The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wafifa112, 2020-01-02 09:04:21

RPT BM TAHUN 4 - 2020

RPT BM TAHUN 4 - 2020

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK EDISI SEMAKAN KSSR 2020

MINGGU TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN CATA
/ TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
PAK-21 TAN
TARIKH

M1 Tema 1: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, EMK: 1.Peta Alir
KEMASYARAKATAN memberikan respons mengecam sebutan, dan  Nilai Murni: Kaedah
2-3 semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang Games
JAN UNIT 1 dalam situasi formal dan diujarkan semula dalam - Kerjasama
2020 tidak formal situasi tidak formal. - Kerajinan 2.Gallery
Tajuk: - Prihatin Walk
& Jiran Tetangga 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan  Kreativiti dan
memahami. memahami petikan dengan Inovasi 3.Fan & Pick
M2 Tajuk Kecil: sebutan yang betul dan
Salam Perkenalan 3.1 Asas menulis. intonasi yang sesuai. KBAT: 4.Share &
6-10  Mengaplikasi Turn
JAN Hari Keluarga Taman 4.1 Mengaplikasikan 3.1.1 Menulis secara  Menganalisis
2020 Impian unsur keindahan dan mekanis menggunakan
kesantunan bahasa tulisan berangkai dalam STRATEGI PDP
Tahniah , Hadif! dalam bahan sastera. bentuk ayat.  Kecerdasan

Program Kebun 4.1.1 Bercerita dan Pelbagai
Komuniti mengujarkan dialog yang  Belajar Cara
mengandungi peribahasa.
Belajar
Yang Tua Dihormati,  Pembelajaran
Yang Muda Disayangi
Kontekstual

5.1 Memahami dan 5.1.1 (i) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata nama
kata mengikut konteks. am mengikut konteks tidak
formal

PKJR - 1.1 Kenderaan 1.1.4 Berbincang maksud
Ketidakbolehlihatan persendirian, kenderaan ketidakbolehlihatan dan
awam, kenderaan berat impaknya terhadap pejalan
dan jentera kaki dan penunggang
basikal.

M3 Tema 1: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, EMK: 1.Ralley
KEMASYARAKATAN memberikan respons memahami dan  Nilai Murni: Robin
13-17 semasa berkomunikasi memberikan respon
JAN UNIT 2 dalam situasi formal dan terhadap ujaran yang - Semangat 2.Idea Rush
2020 tidak formal terdapat dalam situasi tidak bermasyarakat
Tajuk: formal. 3.Karusel
Prihatinnya kita 2.2 Membaca, - Prihatin
memahami, dan 2.2.1 Membaca dan  TMK 4.Think Pair
Tajuk Kecil: menaakul bahan memahami bahan grafik  Patriotisme Share
Terima kasih, Cikgu multimedia daripada multimedia untuk  Kelestarian
membuat gambaran.
Kita Lakukan 3.2 Menulis perkataan, Global
Bersama-sama frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan
bermakna menulis ayat daripada KBAT:
Kisah Aku dan bahan multimedia  Menilai
Datukku 4.2 Menghayati  Menganalisis
keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan  Mengaplikasi
Istimewanya Kita kesantunan bahasa menjelaskan maksud sajak
dalam bahan sastera. STRATEGI Pdp:
Mesyuarat Warga 5.1.1 (ii) Memahami dan  Pembelajaran
Rimba 5.1 Memahami dan menggunakan kata nama
menggunakan golongan khas mengikut konteks Kontekstual
PKJR – Had Laju di kata mengikut konteks. tidak formal.  Belajar Cara
Jalan Raya
Belajar
 Pembelajaran

Kontruktivisme
 Kecerdasan

Pelbagai

2.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1.3 Menjelaskan had laju
kenderaan yang bergerak
di setiap jalan.

1

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M4 Tema 1: 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir EMK: 1. Gollfish 23-27
KEMASYARAKATAN memberikan respons dan memberikan respons  Nilai Murni Bowl JAN
20-22 UNIT 3 semasa berkomunikasi terhadap soalan secara 2020
JAN Tajuk: dalam situasi formal dan kritis - Kerajinan 2. Cloze
2020 Masyarakat Berilmu tidak formal  Sains dan Procedures CUTI
Tajuk Kecil: 2.3.1 Membaca dan TAHUN
& Zon Cerdas Minda 2.3 Membaca dan menganalisis kandungan Teknologi 3. Karusel BARU
Mari Membaca mengapresiasi karya teks karya sastera  Kelestarian
M5 Bahasa Kita Jiwa Kita sastera dan bukan 4. Bulatan CINA
10 Minit Sahaja sastera. 3.2.1 Membina dan Global Masa
28-31 Satu Untuk Semua menulis ayat dan  TMK
JAN 3.2 Menulis perkataan, perenggan daripada
2020 PKJR – Persekitaran frasa, dan ayat yang bahan multimedia. KBAT:
Jalan Raya bermakna.  Menganalisis
4.2.2 Menyanyikan lagu  Mengaplikasi
4.2 Menghayati mengikut irama lagu
keindahan dan rakyat, dan menjelaskan STRATEGI Pdp:
kesantunan bahasa maksud lirik lagu.  Kecerdasan
dalam bahan sastera.
5.1.1 (iii) Memahami dan Pelbagai
5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti  Belajar Cara
menggunakan golongan nama mengikut konteks
kata mengikut konteks. tidak formal Belajar
 Pembelajaran

Kontekstual

2.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1.4 Mendefinisi dan
mengenal pasti perabot
jalan raya iaitu pagar, pasu
bunga, rel adang, batas
kebun, lampu jalan

M6 Tema 2: 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk EMK: 1. Gollfish
KESIHATAN DAN menyampaikan menilai, dan memberikan  Nilai Murni Bowl
3-7 KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi alasan tentang sesuatu
FEB UNIT 4 pelbagai tujuan. perkara secara - Baik Hati 2. Bus Stop
2020 Tajuk: bertatasusila mengikut - Kesyukuran
Saya Sihat 2.3 Membaca dan konteks. - Hormat- 3. Question
Tajuk Kecil: mengapresiasi karya Card &
Sayangi Orang sastera dan bukan 2.3.1 Membaca dan menghormati Gallery Walk
Sekeliling sastera. menganalisis kandungan - Rasional
Perihal Penderma 3.2 Menulis perkataan, teks karya bukan  Bahasa 4. Isyarat Ibu
Darah frasa, dan ayat yang sastera. Jari
Penjagaan Kesihatan bermakna. KBAT:
Mata 3.2.2 Menghasilkan  Menilai 5. Peta Alir
Nikmat Kesiharan 4.3 Menghasilkan bahan jawapan pemahaman  Menganalisis Table
Farmasi Pandu Lalu sastera dengan berdasarkan soalan  Mengaplikasi Talkers
Jauhi Penyakit menyerapkan keindahan bertumpu secara kritis dan
Tangan-Kaki dan dan kesantunan bahasa kreatif. STRATEGI Pdp: 6. Share &
Mulut serta  Pembelajaran Turn
mempersembahkannya 4.3.1 Mengubah suai puisi
PKJR – Perabot Jalan secara kreatif. secara berpandu, dan Kontekstual
Raya 5.1 Memahami dan mempersembahkannya  Belajar Cara
menggunakan golongan secara kreatif.
Sivik – Kasih Sayang kata mengikut konteks. Belajar
5.1.1 (iv) Memahami dan  Kecerdasan
2.2. Prasarana jaln raya menggunakan penjodoh
bilangan mengikut konteks Pelbagai
Tajuk : Fizikal Cergas tidak formal.  Pembelajaran
Hidup Sihat
5.1.2 (i) Memahami dan Masteri
menggunakan kata kerja
aktif transitif mengikut Modul Sivik
konteks. Pengetahuan :
Menjelaskan cara
2.2.3 Mendefinisi dan menjaga
mengenal pasti perabot kebersihan diri
jalan raya.
Sosioemosi:
Konteks : Diri, sekolah dan Menghayati
masyarakat amalan sayangi
diri dengan
mengamalkan
gaya hidup sihat.

Tindakan:
Mencuci tangan
dengan cara yang
betul sebelum dan
selepas makan.

2

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M7 Tema 2: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: 1. Peta Alir
KESIHATAN DAN menyampaikan membanding beza  Nilai Murni: Table
10-14 KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi maklumat tersurat dengan Talkers
FEB pelbagai tujuan. menggunakan idea yang - Bertanggungja
2020 UNIT 5 kritis dan kreatif. wab 2. GalleryWalk
2.3 Membaca dan
Tajuk: mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya  Kelestarian 3.
Persekitaran Bersih sastera dan bukan sastera dengan gaya Gobal Placemat
Hidup Ceria sastera. penyampaian yang sesuai. Consensus
 Kreativiti &
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan Inovasi 4. Karusel
Kempen Bebas frasa, dan ayat yang jawapan pemahaman
Penyedut Plastik bermakna. berdasarkan soalan KBAT:
bercapah secara kritis dan  Menilai
Projektor Mini 4.3 Menghasilkan bahan kreatif.  Menganalisis
sastera dengan  Mengaplikasi
Inap Desa Dahlia menyerapkan keindahan 4.3.2 Mengubah suai cerita
dan kesantunan bahasa secara berpandu, dan STRATEGI Pdp:
Briged Kebersihan serta mempersembahkannya  Pembelajaran
Sekolah mempersembahkannya secara kreatif.
secara kreatif. Kontekstual
Kelasku Inspirasiku  Belajar Cara

Belajar
 Kecerdasan

Pelbagai
 Pembelajaran

Konstruktivisme

5.1 Memahami dan 5.1.2 (i) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata mengikut konteks. aktif tak transitif mengikut
konteks.

