The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beshariqakm, 2021-11-04 05:11:37

Бешариқ тонги - 45

С М
У К


2021 ЙИЛ - Ё ШЛАРНИ Қ Ў ЛЛАБ - Қ УВВАТЛАШ ВА

А Ҳ ОЛИ САЛОМАТЛИГИНИ МУСТА Ҳ КАМЛАШ ЙИЛИАссалому алайкум, азизлар!


Бешариқ тумани
ҳокимлигининг
ижтимоий-сиёсий
нашрийил
15

майдан

бошлаган
1932
чиқа
Газета
Газета 1932 йил 15 майдан чиқа бошлаган. .
2021 ЙИЛ 6 НОЯБРЬ, Газета ҳафтада
ШАНБА, № 45 (8978) бир марта чиқади
(Баҳоси келишилган нархда)
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТ ОНДА ЯНГИЧА Д УНЁҚАРАШ
МАҚСАДИМИЗ -


ОБОД ВА ФАЙЗЛИ ЯШАШ


Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2 ноябрь куни аҳолини уй-жой билан
таъминлаш ҳамда яшил майдонларни кенгайтириш чора-тадбирлари муҳокамаси
юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди.
Бу икки масала ҳам Шавкат Мир- бир ҳудудда ер майдонларини Биринчи навбатда, мавжуд ва
зиёевнинг сайловолди дастурида аниқлаб, уларнинг бош режасини янгидан барпо этиладиган яшил
белгиланган муҳим вазифалардан. ишлаб чиқиш бўйича топшириқлар майдонларга туман ёки шаҳар
Халқ билан учрашувларда давла- берилди. ҳокимининг қарори билан масъул
тимиз раҳбари инсон қадрини “Янги Ўзбекистон” массивлари белгиланадиган бўлди. Улар дарахт-
улуғлаш, муносиб турмуш шароитла- қуриш учун келгуси йилда 15 трил- ларни парваришлаш билан бирга,
ри яратиш асосий мақсад бўлишини лион сўм ажратилиши белгилан- ушбу ҳудудни обод сақлашга ҳам
айтган эди. Буларнинг бош омили ди. Бу маблағ ипотека кредити бе- жавоб беради.
эса, аввало, уйли бўлиш, обод ва риш учун банкларга йўналтирилади. Ободонлаштириш бўлимлари
ЯККАТУТДА
файзли яшашдир. Қурилиш инвесторлар ҳисобидан махсус техника билан таъминла-
Сўнгги йилларда юртимиз- амалга оширилади. нади, зарур жойларда суғориш ЯККАТУТДА
да ипотека дастурлари доираси- Келгуси йили янги массивларда тармоқлари барпо этилади. Эко-
УН КОРХОНАСИКОРХОНАСИ
да 140 мингдан ортиқ хонадонли қуриладиган уйларнинг мингтаси УН
уй-жойлар барпо этилди. Бу ун- эҳтиёжманд оилалар ва ёлғиз аёл- логия, дарахт экиш ва парвариш-
дан олдинги йилларга қараганда лар учун давлат томонидан сотиб лаш масалаларига ҳокимларнинг Тадбиркорлар ва хорижий ин- лари бўлиб, 200 та иш ўрни яра-
10 мартадан ҳам кўп. Шу билан олинади. Бунинг учун, қурилиш таш- қурилиш бўйича ўринбосарлари весторларга яратилаётган тилади. Лойиҳа ташаббускори
бирга, бу ишларни давом этти- килотларига 220 миллиард сўм ол- масъул бўлади. қулай инвестицион муҳит ту- ООО “Мирстрой” бўлиб, у тад-
риш зарур. Мамлакатимизда ҳар диндан ўтказиб берилади. Кўп қаватли уйларга туташ ҳу- файли мамлакатимизда, жум-
йили 300 мингга яқин никоҳлар Бугунги кунда уйларнинг бир ква- дудлар уй-жой мулкдорларига биркор Б. Аслонбеков томони-
қайд этилмоқда. Келгуси беш йил- драт метри нархи ўртача 4 милли- яшил майдонлар барпо этиш учун ладан, туманимизда кўплаб дан амалга оширилмоқда.
да аҳоли сони 38 миллионга ети- он 500 минг сўмни ташкил этмоқда. бириктирилади ва у ерда қурилиш ишлаб чиқариш корхоналари Янги корхонага биринчи
ши кутилмоқда. Уйлар қурилиши Йиғилишда янги массивлардаги қилишга рухсат берилмайди. Муас- ишга туширилмоқда. ғишт қўйиш маросимида туман
кўлами шунга мувофиқ кенгайти- нархни шу миқдорда сақлаб қолиш сасалар ҳовлиси, маҳаллалар, йўл ва 2022 йилда ишга тушиши ре- ҳокими Р. Жўраев, тадбиркор-
риб борилади. Ҳар бир ҳудудда бар- вазифаси қўйилди. Шу мақсадда, дала четларига дарахтлар экилади. жалаштирилган янги ун ишлаб
по этиладиган “Янги Ўзбекистон” янги массивларни ички ва ташқи Йиғилишда 10 декабрга қадар да- чиқариш корхонасига таъмал то- лар ва жамоатчилик вакилла-
массивлари бунда муҳим ўрин ту- инфратузилма билан таъминлаш- рахт экиш бўйича “долзарб 40 кун- ши қўйилди. ри иштирок этишди.
тади. Келгуси беш йилда уларда 250 га бюджетдан ҳар йили 1 трилли- лик” эълон қилинди. Яккатут қишлоғида 5 гек- -----------------------------------
