The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บันทึกประจำวัน การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 20 วัน รุ่นที่ 17 จ. นครศรีธรรมราช

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ep_palm, 2020-03-02 02:42:15

บันทึกประจำวัน

บันทึกประจำวัน การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 20 วัน รุ่นที่ 17 จ. นครศรีธรรมราช

บันทึกประจำวนั

สำนกั งำนเขตพืน้ ที่กำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครศรีธรรมรำช เขต 1

โดย
นำงสำวธฤตำ ชนะสทิ ธ์ิ
ผู้ฝกึ ประสบกำรณ์นเิ ทศกำรศกึ ษำ

บนั ทึกประจำวันนี้ เปน็ สว่ นหนึง่ ของกำรฝกึ ประสบกำรณน์ เิ ทศกำรศกึ ษำ
ก่อนแตง่ ตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งศกึ ษำนเิ ทศก์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขน้ั พนื้ ฐำน
สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำ เขต 1๒

คมู่ ือการฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศกึ ษา
หลกั สูตรการพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ ตั้งให้ดารงตาแหน่งศกึ ษานิเทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บันทกึ ประจำวัน ฝศน.2.1

วันศกุ ร์ ที่ ๑๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมที่ทำ
 ลงชื่อปฏบิ ัตงิ าน รายงานตวั ณ สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต ๑
 เข้ารับการปฐมนเิ ทศโดย นายสพล ชูทอง รองผู้อานวยการเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธี รรมราช พร้อมดว้ ยนายปรชี า องั ศชุ วาลวงศ์ ผู้อานวยการกล่มุ พฒั นาบคุ ลากร เพือ่ รบั ฟังนโยบาย
ของเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษา รวมถึงแนวปฏบิ ัติตา่ งๆ ในการฝึกประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์คร้งั น้ี

 เขา้ ร่วมประชมุ นาโดย นายสพล ชูทอง พร้อมดว้ ยนายปรีชา อังศุชวาลวงศ์ และพบคณะกรรมการ
ฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษาหรอื วิทยากรพเ่ี ล้ียงโดยมี นางกรรณิกา ตรพี งศ์ นางปรียา สงคป์ ระเสริฐ
นางฉตั รลลติ า วุฒมิ งคล นางสาวโสรยา นนุ่ แก้ว ทที่ างสานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี
ธรรมราช เขต 1 แตง่ ตัง้ เพ่ือกาหนดปฏิทนิ ฝึกประสบการณ์ทงั้ ในและนอกสานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา
๒. องค์ควำมรู้หรือข้อคดิ ท่ไี ด้รบั

 นโยบายและจุดเนน้ ของสพป.นศ. ๑ แนวทางในการปฏิบัติงานจริงของศึกษานิเทศก์และ
คณุ ลักษณะของการเปน็ ศกึ ษานเิ ทศก์ เพอ่ื การขับเคล่ือนนโยบายและภาระงานของผ้ฝู กึ ประสบการณ์นเิ ทศ
การศกึ ษาก่อนแต่งตง้ั ให้ดารงตาแหนง่ ศึกษานิเทศก์สู่การปฏบิ ตั ิของสพป.นศ. ๑
๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้

 นากรอบแนวคิดไปใชใ้ นการวางแผนการปฏิบัติงานและนาขอ้ มูลที่ได้รับมาปรบั ใช้ เพื่อเปน็
ฐานข้อมลู เบ้ืองต้นในการศึกษาเพม่ิ เติมและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิจริงในการฝึกประสบการณก์ ารนเิ ทศ
การศกึ ษาในสถานการณแ์ ละบริบทที่แตกต่างกันออกไป เพอ่ื เป็นการพฒั นาตนเองและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
๔. ปัญหำและอุปสรรค

 ไม่มี
๕. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

 ไมม่ ี

ลงชื่อ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธิ์ )

ผู้ฝกึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏบิ ตั ิงานทุกวนั ทีฝ่ ึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
2. บนั ทกึ ข้อมูลอย่างอิสระอาจครอบคลุมเกยี่ วกับกิจกรรมทที่ า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา องคค์ วามรู้หรอื

ข้อคดิ ที่ได้ หรือเพมิ่ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชอ่ื ในการบนั ทึกทุกคร้ัง

ค่มู ือการฝกึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา
หลกั สตู รการพัฒนาข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหนง่ ศึกษานิเทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บันทึกประจำวนั ฝศน.2.1

วนั เสำร์ ที่ ๑๘ เดอื น มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมท่ที ำ
 กาหนดปฏิทนิ การฝึกประสบการณก์ ารนิเทศการศึกษารว่ มกนั ทง้ั ในและนอกสานกั งานเขตพื้นที่

การศึกษา
 ตรวจสอบสมรรถนะสาคญั ของศึกษานเิ ทศก์ โดยการประเมินตนเองในภาระงานที่ไดร้ ับมอบหมาย
 แลกเปลี่ยนเรยี นรู้ประสบการณ์ ศกึ ษาโครงสรา้ งงานในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหง้ าน

ท่ไี ด้รบั มอบหมายในหน้าที่รบั ผิดชอบบรรลวุ ัตถปุ ระสงค์ตามท่ตี ัง้ ไว้

๒. องคค์ วำมรู้หรือข้อคดิ ท่ไี ดร้ ับ
 โครงสร้างสานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษา ที่สามารถนาไปปรบั ใชใ้ นการฝึกประสบการณ์การนเิ ทศ

การศกึ ษา
 หลักการและแนวทางในการนิเทศทีส่ ามารถนาไปบูรณการในการนเิ ทศโรงเรยี นและแนวคดิ ในการ

สร้างนวัตกรรม เคร่อื งมือการนเิ ทศอย่างเปน็ ระบบ

๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้
 แนวคิดในการเปน็ ศึกษานิเทศกท์ ี่ดแี ละคุณลักษณะของการเป็นศกึ ษานิเทศกท์ ด่ี ีท่สี ามารถนาไปใช้

ในการนิเทศการศกึ ษาในสถานการณ์จรงิ ได้ โดยขึ้นอยู่กบั ทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก์ผ้ทู างาน

รว่ มกบั ครู ตลอดจนเทคนคิ และวิธกี ารต่างๆ ทศี่ ึกษานิเทศก์นามาใช้ในการนเิ ทศการศึกษา

