The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wafifa112, 2020-01-01 05:09:16

RPT BM TAHUN 6 -2020

RPT BM TAHUN 6 -2020

Keywords: RPT BM

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

Tema 1 : 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Nilai murni : Kasih sayang
I ST I MEWANYA menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut jenis ayat dan ragam Ilmu : Pendidikan moral
KELUARGAKU abjad, suku kata, perkataan , ayat dengan struktur binaan ayat KP: Interpersonal
frasa dan ayat dengan betul. yang betul dan tepat. Strategi P&P:
Tajuk 1 : KB - Mengecam
Bakat Istimewa 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat
perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan Nilai murni : Tanggungjawab
MINGGU 1 daripada pelbagai sumber berimbuhan dalam bahan Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling
2-3 JAN dengan sebutan yang betul. bacaan prosa dan puisi dengan KP: Verbal -linguistik
sebutan yang betul. Strategi P&P:
MINGGU 2 3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 KB – Menjana idea
6-10 JAN perkataan, frasa, dan ayat 4.1.1 Menulis teks prosa dan puisi
secara meknis (menyalin) secara mekanis dengan betul dan Nilai murni : Kesungguhan
dengan betul dan kemas. kemas. Ilmu : Pendidikan Seni Visual
KP: Visual-ruang
4.1 Menyebut dan memahami Menyebut dan memahami seni Strategi P&P:
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu dengan melahirkan KB – Menjana idea
nyanyian secara didik hibur imaginasi melalui penghasilan
karya sastera Nilai murni : Kasih sayang
5.1 Memahami dan 5.1.1 Ilmu : Pendidikan moral
Memahami dan menggunakan KP: Interpersonal
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama am dan Strategi P&P:
penjodoh bilangan mengikut KB – Mengecam
dengan betul mengikut konteks dengan betul.
Nilai murni :Hormat menghormati
kont eks Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Mengecam

PKJR 1.1 Kenderaaan persendirian, HP PKJR BAM m/s 1

Pengangkut an kenderaan awam, kenderaan 1.1.6 Membandingkan masa dan jarak Aktiv iti 1

Darat berat dan jentera. berhenti kenderaan serta

menceritakan faktor yang

menghalang pandangan

1 pemandu

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Hormat-
memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap sesuatu menghormat i
Tema 1 : sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Ilmu : Sosiobudaya
I ST I MEWANYA pesanan uyang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. KP: Interpersonal
KELUARGAKU dengan betul. Strategi P&P:
Membaca sesuatu bahan yang KB - Mengecam
MINGGU 3 Tajuk 2 : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 mengandungi pelbagai jenis ayat dan
Satu Keluarga Dua bacaan dengan lancer, sebutan ragam ayat secara mekanis. Nilai murni : Kasih sayang
13-17 yang jelas dan intonasi yang Ilmu : Sosiobudaya
JAN Budaya bet ul . Menulis teks prosa dan puisi secara KP: Interpersonal
mekanis (menyalin) dalam bentuk Strategi P&P:
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 tulisan berangkai dengan betul dan KB – Mengecam
perkataan, frasa, dan ayat kemas.
secara meknis (menyalin) Nilai murni : Kesyukuran
dengan betul dan kemas Memahami dan mengubah suai seni Ilmu :Sosiobudayal
kata lagu secara bebas dan KP: Interpersonal
4.1. Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 mempersembahkannya melalui Strategi P&P:
seni dalam lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur.
secara didik hibur. KB – Menghubungkait

Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan muzik
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mencipta

PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 2-3
Persekitaran 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran Aktiviti 2
Jalan Raya yang dapat meningkatkan keselamatan
pengguna jalan raya.

2 Page 2

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan moral
memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap ayat KP: Interpersonal
Strategi P&P:
sesuatu arahan, soalan, dan Tanya dengan betul. KB – Menjana idea

Tema 1 : pesanan uyang didengar Nilai murni : Kasih sayang
I ST I MEWANYA Ilmu : TMK
KELUARGAKU dengan betul. BCB :Bacaan luncuran
Strategi P&P:
MINGGU 4 Tajuk 3 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang KB – Mengecam
Jauh di Mata
20-24 Dekat di Hati bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat Nilai murni : Kasih sayang
JAN Ilmu : Kepenggunaan
lancer, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan KMD : Mengumpul maklumat
Strategi P&P:
intonasi yang betul. secara mekanis. KB – Menyelesai masalah

3.4 Menulis imlak dengan te 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan Nilai murni : Kesyukuran
pat . menggunakan ejaan yang tepat secara Ilmu : Kemasyarakatan
imlak. KP: Pembelajaran
Kosnst rukt i visme
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
KB – Mencipta
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama khas mengikut

dengan betul mengikut konteks dengan betul.

kont eks.

RPH SIVIK JANUARI

PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 4
Persekitaran 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya merupakan Aktiviti 3
Jalan Raya tempat yang berbahaya

CUTI TAHUN BARU CINA
( 23 - 27 JANUARI 2020)

3 Page 3

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan Nilai murni : Amanah

memberikan respon terhadap respons terhadap pesanan dan Ilmu : Pendidikan Kesihatan

sesuatu arahan, soalan, dan menyampaikan pesanan dengan KP: Interpersonal

MINGGU 5 Tema 2 : pesanan uyang didengar 2. 4.1 menggunakan bahasa yang santun Strategi P&P: KB - Menganalisis
27-31 KESI HAT AN dengan betul. dalam pelbagai situasi.
MENTAL DAN Nilai murni : Kebersihan Mental
2.4 Memabaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat Ilmu : Pendidikan Kesihatan
EMOSI maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk membuat Pembelajaran Konstruktivisme
tersirat daripada pelbagai ulasan dengan betul. Strategi P&P: KB – Mensintesis
Tajuk 4 :

JAN Minda, Oh, Minda! bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
Nilai murni : Kebersihan Fizikal
dan Mental

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Ilmu : Pendidikan Kesihatan
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Pembelajaran Konstruktivisme
dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjana idea

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan

indah dan menggunkan bahasa yang indah dengan sebutan dan Nilai murni :

bahasa badan secara kreatif intonasi yang betul dan jelas. Bert anggungj awab

semasa bercerita secara didik Ilmu : Pendidikan Kesihatan

hibur. KP: Verbal-Linguistik

Strategi P&P: KB – Mengecam

5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai

menggunakan golongan kata kata nama ganti nama mengikut konteks Nilai murni :Rasional

dengan betul mengikut dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan

kont eks. KP: Pembelajaran Kontekstual

Strategi P&P :

