The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Panisara Singhapong, 2021-10-13 03:33:17

รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Keywords: นิเทศการสอน,นิเทศการสอนออนไลน์,โรงเรียนสายปัญญารังสิต,ปาณิสรา สิงหพงษ์,Panisara Singhaponf

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร นิ เ ท ศ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู

ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึ ษา 2564

โรงเรียนสายปญญารงั สติ
อําเภอธญั บรุ ี จงั หวดั ปทมุ ธานี
สาํ นกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาปทมุ ธานีคำนำ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ครูจึงมี
บทบาทที่สำคัญที่จะจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความ
จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงรายละเอียดของ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
ตลอดจนวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนิเทศ กำกับ และติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ของครโู รงเรยี นสายปัญญารังสติ เพ่อื เป็นการปรับปรุงและพัฒนาในลำดบั ตอ่ ไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสายปัญญารังสิตเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้สนใจทั่วไป
ขอขอบคณุ คณะกรรมการนิเทศการจดั การเรียนรตู้ ลอดจนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนสายปัญญารังสิต
และผู้ท่ีมสี ว่ นเก่ียวข้องในการจัดทำไว้ ณ โอกาสนี้

งานนเิ ทศการศกึ ษา
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรยี นสายปญั ญารังสติ

สารบญั

ความเป็นมา หน้า
วตั ถปุ ระสงค์ 1
วธิ ดี ำเนินการ 3
ผลการดำเนินงาน 3
ภาคผนวก 5
14
- ตารางการนเิ ทศ 15
- ภาพประกอบการนิเทศ 25

1

รายงานผลการนิเทศการจัดการเรยี นรขู้ องครโู รงเรยี นสายปัญญารงั สิต
ครั้งที่ 2 ประจำปกี ารศึกษา 2564

1. ความเปน็ มา

กระแสโลกาภิวัตนส์ ่งผลให้เกิดความเจริญด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วของโลกทำให้
การส่งและรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไวและทั่วถึง จนเรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดน
ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้วย ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age)
ที่มีการสื่อสารกันได้กับทั่วทุกมุมโลกโดยผ่านการสื่อสารต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โทรสารและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผลของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ทำให้กระแสเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติได้
แพร่กระจายมาสู่ประเทศไทยด้วย อาทิ วัตถุนิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น วิถีของคนไทยจึง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกระแสโลกที่เต็มไปด้วยธุรกิจการต่อรองและการแข่งขัน ซึ่งมีผลให้ประเทศไทย
ต้องพยายามประดิษฐ์ ผลิต พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาคนเพื่อรองรับกระแส
การเปลีย่ นแปลงท่เี กิดขึน้ ดังนัน้ คุณลกั ษณะของคนไทยในยุคโลกาภวิ ัตน์ จงึ ควรมีลักษณะดงั น้ี

1. มีความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นทุกมุมโลกและส่งผ่านมาถึงสังคมไทย
ซง่ึ อาจเป็นปรากฏการณท์ ่ีไมค่ ดิ มากอ่ น

2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ เพื่อสามารถรับและปรับ
ใชข้ ้อมูลสารสนเทศใหเ้ หมาะสมกบั ตัวเองและสังคมไดท้ ้งั ในปัจจบุ ันและอนาคต

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากสังคมไทยจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การดำรงชีวิต
จะเปล่ยี นไป ตอ้ งแขง่ ขัน ต้องแสวงหา และเผชญิ ปัญหาในการดำรงชวี ิตท่ีซับซ้อนมากขนึ้

4. มีความสามารถในการใช้และปรับตัวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัมพันธก์ ับทกุ ขนั้ ตอนของการทำงานและการดำรงชวี ติ

5. มีความสามารถในการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย เนื่องจากสังคมและชีวิตแบบประชาธิปไตย
ได้รับการยอมรับว่าจะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข ลดความขัดแย้งกันในสังคม มีการเคารพสิทธิ
ผูอ้ ืน่ ยอมรับความคดิ เหน็ ของสว่ นรวมและการตดั สินปัญหาด้วยเหตุผล

2

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านปริมาณแต่ในด้านคุณภาพของการศึกษากำลังน่าเป็นห่วง
ความรคู้ วามสามารถของเด็กไทยอ่อนลงรวมท้ังคณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ของนกั เรยี นในด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ ในด้านคุณภาพระดับขั้นพื้นฐานมีคุณภาพต่ำลง ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
สอนแบบเดิม คือ บรรยาย ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและใช้สื่อการสอนไม่มากนัก การนิเทศไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเกิดจากบุคลากรส่วน
ใหญ่คิดว่าการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การไปสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียนไม่รู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ
การนิเทศ และไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนิเทศภายใน เข้าใจว่าการนิเทศเป็นการไปตรวจสอบ
จับผิด ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์ สื่อเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการนิเทศไม่ได้ใช้เพื่อการสนับสนุนให้เกิด
การนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง บุคลากรขาดความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ข้อมูลเหล่านี้ล้วน
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไปมีปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนนับเป็นกระบวนการในการเร่งรัดคุณภาพ
ทางการศึกษาท่สี ำคญั ยงิ่ โดยเฉพาะงานวชิ าการ ซึ่งเป็นงานหลกั ในการจัดการศกึ ษาในโรงเรียน

โรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,121 คน
ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต จำนวน 108 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ยึดตาม
แนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม และครู คือ หัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดทำกรอบ
แนวคิดในการดำเนินงาน มีการวางแผนพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสามารถจัด
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แต่การบริหารงานวิชาการยังไมป่ ระสบผลสำเร็จตามเปา้ หมายท่ีกำหนดและ
มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ และนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้ตระหนักและ
มองเห็นจุดดอ้ ยทต่ี ้องพฒั นา จงึ ได้ประชมุ ปรกึ ษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศไดว้ ิเคราะห์สภาพปจั จุบนั
ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความต้องการจำเป็นที่แท้จริง จึงได้ข้อสรุปว่า ควรมีการนิเทศภายใน

3

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการกระบวนการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อนำผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหรือแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็น
ครูมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และ
ส่งผลใหน้ ักเรยี นมพี ฤตกิ รรมท่พี ึงประสงค์ของโรงเรียน

2. วตั ถุประสงค์
การดำเนินการนิเทศการสอนของครโู รงเรยี นสายปญั ญารงั สติ ดังนี้
2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดบั ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น
2.2 เพือ่ ปรบั ปรุงและพัฒนาการจดั การเรยี นรภู้ ายในโรงเรียนแบบมีส่วนรว่ ม

3. ผู้รับผิดชอบและผมู้ สี ว่ นรว่ ม
ผทู้ ีด่ ำเนินการในการนเิ ทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งนี้ ประกอบดว้ ยผู้บรหิ าร หวั หน้ากล่มุ สาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มงาน ปีการศึกษา 2564 มีครูผู้สอน จำนวน 108 คน และ
ครอู ตั ราจา้ ง จำนวน 5 คน

