The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yomonta69, 2021-11-03 02:28:33

Siam cleaning care Profile

CompanyProfile

SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.
บริษทัสยามคลนีนิงแคร์จาํกัด

0631517495
EMail:[email protected]

บรษิัทสยามคลนีนงิแคร์จํากดั
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

บรษิัทสยามคลนีนงิแคร์จาํกัดจดุเริมตน้ของการทาํธรุกจิดา้นทําความ

สะอาด เพราะผบู้ริหารมีประสบการณ์ในตาํแหนง่ผจู้ัดการแม่บ้านในสายงานโรงแรมร่วม
10ปและได้ชกัชวนเพือนทมีีความสามารถ และมีประสบการณ์ในสายงานเข้ามาเปนสว่น
หนึงในการบรหิารงานในบรษิทั ดว้ยความพรอ้มในการใหบ้ริการแบบครบวงจร สาํหรบั
บรกิารรับทําความสะอาด ,บรกิารรบัจัดหาแม่บ้าน เพือทาํความสะอาดโดยมันใจได้วา่
พสานกักลงมาีคนวทาุกมคพนรขอ้อมงทเรจีาะใหผ้บ่ารนิกกาารรดอ้วบยรกมรใะนบรวะดนกับาอราทชําีพงาแนลทะปีีค่่รฏบิบถตั้วิงนาแนลดะว้เปยยมมาตปรรฐะสาิทนธระภิดาบัพ
เพือรองรบัความตอ้งการในทกุๆดา้นไม่ว่าจะเรียก“แมบ่้าน”หรือ“เมด”กต็ามสามารถ
เชือมนัไดว้่าทกุคนผา่นการคัดเลือกและอบรมให้เข้ามาเปนพนกังานแม่บ้านของเราคอืทีม
งานคณุภาพ ทจีะให้บรกิารทําความสะอาดแบบครบวงจร พรอ้มเครอืงมอืทนัสมัยและ
ผลติภัณฑท์ําความสะอาดทีได้รบัการรบัรองคุณภาพ และไมเ่ปนพิษตอ่สงิแวดลอ้มโดย
เฉพาะการทาํความสะอาดในอาคารออฟฟศบริษทัหา้งร้านสาํนักงานต่างๆทีต้องการ
ความสะอาดและปลอดภยัตอ่สขุอนามยัในทุกๆวนัสงิทีทา่นจะไดร้ับจากการใหบ้รกิารของ
พนกังานจากเราคอืความรู้ความสามารถความมปีระสบการณ์จากการผ่านการอบรม
และความมุ่งมันท่มุเทตงัใจรวมทงัความรบัผดิชอบในหน้าทีและความยดืหยุ่นตลอดระยะ
เวลาของการจา้งงานเพือปฏิบตัิตามหน้าทีและหากทา่นตอ้งการทจีะติดต่อสือสารกับฝาย
บรหิารของเราก็มันใจได้ว่าจะได้รบัการติดต่อสือสารทสีะดวกและรวดเร็วโดยเราพร้อมทีจะ
ให้คาํปรึกษาในทุกๆดา้นทีเกียวกับงานบรกิารจากเราผ่านเจ้าหน้าททีีมีความเชียวชาญของ
เราโดยตรงเพือทเีราจะได้นําเสนอรปูแบบการให้บริการได้อยา่งตรงตามความต้องการของ
ท่านไดอ้ย่างครบถว้น

จุดแขง็ของทีมบริหารงานแมบ่า้น

ประสบการณ์ทํางานสายงานโรงแรมมากกวา่10ป
อาทิโรงแรมเพนินซลู่า,แมน่าํรามาดาพลาซ่า,
โรงแรมดุสิตธานี,รอยลัคลฟิบิชรสีอร์ทพัทยา

ประสบการทาํงานสายงานโรงแรมชนันํ
อาทิโรงแรมเพนนิซูล่า,Hiltonพัทยา,ฮารด์ร็อคพัทยา
เซน้รจีสิท์

ประสบการสายงานบริหารอาคารมากกว่า10ป
ตาํแหน่งผ้จูัดการอาคารอาทิบริษทัโจสแลงลาซาล,
ไนทแ์ฟรงก์,SAVILL

บรษิทัสยามคลีนนงิแคร์จํากดั

ทำไมลูกค้า SIAMCLEANINGCARECO.,LTD.

