The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wafifa112, 2020-01-01 07:49:26

RPT BM TAHUN 1 2020

RPT BM TAHUN 1 2020

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M1
2-3/1/2020

M2 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1
6-10/1/2020

M3

13-17/1/2020

TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,

KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,

UNIT 1 : 2.1 Asas membaca dan memahami mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
Keluargaku Sayang i) vokal
3.1 Asas menulis ii) konsonan EMK-Nilai Murni, Baik
M4 2.1.1 Membaca dengan sebutan Hati, Rajin, Kasih
20-24/2/ 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan yang betul; Sayang, Kerjasama
dan kesantunan bahasa dalam bahasa i) vokal
2020 sastera. ii) konsonan Sistem Bahasa
3.1.1 Menulis secara mekanis; Sebutan dan Intonasi
i) huruf

- 5.1 Memahami fungsi dan 4.4.1 Bercerita dan menuturkan dialog
PENDIDIKAN SIVIK (JAN) Menggunakan golongan kata yang mengandungi gaya bahasa yang
mengikut konteks indah:
TEMA: (i) simpulan bahasa.
(Cuti Tahun

Baharu TAJUK: 5.1.1 Memahami dan mengenal
Cina) pasti penggunaan golongan kata

mengikut konteks;

(i) kata nama am

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR

1 TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera. 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1

Pengangkutan persendirian, kenderaan awam,

darat kenderaan berat dan jentera yang

diketahui.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
KB-Mengecam,
CUTI TAHUN BARU CINA Membandingbezakan,
Pembelajaran Masteri
(KUMPULAN A: 22-26 JANUARI 2020, KUMPULAN B: 23 – 26 JANUARI 2020)
EMK-Nilai Murni, Baik
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut Hati, Rajin, Kasih
Sayang, Kerjasama
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang

mengandungi pelbagai bunyi;

UNIT 1 : 2.1 Asas membaca dan memahami i) vokal
Keluargaku Sayang ii) konsonan

3.1 Asas menulis 2.1.1 Membaca dengan sebutan

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan yang betul;
dan kesantunan bahasa dalam bahasa i) vokal
sastera. ii) konsonan

M5 5.1 Memahami fungsi dan 3.1.1 Menulis secara mekanis;
27-31/1/2020 menggunakan golongan kata ii) huruf
mengikut konteks iii) suku kata

( 27.1.2020 - 4.1.1 Bercerita dan menuturkan
Tahun Baharu dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
Cina) (i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami dan mengenal
pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
(i) kata nama khas

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR

TEMA 1 awam, kenderaan berat 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 2

Pengangkutan darat dan jentera persendirian, kenderaan awam,

kenderaan berat dan jentera yang

2 diketahui.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
TEMA 1 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan perkataan, frasa dan ayat yang Mengenal Pasti,
mengandungi pelbagai bunyi; Membandingbezakan,
KELUARGA PENYAYANG maklumat dan idea bagi pelbagai iii) diftong Menghubungkaitkan,
iv) vokal berganding Menjanakan Idea
tujuan.
2.1.1 Membaca dengan sebutan KP – Muzik
UNIT 2 : yang betul; Pembelajaran Masteri/
iii) suku kata Pembelajaran
Bergembira Dengan Keluarga 2.1 Asas membaca dan memahami iv) frasa
Konstruktivisme –
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Bercerita
iii) perkataan
4.1 Menghayati keindahan dan iv) frasa EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahasa Hormat-Menghormati,
sastera. 4.1.1 Bercerita dan menuturkan Bersyukur, Kerjasama,
dialog yang mengandungi gaya Kebersihan Fizikal Dan
M6 5.1 Memahami fungsi dan bahasa yang indah; Mental, Kasih Sayang,
3-7/2/2020 menggunakan golongan kata (i) simpulan bahasa Hemah Tinggi
mengikut konteks
5.1.1 Memahami, mengenal pasti
dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
i) kata nama khas

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR
awam, kenderaan berat 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 3
TEMA 1 dan jentera persendirian, kenderaan awam,
Pengangkutan darat kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.

3

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons Mengajuk, dan menyebut perkataan, Menghubungkaitkan
frasa dan ayat yang mengandungi Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : 2.1 Asas membaca dan memahami pelbagai bunyi;
Bercuti Di Kampung v) digraf EMK-Nilai Murni,
3.1 Asas menulis vi) konsonan bergabung Kerjasama, Menghargai
Tradisi, Patriotisme,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang Menghargai Sejarah
dan kesantunan bahasa dalam bahan betul;
sastera. v) perkataan
vi) ayat
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata mengikut 3.1.1 Menulis secara mekanis;
konteks iv) frasa
v) ayat

M7 4.1.1 Bercerita dan menuturkan
10-14/2/2020 dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami dan mengenal
pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
iii) kata ganti nama

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 4
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam,
darat kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.