KB – Menghubungkaitkan

PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 5
Persekitaran 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran yang Aktiviti 4

Jalan Raya dapat meningkatkan keselamatan

pengguna jalan raya.
4

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Rasional

menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Ilmu : Pendidikan Kesihatan

tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis KP: Verbal -linguistik

Tema 2 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal Strategi P&P:
KESI HAT AN
MENTAL DAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan

MINGGU 6 EMOSI formal secara bertatasusila.
3-7
FEB Tajuk 5 : Nilai murni : Kebersihan
Usahlah Stres
8 FEB 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Ment al
T HAI PUSAM
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk membuat Ilmu : Pendidikan Kesihatan

tersirat daripada pelbagai rumusan dengan betul. Pembelajaran Konstruktivisme

bahan untuk memberikan Strategi P&P:

respons dengan betul. KB – Mengitlak

3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Nilai murni : Kebersihan
hasil penulisan dengan betul. penulisan. Ment al
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang KB – Menganalisi

bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea Nilai murni : Rasional
Ilmu : Pendidikan moral
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yangkreatif. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
hibur. KB – Menghubungkaitkan

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR BAM m/s 6-7
Persekitaran 2.2.6 Mencadangkan langkah-langkah Aktiviti 5
Jalan Raya untuk mengurangkan risiko penggunaan
laluan pejalan kaki dan laluan kongsi

5 Page 5

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Tema 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama
MINGGU 7 KESI HAT AN
10-14 MENTAL DAN menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang sesuai Ilmu : Pendidikan moral
FEB
EMOSI tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. KP: Verbal-linguistik

Tajuk 6 : daripada pelbagai sumber Strategi P&P:
Terima Kasih, dalam situasi formal dan tidak KB - Menganalisis

Cikgu formal secara bertatasusila.

2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk membuat Ilmu : Kokurikulum
tersirat daripada pelbagai keputusan dengan memberikan alas an. Pembelajaran Kontekstual
bahan untuk memberikan Strategi P&P:
KB – Menilai

respons dengan betul.

Nilai murni : Bertindak bijak

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Ilmu : Pendidikan Kesihatan
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. BCB : Bacaan luncuran
dengan betul. Strategi P&P:
KB – Mensintesis

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai

menggunakan golongan kata kata kerja dan kata bantu mengikut Nilai murni : Berwaspada

dengan betul mengikut konteks dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan

kont eks. KP: Verbal-linguistik

Strategi P&P:

KB – Menaakul

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR BAM m/s 8
Persekitaran 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi Aktiviti 6
Jalan Raya isyarat keselamatan jalan raya

6 Page 6

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama
menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Kemasyarakatan
menyatakan permintaan sesuai dengan betul secara bertatasusila. KP: Interpersonal
Strategi P&P:
MINGGU 8 tentang sesuatu perkara KB - Menghubungkaitkan

17-21 Tema 3 : daripada pelbagai sumber
FEB KOMUNI T I
PRI HAT I N dalam situasi formal dan tidak

Tajuk 7 : formal secara bertatasusila.
Program Sarana
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan Nilai murni : Bermuafakat
menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam Ilmu : Kemasyarakatan
memindahkan maklumat bentuk grafik. BCB : Bacaan intensif
yangterdapat dalam pelbagai Strategi P&P:
bahan dengan betul. KB – Membuat gambaran
ment al

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Nilai murni : Bekerjasama
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Ilmu :Kemasyarakatanl
dengan betul. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
4.3 Menujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan KB – Menjana idea

indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas, Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Kemasyarakatan
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa badan KP: Kinestetik
Strategi P&P:
melalui lakonan secara didik yang kreatif melalui lakonan. KB – Menjana idea

hibur. BAM m/s 9
Aktiviti 7
PKJR 5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai
Persekitaran menggunakan golongan kata jenis kata adjektif, kata adv erb, kata
Jalan Raya dengan betul mengikut penguat, dan kata penegas mengikut
kont eks. konteks dengan betul.

2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR
2.4.3 Menerangkan waktu / masa boleh
mempengaruhi kesesakan trafik dan
keselamatan penggunaan jalan raya.

7

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu Nilai murni : Prihatin

MINGGU 9 menyatakan permintaan perkara dengan memberikan alas an Ilmu : Reka Bentuk dan

24-28 tentang sesuatu perkara yang sesuai dalam situasi formal dan Teknologi
FEB
Tema 3 : daripada pelbagai sumber tidak formal secara bertatasusila. KP: Interpersonal
KOMUNI T I
PRI HAT I N dalam situasi formal dan tidak Strategi P&P:

Tajuk 8 : formal secara bertatasusila. KB – Menjana idea
Kelab Alumni
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.2 Memabaca, memahami dan menaakul Nilai murni : Rasional

menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat. Ilmu : Kemasyarakatan

memindahkan maklumat Pembelajaran Konstruktivisme

yangterdapat dalam pelbagai Strategi P&P:

bahan dengan betul. KB – Menaakul

3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai

betul tentang sesuatu perkara sumber dalam bentuk grafik. Nilai murni : Kesyukuran
daripada pelbagai sumber. Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Konstekstual

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Strategi P&P:
indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej KB – Menbandingbezakan

bahasa badan dengan kratif menggunakan bahasa yang indah serta

melalui lakonan secara didik bahasa badan yang kreatif melalui Nilai murni : Kesyukuran

hibur. lakonan. Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Kinestetik

Strategi P&P: Kinestetik

KB – Menilai

PKJR 3.1 HP PKJR BAM m/s 10-11
Peraturan dan Mengetahui tentang 3.1.6 Aktiv iti 8
Undang-undang peraturan dan undang- Menceritakan akibat
Jalan Raya undang jalan raya serta apabila peraturan dan undang-
menggunakannya. undang jalan raya tidak dipatuhi.