4. ระยะเวลาในการดำเนนิ การ
ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2564)

5. วธิ ีดำเนินการ
การรายงานผลการนเิ ทศการจัดการเรียนรูค้ ร้ังนี้ ได้ดำเนินการตามขนั้ ตอนดงั นี้
5.1 ข้ันการวางแผนการดำเนินการ
5.2 ข้นั ดำเนินการ
5.3 ข้ันรวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ
5.4 สถิตทิ ีใ่ ช้ในการรายงานผล

4

5.1 ขน้ั การวางแผนการดำเนนิ การ

ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มีขน้ั ตอนการวางแผนดำเนินการ ดงั ตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงข้นั การวางแผนดำเนนิ การ ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

ขนั้ การวางแผนดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ ผดู้ ำเนินการ
1. ประชมุ วางแผนการทำการนิเทศการจัด 17 พฤษภาคม 2564 กล่มุ บรหิ ารวชิ าการ
การเรยี นรใู้ นแตล่ ะกลมุ่ สาระฯ
2. แต่งตงั้ คณะกรรมการดำเนินการนเิ ทศ 19 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ
การจัดการเรยี นรู้ภายในโรงเรียนสายปัญญารังสติ
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนนิ การนิเทศ 27 พฤษภาคม 2564 หวั หน้ากลุม่ สาระการเรยี นรู้
การจดั การเรียนรู้ภายในโรงเรียนสายปัญญารังสิต ท้ัง 8 กลมุ่ สาระ
4. ใหค้ รผู รู้ ับการนเิ ทศเลอื กวัน เวลาที่จะรับ
การนิเทศการจัดการเรียนรูแ้ ละดำเนินการนิเทศ 1 มถิ นุ ายน 2564 ครูทุกกลมุ่ สาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนรูภ้ ายในกลุม่ สาระการเรียนรู้
5. สรุปผลและรายงานการดำเนนิ การนเิ ทศ 30 กนั ยายน 25644 กลมุ่ บริหารวิชาการ
การจัดการเรียนรภู้ ายใน

5.2 ข้นั การดำเนนิ การ

5.2.1 วธิ ดี ำเนนิ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละกลมุ่ สาระการเรียนรู้ ดำเนินการโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยเข้านิเทศและให้คำแนะนำในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนางานและพัฒนา
การจดั การเรยี นรู้ใหด้ ขี ้นึ

5.2.2 การให้คะแนน ผู้นิเทศจะให้คะแนนผู้รับการนิเทศตั้งแต่ 1 – 5 ตามระดับที่มีการปฏิบัติ
ตามความเป็นจริง เกณฑ์การให้คะแนนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
จากมาตราสว่ นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดับ ของเบสท์ (Best.1981,p.82) ดงั น้ี

5

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

4.50 - 5.00 มากทส่ี ดุ
3.50 - 4.49 มาก
2.50 - 3.49 ปานกลาง
1.50 - 2.49 น้อย
1.00 - 1.49 น้อยที่สุด
5.3 ข้ันรวบรวมและรายงานผลการดำเนนิ การ

5.3.1 รวบรวมผลการนิเทศการสอนจากคณะกรรมการ

5.3.2 นำผลการนเิ ทศมาวเิ คราะหแ์ ละรายงานผล โดยทำเป็นรปู เลม่ เพอ่ื เป็นขอ้ มูลสารสนเทศ
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรยี นรู้ โรงเรียนสายปัญญารังสติ

5.4 สถิติทใี่ ชใ้ นการรายงานผล

5.4.1 คา่ เฉล่ีย (Arithmetic Mean) คำนวณจากสตู รดังน้ี

X = X
N

เม่อื X แทน ค่าเฉลยี่

 X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดในกลมุ่

N แทน จำนวนสมาชิกทง้ั หมดในกลุ่ม

6. ผลการดำเนนิ งาน

ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 สามารถรายงานผลการนเิ ทศตามลำดบั ดังนี้

6.1 ขอ้ มลู เกย่ี วกบั การจัดรูปแบบออนไลนข์ องครู
6.2 รายงานผลการนิเทศเปน็ ภาพรวมกลมุ่ สาระการเรยี นร้ทู ง้ั 8 สาระ และ 2 กลมุ่ งาน
6.3 รายงานการประเมนิ แผนการจดั การเรยี นรเู้ ป็นรายด้าน
6.4 รายงานการสงั เกตการจดั การเรียนร้อู อนไลน์

6

6.1 ข้อมลู เกยี่ วกบั การจัดรปู แบบออนไลน์ของครู
จากการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรอู้ อนไลนข์ องครูโรงเรยี นสายปญั ญารังสิต ครัง้ ท่ี 2

ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564 สามารถสรุปข้อมลู เกย่ี วกับการจัดการเรยี นรูอ้ อนไลนข์ องครูได้ดังตารางท่ี 2
ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4

ตารางที่ 2 รปู แบบการจดั การเรียนรู้ จำนวน (คน) ร้อยละ
0 0.00
รปู แบบการจดั การเรยี นรู้ 111 100.00
1. Onsite 0 0.00
2. Online 0 0.00
3. On demand 0 0.00
4. On-air
5. On hand

จากตารางท่ี 2 พบว่า รูปแบบจดั การเรียนรทู้ ค่ี รใู ช้มากทส่ี ดุ คือ แบบ Online คดิ เป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 3 แพลตฟอรม์ ทีใ่ ชจ้ ดั การเรยี นรู้ออนไลน์

แพลตฟอร์ม จำนวน (คน) ร้อยละ
1. Zoom 10 9.01
2. Google meet 6 5.41
3. Microsoft teams 90 81.08
4. Line 2 1.80
5. Facebook 0 0.00
6. อื่น ๆ 3 2.70

จากตารางท่ี 3 พบวา่ แพลตฟอร์มทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรมู้ ากทส่ี ดุ คือ Microsoft teams คดิ เปน็
รอ้ ยละ 81.08

7

ตารางท่ี 4 โปรแกรม แอปพลิเคช่นั หรือเว็บไซตท์ ่ีนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนร้อู อนไลน์

โปรแกรม/แอปพลิเคชน่ั / จำนวน (คน) รอ้ ยละ
เว็บไซต์
5 5.62
1. Google Classroom 0 0.00
2. Google Site 16 17.98
3. Google Form 2 2.25
4. Google Sheet 1 1.12
5. Google Docs 10 11.24
6. Microsoft 365 2 2.25
7. Padlet 2 2.25
8. Kahoot 1 1.12
9. Mentimeter 0 0.00
10. Classdojo 4 4.49
11. Wordwall 0 0.00
12. Moodle 31 34.83
13. Youtube 0 0.00
14. Quizizz 0 0.00
15. OBS 15 16.85
16. อ่ืน ๆ

