The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT BM tahun 2 edited on 31 Dec 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wafifa112, 2020-01-01 04:31:49

RPT BM TAHUN 2/ 2020

RPT BM tahun 2 edited on 31 Dec 2019

Keywords: rpt

MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN CATATAN
BAHASA MELAYU TAHUN 2
KSSR SEMAKAN
STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Mengecam,
1-3 JANUARI 2020 respons menyebut dengan betul dan tepat; Membandingkan dan
Membezakan, Mengenal pasti
TEMA:1-KEKELUARGAAN 2.1Asas membaca dan (i) frasa
memahami (ii) ayat tunggal EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang,
Tajuk: 1- Hari Minggu Kerjasama, Kerajinan
dengan Keluarga 3.1 Asas menulis 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai; Pembelajaran Kontekstual-
1 JAN RABU 5.1Memahami fungsi dan Menghubungkaitkan
CUTI TAHUN BARU 2020 menggunakan golongan kata (i) perkataan
mengikut konteks (ii) ayat BCB: Bacaan Mekanis

3.1.1 Menulis secara mekanis;
(i) perkataan
(ii) ayat

PKJR 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
Persekitaran Jalan Raya 1.1 Jenis-jenis menggunakan golongan kata mengikut konteks;

jalan raya (i) kata nama am

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
tempat
yang kompleks dan berbahaya.
1.1.2 Mendefinisikan lalu lintas dalam bahasa
mereka sendiri.
1.1.3 Mengkasifikasikan jalan dalam istilah:
• senyap
• sibuk
• lebar
• sempit
1.1.4 Menerangkan bahawa terdapat hierarki
jalan di Malaysia dan kenderaan bergerak pada
kelajuan yang berbeza di setiap jenis jalan.

MINGGU 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran Strategi: KB- Mengecam,
6-10 JANUARI 2020 respons pengangkutan yang: Membandingkan dan
• membantu kita menjadi lebih selamat Membezakan, Mengenal pasti
TEMA:1-KEKELUARGAAN • membahayakan kita apabila berjalan atau
berbasikal EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang,
Tajuk: 1- Hari Minggu 2.1Asas membaca dan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Kerjasama, Kerajinan
dengan Keluarga memahami menyebut dengan betul dan tepat;
Pembelajaran Kontekstual-
(i) frasa Menghubungkaitkan
(ii) ayat tunggal

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai;

(i) perkataan
(ii) ayat

3.1.1 Menulis secara mekanis; BCB: Bacaan Mekanis
(i) perkataan
3.1 Asas menulis (ii) ayat

5.1Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks
(i) kata nama am

PKJR 1.2 Bahagian bahagian 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
boleh meningkat keselamatan mereka sebagai
Persekitaran Jalan Raya Jalan raya pejalan kaki atau penunggang basikal, seperti:
• laluan kaki
• bebendul jalan
• lintasan pejalan kaki (contohnya: lintasan
belang, lintasan undan, lintasan sekolah, lintasan
dipersimpangan)
• jejambat
• pelindung pejalan kaki
• garis median
• bonggol jalan

MINGGU 3 1.1 Mendengar dan memberikan • hentian bas Strategi:KB- Mengenal pasti,
13-17 JANUARI 2020 respons • penghadang dan pagar jalan Menghubungkaitkan,
• lorong sikal Mengecam, Kesyukuran,
TEMA:1- KEKELUARGAAN 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagian Menjanakan Idea, Mencirikan
Tajuk: 2- Cerita Keluarga 2.1 Asas membaca dan tertentu
jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal EMK: Nilai murni-Kebebasan,
memahami digunakan bagi meningkatkan keselamatan. Kebersihan Fizikal dan Mental,
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Menghargai Flora dan Fauna,
3.1 Asas menulis menyebut dengan betul dan tepat; Menyayangi Haiwan, Hemah
Tinggi
4.1 Mengaplikasikan unsur (ii) ayat tunggal
keindahan dan kesantunan Pembelajaran Kontekstual-
bahasa dalam bahan sastera 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Mengalami, Memindahkan,
dan intonasi yang sesuai; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (iii) perenggan BCB: Mendengar dengan
mengikut konteks (iv) petikan Berkesan

3.1.1 Menulis secara mekanis; KP:Verbal-linguistik
(iii) perenggan

4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
mengandungi gaya bahasa yang indah;

(i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata mengikut konteks;

(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama

PKJR 1.3 Perabot 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan
dengan
Persekitaran Jalan Raya jalan raya perabot jalan raya. Contohnya, pagar, rel adang,
lampu
jalan, pasu bunga, batas kebun, dll.
1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang
berlainan jenis dan impaknya ke atas
keselamatan mereka yang berjalan kaki dan

MINGGU 4 1.1 Mendengar dan memberikan berbasikal. Strategi: KB-
20-24 JANUARI 2020 respons 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Mengecam,Mengenal pasti,
menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,

(iii) ayat majmuk

TEMA:1- KEKELUARGAAN 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-Bekerjasama,
memahami (i) perkataan Bertanggungjawab, Hemah
Tajuk: 3- Keluarga (ii) ayat Tinggi, Baik Hati, Prihatin
Berhemah 3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis; Pembelajaran Kontekstual-
21 JAN 2020- 4.1 Mengaplikasikan unsur (iv) petikan Menghubungkaitkan,
Cuti Hari Thaipusam keindahan dan kesantunan Memindahkan
bahasa dalam bahan sastera 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
mengandungi gaya bahasa yang indah; BCB: Bacaan Luncuran

(ii) bandingan semacam KP: Verbal-linguistik

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR 1.4 Isyarat jalan 1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya,
Persekitaran Jalan Raya raya, tanda jalan tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk
dan isyarat trafik mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
meningkat
keselamatan.
1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang
menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.
1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang
menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.
1.4.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat trafik, seperti
lampu isyarat.

MINGGU 5 1.1 Mendengar dan memberikan 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan Strategi: KB-
27 - 31 JANUARI 2020 respons tingkah laku yang diperlukan oleh pengguna Mengecam,Mengenal pasti,
jalan raya. Menghubungkaitkan,
1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut
tujuan utamanya.
1.4.7 Mengenal pasti isyarat jalan asas dan
menerangkan impak kepada keselamatan
pejalan kaki dan penunggang basikal.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah
laku jalan raya yang berkenaan dengan isyarat
jalan raya asas.
1.4.9 Mengenal pasti isyrat dan tanda jalan yang
lebih kompleks, dan menerangkan impak ke atas
keselamatan pejalan kaki dan penunggang
basikal.
1.4.10 Menerangkan kemungkinan yang akan
berlaku akibat mengingkari isyarat jalan raya,
tanda jalan dan isyarat trafik
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan
menyebut dengan betul dan tepat;

(iii) ayat majmuk

TEMA:1- KEKELUARGAAN 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-Bekerjasama,
memahami (i) perkataan Bertanggungjawab, Hemah
Tajuk: 3- Keluarga (ii) ayat Tinggi, Baik Hati, Prihatin
Berhemah 3.1 Asas menulis

4.1 Mengaplikasikan unsur 3.1.1 Menulis secara mekanis; Pembelajaran Kontekstual-
keindahan dan kesantunan (iv) petikan Menghubungkaitkan,
bahasa dalam bahan sastera Memindahkan
4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
5.1 Memahami fungsi dan mengandungi gaya bahasa yang indah; BCB: Bacaan Luncuran
menggunakan golongan kata
mengikut konteks (ii) bandingan semacam KP: Verbal-linguistik

5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata mengikut konteks;

(i) kata nama am

(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR 1.5 Aliran lalu 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu
Persekitaran Jalan Raya lintas - Arah lalu lintas.
lintas 1.5.2 Memberikan penerangan ringkas tentang
bagaimana isyarat dan tanda jalan yang
MINGGU 6 1.1 Mendengar dan memberikan berlainan mengawal aliran lalu lintas, termasuk Strategi: KB-
3-7 FEBRUARI 2020 respons pejalan kaki dan penunggang basikal. Menghubungkaitkan,
1.5.3 Menerangkan bagaimana waktu/masa Mencirikan, Membandingkan
boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan dan Membezakan
keselamatan pejalan kaki.
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
respons terhadap; Hormat-menghormati,
Kerjasama, Baik Hati,Prihatin
(i) soalan
KP: Interpersonal, Visual-ruang,
TEMA:2- PERPADUAN 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami; Verbal-linguistik
Tajuk: 4- Sahabat Karib memahami (iii) perenggan
(iv) petikan Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
CUTI TAHUN BARU CINA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
3-7 FEB 2020 ayat yang bermakna (i) perkataan PK: Menilai dan Mentaksir
(ii) frasa

