The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khanjai, 2019-12-03 05:49:26

แผนตัวอย่าง

แผนตัวอย่าง

คําขอตอ อายุใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพครู

หลักฐานทใี่ ชในการประกอบย่นื คาํ ขอตอ อายุใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพครู

1. กรณปี จ จุบันประกอบวชิ าชพี ครู
1. คาํ ขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)
2. สาํ เนาบตั รประจาํ ตัวประชาชน หรอื สาํ เนาทะเบยี นบา น หรือ สาํ เนาบตั รประจาํ ตัวเจา หนา ทขี่ องรฐั
3. สาํ เนาวฒุ กิ ารศึกษา (1. สาํ เนาปรญิ ญาบตั ร หรอื สาํ เนาหนงั สือรบั รองคุณวุฒิ 2. สาํ เนาใบรายงานผลการศึกษา

Transcript)
4. สาํ เนาหลกั ฐานผลการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐาน ตามขอ 2.1 ในแบบแสดงคุณสมบัติ ไมน อ ยกวา

3 กจิ กรรม ภายในระยะเวลา 5 ป ทไี่ ดรับใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี
5. ตอบคาํ ถามในหนา ที่ 6 และลงลายมอื ช่ือผูย่นื แบบ (รายละเอียดในหนา 7)
6. สําเนาใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพครู
7. รปู ถาย 1 นวิ้
8. หลักฐานการชาํ ระคา ธรรมเนยี มตออายุ ตามประเภทวชิ าชพี ทขี่ อตอ อายุ

2. กรณปี จจบุ ันไมไดประกอบวชิ าชีพครู
1. คาํ ขอตอ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)
2. สําเนาบตั รประจําตวั ประชาชน หรอื สาํ เนาทะเบียนบาน หรอื สําเนาบตั รประจําตวั เจาหนาทขี่ องรฐั
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (1. สําเนาปริญญาบัตร หรอื สําเนาหนังสือรบั รองคณุ วฒุ ิ 2. สาํ เนาใบรายงานผลการศกึ ษา

Transcript)
4. ตอบคําถามในหนา ที่ 6 และลงลายมอื ชือ่ ผยู น่ื แบบ (รายละเอยี ดในหนา 7)
5. สําเนาใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี ครู
6. รูปถาย 1 นิว้
7. หลกั ฐานการชําระคา ธรรมเนยี มตอ อายุ ตามประเภทวชิ าชพี ทข่ี อตอ อายุ

คส. 02.10

คุรุสภา ติดรูปถา ย
1 นว้ิ
คาํ ขอตอ อายุใบอนญุคราตู ประกอบวิชาชีพ

1. ขอ มลู พ้นื ฐานผูขอตอ อายใุ บอนุญาตประกอบวชิ าชีพครู วนั ที่ ................. เดือน ..........................พ.ศ. ....................

ขา พเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................นามสกลุ ......................................................

เลขประจาํ ตัวประชาชนเลขท่ี - - --

ใบอนญุ าตประกอบวิชาชพี ครู เลขท่ี
ออกให ณ วนั ที่ .............. เดอื น ...................... พ.ศ. .................. ใชไดจ นถงึ วนั ที่ .............. เดอื น ...................... พ.ศ. ..............

ที่อยทู ส่ี ะดวกในการตดิ ตอและสงเอกสาร  บาน หรือ  ทีท่ ํางาน (ระบ)ุ ...............................................................................
เลขที.่ .......................หมทู .ี่ ...................ตรอก/ซอย................................................................ถนน.....................................................
ตาํ บล/แขวง.................................................................................อําเภอ/เขต....................................................................................
จังหวดั ......................................................................................... รหสั ไปรษณยี  .............................................................................
E-mail................................................................... โทรศัพท ............................................... โทรศพั ทเคลื่อนที่ ....................................

ปจ จบุ ัน  ประกอบวิชาชพี ครู  มไิ ดป ระกอบวชิ าชพี ครู

ตําแหนง ........................................................ สังกดั ................................................................................................................
สอนในระดับช้ัน......................................โรงเรียน...................................................................................................................
อําเภอ....................................................................จงั หวัด................................................................................................
ประสบการณในตําแหนงทขี่ อตออายใุ บอนุญาต...................ป (กรณีปจจุบนั เปน ผปู ระกอบวิชาชีพครู)

2. มาตรฐานความรูและประสบการณว ิชาชีพ
ใหก รอกรายละเอยี ดตามมาตรฐานความรแู ละประสบการณว ชิ าชพี ของผขู อตอ อายุใบอนญุ าตใหค รบถว นเพียง 1 ขอ
 2.1 มีวฒุ ปิ ริญญาทางการศกึ ษา หรอื เทยี บเทาหรอื วฒุ อิ น่ื ทค่ี ุรสุ ภารบั รอง
วุฒิปรญิ ญาตรี.....................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................
สถาบัน............................................................................................................................................................
วัน/เดอื น/ปท ่ีเขา ศกึ ษา............................................วัน/เดอื น/ปท ีส่ าํ เรจ็ การศกึ ษา.......................................
วฒุ ปิ รญิ ญาโท.....................................................................สาขา/วชิ าเอก.....................................................
สถาบนั ..........................................................................................................................................................
วนั /เดอื น/ปทเ่ี ขา ศึกษา.............................................วัน/เดือน/ปท สี่ ําเร็จการศกึ ษา.....................................
วฒุ ปิ รญิ ญาเอก...................................................................สาขา/วชิ าเอก.....................................................
สถาบนั ..........................................................................................................................................................
วัน/เดอื น/ปท เ่ี ขาศึกษา.............................................วัน/เดอื น/ปท ่ีสําเรจ็ การศกึ ษา.....................................

-2-

 2.2 มีวฒุ ปิ รญิ ญาอื่น และมวี ุฒิประกาศนียบตั รบัณฑิตวชิ าชพี ครูทคี่ ุรุสภารบั รอง

วฒุ ิ  ปริญญาตรี  ปรญิ ญาโท  ปรญิ ญาเอก (ระบ)ุ .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วนั /เดอื น/ปท ่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดือน/ปทส่ี าํ เรจ็ การศกึ ษา........................................

วฒุ ิประกาศนยี บัตรบัณฑิตวชิ าชพี ครู สาขา/วชิ าเอก.......................................................................................
สถาบนั ............................................................................................................................................................
วนั /เดือน/ปท เ่ี ขา ศึกษา.............................................วนั /เดอื น/ปท ่สี ําเรจ็ การศกึ ษา......................................

 2.3 มีวฒุ ิปริญญาอ่นื และอยูร ะหวางศกึ ษาหลกั สูตรประกาศนยี บัตรบณั ฑิตวชิ าชีพครทู ค่ี รุ ุสภารับรอง

วุฒิ  ปรญิ ญาตรี  ปรญิ ญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วนั /เดอื น/ปท ่ีเขา ศึกษา............................................วัน/เดอื น/ปที่สําเร็จการศกึ ษา........................................

วุฒิประกาศนยี บัตรบณั ฑติ วชิ าชพี ครู สาขา/วชิ าเอก..........................................................................................
สถาบนั ......................................................................................... วัน/เดือน/ปท เี่ ขา ศึกษา..................................

