The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

O13ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jutatipmalahom, 2022-09-04 05:10:44

O13ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป

O13ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป

คูมือการบรหิ ารงานบริหารทวั่ ไป

โรงเรยี นบานดงชมภู
อําเภอบงึ โขงหลง จังหวดั บงึ กาฬ
สาํ นกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาบงึ กาฬ
สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

กรอบและขอบขายงานของกลุมงานบรหิ ารงานท่วั ไป

๑. หัวหนากลุมงานบริหารงานท่วั ไป ปฏิบัตหิ นาที่
๑.๑ ชวยผูบริหารศูนยฯ บริหารงานฝายบริหารงานท่ัวไป ใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจและ

วตั ถุประสงคทีก่ าํ หนดไว ใหดําเนนิ ไปดวยความถูกตอง เรยี บรอย มปี ระสิทธภิ าพ เกิดประสทิ ธผิ ล
๑.๒ วางแผน/กํากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแกไขป4ญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุน

การปฏิบตั ิงานของบคุ ลากรในฝายบรหิ ารงานทั่วไป ในดานทรัพยากรและขวญั กาํ ลังใจ
๑.๓ วนิ ิจฉยั สั่งการ ตามภาระงานทไ่ี ดรบั มอบหมาย
๑.๔ ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนนิ งานประจาํ ป<
๑.๕ ปฏบิ ัติงานอน่ื ๆ ทไี่ ดรบั มอบหมาย

๒. งานแผนปฏบิ ัติการและสารสนเทศ
๒.๑ วางแผนงาน/แผนพัฒนางาน/โครงการ/แผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินงานภายในกลุมงานบริหาร

งานท่วั ไป เสนอผบู รหิ ารเพอ่ื อนุมัตงิ บประมาณ
๒.๒ พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของกลมุ งานบริหารทว่ั ไปใหสอดคลองกบั นโยบาย/มาตรฐาน
๒.๓ จัดทาํ จดั หา วสั ดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับการบริหารจัดการของกลุมงานตามที่

ไดรบั อนมุ ตั ิ
๒.๔ กํากบั ตรวจสอบ ดแู ลงาน/โครงการใหเกิดการดาํ เนนิ งานใหเปนไปตามแผน
๒.๕ จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลในกลุมงาน ไดใชประโยชนในการวางแผนแกป4ญหาหรือพัฒนางาน

ในกลมุ งานบริหารงานท่วั ไป
๒.๖ ประสานงานดานความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลกับงานตางๆ ในกลุมงานบริหารงานท่ัวไป เพ่ือ

รวบรวมและจดั ระบบขอมลู สารสนเทศท่ีถูกตองเหมาะสมและทันสมัย
๒.๗ ประเมนิ สรุป รายงานผลประจําป<
๒.๘ ปฏิบตั งิ านอน่ื ๆ ทีไ่ ดรับมอบหมาย

๓. งานอาคารสถานท่ี
๓.๑ วางแผนกําหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ี และสภาพ

แวดลอมท่ีชัดเจน
๓.๒ จัดทํา ดูแล รักษา จัดบรรยากาศภายในศูนยฯ ใหมีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมในการจัด

การเรียนการสอน
๓.๓ กํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแกนักการหรือบุคลากรที่เกี่ยวของใหดําเนินงานที่

รับผิดชอบหรือตามทไ่ี ดรบั มอบหมายเปนไปดวยความเรียบรอย
๓.๔ ดแู ลความสะอาดท่วั ไปของอาคารเรียน หองนํ้า หองสวม ใหสะอาดปราศจากกล่ินรบกวน
๓.๕ จัดตกแตง ดูแล บํารุงรักษา ตนไมดอก ไมประดับ จัดสวนหยอม เพ่ือสรางบรรยากาศ ทําให

สะอาด ปลอดโปรงสวยงาม ไมเปนแหลงมลพษิ เสริมสรางสุขภาพจิต สขุ ภาพกาย แกนักเรียน บุคลากรและผู
มาตดิ ตอราชการ ตลอดป<การศึกษา