๔. ปญั หำและอุปสรรค
 ไม่มี

๕. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
 ไม่มี

ลงชอ่ื ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

ผ้ฝู ึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏบิ ตั ิงานทุกวันทีฝ่ ึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา
2. บันทึกข้อมูลอยา่ งอสิ ระอาจครอบคลุมเกยี่ วกบั กิจกรรมที่ทา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา องคค์ วามรู้หรือ

ขอ้ คดิ ท่ไี ด้ หรอื เพมิ่ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงช่อื ในการบนั ทกึ ทกุ ครง้ั

คมู่ อื การฝกึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา
หลักสูตรการพฒั นาขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ ตั้งใหด้ ารงตาแหนง่ ศกึ ษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวนั ฝศน.2.1

วันอำทติ ย์ ที่ ๑๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมทท่ี ำ
 ศกึ ษาโครงสร้างงานในเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาในเรือ่ งของประวัติความเป็นมา ข้อมูลพน้ื ฐานและ

ทิศทางในการทางาน บทบาทอานาจหน้าที่ ซ่งึ มที ัง้ หมด ๑o กล่มุ โครงสร้างสานกั งานและทาเนยี บบุคลากร
 วางแผนการนิเทศในสถานศึกษาที่สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษา กาหนด
 แลกเปลยี่ นเรยี นรแู้ ละศกึ ษาค้นคว้าหาข้อมูลในการทารายงานการศึกษาคน้ ควา้ อิสระ ตามที่ได้

วางแผนไวใ้ นการฝึกประสบการณ์
 สง่ ปฏทิ ินฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา

๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคิดทไี่ ดร้ บั
 ขอ้ มลู พ้ืนฐานและขอบขา่ ยงานของสานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษา
 การจัดทาแผนการนิเทศ เพ่ือเป็นกรอบในการนเิ ทศการศกึ ษาในสถานศึกษา ซง่ึ เป็นเครื่องมือใน

การปฏบิ ตั ิงานนเิ ทศ โดยแสดงรายละเอียดและเค้าโครงของสง่ิ ที่จะต้องปฏิบตั ิ บอกให้ร้ถู ึงจดุ มงุ่ หมาย สิง่ ท่ี
คาดหวงั ระบวุ ัตถปุ ระสงคท์ ่ีต้องการท่ไี ด้กาหนดไว้ บอกเป้าหมายท่ตี ้องการในช่วงระยะเวลาต่างๆ ของการ
ดาเนนิ งานตามแผน แสดงวิธกี ารดาเนินงานทม่ี งุ่ ไปสกู่ ารบรรลุเปา้ หมายและวัตถปุ ระสงค์ แสดงให้เห็นถึง
งบประมาณ ค่าใชจ้ ่ายทจ่ี าเป็นสาหรบั การทางาน แสดงถึงวิธกี ารตดิ ตามควบคุมกากบั การปฏบิ ตั งิ านนิเทศ
และการประเมนิ ผลสาเรจ็ ของการนิเทศตามที่กาหนดไว้ในแผน
๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้

 แนวทางในการวางแผนและจัดทาแผนการนเิ ทศ เพอ่ื พฒั นาคุณภาพการศึกษา
 มหี ลักการและแนวทางในการนาไปจัดแผนการนิเทศ
๔. ปัญหำและอุปสรรค
 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ
 ไม่มี

ลงชื่อ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

ผูฝ้ กึ ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทกึ การปฏบิ ตั ิงานทกุ วันทฝี่ ึกประสบการณน์ เิ ทศการศกึ ษา
2. บนั ทกึ ข้อมูลอยา่ งอิสระอาจครอบคลุมเกยี่ วกบั กจิ กรรมทท่ี า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ปญั หา องคค์ วามรหู้ รอื

ข้อคิดทไ่ี ด้ หรอื เพม่ิ เตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงชื่อในการบนั ทกึ ทุกครัง้

คู่มอื การฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา
หลักสตู รการพัฒนาขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษากอ่ นแตง่ ตั้งใหด้ ารงตาแหนง่ ศกึ ษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวนั ฝศน.2.1

วนั จนั ทร์ ที่ ๒o เดอื น มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมทที่ ำ
 เขา้ รว่ มประชุม โดยนายสพล ชูทอง รองผู้อานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธี รรมราช พรอ้ มดว้ ยนายปรีชา อังศชุ วาลวงศ์ ผู้อานวยการกลุม่ พัฒนาบุคลากร และนางสุจนิ
พรหมมาศ ผู้อานวยการกลุม่ นเิ ทศตดิ ตามและประเมนิ ผลการจดั การศึกษา กล่าวถงึ บทบาทของสานักเขต
พนื้ ท่ีการศกึ ษา และกลุม่ งานต่างๆ ท่ีเกย่ี วข้อง

 ศึกษางานในกลุ่มงานตา่ งๆ ภายในสานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษา นครศรีธรรมราช
เขต 1 ไดแ้ ก่ กลมุ่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุม่ สง่ เสริมการศกึ ษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกล่มุ อานวยการ

๒. องคค์ วำมรู้หรือข้อคิดทไ่ี ด้รับ
 กรอบงาน โครงสรา้ งงานและภาระงานของกลุ่มพฒั นาครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา กลุ่มนเิ ทศ

ตดิ ตามและประเมนิ ผลการจัดการศึกษากลุ่มสง่ เสรมิ การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
และกลุม่ อานวยการ

๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้
 แนวทางในการบริหารงาน เพ่ือนาไปใชร้ ว่ มกับทักษะการนเิ ทศ เพ่ือพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
 แนวทางในการปฏิบตั แิ ละมีข้อมลู ที่สามารถนาไปรายงานผลการศึกษางานได้

๔. ปญั หำและอุปสรรค
 ไม่มี

๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ
 ไมม่ ี

ลงชอื่ .........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธ์ิ )

ผฝู้ ึกประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏบิ ัตงิ านทุกวนั ที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
2. บันทึกข้อมลู อยา่ งอสิ ระอาจครอบคลุมเกย่ี วกบั กจิ กรรมทท่ี า ปัญหา อปุ สรรค แนวทางแกป้ ัญหา องค์ความรู้หรือ

ข้อคิดท่ีได้ หรือเพ่มิ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงช่ือในการบนั ทกึ ทกุ ครั้ง

คูม่ ือการฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศกึ ษา
หลกั สตู รการพฒั นาข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาก่อนแตง่ ตงั้ ใหด้ ารงตาแหน่งศึกษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บันทึกประจำวนั ฝศน.2.1

