The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sutin Su Chujai, 2020-10-07 00:51:14

Phetchaburi Catalog_F_63

Phetchaburi Catalog_F_63

Keywords: CATALOG

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

วตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ตามมาตรการสง่ เสรมิ การใชแ้ ละสวมใสผ่ า้ ไทย
และเพื่อให้ผ้าไทยสามารถจ�ำหน่าย และแข่งขันในตลาดได้อย่างย่ังยืน ตามมติคณะ
รฐั มนตรเี มอื่ วนั ท่ี ๙ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ โดยการพฒั นายกระดบั ผลติ ภณั ฑ์ OTOP ผา้ ไทย
หรอื ผา้ พนื้ เมอื งใหม้ คี ณุ ภาพมาตรฐาน และสรา้ งมลู คา่ เพม่ิ ใหก้ บั ผลติ ภณั ฑ์ และรกั ษาไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผ้าไทย
ผา้ พน้ื เมอื งใหเ้ ปน็ ทรี่ จู้ กั และเกดิ ความภาคภมู ใิ จในเอกลกั ษณข์ องชาติ
จงั หวดั เพชรบรุ โี ดยสำ� นกั งานพฒั นาชชุ นจงั หวดั จงึ ไดจ้ ดั ทำ� โครงการพฒั นาและ
ยกระดบั ผลติ ภณั ฑ์ OTOP ผา้ ไทยและผา้ พนื้ เมอื ง ขน้ึ โดยการพจิ ารณาคดั เลอื กผผู้ ลติ
ผปู้ ระกอบการ OTOP ทผ่ี า่ นการประกวดผา้ ตามโครงการประกวดผา้ สบื สาน อนรุ กั ษ์
ศลิ ปผ์ า้ ถนิ่ ไทย ดำ� รงไวใ้ นแผน่ ดนิ ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรอื เปน็ ผผู้ ลติ ผปู้ ระกอบการ
OTOP ท่ีลงทะเบียนประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย และมีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการเขา้ สกู่ ระบวนการพฒั นาผลติ ภณั ฑ ์ และสามารถยกระดบั การพฒั นาผลติ ภณั ฑ์
เขา้ สตู่ ลาดได้ รวม ๑๐ ราย เขา้ รว่ มโครงการฯ
ซ่ึงจังหวัดเพชรบุรี มีผ้าพื้นเมือง ประเภทผ้าชาติพันธุ์ ได้แก่ ผ้าทอพ้ืนเมือง
กะเหรยี่ งโปว จากอำ� เภอแกง่ กระจาน อำ� เภอหนองหญา้ ปลอ้ ง ผา้ ไทยทรงดำ� ผา้ ขาวมา้ ทอมอื
อำ� เภอเขายอ้ ย อำ� เภอทา่ ยาง

ประวัติความเปน็ มา

ผา้ บ้านพุพลูลา่ ง

อ�ำเภอหนองหญ้าปลอ้ ง

PHETCHABURI FABRIC CATALOG

สมัยก่อนมีล�ำห้วยสาธารณะท่ีใช้รวมกันในมู่บ้าน
และมตี ้นชะพลขู ึ้นอยบู่ ริเวณลำ� ห้วยมากมาย และนำ�้ หว้ ย
ในบริเวณนัน้ มลี กั ษณะเปน็ ฟองอากาศผดุ ข้นึ มาเหมอื น
น้�ำพุ ชาวกะเหร่ียงอพยพมาอยู่ท่ีนี่ จึงได้ช่ือหมู่บ้านนี้
"หมู่บ้านพุพลูล่าง" ชาวบ้านพุพลูส่วนใหญ่เป็นคนไทย
เช้ือสายกะเหร่ียง ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการทอผ้า เพื่อใช้
ในครอบครวั ของตนเอง และขายในชมุ ชนใกลเ้ คียง ฝมี อื
การทอผ้ขาองบ้านพพุ ลลู า่ ง นบั ว่าเปน็ งานทอผ้าดว้ ยมือ
ที่มีคุณภาพ มีลายผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ ประจ�ำท้องถ่ิน
นับเปน็ ภมู ิปัญญาของบ้านพพุ ลลู ่างโดยแท้จรงิ

ผ้าทอกะเหรี่ยง (ทอแบบกี่เอว)

กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านพุพลูล่าง หมู่ท่ี 3 อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
ขนาด : 30 x 300 ชม.
ราคา 500 บาท
โทร : 087-155-1223