จากตารางที่ 4 พบว่า โปรแกรม แอปพลเิ คชัน่ หรอื เว็บไซตท์ ่นี ำมาใชป้ ระกอบการจัดการเรียนรู้
ออนไลนม์ ากที่สดุ คอื Youtube คิดเป็นรอ้ ยละ 34.83

6.2 รายงานผลการนเิ ทศเปน็ ภาพรวมกลุ่มสาระการเรยี นรทู้ ง้ั 8 สาระ และ 2 กลมุ่ งาน

จากการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564 โดยหัวหนา้ กลมุ่ สาระการเรียนรูไ้ ด้ใหค้ ะแนนตามลำดบั ที่มกี ารปฏบิ ัติ แล้วนำ
คะแนนมาหาค่าเฉลยี่ ผลการนิเทศเป็นภาพรวม ปรากฏผลดังตารางท่ี 5

8

ตารางที่ 5 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

คะแนนเฉล่ยี รายด้าน

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ุจดประสง ์คการเ ีรยนรู้ เฉล่ยี ระดบั
ที่ การออกแบบกิจกรรม คุณภาพ
การเรียนรู้ออนไลน์
การกำหนด ่ืสอ/แห ่ลง

เรียนรู้
การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้
การสังเกตการ ัจดการ

เรียน ้รูออน ์น

1 ภาษาไทย 4.87 4.73 4.50 4.87 4.71 4.74 มากที่สุด

2 คณติ ศาสตร์ 4.75 4.37 4.38 4.63 4.55 4.54 มากทส่ี ดุ

3 วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 4.63 4.60 4.48 4.55 4.65 4.58 มากที่สดุ

4 สังคมศึกษาศาสตรแ์ ละ 4.91 4.67 4.50 4.69 4.68 4.70 มากทสี่ ดุ
วฒั นธรรม

5 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 4.76 4.89 4.93 4.86 4.73 4.83 มากท่สี ดุ

6 ศิลปะ 4.90 4.39 4.57 4.71 4.54 4.62 มากที่สดุ

7 การงานอาชิพ 4.71 4.75 4.44 4.75 4.62 4.66 มากทส่ี ดุ

8 ภาษาต่างประเทศ 4.69 4.47 4.83 4.59 4.50 4.62 มากทส่ี ดุ

9 งานแนะแนว 4.92 5.00 4.63 4.50 4.77 4.76 มากทส่ี ดุ

10 งานห้องสมดุ 4.56 4.33 4.33 4.44 4.64 4.50 มากที่สดุ

เฉลยี่ 4.77 4.62 4.17 4.66 4.64 4.57 มากท่ีสดุ

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสายปัญญารังสติ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน อยู่ในระดับมากทส่ี ุด ไดค้ ่าคะแนนเฉลี่ย 4.57

6.3 รายงานการประเมินคณุ ภาพของแผนการจัดการเรยี นรเู้ ป็นรายดา้ น
จากการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

9

โดยคณะกรรมการดำเนินงานได้ให้คะแนนตามลำดับที่มีการปฏิบัติ แล้วนำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินแผนการจดั การเรยี นรเู้ ป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สรุปการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายด้าน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ปกี ารศกึ ษา 2564

รายการนิเทศ คา่ เฉล่ยี ระดบั คณุ ภาพ

1. จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 4.77 มากท่สี ุด

1.1 สอดคล้องกบั มาตรฐานการเรียนร้/ู ตัวช้ีวดั /ผลการเรียนรู้ 4.82 มากทส่ี ุด

1.2 มคี วามถูกต้อง ชดั เจน สามารถวดั ได้ 4.78 มากทส่ี ดุ

1.3 ครอบคลุมทง้ั ด้าน K P A 4.70 มากทีส่ ดุ

2. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรูอ้ อนไลน์ 4.62 มากที่สุด

2.1 สอดคล้องกับจดุ ประสงค์การเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรยี นบรรลจุ ุดประสงคก์ ารเรียนร้ทู ุกข้อ 4.65 มากที่สุด

2.2 เหมาะสมกบั ธรรมชาตขิ องวิชา 4.73 มากที่สดุ

2.3 เหมาะสมกับเวลาทกี่ ำหนด 4.65 มากทส่ี ดุ

2.4 จัดกจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ Active Learning 4.45 มาก

3. การกำหนดสอ่ื /แหลง่ เรียนรู้ 4.56 มากทส่ี ดุ

3.1 เหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั จดุ ประสงค์การเรียนรู้ และกจิ กรรมการเรยี นรู้ 4.72 มากที่สุด

3.2 กำหนดสอื่ /แหลง่ เรยี นร้อู อนไลน์ทหี่ ลากหลาย ชว่ ยส่งเสริม สนบั สนุน ให้

นกั เรยี น สามารถศกึ ษาคน้ ควา้ เพม่ิ เตมิ ไดด้ ว้ ยตนเอง ทัง้ การจดั การเรยี นรู้ ใน 4.40 มาก

รูปแบบ Online/On Demand/On-Air/On Hand

4. การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้ 4.66 มากท่ีสดุ

4.1 กำหนดประเด็นการวดั สอดคล้องกับจุดประสงคก์ ารเรยี นรทู้ ่ีกำหนดไว้ 4.79 มากที่สุด

4.2 วธิ ีการวดั ประเมินผล สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ท่อี อกแบบไว้ 4.54 มากท่ีสดุ

4.3 กำหนดเกณฑก์ ารวัดและประเมินผลไดช้ ัดเจนเหมาะสม 4.65 มากที่สุด

รวม 4.65 มากทส่ี ดุ

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผลการประเมินคณุ ภาพของแผนการจัดการเรยี นรู้เป็นรายด้านของครูกลุม่ สาระการเรียนร้ทู ง้ั
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน
ภาพรวมอยใู่ นระดับคณุ ภาพ มากทส่ี ดุ ไดค้ า่ คะแนนเฉลี่ย 4.65

10

เมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับจากด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
(4.77) , ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (4.66) , ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (4.62)
และด้านการกำหนดส่ือ/แหลง่ เรียนรู้ (4.56) ตามลำดับ

แผนภูมิแสดงผลสรปุ นิเทศการจัดการเรยี นรอู้ อนไลน์ของครู

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

4.77 4.66 4.64
4.62

4.17

6.4 รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรอู้ อนไลน์

จากการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย
คณะกรรมการดำเนินงานไดใ้ หค้ ะแนนตามลำดบั ทีม่ กี ารปฏิบตั ิ แลว้ นำคะแนนมาหาคา่ เฉล่ีย ผลการสังเกตการ
จดั การเรียนรู้ออนไลนเ์ ป็นรายดา้ น ปรากฏผลดงั ตารางที่ 7

11

ตารางท่ี 7 ผลการนิเทศการจัดการเรยี นรอู้ อนไลน์ ครัง้ ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

รายการนิเทศ ค่าเฉล่ยี ระดบั คณุ ภาพ

1. จัดการเรียนร้เู ป็นไปตามแผนการจดั การเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ 4.74 มากท่สี ุด