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah;
bahasa dalam bahan sastera
(iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif

PKJR 1.6 Laluan kaki

Persekitaran Jalan Raya dan laluan kongsi 1.6.1 Mentakrifkan kegunaan laluan kaki

MINGGU 7 untuk pejalan dan/atau laluan kongsi (termasuk juga bahu jalan Strategi: KB-
10 - 14 FEBRUARI 2020 kaki dan terbuka). Menghubungkaitkan,
penunggang 1.6.2 Menerangkan sifat tipikal laluan kaki Mencirikan, Membandingkan
TEMA:2- PERPADUAN basikal dan/atau laluan kongsi di kawasan mereka serta dan Membezakan
bagaimana ia meningkatkan keselamatan
Tajuk: 4- Sahabat Karib 1.1 Mendengar dan memberikan pejalan kaki dan penunggang basikal. EMK: Nilai Murni- Keberanian,
respons 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang Hormat-menghormati,
2.1 Asas membaca dan mana mungkin berkongsi laluan, secara sah atau Kerjasama, Baik Hati,Prihatin
memahami tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan pejalan kaki dan penunggang basikal. KP: Interpersonal, Visual-ruang,
ayat yang bermakna 1.6.4 Membandingkan antara penggunaan Verbal-linguistik
dengan bertanggungjawab dan bertimbang rasa
laluan kaki dan/atau laluan kongsi dengan
kemungkinan berlakunya aktiviti berbahaya dan
berisiko.
1.6.5 Membangunkan strategi untuk mengelakkan
atau menguruskan risiko dan bahaya di laluan
kaki dan/atau laluan kongsi.
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan
respons terhadap;

(i) soalan

2.1.2 Membaca dan memahami;
(iii) perenggan
(iv) petikan

3.2.1 Membina dan menulis;
(i) perkataan
(ii) frasa

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Pembelajaran Kontekstual-
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera
(iii) perumpamaan PK: Menilai dan Mentaksir
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata kerja mengikut konteks;

mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif

PKJR 1.7 Pengguna

Persekitaran Jalan Raya jalan raya 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan
raya yang berbeza, contohnya
MINGGU 8 1.1 Mendengar dan memberikan • pejalan kaki Strategi: KB-
17-21 FEBRUARI 2020 respons • penumpang Menghubungkaitkan, Mengenal
• pembonceng pasti, Menjanakan idea,
TEMA: 2- PERPADUAN 2. 2 Membaca, memahami, dan • penumpang pengangkutan awam Mengecam
Tajuk: 5- Hidup Berjiran menaakul bahan grafik dan • pemandu
bukan • penunggang motosikal EMK: Nilai Murni- Semangat
grafik • penunggang basikal Bermasyarakat, Kerjasama,
• pengguna kerusi roda – sama ada bermotor Bertimbang Rasa, Hemah Tinggi,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan atau tidak Keprihatinan
ayat yang bermakna • pengguna permainan beroda (Papan selaju,
kasut roda) KP: Interpersonal, Verbal-
4.2 Menghayati keindahan dan 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan linguistik
kesantunan bahasa dalam raya ialah pejalan kaki pada sesuatu masa dalam
bahan sastera setiap perjalanan, dan kemahiran keselamat BCB: Bacaan Luncuran dan
pejalan kaki adalah penting. Imbasan
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan
respons terhadap;

(ii) suruhan

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
pasti;

(i) kosa kata

3.2.1 Membina dan menulis;
(iii) ayat

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri
pantun (i) pembayang dan maksud

5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata kerja mengikut konteks;

PKJR 5.1 Memahami fungsi dan (ii) kata kerja pasif Pembelajaran Kontekstual-
Kenderaan menggunakan golongan kata Mengembangkan Idea,
mengikut konteks 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan
MINGGU 9 2.1 Jenis dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Pembelajaran Konstruktivisme-
24 - 28 FEBRUARI 2020 ciri-ciri kenderaan Menjelaskan Idea Baharu
(i) sifat
1.1 Mendengar dan memberikan Strategi: KB-
respons 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang Menghubungkaitkan, Mengenal
berbeza,
contohnya:
• kereta • LRT / kereta api
• bas • kenderaan kecemasan
• lori • ambulans
• basikal • kereta polis
• motosikal • kenderaan bomba
2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai:
• laju • menghampiri
• perlahan • menjauh
• dekat • mengundur
• jauh • membelok
2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan
kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.
2.1.4 Mengenali cirri-ciri keselamatan pada
kenderaan untuk pejalan kaki, penunggan
basikal, penumpang dan pemandu serta
menerangkan fungsinya.
2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang
pemandangan pemandu ke jalan dan pejalan
kaki.
2.1.6 Memahami apa yang dimaksudkan dengan
titik buta serta impaknya kepada pejalan kaki
dan penunggang basikal.
2.1.7 Membandingkan dan membezakan antara
masa dengan jarak berhenti kenderaan yang
berbeza.
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan
respons terhadap;

TEMA: 2- PERPADUAN 2. 2 Membaca, memahami, dan (ii) suruhan pasti, Menjanakan idea,
Tajuk: 5- Hidup Berjiran menaakul bahan grafik dan Mengecam
bukan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
grafik pasti; EMK: Nilai Murni- Semangat
Bermasyarakat, Kerjasama,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (i) kosa kata Bertimbang Rasa, Hemah Tinggi,
ayat yang bermakna Keprihatinan
3.2.1 Membina dan menulis;
4.2 Menghayati keindahan dan (iii) ayat KP: Interpersonal, Verbal-
kesantunan bahasa dalam linguistik
bahan sastera 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri
pantun; BCB: Bacaan Luncuran dan
Imbasan
(i) pembayang dan maksud
Pembelajaran Kontekstual-
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Mengembangkan Idea,
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Menghubungkaitkan
mengikut konteks
(ii) kata kerja pasif Pembelajaran Konstruktivisme-
Menjelaskan Idea Baharu
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks.

(i) sifat

PKJR 3.1 Mengetahui 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan
Peraturan tentang peraturan undangundang
dan undangundang dan undangundang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua
jalan pengguna jalan raya.
jalan raya serta 3.1.2 Mengenal pasti perbezaan antara peraturan
raya menggunakannya dengan undang-undang jalan raya.
3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa
peraturan
dan undang-undang jalan raya diaplikasikan
kepada:
• pejalan kaki • penunggang basikal
– terutama apabila • pemandu
melintas jalan • penunggang motosikal

MINGGU 10 1.1 Mendengar dan memberikan • penumpang Strategi: KB-Menyelesaikan
2 - 6 MAC 2020 respons 3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, Masalah, Mengenal pasti,
TEMA: 2-PERPADUAN undangundang Menjanakan Idea, Mengecam,
Tajuk: 6- Sepakat 2. 2 Membaca, memahami, dan jalan raya, dan lain-lain prosedur keselamatan, Menghubungkaitkan
Membawa Berkat menaakul bahan grafik dan paling relevan kepada mereka di persekitaran
bukan mereka. BCB: Bacaan Intensif
PKJR grafik 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan
Peraturan respons terhadap; EMK: Nilai Murni-Kerjasama,
dan undang-undang 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Tanggungjawab Terhadap
ayat yang bermakna (iii) pesanan Masyarakat, Kerajinan,
jalan Berterima Kasih, Baik Hati
raya 5.1 Memahami fungsi dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menggunakan golongan kata pasti; (ii) isi tersurat KP: Interpersonal
mengikut konteks
3.2.1 Membina dan menulis; (iv) perenggan Pembelajaran Konstruktivisme-
3.1 Mengetahui Mengaplikasi dan Membina,
tentang peraturan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan
dan undangundang menggunakan kata kerja mengikut konteks;
jalan Pembelajaran Kontekstual-
raya serta (i) kata kerja aktif transitif Menghubungkaitkan,Memaham
menggunakannya (ii) kata kerja pasif i dan Menjelaskan

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks.

