The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by interzone65, 2022-03-23 09:42:59

สรุปช่างทาสี 65

สรุปช่างทาสี 65

รายงานผลการดำเนนิ งาน

การศึกษาตอ่ เน่อื ง ศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน รปู แบบชน้ั เรยี นวชิ าชีพ
หลักสตู รวิชาชา่ งทาสี จำนวน 35 ชวั่ โมง
(วันท่ี 8 – 19 เดอื น ธันวาคม 2564)
ศรช.โนนสังข์

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอื งหนองคาย
สำนกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวดั หนองคาย

คำนำ

การศกึ ษาต่อเน่ือง การศกึ ษาตอ่ เน่ือง ศนู ยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน รปู แบบชน้ั เรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาช่าง
ทาสีจำนวน 35 ชั่วโมง ระหว่างวันท่ี 8 – 19 เดือน ธนั วาคม 2564 ณ กศน.ตำบลโพธ์ชิ ยั หมู่ 6 ตำบลโพธิช์ ัย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ของสำนักงาน กศน. เป็นการยกระดับการจัดการศกึ ษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและขดี ความสามารถให้ประชาชนไดม้ ีอาชพี ท่ีสามารถสร้างรายได้ทมี่ ั่นคง

กศน.ตำบลโพธิ์ชัยจึงหวงั เปน็ อย่างย่ิงว่าเอกสารน้ีจะบง่ บอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ต่อเนื่อง การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาช่างทาสี จำนวน 35
ชั่วโมง จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของ สำนักงาน กศน. ทั้งในด้านการบริหาร การพัฒนางาน การ
ทำงาน ที่ตรงตามความต้องการของผเู้ รียน ผู้รับบรกิ ารและชมุ ชน สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

ขอขอบคณุ ผูม้ สี ่วนเกี่ยวขอ้ งและใหค้ วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทกุ ทา่ นไว้ ณ โอกาสน้ดี ้วย

กศน.ตำบลโพธิ์ชัย

สารบัญ

คำนำ หนา้
บทที่ 1 หลกั การและเหตุผล 1
บทท่ี 2 ผลดำเนนิ การ 3
บทที่ 3 ผลการประเมินความพงึ พอใจ 5
บทที่ 4 ปญั หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 9
ภาคผนวก

1

บทที่ 1
หลกั การและเหตผุ ล

ท่มี าและความสำคญั ของโครงการ
เน่อื งจากปจั จุบันน้กี ารงานอาชพี เปน็ สง่ิ ท่ีสำคัญ ต่อการดำรงชวี ติ ของคนในปัจจุบนั และตามแนวทาง

พระราชดำรสั ของพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หวั ที่ว่าด้วยเร่ืองของ “ทางเศรษฐกจิ พอเพยี ง” เข้าใจ มีความคิด
สรา้ งสรรค์ มีทักษะ มคี ุณธรรม มีจิตสำนึกในการใชพ้ ลังงานทรพั ยากรและส่งิ แวดลอ้ มในการทำงานเพื่อการ
ดำรงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจมีทักษะ
กระบวนการทำงาน การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน
รักการทำงานและมีเจตคติท่ดี ีต่องานเข้าใจ มีทักษะ มปี ระสบการณใ์ นงานอาชพี สุจริต มีคุณธรรม มเี จตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเป็นการฝึก
ปฏบิ ัตโิ ครงงานอาชพี

สภาพสงั คมในปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ งๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทรัพยากรมีน้อยลง จึงมีความ
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพและชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพื่อเปน็ การเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแล้วยังมีสิ่งท่ีถือ
ว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริโภคประจำวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นหรือหามา
ทดแทนโดยวิธกี ารต่าง ๆ เพ่ือการอยู่รอด

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการช่างทาสี และ
มที ักษะในการประกอบอาชพี เข้าใจมคี วามคิดสร้างสรรค์ มที ักษะ มีคุณธรรม มจี ิตสำนึกในการทำงานเพื่อการ
ดำรงชีวิตและครอบครัว เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานอาชีพอย่างครบวงจรและมีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพอิสระ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการประกอบอาชีพและ
มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการทำงานการ
พงึ่ ตนเองและรกั การทำงาน

