The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alif iqbal, 2019-12-10 01:39:41

UNIT PG 2020 try

UNIT PG 2020 try

PERBINCANGAN
BAH.PELAJARAN
JABATAN AGAMA ISLAM
WILAYAH PERSEKUTUAN

UNIT PEMBANGUNAN
GURU

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN
PENDIDIKAN ISLAM

(AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH

PERSEKUTUAN) 1993 (AKTA 505)

• Seksyen 7 (2) (f) menjelaskan bahawa Majlis
hendaklah mempunyai kuasa;

“Untuk menubuhkan dan menyenggarakan
sekolah-sekolah Islam dan institusi-institusi latihan
dan penyelidikan Islam”

• Seksyen 96; Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran
Agama

 Seksyen 97; Sekolah Agama

“Majlis hendaklah mempunyai kuasa
untuk mendaftar Sekolah-sekolah
Agama Islam di Wilayah-Wilayah
Persekutuan”

FUNGSI & BIDANG TUGAS

 Melaksanakan akta-akta dan undang-
undang berkaitan Pendidikan Islam.

 Meningkatkan kualiti perkhidmatan

pendidikan di SRA, SIRAJ & KAFA

 Merancang pembangunan dan

penambahbaikan prasarana pendidikan.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk
menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan
islam berdasrkan Al-quran dan As-sunnah bagi
membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan
pandangan hidup sebagai hamba Allah yang
mempunyai tanggung jawab untuk membangun diri,
masyarakat, alam sekitar dan Negara kearah
mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di
akhirat

MATLAMAT PENDIDIKAN JAWI

Pendidikan Islam berperanan untuk membentuk dan
memperkembangkan semua potensi diri individu ke arah
menjadikan insan berilmu, beriman, beramal soleh,
berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

FALSAFAH PENDIDIKAN JAWI

Pendidikan satu usaha yang berterusan untuk
menyebarkan ilmu, kemahiran dan amalan mengikut Al-
quran dan As-sunnah, bagi melahirkan generasi yang
berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa, yang mampu
mendaulatkan islam di muka bumi ini , serta mencapai
kebahagian di akhirat.

VISI

Berilmu, Berakhlak Mulia,
Berketerampilan dan Beramal

MISI

Mendidik Pelajar Menjadi Insan
Kamil, Bertanggungjawab,

Berdisiplin dan Bertaqwa kepada
Allah S.W.T.

MOTO
SRASAA

“ Bersatu Menuju Kecemerlangan
SRASAA ”

PIAGAM SRASAA

“ Sedia memberi kerja sama kepada ibu bapa
penjaga dengan penuh rasa tanggungjawab,

mesra dan prihatin ke arah perkhidmatan yang
cemerlang”

AMALAN

 “5S”
SENYUM

SAPA
SALAM
SOPAN
SEBAR

 SEBARKAN SALAM

 LEBARKAN SENYUMAN

CARTA ORGANISASI
BAHAGIAN PELAJARAN

KPPK
PHEI S52

KPP
PHEI S48

PENGURUSAN PENYELARASAN & PENGURUSAN
SEKOLAH PENAZIRAN AKADEMIK

PENTADBIRAN SRA/KAFA UNIT PENTADBIRAN & UNIT PERANCANGAN
PPK KEURUSETIAAN AKADEMIK/KURIKULUM
PPK
PHEI S41 PHEI S44 PPK
PPPS DG 44
UNIT PEMBANGUNAN UNIT PENYELARASAN
GURU SEKOLAH AGAMA/TAHFIZ UNIT PENILAIAN &
PP PEPERIKSAAN
SWASTA PP
PPPS DG41/44 PP PPPS DG41
UNIT PEMBANGUNAN
PHEI S41
INFRASTRUKTUR
PPK UNIT PENAZIRAN
PP
PHEI S44
PPPS DG41
UNIT PENGURUSAN HEM
PP

PPP DG 34

CARTA ORGANISASI
BAHAGIAN PELAJARAN (UNIT PEM. GURU)