4

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons Mengajuk, dan menyebut perkataan, Menghubungkaitkan
frasa dan ayat yang mengandungi Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : 2.1 Asas membaca dan memahami pelbagai bunyi;
Bercuti Di Kampung v) digraf EMK-Nilai Murni,
3.1 Asas menulis vi) konsonan bergabung Kerjasama, Menghargai
Tradisi, Patriotisme,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang Menghargai Sejarah
dan kesantunan bahasa dalam bahan betul;
sastera. v) perkataan
vi) ayat
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata mengikut 3.1.1 Menulis secara mekanis;
konteks iv) frasa
v) ayat

M8 4.1.1 Bercerita dan menuturkan
17-21/2/2020 dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami dan mengenal
pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
iii) kata ganti nama

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1-4
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam,
darat kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.

5

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjanakan Idea,
Menghubungkaitkan,
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan Menganalisis,
MASYARAKAT MUHIBAH Mencirikan
respons memberikan respons terhadap ;
KP – Kinestetik
i) Soalan Pembelajaran
Kotekstual
UNIT 4 : 2.1 Asas membaca dan memahami
Rakan Sekelas EMK-Nilai Murni –
2.1.2 Membaca dengan sebutan Hemah Tinggi, Kasih
Sayang, Baik Hati
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan yang betul, intonasi yang sesuai,

ayat yang bermakna dan memahami;

i) perkataan dua suku kata dan

4.2 Menghayati keindahan dan tiga suku kata

kesantunan bahasa dalam bahan

sastera. 3.2.1 Membina dan menulis

i) perkataan

5.1 Memahami fungsi dan

M9 menggunakan golongan kata mengikut 4.2.1 Melafazkan dengan intonasi
24-28/2/2020
konteks yang betul.
PENDIDIKAN SIVIK (FEB)
i) pantun dua kerat.
TEMA:
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
TAJUK: menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
PKJR iv) penjodoh bilangan
TEMA 2
Persekitaran Jalan Raya 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR

2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya BAM m/s 5

merupakan tempat yang merbahaya.

6
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB- Menegecam,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
ii) Suruhan Menjanakan Idea,
UNIT 5 : 2.1 Asas membaca dan memahami Menganalisis
Tolong-Menolong 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat betul, intonasi yang sesuai, dan KP- Interpersonal,
yang bermakna memahami; Verbal Linguistik
ii) frasa Pembelajaran
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.1 Membina dan menulis
sastera. ii) frasa

5.1 Memahami fungsi dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan

M 10 menggunakan golongan kata mengikut intonasi yang betul;
2-6/3/2020
konteks i) pantun empat kerat
PKJR
TEMA 2 5.1.2 Memahami dan mengenal pasti
Persekitaran Jalan Raya dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks.
i) kata kerja aktif transitif

2.1.Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR
2.1.2 Mengenal pasti jalan dalam BAM m/s 6
istilah

• Lengang
• Sibuk
• Lebar
• sempit.

7

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
iii) Pesanan Mengecam, Mencirikan
UNIT 6 : 2.1 Asas membaca dan memahami Pembelajaran
Buku Segalanya 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat betul, intonasi yang sesuai, dan
M 11 yang bermakna memahami; KP-Kajian Masa Depan,
9-13/3/2020 iii) ayat Konstruktivisme, Verbal
4.2 Menghayati keindahan dan Linguistik
PKJR kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.1 Membina dan menulis
TEMA 2 sastera. iii) ayat EMK-Nilai Murni-
Persekitaran Jalan Raya Hemah Tinggi, Baik Hati,
5.1 Memahami fungsi dan 4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Tanggungjawab,
menggunakan golongan kata mengikut intonasi yang betul. Semangat
konteks i) lagu kanak-kanak Bermasyarakat,
Kerjasama
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan
menggunakan kata kerja mengikut
konteks ;
i) kata kerja aktif transitif

2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR PKJR
2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan BAM m/s 7
raya yang boleh meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
8 (14.03.2020 - 22.03.2020)

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
iii) Pesanan Mengecam, Mencirikan
UNIT 6 : 2.1 Asas membaca dan memahami Pembelajaran
Buku Segalanya 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat betul, intonasi yang sesuai, dan
M 12 yang bermakna memahami; KP-Kajian Masa Depan,
23-27/3/2020 iii) ayat Konstruktivisme, Verbal
4.2 Menghayati keindahan dan Linguistik
PENDIDIKAN SIVIK (MAC) kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.1 Membina dan menulis
sastera. iii) ayat EMK-Nilai Murni-
TEMA: Hemah Tinggi, Baik Hati,
5.1 Memahami fungsi dan 4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Tanggungjawab,
TAJUK menggunakan golongan kata mengikut intonasi yang betul. Semangat
konteks i) lagu kanak-kanak Bermasyarakat,
PKJR Kerjasama
TEMA 2 5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan
Persekitaran Jalan Raya menggunakan kata kerja mengikut
konteks ;
i) kata kerja aktif transitif

2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR PKJR
2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan BAM m/s 7
raya yang boleh meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.