мингдан зиёд оила уй билан таъ- он сўм ажратилиши белгиланди. Ўрмон хўжалиги давлат қўми- тар майдонда бунёд этилаёт- СУРАТДА: қурилиш лойиҳаси
минланади. Келгуси йилдан цемент ишлаб тасига ҳокимлар билан бирга, ҳар ган ушбу корхонанинг лойиҳа кўздан кечирилмоқда.
Йиғилишда шу борадаги бунёд- чиқарувчилардан фойда солиғи 20 бир ҳудуднинг иқлим шароитига мос
корлик ишларининг ташкилий, фоиздан 15 фоизгача, ер қаъридан кўчатларни кўпайтириш ва етказиб қиймати 3 миллион АҚШ дол- Ф. ЗОКИРОВ олган сурат.
молиявий жиҳатлари муҳокама фойдаланганлик учун солиқ 2 ба- бериш вазифаси қўйилди. Бунинг
қилинди. Президентимиз “Янги раварга камайтирилмоқда. Шу- учун, қўмита ҳузурида “Яшил ҳудуд” ОСОЙИШТАЛИК ПОСБОНЛАРИГА
Ўзбекистон” массивлари комплекс нингдек, цемент импорти учун унитар корхонаси ва ҳар бир вило-
ривожланиш тамойили асосида бар- имтиёзлар муддати яна бир йил- ятда унинг филиаллари ташкил эти- ЭҲТИРОМ
по этилиши кераклигини таъкидла- га узайтирилади. Булар ҳам уйлар
ди. Яъни, ҳар бир массивда саноат нархи сезиларли тушишига сабаб ладиган бўлди... “Бек” тўйхонасида ички иш- лан тақдирлади.
лойиҳалари, хизмат кўрсатиш объ- бўлади. Соҳадаги ишларда Экология лар ходимлари куни муноса- Тадбирда ички ишлар хо-
ектлари ва ижтимоий инфратузилма Йиғилишда “Яшил макон” умум- қўмитасининг ўрни таъкидланиб, бати билан байрам тадбири димлари жамоат хавфсизли-
бир вақтда қурилади. У ерда одам- миллий лойиҳасини амалга оши- унинг тузилмаси, ваколат ва вази- бўлиб ўтди. гини таъминлаш, тинчлик ва
лар ҳам уйли, ҳам ишли бўлади. риш чора-тадбирлари ҳам кўриб фалари қайта кўриб чиқиш зарур- Тадбирда иштирок этган туман барқарорликни сақлаш, ёшларни
Келгуси йили Қорақалпоғистон чиқилди. Бу лойиҳа доирасида лиги таъкидланди...
Республикаси ва вилоятларда 40 йилига 200 миллион туп дарахт ва Кўчатчиликни ривожлантириш, ҳокими Р. Жўраев туман ички иш- ватанпарварлик руҳида тарбия-
та шундай замонавий мавзе бар- бута кўчатларини экиш, шу орқали кам сув талаб қиладиган дарахт нав- лар ходимларини муборакбод лаш йўлида сидқидилдан хиз-
по этиш мўлжалланган. шаҳарлардаги яшил майдонларни ларини кўпайтириш чоралари ҳам этиб, фидоийлик билан меҳнат мат қилишга сўз бердилар. Тад-
Қурилиш вазирлигига вило- ҳозирги 8 фоиздан 30 фоизга оши- белгиланди. қилаётган бир гуруҳ осойишта- бирда туман маданият бўлими
ят ҳокимлари билан бирга, ҳар риш режалаштирилган. ЎзА. лик посбонларини ташаккурно- бадиий ҳаваскорлари хизмат
ма ва қимматбаҳо совғалар би- кўрсатишди.
Президентимиз ўтказган ЯНГИ МАССИВДА
видеоселектор йиғилишида МАРРАГА ЕТГАНЛАРГА, БАЛЛИ!
қўйилган вазифалар тумани-
мизда босқичма-босқич амал-
га оширилмоқда. «Рапқон Телов файзи» ММТПда-
Бешариқ шаҳридаги Дала-Ҳ. ги «Йигитали пахтакор замини»
Олимжон МФЙда янги кўп фермер хўжалиги (раҳбари И. Йи-
қаватли уйлар қурилиши бош- гиталиев) заршунослари 44 гектар
ланди. Бу жойда барпо этилаёт- ердаги «Наманган-77» навли пах-
ган турар жой бинолари замо- тадан салкам 40 центнердан, 170
навий талабларга мос равишда тоннага яқин ҳосил олиб, йиллик
қад ростламоқда. Янги массив- режани бажаришди. Бу ғалабага
да 10 та 5 қаватли, шундан 2 та- механизатор Н. Аслонов, сувчи ва
си 40 хонадонга, 8 таси 20 хо- теримчилар С. Умаров, И. Соби-
надонга мўлжалланган уйлар ров, О. Рафиқова, М. Сотволдие-
қурилади. ва, Д. Отахонова, З. Мўминовалар
Айни кунда массивда қурилиш баракали ҳисса қўшишди. Йиғим-
ташкилотлари томонидан қаватли уйларда олиб борила- мақсадида массивда бўлди. теримда жамоага 48-отряд терим-
бунёдкорлик ишлари давом ётган қурилиш-монтаж ишла- Қурувчилар билан ишни жадал- чилари камарбаста бўлишди.
эттирилмоқда. рининг сифати, қурувчиларнинг лаштириш, камчилик ва муам- СУРАТДА: меҳнат нашъаси.
Туман ҳокими Р. Жўраев кўп иш жараёнлари билан танишиш молар хусусида суҳбатлашди. Т. ҲОШИМОВ олган сурат.
Beshariq AKM С М
У К