2. แจง้ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ วิธีการเรียน/กจิ กรรม/งานทตี่ อ้ งทำให้นักเรยี นทราบ 4.71 มากทีส่ ุด

3. มีการทบทวน เชือ่ มโยงกบั เรอ่ื งทเี่ รียนผา่ นมาตลอดจนมีวธิ กี ารหรอื สอ่ื ในการนำเขา้ สู่ 4.75 มากทส่ี ุด
บทเรยี นที่นา่ สนใจ สอดคลอ้ งกบั เรื่องทส่ี อน

4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ ทเ่ี กดิ ขึ้นในขณะจัดการเรียนรอู้ อนไลน์ได้ ควบคมุ ชั้นเรยี นไดด้ ี 4.58 มากทสี่ ุด

5. กระตุ้นให้ผ้เู รียนมีส่วนรวมในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบตา่ ง ๆ เปดิ โอกาสให้แสดงความ 4.55 มากทส่ี ุด
คดิ เห็น ศึกษาคน้ ควา้ แสวงหาคำตอบดว้ ยตนเอง

6. ใช้โปรแกรม แอปพลิเคช่ันหรือเว็บไซต์มาใช้ หรือส่ือการสอนอื่น ๆ เปน็ ส่อื ประกอบในการ 4.35 มาก
จดั การเรียนรอู้ อนไลน์ เพ่อื ส่งเสรมิ การเรียนรแู้ บบ Active Learning

7. มอบหมายภาระงาน/ชนิ้ งานอยา่ งเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการจดั การเรยี นรู้ 4.61 มากทส่ี ุด

8. สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม ใหแ้ รงเสรมิ กบั นักเรยี นในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรอู้ อนไลน์ 4.64 มากที่สุด

9. จดั บรรยากาศในการเรยี นรูอ้ อนไลน์ท่ีดงึ ดดู ความสนใจ กอ่ ใหเ้ กดิ ความสขุ และเพลดิ เพลนิ 4.57 มากที่สุด
แกผ่ ู้เรยี น ครกู บั นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์เชงิ บวก

10. มกี ระบวนการวดั และประเมินผลตามทอ่ี อกแบบไว้ โดยผู้เรยี นมสี ่วนรวม 4.53 มากทสี่ ุด

11. การสรุปบทเรียนและให้ข้อมูลสะทอ้ นกลบั แกน่ กั เรยี น 4.67 มากทส่ี ดุ

12. ใชภ้ าษาอยา่ งถกู ต้อง ชดั เจน พูดดว้ ยน้ำเสียงนา่ ฟงั และเร้าความสนใจของนักเรยี น 4.77 มากทส่ี ดุ

13. มบี คุ ลกิ ภาพและแต่งกายเหมาะสมกบั ความเปน็ ครู 4.84 มากทส่ี ดุ

รวม 4.63 มากที่สดุ

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในภาพรวมอย่ใู นระดับคณุ ภาพมากท่ีสุด ไดค้ า่ คะแนนเฉลย่ี 4.63

12

โดยเรียงลำดับจากที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย ได้แก่ มีบุคลิกภาพและแต่งกายเหมาะสมกับความ
เป็นครู (4.84) , ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน พูดด้วยน้ำเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน (4.77) ,
มีการทบทวน เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนผ่านมาตลอดจนมีวิธีการหรือสื่อในการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ
สอดคล้องกับเรื่องที่สอน (4.75) , จัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ (4.75) ,
แจ้งจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ วิธีการเรยี น/กจิ กรรม/งานที่ตอ้ งทำใหน้ ักเรียนทราบ (4.71) , การสรุปบทเรียนและ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียน (4.67) , สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้แรงเสริมกับนักเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (4.64) , มอบหมายภาระงาน/ชิ้นงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรยี นรู้ (4.61) , สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนในขณะจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้ ควบคุมช้ันเรยี น
ได้ดี (4.58) , จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจ ก่อให้เกิดความสุขและเพลิดเพลินแก่
ผู้เรียน ครูกับนักเรยี นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก (4.57) , กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้าแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง (4.55) , มีกระบวนการวัด
และประเมินผลตามท่ีออกแบบไว้ โดยผู้เรียนมีส่วนรวม (4.53) และใช้โปรแกรม แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์
มาใช้ หรือสื่อการสอนอื่น ๆ เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
Active Learning (4.35) ตามลำดบั

ต า ร า ง ส รุ ป ผ ล ก า ร นิ เ ท ศ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง ค รู
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4.74
4.71
4.75
4.58
4.55
4.35
4.61
4.64
4.57
4.53
4.67

4.77
4.84

13

7. สรุปผลการนเิ ทศ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายด้านของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในภาพรวมอย่ใู นระดบั คุณภาพ มากที่สุด ไดค้ า่ คะแนนเฉล่ีย 4.65

เมื่อพิจารณาโดยเรียงลำดับจากด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน จุดประสงค์
การเรียนรู้ (4.77), ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (4.66) , ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ (4.62) และดา้ นการกำหนดสือ่ /แหล่งเรยี นรู้ (4.56) ตามลำดับ

ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2
กลุ่มงาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
มากท่ีสดุ ได้คา่ คะแนนเฉลี่ย 4.63

โดยเรียงลำดับจากที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย ได้แก่ มีบุคลิกภาพและแต่งกายเหมาะสมกับความ
เป็นครู (4.84) , ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน พูดด้วยน้ำเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน (4.77) ,
มีการทบทวน เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนผ่านมาตลอดจนมีวิธีการหรือสื่อในการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ
สอดคล้องกับเรื่องที่สอน (4.75) , จัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ (4.75) ,
แจ้งจดุ ประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียน/กิจกรรม/งานที่ตอ้ งทำใหน้ ักเรยี นทราบ (4.71) , การสรุปบทเรียนและ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียน (4.67) , สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้แรงเสริมกับนักเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (4.64) , มอบหมายภาระงาน/ชิ้นงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรยี นรู้ (4.61) , สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้นในขณะจัดการเรยี นรู้ออนไลน์ได้ ควบคุมช้ันเรยี น
ได้ดี (4.58) , จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจ ก่อให้เกิดความสุขและเพลิดเพลินแก่
ผู้เรียน ครูกับนักเรยี นมีปฏสิ ัมพนั ธ์เชิงบวก (4.57) , กระตุ้นใหผ้ ู้เรียนมีส่วนรวมในการเรียนออนไลนใ์ นรูปแบบ
ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้าแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง (4.55) , มีกระบวนการวัด
และประเมินผลตามที่ออกแบบไว้ โดยผู้เรียนมีส่วนรวม (4.53) และใช้โปรแกรม แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์
มาใช้ หรือสื่อการสอนอื่น ๆ เป็นสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
Active Learning (4.35) ตามลำดบั

ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน
อย่ใู นระดับมากท่ีสุด ไดค้ ่าคะแนนเฉล่ีย 4.57

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ตารางการนเิ ทศ
ภาคผนวก ข. รูปภาพประกอบการนเิ ทศ

ภาคผนวก ก.