EN.MOHD ALPIFPPIPHQKSEBPPDAIPPGSLSK45B12./4H4J. SHAH BANI

EN.MOHD ALIF IQBAL B. HJ. SHAH BANI
PPS

PPPS DG41/44

EN.MOHD ALIF IQBAL B. HJ. SHAH BANI
PPS

PPPS DG41/44

PN. NOR HANIZA OTHMAN
PPPDG29

PN.NOR HAIDDAH BT. MD EN.ZAHREN ZAM ZAM
YASSIN PENYELIA KAFA
PT S19
N 19
(SECARA PENTADBIRAN)

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN
(SRASAA) 2018

PEN.PENGARAH .
UNIT PEM.GURU
MOHD ALIF IQBAL BIN PENYELIA KAFA
HJ.SHAH BANI SURIA BT. ZAINI

PEN.PEG PENGURUSAN
ZALINAH BT HJ MAKHDOM

PEMBANTU TADBIR
NIK MOHD RIZAL B.

MOHAMAD

CARTA FUNGSI
BAHAGIAN PELAJARAN

KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN

KETUA PENOLONG
PENGARAH

PENGURUSAN PENYELARASAN & PENGURUSAN
SEKOLAH PENAZIRAN AKADEMIK

Menguruskan pentadbiran Menyelaraskan fungsi Menguruskan program

hal ehwal sekolah Bahagian, termasuk akademik termasuk

termasuk dalam aspek pengurusan dan merancang pembangunan

mengenal pasti keperluan pentadbiran, kewangan, dan kemajuan pendidikan

dan penyenggaraan, sumber manusia, merangkumi penggubalan

penubuhan dan program dan aktiviti, kurikulum , penyediaan

pendaftaran SRA dan melaksanakan penaziran buku-buku teks serta

KAFA termasuk aspek bagi sekolah-sekolah yang mengukur pencapaian

perjawatan dan berdaftar dengan JAWI akademik murid melalui

pembangunan latihan serta mengurus penilaian dan peperiksaan

guru SIRAJ/SRA & KAFA pendaftaran dan menyelia yang telah ditetapkan.

dan juga pengurusan hal operasi sekolah agama/

ehwal murid terutama tahfiz swasta di Wilayah

menyelaraskan program/ Persekutuan.

aktiviti ko-kurikulum.

PUNCA KUASA
(UNIT PEMBANGUNAN GURU)

 Cadangan melaksanakan program Pendidikan
Integrasi Peringkat Rendah, Jabatan Agama Islam
Wilayah Persekutuan (JAWI) bermula pada tahun
2013.

 Keputusan Mesyuarat Majlis Agama Islam Wilayah
Persekutuan kali ke-130 Bil. 4/2014.

 Pengkerangkaan dan Pendokumenan (Gerak Kerja)
2015.

 Pelaksanaan dan Operasi 2016.

KURSUS/BENGKEL/LATIHAN

PERUNTUKAN AKAUN
AMANAH

Kursus Pengajaran Dan Pemudahcara (Pdpc)
Kurikulum KSRA SIRI 1

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT

1) Bayaran - MASJID WILAYAH / USTZH UPIK
Makan Minum Peserta MASJID UST. HELMI
:Rm15.00 X 40 Orang X
2 Hari : RM 1,200.00 USAMAHDEWAN
JEJANTAS (JAWI)
2) Penceramah :
Rm150.00 X 6 Jam X 2

Hari :

Kursus Pengajaran Dan Pemudahcara (Pdpc)
Kurikulum KSRA SIRI 2

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
1) Bayaran -
Makan Minum DEWAN JEJANTAS USTZH UPIK
(JAWI)
Peserta :Rm15.00 X
40 Orang X 2 Hari : MASJID WILAYAH / UST. HELMI
MASJID USAMAH
RM 1,200.00

2) Penceramah
: Rm150.00 X 6 Jam X

2 Hari :
RM 1,800.00

Bengkel Pengajaran Dan Pemudahcara (Pdpc)
Subjek Jawi (Labuan)

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
1) Bayaran - USTZH DALILAH
Makan Minum (MUNSYI DBP)

Peserta :Rm15.00 X JAWI LABUAN -
40 Orang X 2 Hari :

RM 1,200.00

2) Penceramah
: Rm150.00 X 6 Jam X

2 Hari :
RM 1,800.00

Bengkel Modul Pembangunan Teknologi
Pendidikan (Google Classroom) Siri 1

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
1)Bayaran - Makan PN.NORMIE
Minum Peserta
:Rm15.00 X 35 MASJID EN.KHAIRUL
Orang X 2 Hari : WILAYAH/ JAWI
RM 1,050.00