ช่างทาสีมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปซ่อมแซม ตกแต่งบ้านเรือนของ
ตนเองและยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ จึงควรมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความ
ชำนาญเพื่อเป็นอาชพี อสิ ระในการทำมาหากนิ และสรา้ งรายได้ใหก้ ับตนเอง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนตามนโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ด้านอาชีพของศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย ศรช.โนนสงั ข์ จงึ ได้
เสนอโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตรงตามความต้องการของ
ชมุ ชนต่อไป

2

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนกล่มุ เป้าหมาย สามารถมีงานทำ มรี ายได้ และมกี ารประกอบอาชีพทีม่ ่ันคง
2. เพอ่ื สง่ เสริมให้ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายดำรงชวี ิตอยใู่ นสังคมได้อย่างมคี วามสขุ

เปา้ หมาย
เชิงปรมิ าณ กลุม่ เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ประชาชนตำบลโพธชิ์ ยั จำนวน 15 คน
เชิงคุณภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถมงี านทำ มรี ายได้ และมกี ารประกอบอาชีพทม่ี ั่นคง

ใหป้ ระชาชนกลุ่มเป้าหมายดำรงชวี ติ อยู่ในสังคมไดอ้ ยา่ งมีความสขุ

3

บทที่ 2
ผลการดำเนนิ งาน

การจัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน วิชาช่างทาสี (หลักสูตร 35 ชั่วโมง) เป็นการจัดกิจกรรมเพ่อื
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย จำนวน 15 คน ในวันท่ี
8 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ธนั วาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมวี ธิ กี ารเตรียมการ ตลอดจน
ผลการดำเนินการในการจัดโครงการดงั น้ี

วิธดี ำเนินการ

1. ข้นั เตรียมการ
1.1 ทำการสำรวจขอ้ มลู ชมุ ชน /เวทปี ระชาคมเพือ่ วางแผนการดำเนินงาน
1.2 นำข้อมูลท่ไี ดจ้ ากการสำรวจมาทำการวเิ คราะห์ และสรปุ รวบรวม
1.3 นำข้อมลู ที่ได้จากการสรุปข้อมูลเบ้อื งต้นเสนอผบู้ ริหารสถานศึกษา
1.4 ประชาสัมพนั ธโ์ ครงการผ่านสอ่ื บุคคล หรอื เสียงตามสายท่ีมีอยู่ในชุมชน เพ่อื เปิดรบั

สมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

2. ข้ันดำเนนิ การ
2.1 เสนอโครงการและขอรบั การสนับสนนุ งบประมาณ เพื่อส่งเสรมิ และสนับสนนุ กิจกรรม

การจากผู้บริหารสถานศกึ ษา
2.2 ประชุมชแี้ จงและแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.3 จดั หาส่อื ตา่ งๆทีเ่ กยี่ วข้อง เพือ่ อำนวยความสะดวกในการดำเนนิ กิจกรรม
2.4 ประสานภาคเี ครอื ข่าย เพ่อื มีสว่ นร่วมในการจดั กิจกรรม
2.5 ดำเนนิ การจัดกจิ กรรมศนู ย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน วิชาชา่ งทาสี (หลักสตู ร 35 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2564

สถานทดี่ ำเนินการ
กศน.ตำบลโพธิ์ชยั หมทู่ ี่ 6 ตำบลโพธิช์ ัย อำเภอเมอื งหนองคาย จงั หวดั หนองคาย

ผลการดำเนินงาน
- มีผู้เรียนจบหลักสูตรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาช่างเชื่อม จำนวน 15 คน เป็น

ชาย 12 คน หญิง 3 คน สามารถนำความรู้ทไี่ ด้รับไปปรับประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตประจำได้เพม่ิ โอกาสการเรียนรู้ได้
13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และการนำไปต่อยอดลดรายจ่าย 2 คน และ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของ
กลุม่ เปา้ หมาย

4

งบประมาณทีใ่ ช้ดำเนินการ
แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนนุ ดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ

ขับเคลื่อนการพฒั นาการศึกษาท่ียัง่ ยืน งบรายจ่ายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000235052700023 ภายในวงเงนิ
3,712.- บาท (-สามพนั เจด็ รอ้ ยสบิ สองบาทถว้ น-) มีรายการเบกิ จา่ ยดงั น้ี

- ค่าตอบแทนวิทยากรเฉพาะภาคทฤษฎี จำนวน 20 ช่วั โมง ชวั่ โมงละ 100 บาท เปน็ เงนิ 2,000 บาท
(-สองพันบาทถ้วน-)

- วสั ดุ สำหรับการเปดิ สอนฯ ภายในวงเงิน 1,712.- บาท (-หนึ่งพันเจด็ รอ้ ยสิบสองบาทถว้ น-)

5

บทท่ี 3
ผลการประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างทาสี (หลักสูตร 35 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึง
วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 ผจู้ ัดกจิ กรรมเสนอผลงาน วิเคราะห์ข้อมลู ดงั น้ี

ตอนที่ 1 ผลด้านวตั ถุประสงค์
ตอนที่ 2 ผลด้านเปา้ หมาย เชิงปรมิ าณ เชงิ คุณภาพของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 3 ผลการจัดกจิ กรรม
ตอนที่ 4 ความคดิ เหน็ และ ข้อเสนอแนะของผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 5 สรุปผลการจดั กจิ กรรม/ขอ้ เสนอแนะ

ตอนที่ 1 ผลดา้ นวตั ถปุ ระสงค์
1. เพอื่ ใหป้ ระชาชนกลมุ่ เป้าหมาย สามารถมงี านทำ มีรายได้ และมกี ารประกอบอาชีพท่มี น่ั คง
2. เพือ่ สง่ เสรมิ ใหป้ ระชาชนกล่มุ เป้าหมายดำรงชวี ติ อยู่ในสงั คมได้อยา่ งมีความสขุ

ตอนที่ 2 ผลด้านเปา้ หมาย เชงิ ปรมิ าณ เชงิ คุณภาพของผ้เู ข้ารว่ มกิจกรรม
เชิงปริมาณ กลมุ่ เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ประชาชนตำบลโพธชิ์ ัย จำนวน 15 คน

เชงิ คณุ ภาพ ประชาชนตำบลโพธิ์ชัย สามารถนำความรทู้ ไ่ี ด้รับไปลดรายจา่ ยได้ 3 คน และเพ่ิม
โอกาสการเรียนร้ไู ด้ 12 คน

ตอนท่ี 3 ผลการจัดกจิ กรรม
1. ประชาชนที่สมคั รเรยี น จำนวน 15 คน ไดม้ คี วามรูแ้ ละทกั ษะในเร่ืองงานอาชีพสามารถสร้างอาชีพ

ให้กบั ตนเองได้
2. ประชาชนตำบลโพธิช์ ัย สามารถนำความรูท้ ไ่ี ดร้ บั ไปลดรายจ่ายได้ 3 คน และเพ่มิ โอกาสการเรยี นรู้

ได้ 12 คน

ตอนที่ 4 ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของผเู้ ข้ารว่ มโครงการจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ

จำนวน 15 คน สรุปไดด้ ังน้ี

ข้อมูลท่วั ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนท้งั สิ้น 15 คน

ตารางที่ 1 จำแนกตามเพศผ้ตู อบแบบสอบถาม

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ

ชาย 12 80

หญิง 3 20

รวม 15 100

6

ตารางที่ 2 จำแนกตามระดับการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม

ระดบั การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
20
ประถมศกึ ษา 3 80
-
มธั ยมศึกษาตอนตน้ 12 100

มธั ยมศึกษาตอนปลาย -

รวม 15

ตารางท่ี 3 จำแนกตามระดับการศึกษาผตู้ อบแบบสอบถาม

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
-
ตำ่ กวา่ 15 ปี -
93.34
15 - 39 ปี 14 6.66