PKJR – Isyarat 2.3 Isyarat keselamatan 2.3.5 Mengenal pasti tanda
Keselamatan Jalan jalan raya. dan fungsinya untuk
Raya meningkatkankeselamatan
penunggang basikal

M8 Tema 2: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: 1. Peta Alir
KESIHATAN DAN menyampaikan membanding beza  Nilai Murni: Table
17-21 KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi maklumat tersirat dengan Talkers
FEB pelbagai tujuan. menggunakan idea yang - Rasional,
2020 UNIT 6 kritis dan kreatif. - Kasih Sayang 2. Bulatan
2.3 Membaca dan  Kelestarian Masa
Tajuk: mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya Global
Pilih Gaya Hidup sastera dan bukan bukan sastera dengan  Kreativiti & 3. Think Pair
Sihat sastera. gaya penyampaian yang Inovasi Square
sesuai.
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, KBAT: - 4. Bulatan
Makanan Ruji Kita frasa, dan ayat yang 3.2.3 Menganalisis dan  Menganalisis Masa
bermakna. mencatat maklumat  Mengaplikasi
Melancong Untuk tentang sesuatu perkara 5. Kedai
Sihat 4.3 Menghasilkan bahan yang dirujuk. STRATEGI Pdp: Kopi
sastera dengan  Pembelajaran
Hati-hati menyerapkan keindahan 4.3.3 Mengubah suai seni 6. All Write-
Menggunakan Fon dan kesantunan bahasa kata lagu dan Kontekstual Round-Robin
Telinga serta mempersembahkannya  Kecerdasan
mempersembahkannya secara kreatif. 7. Share N
Tubuh Sihat Kekal secara kreatif. Pelbagai Turn
Aktif  Pembelajaran
8. Party dan
Teknik Makanan Konstruktivisme Susun Kad
Berkhasiat
5.1 Memahami dan 5.1.2 (ii) Memahami dan
PKJR – Isyarat menggunakan golongan menggunakan kata kerja
Keselamatan untuk kata mengikut konteks. pasif mengikut konteks.
Penunggang Basikal
2.3 Isyarat keselamatan 2.3.4 Mengenal pasti tanda
jalan raya. isyarat dan fungsinya untuk
meningkatkan keselamatan
penunggang basikal.

3

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M9 Tema 3: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Rally
KESELAMATAN menyampaikan mendapatkan penjelasan.  Nilai Murni Robin
24-29 maklumat dan idea bagi
FEB UNIT 7 pelbagai tujuan. 2.1.1 Membaca dan - Rasional 2. Think Pair
2020 memahami petikan dengan - Kasih Sayang Square
Tajuk: Waspada 2.1 Asas membaca dan sebutan yang betul dan  Bahasa
Selalu memahami. intonasi yang sesuai. . 3. Tunjuk
KBAT: Bukti
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan,  Mengaplikasi
Dengar Nasihat Ibu frasa, dan ayat yang  Menganalisis 4. Lukis
bermakna. Mengikut
Tadika Taman Impian 3.2.4 Menulis ayat dalam STRATEGI Pdp: Kreativiti
4.4 Mengaplikasikan, perenggan yang  Kecerdasan
Awas Selalu menghayati dan diimlakkan. 5. Idea Rush
menghasilkan unsur Pelbagai
Dengar Arahan keindahan dalam seni 4.4.1 Mengenal,  Belajar Cara 6. Karusel
tulisan jawi. mengecam, dan menyebut
Pelan Kawad huruf tunggal yang ditulis Belajar
Kebakaran Sekolah 5.1 Memahami dan mengikut tulisan jawi dalam
menggunakan golongan simpulan bahasa dan
Hindari Laluan kata mengikut konteks. mempersembahkannya.
Bahaya
5.1.3 (i) Memahami dan
menggunakan kata adjektif
cara mengikut konteks.

PKJR – Akibat Tidak 2.3 Isyarat Keselamatan 2.3.5 Menerangkan akibat
Mematuhi Isyarat Jalan Raya tidak mematuhi isyarat
Keselamatan Jalan keselamatan jalan raya.
Raya

M10 Tema 3: 1.3 Bercerita, dan 1.3.1 Bercerita dengan EMK: 4. Pa
KESELAMATAN menceritakan perkara sebutan dan intonasi yang  Nilai Murni: rty
2-6 yang didengar, ditonton sesuai. da
MAC UNIT 8 dan dibaca dengan - Kasih Sayang n
2020 sebutan dan intonasi 2.2.1 Membaca dan - Rasional Su
Tajuk: yang betul. memahami bahan grafik - Semangat su
Hargai Diri daripada multimedia untuk n
2.2 Membaca, membuat gambaran. Bermasyarakat Ka
Tajuk Kecil: memahami, dan  Bahasa d
Fikirlah Dahulu menaakul bahan 3.3.1 Menulis draf dan
multimedia. menghasilkan penulisan KBAT: 2. Think Pair
Bahaya Penyakit imaginatif.  Mengaplikasi Square
Rabies 3.3 Menghasilkan  Menganalisis
penulisan. 4.4.2 Mempersembahkan 3. Peta Alir
Jangan Dedah keindahan seni tulisan jawi STRATEGI Pdp: Table Talkes
Maklumat 4.4 Mengaplikasikan, melalui simpulan bahasa.  Kecerdasan
menghayati dan 4. Idea Rush
Gurindam Leka menghasilkan unsur 5.1.3 (iii) Memahami dan Pelbagai
Bermain keindahan dalam seni menggunakan kata  Kajian Masa
tulisan jawi. adjektif pancaindera
Pemeriksaan di mengikut konteks. Depan
Lapangan Terbang 5.1 Memahami dan  Pembelajaran
menggunakan golongan 5.1.3 (iv) Memahami dan
Beringat ketika kata mengikut konteks. menggunakan kata Kontekstual
Menonton adjektif cara mengikut  Belajar Cara
2.3 Isyarat Keselamatan konteks.
PKJR – Patuhi Jalan Raya Belajar
Lampu Isyarat 2.3.5 Menerangkan akibat  Pembelajaran
Tajuk : Mematuhi tidak mematuhi isyarat
Sivik - Hormat Undang-undang Jalan keselamatan jalan raya. Konstruktivisme
menghormati Raya
Konteks : Diri, Keluarga , Modul Sivik
Masyarakat Pengetahuan :
Menerangkan cara
membuat aduan
dan laporan
terhadap salah
laku undang-
undang jalan raya

Sosioemosi:
Menunjukkan
kesedaran
mematuhi
undangundang
jalan raya

Tindakan:
Mematuhi undang-
undang jalan raya

4

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M11 KUIZ PBD TAHUN 1-3
&
9-13
MAC UJIAN FORMATIF TAHUN 4-6
2020

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA
14 – 22 MAC 2020

M12 Tema 3: 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan EMK: 1. Peta Alir
KESELAMATAN menceritakan perkara sesuatu bahan yang  Nilai Murni: Exploraces
23-27 yang didengar, ditonton ditonton dengan sebutan
MAC UNIT 9 dan dibaca dengan dan intonasi yang sesuai. Rasional, 2. Rally
2020 sebutan dan intonasi - Kasih Sayang Robin
Tajuk: yang betul. - Semangat
Patuh dan Selamat 3. Kaedah
2.3 Membaca dan Bermasyarakat Idea Rush
Tajuk Kecil: mengapresiasi karya
Pemandu Bijak sastera dan bukan 2.3.1 Membaca dan KBAT:
sastera. menganalisis kandungan  Menganalisis
Nasihat Ayahbonda teks karya sastera.  Menilai
3.3 Menghasilkan  Mengaplikasi
Makanan Selamat penulisan.
3.3.1 Menulis draf dan STRATEGI Pdp:
Lindungi Si Kecil 5.1 Memahami dan menghasilkan penulisan  Kecerdasan
menggunakan golongan deskriptif.
Kita Harus kata mengikut konteks. Pelbagai
Berwaspada 5.1.4 (i) Memahami dan  Belajar Cara
2.4 Aliran lalu lintas menggunakan kata
hubung mengikut konteks. Belajar

5.1.4 (ii) Memahami dan
menggunakan kata sendi
nama mengikut konteks.

PKJR – Isyarat 2.4.2 Memberi penerangan
Peronda Lintasan tentang isyarat
Sekolah keselamatan yang
mengawal aliran lalu lintas

M13 Tema 3: 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan EMK: 1. Peta Alir
KESELAMATAN menceritakan perkara sesuatu bahan yang  Nilai Murni: Exploraces
30 MAC yang didengar, ditonton ditonton dengan sebutan
– UNIT 9 dan dibaca dengan dan intonasi yang sesuai. Rasional, 2. Rally
sebutan dan intonasi - Kasih Sayang Robin
3 APR Tajuk: yang betul. - Semangat
2020 Patuh dan Selamat 3. Kaedah
2.3 Membaca dan Bermasyarakat Idea Rush
mengapresiasi karya
Tajuk Kecil: sastera dan bukan 2.3.1 Membaca dan KBAT:
Pemandu Bijak sastera. menganalisis kandungan  Menganalisis
teks karya sastera.  Menilai
3.3 Menghasilkan  Mengaplikasi
Nasihat Ayahbonda penulisan.