 2.4 มวี ฒุ ิปรญิ ญาอนื่ และมีวฒุ ปิ ระกาศนียบัตรวิชาชพี ครทู ่สี าํ เร็จการศกึ ษากอ นวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2552

วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปรญิ ญาเอก (ระบ)ุ .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปทเี่ ขาศกึ ษา............................................วัน/เดือน/ปทีส่ าํ เรจ็ การศกึ ษา........................................

วฒุ ปิ ระกาศนยี บัตรวชิ าชีพครู (ปว.ค.)
สถาบนั ............................................................................................................................................................
วัน/เดอื น/ปทเี่ ขา ศึกษา.............................................วนั /เดอื น/ปทสี่ าํ เร็จการศึกษา........................................

 2.5 มีวฒุ ิปรญิ ญาอืน่ และผา นการรบั รองความรตู ามมาตรฐานความรวู ิชาชีพครขู องครุ ุสภา ครบ 9 มาตรฐาน

วฒุ ิ  ปริญญาตรี  ปรญิ ญาโท  ปริญญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบนั ..................................................................................
วัน/เดอื น/ปท่เี ขา ศึกษา............................................วัน/เดือน/ปท่ีสาํ เรจ็ การศึกษา........................................

และผานการรบั รองความรตู ามมาตรฐานความรวู ชิ าชีพครขู องครุ ุสภา (เลอื กไดมากกวา 1 รายการ)
 เทยี บโอน จํานวน.................มาตรฐาน
 ทดสอบ จาํ นวน.................มาตรฐาน
 อบรม จํานวน.................มาตรฐาน

-3-

 2.6 มวี ฒุ ปิ รญิ ญาอ่นื และอยรู ะหวางการเสนอขอรับรองความรตู ามมาตรฐานความรวู ิชาชีพครูของครุ สุ ภา

วุฒิ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปรญิ ญาเอก (ระบุ) .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดอื น/ปท ่ีเขา ศึกษา............................................วัน/เดอื น/ปท ีส่ าํ เรจ็ การศกึ ษา........................................
และอยูร ะหวางการเสนอขอรับรองความรูตามมาตรฐานความรวู ชิ าชีพครขู องครุ สุ ภา
(เลอื กไดมากกวา 1 รายการ)

 เทยี บโอน  ทดสอบ  อบรม

 2.7 มวี ฒุ ปิ ริญญาอ่นื และไดศึกษาความรวู ชิ าชีพครู จาํ นวนไมน อยกวา 15 หนว ยกติ

วุฒิ  ปรญิ ญาตรี  ปรญิ ญาโท  ปริญญาเอก (ระบ)ุ .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบนั ..................................................................................
วนั /เดอื น/ปท เี่ ขา ศึกษา............................................วัน/เดือน/ปทีส่ าํ เรจ็ การศึกษา........................................

และไดศึกษาความรวู ชิ าชีพครู จาํ นวนไมนอ ยกวา 15 หนว ยกติ

 2.8 มีวฒุ ปิ ริญญาอน่ื และมีประสบการณใ นการสอน

วุฒิ  ปรญิ ญาตรี  ปริญญาโท  ปรญิ ญาเอก (ระบ)ุ .........................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วนั /เดือน/ปท ่เี ขา ศกึ ษา............................................วัน/เดอื น/ปท สี่ าํ เรจ็ การศึกษา........................................

และมปี ระสบการณในการสอน จํานวน ..............ป

 2.9 มวี ฒุ ติ ่ํากวาปริญญาตรี และมปี ระสบการณใ นการสอน

มีวุฒติ าํ่ กวา ปรญิ ญาตรี (โปรดระบุ).......................................................................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วัน/เดือน/ปท ่เี ขา ศกึ ษา............................................วัน/เดือน/ปท ส่ี ําเร็จการศึกษา........................................

และมีประสบการณในการสอน จาํ นวน ......................ป

 2.10 มวี ฒุ ติ าํ่ กวา ปริญญาตรี และอยูในระหวางศกึ ษาใหมวี ฒุ ไิ มต่าํ กวาปริญญาตรที างการศกึ ษา ทค่ี รุ สุ ภา
รบั รอง

มวี ุฒิตา่ํ กวา ปรญิ ญาตรี (โปรดระบ)ุ .......................................................................................................................
สาขา/วชิ าเอก....................................................สถาบัน..................................................................................
วนั /เดือน/ปทีเ่ ขา ศกึ ษา............................................วัน/เดอื น/ปท สี่ ําเรจ็ การศกึ ษา........................................

และอยใู นระหวางศึกษาใหมวี ฒุ ไิ มต ํ่ากวาปรญิ ญาตรที างการศกึ ษา ทค่ี รุ สุ ภารบั รอง
วุฒิปรญิ ญาตรี.....................................................................สาขา/วชิ าเอก....................................................
สถาบัน............................................................................................................................................................
วัน/เดอื น/ปทเี่ ขาศกึ ษา..................................................................................................................................

-4-

3. ผลการปฏบิ ัติงานตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (ผูที่ปจ จบุ ันเปน ผปู ระกอบวิชาชพี ครู ใหกรอกขอ มูลในขอ 3.1

ผูทมี่ ิไดป ระกอบวิชาชีพครู ใหกรอกขอ มูลในขอ 3.2)

3.1 ผูที่ปจจุบันเปนผูประกอบวิชาชีพครู ใหเลือกกิจกรรมและกรอกรายละเอียดท่ีตรงกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏบิ ัตงิ านไมนอยกวา 3 กิจกรรม โดยตอ งเปนกจิ กรรมที่ปฏิบตั ิต้ังแตวันท่ีออกใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพจนถึงวันที่หมดอายุ

และกจิ กรรมจะตอ งไมซ ํา้ กันท้ัง 3 กจิ กรรม

 1. มีวุฒิเพิ่มขนึ้ ในสาขาท่เี กย่ี วขอ งกบั การประกอบวิชาชพี ทางการศกึ ษา

(โปรดระบุ) .............................................................สาขา/วิชาเอก.....................................................................

วัน/เดอื น/ปท ่ีเขาศึกษา............................................วัน/เดอื น/ปที่สาํ เรจ็ การศกึ ษา.............................................

 2. เขา รบั การอบรมและไดร บั วฒุ บิ ัตรแสดงความชาํ นาญการในการประกอบวชิ าชพี จากคุรสุ ภา
หลักสูตร..............................................................................................................................................................

วนั /เดอื น/ป ทีจ่ ดั อบรม................................................สถานที่อบรม................................................................

 3. ผานการอบรมหลกั สตู รทเ่ี กี่ยวขอ งกับการปฏบิ ัตงิ านในหนาท่ี
หลักสตู ร..............................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปท ่จี ดั อบรม.......................................สถานทอ่ี บรม...............................................................................

หนวยงานท่ีจดั อบรม.............................................................................................................................................

 4. ไดเ ล่อื นวทิ ยฐานะจาก.........................................................เปน ........................................................................
ตามคาํ สงั่ ............................................................ท่.ี ..........................................ลงวนั ท่ี.........................................

หรือ อยรู ะหวา งการพจิ ารณาประเมินใหม หี รอื เลอ่ื นวทิ ยฐานะจาก................................................................
เปน .....................................................................................................................................................................

