVID-19

เนื่องจากงานบริการของด่านฯ ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุ่มเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอกำชับให้
พนกั งานทุกคนปฏิบตั ิตามมาตรการ ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไว้เสมอ โดยเฉพาะขณ ะที่
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท้ังที่ตู้เก็บค่าผ่านทางและท่ีอาคารด่านฯ และไม่ควรนำมือ
ไปสัมผัสกบั หน้ากากอนามยั ขณะท่สี วมใสโ่ ดยที่ยังไมไ่ ด้ทำความสะอาดมือ สำหรับ
พนักงานที่ใส่ Face shield นั้น การใส่แต่เพียง Face Shield เพียงอย่างเดียว ไม่
ชว่ ยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพราะยังสามารถรับเชื้อและสามารถแพร่
เชื้อให้ผูอ้ ่นื ไดต้ ามปกติ ดงั น้ัน ขอใหส้ วมใสห่ น้ากากอนามยั ควบคู่ไปดว้ ย

2. ให้ท้ิงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในจุดท่ีกำหนดไว้เท่าน้ัน เน่ืองจาก
หนา้ กากอนามัยถือเปน็ ขยะติดเชอ้ื ทจ่ี ะต้องมกี ารแยกท้ิงและแยกกำจดั

3. สวมถุงมือในขณะให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทาง เพื่อความปลอดภัยของ
ตัวพนักงานท่ีจะไม่ได้รับเชื้อปนเปื้อนจากผู้ใช้บริการท่ีเดินทางมาจากสถานที่
หลากหลาย

4. ให้ หพ. ตรวจสอบคลังของด่านฯ ให้มีหน้ากากอนามัยและถุงมือให้มี
เพยี งพอแก่การใช้งานอยา่ งต่อเนอ่ื ง

5. งดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น เช่น การรวมกลุ่มกิน
เลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น ควรมีระยะห่างจากเพ่ือนพนักงานและผู้มาติดต่ออย่าง
น้อย 1 – 2 เมตร

6. ให้ หพ. กำชับให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ด่านฯ ตรวจวัด
อุณหภูมิท่ีเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิอินฟาเรดเม่ือมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ช่วยสอดส่องดูแลให้ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ
และติดต่อขอเขา้ ห้องน้ำทอี่ าคารด่านฯ ตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ย

7. ให้ หพ. กำชับและตรวจตราการปฏบิ ัติงนของแม่บา้ นให้ทำความสะอาด
พ้ืนผิวท่ีมีการสัมผัสบ่อย ๆ (อย่างน้อยทุก ๆ 20 นาที) เช่น ลูกบิดประตูห้องน้ำ
ที่กดชักโครก บานผลักประตู เก้าอี้ผู้มาติดต่อ โซฟา เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
Easy Pass เปน็ ต้น

8. ขอความร่วมมือพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่เส่ียง
ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการไปนำเช้ือโรคกลับมาแพร่ระบาดให้กับคนใกล้ชิด ทั้งที่บ้าน
และทท่ี ำงาน

9. พนักงานคนใดมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด เจ็บคอ ไอ ให้หยุดปฏิบัติงาน
เพ่ือสังเกตอาการ โดยเฉพาะพนักงานท่ีเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีมีการแพร่
ระบาดของโรคหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงต้องเฝ้าระวัง ให้จำกัด
บรเิ วณตนเองตามแนวทางของกรมควบคุมโรค เป็นเวลา 14 วัน และใหแ้ จ้งแผนก
ทราบโดยด่วน3. การรายงานการเขา้ ทำงานของช่างตามแผนงาน

กรณีแผนกแจ้งแผนการเข้าทำงานของช่างในการเข้าติดตั้งหรือทำ PM
วสั ดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ท่ีดา่ นในวนั ใด ขอใหด้ ่านฯ รายงานให้แผนกทราบด้วยว่าช่าง
ได้เข้าทำงานตามแผนงานท่ีแจ้งไว้หรือไม่ หากช่างไม่เข้าทำงานตามแผนงานท่ี
แผนกได้แจ้งไว้ ขอให้รายงานให้ทราบด้วยทุกคร้ัง เพื่อแผนกจะได้ประสานงานให้
บรษิ ทั รบั ทราบต่อไป