500.-

ประวตั คิ วามเป็นมา

ผา้ ขาวมอำ�้าเภอบชะ้าอน�ำ รางจิก

PHETCHABURI FABRIC CATALOG

"ท่ามกลางภูเขาโอบมีต้นจิกขึ้นเป็นล�ำราง"
เปน็ ทมี่ าของซอ่ื หมบู่ า้ นรางจกิ ปา้ ลำ� ใยสาวจากเมอื งราชบรุ ี
ได้มาเป็นสะใภ้ที่น่ี เดิมมีอาชีพทอผ้าเป็นหลัก เมื่อย้าย
มาเมอื งเพชร ซงึ่ มวี ฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ คอื การละเลน่ โดยใช้
ผ้าขาวม้าคาดเอวเป็นสีสันของงาน ผู้ใหญ่เดือน สังข์ศิริ
ได้เห็นช่องทางสร้างอาชีพให้หมู่บ้าน จึงสร้างอาชีพเสริม
ใหก้ ลมุ่ สตรีบา้ นรางจกิ ทอผา้ ขาวม้าดว้ ยมอื จากกกี่ ระตกุ
ซ่ึงผ้าขาวม้าทอมือมีการสืบทอดมาต้ังแต่สมัยชียงแสน

ศตวรรษ 16 จนถึงปัจจุบันกลุ่มสตรีบ้านรางจิก
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ผ้าไหมประดิษฐ์
ผ้าพันคอ ผ้าตัดชุดบุรุษสตรี เนื้อผ้าหนานุ่ม
สสี นั สดใส สามารถสง่ั ทอลายตามตอ้ งการได้

ผ้าขาวม้าทอลายขัดตาราง

กลุ่มสตรีผ้าทอมือ บ้านรางจิก อ�ำเภอชะอ�ำ
ขนาด : 80 x 200 ซม.
ราคา 250 บาท
โทร : 081-193-9309

250.-

กระเป๋าผ้าหูรูด ลายผ้าขาวม้า

กลุ่มสตรีผ้าทอมือ บ้านรางจิก อ�ำเภอชะอ�ำ
ขนาด : 20 x 25 ซม.
ราคา 60 บาท
Ins : 081-193-9309

60.-

กระเป๋าผ้าใส่เหรียญทรง 3 เหล่ียม

กลุ่มสตรีผ้าทอมือ บ้านรางจิก อ�ำเภอชะอ�ำ
ขนาด : 20 x 25 ซม.
ราคา 60 บาท
Ins : 081-193-9309

60.-

ประวัติความเปน็ มา

ผา้ ทอชอำ�นเภเอผแากกง่ กะรเหะจรานยี่ งโปว

PHETCHABURI FABRIC CATALOG

กลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงโปว์บ้านสองพ่ีน้อง ต�ำบลสองพี่น้อง
อำ� เภอแกง่ กระจาน จงั หวดั เพชรบรุ ี โทร. ๐๘๑-๘๐๗ ๔๐๕๗
กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชนเผ่ากลุ่มหน่ึงท่ีเรารู้จักกันอย่างคุ้นชิน
แบบชอื่ ทเี่ รยี กกนั ในภาคกลางของไทย สว่ นมากจะพบเหน็ อยใู่ น
๒ กลมุ่ ใหญ่ นน่ั คอื กลมุ่ กะเหรยี่ งโปว และกลมุ่ กะเหรย่ี งสะกอ
หรอื ปกากะญอ
จงั หวดั เพชรบรุ ี มกี ลมุ่ กะเหรยี่ งโปว ตง้ั ถน่ิ ฐานอยทู่ ตี่ ำ� บล
สองพ่ีน้อง อ�ำเภอแก่งกระจาน และต�ำบลยางน้�ำกลัดเหนือ
และยางน�้ำกลัดใต้ อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง ผู้หญิงชาวกะเหร่ียง
มฝี มี อื ในการทอผา้ ซงึ่ มกั จะทอเสอ้ื ผา้ ไวใ้ ชส้ วมใสใ่ นชวี ติ ประจําวนั
หรอื ทอเกบ็ ไวใ้ ชใ้ นงานพธิ สี ําคญั ๆ เชน่ งานแตง่ งาน งานประเพณี
สําคญั ต่าง ๆ ผ้าทอกะเหรี่ยง มีลักษณะเปน็ ผืนผา้ ทอหน้าแคบ
ทใ่ี ชเ้ ครอ่ื งมอื ทอแบบหา้ งหลงั หรอื ทเี่ รยี กกนั วา่ “กเี่ อว” ผา้ ทท่ี อ
จะถกู กำ� หนดตามความตอ้ งการใชง้ านตงั้ แตเ่ รมิ่ ตน้ ทอ เชน่ ผา้ ทอ
สําหรบั เสอ้ื ผา้ ทอสําหรบั ผา้ ซน่ิ ผา้ ทอสําหรบั ผา้ โพกศรษี ะ หรอื
ผา้ ทอสําหรบั ทำ� เปน็ ย่าม เปน็ ตน้ ศิลปะลวดลายบนผืนผ้าของ
ชนเผา่ กะเหรยี่ ง มเี อกลกั ษณโ์ ดดเดน่ ทแ่ี สดงถงึ ตวั ตนของชนเผา่
กะเหรย่ี งทส่ี บื ทอดมาจากบรรพบรุ ษุ ลวดลายตา่ งๆ มกั เกดิ จาก
การสงั เกต ุ การใชจ้ นิ ตนาการนําเอาลกั ษณะเดน่ จากสงิ่ ทพ่ี บเหน็
ในธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ มรอบตวั ทงั้ พชื พรรณ ดอกไม้ ตน้ ไม ้
สตั วน์ อ้ ย-ใหญ่ ขา้ วของเครอื่ งใชใ้ นชวี ติ ประจําวนั ตลอดไปจนถงึ
ประเพณแี ละคตนิ ยิ มของชนเผา่ มาประยกุ ตถ์ า่ ยทอดลงสลู่ วดลาย
บนผนื ผา้ ได้ อยา่ งงดงาม