 5. เปนวทิ ยากรท่เี ปนประโยชนต อการจัดการเรียนรูห รอื การจัดการศกึ ษา
เรอ่ื ง....................................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ป.......................................สถานที่........................................................................................................

หนวยงาน..........................................................................จํานวนช่ัวโมงทเ่ี ปนวิทยากร...............................ชวั่ โมง

 6. เขยี นตาํ รา หรือบทความ หรือผลงานทางวชิ าการทีเ่ ปน ประโยชนต อ การจัดการเรยี นรหู รอื การจดั การศกึ ษา
 ตาํ รา ช่อื .............................................................................................................................................
พิมพเ ม่ือ ............................................ สาํ นกั พมิ พ..................................................................................
 บทความ เรอื่ ง....................................................................................................................................
เผยแพรใ นวารสาร/หนงั สอื /เวบ็ ไซต. ........................................................................................................
พิมพเ ม่ือ ............................................ สํานกั พิมพ..................................................................................
 ผลงานทางวชิ าการ เรือ่ ง...........................................................................................................................
วัน/เดอื น/ปท่ใี ช.......................................................................................................................................

 7. สรางนวตั กรรมทใ่ี ชในการจัดการเรยี นรหู รือท่ีเปน ประโยชนต อการศึกษา

ช่ือนวตั กรรม.......................................................................................................................................................
ใชเม่ือ (วนั /เดอื น/ป)................................................สถานทใ่ี ช............................................................................

-5-

 8. ทําวิจัยที่เปน ประโยชนตอการจดั การเรยี นรแู ละการจดั การศึกษา
เรอ่ื ง.....................................................................................................................................................................
วนั /เดือน/ป ทีใ่ ช/ พมิ พ..........................................................................................................................................

 9. ไดรับรางวัลจากครุ ุสภาหรอื ของหนวยงานทางการศึกษาอืน่
ช่อื รางวัล..............................................................................................................................................................
หนวยงาน......................................................................................................วัน/เดือน/ป....................................

 10. เขาฟงการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืน ๆ โดยมีการลงทะเบียน
และมีหลักฐานแสดงการเขา รวมกิจกรรมดังกลา ว
เรอ่ื ง....................................................................................................................................................................
วนั /เดอื น/ป.......................................สถานที่........................................................................................................
หนว ยงานที่จัด......................................................................................................................................................

 11. ศกึ ษาดงู านที่เกย่ี วของกับการประกอบวชิ าชพี ทางการศกึ ษา
เร่อื ง....................................................................................................................................................................
วนั /เดือน/ป.......................................สถานท่ี........................................................................................................
หนว ยงานทจ่ี ัด......................................................................................................................................................

 12. จดั ทาํ ผลงานหรือกจิ กรรมทเี่ ปนประโยชนตอการจัดการเรยี นรูหรอื การจดั การศกึ ษา
เรอ่ื ง....................................................................................................................................................................
วัน/เดอื น/ป. ........................................................................................................................................................

3.2 ผูทม่ี ไิ ดประกอบวิชาชพี ครู ใหเลอื กกิจกรรมและกรอกรายละเอียดทีไ่ ดปฏิบัติใหค รบถว น เพยี ง 1 ขอ

 1. ผา นการอบรมความรมู าตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวชิ าชพี ทคี่ ณะกรรมการครุ ุสภากาํ หนด
เมื่อ..................................................................... ท่ี...........................................................................................
หนว ยงานทีจ่ ดั อบรม.............................................................................................................................................

 2. ผา นการทดสอบความรมู าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวชิ าชพี ที่คณะกรรมการครุ ุสภากาํ หนด
เมื่อ......................................................................................................................................................................

 3. รอเขารบั การอบรมหรือทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชพี และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่คี ณะกรรมการครุ ุสภา
กําหนด (ใหแลวเสรจ็ ภายใน 6 เดอื น)

-6-

4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิ าชพี
1. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง คุณสมบัติของผูขอตออายุ

ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552 กาํ หนดไวทุกประการ
2. ขา พเจา ขอรบั รองวา ไดประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิ าชพี ตามที่กําหนดในขอ บงั คับคุรสุ ภาวาดวยจรรยาบรรณ

ของวชิ าชีพ พ.ศ. 2556 และไมมลี ักษณะตอ งหามตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 44 แหง พระราชบัญญตั ิสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอแจง ประวตั ิ ดงั น้ี

๑. เคยเปนผมู ีความประพฤติเสอ่ื มเสยี หรอื บกพรอ งในศลี ธรรมอันดี (เคย / ไมเคย) ..........................................
๒. เปน ผูไ รค วามสามารถหรอื เสมอื นไรค วามสามารถ (เปนผไู รความสามารถ/ไมเ ปน ) ......................................
๓. เคยตอ งโทษจําคกุ ในคดี ( เคย/ไมเ คย) .............................................................................................................

3. ขา พเจายนิ ยอมใหต รวจสอบขอ มูลบุคคลตามทรี่ ะบุในแบบคาํ ขอไดจ ากสาํ นกั ทะเบยี นราษฎร กระทรวงมหาดไทย
4. ขาพเจาขอรับรองวา มีขอมลู ขา งตนเปน จรงิ ทกุ ประการและไดแ นบเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอ ดงั นี้
1.  สาํ เนาทะเบยี นบา น หรอื  สาํ เนาบตั รประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจาํ ตวั เจา หนาทข่ี องรัฐ
2.  รปู ถา ยหนา ตรงครงึ่ ตวั ไมสวมแวน ตาดาํ ขนาด 1 นิ้ว ซง่ึ ถา ยไวไ มเกิน 6 เดือน จาํ นวน 2 รปู
3.  สาํ เนาใบอนุญาตประกอบวชิ าชพี ครู (ฉบบั ทีจ่ ะหมดอาย)ุ
4.  สาํ เนาวฒุ ิการศกึ ษา (1. สาํ เนาปรญิ ญาบตั ร หรือ สําเนาหนงั สือรับรองคณุ วฒุ ิ 2. สําเนาใบรายงานผลการศกึ ษา Transcript)
5  หลกั ฐานผลการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานไมน อ ยกวา 3 กิจกรรม
6.  คาธรรมเนียมตออายใุ บอนญุ าต จาํ นวน 200 บาท ชาํ ระโดย  เคานเตอรสาํ นักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา
 ไปรษณยี ไทย  ธนาคารกรงุ ไทย  เคานเ ตอรเซอรว ิส
7.  หลักฐานอ่นื (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................

ลงชอื่ ...........................................................
(.........................................................)
ผขู อตออายใุ บอนญุ าตประกอบวิชาชีพครู
............../............................/...............