ควรเลือกเรา

ราคา(จับต้องได้, บรกิารหลังการขายดี

GIVE สมราคาทจีา่ย) GIVE (ทํามากกว่าทีว่าจ้าง)

คุณภาพบคุลากร, GIVE มาตรฐานสากล GIVE

เครอืงมือ (มกีารซพัพอร์ตและการตรวจสอบทีด)ี

วิสัยทศัน์บริษทัเรามเีปาหมายโดยยึดหลักการ

“บคุลากรมีวนิยัเอาใจใส่ในงาน
คุณภาพบริการไมเ่ปนรองใครราคาจบัตอ้งได้”

พันธกจิ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูค้า ดว้ยการบริการทีมีคุณภาพ
เครอืงมอืทีมคีวามพรอ้มพนกังานทีผา่นการอบรมกอ่นปฏบิตังิานจริง
เพือรกัษาความสะอาด,เพือพัฒนาสถานทีและแก้ไขงานทถีูกปลอ่ยปะละเลย

เราพรอ้มมุ่งมนัตอบแทนลูกค้าดว้ยบรกิารมากกว่าคาํว่า“ธรุกจิ”

การบLoรremิหIpsาumรงานอยา่งเป็นสดัสว่น
และชดัเจน(ลกูคา้สามารถเขา้ถึงได้
ทุกตำแหนง่และสามารถแจง้ปัญหา

ได้ตลอดและทุกตำแหนง่)

บริษทัสยามคลีนนงิแคร์จํากดั
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

บรกิารหลกั

1.บรกิารดา้นความสะอาด

ดูแลรกัษาความสะอาดอาคารสำนกังานทั่วไปดูแลความสะอาดสถานศกึษา
หนว่ยงานราชการดแูลความสะอาดหา้งรา้นศนูยก์ารคา้ทกุประเภทบรกิารจดัสง่พนกังาน
กวาดถนน,พนกังานแมบ่า้นประจำสำนักงาน

2.บริการทำความสะอาดประจำ

อาคารสำนกังาน,โรงงาน,บรษิทั,หา้งรา้น,โรงพยาบาล,โรงแรม,Showroom รถยนต์

3.บริการทำความสะอาดแบบงานเหมา

ทรพัยากร แนวทางใน มาตรฐานสากล/
ทางดา้นบคุคล
การปฏิบตังิาน คณุภาพเหนอืมาตรฐาน

ในการพิจารณาบุคคลเข้าทาํงาน 1.เนน้คณุภาพและราคาใหส้มเหตุสมผล เรามีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
รักษาความสะอาดต้องผ่านขันตอน 2.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองและ การทํางานของพนักงานในแต่ละสถานที
เราจะจัดส่งผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบ
การตรวจสอบประวตัิการตรวจสขุภาพ ใช้วัสดุอปุกรณ์ทีมีคณุภาพ
และการสัมภาษณอ์ยา่งละเอยีดนอก 3.ระบบการตรวจสอบการบริการทีมีภายในพืนทีการทํางานอย่างจริงจังและ
มีการประเมินผลเพือปรับปรุงการให้
จากนันพนักงานทุกคนตอ้งเข้าโปร-ประสิทธิภาพทังจากลูกค้าและภายใน บรกิารทีดยีิงขึน
แกรมการฝกงานเพือเปนการเพิมเตมิ บรษิทัเอง
เสริมทักษะความรู้ความสามารถของ 4.จดัใหม้ศีนูยก์ลางพนกังานหนว่ยงาน เราเน้นคุณภาพของการให้บริการโดย
พนักงานและเปนการพัฒนาวิชาชีพ พิเศษเปนเขตเพือการจดัส่งพนกังาน จัดให้มีการตรวจสอบ การทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าทีฝายตรวจสอบ
ส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯให้มีทดแทนทนัเวลา
เข้าตรวจสอบการให้บริการรักษาความ
ความชาํนาญ อกีทงัเรายงัไดค้ดัเลอืก 5.จดัใหม้ีCallcenterเพือรบัรองขอ้ สะอาดของพนกังานณ สถานทจีรงิดว้ย
เครอืงมอืและอุปกรณท์าํความสะอาด รอ้งเรยีนและใหบ้รกิารลกูคา้ทนัทว่งทีระเบียนมาตรฐานของทางบริษัทตังแต่