Makanan Selamat 5.1 Memahami dan 3.3.1 Menulis draf dan STRATEGI Pdp:
menggunakan golongan menghasilkan penulisan  Kecerdasan
Lindungi Si Kecil kata mengikut konteks. deskriptif.
Pelbagai
Kita Harus 2.4 Aliran lalu lintas 5.1.4 (i) Memahami dan  Belajar Cara
Berwaspada menggunakan kata
hubung mengikut konteks. Belajar

5.1.4 (ii) Memahami dan
menggunakan kata sendi
nama mengikut konteks.

PKJR – Isyarat 2.4.2 Memberi penerangan
Peronda Lintasan tentang isyarat
Sekolah keselamatan yang
mengawal aliran lalu lintas

5

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M14 Tema 4: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, EMK: 1. Rally
KEBUDAYAAN, memberikan respons mengecam sebutan, dan  Nilai murni: Robin
6-10 KESENIAN DAN semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang
APR ESTETIKA dalam situasi formal dan diujarkan semula dalam - Hormat- 2. Talking
2020 tidak formal. situasi tidak formal. menghormati Chip
UNIT 10
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan - Patriotisme, 3. Mind Map
Tajuk: Semarakkan mengapresiasi karya menganalisis kandungan - Hemah tinggi (Peta i-Think
Budaya Kita sastera dan bukan teks karya bukan sastera. - Kerajinan – Peta
sastera. Pokok)
Tajuk Kecil: 3.3.2 Mengedit dan KBAT:
Salam Diberikan 3.3 Menghasilkan memurnikan ayat daripada  Menganalisis 4. One Stay,
Tetamu Dihormati penulisan. aspek ejaan, tanda baca  Mengaplikasi Three Stray
dan penggunaan
Etnik Lun Bawang 4.1 Mengaplikasikan imbuhan. STRATEGI Pdp: 5. Placement
unsur keindahan dan  Kecerdasan Consensus
Kampung Chetti kesantunan bahasa 4.1.1 Bercerita dan
Melaka dalam bahan sastera. mengujarkan dialog yang Pelbagai
mengandungi peribahasa.  Belajar Cara
Pejuang Tanjak Masa
Kini Belajar

Anyaman Ribu-ribu 5.1 Memahami dan 5.1.4 (iii) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata nafi
Pusaka Bangsa kata mengikut konteks. mengikut konteks.

PKJR – Pengaruh 2.4 Aliran lalu lintas 2.4.3 Menerangkan
Waktu Terhadap waktu/masa boleh
Kesesakan Lalu mempengaruhi kesesakan
Lintas trafikdan keselematan
pengguna jalan raya.

M15 Tema 4: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, EMK: 1. Rally
KEBUDAYAAN, memberikan respons memahami dan  Nilai murni: Robin
13-17 KESENIAN DAN semasa berkomunikasi memberikan respons
APR ESTETIKA dalam situasi formal dan terhadap ujaran yang - Kasih Sayang 2. Hot Seat
2020 tidak formal. terdapat dalam situasi tidak - Semangat
UNIT 11 formal. 3. Mind Map
2.3 Membaca dan Patriotisme (Peta i-Think
Tajuk: mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya - Semangat – Peta Alir)
Indah Seni Sepanjang sastera dan bukan sastera dengan gaya
Zaman sastera. penyampaian yang sesuai. Bermasyarakat 4. Lyrical
- Kerajinan Lesson
Tajuk Kecil: 3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan
Semutar Datuk penulisan. memurnikan ayat daripada KBAT 5. Think –
aspek penggunaan  Menilai Pair –
Gerobok Pusaka 5.2 Memahami dan imbuhan.  Menganalisis Square
Nenek menggunakan bentuk  Mencipta
kata mengikut konteks. 5.2.1(i) Memahami dan  Mengaplikasi 6. Galeri
Tempok Orang Asli menggunakan kata Walk
berimbuhan awalan STRATEGI Pdp:
Halwa Betik mengikut konteks.  Kecerdasan 7. Galeri
Tour
Ukiran Penyeri Pelbagai
Halaman  Belajar Cara

PKJR – Akibat Tidak Belajar
Mematuhi Peraturan
dan Undang-undang 5.2.1(ii) Memahami dan
Jalan Raya menggunakan kata
berimbuhan akhiran
mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang 3.1.4 Menjelaskan
peraturan dan undang- peraturan dan undang-
undang jalan raya serta undang jalan raya di
menggunakannya persekitaran mereka.

M16 Tema 4: 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir EMK: 1. Peta Alir
KEBUDAYAAN, memberikan respons dan memberikan respons  Nilai murni: Kaedah
20-24 KESENIAN DAN semasa berkomunikasi terhadap soalan secara Games
APR ESTETIKA dalam situasi formal dan kritis. - Semangat
2020 tidak formal. Patriotisme 2. Mind Map
UNIT 12 2.3.2 Membaca karya (Peta i-Think
2.3 Membaca dan bukan sastera dengan - Semangat – Peta Alir)
Tajuk: mengapresiasi karya gaya penyampaian yang Bermasyarakat
Adat Dijunjung sastera dan bukan sesuai. 3. Think –
Budaya Disanjung sastera.  Keusahawanan Pair – Share

KBAT
 Menilai

6

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

Tajuk Kecil: 3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan  Menganalisis 4. Take of,
Anggun Jahitan penulisan. memurnikan ayat daripada Mengaplikasi Touch Down
Tradisional aspek ejaan, tanda baca
Seni Benang Emas 4.2 Menghayati dan penggunaan imbuhan. STRATEGI Pdp: 5. Think –
Seindah Pinakol keindahan dan  Belajar Cara Pair – Share
Tiupan Emas kesantunan bahasa . 4.2.1 Melafazkan dan
Penyeri Majlis dalam bahan sastera. menjelaskan maksud Belajar 6. Role Play
5.2 Memahami dan sajak.  Kecerdasan
PKJR – Melintas menggunakan bentuk 7. Hot Seat
Secara Selamat kata mengikut konteks. 5.2.1 (iii) Memahami dan Pelbagai
menggunakan kata  Pembelajaran 8. Galeri
Sivik- 4.4 Melintas dengan berimbuhan apitan Walk
Bertangungjawab Selamat mengikut konteks. Kontruktivisme

Tajuk : Rajin dan 4.4.1 Mengenal pasti dan Modul Sivik
Komited menerangkan bahagian- Pengetahuan:
bahagian persekitaran Menyatakan
jalan raya yang dapat kepentingan
meningkatkan keselamatan komited dalam
sewaktu melintas. melaksanakan
amanah
Konteks :Diri dan
masyarakat. Sosioemosi:
Menzahirkan
perasaan gembira
apabila
mengamalkan
sikap
rajin

Tindakan:
Mengekalkan sikap
rajin dalam diri

M17 Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menilai EMK: 1. Rallay
JATI DIRI, menyampaikan dan memberikan alasan  Nilai Murni: Robin
27-30 PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi tentang sesuatu perkara
APR KEWARGANEGARAA pelbagai secara bertatasusila - Hemah tinggi 2. Fan
2020 N tujuan. mengikut konteks. - Kerajinan and Pick
- Kesyukuran
UNIT 13 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan 3. Isyarat ibu
memahami. memahami petikan dengan Baik hati jari
Tajuk: sebutan yang betul dan  Kreativiti dan (Thumbs Up)
Jadikan Inspirasi intonasi yang sesuai.
Inovasi 4. Goldfish
Tajuk Kecil: 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara Bowl
Setia kepada Raja mekanis menggunakan KBAT:
tulisan berangkai dalam  Mengaplikasi 5. Shutdown
Petua Kejayaan bentuk ayat.  Menganalisis
6. Peta
Kerjasama Membawa 4.2 Menghayati 4.2.2 Menyanyikan lagu STRATEGI Pdp: iThink
Keceriaan keindahan dan mengikut irama lagu  Kecerdasan
kesantunan bahasa rakyat, dan menjelaskan
Nusaku dalam bahan maksud lirik lagu. Pelbagai
sastera.  Belajar Cara
Sapaan Mesra
5.2 Memahami dan Belajar,
Suri Teladan menggunakan bentuk Pembelajaran
kata mengikut konteks. Kontekstual

PKJR – Berfikir 4.4 Melintas dengan 5.2.2 (i)(ii) Memahami dan
Sebelum Melintas selamat menggunakan kata
majmuk bebas dan kata
majmuk mantap mengikut
konteks;

4.4.3 Menyatakan langkah-
langkah untuk menangani
situasi rumit ketika
melintas.

7

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M18 Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: 1. Gallery
JATI DIRI, menyampaikan membanding beza  Nilai Murni: Tour
4-8 MEI PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi maklumat tersurat dan
2020 KEWARGANEGARAA pelbagai tersirat dengan - Patriotisme 2. Windows
N tujuan. menggunakan idea yang - Kerjasama Pane
kritis dan kreatif.
UNIT 14 2.2 Membaca, KBAT: 3. Fan n Pick
memahami, dan 2.2.1 Membaca dan  Menganalisis
Tajuk: menaakul memahami bahan grafik  Menilai 4. Peta i-
Demi Tanah Airku bahan multimedia. daripada multimedia untuk Think
membuat gambaran. Mengaplikasi
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan,
Jelajah Merdeka frasa, dan ayat yang 3.2.2 Menghasilkan STRATEGI Pdp:
bermakna. jawapan pemahaman  Kecerdasan
Megahnya Jalur berdasarkan soalan
Gemilang bertumpu dan bercapah Pelbagai
secara kritis dan kreatif  Belajar Cara
Idola di Litar
Karya Seni Negaraku 5.2.3 (i) Memahami dan Celajar
Cintai Negara menggunakan kata ganda  Pembelajaran
penuh mengikut konteks.
Kontekstual
5.2.3 (ii) Memahami dan
5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda
menggunakan bentuk separa mengikut konteks.
kata mengikut konteks.
4.4.4 Mengetahui lima
PKJR – Lima 4.4 Melintas dengan langlah untuk melintas
Langkah Melintas selamat jalan dengan selamat.