ตารางการนิเทศ

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย

การนิเทศครั้งท่ี 2 วนั ท่ี 1 สงิ หาคม 2564 ถงึ วันท่ี 16 กันยายน 2564
จัดสง่ รายงาน วันที่ 24 กนั ยายน 2564

ผรู้ ับการนเิ ทศ ผู้นิเทศ (2 คน) ว/ด/ป ท่นี เิ ทศ
1. นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์ 1. นายวัลลภ นวกลุ 16 สิงหาคม 2564
2. นางดวงทพิ ย์ พมุ่ เจริญ 2. นางสาวจฑุ ามาศ สุวรรณมณี 16 สงิ หาคม 2564
3. นางวชั รภี รณ์ กลมกลอ่ ม 1. นายภัทรวรรธน์ ปจิ จวงค์ 16 สิงหาคม 2564
4. นายวลั ลภ นวกลุ 2. นายวลั ลภ นวกุล 17 สงิ หาคม 2564
5. นางสาวจฑุ ามาศ สวุ รรณมณี 1. นายภทั รวรรธน์ ปจิ จวงค์ 17 สิงหาคม 2564
6. นายไวกูณฐ์ มาลัย 2. นายวัลลภ นวกลุ 17 สงิ หาคม 2564
7. นางสาวภสั ร์วรญิ ญ์ เอย่ี มสอาด 1. นางสาวจฑุ ามาศ สุวรรณมณี 18 สงิ หาคม 2564
8. นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ 2. นายภทั รวรรธน์ ปจิ จวงค์ 18 สิงหาคม 2564
9. นางสาวสุณสิ า ศิรนิ วล 1. นายวัลลภ นวกลุ 18 สิงหาคม 2564
10. นางสาวเพียงหทยั เผยศริ ิ 2. นายภทั รวรรธน์ ปิจจวงค์ 19 สิงหาคม 2564
11. นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด 1. นายภทั รวรรธน์ ปิจจวงค์ 19 สิงหาคม 2564
2. นางสาวจุฑามาศ สวุ รรณมณี
1. นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์
2. นางสาวจฑุ ามาศ สวุ รรณมณี
1. นายภทั รวรรธน์ ปิจจวงค์
2. นายวัลลภ นวกลุ
1. นายภัทรวรรธน์ ปจิ จวงค์
2. นายวลั ลภ นวกลุ
1. นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์
2. นายวลั ลภ นวกลุ
1. นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลุม่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์
การนเิ ทศคร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 สงิ หาคม 2564 ถึงวนั ที่ 16 กนั ยายน 2564

จดั ส่งรายงาน วันท่ี 24 กนั ยายน 2564

ผู้รบั การนิเทศ ผ้นู เิ ทศ (2 คน) ว/ด/ป ทนี่ ิเทศ
1. นางสาวกานต์ธรี า คำโท 1. นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ 16 สงิ หาคม 2564
2. นางสาวนันทรัตน์ อว่ มสอาด 2. นายชัยณรงค์ หนูหวาน 16 สงิ หาคม 2564
3. นางสาวอรนภิ า หม่นื สายญาติ 1. นางสาวอรนภิ า หม่นื สายญาติ 16 สงิ หาคม 2564
4. นางสาวลดาวัลย์ ตง้ั ม่นั 2. นายไพรินทร์ ละครเขต 17 สิงหาคม 2564
5. นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์ 1. นายไพรินทร์ ละครเขต 17 สิงหาคม 2564
6. นายธนัตถ์ พาสุข 2. นายชยั ณรงค์ หนูหวาน 17 สงิ หาคม 2564
7. นายศรณั ย์ เสถียนจารรุ ัตน์ 1. นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ 18 สิงหาคม 2564
8. นางสาวบษุ ยมาศ ปา่ ต้ิว 2. นายไพรนิ ทร์ ละครเขต 18 สงิ หาคม 2564
9. นายชยั ณรงค์ หนูหวาน 1. นายไพรินทร์ ละครเขต 18 สิงหาคม 2564
10. นางสาววรศิ รา วัชรเวยี งชัย 2. นายชยั ณรงค์ หนหู วาน 19 สิงหาคม 2564
11. นายศุภเมธี ศรเี ขม็ 1. นายไพรนิ ทร์ ละครเขต 19 สงิ หาคม 2564
12. นางสาวอรพรรณ เจมิ ธานี 2. นายชัยณรงค์ หนูหวาน 19 สงิ หาคม 2564
1. นายไพรนิ ทร์ ละครเขต
2. นายชัยณรงค์ หนหู วาน
1. นางสาวอรนิภา หม่นื สายญาติ
2. นายไพรินทร์ ละครเขต
1. นางสาวอรนภิ า หมน่ื สายญาติ
2. นายไพรนิ ทร์ ละครเขต
1. นางสาวอรนิภา หมืน่ สายญาติ
2. นายไพรินทร์ ละครเขต
1. นางสาวอรนภิ า หมื่นสายญาติ
2. นายชยั ณรงค์ หนหู วาน
1. นายไพรินทร์ ละครเขต
2. นายชัยณรงค์ หนหู วาน

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนกล่มุ สาระการเรยี นรูค้ ณติ ศาสตร์ (ตอ่ )
การนิเทศครง้ั ที่ 2 วนั ท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนั ท่ี 16 กนั ยายน 2564

จัดสง่ รายงาน วนั ที่ 24 กันยายน 2564

ผู้รับการนิเทศ ผู้นเิ ทศ (2 คน) ว/ด/ป ทน่ี เิ ทศ
13. นายพิมพพ์ ันธ์ุ หอมแกน่ จนั 1. นายไพรินทร์ ละครเขต 20 สิงหาคม 2564
2. นายชัยณรงค์ หนูหวาน
14. นายไพรินทร์ ละครเขต 1. นางสาวอรนภิ า หมืน่ สายญาติ 20 สิงหาคม 2564
2. นายชยั ณรงค์ หนูหวาน

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การนิเทศครง้ั ท่ี 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถงึ วันท่ี 16 กนั ยายน 2564

จดั ส่งรายงาน วนั ที่ 24 กันยายน 2564

ผู้รับการนิเทศ ผนู้ เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทนี่ ิเทศ