40 - 59 ปี 1 -
100
60 ปีขน้ึ ไป -

รวม 15

ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ

ผ้ปู ระเมินไดแ้ ก่ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการทกุ คน

ตาราง 4 ดา้ นกระบวนการจัดกิจกรรมและความพงึ พอใจของผเู้ รยี น

ระดับความพึงพอใจ

ท่ี รายการ ดีเย่ยี ม ดี ปาน ควร ตอ้ ง
(5) (4) กลาง ปรับปรงุ ปรับปรงุ

(3) (2) (1)

ด้านครูผู้สอน/วทิ ยากรผูจ้ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ -
-
1 ความรูค้ วามสามารถในเรอ่ื งท่จี ดั กิจรรม 10 5 - - -

2 เทคนคิ /วิธีการจดั กิจกรรมของวิทยากร 12 3 - - -

3 การใหเ้ กยี รตแิ ละให้ความสำคัญต่อผู้เขา้ รว่ ม 13 2 - - -
-
กจิ กรรม
-
4 พฤติกรรมและบุคลกิ ภาพของวทิ ยากร 13 2 - -

ด้านข้นั ตอนกระบวนการจัดกิจกรรม

5 การชแ้ี จงวตั ถุประสงค์วธิ ีการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 13 2 - -

6 การชแ้ี จงข้อตกลงและเงอ่ื นไขต่างๆระหว่างการ 12 3 - -

อบรม

7 การเปดิ โอกาสใหผ้ ู้เข้ารว่ มกจิ กรรมไดแ้ สดงออก 12 3 - -

รว่ มกนั

7

ระดบั ความพงึ พอใจ

ท่ี รายการ ดเี ยีย่ ม ดี ปาน ควร ต้อง
(5 ) ปรับปรงุ
(4) กลาง ปรบั ปรงุ
(1)
(3) (2) -
-
8 จำนวนวันและระยะเวลาในการจดั กิจกรรม 13 2- -
10 -
9 การออกเอกสารใบสำคญั เกียรตบิ ัตรแก่ผผู้ า่ นการเขา้ 12 5- -
รว่ มกจิ กรรม 13 -
3- -
10 การตดิ ตามและให้คำแนะนำเพมิ่ เตมิ หลงั จากเข้ารว่ ม 12 -
กิจกรรมของผ้จู ดั 12 2- - -
13 -
11 การสนบั สนุนเปดิ โอกาสให้เข้ารว่ มกิจกรรมอืน่ ๆ 3- -
อย่างต่อเน่ือง 12 3- - -
13 2- -
ดา้ นจัดส่ิงอำนวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม -
12 สถานทจี่ ัดมคี วามเหมาะสมสาหรับจดั กิจกรรม 12 3- -
10 -
13 สถานท่ีจัดกจิ กรรมสะดวกตอ่ การเดินทาง 13 2- -
-
14 การใหบ้ รกิ ารดา้ นอาหาร/เครอ่ื งด่ืมแก่ผู้เข้ารว่ ม 3- -
กจิ กรรม -
5- -
15 การบรกิ ารสือ่ อุปกรณท์ ่เี อ้ือประโยชนแ์ ละสนับสนนุ
การเรียนร้ขู องผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม 2- -

16 การบรกิ ารอน่ื ๆของเจา้ หน้าทผี่ ูจ้ ดั กิจกรรม

ด้านคณุ ภาพของการจดั กจิ กรรม

17 กจิ กรรมท่จี ดั มีประโยชน์และสอดคล้องกับความ
ตอ้ งการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

18 ความรทู้ ักษะและประสบการณ์ทีไ่ ด้รบั สามารถ
นำไปใชป้ ระโยชน์ได้จรงิ

19 กิจกรรมท่จี ดั สามารถส่งผลดตี อ่ การพัฒนาคนสงั คม
และชมุ ชน

จากตารางท่ี ๔ พบว่าการใช้ประเมินความพึงพอใจของผเู้ รยี นผ้รู บั บรกิ ารครงั้ นี้ผ้เู ข้ารว่ มกจิ กรรมมคี วาม
พึงพอใจในระดบั ท่ีดีเย่ยี ม