M19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

11-15
MEI
2020

M20 Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Inside
JATI DIRI, menyampaikan mendapatkan penjelasan.  Nilai murni: Outside
18-22 PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi Circle
MEI KEWARGANEGARAA pelbagai - Bertanggungja
2020 N tujuan. wab 2. Peta
Pokok
UNIT 15 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan - Patriotisme
mengapresiasi karya menganalisis kandungan - Prihatin 3. Placement
Tajuk: sastera dan bukan teks karya sastera. Consensus
Aku Anak Watan sastera. KBAT:
 Menganalisis 4. Sajak/
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, 3.2.4 Menulis ayat dalam  Mengaplikasi Nyanyian
frasa, dan ayat yang perenggan yang
Hari Pendaftaran bermakna. diimlakkan. peta iThink 5. Isyarat ibu jari
Negara (Thumbs Up)
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mengubah suai puisi STRATEGI Pdp:
Keistimewaan Rakyat sastera dengan secara berpandu, dan  Kecerdasan 6. Games
Malaysia menyerapkan keindahan mempersembahkannya
dan kesantunan bahasa secara kreatif. Pelbagai
Pasport Malaysia serta  Belajar Cara
mempersembahkannya 5.3.1 Memahami dan
Pemuda Harapan secara kreatif. membina pelbagai ayat Celajar
Bangsa, Pemudi Tiang tunggal mengikut  Pembelajaran
Negara 5.3 Memahami dan konteks.
membina ayat Konstruktivisme
Kemudahan untuk mengikut konteks. 5.1.4 Menyatakan
Insan Istimewa peraturan dan undang-
. undang ketika berbasikal.
PKJR – Isyarat 5.1 Berbasikal dengan
Tangan Penunggang selamat
Basikal

CUTI SEMESTER PERTAMA
23 MEI – 7 JUN 2020

8

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M21 Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Inside
JATI DIRI, menyampaikan mendapatkan penjelasan.  Nilai murni: Outside
8-12 PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi Circle
JUN KEWARGANEGARAA pelbagai - Bertanggungja
2020 N tujuan. wab 2. Peta
Pokok
UNIT 15 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan - Patriotisme
mengapresiasi karya menganalisis kandungan - Prihatin 3. Placement
Tajuk: sastera dan bukan teks karya sastera. Consensus
Aku Anak Watan sastera. KBAT:
 Menganalisis 4. Sajak/
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, 3.2.4 Menulis ayat dalam  Mengaplikasi Nyanyian
frasa, dan ayat yang perenggan yang
Hari Pendaftaran bermakna. diimlakkan. peta iThink 5. Isyarat ibu jari
Negara (Thumbs Up)
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mengubah suai puisi STRATEGI Pdp:
Keistimewaan Rakyat sastera dengan secara berpandu, dan  Kecerdasan 6. Games
Malaysia menyerapkan keindahan mempersembahkannya
dan kesantunan bahasa secara kreatif. Pelbagai
Pasport Malaysia serta  Belajar Cara
mempersembahkannya 5.3.1 Memahami dan
Pemuda Harapan secara kreatif. membina pelbagai ayat Celajar
Bangsa, Pemudi Tiang tunggal mengikut  Pembelajaran
Negara 5.3 Memahami dan konteks.
membina ayat Konstruktivisme
Kemudahan untuk mengikut konteks. 5.1.4 Menyatakan
Insan Istimewa peraturan dan undang-
. undang ketika berbasikal.
PKJR – Isyarat 5.1 Berbasikal dengan
Tangan Penunggang selamat
Basikal

M22 Tema 6: 1.3 Bercerita, dan 1.3.1 Bercerita dengan EMK: 1. Same
SAINS ,TEKNOLOGI menceritakan perkara sebutan dan intonasi yang  Sains dan Different
15-19 DAN INOVASI yang didengar, ditonton sesuai.
JUN UNIT 16 dan dibaca dengan Teknologi 2. Fan – N –
2020 Tajuk: sebutan dan intonasi 2.3.1 Membaca dan  Sains Teknologi Pick
Kehebatan Sains yang betul. menganalisis kandungan
Tajuk Kecil: teks karya bukan sastera. dan Inovasi 3. Think -
Meluncur di Udara 2.3 Membaca dan  TMK Pare -
Balai Cerap di Rumah mengapresiasi karya 3.3.1 Menulis draf dan  Kreativiti dan Square
Kuasa Kentang sastera dan bukan menghasilkan penulisan
Boleh Saya Bantu sastera imaginatif . Inovasi 4. Gallery
,Ibu?  Nilai Murni Walk
Kelab Robotik 3.3 Menghasilkan 5.3.1 Memahami dan
penulisan membina pelbagai ayat - Bersyukur
PKJR – Berbasikal majmuk mengikut konteks.
Secara Selamat 5.3 Memahami dan KBAT:
membina ayat mengikut 5.3.2 (i) Memahami dan  Mengaplikasi
Sivik - Kegembiraan konteks. membina ayat penyata  Mencipta
mengikut konteks.  Mempelbagaikan
5.1 Berbasikal dengan
selamat 5.1.4 Menyatakan STRATEGI Pdp:
peraturan dan undang –  Kecerdasan
Tajuk : Fikirkan Boleh undang ketika berbasikal.
Pelbagai
Konteks :Diri, Sekolah,  Pembelajaran
Masyarakat
Masteri
 Pembelajaran

Konstruktivisme
 Pembelajaran

Konstekstual

Modul Sivik:
Pengetahuan
Menyatakan ciri-ciri
murid berfikiran
positif

Sosioemosi:
Mengeksperesikan
rasa bersyukur
terhadap kelebihan
dan kekurangan
diri.

Tindakan:
Komited terhadap
peningkatan diri

9

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M23 Tema 6: 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan EMK: 1. Think-
SAINS ,TEKNOLOGI menceritakan perkara sesuatu bahan yang  STEM Share-Pair
22-26 DAN INOVASI yang didengar, ditonton ditonton dengan sebutan  TMK
JUN dan dibaca dengan dan intonasi yang sesuai  Sains dan 2. Talking
2020 UNIT 17 sebutan dan intonasi Chips
yang betul 2.3.2 Membaca karya Teknologi
Tajuk: sastera dengan gaya  Kreativiti dan 3. Placement
Teknologi dalam 2.3 Membaca dan penyampaian yang sesuai Consensus
Kehidupan mengapresiasi karya Inovasi
sastera dan bukan 3.3.2 Mengedit dan  Pendidikan 4. Question
Tajuk Kecil: sastera memurnikan ayat daripada Card
Tempat Letak kereta aspek ejaan, tanda baca Keselamatan
Mesra Pengguna 3.3 Menghasilkan dan penggunaan imbuhan. Jalan Raya 5. Gallery
penulisan. Walk
Oh,Telefonku! 4.3.2 Mengubah suai cerita KBAT: -
4.3 Menghasilkan bahan secara berpandu, dan  Mengaplikasi
Tidak Basah lagi sastera dengan mempersembahkannya  Menganalisis
Kasutku menyerapkan keindahan secara kreatif
dan kesantunan bahasa STRATEGI Pdp :
Robot Impian serta 5.3.2 Memahami dan  Kecerdasan
mempersembahkannya membina ayat tanya
Mudahnya Menyiram secara kreatif. mengikut konteks. Pelbagai
 Pembelajaran
Nat Berpenunjuk 5.3 Memahami dan
membina ayat mengikut Masteri,
konteks  Pembelajaran

Konstruktivisme
 Belajar Cara

Belajar
 Kajian Masa

Depan

5.3.3 Memahami dan
membina ayat.

PKJR – Tingkah Laku 6.1 Tingkah laku yang 6.1.1 Menerangkan
Penumpang yang selamat dan kepentingan untuk menjadi
Bertanggungjawab tanggungjawan penumpang yang selamat
seseorang penumpang dan bertanggungjawab.