และนํายาเคมีภัณฑ์ทีมีประสิทธิภาพ 6.กระบวนการคดัเลือกพนักงานทเีปน ระเบียบเครืองแต่งกายพนักงานจนถึง
มาตรฐานความสะอาดของพนักงานและ
ทนัสมยัไวใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้ทสีนใจไป ระบบมมีาตรฐาน
7.มีระบบการตอบรับการแก้ไขปญหา เราพร้อมรับฟงความคิดเห็นของลูกค้า
ใช้บรกิารอีกดว้ย เพือนํามาปรบัปรงุการใหบ้ริการต่อไป

แจง้ให้ลกูคา้ทราบทกุเรือง

บรกิารหลงัการขาย ดว้ยบรกิารหลงัการขายทียอดเยียมของเราลูกค้าสามารถไว้
วางใจได้ว่าหลังจาการขายแล้วเราจะให้บรกิารลกูค้าเปนอยา่งดี

เราใส่ใจยินดใีห้คําปรกึษาและดาํเนนิการแกไ้ขปญหาให้ลกูค้าอย่างทนัทว่งที

รับประกันยินดคีนืเงนิ ถ้าการบรกิารของเราไม่ได้รับความพีงพอใจจากลูกคา้เรา
ยินดทีําตามสัจจะสัญญาตามวิสัยทัศนข์องทางบริษทัทีตังปณิธาน

แกลู่กค้า

บคุลากรของเรา ในการคดัเลอืกบคุลากรเขา้ทาํงานจะตอ้งผา่นขนัตอบการตรวจ
สอบประวตัิการตรวจสุขภาพ และการสัมภาษณ์อย่างละเอียดนอกจาก

นันเมือพนักงานได้รับการตอบรบัการเขา้ทํางานแลว้พนังงานจะต้องเขา้โปรแกรมการฝกอบรมเพือเปนการ

เพิมพูนทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏบิัตงิานของพนกังาน

ราคาจบัตอ้งได้ ราคาของทางบรษิทัเราอย่ใูนระดบักลางเราไมท่าํราคาทีตํา
กวา่ทอ้งตลาดเพือใหไ้ดง้านแตเ่รามีมาตรฐานทีเราตังหากเราเสนอ

ราคาในราคาทีตํากวา่ตลาด การสรรหาพนกังานเราจะไมไ่ดค้ณุภาพ เราจะไมส่ามารถให้สวสัดิการใดๆเพิมให้

พนักงานไดเ้ลยราคาทีเราเสนอในแต่ละครังเราจงึคดิว่ามันสมเหตุสมผลทสีุดแลว้

บรษิัทสยามคลนีนงิแคร์จํากดั
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

รายละเอยีดในการทำความสะอาด

1 การทำความสะอาดสว่นกลาง

-กวาดมอ๊บทาํความความสะอาดพืนทงัหมด
-เขน็ม๊อบเกบ็ฝุนบริเวณทางเดนิสมาํเสมอ
-สเปรยอ์พั,ขดัมนัพืนบริเวณทางเดินรวม
-เช็ดรอยฝาผนงักระจกเงาและสแตนเลส
-ปดฝุนพรมเชด็เทา้
-ทาํความสะอาดทีเขยีบุหรี
-คอยดแูลก้นบหุรีจากทเีขียบหุรีและจัดเกบ็
-เปลียนทรายในทเีขียบุหรีตามความเหมาะสม

(ซงึจัดหาโดยผู้ว่าจ้าง)
-เปลียนถุงขยะ
-นําขยะไปทงิและทําความสะอาดถังขยะ
-ทําความสะอาดลิฟตโ์ดยสารภายในภายนอก