(ii) warna
(iii) ukuran

3.1.5 Menceritakan kemungkinan akibat apabila
peraturan dan undang-undang jalan raya
dilanggar atau tidak diendahkan.
3.1.6 Mereka dan menilai kod tingkah laku untuk:
• pejalan kaki
• penunggang basikal
• pengguna pengangkutan awam

MINGGU 11 4.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
9 – 13 MAC 2020
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Menaakul,

(iv) permintaan Mencirikan

TEMA:3- KEBERSIHAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Ketaatan,
DAN KESIHATAN menaakul bahan grafik dan pasti; Tolong-menolong,Rasional,
bukan Kebersihan Fizikal, Kerajinan
Tajuk: 7- Kebersihan grafik (iii) isi tersirat
Bermula dari Rumah KP: Interpersonal, Verbal-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan linguistik
ayat yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan soalan;
BCB-Bacaan Intensif, Bacaan
(i) bertumpu Luncuran dan Imbasan
(ii) bercapah
Pembelajaran Kontekstual-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Menghubungkaitkan
kesantunan bahasa dalam pantun;
bahan sastera
(ii) rima akhir dan jeda
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut konteks.

(iv) bentuk

PKJR 4.1 Sokongan 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya
Sebagai
pejalan kaki daripada orang atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat

MINGGU 12 dewasa dan yang apabila ersama orang dewasa atau yang lebih
23-27 MAC 2020
lebih tua tua.
TEMA:3- KEBERSIHAN
DAN KESIHATAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14 MAC HINGGA 22 MAC 2020)

Tajuk: 8- Jadikan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat inferens,
Amalan Menaakul, Mensintesis,
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Mengecam, Mengenal pasti,
Menjanakan idea
(i) soalan bercapah
EMK: Nilai Murni-
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Rasional,Kesederhanaan,
menaakul bahan grafik dan pasti; Kebersihan Fizikal dan Mental,
bukan Menjaga Kesihatan,
grafik (iv) idea utama Bertanggungjawab

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
pemahaman dengan berdasarkan soalan;

ayat yang bermakna (ii) bercapah KP: Interpersonal, Verbal-
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri linguistik
4.2 Menghayati keindahan dan pantun; Pembelajaran Kontekstual-
kesantunan bahasa dalam Menilai dan Mentaksir,
bahan sastera (iii) format penulisan Memindahkan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Menerangkan dan Menjelaskan
mengikut konteks Idea
(v) waktu
PKJR 4.2 Arah yang
Sebagaai Pejalan Kaki paling selamat 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
untuk berjalan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
MINGGU 13 kaki
30 MAC-3 APRIL 2020 1.1 Mendengar dan memberikan (i) kata hubung
respons
TEMA:3- KEBERSIHAN 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap Strategi: KB-Membuat inferens,
DAN KESIHATAN 2. 2 Membaca, memahami, dan lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan Menaakul, Mensintesis,
Tajuk: 8- Jadikan menaakul bahan grafik dan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. Mengecam, Mengenal pasti,
Amalan bukan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Menjanakan idea
grafik dengan membuat tafsiran terhadap;
EMK: Nilai Murni-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (i) soalan bercapah Rasional,Kesederhanaan,
ayat yang bermakna Kebersihan Fizikal dan Mental,
2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menjaga Kesihatan,
4.2 Menghayati keindahan dan pasti; Bertanggungjawab
kesantunan bahasa dalam
bahan sastera (iv) idea utama KP: Interpersonal, Verbal-
linguistik
5.1 Memahami fungsi dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Pembelajaran Kontekstual-
menggunakan golongan kata pemahaman dengan berdasarkan soalan; Menilai dan Mentaksir,
mengikut konteks Memindahkan
(ii) bercapah
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivisme-
pantun; Menerangkan dan Menjelaskan
Idea
(iii) format penulisan

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks.

(v) waktu

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata hubung

PKJR 4.3 Darjah 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan daripada saiz Strategi: KB-
Sebagai penglihatan badan mereka yang kecil terhadap keselamatan Menaakul,Menganalisis,
pejalan kaki mereka. Mengumpul dan
1.1 Mendengar dan memberikan 4.3.2 Menunjukkan kefahaman keatas kaitan Mengelaskan,Mencirikan,Mem-
MINGGU 14 respons antara berada dalam keadaan selamat dan buat Inferens, Mengenal pasti
6-10 APRIL 2020 boleh dilihat.
TEMA: 3- KEBERSIHAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca EMK: Nilai Murni-
DAN KESIHATAN menaakul bahan grafik dan tertentu dan pencahayaan boleh memberi kesan Amanah,Rasional,
Tajuk: 9- Aktifkan Diri bukan terhadap keselamatan pejalan kaki dan Kerajinan,Kebebasan
grafik penunggang basikal.
PKJR 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 4.3.4 Menilai kebolehpantulan sesuatu benda KP: Interpersonal, Kinestetik
Sebagai ayat yang bermakna atau pakaian dan alat tambahan kepada kasut
penunggang 5.1 Memahami fungsi dan dan beg yang dapat meningkatkan darjah BCB: Bacaan Intensif, Mencatat
menggunakan golongan kata penglihatan pejalan kaki. Nota
mengikut konteks 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons
5.1 Berbasikal dengan membuat tafsiran terhadap; Pembelajaran Kontekstual-
dengan selamat Menghubungkaitkan
(ii) pesanan

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
pasti;

(v) idea sampingan

3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang
bermakna tentang sesuatu perkara.

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(ii) kata sendi nama
(iii) kata arah

5.1.1 Memahami bahawa menunggang basikal di
jalan

basikal raya di bawah umur 10 tahun adalah berbahaya.
5.1.2 Menerangkan bagaimana topi keledar
melindungi penunggang jika berlaku nahas, dan
kenapa penting untuk memakainya dengan
betul.
5.1.3 Memakai dan mengetatkan topi keledar
dengan
betul.
5.1.4 Melakukan penyelenggaraan mudah ke
atas
basikal dan topi keledar mereka.
5.1.5 Menunjukkan cara untuk bertanggungjawab
terhadap keselamatan mereka sendiri apabila
menunggang basikal.

MINGGU 15 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-
13 - 17 APRIL 2020 maklumat dan idea bagi secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
pelbagai Merumuskan, Mengecam,
TEMA: 4- KEBUDAYAAN tujuan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Membuat gambaran mental,
KITA pasti; Mencirikan
2. 2 Membaca, memahami, dan
Tajuk: 10- Uniknya menaakul bahan grafik dan (vi) idea keseluruhan EMK: Nilai Murni- Menyayangi
Budaya Kita bukan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Budaya, Hormat-menghormati,
grafik Menghargai, Kebanggaan,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (i) perkataan Menghargai Budaya
ayat yang bermakna (ii) frasa
KP: Interpersonal, Muzik
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang
kesantunan bahasa dalam betul dan intonasi yang sesuai serta BCB: Bacaan Intensif, Menilai
bahan sastera melakukan aksi mengikut lirik; (mencadangkan), Mendengar
dengan Cekap
5.1 Memahami fungsi dan (i) lagu kanak-kanak
menggunakan golongan kata Pembelajaran Kontekstual-
mengikut konteks 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(iv) kata tanya

PKJR 5.1 Berbasikal 5.1.6 Mengambarkan dan menerangkan Strategi: KB-
Sebagai Penunggang dengan selamat pelbagai jenis Menghubungkaitkan,
pakaian yang boleh meningkatkan darjah Merumuskan, Mengecam,
Basikal 1.2 Bertutur untuk menyampaikan penglihatan Membuat gambaran mental,
maklumat dan idea bagi penunggang basikal dalam keadaan cuaca dan Mencirikan
MINGGU 16 pelbagai tujuan masa
20 - 24 APRIL 2020 2. 2 Membaca, memahami, dan yang berbeza EMK: Nilai Murni- Menyayangi
TEMA: 4- KEBUDAYAAN menaakul bahan grafik dan 5.1.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran asas Budaya, Hormat-menghormati,
bukan grafik menunggang basikal. Menghargai, Kebanggaan,
KITA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 5.1.8 Menunjukkan kebolehan untuk mengimbas Menghargai Budaya
Tajuk: 10- Uniknya ayat yang bermakna apabila menunggang basikal untuk menilai dan
menguruskan kebarangkalian risiko.
Budaya Kita 5.1.9 Menunjukkan kebolehan untuk
menunggang
dengan yakin di jalan raya, laluan kaki, laluan
sikal
dan laluan kongsi.
1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara
secara bertatasusila mengikut konteks.