คาํ เตือน

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงคยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทุกประเภท ตองยื่นแบบคําขอตามประเภทคุณสมบัติของตนเองพรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบ
การแสดงคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด โดยผูยื่นจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐาน
แนบประกอบทกุ ฉบับ และหากผูใดทําการปลอมแปลงขึน้ ทั้งฉบับหรือสว นหน่ึงสว นใด ตดั ทอนขอความ ทําการแกไข
ดวยประการใดๆ ประทับตราปลอม หรอื การลงลายมือช่ือปลอมในเอกสารนน้ั เพ่ือใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานท่ี
แทจริง ผูนั้นมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวมายื่น ผูน้ันกระทําความผิดฐาน
ใชเ อกสารปลอม ซง่ึ มีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือ ท้ังจาํ ทั้งปรับ

-7-

คาํ แนะนําในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ

1. ขอ 1. ใหร ะบขุ อ มลู เพอื่ เปน ฐานขอ มลู ปจ จุบนั ของผูขอตอ อายใุ บอนุญาตประกอบวชิ าชีพครู

2. ขอ 2-3 ใหร ะบุขอมูลเพอ่ื ประกอบการพจิ ารณาคุณสมบตั ิในการขอตอ อายุใบอนญุ าตประกอบวิชาชพี ครู

3. ขอ 2. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ใหเลอื กกรอกขอ มลู เพยี ง 1 ขอ ( 2.1 ถึง 2.10)
ท่ีตรงกับความรูและประสบการณวิชาชีพของผูขอตออายุใบอนุญาต พรอมแนบ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบรายงานผล
การศึกษา(Transcripts) วฒุ ิประกาศนียบตั รและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา เอกสารรบั รองการเปนนักศึกษา เอกสารการผาน
การเทียบโอนหรือทดสอบหรือฝกอบรม หลักฐานแสดงการย่ืนขอเทียบโอนหรอื สมัครทดสอบหรือสมคั รฝกอบรม สําเนา ก.พ. 7
สาํ เนา ก.ค.ศ.16 สําเนาทะเบียนประวัติ สําเนาสมุดประจําตัวครู สญั ญาจาง ฯลฯ แลวแตกรณี ทเี่ ปนหลักฐานประกอบขอมูล
ตามรายการทีเ่ ลือก

4. ขอ 3. ผลการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน
ขอ 3.1 (เฉพาะผูทปี่ จ จบุ นั ประกอบวชิ าชพี ครู) ใหเ ลอื กกรอกรายละเอียดผลการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครภู ายในระยะเวลา 5 ปที่ไดปฏบิ ัติตั้งแตวนั ที่ออกใบอนุญาตประกอบ
วชิ าชพี จนถึงวันทีห่ มดอายุ ใหไดไมนอยกวา 3 กจิ กรรม และกิจกรรมตองไมซ้าํ กนั ท้ัง 3 กิจกรรม พรอมแนบ สาํ เนาปริญญาบัตร
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หลักฐานแสดงการไดรับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินใหมีหรือเล่ือนวทิ ยฐานะ หลักฐานแสดง
การเขียนตํารา บทความ ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย เกียรติบัตรการไดร ับรางวัล ยกยอง ฯลฯ แลว แตกรณีท่ีเปน
หลกั ฐานแสดงการปฏบิ ัติตามกิจกรรมประกอบขอ มูลทเี่ ลอื ก

ขอ 3.2 (เฉพาะผูทมี่ ิไดประกอบวิชาชีพครู) ใหเ ลือกกรอกรายละเอยี ดใน ขอ 3.2 1 หรือ ขอ 3.2 2
หรือ 3.2 3 ท่ีผูขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดดําเนินการ หากคุรุสภายังมิไดกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมหรือ

จัดทดสอบความรูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลือกรายการใน

3. รอเขารบั การอบรมหรอื ทดสอบความรูมาตรฐานวิชาชพี และจรรยาบรรณวิชาชพี ฯ

5. ขอ 4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหผยู นื่ แบบคาํ ขอตออายใุ บอนุญาตประกอบวชิ าชพี ครู
รับรองวา ไดประพฤตติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามทก่ี ําหนดในขอบังคับครุ สุ ภาวา ดว ยจรรยาบรรณของวิชาชพี พ.ศ. 2556

6. การลงชือ่ ใหล งลายมือช่อื ผยู น่ื แบบ คส.02.10 ดว ยตนเอง

-----------------------------------------------

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 8

สาระภาษาไทย (หลกั ภาษา) ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาตราตัวสะกด เรื่องท่ี 1 มาตราตัวสะกด 8 มาตรา

เวลา 1 ช่ัวโมง วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2562

___________________________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้ มฐ ท 4.1
ตัวชี้วดั ป.4/1

สาระสาคญั

การอ่านและการเขยี นสะกดคาใหถ้ กู ตอ้ ง จะตอ้ งมคี วามรู้เร่ืองมาตราตวั สะกดและจาแนกตวั สะกด
ในแต่ละมาตรา

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1) บอกมาตราตวั สะกดในแต่ละมาตราได้
2) จาแนกตวั สะกดในแตล่ ะมาตราได้

สมรรถนะสาคัญของผ้เู รยี น

ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคดิ
1) ทกั ษะการจาแนกประเภท
2) ทกั ษะการสรุปลงความเห็น
3) ทกั ษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

5คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ 2.มีความรบั ผดิ ชอบ 3.ม่งุ มนั่ ในการทางาน
1. ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ

1. นกั เรียนทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
2. ครูแบง่ นกั เรียนเป็นกลุ่ม คละกนั ตามความสามารถ จากน้นั ครูแจกแผ่นเกมนกั สืบภาษาตามหาตวั สะกด
3. สมาชิกกล่มุ ตรวจสอบความถกู ตอ้ งของตวั สะกด จากน้นั ร่วมกนั เฉลยคาตอบทีถ่ ูกตอ้ ง
4. ครูใหน้ กั เรียนสังเกตตวั อกั ษรท่เี ป็นตวั สะกดในช่องว่างทีเ่ ติมแลว้ ช่วยกนั บอกว่า เป็นตวั อกั ษรทอ่ี ยใู่ น

มาตราตวั สะกดใด
5. นกั เรียนตอบคาถามกระตนุ้ ความคดิ การมีความรู้เร่ืองมาตราตัวสะกด มปี ระโยชน์อย่างไร(ข่วยให้อ่าน

ออกเสียงได้ถกู ต้อง และรู้ความหมาย ของคา)
6. ครูให้นกั เรียนแตล่ ะกลุม่ ร่วมกนั วางแผนศึกษาความรู้เรื่อง มาตราตวั สะกด จากหนงั สือเรียน เพอ่ื อธิบาย

ความรู้ในประเด็นท่ีกาหนด ดงั น้ี
1) มาตราตวั สะกดมกี ่มี าตรา และมมี าตราใดบา้ ง
2) พยญั ชนะทีใ่ ชเ้ ป็นตวั สะกดในแต่ละมาตรามตี วั สะกดใดบา้ ง
3) ตวั อยา่ งคาที่ใชพ้ ยญั ชนะในมาตราน้นั ๆ เป็นตวั สะกดมคี าใดบา้ ง

7. ครูให้นกั เรียนแตล่ ะกลมุ่ ช่วยกนั ทาใบงานที่ 1.1 เร่ือง มาตราตวั สะกด โดยให้สมาชิกในแตล่ ะกลุ่มหา
คาตอบในใบงานดว้ ยตนเองจนครบทุกขอ้ จากน้นั จบั คู่กบั เพือ่ นในกลมุ่ ผลดั กนั อธิบายคาตอบของ
ตนเองให้เพอ่ื นทเี่ ป็นคู่ฟัง (นักเรียนอกี คู่หนึ่งกป็ ฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกนั )

ส่ือการเรียนรู้
เกมนกั สืบภาษาตามหาตวั สะกด
หนงั สือเรียน หลกั ภาษาฯ ป.4
ใบงานท่ี 1.1

การวดั และประเมนิ ผล เครื่องมือ เกณฑ์
วธิ ีการ (ประเมินตามสภาพจริง)
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
ตรวจแบบทดสอบกอ่ นเรียน หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
เรียนรู้ท่ี 1 ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1
สงั เกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางาน ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม รายบคุ คล
สงั เกตการใฝ่ เรียนรู้ มคี วามรับผดิ ชอบ
และมุ่งมนั่ ในการทางาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินคุณลกั ษณะอนั พึง
ประสงค์

เอกสารประกอบการสอน ย_ั _ษ์

เกมนกั สืบภาษาตามหาตวั สะกด
คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นเตมิ ตวั สะกดลงในช่องว่างใหเ้ ป็นคาทม่ี คี วามหมายตรงกบั ภาพ

ก้_ุ _นา__

อ_ู _ สนุ ั__

มะพรา้ __ เณ__

ตารว__ ยีรา__ฟ

หอ__ทาก ส้อ__

ใบงานที่

1.1 มาตราตวั สะกด

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นอ่านคาทก่ี าหนดให้ แลว้ ระบวุ ่าเป็นตวั สะกดในมาตราใด

ประมง แป้ง
โอ่ง ปลงิ

อาวธุ กา๊ ซ มาตราแมก่ ง แคน ขวญั
วเิ ศษ อานาจ ปลาวาฬ โบราณ
1
มาตราแมก่ ด มาตราแมก่ น

8 2

กลม ชาม ป้อม ศพ โลภ ยรี าฟ
นอ้ ม บม่
7 กงั หนั 3 เลบ็ ครบี
มาตราแมก่ ม มาตราตวั สะกด
มาตราแมก่ บ

6 4

เลย ออ้ ย นาย 5 เมฆ สขุ โรค
รวย กาย พรรค เลข
มะนาว เล้ยี ว
มาตราแมเ่ กย เรว็ ขาว เคย้ี ว มาตราแม่
กก
มาตราแม่เกอว

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 1 111 1

คาชี้แจง ใหน้ กั เรยี นเลอื กคาตอบท่ถี ูกต้องท่สี ุดเพยี งขอ้ เดยี ว

1. คาวา่ ปรศิ นา สะกดดว้ ยมาตราอะไร ขอ้ 6-8 ควรเติมตวั สะกดตวั ใด

ก. แมเ่ กย 6. ตารว__
ก. ย ข. ฆ
ข. แม่กด ค. ก ง. จ

ค. แมก่ น 7. คาสา__
ก. บ ข. ป
ง. แม่กง ค. พ ง. ภ

2. คาใดมตี วั สะกดในมาตราแม่กบ 8. กา__โรค
ก. ฬ ข. ล
ก. สวสั ดี ค. น ง. ร

ข. โชคดี 9. ใครปฏบิ ตั ติ นไมเ่ หมาะสมในขณะชมภาพยนตร์
ก. ฝ้าย ตงั้ ใจดูภาพยนตร์
ค. ขอบใจ ข. ทนิ ปิดโทรศพั ท์มอื ถอื กอ่ นชมภาพยนตร์
ค. ออ้ คยุ กบั อมิ๋ ในขณะทกี่ าลงั ชมภาพยนตร์
ง. ลากอ่ น ง. มด ปฏเิ สธทจี่ ะคยุ กบั มนิ ท์ในขณะชมภาพยนตร์

3. คาใดทม่ี ตี วั สะกดในมาตราเดยี วกบั คาว่า สญั ญาณ 10. ใครปฏบิ ตั ติ นในการฟังครูพูดอยา่ งเหมาะสม
ก. ต้า อ่านการต์ นู
ก. เมฆ ข. เตย นงั่ ทาการบา้ น
ค. ตู๋ จดขอ้ ความทคี่ รูพูด
ข. กรฑี า ง. ตองกบั ตยุ้ คยุ กนั เบาๆ

ค. วสนั ต์

ง. พฒั นา

4. คาใดไมเ่ ขา้ พวก

ก. วาย ข. กนิ

ค. กญุ ชร ง. วาฬ

5. คาใดไม่มตี วั สะกด

ก. เลย ข. งงงวย

ค. นมเนย ง. เออออ

มฐ. ท 2.1 ป.4/1
ท 3.1 ป.4/2,6

ท 4.1 ป.4/1

1. ข 2. ค 3. ค 4. ก 5. ง 6. ง 7. ข 8. ก 9. ค 10. ค

งานวจิ ยั ในช้ันเรียน

เรื่อง

ศกึ ษาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ช้นั ป.4/2

ผู้วจิ ยั

ครูวรรณา มากะ

กลุ่มสาระเรียนรู้ ภาษาไทย
ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศกึ ษา 2546
โดยไดร้ ับความเห็นชอบจาก

……………………………………ประธาน
(ภราดา จกั รกรี อนิ ธิเสน)

……………………………………อาจารยท์ ่ีปรึกษา
(ม.สุชาติ ต.วเิ ชียร)

แบบฟอร์มรายงานการวิจยั ช้ันเรียน ปี การศึกษา 2546

ชื่องานวิจัย ศึกษาการอา่ น การเขยี น ภาษาไทย ช้นั ป.4/2
ชื่อผู้วิจยั ครูวรรณา มากะ
กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ม.สุชาติ ต.วิเชียร

เคา้ โครงการทาํ วจิ ยั ในช้นั เรียน มี ไม่มี
ทีม่ าความสาํ คญั ของการวิจยั มี ไมม่ ี
ออกแบบเก็บขอ้ มูล เสร็จ ไม่เสร็จ
เกบ็ ขอ้ มลู เรียบร้อย เสร็จ ไม่เสร็จ
แปลผลและอภิปรายผล เสร็จ ไม่เสร็จ
สรุปเป็ นรูปเลม่ เสร็จ ไมเ่ สร็จ

(ครูวรรณา มากะ)
ผู้วิจัย

(ม.สุชาติ ต.วเิ ชียร)
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ประกาศคณุ ปู การ

งานวิจยั ฉบบั น้ี เป็ นการศึกษาวิจยั นักเรียนในช้นั เรียน ป.4/2 เกี่ยวกบั การเรียน การสอน
ในเรื่องการอา่ น การเขียนภาษาไทย โดยการวิจยั ในคร้ังน้ี ไดท้ าํ แบบฝึ กหดั ท่ี หลากหลาย เพื่อฝึก
การอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคณุ ทกุ ทา่ นทีใ่ หค้ วามร่วมมอื ในการทาํ วิจยั ณ โอกาสน้ีดว้ ย

ครูวรรณา มากะ

ผู้วิจยั

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
โรงเรียนอสั สัมชัญระยอง

ชื่องานวิจัย ศกึ ษาการอา่ น การเขียน ภาษาไทย ช้นั ป.4/1
ชื่อผู้วิจยั นางขวญั ใจ บุญเครือ
กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