วนั อังคำร ที่ ๒๑ เดอื น มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมท่ีทำ
 ผอู้ านวยการกลมุ่ แต่ละกลุม่ ไดใ้ ห้ขอ้ มลู เกี่ยวกบั กรอบงานและภาระงานของแตล่ ะกลมุ่ ไดแ้ ก่ กลุม่

บรหิ ารการเงนิ และสินทรัพย์ โดย ผอ. รัตนวรรน์ แดงขาว กล่มุ นโยบายและแผน โดย ผอ. นชุ รินทร์ ทอง
เหลือ กลุ่มสง่ เสรมิ การจัดการศึกษา โดย นางพรรณี พงศย์ ี่ลา่ กลุ่มบริหารงานบคุ คล โดย ผอ. กศินาถ ทอง
พานเหลก็ และกลุม่ กฎหมายและคดี โดย ผอ. ประทุม ชนะสงคราม

 ศึกษางานในกลุ่มงานต่างๆ ภายในสานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรธี รรมราช
เขต 1 ไดแ้ ก่ กลมุ่ บริหารการเงินและสนิ ทรัพย์ กลมุ่ นโยบายและแผน กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่มุ
บริหารงานบคุ คล กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลมุ่ กฎหมายและคดี

 นายสพล ชูทอง รองผอู้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต 1 สรุปและ
เสนอแนะประเดน็ การจดั ทารายงานผลการศึกษางาน
๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคิดทไ่ี ดร้ ับ

 กรอบงาน โครงสรา้ งงานและภาระงานของกลุ่มบรหิ ารการเงนิ และสินทรัพย์ กลุม่ นโยบายและ
แผน กลุ่มสง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษา กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและคดี
รวมถงึ รปู แบบวิธีการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช
เขต 1 การทางานเปน็ ทีม และแนวคดิ วธิ ีปฏบิ ตั ขิ องภาระงานในแต่ละกลุ่ม
๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้

 แนวทางในการบริหารงาน เพ่ือนาไปใช้รว่ มกบั ทักษะการนิเทศ เพื่อพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
 แนวทางในการปฏิบตั ิและมีข้อมูลท่ีสามารถนาไปรายงานผลการศกึ ษางานได้
 องค์ความรทู้ ี่นาไปเช่ือมโยงกันตามนโยบายของกลุ่มต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 การรู้จกั สร้างสมั พันธภาพที่ดีงามในการทางานร่วมกนั ทัง้ ในกลมุ่ และนอกกลุ่มสายงาน
๔. ปญั หำและอุปสรรค
 สานักงานเขตพ้นื ท่ี มกี ลุ่มงานทห่ี ลากหลายและแตกตา่ งกัน รวมท้งั ภาระงาน ขอบขา่ ยงานท่ีมี
จานวนมาก ทาให้ไม่สามารถเรยี นร้งู านได้ครบถ้วนทกุ กล่มุ งานในแต่ละกลมุ่ ในเวลาท่ีจากัด
๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ
 ศึกษาเพม่ิ เตมิ จากคมู่ ือ เอกสาร บุคลากรและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกนั

ลงชอ่ื .........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )

ผฝู้ กึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏิบตั ิงานทุกวันท่ฝี กึ ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา
2. บันทึกขอ้ มูลอย่างอสิ ระอาจครอบคลมุ เกย่ี วกบั กจิ กรรมที่ทา ปญั หา อปุ สรรค แนวทางแกป้ ญั หา องค์ความรหู้ รือ

ขอ้ คดิ ที่ได้ หรือเพิ่มเตมิ ตามความต้องการ

3. ลงช่ือในการบนั ทกึ ทุกครงั้

คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
หลักสตู รการพฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่ นแต่งต้ังให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บันทึกประจำวัน ฝศน.2.1

วันพุธ ที่ ๒๒ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมท่ที ำ
 รว่ มประชุมรับชมรายการพุธเช้า จาก สพฐ. ทางชอ่ ง OBEC Channel “ตรงถงึ ครู รถู้ ึงนกั เรยี น

และประชาชน” ซ่งึ มีเนอื้ หาข้อมลู ขา่ วสารต่างๆ จากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์ อชา และ

ประเด็นสาคญั อน่ื ๆ เช่น
 โครงการรนิ น้าใจ สู่นอ้ งชาวใต้ จ.สตลู ลงสโู่ รงเรยี นสตลู วทิ ยา ในวนั ที่ ๑๙-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
 การประชุมนโยบายจัดการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน
 ผลกระทบท่ีมีต่อนักเรียนเกี่ยวกับ ค่าฝุ่น PM 2.5
 การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการจา้ งอัตราจา้ งครแู ละบคุ ลากร
 การส่งเสริมการพฒั นาการเรยี นการสอนภาษาไทย
 แนวทางการประเมินเพอ่ื รับตราพระราชทาน “บา้ นนกั วทิ ยาศาสตรน์ ้อยประเทศไทย”

 วางแผนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาทส่ี านักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษา กาหนด
 นาเสนอแผนการนิเทศการศึกษา

๒. องค์ควำมรู้หรือข้อคดิ ที่ได้รับ
 ขอ้ มูลขา่ วสารประเด็นต่างๆ ทาให้กา้ วทันต่อเหตุการณ์ในปัจจบุ ัน
 การจัดทาแผนการนเิ ทศ เพื่อเป็นกรอบในการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ซึง่ เปน็ เคร่ืองมือใน

การปฏบิ ตั ิงานนิเทศ โดยได้รับขอ้ มลู จากการรายงาน SAR ของแตล่ ะโรงเรียนและศึกษาขอ้ มูลจากเว็บไซต์

แตล่ ะโรงเรยี น ทาใหว้ ิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขน้ึ ในโรงเรียนหรอื สิ่งท่ตี ้องการไปนเิ ทศโรงเรยี นน้นั ๆได้
 การะบวนการในการทาแผนการนเิ ทศการศึกษา ซง่ึ ต้องมีการคดิ ขน้ั ตอนอย่างเปน็ ระบบ

๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้
 มหี ลกั การและแนวทางในการจดั ทาแผนการนิเทศการศึกษา ซ่ึงเปน็ เครื่องมือท่สี าคัญก่อนการ

นเิ ทศการศึกษา
 กระบวนการนิเทศในรูปแบบตา่ งๆ ทาให้สามารถนาไปใช้ในการปฏบิ ตั จิ ริงในการนเิ ทศการศกึ ษา

๔. ปญั หำและอุปสรรค
 ไมม่ ี

๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ
 ไมม่ ี

ลงช่อื ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )

ผูฝ้ ึกประสบการณน์ ิเทศการศกึ ษา

หมายเหตุ
1. บันทึกการปฏิบตั งิ านทุกวันทฝ่ี กึ ประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
2. บันทึกข้อมูลอยา่ งอิสระอาจครอบคลุมเกยี่ วกับกจิ กรรมทท่ี า ปญั หา อปุ สรรค แนวทางแกป้ ญั หา องค์ความรูห้ รือ

ข้อคิดท่ีได้ หรือเพิ่มเตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงชอื่ ในการบนั ทึกทุกครั้ง

คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
หลกั สตู รการพฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังใหด้ ารงตาแหนง่ ศึกษานิเทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บนั ทกึ ประจำวัน ฝศน.2.1

วนั พฤหสั บดี ที่ ๒๓ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมทที่ ำ
 นาเสนอแผนการนิเทศการศึกษา (ตอ่ ) และได้รับคาแนะนาเพ่ิมเตมิ ให้ปรับปรงุ แกไ้ ขในบางสว่ น

จาก นายสพล ชทู อง รองผอู้ านวยการสานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราชเขต ๑
 จดั ทารายงานผลการศึกษางาน โดยการวบรวมหาขอ้ มลู เพิ่มเตมิ จากกลุ่มนเิ ทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา
 แลกเปล่ียนเรยี นรู้และศึกษาค้นคว้าหาขอ้ มูลในการทารายงานผลการศกึ ษางาน ตามทไี่ ด้วางแผน

ไว้ในการฝกึ ประสบการณ์
๒. องคค์ วำมรู้หรือข้อคดิ ทไี่ ด้รับ

 ได้รบั สาระ เนื้อหาเพิ่มเตมิ ในการจัดทาแผนการนิเทศการศึกษาและประสบการณ์จริงในการลงไป
นเิ ทศในสถานศึกษา

 กระบวนการจัดทารายงานผลการศึกษางาน ทาให้ทราบถึงขอบข่ายของงานในสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราชเขต ๑ มากขึ้น

 การทางานเป็นทมี รูจ้ กั การแบง่ งานและช่วยเหลือกัน เพื่อใหง้ านเปน็ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเรว็ ถกู ตอ้ งและสมบูรณ์มากที่สุด
๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้

 แนวทางในการวางแผนและจัดทารายงานผลการศกึ ษางาน
 มหี ลกั การและแนวทางในการทาแผนการนิเทศการศึกษาและรายงานการศกึ ษาค้นคว้าอิสระ
๔. ปัญหำและอุปสรรค
 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแกป้ ัญหำ
 ไม่มี

ลงชือ่ ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

ผ้ฝู กึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทึกการปฏิบัติงานทกุ วนั ทีฝ่ ึกประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา
2. บันทกึ ข้อมูลอย่างอิสระอาจครอบคลุมเกย่ี วกบั กจิ กรรมท่ที า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกป้ ญั หา องค์ความร้หู รอื

ข้อคดิ ทไ่ี ด้ หรือเพิม่ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชอ่ื ในการบันทกึ ทกุ คร้ัง

คมู่ อื การฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
หลกั สูตรการพฒั นาขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษากอ่ นแตง่ ตัง้ ใหด้ ารงตาแหนง่ ศึกษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวัน ฝศน.2.1

วนั ศกุ ร์ ท่ี ๒๔ เดอื น มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. กจิ กรรมท่ีทำ

 พบคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา นายสพล ชรู อง รอง ผอ. เขตพ้นื ท่ี ให้ความรู้
เกย่ี วกับการเงินและทกั ษะการบริหารจัดการ หากต้องการใหป้ ระสบความสาเรจ็ ควรมีทักษะต่างๆ ได้แก่
ทักษะดา้ นเทคนคิ ทักษะดา้ นคน ทกั ษะด้านความคดิ รวมทัง้ การปฏบิ ัติตนให้ใฝ่รู้อย่เู สมอ เปน็ การสง่ เสริม
ความม่ันใจให้กบั ตนเอง สร้างบคุ ลิกที่ดีและทาใหม้ ีภาวะผู้นา

 นาเสนอเครื่องมือการนเิ ทศการศึกษาและรบั การชี้แนะขอ้ มูลเพ่มิ เติมจากคณะกรรมการฝกึ
ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา เพอ่ื นาผลการชี้แนะไปปรับปรงุ แกไ้ ขก่อนทจ่ี าไปตดิ ตามนเิ ทศการศกึ ษาตามวัน
และเวลาที่กาหนด
๒. องคค์ วำมรู้หรอื ข้อคิดทไ่ี ดร้ บั

 สามารถนาประเดน็ เหล่านี้ไปใช้ในชวี ิตประจาวนั ได้ โดยยดึ ถือหลกั ในการครองตน ครองคน ครอง
งาน เพ่อื ทาใหร้ ว่ มกันปฏิบตั ิงานไดอ้ ย่างมีความสุขและประสบผลสาเรจ็ ตามเป้าหมาย
๓. กำรนำควำมรูไ้ ปใช้

 การทาเคร่ืองมอื นิเทศการศกึ ษา ที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ ทาให้
สามารถแก้ไขเคร่ืองมือนิเทศไดถ้ ูกต้องและนาไปใช้ได้ในสถานการณ์จรงิ
๔. ปัญหำและอุปสรรค

 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแก้ปญั หำ

 ไม่มี

ลงช่อื ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )

ผฝู้ ึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทึกการปฏบิ ตั งิ านทกุ วันท่ฝี กึ ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา
2. บันทกึ ขอ้ มลู อย่างอิสระอาจครอบคลมุ เกยี่ วกบั กจิ กรรมท่ีทา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกป้ ญั หา องคค์ วามรหู้ รอื

ข้อคิดทีไ่ ด้ หรอื เพมิ่ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชื่อในการบนั ทึกทุกครัง้

คมู่ อื การฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา
หลักสูตรการพฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษากอ่ นแต่งต้งั ให้ดารงตาแหนง่ ศกึ ษานิเทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บันทึกประจำวนั ฝศน.2.1

วันเสำร์ ที่ ๒๕ เดอื น มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมที่ทำ
 รอง ผอ. เขตพื้นท่ี ใหค้ วามรเู้ กยี่ วกับกระบวนการนเิ ทศในสถานการณ์จริงและบทบาทหน้าที่ทพี่ ึง

กระทา รวมท้งั เล่าประสบการณท์ ผ่ี า่ นมาเก่ยี วกับหน้าท่ีของศกึ ษานเิ ทศกใ์ นสานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา
ประถมศกึ ษานครศรีธรรมราช เขต ๑