4. การจัดสง่ ใบเบิกเงนิ ชว่ ยเหลอื ตา่ ง ๆ

ในการจัดส่งใบเบิกเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น ขอให้พ นักงาน ทุกคนกรอกหมายเลข
โทรศพั ท์มือถือลงในแบบฟอร์มดงั กล่าวดว้ ย กรณใี บเบกิ มปี ัญหา แผนกตรวจจา่ ย
จะส่งขอ้ ความถงึ เจา้ ของใบเบิกโดยตรงเพื่อใหต้ ดิ ตอ่ กลบั ไดท้ นั ที

5. การพมิ พเ์ อกสาร Easy Pass ส่งแผนก

เพื่อลดการพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ Easy Pass ส่งแผนก ให้คงเหลือเฉพาะ
การพิมพ์ Pos Transaction ของ หพ. แต่ละผลัดเท่านั้น เอกสารอ่ืนงดส่ังพิมพ์
ทง้ั หมด เชน่

- รายงานรายการใบคำรอ้ งบัตรอตั โนมตั ิของแต่ละวัน

- รายงานสรปุ ยอดขายประจำวนั คา่ เติมเงนิ

- Pos Transaction ประเภทขายบตั ร / เปล่ียนอปุ กรณ์ ทกุ 15 วัน

6. ยกเลิกการทำเอกสาร “รายงานเหตุการณ์ผิดปกติในการผ่านทาง
ประจำวนั ของระบบ ETC”

เนื่องจากที่ผ่านมาแบบฟอร์ม “รายงานเหตุการณ์ผิดปกติในการผ่านทาง
ประจำวันของระบบ ETC (แบบฟอร์ม 3659) ท่ีดา่ นฯ จัดส่งมาให้แผนกนน้ั แผนก
ได้รวบรวมส่งให้ กธอ. เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่องทาง
อตั โนมัติ แต่เน่อื งจากปัจจุบัน กธอ. สามารถตรวจสอบขอ้ มูลจากฐานขอ้ มลู อนื่ ได้
ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดเอกสารที่ไม่จำเป็นลง จึงให้ด่านฯ ยกเลิกการทำเอกสาร

แบบฟอร์ม “รายงานเหตุการณ์ผิดปกติในการผ่านทางประจำวันของระบบ ETC”
ตัง้ แต่ผลดั ท่ี 1 ของวนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เปน็ ตน้ ไป

ความเคลื่อนไหวใน ฝจค.

1. วนั ตรษุ จีน ทางพเิ ศษเกบ็ คา่ ผา่ นทางตามปกติ

แม้ว่าตามประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณีนิยม ประจำปี
2564 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 จะกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงตรงกับวันตรุษจีน เป็นวันหยุดตามประเพณีนิยมตามท่ี
คณะรัฐมนตรีประกาศใหเ้ ปน็ วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณพี ิเศษเฉพาะปี 2564 แต่จะ
มีเฉพาะพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเวลาทำงานปกติ (08.30 – 16.30 น.) เท่านั้นท่ีจะ
หยุดปฏิบัติงาน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นกะยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ยังคงเก็บค่าผ่านทางพิเศษตามปกติ ถือเป็นสัปดาห์ที่มี
วันหยุดและพนักงานได้ค่าล่วงเวลา

2. การฝึกซอ้ มดบั เพลิงและฝกึ ซอ้ มอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

ปอ.กสพ.ฝบท. และ ปศ.กสป.ฝคจ. ได้แจ้งกำหนดจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแผนก
จัดเกบ็ รัชดาภเิ ษก มกี ำหนดจะฝึกซอ้ มดับเพลงิ ดังนี้

วนั พธุ ที่ 24 กุมภาพนั ธ์ 2564 สถานท่ี :- ดา่ นงามวงศ์วาน 1

ดังน้ัน ขอให้ด่านฯ แจ้งชื่อพนักงานที่จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมให้แผนกทราบ
ภายในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารกล่องให้พนักงานทุก
คนได้อยา่ งครบถ้วน

3. ทางพิเศษอุดรรัถยาและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เร่ิม
ทดลองให้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต Visa Pay
Wave และ Mastercard Pay Pass

เนื่องจากใน ปัจจุบั นโลกของเราสังคมไร้เงินสดกำลังเข้ามาสู่การใช้

ชีวิตประจำวันมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
COVID-19 ยิ่งต้องลดการสัมผัสกันให้มากขึ้น ดังน้ัน กรจ่ายค่าทางพิเศษอีก
รปู แบบหนงึ่ จงึ เรมิ่ นำมาใชน้ อกเหนอื ไปจาก Easy Pass ท่เี รารจู้ กั กันดีอยแู่ ลว้

ระบบการจ่ายค่าทางพิเศษด้วย บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เป็นระบบที่
สามารถจ่ายเงินก่อนแล้วใช้ทีหลังหรือใช้ทางด่วนก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังก็ได้ ซ่ึง
ตงั้ แตว่ นั ที่ 26 มกราคม 2564 ทีผ่ า่ นมา ทางพเิ ศษอดุ รรถั ยาและทางพิเศษศรรี ัช-
วงแหวนรอบนอก ได้เร่ิมทดลองให้บรกิ ารชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิตและบัตร
เครดติ Visa Pay Wave และ Mastercard Pay Pass แล้ว

ผใู้ ช้บริการสามารถชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยมีขั้นตอนท่ีงา่ ยและสะดวก คือ
ขับเข้าช่องเงิน สดทุกช่องทางที่มีสัญ ลักษณ์ Contactless รูปใบพั ดคล้าย
สัญลักษณ์คล่ืน WIFI จากนั้นลดกระจก และแตะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มี
สัญลักษณ์ดังกล่าวที่เคร่ืองจ่ายเงินแบบระบบ Contactless Payment ซ่ึงเป็น
ระบบการชำระเงนิ ด้วยบตั รแบบไร้สมั ผัส เป็นการ “แตะ สแกน จ่าย”

ปา้ ยแสดงสัญลกั ษณห์ น้าตู้

จุด “แตะ สแกน จา่ ย”

ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลมาใช้ในทางพิเศษศรีรัชต่อไป ตามท่ีทาง BEM
ได้มีการเดินสายไฟและวางระบบ EMV เตรยี มพร้อมไว้รองรับแล้ว อย่างไรก็ตาม
ก่อนการเร่ิมใช้งาน BEM จะจัดเจ้าหน้าที่มาติดต้ัง ทดสอบระบบ และอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณี
เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ก่อนการเปิดใช้
งานจริง

4. แผนการดำเนินงานระบบเกบ็ ค่าผา่ นทางอัตโนมตั ิ M-Flow ของ BEM

แม้ว่าแผนการดำเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Flow ในทาง
พิเศษศรีรัช จะอยู่ในระยะท่ี 3 แต่ในระหว่างน้ี BEM มีแผนจะทดสอบระบบเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติ M-Flow ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสะพานสว่าง ดังน้ัน
BEM จงึ ได้เร่ิมตดิ ตงั้ โครงเหลก็ ก่อนทางเขา้ ดา่ นฯ ไปเมอื่ วันท่ี 27 มกราคม 2564

5. ปริมาณการจราจรบนทางพิเศษในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อ
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้ มูลปรมิ าณจราจรบนทางพิเศษถงึ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2564 จะพบวา่
ในชว่ งการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัส COVID-19 ปรมิ าณจราจรลดลงอยา่ ง
ตอ่ เน่อื ง ดงั น้ัน จึงเปน็ เหตุผลวา่ เพราะเหตใุ ดบางด่านจงึ มกี ารปรับลดการเปิด
ชอ่ งทางและชว่ งน้มี กี ารงดการเปิดล่วงเวลาระบายจราจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กทพ.
พง1. ฝกง. แจ้งการใช้งานระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ
ฝกง. และ ฝสท. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบงานเงินเดือนและสวัสดิการ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกแกพ่ นักงานและลูกจ้าง กทพ. ให้มากขนึ้ ดังน้ัน ตั้งแต่เดือน
กมุ ภาพันธ์ 2564 เปน็ ต้นไป ฝกง. จะส่งสลิปเงินเดือนอิเลก็ ทรอนิกสใ์ ห้พนกั งาน
และลูกจ้าง ผ่านระบบ EXAT Portal, ระบบงานคอมพิวเตอร์ Back Office และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท้ังนี้ ฝกง. จะยกเลิกการพิมพ์สลิปเงินเดือน
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซ่ึงการเรียกดูและพิมพ์สลิปเงินเดือน
สามารถดำเนนิ การไดด้ งั นี้