ешариқ
онги
т
2 2 Б Бешариқ тонги 2021 йил 6 ноябрь № 45 (8978) 45 (8978)
йил
6
2021
но
ябрь


ҚАРОР ВА ИЖРО Бугунги кунда йигит ва МУҚАДДАС ҚЎРҒОН
қиз ўзаро ихтиёрийлиги
ва тенг ҳуқуқлилиги асоси-
да турмуш қураётган бўл- ОИЛАВИЙ НИЗОЛАР
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг саларда, оилавий ажрим-
2021 йил 7 октябрда “Аҳолини асосий турдаги озиқ- лар, минг афсуски, учраб
овқат маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш турибди. САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ
ва ички бозорда нархлар барқарорлигини сақлашга Оилавий низоларни та-
доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 627-қа- аллуқлилик бўйича фуқа-
рори қабул қилинди. ролик судлари кўриб чиқа- Оила жамиятнинг асосий бўғинидир. Оилада ҳар бир
ди. Биргина бир оиланинг инсон улғаяди ва камол топади. Оила давлат ва жами-
ятда ўрни муҳим бўлганлиги сабабли Конституциямизга
НАРХЛАР арзимаган сабаблар билан алоҳида XIV боб билан киритилган. Конституциямизнинг
ўзаро жанжаллашиши на-
63-моддасида оила жамиятнинг асосий бўғинилиги, жа-
БАРҚАРОР БЎЛАДИ тижасида фуқаролик судла- мият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эгалиги,
рида бир неча тоифадаги
никоҳ томонларнинг ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқ-
фуқаролик ишларини кўри- лилигига асосланиши кўрсатилган.
лишига сабаб бўлади.
Эр-хотининг ўзаро ажра-
шиб кетиши натижасида озод қилинган бўлсада, бундай мухитда улғайган
фуқаролик судларида ни- қолган даъво аризалари фарзанд жамиятда ҳуқуқ-
коҳдан ажратиш, боланинг учун “Давлат божи ставка- бузар ёки жиноятчи бўлиб
таъминоти учун алимент лари тўғрисида”ги қонун- етишиш эҳтимоли мавжуд.
ундириш, ўзининг таъми- дан келиб чиқиб, давлат Биргина оилавий низо-
ноти учун алимент унди- божи тўлашга тўғри келади. ларнинг ортидан жуда кўп
риш, умумий мулк деб то- Эр-хотинлар ўртаси- шундай салбий оқибатлар
Қарор билан асосий тур- май кунига қадар божхона пиш ва умумий мулкни даги низо жиддийлаш- келиб чиқади.
ганда, ўзаро ёки қарин-
даги озиқ-овқат маҳсулот- божи тўланмайди. бўлиш, уйга киритиш, уй- дош-уруғлар ўртасида Жамиятларни бино, деб
лари нархлари мавсумий Шунингдек, 2021 йил 10 дан кўчириш, уй-жойдан муштлашувлар натижасида тасаввур қилсак, оила
ошишининг олдини олиш октябрдан 2021 йил 31 де- фойдаланиш ҳуқуқини маъмурий ҳуқуқбузарлик унинг ғишти ҳисобланади.
мақсадида 2022 йил 1 май- кабрга қадар гўшт (мол, йўқотган деб топиш, бо- Ғиштлар бўлмаса, бино бўл-
га қадар муддатда айрим қўй, товуқ), тирик ҳайвон- лани ўз тарбиясига олиш, ёки жиноятлар келиб чиқи- маганидек, оилалар бўлма-
турдаги товарлар, истисно лар (қорамол ва парранда) бола билан кўришиб ту- ши ҳолатлари ҳам учраб ту- са, жамиятлар бўлмаслиги
тариқасида, божхона бо- ва уларнинг маҳсулотла- риш тартибини белгилаш, ради. Бунинг натижасида турган гап. Ана шу ғиштлар
жидан озод қилинди. Жум- ри, картошка ҳамда музла- сарф-харажатларни унди- айбдор шахслар суднинг чиройли бўлса, иморат ҳам
ладан, бананлар, шу жум- тилган балиқни Ўзбекистон риш ва бошқа тоифадаги ҳукмига асосан жиноий жа- чиройли чиқади, ғиштлар
ладан, плантайнлар, янги Республикаси ҳудудига фуқаролик ишлари кўрили- вобгарликкка тортилади. пишиқ бўлса, иморат ҳам
ёки қуритилган финики, ан- олиб кириш, шунингдек, ши мумкин. Эр ва хотининг арзимаган
жир, ананас, авокадо, гуай- реализация қилиш бўйича Юқорида кўрсатиб ўтил- сабаб туфайли ажрашиши, пишиқ бўлади.
ява, манго, мангостан ёки айланмаларини қўшилган ган даъво тоифаларидан оқибатда, фарзандларнинг У. ХЎЖАҚУЛОВ,
гарциния, цитрус мевалар, қиймат солиғидан озод қи- боланинг таъминоти учун етим бўлиб, носоғлом ои- вилоят суди фуқаролик
папайя, олма, нок ва беҳи, лиш ҳам назарда тутилган. алимент ундириш, моддий ла муҳитида тарбия топи- ишлари бўйича судьяси.
киви каби мевалар ва озиқ- А. ҒАНИЕВ, таъминот ундириш ҳақи- ши, ота ёки онанинг меҳри- Ж. САТТОРОВ,
овқат маҳсулотларини им- туман адлия бўлими даги даъво аризалар учун га тўймасдан улғайишига вилоят суди судьясининг
порт қилишда 2022 йил 1 етакчи маслаҳатчиси. давлат божи тўлашдан сабаб бўлади. Келгусида катта ёрдамчиси.

2021 ЙИЛ 1 НОЯБРДАН
ХАБАРДОРМИСИЗ?
ҚОНУНЧИЛИКДА НИМАЛАР ЎЗГАРДИ?


СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИ матлар) давлат харидларидаги тини, хавфсизликни таъминлаш юридик шахслар IТ-парк рези- маҳаллий ижро этувчи ҳокими-
ҚИСМАН ҚИСҚАРТИРИЛДИ иштироки вақтинчалик чегара- ва ички тартибни сақлаш мақса- денти мақомини олиши мумкин ят органларида раҳбар ўринбо-
1 ноябрдан бошлаб Солиқ ко- ланиши мумкин. Ҳукумат қуй- дида амалга ошириладиган, шу- бўлади. Ёпиқ биноларда алоқа- сарларидан бирига рақамлашти-
дексида назарда тутилган қуйи- идагиларга асосланган ҳолда нингдек, давлат сирлари билан ни ташкил этиш мақсадида мо- риш бўйича (Chief Digital Officer)
даги имтиёзлар бекор қилинди. махсус рўйхатни («қора рўйхат») боғлиқ бўлган харид жараёнла- биль алоқа операторлари учун ваколатлари юклатилади.
Яъни ер солиғи бўйича эгаллаган шакллантиради ва тасдиқлай- ри ва шартномаларга нисбатан ажратилган радиочастота дои- ЯНГИ УСТАМАЛАР
ер участкалари, соғломлашти- ди. Яъни, иқтисодий тараққи- татбиқ этилмайди. расида 500 мВт дан ошмайди-
риш ҳамда дам олиш жойлари, ёт ва камбағалликни қисқарти- БОЖХОНАДА ЯНГИЛИК ган қувватда ишлайдиган база 1 ноябрдан бошлаб қуйида-
хусусан, дам олиш уйлари, аҳо- риш вазирлиги, Инвестициялар Божхона юк деклорациясини станцияларидан фойдаланишга ги ҳар ойлик устамалар жорий
лининг оммавий дам олиши ва ва ташқи савдо вазирлиги, Мо- расмийлаштириш вақти хавф да- рухсатномани расмийлаштириш этилди. Яъни, соғлиқни сақлаш
туризм учун жойлар, агар улар лия вазирлиги ва ССПнинг ҳу- ражасидан келиб чиқиб, 3 сутка- бўйича талаблар (таснифланган вазирлиги марказий аппарати ва
тадбиркорлик фаолияти учун дудий ҳокимиятлар билан ке- дан 1 кунгача қисқартирилади. объектлар яқинида ўрнатилади- соғлиқни сақлаш ҳудудий бош-
ажратилган бўлса, санаторий-ку- лишилган қўшма таклифлари, Товарларни божхона ҳамроҳ- ган мобиль алоқа база станци- қарув органлари ходимларига
рорт объектлари, агар улар ту- cooperation.uz порталида жой- ялари бундан мустасно) бекор - кўп йиллик ишлаганлик, рағ-
ристик зоналарда жойлашган лаштириладиган ҳамда тегишли лигида кузатиб бориш ўрнига қилинади. Мобиль алоқа опера- батлантириш коэффициентини
кўпроқ божхона назоратининг торлари телекоммуникация қу-
бўлса, фойдаланилмаётган май- сертификатларга эга бўлган то- инобатга олган ҳолда лавозим
варлар (ишлар, хизматлар) ва муқобил турларидан фойдалани-
донлар бўйича ер солиғининг рилмалари ва иншоотларининг маошига нисбатан коэффициент-
оширилган ставкалари қўллани- уларнинг ишлаб чиқарувчила- лади. ДБҚнинг хавфларни бош- қурилиш-монтаж, реконструк- ларда, Ўзбекистон Бадиий ака-
лади. Мол-мулк солиғи бўйича ри ҳақидаги маълумотлар, тен- қариш тизими автомобиль чега- ция, синовдан ўтказиш ва инте- демияси марказий аппарати хо-
санаторий-курорт хизматлари дер (танлов) иштирокчилари ра божхона постларида пайдо грация қилиш ишларини якун- димларига - лавозим маошига
кўрсатиш учун фойдаланилади- таклифларини баҳолашда маҳал- бўлади. Транспорт воситалари- лаш ҳамда тижорат мақсадида 100 фоиз миқдорида (бюджет
ган кўчмас мулк объектлари, агар лий ишлаб чиқарилган товарлар- ни вақтинчалик олиб киришда фойдаланишни йўлга қўйиш, шу-
улар туристик зоналарда жой- га нисбатан импорт товарлари- ташувчи онлайн режимида қайта нингдек, телекоммуникация қу- маблағлари ҳисобидан), уста-
лашган бўлса, фойдаланилма- нинг CIP (Ўзбекистон) нархидан олиб чиқиш муддати узайтири- рилмалари ва иншоотларининг ма берилади.
ётган соғломлаштириш ва ре- 15 фоиздан кўп бўлмаган миқ- ши ва тегишли йиғимни тўлаши конструкциясини ўзгартириш, КЕКСА САЁҲАТЧИЛАРГА
креацион ер майдонлари учун дорда преференция берилади. мумкин. “Божхона ҳудудида қай- мавжуд қурилмалардаги ҳамда ИМТИЁЗ
оширилган солиқ ставкалари- Ҳудудий бюджет буюртмачила- та ишлаш” божхона режимида телекоммуникация линиялари 1 ноябрдан 30 ноябргача кек-
ни қўллаш механизми алоҳида рининг харид комиссиялари тар- қайта ишлаш маҳсулотларининг ва иншоотларидаги ускуналарни
кенгайтириш бўйича хабардор салар учун туризм ойлиги ўтка-
ишлаб чиқилади. кибига Қорақалпоғистон Вазир- чиқиш нормасини идентифика-
лар Кенгаши раиси, вилоятлар циялаш ва баҳолаш услубияти қилиш тартибидан фойдалана- зилади. Унинг доирасида туризм
ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИДА ва Тошкент шаҳар ҳокимлари- тадбиркорлик субъектининг ўзи дилар. Радиоэлектрон қурилма- объектларида турли чегирма-
ИСЛОҲОТЛАР нинг ишлаб чиқаришни маҳал- томонидан ишлаб чиқилади. лар, асбоб-ускуналар ва бошқа лар ва акциялар, саёҳат қилув-
Корпоратив буюртмачилар лийлаштириш ва саноатда коопе- IT-CОҲАСИДА ЯНГИ ТАРТИБ қурилмаларни Ўзбекистонга чилар учун чипталарга чегирма-
умумий қиймати БҲМнинг 50 рация алоқаларини кенгайтириш олиб кириш рухсатномасини, лар кутилмоқда. Маданий мерос
000 бараваридан юқори бўлган масалалари бўйича ёрдамчила- «Рақамли Ўзбекистон–2030» сотиб олиш, ўрнатиш, лойиҳа- объектларига кириш чипталари
импорт товарлари (ишлар, хиз- ри мажбурий тартибда кирити- стратегиясини амалга ошириш лаш ва қуриш учун рухсатнома нархларини арзонлаштириш ре-
матлар) харидларининг мақсад- лади. доирасида 1 ноябрдан бошлаб олмасдан, белгиланган тартибда жалаштирилмоқда. Тафсилот-
га мувофиқлигини кузатув кен- Ушбу янгиликлар халқаро мо- ахборот технологияларига ўқи- расмийлаштиришлари мумкин.
гашларига (таъсисчиларнинг лия институтлари ва хорижий тиш, аппарат-дастурий восита- Инвестиция лойиҳалари ҳамда лар Туризмни ривожлантириш
умумий йиғилишига) кўриб ҳукумат молия ташкилотлари ларни ишлаб чиқиш ва реали- жалб этилаётган халқаро молия давлат қўмитаси, Маданият ва-
чиқиш учун тақдим этишла- маблағлари ҳисобидан молия- зация қилиш, робото-техника, институтлари, хорижий ҳукумат зирлиги, Транспорт вазирлиги,
ри шарт. Бундай харидларнинг лаштириладиган, Президент ва Интернет тармоғи орқали ах- молия ташкилотлари ва донор Uzbekistan Airways ва Ўзбекистон
рўйхати ҳар чоракда тасдиқлана- Вазирлар Маҳкамасининг товар- борот хизматларини экспорт мамлакатлар маблағлари уму- темир йўлларининг сайтларида
ди. Хорижда ишлаб чиқарилган лар (ишлар, хизматлар) харид қи- қилиш, шунингдек, маълумот- мий миқдорининг 5 фоиздан берилди.
алоҳида товарлар, шунингдек, лишнинг бошқа тартиби ўрнатил- ларни сақлаш ва ҳисоблаб қайта кам бўлмаган қисми «рақамли» Ф. СОБИРОВ,
хорижий шахслар томонидан ба- ган алоҳида қарорлари бўйича ишлаш соҳасида хизмат кўрса- компонентларга йўналтирила- жиноят ишлари бўйича
жариладиган ишларнинг (хиз- тузиладиган, мудофаа қобилия- тадиган резидент ҳисобланган ди. Барча вазирлик ва идоралар, туман суди раиси.Beshariq AKM