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
pasti;

(vi) idea keseluruhan
3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;

(i) perkataan
(ii) frasa

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang KP: Interpersonal, Muzik
kesantunan bahasa dalam betul dan intonasi yang sesuai serta
bahan sastera melakukan aksi mengikut lirik; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
(mencadangkan), Mendengar
5.1 Memahami fungsi dan (i) lagu kanak-kanak dengan Cekap
menggunakan golongan kata
mengikut konteks 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual-
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

PKJR 6.1 Tingkat laku (iv) kata tanya Menghubungkaitkan
Sebagai yang selamat
penumpang dan bertanggungjawab 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi Strategi: KB-Menjanakan idea,
seseorang penumpang yang selamat dan Mengitlakkan, Mengecam,
MINGGU 17 penumpang bertanggungjawab. Mencirikan
27 APRIL – 1 MEI 2020 6.1.2 Menyenaraikan cara penumpang boleh EMK: Nilai Murni-Menghargai,
TEMA: 4- KEBUDAYAAN 1.2 Bertutur untuk menyampaikan menyumbang kepada keselamatan orang lain. Rasional, Hormat-menghormati
maklumat dan idea bagi 6.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat Pembelajaran Kontekstual-
KITA pelbagai dalam kenderaan untuk kanak-kanak di bawah Menghubungkaitkan
Tajuk: 11- Kesenian tujuan umur KP: Verbal-linguistik, Menilai
10 tahun melakukan perjalanan. (membincangkan),
Dihargai 2.3 Membaca dan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Interpersonal
mengapresiasi karya sastera dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea BCB: Mendengar dengan
1 MEI 2020 bukan sastera yang kritis dan kreatif. Cekap
(HARI PEKERJA) Konstruktivisme-Menjelaskan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
ayat yang bermakna menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) lagu kanak-kanak
mengikut konteks
3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
(iii) ayat

5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata kerja mengikut konteks;

(i) kata kerja aktif transitif

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah

PKJR 6.2 Penggunaan 6.2.1 Mendefinisikan alat penahan
Sebagai Penunggang alat penahan • tali pinggang keledar • tempat duduk kereta
• tali pinggang riba • kapsul bayi
• abah-abah kanak-kanak

MINGGU 18 1.1 Mendengar dan memberikan 6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan Strategi: KB-
4-8 MEI 2020 respons pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang Menghubungkaitkan, Menaakul,
berlainan usia dan menerangkan kenapa setiap Menjanakan Idea, Mengenal
7 MEI 2020 2.3 Membaca dan satunya bersesuaian. pasti
HARI WESAK mengapresiasi karya sastera dan 6.2.3 Menunjukkan bagaimana alat penahan
bukan sastera yang bersesuaian dikancingkan dan dilaraskan EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
TEMA: 4- KEBUDAYAAN supaya muat kepada pemakainya. Rajin, Amanah, Menghargai,
KITA 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab undang- Mematuhi Arahan
undang oleh penumpang supaya memakai tali
Tajuk: 12-Amalan Baik pinggang keledar dengan betul. KP: Interpersonal
6.2.5 Membandingkan situasi sama ada alat
penahan digunakan atau tidak serta membuat
kesimpulan tentang alat penahan dan
keselamatan.
6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang
dan objek di dalam kenderaan apabila
kenderaan tersebut membelok dengan tajam
atau melanggar objek.
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan
menyebut dengan betul dan tepat;

(i)frasa
(ii)ayat tunggal
(iii)ayat majmuk

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;

(i)cerita

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah

(vi) kata seru

PKJR 6.3 Penggunaan 6.3.1 Membincangkan kepentingan pemakaian Strategi: KB-
Sebagai Pengguna topi keledar topi keledar dengan betul. Menghubungkaitkan, Menaakul,
6.3.2 Menerangkan kepentingan topi keledar Menjanakan Idea, Mengenal
MINGGU 19 1.1 Mendengar dan memberikan melindungi penunggang jika berlaku pasti
11 MEI - 15 MEI 2020 respons kemalangan.
TEMA: 4- KEBUDAYAAN 6.3.3 Membandingkan situasi dimana topi keledar EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
2.3 Membaca dan digunakan atau tidan serta membuat kesimpulan Rajin, Amanah, Menghargai,
KITA mengapresiasi karya sastera dan tentang topi keledar dan keselamatan. Mematuhi Arahan
Tajuk: 12-Amalan Baik bukan sastera 6.3.4 Memakai dan mengetatkan topi keledar
3.3 Menghasilkan penulisan dengan betul. KP: Interpersonal
NUZUL AL-QURAN 6.3.5 Menunjukkan kepekaan tentang
(10 MEI 2020) 5.1 Memahami fungsi dan kepentingan dan strategi untuk membuat orang
menggunakan golongan kata lain peka tentang penggunaan topi keledar
CUTI NUZUL AL-QURAN mengikut konteks dengan betul.
(11 MEI 2020) 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan
menyebut dengan betul dan tepat;

(i)frasa
(ii)ayat tunggal
(iii)ayat majmuk

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;

(i)cerita

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan

(i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah
(vi) kata seru

PKJR 6.4 Memasuki 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang selamat Strategi: KB-
Sebagai Pengguna dan keluar dari untuk memasuki dan keluar dari kenderaan. Menghubungkaitkan, Menaakul,
kenderaan 6.4.2 Menerangkan kenapa adalah lebih selamat Menjanakan Idea, Mengenal
Jalan Raya dengan selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan dari pasti
– kereta dan sebelah bebendul jalan.
MINGGU 20 motorsikal 6.4.3 Menerangkan dan menunjukkan tingkah EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
18-22 MEI 2020 laku yang bersesuaian untuk memasuki dan Rajin, Amanah, Menghargai,
6.4 Mendengar dan memberikan keluar dari kenderaan. Mematuhi Arahan
TEMA: 4- KEBUDAYAAN respons 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan
KITA menyebut dengan betul dan tepat; KP: Interpersonal
2.3 Membaca dan
Tajuk: 12-Amalan Baik mengapresiasi karya sastera dan (i)frasa
bukan sastera (ii)ayat tunggal
CUTI AIDILFITRI (iii)ayat majmuk
21-22 MEI 2020
2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;

(i)cerita

PKJR 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
Sebagai Pengguna naratif secara; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
Jalan Raya menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah
(vi) kata seru

6.4 Memasuki 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang selamat
dan keluar dari untuk memasuki dan keluar dari kenderaan.
kenderaan 6.4.2 Menerangkan kenapa adalah lebih selamat
dengan selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan dari

– kereta dan sebelah bebendul jalan.

motorsikal 6.4.3 Menerangkan dan menunjukkan tingkah

laku yang bersesuaian untuk memasuki dan

keluar dari kenderaan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 23 MEI 2020 – 7 JUN 2020

MINGGU 21 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
18 -12 JUN 2020 Menghubungkaitkan, Menaakul,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menjanakan Idea, Mengenal
TEMA: 4- KEBUDAYAAN pasti
KITA (i)frasa
EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
Tajuk: 12-Amalan Baik (ii)ayat tunggal Rajin, Amanah, Menghargai,
Mematuhi Arahan
(iii)ayat majmuk
KP: Interpersonal
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bukan sastera bahan bukan sastera;

(i)cerita

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah
(vi) kata seru

PKJR Memilih 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
Melintas tempat yang berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan
jalan dengan selamat selamat untuk orang dewasa boleh membantu kanak-kanak
melintas untuk melintas jalan dengan selamat.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang
dapat meningkatkan keselamatan sewaktu
melintas, contohnya:
• lintasan pejalan kaki (sekolah, belang, undan,
persimpangan)
• jejambat

