The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khanjai, 2019-11-27 04:51:29

แผน

แผน

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 8

สาระภาษาไทย (หลกั ภาษา) ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราตัวสะกด เรื่องท่ี 1 มาตราตัวสะกด 8 มาตรา

เวลา 1 ช่ัวโมง วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2562

___________________________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้ มฐ ท 4.1
ตัวชี้วดั ป.4/1

สาระสาคญั

การอ่านและการเขยี นสะกดคาใหถ้ กู ตอ้ ง จะตอ้ งมคี วามรู้เร่ืองมาตราตวั สะกดและจาแนกตวั สะกด
ในแต่ละมาตรา

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1) บอกมาตราตวั สะกดในแต่ละมาตราได้
2) จาแนกตวั สะกดในแตล่ ะมาตราได้

สมรรถนะสาคัญของผ้เู รยี น

ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคดิ
1) ทกั ษะการจาแนกประเภท
2) ทกั ษะการสรุปลงความเห็น
3) ทกั ษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

5คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ 2.มีความรบั ผดิ ชอบ 3.ม่งุ มนั่ ในการทางาน
1. ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ

1. นกั เรียนทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
2. ครูแบง่ นกั เรียนเป็นกลุ่ม คละกนั ตามความสามารถ จากน้นั ครูแจกแผ่นเกมนกั สืบภาษาตามหาตวั สะกด
3. สมาชิกกล่มุ ตรวจสอบความถกู ตอ้ งของตวั สะกด จากน้นั ร่วมกนั เฉลยคาตอบทีถ่ ูกตอ้ ง
4. ครูใหน้ กั เรียนสังเกตตวั อกั ษรท่เี ป็นตวั สะกดในช่องว่างทีเ่ ติมแลว้ ช่วยกนั บอกว่า เป็นตวั อกั ษรทอ่ี ยใู่ น

มาตราตวั สะกดใด
5. นกั เรียนตอบคาถามกระตนุ้ ความคดิ การมีความรู้เร่ืองมาตราตัวสะกด มปี ระโยชน์อย่างไร(ข่วยให้อ่าน

ออกเสียงได้ถกู ต้อง และรู้ความหมาย ของคา)
6. ครูให้นกั เรียนแตล่ ะกลุม่ ร่วมกนั วางแผนศึกษาความรู้เรื่อง มาตราตวั สะกด จากหนงั สือเรียน เพอ่ื อธิบาย

ความรู้ในประเด็นท่ีกาหนด ดงั น้ี
1) มาตราตวั สะกดมกี ่มี าตรา และมมี าตราใดบา้ ง
2) พยญั ชนะทีใ่ ชเ้ ป็นตวั สะกดในแต่ละมาตรามตี วั สะกดใดบา้ ง
3) ตวั อยา่ งคาที่ใชพ้ ยญั ชนะในมาตราน้นั ๆ เป็นตวั สะกดมคี าใดบา้ ง

7. ครูให้นกั เรียนแตล่ ะกลมุ่ ช่วยกนั ทาใบงานที่ 1.1 เร่ือง มาตราตวั สะกด โดยให้สมาชิกในแตล่ ะกลุ่มหา
คาตอบในใบงานดว้ ยตนเองจนครบทุกขอ้ จากน้นั จบั คู่กบั เพือ่ นในกลมุ่ ผลดั กนั อธิบายคาตอบของ
ตนเองให้เพอ่ื นทเี่ ป็นคู่ฟัง (นักเรียนอกี คู่หนึ่งกป็ ฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกนั )

ส่ือการเรียนรู้
เกมนกั สืบภาษาตามหาตวั สะกด
หนงั สือเรียน หลกั ภาษาฯ ป.4
ใบงานท่ี 1.1

การวดั และประเมนิ ผล เครื่องมือ เกณฑ์
วธิ ีการ (ประเมินตามสภาพจริง)
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
ตรวจแบบทดสอบกอ่ นเรียน หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
เรียนรู้ท่ี 1 ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1
สงั เกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางาน ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม รายบคุ คล
สงั เกตการใฝ่ เรียนรู้ มคี วามรับผดิ ชอบ
และมุ่งมนั่ ในการทางาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินคุณลกั ษณะอนั พึง
ประสงค์