2)Penceramah :
Rm150.00 X 6
Jam X 2 Hari :
RM 1,800.00

Bengkel Modul Pembangunan Teknologi
Pendidikan (Google Classroom) Siri 2

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
1)Bayaran - Makan EN.YASSIR
Minum Peserta
:Rm15.00 X 35 MASJID EN KAMARUDDIN
Orang X 2 Hari : WILAYAH/ JAWI
RM 1,050.00

2)Penceramah :
Rm150.00 X 6
Jam X 2 Hari :
RM 1,800.00

Bengkel Modul Pembangunan Profesion Keguruan
& Intergriti Siri 1

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
Bayaran Penginapan
Dan Makan Minum PUSAT KOKO
Peserta : Rm100.00 X SELANGOR/ILA
30 Orang X 3 Hari X 2

Siri

Bayaran Kepada
Penceramah :

Rm150.00 X 6 Jam X 3
Hari X 2 Ahli Panel
: RM

Bengkel Modul Pembangunan Profesion Keguruan
& Intergriti Siri 2

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
Bayaran Penginapan EN.YASSIR
Dan Makan Minum
Peserta : Rm100.00 X PUSAT KOKO EN KAMARUDDIN
30 Orang X 3 Hari X 2 SELANGOR/ILA

Siri

Bayaran Kepada
Penceramah :

Rm150.00 X 6 Jam X 3
Hari X 2 Ahli Panel
: RM

Bengkel Modul Pembangunan Profesion Keguruan
& Intergriti Siri 2

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
Bayaran Penginapan EN.YASSIR
Dan Makan Minum
Peserta : Rm100.00 X PUSAT KOKO EN KAMARUDDIN
30 Orang X 3 Hari X 2 SELANGOR/ILA

Siri

Bayaran Kepada
Penceramah :

Rm150.00 X 6 Jam X 3
Hari X 2 Ahli Panel
: RM

Bengkel Modul Pembangunan Profesion Keguruan
& Intergriti Siri 2

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT
Bayaran Penginapan
Dan Makan Minum PUSAT KOKO
Peserta : Rm100.00 X SELANGOR/ILA
30 Orang X 3 Hari X 2

Siri

Bayaran Kepada
Penceramah :

Rm150.00 X 6 Jam X 3
Hari X 2 Ahli Panel
: RM

Tertakluk pada pindaan

Kursus Program Tranformasi Minda (PTM) JAWI
Siri 1

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT

Bayaran Makan Minum Peserta IPG / IAB
: Rm30.00 X 85 Orang X 5 Hari

Bayaran Kepada Penceramah :
Rm200.00 X 30 Jam

3) Bayaran Kepada
Fasilitator : Rm100.00 X 12 Jam

X 7 Orang

Tuntutan Perjalanan
Penceramah : Rm2,000

Bayaran Pengangkutan (Bas
Pergi & Balik) : Rm1,500 X 2 Biji

Tertakluk pada pindaan

Kursus Program Tranformasi Minda (PTM) JAWI
Siri 2

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT

Bayaran Makan Minum Peserta IPG / IAB
: Rm30.00 X 85 Orang X 5 Hari

Bayaran Kepada Penceramah :
Rm200.00 X 30 Jam

3) Bayaran Kepada
Fasilitator : Rm100.00 X 12 Jam

X 7 Orang

Tuntutan Perjalanan
Penceramah : Rm2,000

Bayaran Pengangkutan (Bas
Pergi & Balik) : Rm1,500 X 2 Biji

Tertakluk pada pindaan

JUMLAH KESELURUHAN

RM 107,800.00

KURSUS/BENGKEL/LATIHAN

PERUNTUKAN BELANJA
MENGURUS

KURSUS KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT) DALAM KSRA

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT

1) Bayaran - MASJID WILAYAH / USTZH UPIK
Makan Minum Peserta MASJID UST. HELMI
:Rm15.00 X 40 Orang X
2 Hari : RM 1,200.00 USAMAHDEWAN
JEJANTAS (JAWI)
2) Penceramah :
Rm150.00 X 6 Jam X 2