MINGGU 22 1.1 Mendengar dan memberikan • pelindung pejalan kaki Strategi: KB-
15 -19 JUN 2020 respons • lampu isyarat (dengan pancaran orang Menghubungkaitkan, Menaakul,
merah/hijau) Menjanakan Idea, Mengenal
TEMA: 4- KEBUDAYAAN 2.3 Membaca dan 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat pasti
KITA mengapresiasi karya sastera dan untuk melintas jalan, contohnya:
bukan sastera • tempat melintas yang ditentukan EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
Tajuk: 12-Amalan Baik • tempat melintas atau persimpangan yang Rajin, Amanah, Menghargai,
diselia atau dikawal Mematuhi Arahan
• blok tengah apabila kelihatan pemandangan
trafik yang jelas KP: Interpersonal
• jejambat pejalan kaki
• di mana-mana apabila pemandangan trafik
dari setiap arah kelihatan dengan jelas
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan
menyebut dengan betul dan tepat;

(i)frasa
(ii)ayat tunggal
(iii)ayat majmuk

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;

(i)cerita

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah
(vi) kata seru

PKJR 7.1 Memilih 7.1.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya
Melintas Jalan Raya tempat yang untuk melintas.
selamat untuk melintas 7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan
dengan Selamat

MINGGU 23 1.1 Mendengar dan memberikan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau Strategi: KB-
22 -26 JUN 2020 respons tidak menggunakan tempat melintas yang Menghubungkaitkan, Menaakul,
ditentukan. Menjanakan Idea, Mengenal
TEMA: 4- KEBUDAYAAN 2.3 Membaca dan 7.1.6 Mengenal pasti dan membincangkan pasti
KITA mengapresiasi karya sastera dan pengaruh yang selamat dan tidak selamat dalam
bukan sastera pemilihan tempat melintas. EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
Tajuk: 12-Amalan Baik 7.1.7 Mengenal pasti faktor-faktor (manusia dan Rajin, Amanah, Menghargai,
persekitaran) yang boleh membuatkan melintas Mematuhi Arahan
jalan sukar.
7.1.8 Membangunkan dan melaksanakan strategi KP: Interpersonal
keselamatan untuk menguruskan lintasan yang
susah atau rumit.
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan
menyebut dengan betul dan tepat;

(i)frasa
(ii)ayat tunggal
(iii)ayat majmuk

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera;

(i)cerita

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah
(vi) kata seru

PKJR 7.2 Prosedur 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah
Melintas Jalan Raya yang selamat lebih selamat apabila langkah tertentu diambil
untuk melintas untuk menyempurnakan tugas tersebut.
dengan Selamat • Berhenti 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk

• Lihat menyempurnakan tugas melintas jalan dengan
• Dengar selamat.
• Fikir 7.2.3 Menggambarkan Prosedur melintas dan
• Berhati-hati menerangkan setiap langkah.

MINGGU 24 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
29 JUN -3 JULAI 2020 respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan, Menaakul,
Menjanakan Idea, Mengenal
TEMA: 4- KEBUDAYAAN 2.3 Membaca dan (i)frasa pasti
KITA mengapresiasi karya sastera dan (ii)ayat tunggal
bukan sastera (iii)ayat majmuk EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
Tajuk: 12-Amalan Baik Rajin, Amanah, Menghargai,
2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Mematuhi Arahan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera; KP: Interpersonal

(i)cerita

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
7.2 Prosedur menggunakan kata tugas mengikut konteks;
yang selamat
untuk melintas (v) kata perintah
• Berhenti (vi) kata seru
• Lihat
PKJR • Dengar 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran
Melintas Jalan Raya • Fikir (perkataan dan fizikal) lima langkah yang terlibat
• Berhati-hati dalam melintas jalan dengan selamat – dalam
dengan Selamat situasi yang dikawal dan diselia.
7.2.5 Menerangkan bagaimana tingkah laku
melintas jalan mereka menjejaskan keselamatan
mereka dan orang lain.
7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan
pancaindera mereka untuk mengumpl maklumat
mengenai lalu lintas. Contohnya:
• menggunakan kemahiran kinestesis untuk

MINGGU 25 1.1 Mendengar dan memberikan berhenti di kawasan yang selamat di pinggir jalan Strategi: KB-
6-10 JULAI 2020 respons • menggunakan petunjuk visual untuk Menghubungkaitkan,
menentukan jalan tidak berhalang Merumuskan, Menjanakan Idea,
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan • menggunakan kemahiran auditori untuk Mengecam
PATRIOTISME DAN mengapresiasi karya sastera dan menentukan arah dan kelajuan lalu lintas
KEWARGANEGARAAN bukan sastera • menggunakan kemahiran kognitif untuk EMK: Nilai Murni-Memupuk
menentukan keselamatan peribadi dan komuniti Semangat Perpaduan, Cinta
Tajuk: 13- Bersikap Mulia berkaitan dengan melintas jalan akan Negara, Menghargai,
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Keprihatinan
3.3 Menghasilkan penulisan respons terhadap;
KP: Interpersonal
5.2 Memahami dan (i) soalan
menggunakan KBAT: Mengaplikasi
pembentukan kata mengikut 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan (melengkapkan)
konteks menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bahan bukan sastera; Pembelajaran Kontekstual-
Mengaplikasi,
(iii) pantun Menghubungkaitkan

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
naratif secara;

(i) separa terkawal

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata mengikut konteks;

(i) kata dasar

PKJR 7.2 Prosedur 7.2.7 Menunjukkan Prosedur melintas jalan yang Pembelajaran Konstruktivisme-
Melintas Jalan Dengan yang selamat betul Menghubungkaitkan
untuk melintas dalam pelbagai situasi. Contohnya:
Selamat • Berhenti • di lampu isyarat
• Lihat • di lintasan sekolah
• Dengar • di lintasan belang atau undan
• Fikir • persimpangan yang tidak dikawal
• Berhati-hati

MINGGU 26 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
13 - 17 JULAI 2020 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
Merumuskan, Menjanakan Idea,
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan (i) soalan Mengecam
PATRIOTISME DAN mengapresiasi karya sastera dan
KEWARGANEGARAAN bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan EMK: Nilai Murni-Memupuk
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Semangat Perpaduan, Cinta
Tajuk: 13- Bersikap Mulia bahan bukan sastera; akan Negara, Menghargai,
Keprihatinan
3.3 Menghasilkan penulisan (iii) pantun
KP: Interpersonal
5.2 Memahami dan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
menggunakan naratif secara; KBAT: Mengaplikasi
pembentukan kata mengikut (melengkapkan)
konteks (i) separa terkawal
Pembelajaran Kontekstual-
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan Mengaplikasi,
menggunakan kata mengikut konteks; Menghubungkaitkan

(i) kata dasar

PKJR 7.3 Pemilihan 7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan Pembelajaran Konstruktivisme-
Melintas Jalan Dengan ruang dan mengimbas lalu lintas untuk mengenal pasti risiko Menghubungkaitkan
pengimbasan dan bahaya.
Selamat 7.3.2 Memahami apa yang dimaksudkan dengan
pemilihan masa dan ruang serta impak ke atas
keselamatan.
7.3.3 Di bawah seliaan orang dewasa,
menunjukkan berbagai-bagai kemahiran
berkaitan dengan melintas
dengan selamat dalam situasi yang berbeza-
beza, termasuk:
• mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk
mengoptimumkan keselamatan semasa melintas
• mempraktikkan anggaran masa ruang
• menunjukkan kesedaran penglihatan periferal
yang terbatas
• menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan

MINGGU 27 7.4 Mendengar dan memberikan pengesanan bunyi lalu lintas Strategi: KB-
20 – 24 JULAI 2020 respons • mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan Menghubungkaitkan,
diri sendiri Mengimlakkan, Menganalisis,
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan • mengagak masa dan jarak ketibaan dan Menilai, Mengecam
PATRIOTISME DAN mengapresiasi karya sastera dan berhenti kenderaan
KEWARGANEGARAAN bukan sastera 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan EMK: Nilai Murni-Cinta akan
respons terhadap; Tanah Air, Bertanggungjawab,
Tajuk: 14- Hidup Berbakti Sayang akan Negara,
(i) soalan Keberanian
(ii) suruhan
BCB: Bacaan Intensif
2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Pembelajaran Kontekstual-
bahan bukan sastera; Memindahkan,
Menghubungkaitkan
(iv) petikan
KP: Interpersonal,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Memahami(Menterjemah),
daripada aspek; Muzik-Kinestetik

(i) ejaan Pembelajaran Konstruktivisme-
Menjelaskan
7.4 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang
PKJR kesantunan bahasa dalam betul dan intonasi yang sesuai serta
Melintas bahan sastera melakukan aksi mengikut lirik;
jalan dengan
selamat 5.2 Memahami dan (i)lagu rakyat
menggunakan pembentukan
kata mengikut konteks 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata mengikut konteks;
7.4 Lebih
banyak keputusan (ii) kata tunggal
mengenai (iii) kata berimbuhan awalan
melintas dengan
selamat 7.4.1 Membincangkan factor/pengaruh yang
melibatkan keputusan mengenai situasi melintas
yang selamat dan tidak selamat.
7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan
penunggang motosikal yang boleh meletakkan
pejalan kaki dan penunggang basikal dalam
bahaya.