9

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 13 TEMA 3 :
30/3- PENTINGKAN KEBERSIHAN 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB- Menaakul,
3/4/2020 DAN KESIHATAN
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan,
UNIT 7 :
Telitinya Rizal bertatasusila. Menjanakan Idea

2. 2 Membaca, memahami, dan

menaakul bahan grafik dan bukan grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP- Interpersonal,

menaakul bahan untuk mendapatkan;

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat i) kosa kata BCB- Merujuk Kamus

yang bermakna Pembelajaran

3.2.2 Membina dan menulis jawapan Konstruktivisme /

4.2 Menghayati keindahan dan pemahaman berdasarkan soalan; Kontekstual

kesantunan bahasa dalam bahan i) bertumpu

sastera. EMK-Nilai Murni –

4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Kebersihan Fizikal Dan

5.1 Memahami fungsi dan intonasi yang betul. Mental, Prihatin,

menggunakan golongan kata mengikut i) lagu kanak-kanak Rasional, Kebersihan

konteks

5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan

menggunakan kata kerja mengikut

konteks ;

ii) kata kerja pasif

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.3.1 Menyatakan isyarat BAM m/s 8
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang perlu
dipatuhi untuk mengawal lalu lintas.

10
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB- Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN
DAN KESIHATAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan daripada bahan Menghubungkaitkan,

Menjanakan Idea,

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mencirikan, Mengecam

UNIT 8 : menaakul bahan grafik dan bukan grafik menaakul bahan untuk mendapatkan;
Menu Sihat
ii) idea tersurat KP-Interpersonal

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Pembelajaran

yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Konstruktivisme /

pemahaman berdasarkan soalan; Kontekstual

M 14 4.2 Menghayati keindahan dan ii) bercapah
6-10.4.2020
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. BCB- Bacaan Intensif,

4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Mencatat Nota

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan intonasi yang betul.

golongan kata mengikut konteks i) lagu kanak-kanak EMK-Nilai Murni-

Kesederhanaan, Rasional,

5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan Kebersihan Fizikal Dan

menggunakan kata kerja mengikut Mental, Prihatin, Kasih

konteks ; Sayang

ii) kata kerja pasif

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR
TEMA 2 2.3.1 Menyatakan isyarat BAM m/s 9
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang perlu
dipatuhi untuk mengawal lalu lintas.

11
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 :
PENTINGKAN KEBERSIHAN 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
DAN KESIHATAN
memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
UNIT 9 :
Kita Cergas 2. 2 Membaca, memahami, dan i) soalan Sintesis, Memadankan

menaakul bahan grafik dan bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan KP-Kinestetik

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat menaakul bahan untuk mendapatkan; Pembelajaran

yang bermakna iii) idea tersirat Kontekstual

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan BCB-Bacaan Insentif

dan kesantunan bahasa dalam bahan pemahaman berdasarkan soalan;

M 15 sastera. ii) bercapah EMK-Nilai Murni –
13-17.4.2020
Kebersihan Fizikal Dan
PENDIDIKAN SIVIK (APRIL)
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 4.1.1 Bercerita dan menuturkan dialog Mental,Rasional,

golongan kata mengikut konteks yang mengandungi gaya bahasa yang Kegigihan, Kerjasama

indah;

i) Simpulan bahasa

TEMA: 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut
M16 TAJUK: konteks;
20-24.4.2020 ii) kata perintah

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR
TEMA 2
Persekitaran Jalan Raya 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi BAM m/s 10

lampu isyarat

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR
TEMA 2
Persekitaran Jalan Raya 2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas. BAM m/s 11

12

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menaakul, Membuat
Inferens, Mengecam,
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Menjanakan Idea
KESELAMATAN
memberikan respons terhadap; KP- Interpersonal, Verbal
Linguistik
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya iii) pesanan Pembelajaran
Kontekstual ,
UNIT 10 : sastera dan bukan sastera Konstruktivisme
Pastikan Selamat
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti EMK-Nilai Murni –
Berwaspada,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat kandungan teks bahan sastera dan Berhati-hati,
Bertanggungjawab
M 17 yang bermakna bukan sastera;

i) cerita

27.4-2.5.2020 4.2 Menghayati keindahan dan

kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis secara imlak;

i) perkataan

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan

golongan kata mengikut konteks 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan

dan intinasi yang betul

ii) lagu rakyat

M 18 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
4-8.5.2020 menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
(7/5-Hari iv) kata sendi nama
Wesak) v) kata arah

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR
TEMA 2 2.4.2 Memberi penerangan tentang BAM m/s 12
Persekitaran Jalan Raya isyarat keselamatan jalan yang
mengawal aliran lalu lintas.