ешариқ
онги
т
ябрь
но


2021
2021 йил 6 ноябрь № 45 (8978) 45 (8978) Б Бешариқ тонги 3
6
йил
Бешариқ шаҳридаги Халқлар
БАНДЛИК дўстлиги МФЙ аҳолиси, асосан, кўп КУЗ ҚИШ МАВСУМИГА ТАЙЁРМИСИЗ?
қаватли уйларда истиқомат қилади.
Ҳудуддаги уйлар «Дўстлик мавзе-
АЁЛЛАР ИШЛИ БЎЛДИ си», «Анваржон Чилматов», «Фаро-
вон дўстлик» уй-жой мулкдорлари
ширкатларига уюшган. Бу ерда кўп
қаватли уйларни куз-қиш мавсуми-
га тайёрлаш, табиий газ ва иситиш
тармоқларини кўздан кечириш, би-
ноларни таъмирлаш ишлари жадал
олиб борилмоқда. Амалга ошири-
лаётган ишлар туман уй-жой комму-
нал хизмат кўрсатиш бўлими ҳамда
мазкур ширкатлар маблағлари
ҳисобидан бажарилмоқда.
-----------------------------------
СУРАТДА: туман уй-жой ком-
мунал хизмат кўрсатиш бўлими
бош мутахассиси Ш. Маҳмудов ва
«Дўстлик мавзеси» ширкати раиси
В. Деҳқоновлар таъмирлаш ишла-
рини кўздан кечирмоқда.
Т. ҲОШИМОВ олган сурат.
Аҳолини, хусусан, «Аёллар Корхонага ташриф давоми- - Агар фуқаро «Тоза ҳудуд» корхонасига чиқинди тўловларини тўлашдан
дафтари»га киритилган хотин- да туман ҳокими Р. Жўраев иш- бош тортса, бунга асос қилиб чиқинди чиқармаслигини ва уйидан чиққан
қизларни иш билан таъминлаш ли бўлган хотин-қизлар билан чиқиндиларни ўзининг томорқасига кўмишини айтиб пул тўламаслигини
долзарб масаладир. суҳбатлашди. Улар учун яратил- билдирса, экология инспектори унга қайси қарор ёки қонуннинг бирор мод-
Ҳали иш бошлаганига бир даси билан чора кўра олади? Ҳолат фуқаро уйининг ичида бўляпти-ку?
йил ҳам бўлмаган «Лидертекс» ган иш шароитлари билан та-
МЧЖда хотин-қизлар учун мос нишди. Маиший чиқиндилар де- ЖАВОБГАРЛИК БОР
янги иш ўринлари яратилган. Ай- ------------------------------------- ганда, биз қаттиқ маиший
ни кунда бу корхонада ўнлаб че- СУРАТДА: аёллар иш устида. чиқиндиларни ва суюқ маи-
варлар меҳнат қилишмоқда. Ф. ЗОКИРОВ олган сурат. ший чиқиндиларни тушунамиз. лик (кўчаларга, сув йўлларига, ва қурилиш чиқиндиларини
Ҳозир сиз уйингиздан чиқадиган ариқ ва қаттиқ ҳамда суюқ ма- ташлаш, шунингдек, суюқ ма-
қаттиқ маиший чиқиндилар ма- иший чиқиндиларни тўплаш иший чиқиндиларни тўкиш –
ТАДБИРКОРЛИК ТАРАҚҚИЁТ МАНБАИ саласига тўхталяпсиз. ва кўмиш учун белгиланмаган фуқароларга базавий ҳисоблаш
Вазирлар Маҳка-масининг бошқа жойларга, шу жумладан, миқдорининг иккидан бир
САМАРАЛИ ҚАБУЛ 2018 йил 2 октябрдаги 787-сон- автотранспорт воситаларидан қисмидан уч бараваригача, ман-
ли қарори билан “Санитария уларнинг тўхташи, тўхтаб тури-
сабдор шахсларга эса – уч ба-
жиҳатидан тозалаш инфрату- ши ёки ҳаракатланиши вақтида) раваридан беш бараваригача
зилмаси объектларини жой- истеъмолчиларнинг мажбури- миқдорда жарима солишга са-
лаштириш ва улардан фойдала- ятлари ҳисобланади. баб бўлади.
ниш ҳамда маиший чиқиндилар Қоидаларнинг 44-бандига Агар шундай ҳуқуқбузарлик
билан боғлиқ ишларни амалга мувофиқ қаттиқ маиший чиқин- маъмурий жазо чораси қўлла-
ошириш қоидалари” тасдиқ- диларни кўмиш ушбу фаолият нилганидан кейин бир йил да-
ланган. Қоидаларнинг 46-бан- учун мўлжалланган, махсус аж- вомида такрор содир этилган
дига асосан қаттиқ маиший ратилган жойларда ва объект- бўлса – фуқароларга базавий
чиқиндилар полигонлар, чи- ларда амалга оширилади ва бу ҳисоблаш миқдорининг уч ба-
қиндиларни қайта ишлаш ва шу иш бўйича хизмат кўрсатувчи раваридан беш бараваригача,
ёқиш заводлари, компостлаш ташкилотларнинг мажбури-
майдонларига олиб чиқиб ке- ятидир. Яъни, фуқаролар ўз мансабдор шахсларга эса – беш
тилади. хонадонларидан чиққан ма- бараваридан ўн бараваригача
Энди эътибор беринг, Ва- иший чиқиндиларни кўмиш миқдорда жарима солишга са-
зирлар Маҳкамасининг 2019 учун белгиланмаган жойлар- баб бўлиши мумкин.
йил 6 февралдаги 95-сонли га, шу жумладан, томорқасига Атроф-муҳитни асраш бар-
қарори билан тасдиқланган кўмиши юқорида келтирилган чамизнинг бурчимиз эканини
«Қаттиқ ва суюқ маиший қоидаларнинг бузилишига са- унутмайлик.
Ўзбекистон Республикаси Бош анъанага айланиб бормоқда. чиқиндиларни тўплаш ва олиб баб бўлади. Ҳ. АҲМАДЖОНОВ,