7.4.3 Menunjukkan kesedaran mengenai

kepentingan dan strategi untuk membuatkan

orang lain sedar perlunya mengikut prosedur

melintas jalan yang selamat.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25 JULAI – 2 0G0S 2020)

HARI RAYA AIDIL ADHA 31 JULAI 2020

MINGGU 28 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
3 – 7 OGOS 2020 Menghubungkaitkan,
respons respons terhadap; Mengimlakkan, Menganalisis,
TEMA: 5- JATI DIRI, Menilai, Mengecam
PATRIOTISME DAN (i) soalan
KEWARGANEGARAAN EMK: Nilai Murni-Cinta akan
(ii) suruhan Tanah Air, Bertanggungjawab,
Tajuk: 14- Hidup Berbakti Sayang akan Negara,
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Keberanian
mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bukan sastera bahan bukan sastera; BCB: Bacaan Intensif

(iv) petikan Pembelajaran Kontekstual-
Memindahkan,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Menghubungkaitkan
daripada aspek;
KP: Interpersonal,
(i) ejaan Memahami(Menterjemah),
Muzik-Kinestetik
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang
kesantunan bahasa dalam betul dan intonasi yang sesuai serta Pembelajaran Konstruktivisme-
bahan sastera melakukan aksi mengikut lirik; Menjelaskan

(i)lagu rakyat

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan menggunakan kata mengikut konteks;
kata mengikut konteks
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan

PKJR 7.5 Memilih 7.5.1 Mengenal pasti jalan dan kawasan yang
Melintas jalan yang selamat
jalan dengan selamat dan bahaya di persekitaran mereka.
selamat 7.5.2 Membincangkan pertimbangan untuk
memilih
jalan yang selamat. Contohnya, mudah, masa,

MINGGU 29 1.1 Mendengar dan memberikan jarak. Strategi: KB-
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Menghubungkaitkan, Menilai,
10 OGOS -14 OGOS 2020 respons respons terhadap; Mengenal pasti,
Membandingkan dan
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan (iii)pesanan Membezakan
PATRIOTISME DAN mengapresiasi karya sastera dan
KEWARGANEGARAAN bukan sastera 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Amanah,
sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Bertanggungjawab, Setia akan
Tajuk: 15- Oh, betul dan intonasi yang sesuai; Negara, Kerjasama
Malaysiaku!
(i) lagu kanak-kanak

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan KP: Interpersonal, Muzik, Verbal-
daripada aspek; linguistik
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam (ii) tanda baca Pembelajaran Kontekstual-
bahan sastera Memindahkan
4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri-
5.2 Memahami dan ciri sajak; Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan pembentukan Mencipta(menghasilkan),
kata mengikut konteks (i)bentuk bebas Menghubungkaitkan
(ii)rangkap

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata mengikut konteks;

(i) kata dasar
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran

PKJR 7.5 Memilih jalan yang selamat 7.5.3 Memetakan jalan selamat ke sekolah dan
Melintas menjelaskan sebabnya.
jalan dengan selamat 7.5.4 Menilai jalan biasa yang diambil dan
menerangkan kenapa dan di mana keadaan
adalah
selamat dan/atau berbahaya.

MINGGU 30 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-

17 – 21 OGOS 2020 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Membuat
(iv) permintaan gambaran mental, Mengenal
TEMA: 6- ALAM SEKITAR pasti, Menghubungkaitkan,
DAN TEKNOLOGI HIJAU 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Mencirikan, Menganalisis
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
Tajuk: 16-Alamku bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-Taat, Semangat
Sayang Bermasyarakat, Kesyukuran,
(ii) cerita Rasional, Menyayangi dan
Menghargai Alam Sekitar,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Prihatin
daripada aspek;
Pembelajaran Kontekstual-
(iii) penggunaan kata Menghubungkaitkan

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbal-linguistik, Naturalis
dengan menyerapkan keindahan mempersembahkan; BCB-Bacaan Imbasan dan
dan kesantunan bahasa serta Luncuran
mempersembahkannya secara (i) pantun empat kerat
kreatif Pembelajaran Kontekstual-
5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan Memindahkan
5.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
menggunakan pembentukan
kata mengikut konteks 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks.

7.5 Memilih jalan yang selamat

PKJR 7.5.5 Menerangkan dan mengikut jalan yang
Melintas mempunyai tanda arah.
jalan dengan selamat

MINGGU 31 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat Inferens,
24 - 28 OGOS 2020 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea, Mencirikan
TEMA: 6- ALAM SEKITAR 2.3 Membaca dan (i) soalan bercapah
DAN TEKNOLOGI HIJAU mengapresiasi karya sastera dan EMK: KB-
bukan sastera 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Rasional,Bertanggungjawab,
Tajuk: 17- Kebersihan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Kasih Sayang,Kesyukuran,
Alam Tanggungjawab betul dan intonasi yang sesuai; Kerjasama,Tanggungjawab
Terhadap Alam Sekitar
Bersama (iii) pantun

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;

ayat yang bermakna (iv) perenggan Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan
dengan menyerapkan keindahan mempersembahkan; KP: Verbak-linguistik
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara (ii) sajak Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif Mengembangkan Idea,
Menerangkan dan Menjelaskan
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Idea
ayat mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
BCB: Bacaan Luncuran
(i) pola ayat
(ii) ayat penyata

PKJR 8.1 Tempat yang 8.1.1 Menerangkan akibat yang bakal berlaku jika Strategi: KB-
Bermain selamat untuk bermain di jalan raya atau berdekatan jalan raya. Menghubungkaitkan,
bermain 8.1.2 Mengenal pasti kawasan bermain yang Mensinttesiskan, Mencirikan
MINGGU 32 selamat dan tidak.
31 0G0S-4 SEPT 2020 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons
respons dengan membuat tafsiran terhadap;
TEMA: 6- ALAM SEKITAR
DAN TEKNOLOGI HIJAU 2.3 Membaca dan (ii) pesanan
mengapresiasi karya sastera dan
Tajuk: 18- Mesrai Alam bukan sastera 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Amanah,
sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional, Tanggungjawab
HARI KEBANGSAAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan betul dan intonasi yang sesuai; Terhadap Alam Sekitar
(31 OGOS 2020) ayat yang bermakna
(iv) petikan bukan sastera KP:Interpersonal
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Pembelajaran Kontekstual-
pemahaman dengan berdasarkan soalan; Menghubungkaitkan

(i) bertumpu BCB: Bacaan Imbasan
(ii) bercapah
Pembelajaran Konstruktivisme-
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan dan Menjelaskan
menggunakan ayat mengikut konteks; Idea

(iii) ayat tanya dengan kata tanya

8.1 Tempat yang 8.2.1 Menyenaraikan jenis permainan rekresi
selamat untuk beroda yang berbeza. Contohnya;
bermain • papan selaju • skuter
• kasut beroda • skuter bermotor
PKJR
Bermain