ใหส้ะอาดอยา่งสมาํเสมอ

2 การทาํความสะอาดห้องนาํ 5 การทำความสะอาดประจำเดอืน

-ม๊อบทาํความสะอาดพืนขดัลา้งพืนสมําเสมอ -ดแูลรกัษาพืนใหส้ะอาดและตรงตามมาตรฐาน
-ทาํความสะอาดสุขภณัฑใ์นหอ้งนาํทงัหมด ของบริษัทและผู้วา่จา้ง

(โถปสสาวะ,อา่งลา้งหน้า,กระจก,ชักโครก,กลอ่ง -เก็บจดุทีสกปรกอาทิรอ่งยาแนวกระเบือง,
ใส่ทิชช,ูกลอ่งใส่สบูเ่หลว) ร่องกระจก
-เกบ็รอยเปอบบรเิวณฝาผนังและฉากกันหอ้ง
-นาํขยะไปทิงและทาํความสะอาดถงัขยะ -เชด็ทําความสะอาดบัวลา่งและขอบล่างหนา้ต่าง
-เปลยีนถุงขยะ -ทําความสะอาดกระจกหน้าต่างและขอบกระจก
-จดัใสก่ระดาษชาํระ,สบ,ู่กระดาษเชด็มอืและถงุขยะ
-ทาํความสะอาดหอ้งอาบนาํใหส้ะอาดอยเู่สมอ ภายในและภายนอก
-เขา้เซอรว์ิสทําความสะอาดพืนทีส่วนกลางและ
3 การทาํความสะอาดลานจอดรถ/ทางเดนิรถ
ปดเงาอาทิพืนลอ๊บบ,ีสระวา่ยนาํ,สาํนกังานนติบิคุคล
-กวาดพืนลานจอดรถสมําเสมอ และส่วนกลางอืนๆ(BigCleaning)
-เก็บคราบนํามันบริเวณทางเข้าดา้นหน้าและ -ทําความกระจกทีมคีวามสูงเกิน3เมตรขึนไป

บรเิวณลานจอดรถ

4 การทาํความสะอาดประจําสัปดาห์ 6 การทาํความสะอาดทกุๆ6เดอืน

-เช็ดฝนุปดหยากไยบ่นทสีูงรวมถึงปายเครือง- -ขัดลา้งใหญ่โรงจอดรถ(2ครงัต่อป)
หมายตา่งๆเทา่ทีสามารถทาํได้ความสูงไม่เกนิ
3เมตร 7 การทาํความสะอาดทุกๆ1ป

-ทาํความสะอาดกระจกหนา้ต่างรวมทังภายใน -ลา้งขดัพืนและปดเงากระเบอืงทางเดนิสว่นกลาง
และภายนอกสูงไม่เกนิ3เมตรหรอืเทา่ที ตามชนัทุกชัน
สามารถใช้มือเออืมถงึ

-ลา้งทําความสะอาดถงัขยะ
-ทาํความสะอาดบนัไดหนไีฟ และราวบนัได

บริษัทสยามคลีนนิงแคร์จาํกดั
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