 นางสจุ ิน พรหมมาศ ผู้อานวยการกลมุ่ นิเทศตดิ ตามและประเมนิ ผลการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา
ในการปฏบิ ตั ิงานเป็นศึกษานเิ ทศก์ทด่ี แี ละเล่าประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาในการทางานตลอด ๒๕ ปี ทผี่ ่านมา
เพ่ือเปน็ บทเรยี นในการใชช้ วี ิตในการทางานต่อไป

 จดั ทาเครื่องมือการนเิ ทศการศกึ ษา และ นาเสนอการทาเครื่องมือการนเิ ทศการศกึ ษา
 รอง ผอ. เขตพ้ืนท่ี และ ผอ. กลุม่ นิเทศ ให้คาแนะนาเพิ่มเตมิ จากการทาเคร่อื งมือนเิ ทศ
๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคิดทไ่ี ดร้ ับ
 ไดร้ ับประสบการณ์ดีๆและขอ้ ควรปฏิบตั ใิ นการเปน็ ศึกษานเิ ทศก์ รวมทัง้ ขอ้ ห้ามและสิง่ ท่ีไมค่ วร
กระทา ทาให้มีแนวทางในการปฏบิ ัตติ นว่าควรทาอยา่ งไรจึงจะเหมาะสมกับหน้าที่การงานของตนเอง
 กระบวนการคิดในการจดั ทาเครื่องมือการนเิ ทศ ใหส้ อดคลอ้ งกับแผนการนเิ ทศการศึกษา โดย
ได้รบั คาแนะนาจาก รอง ผอ. เขตพน้ื ท่ี และ ผอ. กลุ่มนิเทศ เพม่ิ เติม ทาให้มแี นวทางทช่ี ัดเจนในการทา
เคร่ืองมือนเิ ทศ ท่นี าไปใช้ในกระบวนการนิเทศการศึกษา
๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้
 แนวทางในการปฏิบัตติ นในหนา้ ท่กี ารเปน็ ศกึ ษานเิ ทศก์
 หลักการและแนวทางในการทาเครอ่ื งมอื ในการนเิ ทศการศึกษา
๔. ปัญหำและอุปสรรค
 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแก้ปญั หำ
 ไม่มี

ลงชอ่ื ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

ผฝู้ กึ ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทึกการปฏบิ ตั งิ านทุกวันที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
2. บนั ทึกขอ้ มูลอยา่ งอิสระอาจครอบคลมุ เกย่ี วกบั กิจกรรมท่ที า ปญั หา อุปสรรค แนวทางแกป้ ญั หา องค์ความร้หู รอื

ขอ้ คิดทไ่ี ด้ หรอื เพ่ิมเตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชื่อในการบันทกึ ทกุ คร้งั

คมู่ ือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาก่อนแต่งต้ังใหด้ ารงตาแหนง่ ศึกษานิเทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวนั ฝศน.2.1

วนั อำทิตย์ ท่ี ๒๖ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. กจิ กรรมท่ีทำ

 พบคณะกรรมการฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศกึ ษา นายสพล ชรู อง รอง ผอ. เขตพ้ืนท่ี ให้ความรู้
เกยี่ วกับการทาเอกสารงานสารบรรณ เชน่ การเขยี นบนั ทึกข้อความ การเขยี นวาระท่ปี ระชมุ รวมท้งั ข้ันตอน
ในการดาเนนิ การหลงั ทาเอกสารเสร็จแล้ว ควรทราบขั้นตอนการทางานอยา่ งเปน็ ระบบไปตามลาดับที่ถูกต้อง
และอบรมเกีย่ วกบั การประพฤตติ นให้มีบุคลิกภาพท่ดี ีไม่วา่ จะเปน็ การแตง่ กายอยา่ งสภุ าพและรู้จักกาลเทศะ
รวมท้ังการรูจ้ กั ชนื่ ชมผอู้ นื่ เพ่ือสรา้ งความสัมพนั ธท์ ี่ดีงามกับผู้อนื่

 นาเสนอเคร่ืองมือการนเิ ทศการศึกษาและรับการชี้แนะข้อมูลเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการฝกึ
ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา เพอื่ นาผลการชแี้ นะไปปรบั ปรุงแกไ้ ขก่อนทจี่ าไปตดิ ตามนเิ ทศการศกึ ษาตามวนั
และเวลาทก่ี าหนด
๒. องคค์ วำมรู้หรอื ข้อคดิ ที่ได้รับ

 สามารถนาประเด็นเหลา่ น้ไี ปใชใ้ นชีวติ ประจาวันได้ โดยยดึ ถอื หลกั ในการครองตน ครองคน ครอง
งาน เพ่ือทาใหร้ ว่ มกนั ปฏิบัติงานได้อย่างมคี วามสขุ และประสบผลสาเร็จตามเปา้ หมาย
๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้

 การทาเคร่ืองมือนเิ ทศการศึกษา ท่ีไดร้ บั ขอ้ เสนอแนะจากคณะกรรมการฝกึ ประสบการณ์ ทาให้
สามารถแก้ไขเคร่อื งมือนเิ ทศได้ถูกต้องและนาไปใชไ้ ด้ในสถานการณ์จรงิ
๔. ปญั หำและอุปสรรค

 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ

 ไมม่ ี
ลงชอื่ ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )
ผ้ฝู ึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏบิ ตั งิ านทกุ วันท่ีฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศกึ ษา
2. บันทึกขอ้ มลู อยา่ งอสิ ระอาจครอบคลมุ เกย่ี วกบั กจิ กรรมทที่ า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ปญั หา องค์ความรู้หรอื

ขอ้ คดิ ที่ได้ หรือเพมิ่ เตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงช่ือในการบันทึกทุกครัง้

คมู่ อื การฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา
หลักสตู รการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษากอ่ นแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศกึ ษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวนั ฝศน.2.1

วนั จันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมทีท่ ำ

 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา o๘.oo น. ตามโครงการพฒั นาศักยภาพเพือ่ ปลกู ฝงั และ
สร้างจิตสานึกการต่อต้านและไมท่ นต่อการทจุ ริต (เขตสจุ ริต ไม่คิดคอรัปช่นั )