8 Page 8

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa Nilai murni : Prihatin
menyampaikan maklumat yang indah untuk menyampaikan Ilmu : Kemasyarakatan
Tema 3 : tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat secara KP: Interpersonal
KOMUNI T I daripada pelbagai sumber bert at asusi l a. Strategi P&P:
PRI HAT I N dengan tepat secara KB – Menjana Idea
MINGGU 10 Tajuk 9 : bert at asusi l a.
2-6 Perkongsian Pintar Nilai murni : Kesyukuran
MAC 2.5 Memabaca, memahami dan Ilmu : Kemasyarakatan
PKJR menaakul untuk BCB : Bacaan intensif
Peraturan dan memindahkan maklumat 2.5.3 Memabaca, memahami, dan menaakul Strategi P&P:
Undang-undang yangterdapat dalam pelbagai bahan untuk memindahkan maklumat KB – Menaakul
Jalan Raya bahan dengan betul. kepada bentuk grafik, puisi atau prosa.
Nilai murni : Kegigihan
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasa tentang bahan sastera dan Ilmu :Kemasyarakatanl
pelbagai bahan sastera dan bukan sastera degan menggunakan Pembelajaran Konstruktivisme
bukan sastera yang didengar, ayat yang gramatis. Strategi P&P:
ditonton atau dibaca dengan KB – Mengitlak
bet ul . 5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai
kata hubung mengikut konteks dengan Nilai murni : Prihatin
5.1. Memahami dan bet ul . Ilmu : Kemasyarakatan
menggunakan golongan kata Pembelajaran Konteksual
dengan betul mengikut HP PKJR Strategi P&P:
kont eks. 3.1.4 Menjelaskan peraturan dan undang-undang KB – Menghubungkaitkan
jalan raya di persekitaran mereka
3.1 Mengetahui tentang BAM m/s 12
peraturan dan undang- Aktiv iti 9
undang jalan raya serta
menggunakannya.

MINGGU 11 UJIAN FORMATIF TAHUN 4 - 6 / KUIZ PBD TAHUN 1 – 3
9-13

MAC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(14.03.2020 - 22.03.2020)

9

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Nilai murni : Mematuhi
menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat perat uran
MINGGU 12 Tema 4 : tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Ilmu : PKJR
KESELAMAT AN daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. BCB : Mencatat nota
23-27 DI UT AMAKAN dengan tepat secara Strategi P&P:
MAC bert at asusi l a. KB – Menganalisis
Tajuk 10 :
Selamat dalam 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Memabaca bahan sastera untuk Nilai murni : Mematuhi

Perjalanan sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. Perat uran

yang sesuai bagi memupuk Ilmu : PKJR

minat membaca. Pembelajaran Kontesktual

Strategi P&P:

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan KB – Menjanakan idea

maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Nilai murni : Menjaga
perkara dengan utama dan idea sampingan secara Keselamatan Diri
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren. Ilmu :Pendidikan Moral
sant un.

Pembelajaran Kontekstual

4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang Strategi P&P:
puisi dengan intonasi yang
jelas dan intonasi yang betul serta KB – Menghubungkaitkan

betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut.
yang indah secara didik hibur.
Nilai murni : Berwaspada
Ilmu : Pendidikan Moral

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P: KB – Menganalisis
menggunakan golongan kata pelbagai kata tugas mengikut konteks

dengan betul mengikut dengan betul.

kont eks.

PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR
Peraturan dan dan undang-undang jalan raya 3.1.6 Menceritakan akibat apabila BAM m/s 13
Undang-undang serta menggunakannya. peraturan dan undang-undang jalan Aktiviti 10 (A)
Jalan Raya raya tidak dipatuhi

10 Page 10

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Nilai murni : Mementingkan
2.6.2 pendapat secara kritis dan kreatif Kesel amat an
mengemukakan pendapat dengan menggunakan ayat yang Ilmu : Pendidikan
gramatis secara bertatasusila. Kesel amat an
Tema 5 : secara kritis dan kreatif Jalan Raya
Pembelajaran luar bilik darjah
MINGGU 13 KESELAMAT AN dengan menggunakan ayat Strategi P&P: KB – Menganalisis
30 MAC – 3
DI UT AMAKAN yang gramatis secara
APRIL
bert at asusi l a.

Tajuk 11 :

Pastikan Selamat 2.6 Membaca pelbagai bahan Memabaca bahan bukan sastera untuk Nilai murni : Berhati hati
menghasilkan idea baharu. Ilmu : Pendidikan Moral
sastera dan bukan sastera BCB : Membuat imbasan dan
Menulis untuk menyampaikan luncuran
yang sesuai bagi memupuk maklumat dalam bentuk karangan Strategi P&P: KB – Mereka cipta
berformat dengan menggunakan
minat membaca. bahasa yang santun. Nilai murni : Prihatin
Ilmu : Pendidikan Moral
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa BCB : Mencatat nota
maklumat tentang sesuatu yang indah dan melafazkannya Strategi P&P:
perkara dengan dengan sebutan yang jelas dan KB – Menjanakan idea
menggunakan bahasa yang intonasi yang betul serta memahami
sant un. puisi tersebut. Nilai murni : Mengutamakan
kesel amat an
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 Ilmu : Pendidikan Moral
KP: Verbal -linguistik
puisi dengan intonasi yang Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
betul menggunakan bahasa

yang indah secara didik hibur.

PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR
Peraturan dan dan undang-undang jalan raya 3.1.6 Menceritakan akibat apabila
Undang-undang serta menggunakannya. peraturan dan undang-undang jalan BAM m/s 14
Jalan Raya raya tidak dipatuhi Aktiviti 10 (B)
-Ulasan

11

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Berhati-hati
daripada pelbagai sumber dengan Ilmu : Teknologi Maklumat
menyatakan permintaan menggunakan ayat yang gramatis dan Komunikasi
dalam situasi formal dan tidak formal KP: Interpersonal
tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
Tema 4 : daripada pelbagai sumber
KESELAMAT AN
MINGGU 14 DI UT AMAKAN dalam situasi formal dan tidak

6-10 formal secara bertatasusila.
APRIL
Tajuk 12 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan Nilai murni : Berwaspada
untuk memindahkan maklumat dalam Ilmu : TMK
Fikir sebelum Klik menaakul untuk bentuk grafik. Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
memindahkan maklumat yang KB – Mereka cipta

terdapat dalam pelbagai

bahan degan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Nilai murni : Bertindak bijak
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Ilmu :Kemasyarakatanl
dengan betul. BCB : Bacaan intensif
Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
5.1 Memahami dan 5.1.4 pelbagai kata kerja dan kata bantu KB – Menilai
mengikut konteks dengan betul.
menggunakan golongan kata Nilai murni : Prihatin
Ilmu : TMK
dengan betul mengikut KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
kont eks. KB – Membuat gambaran
Ment al

PKJR 4.2 Arah paling selamat untuk 4.2.1 Kepentingan berjalan PKJR
TEMA 4 pejalan kaki menghadap lalu lintas berbanding BAM m/s 15
Tingkah Laku arah yang sama dengan Aktiv iti 11
Pejalan Kaki kenderaan.