กระเป๋าผ้าหูรูด

กะเหร่ียงโปว กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว
บ้านสองพี่น้อง อ�ำเภอแก่งกระจาน
ขนาด : 18 x 17 ซม.
ราคา 450 บาท
โทร : 092-947-5984

450.-

กระเป๋าเป้ ผ้าทอพื้นเมือง

กะเหรี่ยงโปว กลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงโปว
บ้านสองพี่น้อง อ�ำเภอแก่งกระจาน
ขนาด : 38 x 43 ซม.
ราคา 790 บาท
โทร : 092-947-5984

790.-

กระเป๋าผ้า ปักลายสไบมอญ

กลุ่มปักสไบมอญบางล�ำภู อ�ำเภอบ้านแหลม
ขนาด : 33 x 29 ซม.
ราคา 350 บาท
โทร : 083-887-4964

350.-

1,700.-
กระเป๋าผ้าสะพาย ลายดอกหมอนไทยทรงด�ำ
กลุ่มผ้าไทยพ้ืนเมืองลายแตงโม อ�ำเภอเขาย้อย
ขนาด : 26 x 36 ซม.
ราคา 1,700 บาท
โทร : 081-297-8759

ประวัติความเปน็ มา

Colour and Kram
by สริ ิภทั ร อ.ชะอ�ำ
PHETCHABURI FABRIC CATALOG

กระแสรักธรรมชาติ ใส่ใจสงิ่ แวดลอ้ ม เป็นแนวคดิ
ทีจ่ ดุ ประกายให้ (Colour and Kram) ยดึ เปน็ หวั ใจหลกั
ในการสรา้ งสรรค์งานผา้ มัดย้อม ท่ีได้นำ� สที ี่สกดั จากแก่น
ไม้ เปลอื กไม้ ใบไม้เปลอื กผลไมบ้ างชนดิ ดิน หนิ และ
ครามจากธรรมชาติ ผสมผสานเทคนคิ การ มดั ย้อม ชิโบริ
ท�ำใหง้ านมคี วามละเอียด สวยงาม โดดเด่นมากขึ้น สแี ละ
นำ้� ทเ่ี หลอื จากการมดั ยอ้ ม สามารถทง้ิ ลงสดู่ นิ ไดโ้ ดยไมก่ อ่
ใหเ้ กดิ มลพษิ แกธ่ รรมชาตสิ ง่ิ แวดลอ้ ม และไมเ่ ปน็ อนั ตราย
ตอ่ ผผู้ ลิต ผู้ใช้
Colour and Kram ได้น�ำผ้ามัดย้อมมาต่อยอด
ดดั แปลงผลติ เปน็ ของใชใ้ นชวี ติ ประจำ� วนั ตา่ งๆ เชน่ กระเปา๋ ,
เสือ้ ผ้า, ถุงผา้ , ยา่ ม, ผา้ ปทู ีน่ อน, ปลอกหมอน, กลอ่ งทิชชู,
ผ้าโพกหวั , หน้ากากผ้า ฯลฯ ผลิตภัณฑจ์ ึงมีเอกลักษณ์
สวยงามโดดเด่น ปลอดภัยทง้ั ผู้ใชแ้ ละสิง่ แวดลอ้ ม

หมวกผ้า มัดย้อมคราม

นางสาวสิริภัทร มีฤทธิ (Colour and Kram)
ขนาดรอบหัว : 50 x 24 ซม.
ราคา 350 บาท
โทร : 096-396-9626

350.-

เส้ือคลุมยูกาตะ มัดย้อม

นางสาวสิริภัทร มีฤทธิ (Colour and Kram)
ลายมัดจุก ขนาดรอบอก : 127 ซม.
ราคา 650 บาท
โทร : 096-396-9626

650.-

500.- ผ้าพันคอ มัดย้อมคราม
650.-
550.- นางสาวสิริภัทร มีฤทธิ (Colour and Kram)
ขนาด : 50 x 180 ซม.
ราคา 500 บาท
โทร : 096-396-9626