เอกสารประกอบการสอน ย_ั _ษ์

เกมนกั สืบภาษาตามหาตวั สะกด
คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นเตมิ ตวั สะกดลงในช่องว่างใหเ้ ป็นคาทม่ี คี วามหมายตรงกบั ภาพ

ก้_ุ _นา__

อ_ู _ สนุ ั__

มะพรา้ __ เณ__

ตารว__ ยีรา__ฟ

หอ__ทาก ส้อ__

ใบงานที่

1.1 มาตราตวั สะกด

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นอ่านคาทก่ี าหนดให้ แลว้ ระบวุ ่าเป็นตวั สะกดในมาตราใด

ประมง แป้ง
โอ่ง ปลงิ

อาวธุ กา๊ ซ มาตราแมก่ ง แคน ขวญั
วเิ ศษ อานาจ ปลาวาฬ โบราณ
1
มาตราแมก่ ด มาตราแมก่ น

8 2

กลม ชาม ป้อม ศพ โลภ ยรี าฟ
นอ้ ม บม่
7 กงั หนั 3 เลบ็ ครบี
มาตราแมก่ ม มาตราตวั สะกด
มาตราแมก่ บ

6 4

เลย ออ้ ย นาย 5 เมฆ สขุ โรค
รวย กาย พรรค เลข
มะนาว เล้ยี ว
มาตราแมเ่ กย เรว็ ขาว เคย้ี ว มาตราแม่
กก
มาตราแม่เกอว

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1 111 1

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นเลอื กคาตอบท่ถี ูกต้องท่สี ุดเพยี งขอ้ เดยี ว

1. คาวา่ ปรศิ นา สะกดดว้ ยมาตราอะไร ขอ้ 6-8 ควรเติมตวั สะกดตวั ใด

ก. แมเ่ กย 6. ตารว__
ก. ย ข. ฆ
ข. แม่กด ค. ก ง. จ

ค. แมก่ น 7. คาสา__
ก. บ ข. ป
ง. แม่กง ค. พ ง. ภ

2. คาใดมตี วั สะกดในมาตราแม่กบ 8. กา__โรค
ก. ฬ ข. ล
ก. สวสั ดี ค. น ง. ร

ข. โชคดี 9. ใครปฏบิ ตั ติ นไมเ่ หมาะสมในขณะชมภาพยนตร์
ก. ฝ้าย ตงั้ ใจดูภาพยนตร์
ค. ขอบใจ ข. ทนิ ปิดโทรศพั ท์มอื ถอื กอ่ นชมภาพยนตร์
ค. ออ้ คยุ กบั อมิ๋ ในขณะทกี่ าลงั ชมภาพยนตร์
ง. ลากอ่ น ง. มด ปฏเิ สธทจี่ ะคยุ กบั มนิ ท์ในขณะชมภาพยนตร์

3. คาใดทม่ี ตี วั สะกดในมาตราเดยี วกบั คาว่า สญั ญาณ 10. ใครปฏบิ ตั ติ นในการฟังครูพูดอยา่ งเหมาะสม
ก. ต้า อ่านการต์ นู
ก. เมฆ ข. เตย นงั่ ทาการบา้ น
ค. ตู๋ จดขอ้ ความทคี่ รูพูด
ข. กรฑี า ง. ตองกบั ตยุ้ คยุ กนั เบาๆ

ค. วสนั ต์

ง. พฒั นา

4. คาใดไมเ่ ขา้ พวก

ก. วาย ข. กนิ

ค. กญุ ชร ง. วาฬ

5. คาใดไม่มตี วั สะกด

ก. เลย ข. งงงวย

ค. นมเนย ง. เออออ

มฐ. ท 2.1 ป.4/1
ท 3.1 ป.4/2,6

ท 4.1 ป.4/1

1. ข 2. ค 3. ค 4. ก 5. ง 6. ง 7. ข 8. ก 9. ค 10. ค


Click to View FlipBook Version