อุปกรณส์ำหรบังานดแูลความสะอาด

ที รายการอปุกรณ์ จำนวน หมายเหตุ

1 เครอืงดดูฝุน 1

2 เครอืงขัด175รอบ 1

3 รถเขน็โครงเหล็กแบบกลม 1

4 บันได6ชัน 1

5 เครืองฉดีนาํแรงดนัสูง 1

6 ถงุขยะคละไซด์ 1

7 สบู่เหลวลา้งมอื เพียงพอตอ่การใชง้าน

8 ถงับีบมอ๊บ เพียงพอตอ่การใชง้าน

9 ถงุมอืยาง,ผ้าสําหรับทําความสะอาด เพียงพอต่อการใชง้าน

และขดัพืนผิวตา่งๆ,ปายต่างๆ

10 แผน่ขดัพืน,แปรงขัด,ถังม็อบแดงเหลือง เพียงพอต่อการใชง้าน

ประจาํตาจุดปฏิบัติงาน

11 ชุดผา้ไมโครไฟเบอร์สําหรบัเชด็ทําความสะอาดเพียงพอต่อการใชง้าน

12 ผา้ขนหนูเชด็ทําความสะอาด

13 ชดุผา้มอ๊บอปุกรณไ์ฟเบอรส์าํหรบัเชด็พืนและดนัฝนุเพียงพอตอ่การใชง้าน

14 ไม้มอ็บพลาสติกผา้มอ๊บสําหรบัถูพืน เพียงพอต่อการใชง้าน

15 ไม้กวาดออ่นไม้กวาดแข็งไม้กวาดหยากไย่ เพียงพอต่อการใช้งาน

และทีตักขยะ

16 ชดุเชด็กระจกและอุปกรณ์กรีดนํา เพียงพอตอ่การใช้งาน

17 ถงุขยะสีดาํคละไซด์ เพียงพอตอ่การใช้งาน

18 กระดาษชาํระ เพียงพอตอ่การใช้งาน

19 กระดาษเช็ดมือ เพียงพอต่อการใชง้าน

บรษิัทสยามคลนีนิงแคร์จาํกดั
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

อปุกรณส์ำหรบังานดูแลความสะอาด

นาํยาเช็ดกระจก นาํยาฆา่เชอืเอนกประสงค์

ผู้ผลติ:บรษิัทโฟลว์เซ็ฟ จํากดั ผู้ผลิต:บริษัทโฟลว์เซ็ฟ จํากดั
จาํนวน:เพียงพอต่อการใช้งาน
จาํนวน:เพียงพอต่อการใชง้าน
ผลติภณัฑบ์าํรงุรกัษาพืน

ผผู้ลติ:บรษิัทโฟลว์เซ็ฟ จํากดั

จาํนวน:เพียงพอตอ่การใชง้าน นํายาถูพืนประจาํวัน

นํายาเอนกประสงคท์โีพล ผู้ผลิต:บริษัทโฟลว์เซ็ฟ จํากดั
จาํนวน:เพียงพอตอ่การใช้งาน
ผู้ผลติ:บริษัทโฟลวเ์ซ็ฟ จาํกดั
จาํนวน:เพียงพอต่อการใช้งาน ผงซกัฟอกเอนกประสงค์

นาํยาลา้งหอ้งนํา ผผู้ลติ:บรษิทัไฮคลนีโปรจาํกดั
จํานวน:เพียงพอตอ่การใช้งาน
ผผู้ลติ:บริษัทไบโอเมทจาํกดั
จํานวน:เพียงพอต่อการใช้งาน นํายากดัคราบสนิม

ผลิตภณัฑ์ปนเงา ผู้ผลิต:บรษิัทไบโอเมทจาํกดั
จาํนวน:เพียงพอต่อการใชง้าน
ผผู้ลติ:บรษิทัไบโอเมทจาํกัด

จํานวน:เพียงพอต่อการใชง้าน นาํยาทําความสะอาด
และเชด็เครอืงหนัง
ผลิตภณัฑด์นัฝนุ
ผูผ้ลติ:บรษิัทโฟลว์เซ็ฟ จาํกัด
ผผู้ลิต:บริษัทโฟลว์เซ็ฟ จาํกัด จาํนวน:เพียงพอตอ่การใชง้าน
จํานวน:เพียงพอตอ่การใชง้าน
ผลติภณัฑ์เช็ดสแตนเลส
สบู่เหลวลา้งมอื
ผผู้ลิต:บรษิัทโฟลวเ์ซฟ็ จํากดั
จาํนวน:เพียงพอตอ่การใช้งาน

ผผู้ลติ:บรษิทัเซฟโก้เคมคีอลจาํกดั

จาํนวน:เพียงพอต่อการใช้งาน ผลติภัณฑเ์กบ็ฝุน

ผลติภณัฑ์เคลอืบเงา ผผู้ลติ:บรษิัทโฟลว์เซฟ็ จํากดั
จํานวน:เพียงพอต่อการใชง้าน

ผผู้ลิต:บรษิัทโฟลวเ์ซฟ็ จํากัด
จํานวน:เพียงพอตอ่การใช้งาน

บรษิทัสยามคลนีนิงแคร์จํากัด
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

ใบรับรองผลิตภัณฑ์(เปนผลิตภัณฑ์ทีรักษาสิงแวดล้อม)

บริษทัสยามคลีนนงิแคร์จํากดั
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