บทคดั ย่อ

งานการวิจยั เกี่ยวกบั การอา่ น การเขียนภาษาไทย ช้นั ป.4/1 ฉบบั น้ี ขา้ พเจา้ ผูว้ ิจยั หวงั เป็น
อยา่ งยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชนต์ ่อเพื่อนครู และเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒั นานกั เรียนท่ีมปี ัญหา
ในดา้ นการอ่าน การเขยี นภาษาไทย ให้เกิดการเรียนรู้และมที กั ษะทางดา้ น การอ่าน และการเขยี น
มากยิ่งข้นึ

ชื่องานวิจัย ศกึ ษาการอา่ น การเขยี น ภาษาไทย ช้นั ป.4/1
ช่ือผู้วิจัย นางขวญั ใจ บญุ เครือ
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

สภาพปัญหา
จากการสงั เกตการสอนรายวิชาภาษาไทยช้นั ประถมศกึ ษาปี ท่ี4/1 พบวา่ ด.ช.บญุ ชนะ หสั

จกั ร ด.ช.ฟาริส บญุ กลา้ ด.ญ.คนั ธารตั น์ มะหนาํ ด.ญ.วาสนา สุดจิตร ด.ญ.อมลิ ตา กลา้ ศึก
มปี ัญหาทางดา้ นการอา่ นและการเขยี นภาษาไทยไมค่ ล่อง ดว้ ยเหตผุ ลดงั กลา่ ว นกั เรียนท้งั 5 คน
น้ี จาํ เป็นตอ้ งฝึกทกั ษะในการอ่านและ การเขยี นมากข้ึน เพราะวิชาภาษาไทย มคี วามจาํ เป็นใน
ชีวติ ประจาํ วนั และเป็นพ้ืนฐานการเรียนในระดบั สูงตอ่ ไป

จุดประสงค์การวิจัย
เพ่ือแกป้ ัญหาการการอา่ นและการเขยี นภาษาไทยไม่คล่อง

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
4 มถิ นุ ายน 2562 ถงึ 30 สิงหาคม 2562

ขอบเขตของการวจิ ัย
1. กลมุ่ เป้าหมาย
นกั เรียนช้นั ประถมศกึ ษาปี ที่ 4/1 จาํ นวน 5 คน
2. ตวั แปรตน้
แบบฝึกการอา่ น การเขยี นคาํ ภาษาไทย
3. ตวั แปรตาม
ความสามารถในการเขียนคาํ ภาษาไทยของนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 4/1

ข้นั ตอนการดําเนนิ งาน
1. จดั เตรียมเอกสารแบบฝึกหดั ทกั ษะการอา่ น, การเขยี น
2. ปรบั แผนการสอนให้สอดคลอ้ งกบั งานวิจยั
3. เตรียมการตามแผนการสอนทปี่ รับเปลี่ยน
4. สอนโดยวธิ ีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ใชเ้ ทคนิคแบบรายบคุ คลและใชส้ ื่อ
การเรียนท่สี ร้างเพิม่ เติมในการจดั กิจกรรมการสอน
5. ตรวจสอบความกา้ วหนา้ และการพฒั นาการทกั ษะการอา่ น การเขยี นจากแบบฝึกหดั
6. รวบรวมและสรุปผลการวิจยั เพื่อนาํ เสนอ

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการจดั กิจกรรม เพ่อื ช่วยในการอ่านและการเขยี น
2. เป็นแนวทางให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน และมีทกั ษะการอา่ น การเขียนมากข้นึ

เครื่องมือท่ใี ช้ในการวิจัย
ในการวจิ ยั คร้ังน้ีผูว้ จิ ยั ใชเ้ คร่ืองมือในการทดลอง และเคร่ืองมอื ในการเก็บรวบรวมขอ้ มลู

คือ แบบฝึกทกั ษะการอา่ นและการเขียน
โดยดําเนินการ 4 ข้นั ตอนคือ
1. ช้ีให้ชดั ถงึ ความถูกตอ้ งในการอา่ น การเขียน
2. ชกั ชวนใหป้ ฏิบตั ิ
3. ปฏบิ ตั ิดว้ ยความเหมาะสม
4. สนุกสนานในการเรียน มนี ิสยั รักการอ่านและการเขียน

ใชเ้ วลาจดั การอา่ น การเขยี นประมาณ 15 นาที
เคร่ืองมือที่ใชใ้ นการรวบรวมขอ้ มูลไดแ้ ก่ แบบบนั ทึกการสงั เกต แบบฝึกหดั

การสร้างแบบฝึ กหัด ดงั น้ี
1. ศกึ ษาจากตาํ รา
2. นาํ แบบฝึกหดั มาทดลองใช้

ข้อคดิ ที่ได้จากการวิจัย
ในการวิจยั คร้ังน้ี ผวู้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์สาํ หรบั ผูท้ ส่ี นใจจะนาํ ไป

ประยกุ ตใ์ ช้
ผลจากการวิจยั พบวา่ นกั เรียนสามารถอา่ นไดค้ ลอ่ งข้ึนและเขียนไดด้ ีข้ึนกว่าเดิม ผทู้ ่ีสนใจ

สามารถนาํ แบบฝึกหดั น้ีไปใชไ้ ด้

รายงานผลการวิจยั

ตารางสรุปคะแนนคร้ังที่ 1 (การอ่าน)

ชื่อนกั เรียน คะแนนเตม็ ระดบั คณุ ภาพ

1. ด.ช.บญุ ชนะ หัสจกั ร 10 ดี พอใช้ ปรบั ปรุง
2. ด.ช.ฟาริส บุญกลา้
3. ด.ญ.คนั ธารตั น์ มะหนาํ 4 /
4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 6 /
5. ด.ญ.อมิลตา กลา้ ศกึ 4
7 /
5 /
/

ตารางสรุปคะแนนคร้ังที่ 2 (การอ่าน)

คะแนนเต็ม ระดบั คุณภาพ

ชื่อนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด.ช.บุญชนะ หัสจกั ร 6/

2. ด.ช.ฟาริส บุญกลา้ 7/

3. ด.ญ.คนั ธารตั น์ มะหนาํ 3 /

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 7/

5. ด.ญ.อมลิ ตา กลา้ ศึก 4 /

ตารางสรุปคะแนนคร้ังท่ี 3 (การอ่าน)

คะแนนเตม็ ระดบั คณุ ภาพ

ช่ือนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรบั ปรุง

1. ด.ช.บุญชนะ หัสจกั ร 7/
2. ด.ช.ฟาริส บุญกลา้ 8/

3. ด.ญ.คนั ธารัตน์ มะหนาํ 5 /

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 8/

5. ด.ญ.อมิลตา กลา้ ศกึ 5/

ตารางสรุปคะแนนคร้ังท่ี 4 (การอ่าน)

คะแนนเตม็ ระดบั คณุ ภาพ

ช่ือนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด.ช.บุญชนะ หัสจกั ร 8/

2. ด.ช.ฟาริส บญุ กลา้ 8/ /
3. ด.ญ.คนั ธารัตน์ มะหนาํ 6

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 8/

5. ด.ญ.อมลิ ตา กลา้ ศกึ 6/

ตารางสรุปคะแนนคร้ังที่ 5 (การเขียน)

คะแนนเต็ม ระดบั คุณภาพ

ชื่อนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด.ช.บญุ ชนะ หสั จกั ร 5/