1. นางสาวนงลกั ษณ์ เนียมแสง ครูชนากานต์ วรงค์ 10 สงิ หาคม 2564

2. นางสายฝน พิลกึ เรอื ง ครกู ชปาณ ชาญศรี 9 สิงหาคม 2564

3. นางสาวปยิ ะรัตน์ ชาวอบทม ครูนงลักษณ์ เนียมแสง 18 สิงหาคม 2564

4. นางสาวสดุ ถนอม ธีระคุณ ครูนงลักษณ์ เนียมแสง 17 สงิ หาคม 2564

5. นางสาวกนกพร สุดหาญ ครนู งลกั ษณ์ เนยี มแสง 18 สิงหาคม 2564

6. นางชนากานต์ วรงค์ ครนู งลักษณ์ เนยี มแสง 18 สิงหาคม 2564

7. นางกชปาณ ชาญศรี ครูสรุ จั ชา แกว้ รุ่งเรอื ง 13 สิงหาคม 2564

8. นางสาวรจุ ลิ าภา พรสงิ ห์ ครนู งลกั ษณ์ เนยี มแสง 13 สงิ หาคม 2564

9. นางสาววิจติ รา วิภาคาร ครสู ดุ ถนอม ธรี ะคณุ 27 สงิ หาคม 2564

10. นางสุรจั ชา จำนงคว์ งศส์ กุล ครูนงลกั ษณ์ เนยี มแสง 5 สงิ หาคม 2564

11. นางสาวทพิ วรรณ ถาหลา้ ครนู งลกั ษณ์ เนยี มแสง 18 สิงหาคม 2564

12. นางสาวแพรทอง พลิ าสา ครูชนากานต์ วรงค์ 19 สิงหาคม 2564

13. นางสาวภรณภ์ ัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ ครนู งลกั ษณ์ เนียมแสง 11 สงิ หาคม 2564

14. นางสาวอัญชลี บศุ ราคำ ครูสรุ ัจชา จำนงคว์ งศส์ กลุ 4 สิงหาคม 2564

15. นายวชั รกรรณ ธรรมกลุ ครูชนากานต์ วรงค์ 18 สิงหาคม 2564

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกล่มุ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ตอ่ )
การนเิ ทศครง้ั ท่ี 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถงึ วันที่ 16 กนั ยายน 2564
จัดสง่ รายงาน วันท่ี 24 กันยายน 2564

ผู้รับการนเิ ทศ ผ้นู เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทน่ี เิ ทศ
16. นางสาวสริ ินนั ท์ บญุ ญานนั ท์ ครสู รุ จั ชา จำนงคว์ งศส์ กลุ 6 สงิ หาคม 2564
17. นางสาวอทุ ัยรัตน์ ธรรมอนิ ทร์ ครูนครนิ ทร์ ซือ่ สตั ย์ 3 กนั ยายน 2564
18. นายนครนิ ทร์ ซ่อื สตั ย์ ครูยภุ า พลอุบล 3 กันยายน 2564
19. นางสาวมนัสวีน์ อดุ ม ครูนครนิ ทร์ ซอื่ สตั ย์ 19 สิงหาคม 2564
20. นายไชยเดช นนู คาน ครูอทุ ัยรัตน์ ธรรมอนิ ทร์ 20 สิงหาคม 2564
21. นางยภุ า พลอุบล ครนู ครนิ ทร์ ซอื่ สัตย์ 3 สงิ หาคม 2564
22. นายพิทยา คำอาษา ครนู ครินทร์ ซื่อสตั ย์ 18 สงิ หาคม 2564
23. นางสาวยพุ าภรณ์ ลิ้มสงวน ครอู ุทัยรัตน์ ธรรมอนิ ทร์ 13 สิงหาคม 2564
24. นางสาวรัตตยิ า พมุ่ พวง ครูอทุ ยั รตั น์ ธรรมอินทร์ 19 สงิ หาคม 2564
25. นายอุดม ทองผาย ครนู ครนิ ทร์ ซอื่ สัตย์ 20 สงิ หาคม 2564
26. นายชนะภยั เผือกทอง ครูนครินทร์ ซอ่ื สัตย์ 18 สงิ หาคม 2564

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลมุ่ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม
การนเิ ทศครง้ั ที่ 2 วนั ที่ 1 สงิ หาคม 2564 ถึงวันท่ี 16 กนั ยายน 2564
จัดส่งรายงาน วนั ท่ี 24 กนั ยายน 2564

ผรู้ ับการนิเทศ ผ้นู เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทนี่ เิ ทศ
1. นายสาธิต คู่พิมาย นางสาวชลนิชา บุญเพญ็ 26 สงิ หาคม 2564
2. นายนนั ทกร แว่นแก้ว นายสาธิต คพู่ ิมาย 17 สงิ หาคม 2564
3. นายณัฐพล จันทรสทุ ธิพนั ธ์ุ นายสาธติ คู่พมิ าย 5 สิงหาคม 2564
4. นางสาวกาญจนา เพง็ ช่นื มะดัน นางสาวชลนชิ า บุญเพญ็ 19 สิงหาคม 2564
5. นางสาวชลนชิ า บุญเพญ็ นายสาธิต คู่พิมาย 3 สิงหาคม 2564
6. นางพรสวรรค์ หวงั แกว้ นายณฐั พล จันทรสุทธิพนั ธ์ุ 9 สงิ หาคม 2564
7. นางสาวเทพปรดี า วงคก์ าวี นายณัฐพล จันทรสุทธิพนั ธ์ุ 9 สงิ หาคม 2564
8. นางสาวเพชรรตั น์ วงคค์ ำ นายณฐั พล จนั ทรสุทธิพันธุ์ 10 สงิ หาคม 2564

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนกลมุ่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม (ตอ่ )
การนเิ ทศคร้งั ที่ 2 วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 16 กนั ยายน 2564
จัดส่งรายงาน วนั ที่ 24 กนั ยายน 2564

ผ้รู ับการนเิ ทศ ผูน้ เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทนี่ เิ ทศ
9. นายศักด์ิณรงค์ ชัยภา นายสาธิต ค่พู มิ าย 9 สิงหาคม 2564
10. นายศราณพุ งษ์ วิจิตเกตุธรี ชัย นางสาวชลนชิ า บญุ เพ็ญ 5 สิงหาคม 2564
11. นางสาวอัญพชั ญ์ พรอดลุ ย์เกตน์ นางสาวชลนิชา บญุ เพ็ญ 9 สิงหาคม 2564
12. นายจริ พนั ธ์ ชุติยารตั น์ นางสาวชลนิชา บญุ เพญ็ 23 สิงหาคม 2564
13. นางชนชิ า เฉิดจินดา นางสาวชลนิชา บญุ เพ็ญ 13 สิงหาคม 2564
14. นางสาวอญั ชลี วิณวันก์ นางสาวชลนิชา บุญเพญ็ 19 สิงหาคม 2564
15. นางสาวชนาพร สขุ หลอ นางสาวชลนชิ า บุญเพญ็ 17 สิงหาคม 2564
16. น.ส.สิริพร สอนเทศ นายสาธิต คพู่ ิมาย 11 สงิ หาคม 2564

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
การนเิ ทศคร้งั ที่ 2 วนั ท่ี 1 สงิ หาคม 2564 ถึงวนั ท่ี 16 กันยายน 2564
จัดสง่ รายงาน วนั ท่ี 24 กันยายน 2564