MINGGU 33 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Meramalkan,
7 - 11 SEPTEMBER 2020 maklumat dan idea bagi secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
pelbagai tujuan Mengupulkan dan Menjelaskan,
TEMA: 7- PERTANIAN DAN 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Membuat Kesimpulan,
PENTERNAKAN 2. 2 Membaca, memahami, dan pasti; Menjanakan idea
menaakul bahan grafik dan
Tajuk: 19- Hargailah bukan (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai
Pokok grafik Alam, Kerajinan, Menyayangi
3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Alam Sekitar, Saling Membantu
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan bermakna tentang sesuatu perkara.
ayat yang bermakna BCB: Kajian Masa Depan-
4.3.2 Mempersembahkan cerita; Mencipta (menjana), Mencatat
4.3 Menghasilkan bahan sastera (i) cerita haiwan Nota-Menganalisis
dengan menyerapkan keindahan (mengkategorikan)
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara KP: Verbal-linguistik
Kreatif
Pembelajaran Akses Kendiri-
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Memahami (menjelaskan)
ayat mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
Pembelajaran Konstruktivisme-
(iv) ayat perintah Menerangkan

PKJR 8.1 Kenderaan rekreasi 8.2.2 Mengenal pasti peralatan perlindungan
Bermain yang boleh digunakan untuk meningkatkan
keselamatan mereka yang menggunakan
kenderaan rekreasi. Contohnya,
• topi keledar • pad siku
• pad lutut

MINGGU 34 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Merumuskan,
14-18 SEPTEMBER 2020 maklumat dan idea bagi tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengecam, Meramalkan,
pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. Mencirikan,
TEMA: 7- PERTANIAN DAN Menghubungkaitkan
PENTERNAKAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan pasti; EMK: Nilai Murni-Kegigihan,
Tajuk:20- Ternakan yang bukan Kerajinan, Kegigihan, Tidak
Berfaedah grafik (ii) isi tersurat Bersikap Sombong, Kesyukuran,
(iii) isi tersirat Kerjasama

HARI MALAYSIA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
16 SEPTEMBER 2020 ayat yang bermakna (i) perkataan (memberikan alasan), Bacaan
(ii) frasa luncuran dan imbasan,
4.3 Menghasilkan bahan sastera (iii) ayat Menganalisis ( mengenal pasti),
dengan menyerapkan keindahan Mencipta (meramalkan)
dan kesantunan bahasa serta 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
mempersembahkannya secara (ii) cerita jenaka Pembelajaran Kontekstual-
kreatif Memindahkan

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
ayat mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Mengembangkan Idea,
Mencipta (membina),
(i) ayat dasar Menerangkan
(ii) ayat tunggal
Strategi: KB-Merumuskan,
PKJR 8.1 Tempat yang 8.2.3 Menerangkan peraturan jalan raya yang Mengecam, Meramalkan,
Bermain selamat untuk terpakai Mencirikan,
bermain kepada pengguna kenderaan rekreasi. Menghubungkaitkan

MINGGU 35 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang EMK: Nilai Murni-Kegigihan,
21-25 SEPTEMBER 2020 maklumat dan idea bagi tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Kerajinan, Kegigihan, Tidak
pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. Bersikap Sombong, Kesyukuran,
TEMA: 7- PERTANIAN DAN Kerjasama
PENTERNAKAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan pasti;
Tajuk:20- Ternakan yang bukan
Berfaedah grafik (ii) isi tersurat
(iii) isi tersirat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
ayat yang bermakna (i) perkataan (memberikan alasan), Bacaan
(ii) frasa luncuran dan imbasan,
(iii) ayat Menganalisis ( mengenal pasti),
Mencipta (meramalkan)
PKJR 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
Kenderaan awam dengan menyerapkan keindahan (ii) cerita jenaka Pembelajaran Kontekstual-
dan kesantunan bahasa serta Memindahkan
MINGGU 36 mempersembahkannya secara 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
28 SEPTEMBER – kreatif menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
2 OKTOBER 2020 Mengembangkan Idea,
5.3 Memahami dan membina (i) ayat dasar Mencipta (membina),
ayat mengikut konteks (ii) ayat tunggal Menerangkan

9.1 Bas, LRT 9.1.1 Mendefinisikan kenderaan awam dan Strategi: KB-
dan kereta api memberikan contoh. Merumuskan,Menganalisis,
9.1.2 Menyelidik pilihan pengangkutan awam di Membuat Gambaran Mental,
1.1 Mendengar dan memberikan kawasan tempatan, dan kelebihan dan Menjanakan Idea
respons kekurangan menggunakannya.
1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons EMK: Nilai Murni-Menjaga
dengan membuat tafsiran terhadap; Kesihatan, Bertindak Bijak,
Kesyukuran, Kerajinan,
(i) soalan bercapah Keberanian

TEMA: 7- PERTANIAN DAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal KP:Verbal-linguistik, Interpersonal
PENTERNAKAN menaakul bahan grafik dan pasti;
bukan BCB: Bacaan Intensif, Mengingat
Tajuk:21-Rajin dan Usaha grafik (iv) idea utama (mengenal pasti)
Tangga Kejayaan (v) idea sampingan
Pembelajaran Konstruktivisme-
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Menghubungkaitkan
naratif secara;

(i) separa terkawal

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual-
ayat mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Menghubungkaitkan,
Mengaplikasi(membina)
9.1 Bas, LRT (ii) ayat tunggal
PKJR dan kereta api (iii)ayat majmuk
Kenderaan awam
9.1.3 Membincangkan dan membangunkan
MINGGU 37 prosedur
5 - 9 OKTOBER 2020 yang selamat untuk menunggu, menaiki,
TEMA: 8- INTEGRITI melakukan
Tajuk: 22- Anak yang perjalanan, dan turun/keluar dari kenderaan
awam.
Baik
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-Mengecam,
PKJR respons menyebut dengan betul dan tepat; Menaakul, Mengkategorikan,
Kenderaan awam (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan pasti; EMK: Nilai Murni-Kerajinan,
bukan Tanggungjawab Terhadap Diri
grafik (vi) idea keseluruhan Sendiri, Kejujuran, Ikhlas,
Berdisiplin
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang
ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara. Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan lagu;
dengan menyerapkan keindahan (i) kanak-kanak BCB: Bacaan Intensif
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara KP: Matematik, Muzik
Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan Idea Baharu
menggunakan pembentukan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
kata mengikut konteks

9.1 Bas, LRT 9.1.4 Mengenal pasti tindakan yang
dan kereta api menyumbang kepada budi bahasa dan tingkah

MINGGU 38 1.2 Bertutur untuk menyampaikan laku penumpang yang selamat. Strategi: KB-
12-16 OKTOBER 2020 maklumat dan idea bagi 9.1.5 Menyelidik dan menilai penggunaan Menghubungkaitkan,Mengenal
pelbagai tujuan pengangkutan awam untuk perjalanan tertentu. pasti, Mengecam,Menjanakan
TEMA: 8- INTEGRITI 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi secara bertatasusila mengikut konteks.
Tajuk: 23- Amalan Baik karya EMK: Nilai Murni- Keberanian,
di Sekolah sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Berdisiplin, Menghargai Masa,
menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Hemah Tinggi, Mematuhi
3.3 Menghasilkan penulisan bahan bukan sastera; Peraturan
(i) lagu kanak-kanak
KP: Interpersonal, Muzik,
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Kinestetik, Verbal-linguistik
daripada aspek;

(iii) penggunaan kata

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Imbasan dan
dengan menyerapkan keindahan (ii) rakyat Luncuran
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif menggunakan kata ganda mengikut konteks. Menyampaikan Idea Baharu
dan Menjelaskan Idea

5.2 Memahami dan 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan menggunakan ayat mengikut konteks;
kata mengikut konteks
(ii) ayat penyata
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks

PKJR 9.1 Bas, LRT 9.1.6 Di bawah pengawasan orang dewasa,
rancang dan lakukan perjalanan dengan
Pengangkutan Awam dan kereta api pengangkutan awam.
9.1.7 Mendemonstrasikan prosedur yang selamat