M24 Tema 6: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, EMK: 1. Talking
SAINS ,TEKNOLOGI memberikan respons mengecam sebutan, dan  Kreativiti dan Chip
29 JUN DAN INOVASI semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang
- UNIT 18 dalam situasi formal dan diujarkan semula dalam Inovasi, 2.
Tajuk: tidak formal situasi tidak formal.  Sains dan Showdown
3 JUL Inovasi Untuk Kita
2020 Tajuk Kecil: 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca karya Teknologi 3. Quiz Quiz
Kit Penanaman Mudah mengapresiasi karya bukan sastera dengan  TMK Trade
Alih sastera dan bukan gaya penyampaian yang  Kewangan
Mesin Lipat Pakaian sastera sesuai.
Pesanan Sampai di KBAT:
Rumah 3.2 Menulis perkataan, 3.2.1 Membina dan  Menilai
Eh,Boleh Makanlah ! frasa, dan ayat yang menulis ayat, dan  Mengaplikasi
Pembayaran Tanpa bermakna perenggan daripada bahan  Menganalisis
Tunai multimedia
5.3 Memahami dan STRATEGI Pdp:
PKJR – Etika Menaiki membina ayat mengikut 5.3.4 Memahami dan  Kecerdasan
Bas ke Sekolah konteks membina ayat susunan
biasa dan susunan Pelbagai
5.1 Memahami dan songsang.  Belajar Cara
menggunakan golongan
kata mengikut konteks 5.1.1 (i,ii,iii,iv) Memahami Belajar
dan menggunakan kata  Pembelajaran
6.1 Tingkah laku yang nama am, kata nama khas,
selamat dan kata ganti nama dan Konstekstual
tanggungjawab penjodoh bilangan  Pembelajaran
seseorang penumpang mengikut konteks tidak
formal. Masteri

6.1.2 Menjelaskan cara
penumpang boleh
menyumbang kepada
keselamatan orang lain.

10

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M25 Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, EMK: 1. Think –
PERTANIAN DAN memberikan respons memahami dan  Sains dan Pair - Share
6-10 PENTERNAKAN semasa berkomunikasi memberikan respons
JUL dalam situasi formal dan terhadap ujaran yang Teknologi 2. Rotating
2020 UNIT 19 tidak formal. terdapat dalam situasi tidak  Bahasa Review
formal.  Kreativiti dan
Tajuk:Kreatifnya 2.3 Membaca dan 3. Placement
Petani Kita mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya Inovasi Consensus/
sastera dan bukan sastera dan karya bukan  Keusahawanan Take Off
Tajuk Kecil: sastera. sastera dengan gaya  Nilai murni: Touch Down/
Pesawah Moden penyampaian yang sesuai. Team
3.2 Menulis perkataan, - Berhemah Statements
Gurindam Keranamu frasa, dan ayat yang 3.2.2 Menghasilkan Tinggi
Petani bermakna jawapan pemahaman 4. Peta
berdasarkan soalan KBAT: Bulatan/
Alat Semaian 4.4 Mengaplikasikan, bertumpu dan bercapah  Mengaplikasi Think-Pair-
Automatik menghayati dan secara kritis dan kreatif.  Menganalisis Square/
menghasilkan unsur Team Word
Hasil dari Kebun keindahan dalam seni 4.4.1 Mengenal, STRATEGI Pdp: –Web
tulisan jawi mengecam, dan menyebut  Kecerdasan
Buah Tangan Petani huruf tunggal yang ditulis
mengikut tulisan jawi dalam Pelbagai
Jurutera Pertanian simpulan bahasa dan  Pembelajaran
mempersembahkannya.
Tepung Kulit Pisang Konstuktivisme
4.4.2 Mempersembahkan  Belajar Cara
keindahan seni tulisan jawi
melalui simpulan bahasa. Belajar
 Kajian Masa

Depan

5.1 Memahami dan 5.1.2 (i) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata mengikut konteks aktif transitif dan tak
transitif mengikut konteks.

PKJR – Jenis-jenis 6.2 Penggunaan alat 6.2.2 Menyenaraikan dan
Alat Penahan penahan membincangkan pelbagai
jenis alat penahan untuk
penumpang berlainan usia
dan menerangkan
kesesuaian setiap satunya.

M26 Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir EMK :
PERTANIAN DAN memberikan respons dan memberikan respons  Keusahawanan
13-17 PENTERNAKAN semasa berkomunikasi terhadap soalan secara  Kreativiti dan
JUL UNIT 20 : dalam situasi formal dan kritis.
2020 Tajuk : Mari Bertani tidak formal. Inovasi
Tajuk Kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dan  Nilai murni:
Penyediaan Bongkah dan memahami. memahami petikan dengan
Cendawan sebutan yang betul dan - Baik Hati
Cara Membuat 3.2 Menulis perkataan, intonasi yang sesuai. - Rasional
Penggalak Tumbuhan frasa, dan ayat yang - Bersyukur
Buah Kuning Telur bermakna. 3.2.3 Menganalisis dan
Petua Memilih Durian mencatat maklumat KBAT :
Muzium Pertanian 5.1 Memahami dan tentang sesuatu perkara  Menilai
menggunakan golongan yang dirujuk.  Mengaplikasi
PKJR – Penggunaan kata mengikut konteks.  Menganalisis
Tali Pinggang 5.1.3 (i)(ii) Memahami dan
Keledar 6.2 Penggunaan alat menggunakan kata adjektif STRATEGI Pdp:
penahan cara dan perasaan  Pembelajaran
Sivik – Kasih sayang mengikut konteks.
Tajuk : Sayangi Sesama Konstruktivisme
Insan 5.1.3 (iii)(iv) Memahami  Pembelajaran
dan menggunakan kata
adjektif waktu dan Konstektual
pancaindera mengikut
konteks. Modul Sivik
Pengetahuan:
6.2.4 Membincangkan Menyatakan
tanggungjawab kepentingan hak
penumpang supaya keamanan sejagat.
memakai tali pinggang
keledar dengan betulnya. Sosioemosi:
Menunjukkan sikap
Konteks : Diri, keluarga mengambil berat
dan masyarakat sesama insan.

Tindakan:
Mengaplikasikan
budayamencintai
keamanan

11

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M27 Unit 21 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk EMK :
Tema 7: menilai, dan memberikan  Kreativiti dan
20-24 PERTANIAN DAN menyampaikan alasan tentang sesuatu
JUL PENTERNAKAN perkara secara Inovasi
2020 Tajuk : maklumat dan idea bagi bertatasusila mengikut  Kelasterian
Ternakan Jana konteks.
Pendapatan pelbagai tujuan. Global
Tajuk Kecil : 2.3.1 Membaca dan  Teknologi
Lembu Wagyu 2.3 Membaca dan menganalisis kandungan
Emas Borneo mengapresiasi karya teks karya sastera dan Maklumat dan
Tanduk Berharga sastera dan bukan karya bukan sastera. Komunikasi
Baja Ikan sastera.  Nilai Murni :
Inkubator Pintar - Rasional
3.2 Menulis perkataan, - Keberanian
PKJR – Penggunaan frasa, dan ayat yang
Alat Penahan bermakna 3.2.4 Menulis ayat dalam KBAT :
perenggan yang  Menilai
4.4 Mengaplikasikan, diimlakkan.  Menganalisis
menghayati dan  Mengaplikasi
menghasilkan unsur 4.4.1 Mengenal,
keindahan dalam seni mengecam, dan menyebut STRATEGI Pdp:
tulisan jawi. huruf tunggal yang ditulis  Pembelajaran
mengikut tulisan jawi dalam
5.1 Memahami dan simpulan bahasa dan Konstektual
menggunakan golongan mempersembahkannya.  Belajar Cara
kata mengikut konteks.
5.1.4 (i)(ii) Memahami dan Belajar
menggunakan kata  Kecerdasan
hubung dan kata sendi
nama mengikut konteks; Pelbagai
 Pembelajaran

Konstruktivisme

6.2 Penggunaan alat 6.2.4 Membincangkan
penahan tanggungjawab
penumpang supaya
memakai tali pinggang
keledar dengan betulnya.

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA
25 JULAI – 2 OGOS 2020

M28 Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: 1. i-Think
EKONOMI, menyampaikan membanding beza  TMK (Peta Buih
3-7 KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi maklumat tersurat dengan  Kreativiti dan Berganda)
OGOS DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. menggunakan idea yang
2020 KEWANGAN kritis dan kreatif. Inovasi 2. Think –
 Keusahawanan Pair - Share
UNIT 22 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan  Kelestarian
mengapresiasi karya menganalisis kandungan 3. Rotating
Tajuk: sastera dan bukan teks karya sastera dan Global Review
Menjanakan Ekonomi sastera. karya bukan sastera.  Nilai Murni :
4. i–Think
Tajuk Kecil: 3.3 Menghasilkan 3.3.1 Menulis draf dan - Baik Hati (Peta
Hasil Kita Berbeza penulisan. menghasilkan penulisan Bulatan)
imaginatif. KBAT: -
Lokasi Unik dan 4.4 Mengaplikasikan,  Menilai 5. Team –
Istimewa menghayati dan 4.4.2 Mempersembahkan  Menganalisis Word – Web
menghasilkan unsur keindahan seni tulisan jawi  Mencipta
Aku Sebatang Pokok keindahan dalam seni melalui simpulan bahasa.  Mengaplikasi
Kelapa Sawit khat.
5.1.4 (iii)(iv) Memahami STRATEGI Pdp:
Harum Bagai Kasturi 5.1 Memahami dan dan menggunakan kata  Kecerdasan
menggunakan golongan nafi dan kata bilangan
Uniknya Pasar kata mengikut konteks. tugas mengikut konteks. Pelbagai
Terapung  Belajar Cara
5.2 Memahami dan 5.2.1 (i)(ii)(iii) Memahami
Jualan di Awan Biru menggunakan bentuk dan menggunakan kata Belajar
kata mengikut konteks. berimbuhan  Pembelajaran
awalan,akhiran dan
apitan mengikut konteks. Konstruktivisme
 Pembelajaran

Konstektual

PKJR – Akibat Tidak 6.2 Penggunaan alat 6.2.6 Menerangkan akibat
Menggunakan alat penahan kepada penumpang di
Penahan dalam kenderaan apabila
kenderaan tersebut
membelok dengan tajam
atau melanggar objek.