เครืองซักพรมประจําหน่วยงาน

คุณลกัษณะเครอืง

-เครืองซกัพรมระบบแอทแทรคชัน
-มีระบบปลอ่ยนาํยาแลว้ดดูกลบั
-สามารถใช้ร่วมกบันาํยาทกุชนดิ
-มปีมฉดีนาํยาในตวั
-มหีวัดดูซกัพรมรดีนาํสาํหรบัพืนทกีวา้ง
-มหีวัดูและปล่อยนาํยาปากเปดสําหรบั
โซฟา

มอเตอร์ 1,000วัตต์

ถังสแตนเลสสตลี30ลติร

ถงัใส่นํายาซกัพรม10ลติร

ปม 35วตัต์

แรงดดู 230mbar

Airflow 53ลติร/วนิาที

ขนาดสายดดู 40มล.x/2.5ม.

ระบบไฟฟา 220โวลต์50Hz.

ความยาวสายไฟ 8เมตร

ขนาดเครอืง 34.4x82ซม. เครืองซกัพรมแบบแอทแทรคชัน
ยหีอ้LAZERรนุ่AC30

ขอ้มลูเพิมเตมิ

-ถงันาํดอียู่ที10ลิตร
-นาํเสียนาํฝนุ ความจุ30ลติร

รวม40ลติร
-มีมอเตอรน์ํายา

มอเตอร์ดูดกลบั 1,000วตัต์เมอืลงสเปรย์-
นํายา จะทงิไวก้อ่นกไ็ด้หรอืดูดกลับเลยก็ได้
หัวมี3หัวดงันี

1. หวัดดูพืนพรมยาวไม่ต้องกม้
2.หัวซกัพืนยาสไมต่้องก้ม
3.หัวซักโซฟา แบบสัน
-การซักไมต่้องยกออกจากทีซกัแล้วทงิไว้
รอ15-30นาทีพรมจะแหง้

บรษิทัสยามคลนีนงิแคร์จาํกัด
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.

เครืองแต่งกายพนักงาน

การจัดอบรมในสํานักงานใหญ่
และอบรมเกียวกับการปฏิบัติงาน

ตามหน่วยงาน

โรงแรม บริษัทสยามคลนีนิงแคร์จํากัด
SIAM CLEANINGCARECO.,LTD.
-โรงแรมวีโฮเตล็
-โรงแรมระยองบีช สถานทรีาชการ
-โรงแรมแกรนด์ทาวเวอรอ์นิ
-สถานตีาํรวจพุทธมนฑลสาย4
-สถานีตํารวจบางพลี
-สถานตีาํรวจบางแกว้
-สถานตีาํรวจบางพลี
-สถานีตํารวจทองหลอ่
-สถานตีํารวจทองหลอ่
-โรงเรียนนานาชาตเิซ็นแอนดรู
สามคัคี

โรงงานอตุสาหกรรม

-บริษัทเฟลตัลอตุสาหกรรมจํากัด
-บริษัทเอสเอไอเอ็นเตอร์ไพรส์

ExperienceSite

คอนโดมเีนยีม

-นติิบคุคลอาคารชุดดคีอนโด
-นิติบุคคลอาคารชดุเดอะเนสท์สุขมุวทิ22
-นิตบิคุคลอาคารชดุเดอะเนสท์สุขุมวิท64
-นิติบุคคลอาคารชุดนนัทริจุทาวเวอร์
-นิตบิคุคลอาคารชดุเดอะลีฟวิงเนสรามคาํแหง85
-นติิบคุคลอาคารชดุบ้านสิริสุขมุวิทซอย10

“บุคลากรมีวินัยเอาใจใสใ่นงาน
คณุภาพบรกิารไม่เปน็รองใคร

ราคาจับตอ้งได้”

Contactus

นติตยิาพมิพา [email protected]
ผูจ้ดัการฝายปฏิบัติการ
063-151-7495

ชาลสิาบญุเยียม บรษิัทสยามคลนีนงิแคร์จาํกัด
ผจู้ัดการฝายปฏิบัติการ
088-923-2665 69/9ซอยวดัราชสิงขรแขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 12120


Click to View FlipBook Version