The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ฺBansrimaharacha, 2022-03-27 03:21:34

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ

ศรีราชาศึกษาเพ่ือการมีงานทา

โรงเรยี นเทศบาลบา้ นศรมี หาราชา

สงั กดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา จงั หวดั ชลบรุ ี

กิจกรรมการนวดเท้าเพ่ือสุขภา พ

ประวตั คิ วามเป็นมา

การนวดฝ่าเทา้ เป็นศลิ ปะทช่ี าวจนี และอนิ เดยี ใชว้ นิ ิจฉยั และรกั ษา
โรคมานานกวา่ 3,000 ปีกอ่ นครสิ ตกาล โดยน่จะเกดิ ขน้ึ มาพรอ้ มกบั
การกดจดุ ฝังเขม็ ตอ่ มาความรนู้ ้ีไดแ้ พรห่ ลายไปทวั่ อเมรกิ าและยโุ รป

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร น ว ด เ ท้ า

1. ช่วยส่งเสรมิ สขุ ภาพ โดยกระตุน้ การไหลเวยี นเลอื ดและระบบภูมคิ ุม้ กนั
2. ชว่ ยกระตุน้ การทางานของระบบต่างๆในรา่ งกายใหด้ ขี น้ึ เชน่ ทอ้ งผกู ปวด
ศรี ษะ
3. ชว่ ยคลายการตงึ ตวั ของเน้อื เยอ่ื เสน้ เอน็ กลา้ มเน้อื ทาใหเ้ กดิ สมดลุ ของ
รา่ งกาย
4. ช่วยส่งผลดตี ่อสขุ ภาพจติ ลดภาวะเครยี ดและทาใหเ้ กดิ การผ่อนคลาย

ขอ้ ควรระวงั ในการนวดเทา้

1. ควรกดในขนาดแรงทเี่ หมาะสม ระวงั เมอื่ ตอ้ งกดในบรเิ วณทมี่ เี สน้
เลอื ดและเสน้ ประสาท

2. ควรระวงั การกดนวดในผสู้ งู อายุ เพราะผวิ บาง
3. ควรระวงั การกดนวดในผปู้ ่วยเบาหวาน อาจทาใหซ้ ้างา่ ยและเกดิ เป็น

แผลเร้อื รงั

อุป ก ร ณ์ น ว ด เ ท้ า

1. สาลี
2. แอลกอฮอล์ เพ่อื ทาความสะอาดเทา้
3. ไมน้ วดเทา้
4. น้ามนั นวดเทา้
5. ผา้ ขนหนู ขนาด 15X30 น้วิ สาหรบั ห่อและ

ทาความสะอาดเทา้
6. แป้งฝ่นุ ทาในขนั้ ตอนสุดทา้ ยเพ่อื กนั ล่นื

ขณะเดนิ

ผู้ทาหน้ าท่ีนวดเท้า

1. เคารพผู้ถูกนวด
2. แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย
3. เล็บมือ เล็บเท้า
ต้องตัดสัน้
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ต้อง
สะอาด

การเตรียมตัวของผู้ถูกนวด

1. ทาความสะอาดเท้า
โดยใช้ด้วยแอลกอฮอล์
70 %
2. เล็บตัดสัน้
3. ทาจิตใจให้สบายไม่
ต้องวิตกกังวล
4. มีความอดทน อาจมี
อาการเจ็บ

การตรวจเท้า

1. ดูผิวหนังของขา
2. ดูผิวของเท้า
3. ดูลักษณะความ
ผิด ป ก ติ ข อ ง ก ร ะ ดู ก เ ท้ า
4. ดูลักษณะความ
ผิดปกติของกระดูกขา
5. หมุนข้อเท้า
6. ดูลักษณะความ
ผิดปกติของน้ิวเท้า

การพันผ้าห่อเท้า

1. การห่อผ้าเริ่มจากการ
วางผ้าให้ชายผ้าด้านยาว
เ ฉี ย ง อ ยู่ ด้ า น ใ น ช า ย ผ้ า
ด้านสันอยู่ด้านนอก
2. จากนั้นจับมุมผ้าพับไป
ท่ีห ลัง เ ท้ า ข อ ง ผู้ถู ก น ว ด
3. จับชายผ้าด้านสัน้ พับ
เข้าไปทางด้านใน
4. จากนั้นจับชายผ้า
ด้า น ข ว า พัน ท่ีเ ท้ า แ ล ะ ข า
ว น ข้ึน ไ ป ท่ีบ ริเ ว ณ ห ัว เ ข่ า
5. ยกขาผู้ถูกนวดข้ึน
6. พันขาผู้ถูกนวด

ขนั้ ตอนการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ

ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เ ท้ า
1. ปั่นข้อเท้า
2. ปั่นปลายเท้า
3. ลูบสลับมือท่ีฝ่ าเท้า
และหลังเท้า
4. ลูบท่ีเอ็นร้อยหวาย
5. ลูบแบบน้ิวหัวแม่มือ
ตัง้ ข้ึน
6. ฉีกฝ่ าเท้า
7. มะเหงกครูดฝาเท้า
8. มะเหงกคาดเนิน
น้ิวเท้า
9. มะเหงกคาดคอน้ิวเท้า

ขนั้ ตอนการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ

ก า ร ใ ช้ ไ ม้ น ว ด
10. ไม้ครูดเท้าด้านใน
11. ปาดปลายน้ิวเท้า
12. เซาะร่องน้ิวเท้า
13. ไม้ครูดเท้าด้านนอก
14. เซาะร่องน้ิวเท้ากลับ
15. ครูดคอน้ิวเท้า
16. คาดคอน้ิวเท้า
17. ไม้ครูดอ้อมเนินน้ิว
หัวแม่เท้า
18. ไม้ครูดเนินน้ิวเท้า
19. ไม้ครูดฝาเท้า 3 แนว

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม กา ร น ว ด เ ท้ า เ พ่ื อ สุข ภ า พ

QR Code

แนะนาการนวด
เทา้ เพอ่ื สขุ ภาพ

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม กา ร น ว ด เ ท้ า เ พ่ื อ สุข ภ า พ

QR Code

แนะนาการนวด
เทา้ เพอ่ื สขุ ภาพ


Click to View FlipBook Version