Hari :

*KURSUS PSIKOMETRIK

PERUNTUKAN TARIKH & PENCERAMAH
TEMPAT

1) Bayaran - MASJID WILAYAH / USTZH UPIK
Makan Minum Peserta MASJID UST. HELMI
:Rm15.00 X 40 Orang X
2 Hari : RM 1,200.00 USAMAHDEWAN
JEJANTAS (JAWI)
2) Penceramah :
Rm150.00 X 6 Jam X 2

Hari :

JUMLAH KESELURUHAN

RM 5,700.00

SYARAT KEMASUKAN MURID

 Warganegara Malaysia (Ibu,bapa dan murid).
 Lulus Ujian Kelayakan Saringan
 Keutamaan kepada murid Tadika Islam MAIWP.
 Menetap di Wilayah Persekutuan.
 Murid telah mendaftar di Sekolah Kebangsaan dan

SRA yang terkini.

* Pesanan Buat Semua :
Buat Permohonanlah dimana-mana
sekolah agama yang lain.

PROSES RAYUAN

1 – 12 Julai 2019

 Surat rasmi kepada:

Ketua Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Pelajaran Tingkat 3

Kompleks Pusat Islam

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

Jalan Perdana 50676 Kuala Lumpur
 Lampirkan salinan surat tidak berjaya
 Hantar surat rayuan hanya ke sekolah sahaja dalam

tempoh yang ditetapkan
 Keputusan rayuan akan dikeluarkan oleh Pihak

Jabatan pada 2 September 2019

DOKUMENTASI KURSUS 2019

 Pelaksanaan:
 Melibatkan 2 kelas sesi pagi 6 sesi petang.
 Melibatkan 14 kelas SIRAJ
 Sebuah kelas dengan nisbah muridnya 35 - 40 orang.
 Jumlah keseluruhan murid bagi semua kelas dan sesi seramai
731 orang murid.
 Jumlah guru 44 orang termasuk Guru Besar.
 Waktu Persekolahan SRA 7.45 pagi hingga 10.45 pagi dan
2.30 petang hingga 5.30 petang.
 Waktu persekolahan SIRAJ 7.30 pagi – 4.00 petang
 Waktu Persekolahan SIRAJ 7.30 – 12.00 Tengahari ( Jumaat )
 Solat Dhuha 9.00/ pagi dan Asar 5.00 petang.

LATAR BELAKANG SEKOLAH

Sekolah Rendah Agama/SIRAJ Al-Alusi Kampung Datok
Keramat (SRASAA) merupakan sekolah di bawah Jabatan
Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Kedudukan
sekolah ini berhampiran dengan jalan raya utama Kampung
Datok Keramat. SRASAA mempunyai 5 blok bangunan iaitu
Blok A, Blok B, Blok C, bangunan Tadika (milik MAIWP) dan
kantin.

Pentadbiran sekolah terdiri daripada seorang Guru Besar, Guru
Penolong Kanan Pentadbiran &Pengurusan, Guru Penolong
Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum serta
dibantu oleh semua guru SRASAA, disamping seorang
pembantu tadbir.

Tel : 03-42562990 / 03-42561465

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Rendah Agama Al-Alusi Kampung Datok Keramat
Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat
Datuk Harun bin Haji Idris Al-Haj S.M. Menteri Besar Selangor
ketika itu pada 03 April 1969 bersamaan 16 Muharram 1389 di
atas tanah seluas 1.2 ekar. Sebelum tertubuhnya Wilayah
Persekutuan 1972

Pada permulaannya, sekolah ini mempunyai dua bangunan satu
tingkat separuh batu dan separuh papan yang mengandungi
bilik darjah, bilik Guru Besar, stor menyimpan barang-barang
dan satu tandas murid lelaki dan perempuan.

Dalam tahun 1969, jumlah purata pelajar yang belajar di sekolah
ini seramai 60 orang dengan tiga orang guru sebagai tenaga
pengajar.

Apabila Wilayah Persekutuan ditubuhkan pada 1 Februari 1972,
sekolah ini telah ditadbir sepenuhnya oleh Jabatan Agama
Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Pada tahun 1995, JAWI
telah membina satu blok bangunan piawai empat tingkat dan
telah dirasmikan oleh Drs. Sulaiman bin Muhamad selaku
Timbalan Menteri Jabatan di Perdana Menteri ketika itu pada
23 September 1995.