ด้านครผู ู้สอน/วทิ ยากรผจู้ ัดกจิ กรรมการเรยี นรู้
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดกจิ รรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.66 ระดับความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 5 คิดเปน็ ร้อยละ 33.34
เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมของวิทยากร ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80 ดบั ความพงึ พอใจ(ดี)จำนวน 3 คน คดิ เป็นร้อยละ 20
การให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 13

คน คดิ เป็นร้อยละ 86.55 ระดับความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 13.34
พฤติกรรมบคุ ลกิ ภาพของวิทยากร ระดบั ความพงึ พอใจ(ดเี ย่ียม)จำนวน 13 คน คิดเปน็ ร้อยละ

86.55 ระดับความพึงพอใจ(ด)ี จำนวน 2 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 13.34

8

ด้านกระบวนการ ขนั้ ตอนการจัดกจิ กรรม
การชแ้ี จงวตั ถปุ ระสงค์วธิ กี ารเขา้ ร่วม ระดบั ความพงึ พอใจ(ดเี ย่ียม)จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 86.55 ระดบั ความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 13.34
การชี้แจงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆระหว่างการอบรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน

12 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 80 ดบั ความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 3 คน คิดเปน็ ร้อยละ 20
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกร่วมกัน ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน

12 คน คดิ เป็นร้อยละ 80 ดับความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20
จำนวนวันและระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 13 คน

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 86.55 ระดับความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 2 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 13.34
การออกเอกสารใบสำคญั เกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการเขา้ รว่ มกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)

จำนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 66.66 ระดบั ความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 5 คิดเป็นรอ้ ยละ 33.34
การติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมหลังจากเข้ารว่ มกิจกรรมของผู้จัด ระดับความพึงพอใจ(ดี

เยี่ยม)จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ดบั ความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 3 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 20
การสนับสนุนเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)

จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.55 ระดบั ความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 2 คน คดิ เป็นร้อยละ 13.34

ด้านจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกผ่ เู้ ข้าร่วมกจิ กรรม
สถานที่จัดมีความเหมาะสมสาหรับจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 12 คน

คิดเปน็ รอ้ ยละ 80 ดับความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 3 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 20
สถานที่จัดกิจกรรมสะดวกตอ่ การเดินทาง ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 12 คน คิดเปน็

รอ้ ยละ 80 ดบั ความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 3 คน คดิ เป็นร้อยละ 20
การให้บริการด้านอาหาร/เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน

13 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 86.55 ระดบั ความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 13.34
การบริการสอื่ อปุ กรณ์ที่เอือ้ ประโยชน์และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดบั ความ

พงึ พอใจ(ดีเยี่ยม)จำนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 80 ดบั ความพงึ พอใจ(ดี)จำนวน 3 คน คดิ เป็นร้อยละ 20
การบริการอืน่ ๆของเจา้ หน้าทผี่ จู้ ัดกจิ กรรม ระดบั ความพงึ พอใจ(ดีเยย่ี ม)จำนวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 86.55 ระดบั ความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 13.34

ด้านคณุ ภาพของการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดมีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับความพึง

พอใจ(ดเี ยย่ี ม)จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ดบั ความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 20
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระดับความพึงพอใจ

(ดีเยยี่ ม)จำนวน 10 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 66.66 ระดับความพึงพอใจ(ดี)จำนวน 5 คิดเป็นรอ้ ยละ 33.34
กิจกรรมที่จัดสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนาคนสังคมและชุมชน ระดับความพึงพอใจ(ดีเยี่ยม)

จำนวน 13 คน คดิ เป็นร้อยละ 86.55 ระดับความพงึ พอใจ(ด)ี จำนวน 2 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 13.34

9

บทท่ี 4
ปัญหาอปุ สรรคและข้อเสนอแนะ

จาการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน วิชาช่างทาสี (หลักสูตร 35 ชั่วโมง) ศรช.โนนสังข์ เพื่อส่งเสรมิ ให้
ประชาชนได้มีความสามารถทางวิชาการควบคู่กับการประกอบอาชีพ มีความรู้และทักษะในเรื่องงานอาชีพ
สามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้อย่างมีทักษะ และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้พบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้จบหลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ
พฒั นาอาชีพระยะสน้ั คร้ังตอ่ ไป