 กิจกรรม Morning Talk พบคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา นายสพล ชทู อง รอง
ผอ. เขตพนื้ ที่ เขต ๑ ชี้แจงการออกนเิ ทศการศึกษา ในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยบอกแนวปฏิบตั ิ
และการเตรยี มตวั ออกนิเทศการศึกษาท้งั ๔ โรงเรียน และ นางสจุ นิ พรหมมาศ ผู้อานวยการกลมุ่ นิเทศ
ตดิ ตามและประเมนิ ผลการจัดการศึกษา ไดแ้ นะนาเพ่ิมเติมในการพบปะกบั โรงเรยี น ซ่งึ จะตอ้ งมลี าดับ
ขั้นตอนในการออกนิเทศการศกึ ษาและเทคนิคในการพูดคุยกับผูบ้ รหิ ารและคณะครใู นโรงเรยี นเพ่อื ให้
โรงเรยี นเปิดใจรบั ศึกษานเิ ทศก์

 จัดทาแก้ไขแผนการนิเทศและเครื่องมอื การนิเทศตามที่ได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการฝกึ
ประสบการณ์ทง้ั ๒ ทา่ น

 สง่ แผนการนิเทศและเครือ่ งมือการนิเทศการศึกษา (ฝศน. ๒.๓) แก่คณะกรรมการฝึกประสบการณ์
๒. องคค์ วำมรู้หรือข้อคดิ ท่ไี ด้รับ

 การปฏบิ ตั ติ นและปฏบิ ตั ิงานในการออกนเิ ทศการศกึ ษา เพ่ือให้ร่วมกันปฏบิ ตั งิ านได้อย่างมี

ความสุขและประสบผลสาเร็จตามเปา้ หมาย

๓. กำรนำควำมร้ไู ปใช้

 การทาเคร่ืองมือนเิ ทศการศกึ ษา ทไี่ ด้รับขอ้ เสนอแนะจากคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ ทาให้

สามารถแก้ไขเครอ่ื งมือนเิ ทศไดถ้ กู ต้องและนาไปใช้ไดใ้ นสถานการณ์จรงิ

๔. ปัญหำและอุปสรรค

 ไม่มี

๕. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ

 ไม่มี

ลงช่อื ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )

ผู้ฝกึ ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทกึ การปฏบิ ตั ิงานทุกวันท่ีฝกึ ประสบการณน์ ิเทศการศกึ ษา
2. บันทึกข้อมูลอยา่ งอสิ ระอาจครอบคลุมเกย่ี วกบั กจิ กรรมท่ีทา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา องคค์ วามรู้หรอื

ขอ้ คดิ ท่ีได้ หรอื เพ่มิ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชือ่ ในการบันทกึ ทุกคร้ัง

คมู่ ือการฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนแตง่ ตัง้ ให้ดารงตาแหนง่ ศกึ ษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บันทึกประจำวัน ฝศน.2.1

วันอังคำร ท่ี ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมทีท่ ำ
 นายสพล ชูทอง รอง ผอ. เขตพนื้ ที่ เขต ๑ นาคณะผ้ฝู ึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ออกนิเทศ

ศกึ ษาดูงาน โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 4 และโรงเรียนอนบุ าลนครศรธี รรมราช “ณ นครอุทิศ” โดยชีแ้ จง

การฝึกประสบการณ์ในครง้ั น้ี เพ่อื นาไปพัฒนาศึกษานเิ ทศก์สกู่ ารปฏิบตั งิ านจรงิ และเพอ่ื พัฒนาการจดั การ
เรียนการสอนของครูในสถานศกึ ษา พร้อมท้งั แนะนาตัวผฝู้ ึกประสบการณ์ และหวั ข้อท่ีผ้ฝู กึ ประสบการณ์

ต้องการศึกษา
 ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 4 นางพิมมณี เชาวลิต กลา่ วตอ้ นรบั และชแ้ี จงขอบข่าย

การนเิ ทศวนั น้เี กยี่ วกบั ครูผู้สอนทม่ี จี านวนนอ้ ย จงึ มีการจดั การเรยี นการสอนแบบ DLTV รวมทง้ั เล่าประวตั ิ

ของโรงเรยี นและโภชนาการของโรงเรียนโดยภาพรวม
 ผ้อู านวยการโรงเรียนอนบุ าลนครศรธี รรมราช “ณ นครอุทิศ” นายสธุ น เกิดมณี กล่าวต้อนรับและ

แสดงวดิ ที ศั นโ์ รงเรยี น ซึ่งเปน็ โรงเรยี นมาตรฐานสากลดว้ ย รวมทง้ั เลา่ ประสบการณท์ ่ีผ่านมาทีส่ ามารถ

นาไปใช้ในการออกนเิ ทศการศึกษาได้
 ผู้ฝกึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา ออกนิเทศตามหวั ข้อของแต่ละคน พดู คยุ สอบถาม สมั ภาษณ์

คุณครูและผู้บริหารตามหวั ข้อทไ่ี ด้จัดทาแผนการนเิ ทศและเครอื่ งมือการนิเทศทัง้ 2 โรงเรียน รวมทัง้ เดนิ

สารวจสภาพปจั จุบนั ของโรงเรียนและพดู คุยกบั นักเรยี นท่ีได้พบเห็นแบบกัลยาณมิตร

 ผฝู้ ึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษาสะทอ้ นผลจากการออกนิเทศในแตล่ ะประเด็น

๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคิดทีไ่ ด้รับ
 ขอ้ มลู และความรู้ต่างๆ ตามหัวขอ้ ท่ตี ้องการนเิ ทศติดตาม รวมทัง้ ข้อควรปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน

ในการออกนิเทศการศึกษา เพอ่ื ใหร้ ่วมกนั ปฏบิ ัติงานไดอ้ ย่างมีความสขุ และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
 เขา้ ใจบรบิ ทของแตล่ ะสถานศึกษามากขึน้ ทาใหเ้ ล็งเหน็ ถึงปญั หาที่เกิดขึน้ ภายในสถานศึกษาที่

สามารถแก้ไขได้และไม่ได้ในทันที

๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้

 สามารถนาข้อมูลไปใชใ้ นการจัดทารายงานการนิเทศการศึกษาได้

 มแี นวทางในการแก้ไขปัญหาของแตล่ ะโรงเรียน ‘

 มปี ระสบการณ์ในการออกนิเทศมากขน้ึ

๔. ปญั หำและอุปสรรค

 ไมม่ ี

๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ

 ไมม่ ี ลงชอ่ื ..........................................

( นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธิ์ )

ผฝู้ ึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏบิ ตั ิงานทุกวันทีฝ่ กึ ประสบการณน์ ิเทศการศกึ ษา
2. บันทึกข้อมลู อยา่ งอิสระอาจครอบคลมุ เกยี่ วกบั กิจกรรมท่ที า ปัญหา อปุ สรรค แนวทางแกป้ ัญหา องคค์ วามรู้หรือ

ขอ้ คิดท่ไี ด้ หรือเพม่ิ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชอ่ื ในการบันทึกทกุ ครั้ง

ค่มู อื การฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา
หลกั สูตรการพฒั นาข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนแตง่ ต้งั ให้ดารงตาแหนง่ ศึกษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บนั ทกึ ประจำวัน ฝศน.2.1

วนั พธุ ท่ี ๒๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมทที่ ำ
 นายสพล ชทู อง รอง ผอ. เขตพนื้ ที่ เขต ๑ นาคณะผฝู้ กึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา ออกนเิ ทศ

ศึกษาดงู าน โรงเรียนวัดน้ารอบ (เมอื ง) และโรงเรยี นวดั มหาชยั วนาราม โดยชี้แจงการฝึกประสบการณใ์ น

ครัง้ นี้ เพ่ือนาไปพฒั นาศึกษานิเทศก์สู่การปฏิบัตงิ านจริง และเพ่ือพฒั นาการจดั การเรยี นการสอนของครูใน

สถานศึกษา พร้อมทั้งแนะนาตวั ผฝู้ กึ ประสบการณ์ และหัวขอ้ ทผ่ี ู้ฝกึ ประสบการณ์ ต้องการศึกษา
 ผ้อู านวยการโรงเรยี นวัดนา้ รอบ (เมือง) นางสาวอนธุ ดิ า อักษรกูล กล่าวตอ้ นรับและชแี้ จงสภาพ

ปจั จุบันที่มีปญั หาในเร่ืองของการจดั การเรียนการสอนแบบ DLTV ท่ีมี ครผู ู้สอน 1 คน ต่อ นกั เรียน 2

ระดบั ชั้นและปญั หาอ่ืนๆที่ทา่ นผู้อานวยการได้ทาการแก้ไขแล้ว
 ผูอ้ านวยการโรงเรียนวดั มหาชัยวนาราม นายสมพงษ์ เกษร กลา่ วต้อนรบั และกลา่ วถงึ บริบท

โรงเรียน ซึ่งเปน็ โรงเรียนขยายโอกาส ท่ีได้รบั รางวัลมากมายทง้ั โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพยี ง โรงเรยี นคุณภาพ
ประจาตาบล โรงเรยี นประชารัฐ และทาโครงการบ้านนกั วิทยาศาสตรน์ อ้ ยอย่างตอ่ เน่ือง และกล่าวถงึ
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนท่ีสงู ข้ึน เนือ่ งจากการทางานอยา่ งเปน็ ระบบโดยเริม่ ต้งั แตแ่ ผนพัฒนาคณุ ภาพ

การศกึ ษา แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี การจดั ทาหลกั สตู ร การใชง้ บประมาณ สภาพแวดลอ้ ม คณุ ภาพของ

บุคลากร รวมทง้ั การวัดผลและประเมินผล ซ่งึ ทกุ ขั้นตอนลว้ นมคี วามสอดคลอ้ งกันทาให้เกิดการพัฒนาในการ

เรียนการสอน เปน็ การบรหิ ารท่เี ปน็ ระบบแบบ PDCA
 ผู้ฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา ออกนิเทศตามหวั ข้อของแตล่ ะคน พูดคุย สอบถาม สมั ภาษณ์

คุณครแู ละผ้บู รหิ ารตามหัวข้อที่ได้จดั ทาแผนการนเิ ทศและเครอื่ งมือการนเิ ทศทั้ง 2 โรงเรยี น รวมทง้ั เดนิ

สารวจสภาพปจั จบุ นั ของโรงเรยี นและพูดคยุ กบั นักเรยี นที่ได้พบเหน็ แบบกัลยาณมิตร

 ผูฝ้ ึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษาสะท้อนผลจากการออกนิเทศในแต่ละประเด็น

๒. องคค์ วำมรู้หรือข้อคิดที่ได้รับ
 ข้อมูลและความรตู้ ่างๆ ตามหัวข้อทตี่ ้องการนเิ ทศติดตาม รวมทัง้ ข้อควรปฏบิ ตั ติ นและปฏิบัตงิ าน

ในการออกนิเทศการศึกษา เพอ่ื ให้รว่ มกนั ปฏบิ ตั งิ านได้อย่างมีความสุขและประสบผลสาเรจ็ ตามเป้าหมาย
 เข้าใจบริบทของแต่ละสถานศึกษามากขึ้น ทาใหเ้ ลง็ เหน็ ถึงปัญหาทีเ่ กดิ ขึ้นภายในสถานศึกษาที่

สามารถแก้ไขได้และไม่ได้ในทันที

๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้

 สามารถนาข้อมูลไปใชใ้ นการจดั ทารายงานการนิเทศการศึกษาได้
 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละโรงเรยี น ‘

 มีประสบการณ์ในการออกนิเทศมากขนึ้

๔. ปัญหำและอุปสรรค ลงชอื่ ..........................................
 ไม่มี ( นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธิ์ )

๕. แนวทำงกำรแกป้ ัญหำ ผฝู้ กึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา
 ไมม่ ี

หมายเหตุ
1. บนั ทึกการปฏบิ ัติงานทกุ วันทีฝ่ ึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
2. บนั ทกึ ขอ้ มูลอยา่ งอิสระอาจครอบคลุมเกยี่ วกบั กจิ กรรมทีท่ า ปญั หา อุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา องคค์ วามรหู้ รอื

ขอ้ คิดที่ได้ หรือเพิ่มเตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงชอื่ ในการบันทึกทกุ ครั้ง

คู่มือการฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา
หลักสตู รการพัฒนาขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ ตง้ั ใหด้ ารงตาแหน่งศกึ ษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บันทึกประจำวัน ฝศน.2.1

วนั พฤหสั บดี ที่ ๓o เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมทที่ ำ
 กิจกรรม Morning Talk พบคณะกรรมการฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา นายสพล ชูทอง รอง

ผอ. เขตพื้นที่ เขต ๑ ชแ้ี จงการไปศกึ ษาแหล่งเรียนร้โู รงเรียนท่เี ปน็ สนามสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดบั ชาติ (O-NET) ในวนั ที่ ๑-๒ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง และโรงเรยี นวดั พระมหาธาตุ
และกล่าวช่นื ชมผูฝ้ กึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา ในวนั ออกนิเทศทงั้ ๔ โรงเรยี น โดยไดร้ บั คาชมจากท่าน
ผอู้ านวยการโรงเรียน