12

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M29 Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: 1. i-Think
EKONOMI, menyampaikan membanding beza  Keusahawanan (Peta Buih
10-14 KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi maklumat tersirat dengan  Kreativiti dan Berganda)
OGOS DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. menggunakan idea yang
2020 KEWANGAN kritis dan kreatif. Inovasi 2. Think –
2.3 Membaca dan  Kelestraian Pair – Share
UNIT 23 mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya
sastera dan bukan sastera dan karya bukan Global 3. Gallery
Tajuk: sastera. sastera dengan gaya Tour
Usahawan Kita 3.3 Menghasilkan penyampaian yang sesuai. KBAT:
penulisan.  Menilai 4. Lyrical
Tajuk Kecil: 3.3.1 Menulis draf dan  Mengaplikasi Lessons
Mawar Mekar 5.2 Memahami dan menghasilkan penulisan  Menganalisis
menggunakan bentuk deskriptif. 5. Team
Kuih Bulan Yaya kata mengikut konteks. STRATEGI Pdp: Word – Web
5.2.2 (i) Memahami dan  Kecerdasan
Tuah Musim Kemarau 6.3 Penggunaan Topi menggunakan kata
Keledar majmuk bebas mengikut Pelbagai
Kompang Batu Pahat konteks  Pembelajaran

5.2.2 (ii) Memahami dan Konstruktivisme
menggunakan kata  Pembelajaran
majmuk mantap mengikut
konteks. Masteri

Pengusaha Rumpai
Laut

PKJR – Kepentingan 6.3.1 Membincangkan
Pemakaian Topi kepentingan pemakaian
Keledar topi keledar dengan
betulnya untuk melindungi
pembonceng.

M30 Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Rally 21/8
EKONOMI, menyampaikan mendapatkan penjelasan.  Kewangan Robin
17-21 KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi  Pendidikan CUTI
OGOS DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. 2.3.2 Membaca karya 2. Showdown MAAL
2020 KEWANGAN sastera dan karya bukan Kewangan HIJRA
2.3 Membaca dan sastera dengan gaya  Nilai Murni : 3. Gallery H
UNIT 24 mengapresiasi karya penyampaian yang sesuai. Tour
sastera dan bukan - Bertanggungja
Tajuk: sastera. 3.3.2 Mengedit dan wab 4. Team –
Pengurusan memurnikan ayat daripada Word - Web
Perbelanjaan 3.3 Menghasilkan aspek ejaan, tanda baca KBAT: -
penulisan. dan penggunaan  Menganalisis 5. Think –
Tajuk Kecil: imbuhan.  Mengaplikasi Pair – Share
Tabungku
5.2.3 (i) Memahami dan STRATEGI Pdp:
Jangan Terpedaya menggunakan kata ganda  Kecerdasan
separa mengikut konteks;  Pelbagai
Perbelanjaan Keluarga 5.2 Memahami dan  Belajar Cara
menggunakan bentuk 5.3.1 Memahami dan
Bantu Ibu Berjimat kata mengikut konteks. membina pelbagai ayat Belajar
tunggal dan ayat majmuk  Pembelajaran
Berhemat Untuk 5.3 Memahami dan mengikut konteks.
Bercuti membina ayat mengikut Masteri
konteks. 6.3.2 Menerangkan cara
pemakaian topi keledar Modul Sivik
PKJR – Cara 6.3 Penggunaan topi yang betul. Pengetahuan:
Memakai Topi keledar Menyatakan cara
Keledar Konteks : Diri, Masyarakat menghormati dan
Tajuk : Menghargai menghargai
Sivik – Hormat- Golongan Orang Kurang golongan
Menghormati Upaya (OKU) OKU

Sosioemosi:
Menunjukkan sikap
prihatin terhadap
golongan OKU.

Tindakan:
Membantu
golongan OKU
mengikut keperluan
dan situasi

13

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M31 Tema 9: 1.3 Bercerita, dan 1.3.1 Bercerita dengan EMK: 1. i-Think
INTEGRITI menceritakan perkara sebutan dan intonasi yang  Nilai murni: (Peta Buih
24-28 yang didengar, ditonton sesuai. Berganda)
OGOS UNIT 25 dan dibaca dengan - Prihati
2020 sebutan dan intonasi 2.1.1 Membaca dan - Baik Hati 2. Think –
Tajuk: yang betul. memahami petikan dengan - Bertanggungja Pair - Share
Tanggungjawab 2.1 Asas membaca dan sebutan yang betul dan
Digalas memahami. intonasi yang sesuai. wab 3. Rotating
- Kejujuran Review
Tajuk Kecil: 3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara - Patriotisme
Hulur Bantuan, mekanis menggunakan 4. i–Think
Santuni Jiran 4.1 Mengaplikasikan tulisan berangkai dalam KBAT: (Peta
unsur keindahan dan bentuk ayat.  Mengaplikasi Bulatan)
Sentiasa Di Sisi kesantunan bahasa  Menilai
dalam bahan sastera. 4.1.1 Bercerita dan 5. Team –
Kisah Si Penghantar 5.3 Memahami dan mengujarkan dialog yang STRATEGI Pdp: Word – Web
Surat membina ayat mengikut mengandungi peribahasa.  Pembelajaran
konteks.
Bakat Asli Konstekstual
6.3 Penggunaan topi  Belajar Cara
Warga Kerja keledar
Belajar
 Kecerdasan

Pelbagai

Insan Contoh 5.3.2 (i)(ii) Memahami dan
membina ayat penyata
PKJR – Ciri-ciri Topi dan ayat tanya mengikut
Keledar yang konteks.
Selamat
5.3.3 Memahami dan
membina ayat.

6.3.3 Kepentingan
memakai topi keledar yang
sesuai.

M32 Tema 9: 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan EMK: 1. i-Think
INTEGRITI menceritakan perkara sesuatu bahan yang  Kreativiti dan (Peta Buih
1-4 UNIT 26 yang didengar, ditonton ditonton dengan sebutan Berganda)
SEPT Tajuk: dan dibaca dengan dan intonasi yang sesuai. Inovasi
2020 Ibarat Pedang sebutan dan intonasi  TMK 2. Think –
Tajuk Kecil: yang betul. 2.2.1 Membaca dan  Kelestarian Pair – Share
Hari Minggu Saya memahami bahan grafik
Rancang Masa Cuti 2.2 Membaca, daripada multimedia untuk Global 3. Gallery
Kejayaanku memahami, dan membuat gambaran.  Nilai Murni: Tour
Kuiz Pintar Ayat menaakul bahan
Dedikasi Penjaga Jam multimedia. 3.2.1 Membina dan - Bekerjasama 4. Lyrical
menulis ayat dan - Bertanggungja Lessons
PKJR – Kesedaran 3.2 Menulis perkataan, perenggan daripada
Memakai Topi frasa, dan ayat yang bahan multimedia. wab 5. Team
Keledar yang bermakna. Word – Web
Selamat 5.3.4 Memahami dan KBAT:
5.3 Memahami dan membina ayat susunan  Mengaplikasi
membina ayat mengikut biasa dan ayat susunan  Menganalisis
konteks. songsang.
STRATEGI Pdp:
5.1 Memahami dan 5.1.2 (i)(ii) Memahami dan  Kecerdasan
menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata mengikut konteks. aktif dan kata kerja pasif Pelbagai
mengikut konteks;  Belajar Cara
6.3 Penggunaan topi
keledar 6.3.4 Menunjukkan Belajar
kepekaan tentang  Pembelajaran
kepentingan dan strategi
untuk membuat orang lain Konstruktivisme
peka tentang penggunaan  Pembelajaran
topi keledar dengan
betulnya. Masteri

14

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M33 Tema 9: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, EMK: 1. Rally
INTEGRITI memberikan respons mengecam sebutan, dan  Nilai murni: Robin
7-11 semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang
SEPT UNIT 27 dalam situasi formal dan diujarkan semula dalam - Keusahawanan 2. Showdown
2020 tidak formal. situasi tidak formal. - Bahasa
Tajuk: - Patriotisme 3. Gallery
Seribu Impian 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan - Berdedikasi Tour
mengapresiasi karya menganalisis kandungan
Tajuk Kecil: sastera dan bukan teks karya sastera dan KBAT: 4. Team –
Bersusah Dahulu sastera. karya bukan sastera.  Mengaplikasi Word - Web
Bersenang Kemudian  Menganalisis
3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan 5. Think –
Anak Peladang dan frasa, dan ayat yang jawapan pemahaman STRATEGI Pdp: Pair – Share
Takar Wang bermakna. berdasarkan soalan  Kecerdasan
bertumpu dan bercapah
Menawan Asia 4.2 Menghayati secara kritis dan kreatif. Pelbagai
keindahan dan  Pembelajaran
Insan Berintegriti kesantunan bahasa 4.2.1 Melafazkan dan
dalam bahan sastera. menjelaskan Konstruktivisme
Motivasi Pagi maksud sajak.  Pembelajaran

4.2.2 Kontekstual

5.1 Memahami dan 5.1.4 (iii) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata nafi
kata mengikut konteks. mengikut konteks.