13

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Mengecam,
KESELAMATAN
memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya iii) Pesanan Menjana Idea,

UNIT 11 : sastera dan bukan sastera Mencirikan
Kita Selamat Di Sini
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Pembelajaran

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual,

yang bermakna bukan sastera; Konstruktivisme,

i) cerita Pembelajaran Luar Bilik

4.2 Menghayati keindahan dan Darjah

kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis secara imlak;

ii) perkataan Ilmu-Pendidikan Jasmani

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan iii) ayat Dan Kesihatan

M 19 golongan kata mengikut konteks
11-15.5.2020
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan EMK-Nilai Murni –

dan intinasi yang betul Menjaga Keselamatan

ii) lagu rakyat Diri, Mematuhi

Peraturan, Berwaspada

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan kata tugas mengikut

konteks;

ii) kata perintah

iv) kata sendi nama

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR
3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 13
TEMA 3 undang-undang jalan raya serta raya ketika melintas.

PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya.

UNDANG JALAN RAYA

14

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjanakan Idea,
Menghubungkaitkan
TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang Pembelajaran
KESELAMATAN Kontekstual
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara
KP- Verbal
bertatasusila. Linguistik,Muzik

UNIT 12 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Ilmu –PKJR
Selamat Di Jalan Raya
sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti EMK-Nilai Murni –
Berhati-Hati, Mematuhi
kandungan teks bahan sastera dan Peraturan, Berwaspada

3.3 Menghasilkan penulisan bukan sastera;

ii) pantun

4.2 Menghayati keindahan dan

kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif

dan bukan naratif secara;

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan i) terkawal

M 20 golongan kata mengikut konteks
18-22.5.2020
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan
PENDIDIKAN SIVIK (MEI)
TEMA: dan intinasi yang betul
TAJUK:
i) lagu kanak-kanak

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
v) kata arah
vi) kata Tanya

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR
3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 14
TEMA 3 undang-undang jalan raya serta raya ketika melintas.

PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya.

UNDANG JALAN RAYA

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

15

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Mengecam,

Menghubungkaitkan,

UNIT 13 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengenal Pasti
Budaya Kita
menaakul bahan grafik dan bukan grafik menaakul bahan untuk mendapatkan; Pembelajaran

i) kosa kata Konstruktivisme /

3.3 Menghasilkan penulisan Kontekstual

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan penulisan daripada aspek; KP- Interpersonal

menyerapkan keindahan dan kesantunan i) ejaan

bahasa serta mempersembahkan secara EMK-Nilai Murni –

kreatif 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan Menghargai Tradisi,

M 21 mempersembahkan ; Menghargai Budaya,
8-12/6/2020
5.2 Memahami dan menggunakan i) pantun dua kerat Kesyukuran

pembentukan kata mengikut konteks

5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan

menggunakan kata terbitan mengikut

konteks;

i) kata berimbuhan awalan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR
3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 15
TEMA 3 undang-undang jalan raya serta raya ketika melintas.

PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya.

UNDANG JALAN RAYA

16

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA
memberikan respons terhadap; Meghubungkaitkan,

2. 2 Membaca, memahami, dan i) soalan Menganalisis,

UNIT 14 : menaakul bahan grafik dan bukan grafik Menyesuaikan,
Milik Kita
2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengkonsepsi,
M 22
15-19/6/2020 3.3 Menghasilkan penulisan menaakul bahan untuk mendapatkan; Membuat Inferens

ii) idea tersurat Kecerdasan Pelbagai,

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Pembelajaran

menyerapkan keindahan dan kesantunan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Kontekstual

bahasa serta mempersembahkan secara penulisan daripada aspek;

kreatif ii) tanda baca PK- Mengaplikasi

5.2 Memahami dan menggunakan 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan KP-Logik Muzik, Naturalis
pembentukan kata mengikut konteks.
mempersembahkan ;
4.1 Sokongan daripada orang dewasa
i) pantun dua kerat EMK-Nilai Murni-

PENDIDIKAN SIVIK (MAY) Menghargai Alam Sekitar,

TEMA: 5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan Cinta Akan Negara,

M 23 menggunakan kata terbitan mengikut Patriotisme, Muafakat,
22-26/6/2020 PKJR
konteks;
TEMA 4
TINGKAH LAKU PEJALAN HP PKJR PKJR
KAKI 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 16, 17
di jalan raya atau berdekatan jalan
raya adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa.