вазирининг тадбиркорлар муро- Натижада тадбиркорлар ва чиқиб кетиш бўйича хизматлар Хўш, бундай ҳолатлар учун жа- Т. НАЗАРОВ,
жаатларини кўриб чиқиш туман тадбиркорлик истагидаги кўрсатиш қоидалари» 42-бан- вобгарлик борми? Ҳа, бор. Маъ- экология ва атроф-муҳитни
қабулхонасида туман ҳокими фуқаролар ўзларини қийнаётган ди талабларига кўра маиший мурий жавобгарлик тўғрисидаги муҳофаза қилиш соҳасидаги
Р. Жўраев ҳамда шу қабулхона муаммолар, юзага келаётган чиқиндиларни рухсат этилмаган кодекснинг тегишли моддасига назорат бўйича Бешариқ
мудири Ж. Бегматов навбат- жойларга ва объектларга ташла- асосан белгиланмаган жойларга тумани инспекцияси давлат
даги тадбиркорлар қабулини тўсиқларни бартараф этишда маслик ҳамда жойлаштирмас- қаттиқ маиший чиқиндиларни инспекторлари.
ўтказишди. сектор раҳбарига тўғридан-тўғри
Қабул давомида 7 нафар мурожаат қилиш имконига эга
юридик ва жисмоний шахслар бўлмоқда. Бу билан мурожаат- қалтирайди, боши оғрийди,
банк кредитлари ажратиш, ер ва ларнинг қисқа фурсатда ижобий ТИББИЙ МАСЛАҲАТ аъзойи бадани қақшайди, ту-
бошқа масалаларда мурожаат ҳал этилишига эришилмоқда. мов белгилари кўринади, бур-
қилишди. Мурожаатларнинг 3 Д. АБДУКАРИМОВ, ни битиб, томоғи оғрийди, оз-
таси жойида ҳал этилган бўлса, ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А гина йўталади, мадори қуриб,
4 таси ижро учун масъул такши- қабулхона етакчи иштаҳаси бўғилади. Гепатитнинг
лотларга йўналтирилди. мутахассиси. бошланғич даврида кундан-кун-
Бу каби қабуллар ҳафтанинг ------------------------------------- Гепатит А вируси бемор ахлати орқали ташқарига га беморда беҳоллик кучая бо-
ҳар душанба куни ўказилиши СУРАТДА: қабулда. чиқарилади. Беморлар то сариқ пайдо бўлгунга қадар
жуда хавфли бўлади. ради. Шунингдек, кўнгли ҳеч
нима истамайди. Охирги кун-
ИШ ҚУРОЛИНГ СОЗ БЎЛСА... Касалликни бошқаларга асосан, боғча ва бошланғич мак- ларда бемор сийдигининг ран-
ги ўзгаргани ҳақида сўраш ке-
юқтириш жиҳатидан гепа- таб ёшидаги 14 ёшгача бўлган рак. Одатда беморнинг кўзи ва
тит Анинг сариқсиз ва били- болаларда куз-қиш ойларида бадани сарғайишидан бир не-
нар-билинмас белгилар билан кўп учрайди. ча кун олдин сийдиги тўқ сариқ
ўтадиган турлари жуда хавфли Бемор бадани сарғайгунга тус олади.
ҳисобланади. У фекал-орал қадар, кўпинча, ташхис аниқлан- Шахсий гигиена қоидаларига
йўли билан юқади. Бемор ах- майди. Бинобарин, беморлар ге- риоя қилиш, болаларнинг очиқ
лати билан сув, озиқ-овқат патитнинг энг юқумли даврида сув ҳавзаларида чўмилишларига
маҳсулотларини ифлослани- касалхонага ётқизилмайди ва йўл қўймаслик, мева ва сабза-
ши жуда хавфлидир. Бундай улардаги касаллик бошқаларга
ҳолларда ёппасига кўп одам- юқаверади. Шундай вазиятда вотларни ювиб ейиш, пашша-
лар касалланади. Мулоқот аҳоли етарли водопровод су- ларга қарши курашиш, яъни де-
орқали юққанда эса касаллик ви билан таъминланмаган, шу- раза ва эшикларга тўр пардалар
аста-секин тарқалади. Гепатит нингдек, жойларда канализация ўрнатиш, фақат кафолатланган
Ада вирус ташиб юриш ҳолати тармоқлари йўқ бўлса, касаллик ичимлик сувидан ичиш муҳим
қисқа муддатли бўлади ва шу осонгина тарқалиб кетади. Бу- аҳамиятга эга.
сабабдан унинг эпидемиологик нинг устига аҳолининг санитария Вирусли гепатит касаллиги-
аҳамияти йўқ. Яъни вирус ташиб маданияти паст бўлса, оддий нинг белгилари кузатилиши
Вилоят ҳокимининг қишлоқ хўжалиги бўйича ўринбосари юрувчилардан соғлом одамлар- қоидаларга риоя қилинмаса, биланоқ шифокорга мурожа-
Алибек Турсунов марказий ММТПда таъмирлаш жараёнлари- га гепатит А юқмайди. Гепатит гепатит янада тез тарқалади. ат қилинг.
нинг боришини кўрди ва зарур топшириқлар берди. А дан соғайган одамда умрбод Гепатит А 1 ёшгача бўлган бо- М. ШЕРМАТОВ,
СУРАТДА: тадбир жараёнидан. сақланадиган мустаҳкам имму- лаларда учрамайди. туман СЭО ва ЖСБ
Ф. ЗОКИРОВ олган суратлар. нитет пайдо бўлади. Гепатит А, Беморнинг эти увишиб эпидемиологи.Beshariq AKM