๓.๖ ประเมนิ สรุป และรายงานผลการดาํ เนินงานตามแผนงาน/โครงการประจาํ ป<การศึกษา

๓.๗ ปฏบิ ัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย

๔. งานรักษาความปลอดภยั
๔.๑ วางแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมการดาํ เนนิ การที่เกย่ี วของกับงานรักษาความปลอดภัย
๔.๒ กําหนด จัดแบงบุคลากรปฏิบัติหนาที่เวร ยาม ผูตรวจเวร ตางๆ เชน เวรวันหยุด เวรกลางคืน

เวรประจําวันใหเหมาะสม เพอื่ เสนอผูบริหารอนมุ ตั ิ
๔.๓ จัดทํา จัดเก็บเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่เวรตางๆ ใหเปนป4จจุบันตลอดจน

เอกสารบันทึกขอความการแลกเปลยี่ นเวรของบุคคลากรและสรุปผลประจําป<
๔.๔ ดูแลความสะอาด เรียบรอย สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม ของหองพักครูเวรใหมี

บรรยากาศทีน่ าใชหรือนาพกั ผอน
๔.๕ สรุป สถิติ ขอมลู และรายงานผลประจาํ ทุกเดือน (วันประชุมประจําเดือน)
๔.๖ ปฏบิ ตั ิหนาท่ีอืน่ ๆ ท่ไี ดรับมอบหมาย

๕. งานยานพาหนะ
๕.๑ จัดทําแผนงาน/โครงการ เก่ียวกับการจัดหา บํารุงรักษา การใหบริการยานพาหนะแกคณะครู

และบุคลากรของศูนยฯ ตลอดจนกําหนดงบประมาณเสนอขออนมุ ัติ
๕.๒ กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหความรู พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและใหบริการ

พาหนะแกบคุ ลากร
๕.๓ กาํ กับ ตดิ ตาม จัดทําขอมลู สถิติการใชและใหบริการยานพาหนะของศนู ยฯ
๕.๔ กาํ หนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารงุ เพอื่ ใหพาหนะใชการไดและปลอดภัยตลอดเวลา
๕.๕ จัดทําแนวปฏิบัติ ข้ันตอน การใชรถยนตของทางราชการ ตลอดจนควบคุม ปริมาณน้ํามัน

เชอื้ เพลิงที่ตองใชในการออกพ้ืนที่และปริมาณน้ํามนั คงเหลือของแตละวัน
๕.๖. ประเมนิ สรปุ ผลการดําเนนิ งานประจาํ ป<
๕.๗ ปฏิบตั หิ นาทอี่ ื่นๆ ตามท่ไี ดรบั มอบหมาย

๖. งานโภชนาการ
๖.๑ จดั ทําแผนพฒั นาโครงการ/งาน แผนปฏิบัติการและปฏทิ ินงานประจาํ ป<
๖.๒ จัดโรงอาหารใหเปนระเบียบ เรียบรอย สะดวก สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีท่ีนั่งท่ีเพียงพอตอ

นักเรยี น มีระบบการถายเทอากาศท่ดี ี มรี ะบบการรักษาความสะอาดท่ดี ีไดมาตรฐาน
๖.๓ กําหนดเมนูอาหารท่ีใหนักเรียนไดรับอาหาร ครบ ๕ หมู และเพียงพอตอนักเรียนในแตละวัน

และมีความสะอาดถูกหลกั อนามยั
๖.๔ กาํ กับ ดูแลแมครัว หรือผูประกอบอาหารประกอบอาหาร ดวยความสะอาดถูกหลักอนามัย เชน

การแตงกายสวมชุดกันเปMLอน ใสผาคลมุ ผม การลางถวย จาน ชาม ตลอดจนการใชน้ําใชไฟฟาO อยางประหยัด
๖.๕ รับผดิ ชอบตรวจตรา ดูแล การจัดนํา้ ด่ืมที่สะอาดและถูกสขุ ลักษณะ
๖.๖ จัดปาO ยนเิ ทศ นทิ รรศการการใหความรเู กยี่ วกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม
๖.๗ ประเมนิ ผลและติดตามผล สรปุ รายงานประจาํ ป<
๖.๘ ปฏบิ ตั หิ นาท่อี ื่นๆ ทไ่ี ดรับมอบหมาย