12 Page 12

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang Nilai murni : Keberanian

menceritakan sesuatu betul dengan menggunakan pelbagai ayat Ilmu : Kemasyarakatan

perkara semula dengan yang mengandungi bahasa yang indah. KP: Verbal-linguistik

tepat menggunakan Strategi P&P: KB - Menaakul

MINGGU 15 Tema 5 : sebutan yang jelas dan

PUPUK PERPADUAN intonasi yang betul. Nilai murni : Perpaduan

13-17 Ilmu : Sosiobudaya

APRIL Tajuk 13 : 2.2 Memabaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang BCB : Bacaan intensif

Formula Perpaduan memahami perkataan, mengandungi perkataan berimbuhan dalam Strategi P&P: KB – Menganalisis

frasa dan ayat daripada bahan bacaan prosa dan puisi dengan

pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Nilai murni : Toleransi

sebutan yang betull. Ilmu :Kemasyarakatanl

3.7 Menghasilkan penulisan 3..7. Menghasilkan perenggan yang kohesi dan Pembelajaran Kontestual

kreatif dalam pelbagai 1 koheran dengan betul. Strategi P&P: KB – Menjana idea

genre dengan betul.

Nilai murni : Hormat-

4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu menghormat i

memahami unsur seni dengan melahirkan imaginasi melalui Ilmu : Pendidikan Muzik
dalam lagu melalui penghasilan karja sastera. Pembelajaran Konstruktivisme

nyanyian secara didik Strategi P&P: KB – Merekacipta

hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan menggunakan pelbagai Nilai murni : Hormat
menghormat i
menggunakan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi Ilmu : Sosiobudaya
Pembelajaran Kontekstual
pembentukan kata yang denga betul. Strategi P&P: KB – Menjana idea

sesuai dalam pelbagai

situasi dengan betul.

HP PKJR

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling selamat PKJR

TEMA 4 untuk melintas jalan contohnya:- BAM m/s 16

Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti jejantas, Aktiv iti 12 (A)

Pejalan Kaki lintasan pejalan kaki dan lintasan pejalan kaki

beri syarat .

b) Tempat melintas atau persimpangan yang diselia

oleh peronda lintasan sekolah.

c) Melintas jauh dari simpang jalan.

13

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan Nilai murni : Semangat

sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul bermasyarakat

dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Ilmu : Pendidikan moral

Tema 5 : sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. KP: Verbal-linguistik
PUPUK PERPADUAN intonasi yang betul. Strategi P&P:
Membaca sesuatu bahan yang KB - Menghubungkaitkan
MINGGU 16 Tajuk 14 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 mengandungi pelbagai jenis ayat dan
Berkat Hidup 3.7 bahan bacaan dengan ragam ayat secara mekanis. Nilai murni : Berkerjasama
20-24 lancer, sebutan yang jelas dan Ilmu : Pendidikan Muzik
APRIL Sepakat intonasi yang betul. Menghasilkan penulisan imaginatif dan KP : Interpersenal
deskriptif dengan bahasa yang Strategi P&P:
Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 menarik. KB – Mengecam
dalam pelbagai genre
dengan betul. Nilai murni : Toleransi
Ilmu : Sejarah

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Pembelajaran Konstruktivisme
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan Strategi P&P:
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui KB – Menganalisis
nyanyian secara didik hibur.
Nilai murni : Patriotisme

PENDIDIKAN Ilmu : Pendidikan Muzik
SIVIK APRIL Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

HP PKJR

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling PKJR

TEMA 4 selamat untuk melintas jalan contohnya:- BAM m/s 17
Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti Aktiv iti 12 (B)

Pejalan Kaki jejantas, lintasan pejalan kaki dan lintasan

pejalan kaki berisyarat.
b) Tempat melintas atau persimpangan yang

diselia oleh peronda lintasan sekolah.

c) Melintas jauh dari simpang jalan.

14

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Hormat-
memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat menghormat i
MINGGU 17 Tema 5 : sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Ilmu : Pendidikan moral
PUPUK PERPADUAN pesanan yang didengar KP: v erbal linguistik
27 APRIL – 1 dengan betul. Memabaca dan memahami Strategi P&P:
MEI maklumat yang tersurat dan tersirat KB – Menjanakan idea
2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 untuk membuat keputusan dengan
1 MEI maklumat yang tersurat dan memberikan alas an. Nilai murni : Kesyukuran
HARI Tajuk 15 : tersirat daripada pelbagai Ilmu : Ekonomi
PEKERJA Perpaduan bahan untuk memberikan Mengedit dan memurnikan hasil BCB : Bacaan intensif
Memajukan respons dengan betul. penulisan. Strategi P&P:
KB – Menganalisis
Negara 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Memahami dan menggunakan
hasil penulisan dengan betul. pelbagai kata majmuk dalam pelbagai Nilai murni : Kesyukuran
situasi dengan betul. Ilmu : Ekonomi
5.2 Memahami dan 5.2.3 KP: TMK
Strategi P&P:
menggunakan pembentukan KB – Megecam

kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

5.3. Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina ayat dalam Nilai murni : Harmoni
ayat yang betul dalam teks menggunakan penanda wacana Ilmu : Ekonomii
pelbagai situasi. dengan betul KP: Verbal linguistik
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

HP PKJR

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling PKJR

TEMA 4 selamat untuk melintas jalan contohnya:- BAM m/s 18

Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti Aktiv iti 13

Pejalan Kaki jejantas, lintasan pejalan kaki dan lintasan

pejalan kaki berisyarat.

b) Tempat melintas atau persimpangan yang

diselia oleh peronda lintasan sekolah.