MINGGU 39 1.2 Bertutur untuk menyampaikan apabila menggunakan pengangkutan awam. Strategi: KB-
19-23 OKTOBER 2020 maklumat dan idea bagi 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Menghubungkaitkan,Mengenal
pelbagai tujuan secara bertatasusila mengikut konteks. pasti, Mengecam,Menjanakan
TEMA: 8- INTEGRITI Idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
Tajuk: 23- Amalan Baik karya menyatakan nilai daripada bahan sastera dan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
di Sekolah sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera; Berdisiplin, Menghargai Masa,
(i) lagu kanak-kanak Hemah Tinggi, Mematuhi
3.3 Menghasilkan penulisan Peraturan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; KP: Interpersonal, Muzik,
Kinestetik, Verbal-linguistik
(iii) penggunaan kata

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Imbasan dan
dengan menyerapkan keindahan (ii) rakyat Luncuran
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif Menyampaikan Idea Baharu
dan Menjelaskan Idea

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
kata mengikut konteks

5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
ayat mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

PKJR 10.1 Kesan (ii) ayat penyata
Tingkah daripada tingkah
laku yang laku yang 10.1.1 Membincangkan bahaya ke atas
berisiko apabila berisiko keselamatan diri atau orang lain apabila
melakukan perjalanan bertindak mengikut gerak hati atau perhatian
teralih semasa atau berdekatan jalan raya.
10.1.2 Mengenal pasti bagaimana tingkah laku
tidak terduga atau antisosial boleh

MINGGU 40 1.2 Bertutur untuk menyampaikan mengkompromi keselamatan pengguna jalan Strategi: KB-
26 -30 OKTOBER 2020 maklumat dan idea bagi raya yang lain. Menghubungkaitkan,Mengenal
pelbagai tujuan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara pasti, Mengecam,Menjanakan
TEMA: 8- INTEGRITI secara bertatasusila mengikut konteks. Idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi
Tajuk: 23- Amalan Baik karya 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
di Sekolah sastera dan bukan sastera menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Berdisiplin, Menghargai Masa,
bahan bukan sastera; Hemah Tinggi, Mematuhi
3.3 Menghasilkan penulisan (i) lagu kanak-kanak Peraturan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan KP: Interpersonal, Muzik,
daripada aspek; Kinestetik, Verbal-linguistik

(iii) penggunaan kata

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Imbasan dan
dengan menyerapkan keindahan (ii) rakyat Luncuran
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif menggunakan kata ganda mengikut konteks. Menyampaikan Idea Baharu
dan Menjelaskan Idea
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata mengikut konteks

5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
ayat mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat penyata

PKJR 10.1 Kesan 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna
Tingkah daripada tingkah jalan raya yang bertanggungjawab.
laku yang laku yang 10.1.4 Menunjukkan kefahaman tangungjawab
berisiko apabila berisiko sebagai seorang model pegguna jalan raya yang
melakukan perjalanan selamat kepada rakan sebaya dan yang lebih
muda.

MINGGU 41 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menaakul,
2 - 6 NOVEMBER 2020 menyampaikan maklumat dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Menghubungkaitkan, Mengenal
idea bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. pasti, Menjanakan Idea,
TEMA: 8- INTEGRITI 2.3 Membaca dan Mengenal pasti
mengapresiasi karya sastera dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
Tajuk: 24- Berbuat Baik bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Berjimat-cermat,
Selalu betul dan intonasi yang sesuai; Baik Hati, Bertanggungjawab,
3.3 Menghasilkan penulisan (iv) petikan bukan sastera Keprihatinan,Prihatin, Berhemah
Tinggi
5.2 Memahami dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
menggunakan pembentukan daripada aspek; KP: Verbal-linguistik, Bacaan
kata mengikut konteks Luncuran
5.3 Memahami dan membina (i) ejaan
ayat mengikut konteks (ii) tanda baca BCB: Bacaan Luncuran dan
(iii) penggunaan kata Imbasan

5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan kata ganda mengikut konteks. Menerangkan dan Menjelaskan
Idea, Mengembangkan Idea
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
(ii)ayat penyata

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal
(iii) ayat majmuk

PKJR 10.1 Kesan 10.1.5 Menunjukkan kesedaran tentang apa yang
Tingkah daripada tingkah perlu dilakukan semasa kecemasan.
laku yang laku yang 10.1.6 Meramalkan apa yang perlu diketahui dan
berisiko apabila berisiko buat untuk menjadi seorang pengembara yang
melakukan perjalanan selamat dan bertanggungjawab pada masa
hadapan.
10.1.7 Mengenal pasti kemungkinan sebab atau

MINGGU 42 1.2 Bertutur untuk faktor yang menyumbang kepada nahas jalan Strategi: KB-Menaakul,
9 - 13 NOVEMBER 2020 menyampaikan maklumat dan raya. Menghubungkaitkan, Mengenal
idea bagi pelbagai tujuan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang pasti, Menjanakan Idea,
TEMA: 8- INTEGRITI 2.3 Membaca dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengenal pasti
mengapresiasi karya sastera dan yang kritis dan kreatif.
Tajuk: 24- Berbuat Baik bukan sastera EMK: Nilai Murni-Berjimat-cermat,
Selalu 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Baik Hati, Bertanggungjawab,
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Keprihatinan,Prihatin, Berhemah
CUTI DEEPAVALI betul dan intonasi yang sesuai; Tinggi
(13 NOVEMBER 2020) 5.2 Memahami dan (iv) petikan bukan sastera
menggunakan pembentukan KP: Verbal-linguistik, Bacaan
kata mengikut konteks 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Luncuran
5.3 Memahami dan membina daripada aspek;
ayat mengikut konteks BCB: Bacaan Luncuran dan
(i) ejaan Imbasan
(ii) tanda baca
(iii) penggunaan kata Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Idea, Mengembangkan Idea
menggunakan kata ganda mengikut konteks.
Pembelajaran Kontekstual-
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii)ayat penyata

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal
(iii) ayat majmuk

PKJR 10.1 Kesan 10.1.8 Membangunkan dan mendemonstrasikan
Tingkah daripada tingkah kemahiran dan strategi untuk menangani
laku yang laku yang pengaruh negative dari rakan sebaya berkaitan
berisiko apabila berisiko keselamatan jalan raya.
melakukan perjalanan 10.1.9 Membincangkan pembabitan tingkah laku
yang berisiko terhadap diri sendiri dan orang lain.

MINGGU 43 1.2 Bertutur untuk 10.1.10 Mengenal pasti strategi untuk Strategi: KB-Menaakul,
16 - 20 NOVEMBER 2020 menyampaikan maklumat dan menguruskan tingkah laku yang berisiko orang Menghubungkaitkan, Mengenal
idea bagi pelbagai tujuan lain. pasti, Menjanakan Idea,
TEMA: 8- INTEGRITI 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Mengenal pasti
2.3 Membaca dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea
Tajuk: 24- Berbuat Baik mengapresiasi karya sastera dan yang kritis dan kreatif. EMK: Nilai Murni-Berjimat-cermat,
Selalu bukan sastera Baik Hati, Bertanggungjawab,
2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Keprihatinan,Prihatin, Berhemah
CUTI DEEPAVALI 3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Tinggi
(16 NOVEMBER 2020) betul dan intonasi yang sesuai;
(iv) petikan bukan sastera KP: Verbal-linguistik, Bacaan
5.2 Memahami dan Luncuran
menggunakan pembentukan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
kata mengikut konteks daripada aspek; BCB: Bacaan Luncuran dan
Imbasan
5.3 Memahami dan membina (i) ejaan
ayat mengikut konteks (ii) tanda baca Pembelajaran Konstruktivisme-
(iii) penggunaan kata Menerangkan dan Menjelaskan
Idea, Mengembangkan Idea
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks. Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii)ayat penyata

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal
(iii) ayat majmuk

PKJR 11.1 Memikirkan 11.1.1 Mengenal pasti pesanan tersembunyi
Pengaruh tentang berkaitan keselamatan dan antikeselamatan
dalam media.
11.1.2 Menggambarkan beberapa teknik yang

media dan digunakan oleh pihak media untuk
budaya popular mempengaruhi pemikiran kita berkaitan
keselamatan.
dalam 11.1.3 Membangunkan dan menggunakan
keselamatan konsep pengiklanan bagi mencipta kempen
keselamatan jalan raya mereka sendiri.
jalan raya


Click to View FlipBook Version