С С М
М

С С М М

У У К К К

У У К
т
онги
ешариқ

4 4 Б Бешариқ тонги 2021 йил 6 но ябрь №
2021 йил 6 ноябрь № 45 (8978) 45 (8978)
“ЙИЛ АЁЛИ” МИЛЛИЙ ТАНЛОВИ ўрганилди. СТАТИСТИКА
Туман босқичида иштирок эт-
САРАЛАШ БОСҚИЧИДА ган 25 ёшдан 55 ёшгача бўлган Бешариқ туманида 2021 йилнинг январь-сентябрь ойлари-
хотин-қизлар уч шарт бўйича
беллашди. 6-МТМ мудираси да асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг қуйидаги рақамлар
орқали ўсиб бораётганини кузатишимиз мумкин.
Н.Исоқова, мусиқа ва санъат
мактаб директори Ҳ.Тожибоева
ҳамда Ш. Болтаева, М. Мамато- АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАР
ва, Д.Мадаминова Ш. Мамажо-
новалар ўз йўналишлари бўйича Жумладан, саноат ишлаб шига 2175,6 минг сўмга тўғри келди,
ғолиб, деб топилди. чиқариши 470,6 млрд. сўмни ўтган йилнинг мос даврига нисба-
Ғолибларни туман ҳокими ташкил этиб, ўтган йилнинг мос тан 68,6 фоизни ташкил этди. Шу-
ўринбосари, маҳалла ва оил- даврига нисбатан 110,8 фоиз- нингдек, қурилиш, чакана савдо ай-
лани қўллаб-қувватлаш бўлими га ошди. Бу аҳоли жон бошига ланмаси, жами хизматлар ҳажми
ҳисоблаганимизда 2027,8 минг
бошлиғи Г. Йўлдошева табрик- сўмга тўғри келади, ўтган йилнинг бўйича ҳам кўрсаткичлар юқори
бўлди.
лаб, тақдирлади. шу даврига нисбатан 109,0 фоиз- Туманда 2021 йил январь-
Ҳар бир йўналиш ғолиби ви- га ошган. Халқ истеъмоли молла- сентябрь ойлари давомида 9,4
лоят босқичида иштирок этади. ри ишлаб чиқариш 130,9 млрд. млн. АҚШ доллари қийматидаги
М. РАСУЛОВА, сўмни ташкил этди, ўтган йилнинг маҳсулотлар (товар, хизматлар)
маҳалла ва оилани қўллаб- мос даврига нисбатан 64,5 фоизга хорижий давлатларга эскпорт
тўғри келди. Бу аҳоли жон боши-
қувватлаш бўлими га 564,1 минг сўмга тўғри келади, қилинди. Ўтган йилнинг мос дав-
Республика хотин-қизлар жа- ли” миллий танловининг туман етакчи мутахассиси. ўтган йилга нисбатан 63,5 фоизни рига нисбатан 67,8 фоизни таш-
моатчилик кенгашининг баён- босқичи бўлиб ўтди. Унда иш- ------------------------------------- ташкил этган. Қишлоқ хўжалик ял- кил этди. Шунингдек, 29,0 млн. АҚШ
номасига асосан туман мусиқа тирокчиларнинг ҳужжатлари СУРАТДА: танлов ғолиблари. пи маҳсулоти ҳажми 1442,7 млрд. доллари қийматидаги маҳсулотлар
ва санъат мактабида “Йил аё- низом талабига мувофиқлиги Т. ҲОШИМОВ олган сурат. сўмга, ўтган йилнинг мос даврига хорижий давлатлардан импорт
нисбатан 105,3 фоизга ошди.Аҳоли қилинди. Импорт ҳажми ўтган йил-
жон бошига 6215,8 минг сўмга тўғри нинг мос даврига нисбатан 420,0
34-мактабда «Беш муҳим та- келади. Асосий капиталга инвести- фоизни ташкил этди.
ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ АМАЛДА шаббус» доирасида кўплаб ама- циялар 504,9 млрд. сўм, бу ўтган У. ТЕМИРОВ,
лий ишлар қилинмоқда. Мактаб- йилнинг мос даврига нисбатан 69,7 туман статистика бўлими
да шу соҳада тўгараклар ташкил фоизни ташкил этди. Аҳоли жон бо- етакчи мутахассиси.
БИР МИЛЛИОН ДАСТУРЧИ этилган. Шулардан бири инфор-
ПОРА
ТАКЛИФ
матика тўгарагидир. Тўгаракка

йигирма беш нафар ўқувчи аъзо ПОРА ТАКЛИФ ЖАЗО
ҚИЛДИ
Қ Қ
бўлган. Бу ерда «Бир миллион ҚИЛДИ МУҚАРРАР
дастурчи» лойиҳаси асосида ёш-
ларнинг билим-қобилияти оши- Департаментнинг туман бўлими сўм миқдорида пора таклиф қилиб,
риб борилмоқда. Бунинг сама- ИИБ ҳамда Ўзбекистон Республикаси ушбу пулни берган вақтида ашёвий
раси ўлароқ кўплаб ўқувчилар ЎХБ вилоят бўйича ходимлари билан далил билан ушланди.
Жиноят ишлари бўйича туман суди
ҳамкорликда тезкор тадбир ўтказди.
махсус сертификатни қўлга ки- Фуқаро Р.М. маст ҳолатда автомаши- томонидан Р.М.га Ўзбекистон Респуб-
ритишди, туман фан олимпиа- на бошқаргани учун ИИБ ЙҲХГ томони- ликаси ЖКнинг 211-моддаси, 1-қисми
даларида ғолиб бўлишди. дан расмийлаштирилган ҳужжатларни билан 2 йил муддатга озодликни чек-
Яқинда шу мактаб информа- оқибатсиз қолдирган. У автомашина- лаш жазоси тайинланди.
ти фани ўқитувчиси У. Собиров сини жарима майдонидан чиқариб бе- Б. ҚЎЛДОШЕВ,
«Беш муҳим ташаббус» доираси- риш эвазига туман ИИБ ЙҲХГ катта инс- департаментнинг туман
да очиқ дарс ўтказди. Дарс ёш- пекторига хизмат хонасида 2.000.000 бўлими бошлиғи.
ларда катта қизиқиш уйғотди.
------------------------------------ РЕКЛАМА ВА ЭЪЛОНЛАР
СУРАТДА: очиқ дарсда.
Т. ҲОШИМОВ олган сурат.
ҲИСОБОТНИ ВАҚТИДА ТОПШИРИНГ
Чегара қўшинларига қарашли
ҳарбий қисм аскарлари ёшлар- Туманимизда фаолият кўрсатаётган юридик шахслар ва улар-
га оид давлат сиёсатини амал- нинг алоҳида бўлинмалари (микрофирма ва кичик корхоналар,
га ошириш мақсадида жойлар- хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари, жамоат бирлашмала-
да турли тадбирлар ташкил ри, ижтимоий фондлар, нодавлат муассасалар, фуқароларнинг
этишмоқда. ўзини ўзи бошқариш органларидан ташқари) ҳисобланган иш
Қисм ҳарбий хизматчиси, ки- ҳақи бўйича ходимлар сонининг тақсимланиши тўғрисида 2021
чик сержант Т. Олимовнинг ха- йил ноябрь ойи ҳисоботи 1-nh shakli давлат статистика ҳисоботини
бар беришича, шундай тадбир- ҳисобот давридан кейинги ойнинг 16-санасидан кечиктирмай
лардан бири мактабгача таълим яъни 2021 йилнинг 16 декабрдан кечиктирмай eStat 4.0 дасту-
ташкилотида ўтказилди. Тад- ри орқали тақдим этишларини сўраймиз.
бир тарбияланувчиларни рас- ТУМАН СТАТИСТИКА БЎЛИМИ.
сомчилик ва мусиқа санъатига
ТУМАН