17
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA
memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya ii) suruhan Menjana Idea

UNIT 15 : sastera dan bukan sastera Pembelajaran
Sikap Yang Baik
2.3.2 Membaca, memahami, dan Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera.

yang bermakna KP-Interpersonal,

3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kinestetik

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan pemahaman berdasarkan soalan;

menyerapkan keindahan dan kesantunan i) bertumpu EMK-Nilai Murni –

bahasa serta mempersembahkan secara Menghargai,

kreatif 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan Kerjasama,Hemah Tinggi,

M 24 mempersembahkan ; Baik Hati,
29/6-
3/7/2020 5.3 Memahami dan membina ayat i) pantun dua kerat

mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti

jenis ayat mengikut konteks;

i) ayat penyata

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa HP PKJR PKJR
TEMA 4
TINGKAH LAKU PEJALAN 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 18
KAKI
di jalan raya atau berdekatan jalan

raya adalah lebih

selamat apabila bersama-sama orang

dewasa.

18

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN
INOVASI memberikan respons terhadap; Membuat Kesimpulan,

2. 2 Membaca, memahami, dan iii) pesanan Mencirikan

menaakul bahan grafik dan bukan grafik Pembelajaran

UNIT 16 : 2.2.1 Membaca, memahami, dan Konstruktivisme
Sains Dan Kita
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat menaakul bahan untuk mendapatkan;

yang bermakna iii) idea tersirat KP-Interpersonal

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni –
Hormat-Menghormati,
menyerapkan keindahan dan kesantunan i) perkataan, Rasional,Kesyukuran,
Bertanggungjawab
bahasa serta mempersembahkan secara ii) frasa

kreatif

4.3.1 Mencipta secara terkawal dan

M 25 5.3 Memahami dan membina ayat mempersembahkan ;
6-10/7/2020
mengikut konteks. ii) pantun emapt kerat
PKJR
TEMA 4 5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
TINGKAH LAKU PEJALAN jenis ayat mengikut konteks;
KAKI ii) ayat Tanya dan kata Tanya

4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR
4.4.1 Mengenal pasti dan BAM m/s 19
menerangkan bahagian-bahagian
persekitaran jalan raya yang dapat
meningkatkan keselamatan sewaktu
melintas.
• lintasan pejalan kaki
• lintasan pejalan kaki berisyarat

19

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjana Idea,
Mengkategorikan,
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang Mencirikan, Menganalisis
SAINS, TEKNOLOGI DAN Pembelajaran
INOVASI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Konstruktivisme,
Kontekstual
bertatasusila.
KP- Interpersonal
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya

UNIT 17 : sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
Teknologi Dan Kita
kandungan teks bahan sastera dan

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat bukan sastera;

yang bermakna i) cerita

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni-

menyerapkan keindahan dan kesantunan iii) ayat Menghargai Teknologi,

bahasa serta mempersembahkannya Kesyukuran, Kreativiti

secara kreatif. 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan Dan Inovasi, Rasional

mempersembahkan;

5.3 Memahami dan membina ayat ii) pantun empat kerat

M 26 mengikut konteks.
13-17/7/2020
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan bentuk ayat mengikut

konteks.

i) ayat tunggal

ii) ayat majmuk

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR

TEMA 4 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 20

TINGKAH LAKU PEJALAN paling selamat untuk melintas jalan,

KAKI contohnya;

• tempat melintas yang ditentukan

seperti jejantas, lintasan pejalan kaki

dan lintasan pejalan kaki berisyarat

• tempat melintas atau persimpangan

yang diselia oleh peronda lintasan
20 sekolah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Merumus,
Menghubungkaitkan,
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Menyelesaikan Masalah,
SAINS, TEKNOLOGI DAN Menganalisis
INOVASI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Pembelajaran Berasaskan
Projek, Konstruktivisme,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
KP-Muzik
UNIT 18 : sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
Habatnya Inovasi EMK-Nilai Murni-
bukan sastera; Kreativiti Dan Inovasi,
Menjaga Kebersihan,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat ii) pantun Kerajinan

yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis

4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat

kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan

M 27 5.3 Memahami dan membina ayat dan intonasi yang betul;
20-24/7/2020
mengikut konteks. ii) lagu rakyat

PENDIDIKAN SIVIK (JULY) 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
TEMA: menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat
TINGKAH LAKU 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 21
PENUNGGANG BASIKAL
dan fungsinya

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020

21

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Merumus,
Menghubungkaitkan,
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Menyelesaikan Masalah,
SAINS, TEKNOLOGI DAN Menganalisis
INOVASI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Pembelajaran Berasaskan
Projek, Konstruktivisme,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
KP-Muzik
UNIT 18 : sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
Hebatnya Inovasi EMK-Nilai Murni-
bukan sastera; Kreativiti Dan Inovasi,
Menjaga Kebersihan,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat ii) pantun Kerajinan

yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis

4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat

kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan

M 28 5.3 Memahami dan membina ayat dan intonasi yang betul;
3-7/8/2020
mengikut konteks. ii) lagu rakyat