2. ด.ช.ฟาริส บญุ กลา้ 5/

3. ด.ญ.คนั ธารตั น์ มะหนาํ 4 /

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 6/

5. ด.ญ.อมลิ ตา กลา้ ศกึ 4 /

ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่ 6 (การเขียน)

คะแนนเต็ม ระดบั คณุ ภาพ

ชื่อนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด.ช.บุญชนะ หสั จกั ร 8/
2. ด.ช.ฟาริส บุญกลา้ 6/

3. ด.ญ.คนั ธารตั น์ มะหนาํ 5 /

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 6/

5. ด.ญ.อมลิ ตา กลา้ ศึก 6/

ตารางสรุปคะแนนคร้ังท่ี 7 (การเขยี น)

คะแนนเตม็ ระดบั คุณภาพ

ช่ือนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรับปรุง

1. ด.ช.บุญชนะ หัสจกั ร 9/

2. ด.ช.ฟาริส บุญกลา้ 7/

3. ด.ญ.คนั ธารตั น์ มะหนาํ 6 /

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 8/

5. ด.ญ.อมลิ ตา กลา้ ศกึ 7/

ตารางสรุปคะแนน ใบงานที่ 8 (การเขียน)

คะแนนเต็ม ระดบั คุณภาพ

ชื่อนกั เรียน 10 ดี พอใช้ ปรบั ปรุง

1. ด.ช.บุญชนะ หสั จกั ร 8/

2. ด.ช.ฟาริส บญุ กลา้ 7/
3. ด.ญ.คนั ธารัตน์ มะหนาํ 6 /

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 8/

5. ด.ญ.อมิลตา กลา้ ศกึ 6/

ตารางสรุปคะแนน Pre-Test, Post-Test
กอ่ นเริ่มฝึกอา่ น, ฝึกเขียนและหลงั จากฝึกอา่ น, ฝึกเขยี น ครบอยา่ งละ 4 ใบงาน
Pre-Test Post-Test ผลตา่ ง

ชื่อนกั เรียน 10 คะแนน ร้อยละ 10 คะแนน ร้อยละ ของคะแนน

1. ด.ช.บุญชนะ หสั จกั ร 5 50.00 8 80.00 3

2. ด.ช.ฟาริส บุญกลา้ 2 20.00 6 80.00 4

3. ด.ญ.คนั ธารัตน์ มะหนาํ 2 20.00 5 90.00 3

4. ด.ญ.วาสนา สุดจิตร 4 40.00 8 80.00 4

5. ด.ญ.อมิลตา กลา้ ศึก 4 40.00 6 90.00 2

สรุปผลการวจิ ยั

จากตาราการศึกษาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ช้ัน ป.4/1 จาํ นวน 5 คนจากการทาํ
วิจยั การอา่ น โดยการฝึกจากแบบฝึกจาํ นวน 4 ใบงานผลปรากฏว่า
1. เดก็ ชายบุญชนะ หัสจกั ร หลงั จากฝึ กอ่านครบ 4 ใบงานแลว้ มพี ฒั นาการดีข้ึนโดยลาํ ดบั อยู่

ในเกณฑด์ ี
2. เด็กชายฟาริส บญุ กลา้ หลงั จากฝึกอา่ นครบ 4 ใบงานแลว้ มีพฒั นาการอย่ใู นเกณฑ์ดี แต่ยงั มี

ปัญหาอยู่บา้ งว่า ถ้าเป็ นคาํ ท่ียากจะยงั อ่านไม่ได้ เห็นสมควรว่า ควรนําคาํ ยากมาให้ฝึ กอ่าน
เพ่มิ เตมิ อกี ตอ่ ไป
3. เด็กหญิงคนั ธารัตน์ มะหนาํ จากการฝึ กอ่านครบ 4 ใบงานแล้ว มีพฒั นาการอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ดูคะแนนจากตารางจะเห็นว่าไดค้ ะแนนสูงต่าํ สูงต่าํ สลบั กนั เห็นสมควรว่า ควรฝึกอ่าน
เพ่มิ เตมิ อีกต่อไปในเทอมหนา้
4. เดก็ หญิงวาสนา สุดจิตร จากการฝึกอา่ นครบ 4 ใบงานแลว้ มพี ฒั นาการอยใู่ นเกณฑด์ ี
5. เด็กหญิงอมิลตา กล้าศึก หลงั จากฝึ กอ่านครบ 4 ใบงานแลว้ มีพฒั นาการอยู่เกณฑ์พอใช้
ตอ้ งฝึกการอ่านการเขยี นในภาคเรียนต่อไป

จากตารางสรุปคะแนนการเขยี นโดยการฝึก จากแบบฝึกหดั จาํ นวน 4 ใบงานผลปรากฏว่า
1. ด.ช.บุญชนะ หสั จกั ร หลงั จากฝึกเขียนครบ 4 ใบงานแลว้ มีผลพฒั นาการข้ึนตามลาํ ดบั อยู่

ในเกณฑด์ ี
2. เดก็ ชายฟาริส บญุ กลา้ หลงั จากฝึกเขยี นครบ 4 ใบงานแลว้ มีผลพฒั นาการอยใู่ นเกณฑพ์ อใช้

จากตารางคะแนนที่บนั ทกึ จะเห็นว่า คะแนนที่ไดจ้ ะคงท่ีแต่ถา้ จะให้ดีควรฝึกเขียนเพ่ิมเติมอีก
ในภาคเรียนตอ่ ไป
3. เด็กหญิงคนั ธารัตน์ มะหนาํ จากการฝึ กเขียนครบ 4 ใบงานแลว้ มีผลพฒั นาการอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ จากตารางคะแนนท่ีบนั ทึกจะเห็นว่า คะแนนที่ไดจ้ ะคงท่ีแต่ถ้า จะให้ดีควรฝึ กเขียน
เพม่ิ เตมิ อกี ในภาคเรียนต่อไป
4. เด็กหญิงวาสนา สุดจิตร หลงั จากฝึ กเขียนครบ 4 ใบงานแลว้ มีผลพฒั นาการข้ึนตามลาํ ดับ
อยใู่ นเกณฑด์ ี
5. เดก็ หญงิ อมลิ ตา กลา้ ศึก จากการฝึกเขียนครบ 4 ใบงานแลว้ มใี บงานแลว้ มผี ลพฒั นาการอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ จากตารางคะแนนท่ีบนั ทึกจะเห็นว่า คะแนนท่ไี ดจ้ ะคงที่แต่ถา้ จะให้ดีควรฝึก
เขียนเพ่มิ เตมิ อีกต่อไปในเทอมหนา้

จากการฝึ กการอ่านและการเขียน โดยรวมจะเห็นว่านักเรียนที่ไดร้ ับการฝึ กมีพฒั นาการ
ทางภาษาไทยดีข้นึ จึงควรนาํ ผลการวจิ ยั น้ีไปใชก้ บั เดก็ นกั เรียนกลมุ่ อน่ื ๆ อีกตอ่ ไป

วิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชน้ั เรียน
สาระการเรียนรภู้ าษาไทย

เรื่อง ศึกษาการอ่าน การเขียนภาษาไทยชนั้ ป.4/1
โดย

นางขวญั ใจ บญุ เครือ
ตาํ แหน่ง ครู ค.ศ. 3
โรงเรียนบา้ นนกงาง
สํานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