15 c) Melintas jauh dari simpang jalan.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Patriotisme

memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap sesuatu Ilmu : Pendidikan moral

sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah KP: Verbal-linguistik

pesanan yang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. Strategi P&P:

dengan betul. KB – Menjanakan idea

MINGGU 18 Tema 6 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Nilai murni : Patriotisme
SEMANGAT CINTA bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat Ilmu : Pendidikan moral
4-8 lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan BCB : Mencatat nota
MEI AKAN NEGARA intonasi yang betul. secara mekanis. Strategi P&P:
Tajuk 16 : KB – Menjanakan idea
7 MEI 3.4 Menulis imlak degan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
HARI WESAK Perkasakan Bahasa menggunakan ejaan yang tepat Nilai murni : Patriotisme
Kita 4.2 Mengujarkan bahasa yang secara imlak. Ilmu : Pendidikan moral
indah dan menggunakan BCB : Menulis secara mekanis
PKJR TEMA 4 bahasa badan dengan kreatif 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan Strategi P&P: KB – Mengecam
Tingkah Laku melalui lakonan secara didik bahasa yang indah dengan sebutan
Pejalan Kaki hibur. dan intonasi yang betul dan jelas. Nilai murni : Patriotisme
Ilmu : Pendidikan moral
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunkan pelbagai KP: Verbal-linguistik
menggunakan pembentukan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi Strategi P&P: KB – Mensintesis
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. Nilai murni : Patriotisme
HP PKJR Ilmu : Pendidikan moral
4.4 Melintas dengan selamat 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah untuk BCB : Mencatat nota
menangani situasi rumit ketika melintas. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR
BAM m/s 19
Aktiv iti 14

16 Page 16

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 19
11-15
MEI

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Patriotisme
memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Ilmu : Sejarah
10 MEI Tema 6 : sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Pembelajaran Kontekstual
NUZUL AL- SEMANGAT CINTA pesanan yang didengar Strategi P&P:
dengan betul. KB - Menghubungkaitkan
QURAN AKAN NEGARA

MINGGU 20 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Patriotisme
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Pendidikan moral
18-22 Tajuk 17 : tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Pembelajaran Kontekstual
MEI Budi yang Baik bahan untuk memberikan Strategi P&P: KB – Mengitlak
Dikenang Jua respons dengan betul.
Nilai murni :
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan Bert anggungj awab
ejaan dan tanda baca yang tepat Ilmu : Sejarah
secara imlak. Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P: KB – Mengecam
5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan
Nilai murni : Berani
menggunakan pembentukan pelbagai kata tugas mengikut konteks Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik
kata yang sesuai dalam dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menaakul
pelbagai situasi dengan betul. PKJR
BAM m/s 20
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.4 Menyatakan peraturan dan Aktiv iti 15
Tingkah laku undang-undang ketika berbasikal.
penunggang
basikal

CUTI PENGGAL 1

(23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
17 24 MAY – 25 MAY 2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Nilai murni : Prihatin
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu : Kemasyarakatan
menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang KP: Interpersonal
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Strategi P&P:
daripada pelbagai sumber bert at asusi l a. KB – Menjanakan idea
dalam situasi formal dan tidak
MINGGU 21 Tema 6 : formal secara bertatasusila. Nilai murni : Cinta akan
SEMANGAT CINTA negara
8-12 Ilmu : Ekonomi
JUN AKAN NEGARA KP : Verbal-linguistik
Strategi P&P:
2.4 Membaca dan memahami 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat KB – Membuat kesimpulan
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Nilai murni : Prihatin
bahan untuk memberikan Ilmu : Sejarah
Tajuk 18 : respons dengan betul. BCB : Membuat nota
Bersyukurlah Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi
dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul. Nilai murni: Semangat
dengan betul. bermasyarakat
Ilmu : TMK
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Pembelajaran
menggunakan pembentukan pelbagai kata hubung mengikut Konst rukt i visme
kata yang sesuai dalam konteks dengan betul. Strategi P&P:
pelbagai situasi dengan betul. KB – Menjanakan idea
PKJR
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian BAM m/s 21
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di Aktiv iti 16
penunggang jalan raya.
basikal

18 Page 18

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai
menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan warisan
MINGGU 22 Tema 7 : tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Ilmu : Kebudayaan
INDAHNYA daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal KP: Verbal-linguistik
15-19 WARISAN KITA dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. Strategi P&P:
JUN formal secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea

Tajuk 19 : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional
Khazanah Kesenian maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Pendidikan Muzik
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan Pembelajaran Koperatif
Bangsa bahan untuk memberikan memberikan alas an. Strategi P&P:
respons dengan betul. KB – Menyelsaikan
MINGGU 23 Membina dan menulis jawapan secara masalah
kritis dan kreatif dengan betul.
22-26 Nilai murni : Kegigihan
JUN Mengujarkan cerita menggunakan Ilmu :Pen.Seni Visual
bahasa yang indah dan ayat yang KMD : Meramal
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 gramatis untuk menyampaiakn idea Strategi P&P:
perkataan, frasa, dan ayat dengan bahasa badan yang kreatif. KB – Menjanakan idea
dengan betul.
Memahami dan menggunkan pelbagai Nilai murni : Kesyukuran
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 kata majmuk dalam pelbagai situasi Ilmu : Kesenian
indah dan menggunakan dengan betul. KP: Verbal-linguistik
bahasa badan secara kreatif Strategi P&P:
semasa bercerita secara didik KB – Menjanakan idea
hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.3
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 22
penunggang jalan raya. Aktiv iti 17 (A)
basikal

19 Page 19

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Nilai murni : Menghargai
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara warisan
Ilmu : Kebudayaan
MINGGU 24 Tema 7 : menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang KP: Verbal-linguistik
INDAHNYA Strategi P&P:
29 JUN – 3 WARISAN KITA tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea
JULA
daripada pelbagai sumber Nilai murni : Rasional
Ilmu : Pendidikan Muzik
dalam situasi formal dan tidak Pembelajaran Koperatif
Strategi P&P:
formal secara bertatasusila. KB – Menyelsaikan
masalah
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Memabaca dan memahami
Nilai murni : Kegigihan
Tajuk 20 : maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat Ilmu :Pen.Seni Visual
Warisan Berharga KMD : Meramal
tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
bahan untuk memberikan
Nilai murni : Kesyukuran
respons dengan betul. Ilmu : Kesenian
KP: Verbal-linguistik
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Strategi P&P:
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. KB – Menjanakan idea
dengan betul. PKJR
BAM m/s 23
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Aktiv iti 17 (B)

indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas,

bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa

melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan.

hibur.

PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di
penunggang jalan raya.
basikal

20 Page 20

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai
Tema 7 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 menggunakan kata ganti nama yang warisan
INDAHNYA menyatakan permintaan sesuai dengan betul secara Ilmu : Kebudayaan
MINGGU 25 WARISAN KITA tentang sesuatu perkara bert at asusi l a. KP: Verbal-linguistik
daripada pelbagai sumber Strategi P&P:
6-10 dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea
JULAI formal secara bertatasusila.