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat
TINGKAH LAKU 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 21
PENUNGGANG BASIKAL
dan fungsinya

22

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM
memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya i) soalan Mengecam

UNIT 19 : sastera dan bukan sastera Pembelajaran
Sayangi Alam
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat kandungan teks bahan sastera dan

yang bermakna bukan sastera; KP-Interpersonal,

iii) lagu kanak-kanak Kinestetik

4.2 Menghayati keindahan dan

kesantunan bahasa dalam bahan sastera 3.2.2 Membina dan menulis jawapan BCB- Bacaan Intensif

pemahaman berdasarkan soalan;

5.2 Memahami dan menggunakan i) bertumpu EMK-Nilai Murni –

pembentukan kata mengikut konteks Kelestarian Alam Sekitar,

M 29 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Kerjasama, Prihatin
10-14/8/2020
intonasi yang betul;

(i) pantun dua kerat

(ii) pantun empat kerat

5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata majmuk mengikut
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat
TINGKAH LAKU 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 22
PENUNGGANG BASIKAL
dan fungsinya

23

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjana Idea,
Menghubungkait,
TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Penilaian, Mengenal
LINDUNGI ALAM Pasti
memberikan respons terhadap; Pembelajaran
Kontekstual,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya ii) suruhan Konstruktivisme

UNIT 20 : sastera dan bukan sastera KP- Interpersonal
Flora dan Fauna
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti BCB-Bacaan Intensif

3.3 Menghasilkan penulisan kandungan teks bahan sastera dan EMK-Nilai Murni –
Hemah Tinggi, Berjimat
bukan sastera; Cermat, Menghargai
Alam, Kerajinan
4.2 Menghayati keindahan dan i) cerita

kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif

5.3 Memahami dan membina ayat dan bukan naratif secara;

mengikut konteks. i) terkawal

M 30 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
17-21/8/2020 sebutan dan intonasi yang betul;
(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat
TINGKAH LAKU 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 23
PENUNGGANG BASIKAL
dan fungsinya

24

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Membuat Keputusan,
LINDUNGI ALAM
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Mensintesis,

bertatasusila. Mengenalpasti,

UNIT 20 : 2. 2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
Flora dan Fauna
menaakul bahan grafik dan bukan grafik. 2.2.1 Membaca, memahami, dan Pembelajaran

menaakul bahan untuk mendapatkan; Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan ii) idea tersurat

iii) idea tersirat KP-Logik Matematik,

4.2 Menghayati keindahan dan Bacaan Intensif,

kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Interpersonal

penulisan daripada aspek;

5.2 Memahami dan menggunakan i) ejaan EMK-Nilai Murni –

pembentukan kata mengikut konteks Keusahawanan, Prihatin,

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Rasional,

M 31 sebutan dan intonasi yang betul; Bertanggungjawab
24-28/8/2020
(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

PENDIDIKAN SIVIK (OGOS) 5.2.1 Memaha,mengenal pasti dan
TEMA: menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran

PKJR 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR

TEMA 6 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 24

TINGKAH LAKU PENUMPANG • tali penggang keledar

• tempat duduk bayi

• tempat duduk kanak-kanak
25 • pelaras tempat duduk

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjana Idea,
Memadankan, Mengenal
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Pasti, Menganalisis
LINDUNGI ALAM Pembelajaran
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Kontekstual

UNIT 21 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti KP-Interpersonal,
Bersihkan Alam sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera;
3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil EMK-Nilai Murni –

kesantunan bahasa dalam bahan sastera penulisan daripada aspek; Prihatin, Berdikari,

ii) tanda baca Kerjasama

5.3 Memahami dan membina ayat

M 32 mengikut konteks. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
31/8-
4/9/2020 sebutan dan intonasi yang betul;

(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR

TEMA 6 selamat dan 6.1.3 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 25

TINGKAH LAKU PENUMPANG tanggungjawab paling selamat dalam kenderaan

seseorang utnuk kanak-kanak di bawah umur 10

penumpang tahun melakukan perjalanan.

26

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
KB-Menjana Idea,
TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Memadankan, Mengenal
Pasti, Menganalisis
EKONOMI, KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Pembelajaran
Kontekstual
DAN PENGURUSAN
KP-Interpersonal,
KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti

sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan

UNIT 22 : bukan sastera;

Wang Dalam Kehidupan 3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil EMK-Nilai Murni –

kesantunan bahasa dalam bahan sastera penulisan daripada aspek; Prihatin,

ii) tanda baca Berdikari,Kerjasama

5.3 Memahami dan membina ayat

M 33 mengikut konteks. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
7-11/9/2020
sebutan dan intonasi yang betul;

(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera. 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam, - peta minda
kenderaan berat dan jentera yang
darat diketahui.