ปญั หา/อุปสรรค
จากการเก็บข้อมลู การจดั กจิ กรรมศูนย์ฝกึ อาชพี ชุมชน วชิ าชา่ งทาสี (หลักสตู ร 35 ชวั่ โมง) พบว่ามีปญั หา

และอุปสรรคดงั น้ี
1. ประชาชนทว่ั ไปใน บางสว่ นไม่ทราบวา่ มีการจัดกรรมฝกึ อาชีพ
2. ผู้เรยี นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกั คอื เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา จงึ ทำให้ผเู้ รียนมาเรียนไมค่ อ่ ย

สมำ่ เสมอและพร้อมเพยี งกนั
3. วัสดอุ ปุ กรณไ์ ม่เพียงพอต่อผรู้ ่วมกิจกรรม

ขอ้ เสนอแนะ
จากการเกบ็ ขอ้ มลู การจดั กจิ กรรมศนู ย์ฝึกอาชพี ชุมชน วิชาช่างทาสี (หลักสตู ร 35 ชว่ั โมง) พบว่ามี

ข้อเสนอแนะดงั น้ี
1. สถานท่ีฝกึ ควรมีวสั ดอุ ุปกรณ์เพียงพอกบั จำนวนผูเ้ รยี น
2. ควรเพิ่มปริมาณวสั ดุการฝึก
3. กำหนดระยะเวลาให้มากขนึ้ และมคี วามต่อเนื่องของกิจกรรม

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม
การศกึ ษาตอ่ เนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน รปู แบบชน้ั เรียนวชิ าชีพ

หลักสตู รวิชาช่างทาสี จำนวน 35 ช่ัวโมง
ระหว่างวันท่ี 8 – 19 เดอื น ธันวาคม 2564
ณ กศน.ตำบลโพธิ์ชัย หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ชยั อำเภอเมอื งหนองคาย จงั หวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม
การศกึ ษาตอ่ เนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน รปู แบบชน้ั เรียนวชิ าชีพ

หลักสตู รวิชาช่างทาสี จำนวน 35 ช่ัวโมง
ระหว่างวันท่ี 8 – 19 เดอื น ธันวาคม 2564
ณ กศน.ตำบลโพธิ์ชัย หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ชยั อำเภอเมอื งหนองคาย จงั หวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม
การศกึ ษาตอ่ เนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน รปู แบบชน้ั เรียนวชิ าชีพ

หลักสตู รวิชาช่างทาสี จำนวน 35 ช่ัวโมง
ระหว่างวันท่ี 8 – 19 เดอื น ธันวาคม 2564
ณ กศน.ตำบลโพธิ์ชัย หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ชยั อำเภอเมอื งหนองคาย จงั หวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม
การศกึ ษาตอ่ เนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน รปู แบบชน้ั เรียนวชิ าชีพ

หลักสตู รวิชาช่างทาสี จำนวน 35 ช่ัวโมง
ระหว่างวันท่ี 8 – 19 เดอื น ธันวาคม 2564
ณ กศน.ตำบลโพธิ์ชัย หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ชยั อำเภอเมอื งหนองคาย จงั หวัดหนองคาย

คณะผู้จัดทำ
ผจู้ ดั ทำ

ทป่ี รกึ ษา

นางสาวฐปนา อินทรม์ า ผอ.กศน.อำเภอเมอื งหนองคาย
นางพรพมิ พ์ บญุ ที ครชู ำนาญการ
นางปวริศา โยชนส์ ุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพเิ ศษ
นายสมาน มงคลนำ ครู ชำนาญการฯ

รวบรวม/เรยี บเรียง/พมิ พ์/ทาน/เข้าเลม่ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
ครู ศรช.โนนสังข์
นางสาวภลนิ ี แสงสว่าง
นางสาวมนิษา คำจุมพล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PEA
Next Book
Classic Bike UK Issue 507, April 2022