Tajuk 21 : 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul Nilai murni : Rasional
Indahnya Budaya menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat Ilmu : Pendidikan Muzik
memindahkan maklumat yang mengikut keutamaan ke dalm bentuk Pembelajaran Koperatif
Kita terdapat dalam pelbagai prosa. Strategi P&P:
bahan dengan betul. KB – Menyelsaikan
masalah

3.5 Mencatat meklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada Nilai murni : Kegigihan
Ilmu :Pen.Seni Visual
betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik. KMD : Meramal
Strategi P&P:
daripada pelbagai sumber. KB – Menjanakan idea

5.3 Memahami dan mebina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat Nilai murni : Kesyukuran
Ilmu : Kesenian
yang betul dalam pelbagai songsang yan g betul dalam pelbagai KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
si t uasi . si t uasi . KB – Menjanakan idea
PKJR
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian BAM m/s 24
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di Aktiv iti 17 (C)
penunggang jalan raya.
basikal

21 Page 21

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH Tema 8 :
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Nilai murni : Menghargai
MINGGU 26 DAMAINYA BUMIKU menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan alam
Tajuk 22 : tentang sesuatu perkara alasan yang sesuai dalam situasi Ilmu :RBT
13-17 daripada pelbagai sumber formal dan tidak formal secara KP: Verbal-linguistik
JULAI Bumiku Sejahtera dalam situasi formal dan tidak bert at asusi l a. Strategi P&P:
formal secara bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan
PKJR 2.5.3 Membaca, memahami dan
TEMA 6 2.5 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk Nilai murni : Menghargai
TINGKAH LAKU menaakul untuk memindahkan maklumat kepada alam
PENUMPANG memindahkan maklumat yang bentuk grafik, puisi atau prosa. Ilmu : Sains
terdapat dalam pelbagai Pembelajaran
bahan dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan Konst rukt i visme
sastera dan bukan sastera dengan Strategi P&P:
3.9 Menulis ulasan tentang menggunakan ayat yang gramatis. KB – Mereka cipta
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar, 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan Nilai murni : Bekerjasama
ditonton atau dibaca dengan yang jelas dan intonasi yang betul Ilmu : Sains Pertanian
bet ul . serta memahami puisi tersebut. BCB : Bacaan imbasan dan
luncuran
4.4 Melafazkan dan memahami HP PKJR Strategi P&P:
puisi dengan intonasi yang 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk KB – Menyelesaikan masalah
betul menggunakan bahasa menjadi penumpang yang selamat dan
yang indah secara didik hibur. bertanggungjawab Nilai murni :
Bert anggungj awab
6.1 Tingkah laku yang Ilmu : Pen.Alam Sekitar
selamat dan tanggungjawab KP: Menyelesaikan masalah
seseorang penumpang Strategi P&P:
KB – Verbal-linguistik

PKJR
BAM m/s 25
Aktiviti 18

22 Page 22

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Berbicara untuk Nilai murni : Menghargai alam
1.6 menyampaikan maklumat 1.6.1 Berbicara untuik mendapatkan Ilmu :RBT
tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan KP: Verbal-linguistik
MINGGU 27 Tema 8 : daripada pelbagai sumber tersirat untuk membuat rumusan Strategi P&P:
DAMAINYA BUMIKU dengan tepat secara dengan betul secara KB - Menghubungkaitkan
20-24 bert at asusi l a. bert at asusi l a.
JULAI Nilai murni : Menghargai alam
Membaca pelbagai bahan Ilmu : Sains
Tajuk 23 : 2.6 sastera dan bukan sastera 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk Pembelajaran Konstruktivisme
Pencinta Alam yang sesuai bagi memupuk menghasilkan idea baharu. Strategi P&P:
minat membaca. KB – Mereka cipta
3.6 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan Nilai murni : Bekerjasama
maklumat tentang sesuatu menggunakan idea utama dan Ilmu : Sains Pertanian
perkara dengan idea sampingan secara kohesi BCB : Bacaan imbasan dan
menggunakan bahasa yang dan koheren. luncuran
sant un. Strategi P&P:
KB – Menyelesaikan masalah

PKJR TEMA 6 5.1 Memahami dan 5.1.1 Nilai murni : Bertanggungjawab
TINGKAH LAKU menggunakan golongan kata Memahami dan menggunakan Ilmu : Pen.Alam Sekitar
PENUMPANG dengan betul mengikut pelbagai kata nama dan KP: Menyelesaikan masalah
kont eks. penjodoh Strategi P&P:
bilangan mengikut konteks KB – Verbal-linguistik
6.1 Tingkah laku yang dengan betul
selamat dan tanggungjawab PKJR
seseorang penumpang HP PKJR BAM m/s 26
6.1.2 Menjelaskan cara penumpang Aktiviti 19
boleh menyumbang kepada
keselamatan orang lain.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020

23

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Berbicara untuk Nilai murni : Kerjasama
1.6 menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan Ilmu : Pendidikan alam
tentang sesuatu perkara bahasa yang indah untuk seki t ar
MINGGU 28 Tema 8 : daripada pelbagai sumber menyampaikan maklumat dengan KP: Interpersonal
3-7 DAMAINYA BUMIKU dengan tepat secara tepat secara bertatasusila. Strategi P&P:
bert at asusi l a. KB – Menjanakan idea
OGOS
Membaca pelbagai bahan
Tajuk 24 : 2.6 sastera dan bukan sastera 2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk Nilai murni : Prihatin
Lestrarikan yang sesuai bagi memupuk menghasilkan idea baharu. Ilmu : Sains
Keindahan Alam minat membaca. BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Nilai murni : Prihatin
maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan Ilmu : RBT
perkara dengan berformat dengan menggunakan KP: Pembelajaran
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun. Konst ekt ual
sant un. Strategi P&P:
5.1.5 Memahami dan menggunakan KB – Mereka cipta
5.1 Memahami dan pelbagai jenis kata adjektif, kata
menggunakan golongan kata adv erb, kata penguat, dan kata Nilai murni : Menghargai
dengan betul mengikut penegas mengikut konteks dengan alam sekitar
kont eks. bet ul . Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR Strategi P&P:
TINGKAH LAKU 6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan KB – Menjanakan idea
PENUMPANG pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang
berlainan usia dan menerangkan kesesuaian PKJR
setiap satunya. BAM m/s 27
Aktiviti 20