27

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
KB-Menjana Idea,
TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan Menghubungkait,
Penilaian, Mengenal Pasti
EKONOMI, KEUSAHAWANAN memberikan respons terhadap; Pembelajaran
Kontekstual,
DAN PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya iii) pesanan Konstruktivisme

KEWANGAN sastera dan bukan sastera KP- Interpersonal

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti BCB-Bacaan Intensif

UNIT 23 : 3.3 Menghasilkan penulisan kandungan teks bahan sastera dan EMK-Nilai Murni –
Hemah Tinggi, Berjimat
Perniaga Berjaya bukan sastera; Cermat, Menghargai
Alam, Kerajinan
4.2 Menghayati keindahan dan i) cerita

kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif

M 34 5.3 Memahami dan membina ayat dan bukan naratif secara;
14-18/9/2020 mengikut konteks. i) terkawal

(16/9-Hari 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
Malaysia) sebutan dan intonasi yang betul;
(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan

PKJR 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR
TEMA 2
Persekitaran Jalan Raya 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya BAM m/s 5

merupakan tempat yang merbahaya. - buku skrap

28

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Membuat Keputusan,

EKONOMI, KEUSAHAWANAN daripada bahan. Mensintesis,

DAN PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Mengenalpasti,

KEWANGAN sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan

mempersembahkan karya sastera. Pembelajaran

UNIT 24 : 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Kontekstual

Mengurus Belanja yang bermakna 3.2.3 Mencatat maklumat tentang

sesuatu perkara. KP-Logik Matematik,

M 35 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Bacaan Intensif,
21-25/9/2020 menyerapkan keindahan dan kesantunan 4.3.1 4.3.1 Mencipta puisi secara Interpersonal
bahasa serta mempersembahkannya terkawal dan mempersembahkan;

secara kreatif. (iii) syair-irama Selendang Delima EMK-Nilai Murni –

Keusahawanan, Prihatin,

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Rasional,

mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut Bertanggungjawab

PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) konteks.

(i) ayat tunggal

M 36 TEMA: KEGEMBIRAAN (ii) ayat majmuk
28/9- HP PKJR:
2/10/2020 PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan 3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan PKJR
raya ketika melintas. BAM m/s 14
TEMA 3 undang-undang jalan raya serta

PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya.

UNDANG JALAN RAYA

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR
TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 17
TINGKAH LAKU PEJALAN di jalan raya atau berdekatan jalan
KAKI raya adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa.

29

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Membuat Keputusan,
LINDUNGI ALAM
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Mensintesis,

bertatasusila. Mengenalpasti,

UNIT 20 : 2. 2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
Flora dan Fauna
menaakul bahan grafik dan bukan grafik. 2.2.1 Membaca, memahami, dan Pembelajaran

menaakul bahan untuk mendapatkan; Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan ii) idea tersurat

iii) idea tersirat KP-Logik Matematik,

4.2 Menghayati keindahan dan Bacaan Intensif,

kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Interpersonal

penulisan daripada aspek;

5.2 Memahami dan menggunakan i) ejaan EMK-Nilai Murni –

pembentukan kata mengikut konteks Keusahawanan, Prihatin,

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Rasional,

M 37 sebutan dan intonasi yang betul; Bertanggungjawab
5-9/10/2020
(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

PENDIDIKAN SIVIK (OGOS) 5.2.1 Memaha,mengenal pasti dan
TEMA: menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran

PKJR 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 24
TINGKAH LAKU PENUMPANG
• tali penggang keledar
• tempat duduk bayi
• tempat duduk kanak-kanak
• pelaras tempat duduk

30

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjana Idea,
Memadankan, Mengenal
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Pasti, Menganalisis
LINDUNGI ALAM Pembelajaran
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Kontekstual

UNIT 21 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti KP-Interpersonal,
Bersihkan Alam sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera;
3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil EMK-Nilai Murni –

kesantunan bahasa dalam bahan sastera penulisan daripada aspek; Prihatin, Berdikari,

ii) tanda baca Kerjasama

5.3 Memahami dan membina ayat

M 38 mengikut konteks. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
12-16/10/
sebutan dan intonasi yang betul;
2020
(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR

TEMA 6 selamat dan 6.1.3 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 25

TINGKAH LAKU PENUMPANG tanggungjawab paling selamat dalam kenderaan

seseorang utnuk kanak-kanak di bawah umur 10

penumpang tahun melakukan perjalanan.