PKJR – Tingkah Laku 6.4 Menaiki dan 6.4.1 Membincangkan
Penumpang yang menuruni kenderaan tingkah laku yang selamat
Selamat dengan selamat. untuk menaiki dan
menuruni kenderaan.

M34 Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, EMK: 1. Think –
PERTANIAN DAN memberikan respons memahami dan  Sains dan Pair - Share
14-18 PENTERNAKAN semasa berkomunikasi memberikan respons
SEPT dalam situasi formal dan terhadap ujaran yang Teknologi 2. Rotating
2020 UNIT 19 tidak formal. terdapat dalam situasi tidak  Bahasa Review
formal.  Kreativiti dan
Tajuk:Kreatifnya 2.3 Membaca dan 3. Placement
Petani Kita mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya Inovasi Consensus/
sastera dan bukan sastera dan karya bukan  Keusahawanan Take Off
Tajuk Kecil: sastera. sastera dengan gaya  Nilai murni: Touch Down/
Pesawah Moden penyampaian yang sesuai. Team
3.2 Menulis perkataan, - Berhemah Statements
Gurindam Keranamu frasa, dan ayat yang 3.2.2 Menghasilkan Tinggi
Petani bermakna jawapan pemahaman 4. Peta
berdasarkan soalan KBAT: Bulatan/
Alat Semaian 4.4 Mengaplikasikan, bertumpu dan bercapah  Mengaplikasi Think-Pair-
Automatik menghayati dan secara kritis dan kreatif.  Menganalisis Square/
menghasilkan unsur Team Word
Hasil dari Kebun keindahan dalam seni 4.4.1 Mengenal, STRATEGI Pdp: –Web
tulisan jawi mengecam, dan menyebut  Kecerdasan
Buah Tangan Petani huruf tunggal yang ditulis
mengikut tulisan jawi dalam Pelbagai
Jurutera Pertanian simpulan bahasa dan  Pembelajaran
mempersembahkannya.
Tepung Kulit Pisang Konstuktivisme
4.4.2 Mempersembahkan  Belajar Cara
keindahan seni tulisan jawi
melalui simpulan bahasa. Belajar
 Kajian Masa

Depan

5.1 Memahami dan 5.1.2 (i) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata mengikut konteks aktif transitif dan tak
transitif mengikut konteks.

PKJR – Jenis-jenis 6.2 Penggunaan alat 6.2.2 Menyenaraikan dan
Alat Penahan penahan membincangkan pelbagai
jenis alat penahan untuk
penumpang berlainan usia
dan menerangkan
kesesuaian setiap satunya.

15

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M35 Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir EMK :
PERTANIAN DAN memberikan respons dan memberikan respons  Keusahawanan
21-25 PENTERNAKAN semasa berkomunikasi terhadap soalan secara  Kreativiti dan
SEPT UNIT 20 : dalam situasi formal dan kritis.
2020 Tajuk : Mari Bertani tidak formal. Inovasi
Tajuk Kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dan  Nilai murni:
Penyediaan Bongkah dan memahami. memahami petikan dengan
Cendawan sebutan yang betul dan - Baik Hati
Cara Membuat 3.2 Menulis perkataan, intonasi yang sesuai. - Rasional
Penggalak Tumbuhan frasa, dan ayat yang - Bersyukur
Buah Kuning Telur bermakna. 3.2.3 Menganalisis dan
Petua Memilih Durian mencatat maklumat KBAT :
Muzium Pertanian 5.1 Memahami dan tentang sesuatu perkara  Menilai
menggunakan golongan yang dirujuk.  Mengaplikasi
PKJR – Penggunaan kata mengikut konteks.  Menganalisis
Tali Pinggang 5.1.3 (i)(ii) Memahami dan
Keledar 6.2 Penggunaan alat menggunakan kata adjektif STRATEGI Pdp:
penahan cara dan perasaan  Pembelajaran
Sivik – Kasih sayang mengikut konteks.
Tajuk : Sayangi Sesama Konstruktivisme
Insan 5.1.3 (iii)(iv) Memahami  Pembelajaran
dan menggunakan kata
adjektif waktu dan Konstektual
pancaindera mengikut
konteks. Modul Sivik
Pengetahuan:
6.2.4 Membincangkan Menyatakan
tanggungjawab kepentingan hak
penumpang supaya keamanan sejagat.
memakai tali pinggang
keledar dengan betulnya. Sosioemosi:
Menunjukkan sikap
Konteks : Diri, keluarga mengambil berat
dan masyarakat sesama insan.

Tindakan:
Mengaplikasikan
budayamencintai
keamanan

M36 Unit 21 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk EMK :
menilai, dan memberikan  Kreativiti dan
menyampaikan alasan tentang sesuatu
perkara secara Inovasi
28 SEP Tema 7: maklumat dan idea bagi bertatasusila mengikut  Kelasterian
– PERTANIAN DAN konteks.
PENTERNAKAN pelbagai tujuan. Global
2 OKT 2.3.1 Membaca dan  Teknologi
Tajuk : menganalisis kandungan
2020 Ternakan Jana teks karya sastera dan Maklumat dan
Pendapatan karya bukan sastera. Komunikasi
2.3 Membaca dan  Nilai Murni :
Tajuk Kecil : mengapresiasi karya - Rasional
Lembu Wagyu sastera dan bukan - Keberanian
sastera.
Emas Borneo 3.2.4 Menulis ayat dalam KBAT :
3.2 Menulis perkataan, perenggan yang  Menilai
Tanduk Berharga frasa, dan ayat yang diimlakkan.  Menganalisis
bermakna  Mengaplikasi
Baja Ikan 4.4.1 Mengenal,
4.4 Mengaplikasikan, mengecam, dan menyebut STRATEGI Pdp:
Inkubator Pintar menghayati dan huruf tunggal yang ditulis  Pembelajaran
menghasilkan unsur mengikut tulisan jawi dalam
keindahan dalam seni simpulan bahasa dan Konstektual
tulisan jawi. mempersembahkannya.  Belajar Cara

5.1 Memahami dan 5.1.4 (i)(ii) Memahami dan Belajar
menggunakan golongan menggunakan kata  Kecerdasan
kata mengikut konteks. hubung dan kata sendi
nama mengikut konteks; Pelbagai
 Pembelajaran

Konstruktivisme

PKJR – Penggunaan 6.2 Penggunaan alat 6.2.4 Membincangkan
Alat Penahan penahan tanggungjawab
penumpang supaya
memakai tali pinggang
keledar dengan betulnya.

16

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M37 Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: 1. i-Think
5-9 EKONOMI, menyampaikan membanding beza  TMK (Peta Buih
OKT KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi maklumat tersurat dengan  Kreativiti dan Berganda)
2020 DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. menggunakan idea yang 2. Think –
KEWANGAN kritis dan kreatif. Inovasi Pair - Share
M38 2.3 Membaca dan  Keusahawanan 3. Rotating
12-16 UNIT 22 mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan  Kelestarian Review
OKT sastera dan bukan menganalisis kandungan 4. i–Think
2020 Tajuk: sastera. teks karya sastera dan Global (Peta
Menjanakan Ekonomi karya bukan sastera.  Nilai Murni : Bulatan)
3.3 Menghasilkan 5. Team –
Tajuk Kecil: penulisan. 3.3.1 Menulis draf dan - Baik Hati Word – Web
Hasil Kita Berbeza menghasilkan penulisan
4.4 Mengaplikasikan, imaginatif. KBAT: - 1. i-Think
Lokasi Unik dan menghayati dan  Menilai (Peta Buih
Istimewa menghasilkan unsur 4.4.2 Mempersembahkan  Menganalisis Berganda)
keindahan dalam seni keindahan seni tulisan jawi  Mencipta 2. Think –
Aku Sebatang Pokok khat. melalui simpulan bahasa.  Mengaplikasi Pair – Share
Kelapa Sawit 3. Gallery
5.1 Memahami dan 5.1.4 (iii)(iv) Memahami STRATEGI Pdp: Tour
Harum Bagai Kasturi menggunakan golongan dan menggunakan kata  Kecerdasan 4. Lyrical
kata mengikut konteks. nafi dan kata bilangan Lessons
Uniknya Pasar tugas mengikut konteks. Pelbagai 5. Team
Terapung 5.2 Memahami dan  Belajar Cara Word – Web
menggunakan bentuk 5.2.1 (i)(ii)(iii) Memahami
Jualan di Awan Biru kata mengikut konteks. dan menggunakan kata Belajar
berimbuhan  Pembelajaran
PKJR – Akibat Tidak 6.2 Penggunaan alat awalan,akhiran dan
Menggunakan alat penahan apitan mengikut konteks. Konstruktivisme
Penahan  Pembelajaran

Konstektual

6.2.6 Menerangkan akibat
kepada penumpang di
dalam kenderaan apabila
kenderaan tersebut
membelok dengan tajam
atau melanggar objek.

Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK:
EKONOMI, menyampaikan membanding beza  Keusahawanan
KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi maklumat tersirat dengan  Kreativiti dan
DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. menggunakan idea yang
KEWANGAN kritis dan kreatif. Inovasi
2.3 Membaca dan  Kelestraian
UNIT 23 mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya
sastera dan bukan sastera dan karya bukan Global
Tajuk: sastera. sastera dengan gaya
Usahawan Kita 3.3 Menghasilkan penyampaian yang sesuai. KBAT:
penulisan.  Menilai
Tajuk Kecil: 3.3.1 Menulis draf dan  Mengaplikasi
Mawar Mekar 5.2 Memahami dan menghasilkan penulisan  Menganalisis
menggunakan bentuk deskriptif.
Kuih Bulan Yaya kata mengikut konteks. STRATEGI Pdp:
5.2.2 (i) Memahami dan  Kecerdasan
Tuah Musim Kemarau 6.3 Penggunaan Topi menggunakan kata
Keledar majmuk bebas mengikut Pelbagai
Kompang Batu Pahat konteks  Pembelajaran

Pengusaha Rumpai 5.2.2 (ii) Memahami dan Konstruktivisme
Laut menggunakan kata  Pembelajaran
majmuk mantap mengikut
PKJR – Kepentingan konteks. Masteri
Pemakaian Topi
Keledar 6.3.1 Membincangkan
kepentingan pemakaian
topi keledar dengan
betulnya untuk melindungi
pembonceng.

M39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
19-22 OKTOBER 2020
19-23
OKT
2020

17

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M40 Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Rally
EKONOMI, menyampaikan mendapatkan penjelasan.  Kewangan Robin
26-30 KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi  Pendidikan
OKT DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. 2.3.2 Membaca karya 2. Showdown
2020 KEWANGAN sastera dan karya bukan Kewangan
2.3 Membaca dan sastera dengan gaya  Nilai Murni : 3. Gallery
UNIT 24 mengapresiasi karya penyampaian yang sesuai. Tour
sastera dan bukan - Bertanggungja
Tajuk: sastera. 3.3.2 Mengedit dan wab 4. Team –
Pengurusan memurnikan ayat daripada Word - Web
Perbelanjaan 3.3 Menghasilkan aspek ejaan, tanda baca KBAT: -
penulisan. dan penggunaan  Menganalisis 5. Think –
Tajuk Kecil: imbuhan.  Mengaplikasi Pair – Share
Tabungku 5.2 Memahami dan
menggunakan bentuk 5.2.3 (i) Memahami dan STRATEGI Pdp:
Jangan Terpedaya kata mengikut konteks. menggunakan kata ganda  Kecerdasan
separa mengikut konteks;  Pelbagai
Perbelanjaan Keluarga 5.3 Memahami dan  Belajar Cara
membina ayat mengikut 5.3.1 Memahami dan
Bantu Ibu Berjimat konteks. membina pelbagai ayat Belajar
tunggal dan ayat majmuk  Pembelajaran
Berhemat Untuk 6.3 Penggunaan topi mengikut konteks.
Bercuti keledar Masteri
6.3.2 Menerangkan cara
PKJR – Cara Tajuk : Menghargai pemakaian topi keledar Modul Sivik
Memakai Topi Golongan Orang Kurang yang betul. Pengetahuan:
Keledar Upaya (OKU) Menyatakan cara
Konteks : Diri, Masyarakat menghormati dan
Sivik – Hormat- menghargai
Menghormati golongan
OKU

Sosioemosi:
Menunjukkan sikap
prihatin terhadap
golongan OKU.

Tindakan:
Membantu
golongan OKU
mengikut keperluan
dan situasi

M41 Tema 9: 1.3 Bercerita, dan 1.3.1 Bercerita dengan EMK: 1. i-Think
INTEGRITI menceritakan perkara sebutan dan intonasi yang  Nilai murni: (Peta Buih
2-6 UNIT 25 yang didengar, ditonton sesuai. Berganda)
NOV Tajuk: dan dibaca dengan - Prihati
2020 Tanggungjawab sebutan dan intonasi 2.1.1 Membaca dan - Baik Hati 2. Think –
Digalas yang betul. memahami petikan dengan - Bertanggungja Pair - Share
Tajuk Kecil: 2.1 Asas membaca dan sebutan yang betul dan
Hulur Bantuan, memahami. intonasi yang sesuai. wab 3. Rotating
Santuni Jiran - Kejujuran Review
Sentiasa Di Sisi 3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara - Patriotisme
Kisah Si Penghantar mekanis menggunakan 4. i–Think
Surat 4.1 Mengaplikasikan tulisan berangkai dalam KBAT: (Peta
Bakat Asli unsur keindahan dan bentuk ayat.  Mengaplikasi Bulatan)
Warga Kerja kesantunan bahasa  Menilai
Insan Contoh dalam bahan sastera. 4.1.1 Bercerita dan 5. Team –
5.3 Memahami dan mengujarkan dialog yang STRATEGI Pdp: Word – Web
PKJR – Ciri-ciri Topi membina ayat mengikut mengandungi peribahasa.  Pembelajaran
Keledar yang konteks.
Selamat Konstekstual
6.3 Penggunaan topi  Belajar Cara
keledar
Belajar
 Kecerdasan

Pelbagai

5.3.2 (i)(ii) Memahami dan
membina ayat penyata
dan ayat tanya mengikut
konteks.

5.3.3 Memahami dan
membina ayat.

6.3.3 Kepentingan
memakai topi keledar yang
sesuai.

18

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

M42 Tema 9: 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan EMK: 1. i-Think
INTEGRITI menceritakan perkara sesuatu bahan yang  Kreativiti dan (Peta Buih
9-13 UNIT 26 yang didengar, ditonton ditonton dengan sebutan Berganda)
NOV Tajuk: dan dibaca dengan dan intonasi yang sesuai. Inovasi
2020 Ibarat Pedang sebutan dan intonasi  TMK 2. Think –
Tajuk Kecil: yang betul. 2.2.1 Membaca dan  Kelestarian Pair – Share
Hari Minggu Saya memahami bahan grafik
Rancang Masa Cuti 2.2 Membaca, daripada multimedia untuk Global 3. Gallery
Kejayaanku memahami, dan membuat gambaran.  Nilai Murni: Tour
Kuiz Pintar Ayat menaakul bahan
Dedikasi Penjaga Jam multimedia. 3.2.1 Membina dan - Bekerjasama 4. Lyrical
menulis ayat dan - Bertanggungja Lessons
PKJR – Kesedaran 3.2 Menulis perkataan, perenggan daripada
Memakai Topi frasa, dan ayat yang bahan multimedia. wab 5. Team
Keledar yang bermakna. Word – Web
Selamat 5.3.4 Memahami dan KBAT:
5.3 Memahami dan membina ayat susunan  Mengaplikasi
membina ayat mengikut biasa dan ayat susunan  Menganalisis
konteks. songsang.
STRATEGI Pdp:
5.1 Memahami dan 5.1.2 (i)(ii) Memahami dan  Kecerdasan
menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata mengikut konteks. aktif dan kata kerja pasif Pelbagai
mengikut konteks;  Belajar Cara
6.3 Penggunaan topi
keledar 6.3.4 Menunjukkan Belajar
kepekaan tentang  Pembelajaran
kepentingan dan strategi
untuk membuat orang lain Konstruktivisme
peka tentang penggunaan Pembelajaran
topi keledar dengan Masteri
betulnya.

M43 Tema 9: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, EMK: 1. Rally
INTEGRITI memberikan respons mengecam sebutan, dan  Nilai murni: Robin
16-20 semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang
NOV UNIT 27 dalam situasi formal dan diujarkan semula dalam - Keusahawanan 2. Showdown
2020 tidak formal. situasi tidak formal. - Bahasa
Tajuk: - Patriotisme 3. Gallery
Seribu Impian 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan - Berdedikasi Tour
mengapresiasi karya menganalisis kandungan
Tajuk Kecil: sastera dan bukan teks karya sastera dan KBAT: 4. Team –
Bersusah Dahulu sastera. karya bukan sastera.  Mengaplikasi Word - Web
Bersenang Kemudian  Menganalisis
3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan 5. Think –
Anak Peladang dan frasa, dan ayat yang jawapan pemahaman STRATEGI Pdp: Pair – Share
Takar Wang bermakna. berdasarkan soalan  Kecerdasan
bertumpu dan bercapah
Menawan Asia secara kritis dan kreatif. Pelbagai
 Pembelajaran
Insan Berintegriti 4.2 Menghayati 4.2.3.Melafazkan dan
Motivasi Pagi keindahan dan menjelaskan maksud Konstruktivisme
kesantunan bahasa sajak.  Pembelajaran
dalam bahan sastera.
Kontekstual

5.1 Memahami dan 5.1.4 (iii) Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata nafi
kata mengikut konteks. mengikut konteks.

PKJR – Tingkah Laku 6.4 Menaiki dan 6.4.1 Membincangkan
Penumpang yang menuruni kenderaan tingkah laku yang selamat
Selamat dengan selamat. untuk menaiki dan
menuruni kenderaan.

CUTI AKHIR TAHUN 2020
21 NOVEMBER – 31 DISEMBER 2020

19


Click to View FlipBook Version