24 Page 24

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.7 Berbincang dan mengemukan 1.7.2 Berbincang dan mengemukan Nilai murni : Rasional
pendapat tentang sesuatu pendapat secara kritis dan kreatif Ilmu : Sains
MINGGU 29 Tema 9 : perkara daripada pelbagai dengan menggunakan ayat yang Pembelajaran Koperatif
TEROKAI SAINS sumber secara bertatasusila. gramatis secara bertatasusila. Strategi P&P:
10-14 KB - Menaakul
OGOS T ERAJUI 2.2 Membaca dan memahami
TEKNOLOGI DAN perkataan, frasa dan ayat Nilai murni : Kerajinan
daripada pelbagai sumber 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Ilmu : Kemasyarakatan
INOVASI dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan berimbuhan BCB : Bacaan intensif
dalam bahan bacaan prosa dan puisi Strategi P&P:
Tajuk 25 : 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dengan sebutan yang betul. KB – Mengecam
Keajaiban Sains dalam pelbagai genre
dengan betul. Nilai murni : Kerajinan
3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi Ilmu : Sejarah
4.3 Mengujarkan bahasa yang dan koheran degan betul. Pembelajaran
indah dan menggunakan Konst rukt i visme
bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Strategi P&P:
melalui lakonan secara didik untuk menyampaikan mesej KB – Menjanakan idea
hibur. menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif Nilai murni :
5.1 Memahami dan melalui lakonan, Bert anggungj awab
menggunakan golongan kata Ilmu : Sains
PKJR TEMA 6 dengan betul mengikut 5.1.5 Memahami dan menggunakan KP: Verbal-linguistik
kont eks. pelbagai jenis kata adjektif, kata Strategi P&P:
TINGKAH LAKU adv erb, kata penguat, dan kata KB – Mereka cipta
PENUMPANG 6.2 Penggunaan alat penahan penegas mengikut konteks dengan
bet ul . PKJR
BAM m/s 28
HP PKJR Aktiviti 21(A)
6.2.3 Menunjukkan cara alat perlindungan
yang bersesuaian di kancingkan dan dilaraskan
supaya muat kepada pemakainya.

25 Page 25

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.5 Bercerita dan menceritakan Bercerita dengan sebutan dan intonasi Nilai murni : Rasional
sesuatu perkara semula 1.5.1 yang betul dengan menggunakan Ilmu : Sains
dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Pembelajaran Koperatif
MINGGU 30 Tema 9 : sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. Strategi P&P:
TEROKAI SAINS intonasi yang betul. KB - Menaakul
17-21
OGOS T ERAJUI 2.4 Membaca dan memahami
TEKNOLOGI DAN maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai Nilai murni : Kerajinan
INOVASI bahan untuk memberikan Ilmu : Kemasyarakatan
respons dengan betul. BCB : Bacaan intensif
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat Strategi P&P:
3.6 Menulis untuk menyampaikan yang tersurat dan tersirat untuk KB – Mengecam
Tajuk 26 : maklumat tentang sesuatu membuat ulasan dengan betul.
Masyarakat perkara dengan
Kreatif dan menggunakan bahasa yang Nilai murni : Kerajinan
sant un. Ilmu : Sejarah
Inovatif Pembelajaran
4.4 Malafazkan dan memahami Konst rukt i visme
puisi dengan intonasi yang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Strategi P&P:
betul menggunakan bahasa maklumat dengan menggunakan idea KB – Menjanakan idea
yang indah secara didik hibur. utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.
6.2 Penggunaan alat penahan
4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Nilai murni :
yang indah dan melafazkannya Bert anggungj awab
dengan sebutan yang jelas dan Ilmu : Sains
intonasi yang betul serta memahami KP: Verbal-linguistik
puisi tersebut. Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
PKJR TEMA 6 HP PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.3 Menunjukkan cara alat perlindungan PKJR
PENUMPANG yang bersesuaian di kancingkan dan dilaraskan BAM m/s 29
supaya muat kepada pemakainya. Aktiviti 21(B)

26 Page 26

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Nilai murni : Rasional
MINGGU 31 menyebut bunyi bahasa , iaitu m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat Ilmu : Sains
Tema 9 : abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan nayat yang Pembelajaran Koperatif
24-28 TEROKAI SAINS frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat. Strategi P&P:
OGOS KB - Menaakul
T ERAJUI
TEKNOLOGI DAN 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Kerajinan
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Kemasyarakatan
INOVASI tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. BCB : Bacaan intensif
bahan untuk memberikan Strategi P&P:
Tajuk 27 : respons dengan betul. KB – Mengecam
Manfaatkan
Kemajuan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan Nilai murni : Kerajinan
T eknologi dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang Ilmu : Sejarah
dengan betul. menarik. Pembelajaran
Konst rukt i visme
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut KB – Menjanakan idea
dengan betul mengikut konteks dengan betul.
kont eks. Nilai murni :
Bert anggungj awab
PENDIDIKAN SIVIK Ilmu : Sains
BULAN OGOS KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab BAM m/s 30-31
PENUMPANG penumpang supaya memakai tali pinggang Aktiviti 22
keledar dengan betulnya.

27 Page 27

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
PEPERIKSAAN UPSR 2020
MINGGU 32 1-3 SEPTEMBER DAN 7-8 SEPTEMBER 2020

31 OGOS – 4
SEPT EMBER

31 OGOS
HARI

KEBANGSAA
N

1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan Nilai murni : Rasional
respons terhadap pesanan dan Ilmu : Sains Pertanian
MINGGU 33 Tema 10 : 1.3 Mendengar, memahami menyampaikan pesanan dengan BCB : Bacaan imbasan
SEMARAKKAN dan memberikan respons menggunakan bahasa yang santun Strategi P&P:
7-11 PERTANIAN DAN terhadap sesuatu arahan, dalam pelbagai situasi. KB – Menjanakan idea
SEPT EMBER PENTERNAKAN KITA soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul. Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional
Tajuk 28 : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Sains Pertanian
Hargailah Pokok maklumat yang tersurat dan membuat keputusan dengan KP : v erbal-linguistik
tersirat daripada pelbagai memberikan alasan. Strategi P&P:
bahan untuk memberiikan KB –
respons dengan betul. Membandingbezakan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Nilai murni :

perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Menghargai alam

dengan betul. seki t ar

Ilmu : RBT

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata BCB: Bacaan intensif

unsur seni dalam lagu lagu dengan melahirkan imaginasi Strategi P&P:

melalui nyanyian secara melalui penghasilan karya sastera. KB – Mensintesis

didik hibur.