กระเป๋าผ้า ปากบ๊ิกแป๊ก

นางสาวสิริภัทร มีฤทธิ (Colour and Kram)
ขนาด : 18 X 20 ซม.
ราคา 650 บาท
โทร : 096-396-9626

กระเป๋าผ้า ปากบิ๊กแป๊ก

นางสาวสิริภัทร มีฤทธิ (Colour and Kram)
ขนาด : 18 x 26 ซม.
ราคา 550 บาท
โทร : 096-396-9626

ประวตั คิ วามเป็นมา

ผา้ ขาอว�ำมเภา้ อทบ่ายา้ านงทา่ โล้

PHETCHABURI FABRIC CATALOG

ผา้ ขาวมา้ คอื หนง่ึ ในความภาคภมู ใิ จทอี่ ยกู่ บั เรามานาน
หลายยคุ สมยั เกอื บทกุ ทอ้ งถนิ่ ตอ้ งมไี วใ้ ช้ จนกลายเปน็ ผา้ สามญั
ประจำ� บา้ น ผา้ ขาวมา้ จรงิ ๆ แลว้ ไมใ่ ชภ่ าษาไทย แตม่ าจาก
เปอรเ์ ซยี คำ� วา่ "กามารบ์ นั ด"์ (Kamar Band) ซง่ึ "กามาร"์ นนั้
หมายถงึ เอว หรอื ทอ่ นลา่ งของรา่ งกาย "บนั ด"์ หมายถงึ การพนั รดั
หรอื คาด เมอ่ื นำ� ทงั้ สองคำ� มารวมกนั จงึ หมายถงึ เขม็ ขดั ผา้ พนั
หรอื คาดสะเอว
คนไทยจะเรยี กผา้ สารพดั ประโยชนผ์ นื นว้ี า่ "ผา้ เคยี นเอว"
ก่อนจะเปล่ียนเป็น "ผา้ ขาวมา้ " ในภายหลัง นานวนั กเ็ กิดการ
แพรห่ ลายไปทว่ั ประเทศ พฒั นาจนกลายเปน็ อาภรณผ์ กู พนั ในวถิ ี
ชวี ติ แบบไทยๆ โดยแตล่ ะภาคจะมลี ายทอ สสี นั เสน้ ใยแตกตา่ ง
กนั สว่ นใหญจ่ ะทอจากฝา้ ย ไหม ดา้ ยดบิ หรอื ปา่ น ในบางพนื้ ท่ ี
ขนาดความกวา้ งประมาณ ๘๕ เซนตเิ มตร ยาว ๒๐๐ เซนตเิ มตร
คณุ สมบตั ทิ ส่ี ำ� คญั ของผา้ ขาวมา้ คอื เปน็ ผา้ ทอลายทางตรงและ
ขวางตดั กนั มขี นาดสเ่ี หลยี่ มผนื ผา้ พอเหมาะ ใชง้ านไดห้ ลากหลาย
สารพดั นกึ ยงิ่ ใชน้ านยงิ่ นมุ่ ซบั นำ�้ ไดด้ ี แหง้ เรว็ ทนทานนานนบั ปี
บางประเภทเปน็ ผา้ ทอจากเสน้ ไหมราคาสงู มกั ใชเ้ ปน็ ผา้ พาดไหล่
จนกระทง่ั มกี ารนำ� ผา้ ขาวมา้ มาเปน็ ชดุ ไทยพระราชทานชดุ คาดเอว
ถือเป็นจุดส�ำคัญท่ีผ้าขาวม้าได้กลายเป็นหน่ึงในเอกลักษณ์ไทย
ดว้ ยความคดิ สรา้ งสรรคข์ องคนไทย สกู่ ารทอ ยอ้ มสี ประดษิ ฐ์
ลวดลาย "ผา้ ขาวมา้ " อนั มเี อกลกั ษณป์ ระจำ� แตล่ ะทอ้ งถน่ิ เปน็
ของดปี ระจำ� จงั หวดั สรา้ งอาชพี และรายไดใ้ หช้ มุ ชนอยา่ งยง่ั ยนื

ผ้าขาวม้า ไทยทรงด�ำ

กลุ่มผ้าทอไทยทรงด�ำ บ้านท่าโล้ อ�ำเเภอท่ายาง
ราคา 200 บาท
โทร : 093-923-6564

200.-

หมวกผ้า ไทยทรงด�ำ

กลุ่มผ้าทอไทยทรงด�ำ บ้านท่าโล้ อ�ำเเภอท่ายาง
ราคา 200 บาท
โทร : 093-923-6564

200.-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Download (PDF) The Powerlifting Handbook: Practical Principles for Crushing PRs free acces
Next Book
2021 Fishing Catalog 9692FS-SinglesHiRes