หวั ขอ้ วิจยั
การสร้างแบบฝึ กทกั ษะการอ่านจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนกั เรียนช้นั ประถมศกึ ษาปี ที่ 4/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลยั

ความเป็นมาและความสาํ คญั ของปัญหา
การอา่ นเป็นทกั ษะท่จี าํ เป็นอยา่ งย่งิ ตอ่ การศกึ ษาหาความรู้ และพฒั นาชีวติ ซ่ึงนอกจากจะทาํ ให้เกิด
ความรู้แลว้ ยงั ก่อใหเ้ กิดความสนุกสนานเพลดิ เพลนิ และส่งเสริมให้มีความคดิ ริเร่ิมสร้างสรรคไ์ ด้
แนวคิด
ในการดาํ เนินชีวติ การอ่านจึงเป็นหวั ใจของการศึกษาทุกระดบั และเป็ นเคร่ืองมอื ในการแสวงหา
ความรู้เร่ืองต่างๆ
การอา่ นทดี่ ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้ งอ่านแลว้ จบั ใจความได้ สรุปสาระสาํ คญั ของเร่ืองทีอ่ า่ นได้
แต่การสาํ รวจการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้ รียนพบวา่ ปัญหาทีส่ าํ คญั ในการอา่ นของ
ผเู้ รียน คอื
อ่านแล้วจบั ใจความสําคญั ไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่สามารถแยกความรู้ ขอ้ เท็จจริง
ขอ้ คดิ เห็น
ไม่สามารถแยกใจความสําคญั กบั ใจความรองได้ ทาํ ให้ไม่ไดร้ บั ประโยชน์จากการอ่านเทา่ ท่ีควร
ท้งั ยงั เป็นปัญหาอุปสรรคตอ่ การเรียนรู้และการศกึ ษาวชิ าตา่ งๆดว้ ย
หลกั สูตรการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน พุทธศกั ราช 2544 ไดก้ าํ หนดคุณภาพของผูเ้ รียนดา้ นความเขา้ ใจใน
การอ่านไวใ้ นแต่ละระดับการศึกษาดงั น้ี ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 1-3 กาํ หนดให้อ่านแล้ว ....เขา้ ใจ
ขอ้ ความท่อี า่ น.....
ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ....อ่านแล้วจับประเด็นสําคญั แยกขอ้ เท็จจริงและขอ้ คิดเห็น วิเคราะห์
ความ ตีความ สรุปความได.้ ... ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 1-3 อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นเชิง วิเคราะห์
ประเมินค่าเร่ืองที่อ่านอย่างมีเหตุผลและช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 4-6 ....อ่านแลว้ สามารถตีความ แปล

ความ และขยายความเร่ืองทอี่ ยา่ งลึกซ้ึง วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าเรื่องท่ีอา่ นได.้ ... ซ่ึงผูเ้ รียนจะ
มีคุณภาพดงั กล่าวได้ ตอ้ งมีความสามารถในการอ่าน จบั ใจความและเขา้ ใจเร่ืองราวต่างๆ จากการ
อา่ นไดเ้ ป็นอยา่ งดี
จากท่ีผูว้ ิจยั สอนวิชาภาษาไทยในระดบั ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 4/8 พบว่ามีนกั เรียน 8 คน อ่านแลว้
ไม่สามารถจบั ประเด็นสาํ คญั แยกขอ้ เท็จจริง ขอ้ คิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ และสรุปความได้
ดังน้ันผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ ท่ีจะพัฒนาทกั ษะการอ่านจบั ใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ซ่ึง
ประกอบดว้ ย Who(ใคร) What (อะไร) Where(ทไ่ี หน) When(เม่ือไร) Why(ทาํ ไม) How(อยา่ งไร)
เขา้ มาร่วมใชใ้ นแบบฝึกทกั ษะการอ่าน จบั ใจความ เพ่ือเป็ นตวั ช้ีนาํ ในการอา่ น กระตุน้ ให้นกั เรียน
เขา้ ใจและสามารถจบั ใจความสาํ คญั ของเรื่องทอี่ า่ นได้

จุดประสงค์
เพอ่ื สร้างแบบฝึกทกั ษะการอ่านจบั ใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนกั เรียนช้นั ประถมศกึ ษาปี
ที่ 4/8

ประชากร/กลุ่มตวั อยา่ ง
นักเรียนช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 4/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2561 จาํ นวน 40 คน

นวตั กิ รรม/เคร่ืองมือ
แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนิค 5W1H กลมุ่ สาระการเรียนรู้วชิ าภาษาไทย
ช้นั ประถมศกึ ษาปี ท่ี 4 โดยการอา่ นจบั ใจความ เรื่องส้ัน

วิธิดาํ เนินการ
การเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู
1.ทดสอบความสามารถการอ่านจบั ใจความโดยใชแ้ บบทดสอบ
2.นาํ แบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนิค 5W1H ไปใชก้ บั นกั เรียน
3.ทดสอบความสามารถดา้ นการอา่ นจบั ใจความหลงั การทดลองโดยใชแ้ บบทดสอบ
การวิเคราะหข์ อ้ มลู /สถติ ทิ ใ่ี ชใ้ นการวิจยั
1.วเิ คราะหค์ ะแนนผลสัมฤทธ์ิการอา่ นจบั ใจความดว้ ยค่าเฉลี่ย
2.เปรียบเทยี บคะแนนความแตกตา่ งระหวา่ งกอ่ นและหลงั การใชแ้ บบฝึก

ผลการวจิ ยั
จากผลการวิเคราะหข์ อ้ มูลที่ไดจ้ ากการใชแ้ บบฝึ กทกั ษะการอ่านจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนิค 5W1H
ของนกั เรียนช้นั ป.4/8 แต่ละชุดพบวา่ ก่อนการใช้แบบฝึก นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบั
ใจความมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.25 แต่ภายหลงั ใชแ้ บบฝึกนกั เรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 70.00
ท้งั น้ีเพราะแบบฝึ กทกั ษะ การอ่านจับใจความท้ัง 4 ชุดเป็ นแบบฝึ กพฒั นาทักษะการอ่านที่จัด
กิจกรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํ ให้นกั เรียนไดป้ ฏิบตั ิจริงเชื่อมโยงกบั ชีวิตประจาํ วนั สามารถ
นาํ ไปใชใ้ นชีวติ จริงได้

บทคดั ยอ่
การสร้างแบบฝึ กทกั ษะการอ่านจบั ใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนกั เรียนช้นั ประถมศกึ ษาปี ท่ี 4/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลยั พบวา่ ก่อนการใชแ้ บบฝึก
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.25 ภายหลงั ใช้แบบฝึ ก
นกั เรียนมีคะแนนเฉลยี่ ร้อยละ 70.00 สรุปไดว้ ่าแบบฝึกทกั ษะการอา่ นจบั ใจความท้งั 4 ชุดสามารถ
พฒั นาทกั ษะการอ่านท่ีจดั กิจกรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทาํ ให้นกั เรียนไดป้ ฏิบตั ิจริงเช่ือมโยง
กบั ชีวิตประจาํ วนั สามารถนาํ ไปใชไ้ ดใ้ นชีวติ จริง


Click to View FlipBook Version