Nilai murni : Kerajinan

28 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan Ilmu : RBT

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata bantu Pembelajaran
kata dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul. Konst rukt i visme
kont eks. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.5 Membandingkan situasi sama ada alat BAM m/s 32
penahan digunakan atau tidak serta membuat
PENUMPANG kesimpulan tentang alat penahan dan Aktiviti 23
keselamatan

29 Page 29

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Tema 10 : Nilai murni : Rasional
MINGGU 34 SEMARAKKAN
PERTANIAN DAN 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan Ilmu : Sains Pertanian
14-18 PENT ERNAKAN
SEPT EMBER menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk BCB : Bacaan imbasan
KI T A
16 tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Strategi P&P:
SEPT EMBER Tajuk 29 :
Penternakan daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea
HARI
MALAYSIA Moden dengan tepat secara

MINGGU 35 bert at asusi l a. Nilai murni : Rasional

21-25 Ilmu : Sains Pertanian
SEPT EMBER
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan KP : v erbal-linguistik

menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam Strategi P&P:

memindahkan maklumat yang bentuk grafik. KB – Membandingbezakan

terdapat dalam pelbagai

bahan dengan betul. Nilai murni : Menghargai

alam

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 seki t ar
perkataan, frasa, dan ayat Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis Ilmu : RBT
dengan betul. karangan. BCB: Bacaan intensif
Strategi P&P:

KB – Mensintesis

Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : RBT
Pembelajaran
Konst rukt i visme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU kenderaan dengan selamat 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 33
PENUMPANG selamat untuk menaiki dan menuruni Aktiviti 24
kenderaan.

30 Page 30

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Nilai murni : Rasional
MINGGU 36 2.3 mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Ilmu : Sains Pertanian
28 Tema 10 : tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang BCB : Bacaan imbasan
SEMARAKKAN daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila. Strategi P&P:
SEPTEMBER – PERTANIAN DAN secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea
2 OKTOBER PENT ERNAKAN
Nilai murni : Rasional
MINGGU 37 KI T A Ilmu : Sains Pertanian
KP : v erbal-linguistik
5-9 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Strategi P&P:
OKT OBER bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat KB – Membandingbezakan
Tajuk 30 : lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan
Pertanian Sumber intonasi yang betul. secara mekanis.

Rezeki 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Nilai murni : Menghargai
pelbagai bahan sastera dan 5.3.1 dan bukan sastera dengan alam
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis. seki t ar
5.3 ditonton atau dibaca dengan Ilmu : RBT
bet ul . Memahami dan menggunakan BCB: Bacaan intensif
pelbagai kata majmuk dalam pelbagai Strategi P&P:
Memahami dan membina situasi dengan betul. KB – Mensintesis
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi. Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : RBT
Pembelajaran
Konst rukt i visme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU kenderaan dengan selamat 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 33
PENUMPANG selamat untuk menaiki dan menuruni Aktiviti 24-karangan.
kenderaan.

31 Page 31

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Berbudi bahasa
MINGGU 38
Tema 11 : menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Ekonomi
12-16 RANCAKKAN
OKT OBER EKONOMI KITA tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara KP : Verbal-linguistik

MINGGU 39 Tajuk 31 : daripada pelbagai sumber bert at asusi l a. Strategi P&P:
19-23 Bersama-sama
dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea
OKT OBER Menjanakan
Ekonomi formal secara bertatasusila.

Nilai murni : Berbudi bahasa

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul Ilmu : Ekonomi

menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat Pembelajaran Kontekstual

memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Strategi P&P:

terdapat dalam pelbagai KB – Menjanakan idea

bahan dengan betul

Nilai murni : Kerajinan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Ilmu : Ekonomi

maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea KP: Muzik

perkara dengan utama dan idea sampingan secara Strategi P&P:

menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren. KB – Mereka cipta

sant un.

Nilai murni : Berusaha

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Ilmu : Ekonomi
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan KP : Interpersonal
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Strategi P&P:
nyanyian secara didik hibur. KB – Menghubungkaitkan

32 Page 32

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

MINGGU 40 Tema 11 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi Nilai murni : Berbudi bahasa
RANCAKKAN sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Ilmu : Ekonomi
26-30 EKONOMI KITA dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi KP : Verbal-linguistik
OKT OBER sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. Strategi P&P:
intonasi yang betul. KB – Menjanakan idea
29 OKTOBER
MAULIDUR Tajuk 32 : Membaca pelbagai bahan 2. Membaca bahan sastera untuk Nilai murni : Berbudi bahasa
Berjiwa Usahawan 2.6 sastera dan bukan sastera 6.1 menghasilkan idea baharu. Ilmu : Ekonomi
RASUL yang sesuai bagi memupuk Pembelajaran Kontekstual
3.4 minat membaca. 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan Strategi P&P:
MINGGU 41 menggunakan ejaan yang tepat KB – Menjanakan idea
2-6 Menulis imlak dengan tepat. secara imlak.
Nilai murni : Kerajinan
NOVEMBER Ilmu : Ekonomi
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

Nilai murni : Berusaha
Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

33 Page 33

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Tema 11 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan Nilai murni : Berbudi bahasa
MINGGU 42 RANCAKKAN sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Ekonomi
9-13 EKONOMI KITA dengan tepat menggunakan 2. menggunakan pelbagai ayat yang KP : Verbal-linguistik
sebutan yang jelas dan 6.2 mengandungi bahasa yang indah. Strategi P&P:
NOVEMBER Tajuk 33 : intonasi yang betul. 3.3.3 KB – Menjanakan idea
13 Kad dan Diriku 5.3.2 Membaca bahan bukan sastera untuk
2.6 Membaca pelbagai bahan menghasilkan idea baharu. Nilai murni : Berbudi bahasa
NOVEMBER sastera dan bukan sastera Ilmu : Ekonomi
CUTI HARI yang sesuai bagi memupuk Membina dan menulis jawapan secara Pembelajaran Kontekstual
DEEPAVALI minat membaca. kritis dan kreatif dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
MINGGU 43 3.3 Membina dan menulis Memahami dan membina pelbagai
16-20 perkataan, frasa, dan ayat ayat dalam teks menggunakan Nilai murni : Kerajinan
dengan betul. penanda wacana dengan betul. Ilmu : Ekonomi
NOVEMBER KP: Muzik
5.3 Memahami dan membina Strategi P&P:
ayat yang betul dalam KB – Mereka cipta
pelbagai situasi.

Nilai murni : Berusaha
Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

CUTI AKHIR TAHUN

(22.11.2020 – 31.12.2020)

34 Page 34

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


Click to View FlipBook Version