ҲОКИМЛИГИ

-
НАШРИ
ошно қилишга бағишланди. Бо- ТУМАН ҲОКИМЛИГИ НАШРИ -
“БЕШАРИҚ ТОНГИ“
лажонлар ҳарбийлар ўтказган “ БЕШАРИҚ Т ОНГИ “
ушбу тадбирдан бир олам та-
ГАЗЕТАСИГА ОБУНА ДАВОМ ЭТМОҚДА
ассурот олишди. Г АЗЕТ А СИГ А ОБ УНА ДАВ ОМ ЭТМОҚДА
СУРАТДА: тадбирдан лавҳа. 2022 йил учун обуна баҳоси – 180 000 сўм.
ХАОТБ Универсал Банк Қўқон.
Афсуски, юртимизда ҳам бу бора- Ҳ/Р: 20210000600222846001 МФО: 00973
ПРОФИЛАКТИК ТАДБИР даги кўрсаткичлар ҳавас қиларли да- ИНН: 200154658
ражада эмас. Рақамларга мурожаат ОБУНА БЎЛИШГА ШОШИЛИНГ!
қилсак, 2020 йилда республика шоши-
Ис гази нима? У қандай ҳосил бўлади? Ис газидан заҳарланган линч тиббий ёрдам илмий маркази ва
инсонда қандай белгилар кузатилади? унинг ҳудудий филиалларига 633 на- 5-мактаб томонидан 1985 йилда Султонова Шаҳринса Ашура-
фар бемор ётқизилган. Шундан 14 на- лиевнага шу мактабнинг 10-синфини битирганлиги ҳақида бе-
ИС ГАЗИ – “АЙЁР ҚОТИЛ” фар беморда ўлим ҳолати кузатилган. рилган Г № 788114 рақамли шаҳодатнома йўқолганлиги сабабли
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
Куз-қиш даврида ёнғин хавфсиз-
лиги қоидаларига риоя қилиш, ис га-
Ис гази жуда «айёр». У, асосан, та- ташиш хусусияти кескин пасайиб, ги-
биий газ, кўмир, ўтин чўғларининг покция, оғир ҳолатларда эса анокци- зи хавфидан ҳимояланиш, мавсумни 28-мактаб томонидан 2020 йилда Бахтиёров Диёрбек Ихтиёр
беталофат ва кўнгилсиз ҳодисаларсиз
тўлиқ ёнмаслиги натижасида ҳосил яга олиб келади. Ҳатто, заҳарланиш ўтказиш мақсадида Давлат хавфсиз- ўғлига шу мактабнинг 11-синфини битирганлиги ҳақида берил-
бўлади. Унинг энг хавфли жиҳати ҳеч оқибатида ўлим ҳолатлари кузатили- лик хизмати Чегара қўшинларига ган UM № 0659360 рақамли шаҳодатнома йўқолганлиги сабабли
қандай ҳид ва рангга эга эмаслигида- ши мумкин. қарашли ҳарбий қисмда туман ФВВ БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
дир. Шу боис ҳам мутахассислар ис Статистик маълумотларга кўра, ёнғин хавфсизлиги отряди бошлиғи,
газига «сездирмасдан ўлдирувчи», дунёда ис газидан заҳарланиш туфай- майор А.Турсунов раҳбарлигидаги хо-
деб таъриф беришган. ли содир бўладиган ўлим ҳолатлари димлар томонидан ҳарбий хизматчи- ЎТГАНЛАРНИНГ ОХИРАТИ ОБОД БЎЛСИН
Газ организмга нафас йўли аъзола- алкоголдан заҳарланиш сабабли куза- лар ва уларнинг турмуш ўртоқларига
ри орқали таъсир этиб, гемоглобин би- тиладиган ўлимлардан кейин иккин- профилактик тушунтириш, тарғибот 36-мактаб жамоаси шу мактаб ўқитувчиси
лан кислородга нисбатан 300 маротаба чи ўринда туради. Биргина АҚШда ҳар ва ташвиқот ишлари олиб борилиб, Мирзоҳид АБДУЛЛАЕВ
кучли бирикма – карбоксигемоглобин йили ўртача 400 нафарга яқин инсон кўргазмали машғулот ўтказилди. вафоти муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари
ҳосил қилади. Бунинг оқибатида ге- ушбу газдан заҳарланиш оқибатида Ф. БЕГМАТОВ, ва яқинларига таъзия билдиради.
моглобиннинг тўқималарга кислород вафот этади. ҳарбий хизматчи.
Газета Ўзбекистон Республика-
Газета таҳририят компьютерида
Газета Ўзбекистон Республика-
Бош муҳаррир
Таҳририят манзили:
МУАССИС:
МУАССИС: Бош муҳаррир Таҳририят манзили: Газета таҳририят компьютерида си Матбуот ва ахборот агентли-
терилиб, саҳифаланди ва «Анди-
БЕШАРИҚ ТУМАНИ Собиржон ТЕМИРОВ 150301. Бешариқ шаҳри, терилиб, саҳифаланди ва «Анди- си Матбуот ва ахборот агентли-
150301. Бешариқ шаҳри,
Собиржон ТЕМИРОВ
БЕШАРИҚ ТУМАНИ
гининг Фарғона вилоят ҳудудий
гининг Фарғона вилоят ҳудудий
жон нашриёт-матбаа» МЧЖ бос-
ҲОКИМЛИГИ Чўлпон кўчаси,, 22-уй. жон нашриёт-матбаа» МЧЖ бос- бошқармасида 9. 01. 2007 йилда 12-
ҲОКИМЛИГИ
Чўлпон кўчаси, 22-уй.
бошқармасида 9. 01. 2007 йилда 12-
махонасида офсет усулда чоп
Масъул навбатчи
Туман ҳокимлигининг расмий Масъул навбатчи [email protected] махонасида офсет усулда чоп 021 рақами билан рўйхатга олинган.
Туман ҳокимлигининг расмий
021 рақами билан рўйхатга олинган.
[email protected]
этилди.
веб-сайти www.beshariq.uz Раҳимжон МИРЗАҚУЛОВ Телефонлар: этилди. Бичими: А-3. Адади 2008
веб-сайти www.beshariq.uz
Раҳимжон МИРЗАҚУЛОВ
Бичими: А-3. Адади 2019
Телефонлар:
Босмахона манзили: Андижон
Босмахона манзили: Андижон
Буюртма:
Саҳифаловчи
Саҳифаловчи Муҳаррир: (73) 612-14-12 шаҳри, Навоий шоҳкўчаси,, 71-уй. Буюртма:
Муҳаррир: (73) 612-14-12
шаҳри, Навоий шоҳкўчаси,, 71-уй.
Топшириш вақти: 14.00
Ж. НОРМАТОВ Ҳисобчи: (73) 612-14-13 Нашр кўрсаткичи - 7577. Топшириш вақти: 14.00
Ж. НОРМАТОВ
Ҳисобчи: (73) 612-14-13
Нашр кўрсаткичи - 7577.
Топширилди: 15:00
Топширилди: 15:00
Beshariq AKM С С М М М


С С М


У У К К К
У У К


Click to View FlipBook Version