๑๒. งานหองสมดุ /แหลงเรยี นรู
๑๒.๑ ศึกษาความตองการของผูใชบริการหองสมุด เพ่ือการวางแผนงาน/โครงการและพัฒนา

หองสมุด
๑๒.๒ จัดระบบการ เกบ็ รกั ษาและการใหบริการที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
๑๒.๓ จัดทาํ ระเบียบและแนวปฏิบตั ิการใชและการใหบรกิ ารหองสมุด
๑๒.๔ ควบคุม ดแู ล บาํ รงุ รกั ษาและซอมแซมหนังสือ ใหสามารถใชการไดอยางมปี ระสทิ ธภิ าพ
๑๒.๕ ดําเนินการจัดซ้ือ จัดหา พัสดุ และควบคุมการเบิกจายวัสดุ ใหเปนไปดวยความถูกตองและ

ประหยดั
๑๒.๖ เผยแพรประชาสมั พนั ธงานหองสมุดให บุคลากร ผูปกครอง ชมุ ชน ไดศึกษา คนควา หาความรู

ดานตางๆ ได
๑๒.๗ จดั ระบบการบริการ การยมื และคืนหนังสอื ทเี่ ปนระบบชัดเจน
๑๒.๘ จดั กจิ กรรมสงเสริมการอาน การเรียนรขู องนกั เรยี นและผูสนใจทยี่ งั่ ยืน
๑๒.๙ ดูแลรกั ษา ความสะอาดเรียบรอยของหองสมดุ ใหนาใชบรกิ าร
๑๒.๑๐ จดั มุม/แหลงเรยี นรภู ายในพ้ืนทบ่ี ริเวณศูนยฯไวบริการแกบุคลากร นกั เรยี น ผูปกครอง ชุมชน

ตลอดจน ดแู ลรักษาใหเรียบรอย ยัง่ ยืน
๑๒.๑๑ ปฏบิ ัติหนาที่อื่นๆ ตามทไี่ ดรบั มอบหมาย

๑๓. งานนมโรงเรยี น
๑๓.๑ ตดิ ตอ ประสานงานกบั เทศบาลเมืองนราธิวาสในการขอเบิกนม ตามจาํ นวนท่กี าํ หนด
๑๓.๒ ควบคมุ การเบิกนม ใหมีเอกสารหลักฐาน การเบิกจายชัดเจน
๑๓.๓ ควบคมุ ดูแล การเกบ็ รักษานม ใหเหมาะสม ปOองกนั การสูญหายใหรัดกุม
๑๓.๔ ตรวจเช็ค วัน เดอื น ป< ท่ีผลิตและวันหมดอายุใหชัดเจน (การเบิกนมไปใชใหเบิกนมท่ีผลิตกอน

และยงั ไมหมดอายไุ ปใชกอนทุกคร้งั )
๑๓.๕ สรปุ และรายงานผลการดาํ เนินการเม่ือสนิ้ ปง< บประมาณ

๑๔. งานสหกรณ>โรงเรยี น
๑๔.๑ วางแผนกําหนดงาน การดําเนินการของสหกรณใหดําเนินไปดวยความโปรงใสโดยยึดแนวทาง

หลักการของสหกรณทว่ั ไปเปนเกณฑ
๑๔.๒ กําหนดวธิ ีการ จาํ หนายสนิ คา ใหกับนกั เรียนที่มคี วามบกพรองดานตางๆ ไดเหมาะสม
๑๔.๓ ควบคุม รายการสินคาทเ่ี หมาะสม และเปนประโยชนตอนกั เรียน ใหมจี าํ หนายอยางสมํา่ เสมอ
๑๔.๔ จดั ทาํ ทะเบียนผถู อื หุนใหถูกตองและเปนปจ4 จุบัน
๑๔.๕ แตงตั้งเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบ การจําหนายสินคา และแนวปฏิบัติใหชัดเจนตลอดจน

การจดบนั ทึกรายการซ้อื สนิ คาของสมาชิกใหถูกตองชดั เจนเปนปจ4 จุบนั (เพื่อป4นผล)
๑๔.๖ จดั ซอื้ จัดหาอุปกรณ/ครภุ ณั ฑ หรอื สง่ิ อํานวยความสะดวกทจ่ี ําเปนใชในงานสหกรณ


Click to View FlipBook Version