1.1 แอปพลเิ คช่นั EXAT Portal

เขา้ ที่ App จะพบเมนู e-Slip

เมอ่ื เลือกท่ี e-Slip จะเข้ามาเจอหน้าจอให้ Log in
เม่อื Log in เข้ามาแลว้ จะพบหน้าจอนี้ ให้คลกิ ที่ 3 ขดี ดา้ นมมุ บนซา้ ย

เมอ่ื คลิกเลือกแล้ว จะพบคำว่า e-Slip
เม่อื คลกิ เลอื ก จะปรากฏข้อมูลเงนิ สลปิ เงนิ เดือน เดอื นลา่ สดุ

เมื่อกดเครื่องหมาย + จะปรากฏรายการรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมท้ังปุ่มให้กด
ดาวน์โหลด ซ่ึงสามารถเลอื กบนั ทึกไฟล์ดังกล่าวได้ ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ
ของ PDF ไฟล์ สามารถนำไปพิมพ์ได้ หากตอ้ งการนำไปใช้งาน

หรือหากต้องการให้ ฝกง. ส่งไฟล์ดงั กล่าวให้ สามารถตั้งค่าอเี มลไ์ ดโ้ ดยคลิกท่ี
เครอ่ื งหมาย  ที่มมุ ขวา โดยอเี มลท์ ีใ่ ช้จะต้องเปน็ อีเมล์ของ กทพ. เทา่ น้นั

1.2 ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Back Office)
ผ่ าน URL : http//exatservices.exat.co.th เมื่ อ เข้ าม าแ ล้ ว จ ะ พ บ

หนา้ จอดงั นี้

กรอกขอ้ มลู ผใู้ ชง้ านและรหสั ผา่ น
เลือกเมนู “ระบบบรกิ ารด้วยตนเอง (Self-Service)
เลือกเมนู “ระบบแบบแสดงรายการรายรับและรายจา่ ย (e-Slip)

จะพบหนา้ จอลักษณะเดียวกนั กับในแอปพลิเคชั่น EXAT Portal

จากน้ัน สามารถดำเนนิ การตามขั้นตอนเดียวกันกับทด่ี ำเนนิ การในแอปพลิเคชนั่
EXAT Portal ได้เลย

2. การทำบตั รประจำตัวพนักงานหรอื บัตรแสดงตัวพนักงานใหม่

ฝบท. แจ้งว่า หากพนักงานคนใดมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัว
พนักงานหรือบัตรแสดงตัวพนักงานใหม่ เพ่ือทดแทนบัตรท่ีหมดอายุหรือสูญหาย
ให้แนบรปู ถ่ายสีขนาด 1 น้ิวหรอื รปู ถ่ายสแี บบดจิ ิทลั ไฟล์ โดยตอ้ งตดิ อนิ ทรธนแู ละ
เครื่องหมายช้ันเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานให้
ถูกต้องตามรูปแนบท้ายระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วย การกำหนด
ลักษณะ การจัดหา และการเบิกจ่ายเคร่ืองแบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ห้ามใช้รูป
เก่าที่ติดอินทรธนูและเคร่ืองหมายช้ันเคร่ืองแบบปกติขาว หรือเคร่ืองแบบ
ปฏบิ ตั ิงานแบบเก่าโดยเดด็ ขาด

3. อาคารศูนยบ์ ริหารทางพิเศษ

แผนกนำภาพความคืบหน้าล่าสุดของอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ อาคาร
เพื่อความย่ังยืนและเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ กทพ. ที่มีกำหนดจะทยอยย้ายเข้า
ประมาณเดอื นมนี าคม 2564 มาฝาก
Click to View FlipBook Version