The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

010 นายเรวัตร ทองประดับ ฟอตฟอดิโอ้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-02 04:31:29

010 นายเรวัตร ทองประดับ ฟอตฟอดิโอ้

010 นายเรวัตร ทองประดับ ฟอตฟอดิโอ้

Rewat Thongpradab

PORT FOLIO

PORTFOLIO

ประวตั สิ ว่ นตวั

นายเรวตั ร ทองประดบั
ชอื่ เล่น น็อต
เกดิ วนั ที่ 13 เดอื น กมุ ภาพนั ธ ์ พ.ศ.2541
กรุป๊ เลอื ด O

สญั ชาติ ไทย
เชอื้ ชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ

ตดิ ตอ่

Facebook :
Rewat Thongpradab
Instagram : not_rewat
ID LINE : not0630546432

อเี มล ์

[email protected]

เบอรโ์ ทร. 061-0934994

คานา

แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) ผมไดจ้ ดั ทาํ ขนึ้ เพอื่ นําเสนอ
ขอ้ มูลเกยี่ วกบั ประวตั สิ ว่ นตวั ความรทู ้ กั ษะตลอดจนกจิ กรรมทผม
ทาํ ระหวา่ งเรยี นโดย แฟ้ มสะสมผลงานฉบบั นีป้ ระกอบไปดว้ ย
เอกสารเกยี่ วกบั ประวตั สิ ว่ นตวั ประวตั ทิ างการศกึ ษา ซงึ่ ทําใหผ้ ม
เกดิ ความภาคภมู ใิ จรวมทง้ั ภาพกจิ กรรมตา่ งๆทผี่ มไดเ้ ขา้ รว่ มทาํ
กจิ กรรมผมหวงั วา่ แฟ้ ม สะสมผลงานฉบบั นีจ้ ะ
ทาํ ใหท้ กุ ทา่ นทอี่ า่ นไดเ้ ห็นถงึ คณุ คา่ ความสามารถโดยรวมของ
ผมมากยงิ่ ขนึ้

เรวตั ร ทองประดบั

สารบญั

PORTFOLIO
ประวตั สิ ว่ นตวั

EDUCATIONAL
ประวติ กิ ารศกึ ษา

ACTIVITIES PERFORMANCE
กจิ กรรมและผลงาน

DIPLOMA
ประกาศนียบตั ร

ประวตั สิ ว่ นตวั

ประวตั ิ
นายเรวตั ร ทองประดบั ชอื่ เลน่ น็อต
เกดิ วนั ที่ 13 เดอื น กมุ ภาพนั ธ ์ พ.ศ.2541
กรปุ ๊ เลอื ด O สญั ชาติ ไทย เชอื้ ชาติ ไทย
ศาสนา พทุ ธ
ภมู ลิ าํ นา
16/2 หมู่ 5 บา้ นหนองแสง ตาํ บลไพศาล
อาํ เภอประโคนชยั จงั หวดั บรุ รี มั ย ์ 31140
การศกึ ษา
จบชนั้ อนุบาลศกึ ษาที่ :โรงเรยี นบา้ นไพศาลสามมคั คี
จบชนั้ ประถมศกึ ษาตอนตน้ ที่ :โรงเรยี นบา้ นไพศาลสามมคั คี
จบชน้ั ประถมศกึ ษาตอนปลายที่ :โรงเรยี นบา้ นจอมบงึ
จบชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ที่ :โรงเรยี นเมอื งตลงุ พทิ ยาสรรพ ์
จบมธั ยมศกึ ษาตอนปลายที่ :โรงเรยี นเมอื งตลงุ พทิ ยาสรรพ ์
ปัจจบุ นั : กาํ ลงั ศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรี ชนั้ ปี่ที่ 4
สาขาวชิ ารฐั ประศาสนศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร ์
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บรุ รี มั ย ์

ประวตั กิ ารศกึ ษา

โรงเรยี นบา้ นไพศาลสามมคั คี : ระดบั อนุบาล – ระดบั ประถมศกึ ษา ชนั้ ปี ท่ี 4
โรงเรยี นบา้ นจอมบงึ : ระดบั ประถมศกึ ษา ชน้ั ปี ท่ี 5-6
โรงเรยี นเมอื งตลงุ พทิ ยาสรรพ ์ : ระดบั มธั ยมตน้ ปี ที่ 3
: ระดบั มธั ยมปลายปี ที่ 6
ปัจจบุ นั : กาํ ลงั ศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรี ชน้ั ป่ี ท่ี 4

สาขาวชิ ารฐั ประศาสนศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร ์
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บรุ รี มั ย ์

กจิ กรรมและผลงาน

กจิ กรรมงานสงิ หอ์ สี าน

กจิ กรรม 5 ส.
ปรบั ภมู ทิ ศั น์
ทาํ ความสะอาดพฒั นาลาน
สาขาวชิ ารฐั ประศาสนศาสตร ์

กจิ กรรม
ถอดบทเรยี น รายวชิ า
ภาษาองั กฤษสาํ หรบั รฐั
ประศาสนศาสตร ์

โครงการส่งเสรมิ ความรกั ความ
สามคั คี ความเขา้ ใจในสทิ ธิ
หนา้ ทข่ี องตนเองและผูอ้ นื่ เพอื่
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของ
ชมุ ชนภายใตพ้ นื้ ฐาน
ประชาธปิ ไตยอนั มี
พระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็ นประมุข

โครงการป้ องกนั การแพร่
ระบาดของโควดิ -19

งานเปิ ดบา้ น
(Open House) มหาวทิ ยาลยั
ราชภฏั บรุ รี มั ย ์

โครงการพฒั นาบณั ฑติ และยกระดบั คณุ ภาพบณั ฑติ ใหเ้ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล

สมั มนารฐั ประศาสนศาสตร ์ “การบรหิ ารความขดั แยง้ ในการมสี ่วนรว่ มการ
จดั การสงิ่ แวดลอ้ ม”

หลกั สตู รระยะสน้ั “ภาวะผูน้ ําและจรยิ ธรรมสาํ หรบั ผูน้ ํา”

ประกาศนียบตั ร

หลกั สูตรการประยุกตแ์ ละพฒั นาเว็บไซตด์ ว้ ย Google Sites
สทิ ธมิ นุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม

ระบบราชการไทย
สาํ นักงานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น

ภาษาองั กฤษสําหรบั สํานักงาน
ไดเ้ ขา้ รว่ มอบรมออนไลนห์ ลกั สตู รระยะสนั้ นัก
บรหิ ารงานภาครฐั “ภาวะผูน้ ําและจรยิ ธรรมสําหรบั ผูน้ ํา”

การสรา้ งเว็บไซตพ์ าณิชยอ์ เิ ล็กทรอนิกส ์ ตอบโจทยธ์ รุ กจิ ออนไลน์

Thank you


Click to View FlipBook Version