Pada tahun 2003 pula, pihak JAWI telah membina bangunan
tambahan satu blok empat tingkat. Selain itu pihak JAKIM
juga telah membina bangunan satu tingkat untuk Tadika Islam
termasuk Kantin dan projek tersebut siap sepenuhnya pada
tahun 2006. Bangunan baru ini telah sempurna dirasmikan
oleh Yang Berhormat Dato’ Abdullah bin Mohamad Zain pada
tahun 2007. Di dalam kawasan Sekolah Rendah Agama Al-
Alusi Kampung Datok Keramat juga terdapat kelas-kelas yang
digunakan oleh TADIKA Islam di bawah seliaan Majlis Agama
Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).

Bermula pada tahun 2016, Jabatan Agama Islam Wilayah
Persekutuan melalui Bahagian Pelajaran telah mengorak
langkah baru dengan mengwujudkan Sekolah Integrasi
Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah
Persekutuan dengan singkatannya (SIRAJ).

Pengwujudan SIRAJ di SRA Al-Alusi bermula dari tahun
satu dengan menyediakan empat buah kelas yang boleh
menempatkan 140 orang murid. Jumlah empat buah kelas
dan pengambilan 140 orang murid ini berterusan
sehingga tahun 2018.

Pengambilan murid pada tahun 2019 telah ditetapkan dua
buah kelas dengan menempatkan seramai 72 orang murid
sahaja.

OBJEKTIF SRA/SIRAJ AL-ALUSI
(SRASAA)

 Meningkatkan Prestasi Akademik Dari Segi Kualiti
Dan Kuantiti

 Meningkatkan Pencapaian Dan Kecemerlangan
Kurikulum Dan Ko-Kurikulum

 Membentuk Dan Melahirkan Insan Yang Berilmu,
Berakhlak Mulia, Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah
S.W.T

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 JAWATAN KUASA PENGURUSAN

 JAWATAN KUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN
 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum
 Jawatankuasa Peperiksaan,Penilaian dan Pentaksiran KSRA & KSSR
 Panitia Pelajaran
 Jawatankuasa Ko-Kurikulum
 Jawatankuasa KSSR
 Guru Aset
 Setiausaha LADAP
 Guru Data
 Guru Kelas

 JAWATAN KUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
 Jawatankuasa/Lembaga Disiplin/Pengawas
 Jawatankuasa Dakwah
 Jawatankuasa Pusat Sumber (PS)
 Jawatankuasa 3K ( Kebersihan, Keselamatan dan Keceriaan )
 Jawatankuasa Kebajikan & Kesihatan ( Murid & Guru )
 Guru SPBT
 Jawwatankuasa Kantin

Sekolah integrasi rendah
agama jawi (siraj)

SEKOLAH RENDAH AGAMA/SIRAJ
AL-ALUSI DATUK KERAMAT.
( SRASAA )

Carta Perbatuan SIRAJ 2019/2020

BIL PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

Permohonan Kelayakan /
1 Kemasukan Tahun 1 /
/
SIRAJ

Ujian Kelayakan Tahun 1
2 SIRAJ (UK1S)

Keputusan UK1S &
3 Surat Tawaran

Pengesahan Penerimaan /
4 Tawaran

5 Rayuan UK1S /
/
6 Keputusan Rayuan UK1S
Ambil FAIL & /

7 Borang Data Murid

Pendaftaran, Hari Taaruf, /
8 Bayaran Persekolahan/

Dan Pembelian Buku

KURIKULUM TAHAP SATU (TAHUN 1) KSSR

BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) MASA

1 Bahasa Malaysia KSSR 8
2 Bahasa Inggeris 7
3 Pendidikan Islam 240 2
4 Pendidikan Jasmani 210 2
5 Pendidikan Kesihatan 60 1
6 Matematik 60 6
7 Pendidikan Kesenian: 30 2
8 Dunia Sains dan Teknologi 180 3
9 Bahasa Arab Komunikasi 60 1
90 32
Jumlah
30
960

Tertakluk pada pindaan


Click to View FlipBook Version