31

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Merumus,
Menghubungkaitkan,
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Menyelesaikan Masalah,
SAINS, TEKNOLOGI DAN Menganalisis
INOVASI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Pembelajaran Berasaskan
Projek, Konstruktivisme,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
KP-Muzik
UNIT 18 : sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
Habatnya Inovasi EMK-Nilai Murni-
bukan sastera; Kreativiti Dan Inovasi,
Menjaga Kebersihan,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat ii) pantun Kerajinan

yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis

4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat

kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

M 39 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan
19-23/10/
5.3 Memahami dan membina ayat dan intonasi yang betul;
2020
mengikut konteks. ii) lagu rakyat
PENDIDIKAN SIVIK (JULY)
TEMA: 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat
TINGKAH LAKU 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 21
PENUNGGANG BASIKAL
dan fungsinya

32
Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Membuat Keputusan,

EKONOMI, KEUSAHAWANAN daripada bahan. Mensintesis,

DAN PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Mengenalpasti,

KEWANGAN sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan

mempersembahkan karya sastera. Pembelajaran

UNIT 24 : 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Kontekstual

Mengurus Belanja yang bermakna 3.2.3 Mencatat maklumat tentang

sesuatu perkara. KP-Logik Matematik,

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Bacaan Intensif,

M 40 menyerapkan keindahan dan kesantunan 4.3.1 4.3.1 Mencipta puisi secara Interpersonal

26-30/10/ bahasa serta mempersembahkannya terkawal dan mempersembahkan;

2020 secara kreatif. (iii) syair-irama Selendang Delima EMK-Nilai Murni –

Keusahawanan, Prihatin,

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Rasional,

mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut Bertanggungjawab

PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) konteks.

(i) ayat tunggal

TEMA: KEGEMBIRAAN (ii) ayat majmuk

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR

TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 14

PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya. raya ketika melintas.

UNDANG JALAN RAYA

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR
TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 17
TINGKAH LAKU PEJALAN di jalan raya atau berdekatan jalan
KAKI raya adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa.

33

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Membuat Keputusan,
LINDUNGI ALAM
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Mensintesis,

bertatasusila. Mengenalpasti,

UNIT 20 : 2. 2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
Flora dan Fauna
menaakul bahan grafik dan bukan grafik. 2.2.1 Membaca, memahami, dan Pembelajaran

menaakul bahan untuk mendapatkan; Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan ii) idea tersurat

iii) idea tersirat KP-Logik Matematik,

4.2 Menghayati keindahan dan Bacaan Intensif,

kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Interpersonal

penulisan daripada aspek;

5.2 Memahami dan menggunakan i) ejaan EMK-Nilai Murni –

pembentukan kata mengikut konteks Keusahawanan, Prihatin,

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Rasional,

M 41 sebutan dan intonasi yang betul; Bertanggungjawab
2-6/11/2020
(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

PENDIDIKAN SIVIK (OGOS) 5.2.1 Memaha,mengenal pasti dan
TEMA: menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran

PKJR 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR

TEMA 6 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 24

TINGKAH LAKU PENUMPANG • tali penggang keledar

• tempat duduk bayi

• tempat duduk kanak-kanak

34 • pelaras tempat duduk

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Menjana Idea,
Memadankan, Mengenal
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Pasti, Menganalisis
LINDUNGI ALAM Pembelajaran
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Kontekstual

UNIT 21 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti KP-Interpersonal,
Bersihkan Alam sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera;
3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil EMK-Nilai Murni –

M 42 kesantunan bahasa dalam bahan sastera penulisan daripada aspek; Prihatin, Berdikari,
9-13/11/2020
ii) tanda baca Kerjasama

5.3 Memahami dan membina ayat

mengikut konteks. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan

sebutan dan intonasi yang betul;

(i) lagu kanak-kanak

(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR

TEMA 6 selamat dan 6.1.3 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 25

TINGKAH LAKU PENUMPANG tanggungjawab paling selamat dalam kenderaan

seseorang utnuk kanak-kanak di bawah umur 10

penumpang tahun melakukan perjalanan.

35

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN

KANDUNGAN PEMBELAJARAN KB-Merumus,
Menghubungkaitkan,
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat Menyelesaikan Masalah,
SAINS, TEKNOLOGI DAN Menganalisis
INOVASI maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Pembelajaran Berasaskan
Projek, Konstruktivisme,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
KP-Muzik
UNIT 18 : sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
Habatnya Inovasi EMK-Nilai Murni-
bukan sastera; Kreativiti Dan Inovasi,
Menjaga Kebersihan,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat ii) pantun Kerajinan

yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis

M 43 4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat
16-20/11/
kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
2020
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan
(16/11 -
Deepavali) 5.3 Memahami dan membina ayat dan intonasi yang betul;

PENDIDIKAN SIVIK (JULY) mengikut konteks. ii) lagu rakyat

TEMA: 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat
TINGKAH LAKU 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 21
PENUNGGANG BASIKAL
dan fungsinya

CUTI AKHIR TAHUN

KUMPULAN B: 21.11.2020 – 31.12.2020)

36

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


Click to View FlipBook Version