ผรู้ ับการนเิ ทศ ผนู้ เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทน่ี เิ ทศ
1. นางสาวมลั ลกิ า จันทรฝ์ ้นั นางชุติญา มณีใส 2 สงิ หาคม 2564
2. นางชุตญิ า มณใี ส นางสาวมลั ลกิ า จนั ทรฝ์ ัน้ 2 สงิ หาคม 2564
3. นายจรัญ เรอื งทอง นางชตุ ิญา มณใี ส 3 สงิ หาคม 2564
4. นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง นางสาวมัลลกิ า จนั ทร์ฝน้ั 3 สิงหาคม 2564
5. ว่าที่ รอ้ ยตรหี ญงิ สกุ ากรณ์ นากอ้ นทอง นางชุติญา มณีใส 4 สงิ หาคม 2564
6. นางรัมภา กณั ฑ์ศรี นายจรัญ เรอื งทอง 4 สิงหาคม 2564
7. นายศภุ วณัฐ์ นาคนาม นายจรญั เรืองทอง 5 สงิ หาคม 2564

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนกลุม่ สาระการเรยี นรู้ศิลปะ
การนเิ ทศครัง้ ท่ี 2 วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กนั ยายน 2564

จัดส่งรายงาน วนั ที่ 24 กันยายน 2564

ผูร้ ับการนิเทศ ผนู้ เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทนี่ เิ ทศ
1. น.ส.นภาพร จนั ทราช น.ส.สวุ รรณ์ หอมจนั ทร์ 5 สงิ หาคม 2564
2. นายธัชนนท์ น่าชม น.ส.สุวรรณ์ หอมจันทร์ 6 สิงหาคม 2564
3. นายเทยี นชัย นาคแผน่ นางเสาวณีย์ เพียซ้าย 5 สงิ หาคม 2564
4. นายนติ กิ ร สมจิตร น.ส.สุวรรณ์ หอมจันทร์ 10 สิงหาคม 2564
5. นายธีรพล สมจิตร นายนติ ิกร สมจิตร 13 สิงหาคม 2564
6. นายเจษฎา ออกกจิ วัตร์ นายนติ ิกร สมจิตร 17 สงิ หาคม 2564
7. น.ส.สุวรรณ์ หอมจันทร์ นายนิตกิ ร สมจติ ร 18 สิงหาคม 2564
8. นางเสาวนยี ์ เพียซ้าย นายนติ ิกร สมจติ ร 20 สงิ หาคม 2564

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี
การนเิ ทศครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 สงิ หาคม 2564 ถงึ วนั ท่ี 16 กนั ยายน 2564

จัดสง่ รายงาน วันที่ 24 กันยายน 2564

ผรู้ ับการนเิ ทศ ผู้นเิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทน่ี เิ ทศ
1. นายมนตรี แกว้ กำจรชยั นายสันตสิ ุข ฐาโอษฐ์ 11 สิงหาคม 2564
2. นางถาวร พิมลไพบูลย์ นายสนั ติสุข ฐาโอษฐ์ 10 สงิ หาคม 2564
3. นางธมนวรรณ์ มนทิม นายสนั ติสขุ ฐาโอษฐ์ 18 สิงหาคม 2564
4. นางสาคร ใจสมคั ร นายสันตสิ ุข ฐาโอษฐ์ 25 สิงหาคม 2564
5. นางสาววาสนา จำปาศรี นางถาวร พิมลไพบูลย์ 16 สิงหาคม 2564
6. นางสาววไิ ลวลั ย์ แกน่ ลา นางถาวร พิมลไพบูลย์ 16 สงิ หาคม 2564
7. นางสาวภคั ปภา บญั ญัติ นายสนั ตสิ ุข ฐาโอษฐ์ 26 สิงหาคม 2564
8. นายเรวัตร นิ่มนงค์ นายสันติสขุ ฐาโอษฐ์ 25 สิงหาคม 2564
9. นายสันติสขุ ฐาโอษฐ์ นางสาคร ใจสมคั ร 27 สิงหาคม 2564
10. นางสาวณฐั ชยา จำปา นายสนั ติสุข ฐาโอษฐ์ 27 สิงหาคม 2564

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ
การนิเทศครง้ั ที่ 2 วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถงึ วันที่ 16 กันยายน 2564

จัดส่งรายงาน วันท่ี 24 กนั ยายน 2564

ผูร้ ับการนิเทศ ผ้นู เิ ทศ (2 คน) ว/ด/ป ทนี่ ิเทศ
1. นายกรกุลผลทอง นามปักใต้ 1. นางสิรวิ ิชญา บญุ วงษ์ 24 สงิ หาคม 2564
2. นางสาวณฐั ชานันท์ เจอื จันทร์ 2. นายพนั ธ์เุ ลิศ ทาริยะวงศ์ 25 สงิ หาคม 2564
3. นางสาวธนนั นษิ ฐา พูลกิง่ 1. นายกรกุลผลทอง นามปกั ใต้ 06 สิงหาคม 2564
4. นางสาวสุปราณี เขจรดวง 2. นางสริ วิ ิชญา บุญวงษ์ 06 สงิ หาคม 2564
5. นางสาวพรพรรณ บญุ พลี 1. นายกรกลุ ผลทอง นามปกั ใต้ 10 สงิ หาคม 2564
6. นางสิริวิชญา บญุ วงษ์ 2. นางสิรวิ ิชญา บญุ วงษ์ 19 สงิ หาคม 2564
7. นางสาวณฐั พัชร์ ชัยศรีรมั ย์ 1. นายกรกุลผลทอง นามปักใต้ 18 สงิ หาคม 2564
8. นายพันธุเ์ ลิศ ทารยิ ะวงศ์ 2. นางสาวณฐั ชานนั ท์ เจอื จันทร์ 09 สิงหาคม 2564
9. นางสาวสนิ ีนาฏ กระจา่ งวงษ์ 1. นายกรกลุ ผลทอง นามปกั ใต้ 04 สิงหาคม 2564
10. นางสาวณฐั ชา ประเสริฐทองกร 2. นางสิรวิ ิชญา บุญวงษ์ 09 สิงหาคม 2564
11. นางสาวธันยพร เทพวงศ์ 1. นายกรกุลผลทอง นามปกั ใต้ 06 สงิ หาคม 2564
12. นางวิมลวรรณ แกว้ วลิ ยั 2. นางสาวณฐั ชานนั ท์ เจอื จนั ทร์ 06 สงิ หาคม 2564
1. นายกรกุลผลทอง นามปกั ใต้
2. นางสาวณัฐชานนั ท์ เจือจันทร์
1. นายกรกุลผลทอง นามปักใต้
2. นางสาวณฐั ชานนั ท์ เจือจนั ทร์
1. นายกรกลุ ผลทอง นามปักใต้
2. นางสิริวชิ ญา บญุ วงษ์
1. นายกรกลุ ผลทอง นามปักใต้
2. นางวมิ ลวรรณ แกว้ วลิ ยั
1. นายกรกลุ ผลทอง นามปักใต้
2. นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
1. นายกรกลุ ผลทอง นามปกั ใต้
2. นางสาวณฐั ชา ประเสริฐทองกร

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ (ตอ่ )
การนิเทศครั้งท่ี 2 วนั ที่ 1 สงิ หาคม 2564 ถงึ วนั ที่ 16 กันยายน 2564
จัดสง่ รายงาน วันท่ี 24 กนั ยายน 2564

ผู้รบั การนเิ ทศ ผูน้ เิ ทศ (2 คน) ว/ด/ป ทน่ี เิ ทศ
13. นางสาวจนั จริ า จนั ทา 1. นายกรกุลผลทอง นามปกั ใต้ 03 สิงหาคม 2564
2. นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
14. นายสทิ ธโิ ชค สงู เลศิ สง่ ฟา้ 1. นายกรกลุ ผลทอง นามปกั ใต้ 02 สิงหาคม 2564
2. นางสาวณฐั ชา ประเสรฐิ ทองกร

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ (ครชู าวตา่ งชาติ)
การนิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 1 สงิ หาคม 2564 ถึงวนั ท่ี 16 กนั ยายน 2564
จัดส่งรายงาน วันท่ี 24 กันยายน 2564

ผู้รับการนิเทศ ผู้นเิ ทศ (2 คน) ว/ด/ป ทน่ี ิเทศ
กลุ่มโครงการห้องเรยี นพเิ ศษ (MEP) 16 สิงหาคม 2564
1. Aldwin Malabanan 1. นางกชปาณ ชาญศรี 9 สิงหาคม 2564
2. นางสาวสุดถนอม ธรี ะคณุ 18 สิงหาคม 2564
2. Neil Rusia 1. นางกชปาณ ชาญศรี 6 สงิ หาคม 2564
2. นางสาวสดุ ถนอม ธรี ะคุณ 31 สงิ หาคม 2564
3. Daniel Simionica 1. นางกชปาณ ชาญศรี 15 กนั ยายน 2564
2. นางสาวสดุ ถนอม ธรี ะคุณ
4. Wiliieahada Mangaoang 1. นางกชปาณ ชาญศรี
2. นางสาวสุดถนอม ธีระคณุ
5. Anthony Jose Ferrer 1. นางกชปาณ ชาญศรี
2. นางสาวสุดถนอม ธรี ะคุณ
6. Costa Stucken 1. นางสาววริศรา วชั รเวียงชัย
2. นางสาวอรพรรณ เจมิ ธานี

ตารางกำหนดการนเิ ทศการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ครชู าวต่างชาติ)

การนิเทศครง้ั ท่ี 2 วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนั ท่ี 16 กนั ยายน 2564

จดั สง่ รายงาน วันท่ี 24 กนั ยายน 2564

ผู้รับการนเิ ทศ ผนู้ เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทนี่ เิ ทศ

7. William Suid Srisawat 1. นางสาววรศิ รา วัชรเวียงชยั 9 สงิ หาคม 2564

2. นางสาวอรพรรณ เจิมธานี

8. Frederick Brendel 1. นางสาววรศิ รา วชั รเวยี งชยั 10 สิงหาคม 2564

2. นางสาวอรพรรณ เจิมธานี

9. Dermot English 1. นายกรกุลผลทอง นามปักใต้ 26 สิงหาคม 2564

2. นายพันธเ์ุ ลศิ ทารยิ ะวงศ์

10. Joshua Johnson 1. นายกรกุลผลทอง นามปักใต้ 10 สิงหาคม 2564

2. นายพันธุ์เลศิ ทารยิ ะวงศ์

11. Charles Williams 1. นายกรกุลผลทอง นามปักใต้ 17 สงิ หาคม 2564

2. นายพนั ธ์ุเลิศ ทารยิ ะวงศ์

กลุม่ ICEP

1. Tanner Zalhaka 1. นางสริ วิ ิชญา บญุ วงษ์ 10 สิงหาคม 2564

2. น.ส.ณัฐชานนั ท์ เจอื จันทร์

2. Sa'd Maudarbux 1. นางสิริวิชญา บุญวงษ์ 26 สิงหาคม 2564

2. น.ส.ณฐั ชานนั ท์ เจือจันทร์

3. Gosia Krzeczkowska 1. นางสริ ิวิชญา บญุ วงษ์ 24 สิงหาคม 2564

2. น.ส.ณัฐชานันท์ เจอื จนั ทร์

4. Andrew Maclean 1. นางสิรวิ ิชญา บญุ วงษ์ 6 สิงหาคม 2564

2. น.ส.ณฐั ชานนั ท์ เจือจันทร์

กลุ่มภาษาจีน

1. Li Jianting 1. นายกรกลุ ผลทอง นามปกั ใต้ 5 สงิ หาคม 2564

2. นางสาวณฐั ชา ประเสรฐิ ทองกร

2. Sun Wei 1. นายกรกุลผลทอง นามปกั ใต้ 9 สงิ หาคม 2564

2. นางสาวณฐั ชา ประเสรฐิ ทองกร

3. OYAMA KOICHI 1. นายกรกุลผลทอง นามปกั ใต้ 3 สงิ หาคม 2564

2. นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนงานแนะแนว
การนิเทศคร้งั ท่ี 2 วนั ท่ี 1 สงิ หาคม 2564 ถงึ วันที่ 16 กันยายน 2564

จดั ส่งรายงาน วนั ท่ี 24 กันยายน 2564

ผู้รบั การนิเทศ ผนู้ เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทนี่ ิเทศ
1. นางเด่นตา ทพั พิจติ ร นางสาวสุดถนอม ธรี ะคุณ 16 สงิ หาคม 2564
2. นางสาวกรณั ย์ชนพร แดงศรีธรรม นางเดน่ ตา ทพั พิจติ ร 17 สิงหาคม 2564
3. นายทศพล สงู คาสิทธ์ิ นางเด่นตา ทพั พิจติ ร 19 สิงหาคม 2564
4. นายชาญชัย ประพาน นางเด่นตา ทัพพิจติ ร 20 สงิ หาคม 2564

ตารางกำหนดการนิเทศการสอนงานห้องสมดุ
การนิเทศครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถงึ วนั ท่ี 16 กนั ยายน 2564

จัดสง่ รายงาน วนั ที่ 24 กันยายน 2564

ผู้รบั การนิเทศ ผ้นู เิ ทศ (1 คน) ว/ด/ป ทน่ี เิ ทศ
1. วา่ ท่ี ร.ต.หญงิ ธิดารัตน์ บญุ ล้อม นางเด่นตา ทัพพจิ ติ ร 11 สงิ หาคม 2564
2. นางสาวกรณุ า รามัญจิต วา่ ท่ี ร.ต.หญิง ธดิ ารตั น์ บุญล้อม 4 สิงหาคม 2564
3. นางสาววไิ ลวรรณ ไชยสงคราม ว่าที่ ร.ต.หญิง ธิดารัตน์ บญุ ล้อม 9 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ข.

รูปภาพประกอบการนเิ ทศ
Click to View FlipBook Version