 ชแี้ นะหน้าท่ขี องศึกษานเิ ทศก์ ใหผ้ ู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตระหนกั ในหนา้ ที่ของตนและ
ใหส้ อดคล้องกบั การประเมนิ ตามมาตรฐานวิชาชพี ของศึกษานิเทศก์

 สอบถามการให้ ศึกษานิเทศก์ มาบรรยายประสบการณ์ให้ผู้ฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษาไดร้ ับ
ความรู้ เป็นการแลกเปลยี่ นเรียนรกู้ ัน

 จัดทารายงานการนิเทศการศึกษา โดยรวบรวมขอ้ มูลทัง้ ๔ โรงเรียน
๒. องค์ควำมรู้หรือข้อคดิ ที่ไดร้ ับ

 การปฏบิ ัติตนและปฏิบัติงานในหน้าท่ีศึกษานเิ ทศก์
 สภาพปจั จุบันของแตล่ ะโรงเรียน ทาใหเ้ ห็นบริบทของโรงเรียนมากข้นึ สามารถนาไปใชใ้ นการ
จดั ทารายงานผลการนเิ ทศการศกึ ษาได้

๓. กำรนำควำมร้ไู ปใช้
 การทารายงานการนเิ ทศการศกึ ษา ท่ไี ดร้ ับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ ทาให้

สามารถเล็งเหน็ แนวทางในการรายงานผลการนเิ ทศการศึกษา

๔. ปัญหำและอุปสรรค
 ขอ้ มลู จากการสมั ภาษณค์ รูในโรงเรียนบางสว่ นมไี มค่ รบถว้ นตามทตี่ ้องการในการนเิ ทศการศึกษา

๕. แนวทำงกำรแกป้ ัญหำ
 ค้นหาขอ้ มลู เพิ่มเตมิ จากรายงานผล SAR ของแตล่ ะโรงเรียนและแลกเปล่ียนข้อมลู และความรู้จาก

ผรู้ ว่ มฝกึ ประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา

ลงชอ่ื ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )

ผูฝ้ กึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา
หมายเหตุ

1. บนั ทึกการปฏิบัติงานทกุ วันทีฝ่ กึ ประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา
2. บันทึกขอ้ มูลอย่างอิสระอาจครอบคลุมเกยี่ วกบั กิจกรรมท่ที า ปญั หา อปุ สรรค แนวทางแกป้ ญั หา องค์ความรหู้ รือ

ข้อคดิ ท่ีได้ หรอื เพ่มิ เตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงชื่อในการบันทึกทกุ คร้งั

คมู่ อื การฝกึ ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา
หลักสตู รการพัฒนาข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนแต่งตงั้ ให้ดารงตาแหนง่ ศกึ ษานิเทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวนั ฝศน.2.1

วันศุกร์ ท่ี ๓๑ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมทที่ ำ
 กิจกรรม Morning Talk พบคณะกรรมการฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา นายสพล ชทู อง รอง

ผอ. เขตพื้นที่ นครศรี เขต ๑ กาลงั พิจารณาและติดต่อประสานงาน ศึกษานิเทศก์ที่จะมาบรรยาย
แลกเปลยี่ นประสบการณก์ ารปฏบิ ตั งิ านและเจ้าหนา้ ท่ธี ุรการมาบรรยายข้นั ตอนการทาเอกสารตา่ งๆที่ใช้ใน
การปฏบิ ตั ิงานดา้ นงานธุรการ โดยคุณสมพงศ์ วชั รกาฬ นกั ทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

 ผ้ฝู ึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา แจ้งให้ นายสพล ชูทอง รอง ผอ. เขตพื้นท่ี นครศรี เขต ๑
เก่ียวกบั การติดตามของคณะวทิ ยากรพเ่ี ล้ยี งจากศูนย์พฒั นาศกึ ษานเิ ทศก์ หนว่ ยภาคใต้ รุ่นท่ี ๑๗ ในวันท่ี ๕
กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓

 นายสพล ชูทอง รอง ผอ. เขตพน้ื ที่ นครศรี เขต ๑ อบรมในประเด็นเก่ยี วกบั สิง่ ทเี่ ราเป็นในวนั นี้
เกดิ จาก ๑. พ่อแม่ ขนึ้ อยู่กับการเลยี้ งดู การเอาใจใส่ในแต่ละครอบครวั ๒. การศึกษา ทาใหเ้ ราเปน็ ทุกวนั นี้
ได้ แตไ่ ม่สามารถทาใหเ้ ราเป็นคนดไี ด้เสมอไป เป็นประสบการณท์ ่ผี า่ นมาที่ทาใหเ้ ราเป็นอยา่ งทุกวันนี้ได้ ๓.
การปฏิบตั งิ าน ตอ้ งสรา้ งแรงบัลดาลใจใหก้ บั ตวั เองในการทางานและมีความทะเยอทะยานเพอื่ ให้เกิด
ความก้าวหน้าในการทางาน

 จดั ทารายงานการนิเทศการศึกษา (ตอ่ ) สรุปข้อมลู ที่ไดจ้ ากการนิเทศโรงเรียน
๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคิดที่ไดร้ ับ

 ไดร้ บั ข้อคดิ ในการใช้ชีวิตจากเรื่องเล่าต่างๆของทา่ นสพล ชูทอง รองผอ.เขตพนื้ ท่ี นครศรี เขต ๑
 การปฏิบัติตนและปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ศี กึ ษานิเทศก์
 สะท้อนผลการออกนเิ ทศของแตล่ ะโรงเรียน ในการจัดทารายงานการนิเทศการศกึ ษา
๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้
 การทารายงานการนิเทศการศกึ ษา ทีไ่ ดร้ บั ขอ้ เสนอแนะจากคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ ทาให้
สามารถเลง็ เหน็ แนวทางในการรายงานผลการนเิ ทศการศึกษา
๔. ปัญหำและอุปสรรค
 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแกป้ ัญหำ
 ไมม่ ี

ลงชอื่ ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

ผฝู้ ึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทกึ การปฏิบตั ิงานทุกวันทฝ่ี กึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา
2. บนั ทึกขอ้ มูลอยา่ งอิสระอาจครอบคลมุ เกย่ี วกบั กจิ กรรมท่ที า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา องคค์ วามรหู้ รอื

ข้อคิดทไ่ี ด้ หรือเพมิ่ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงช่อื ในการบันทึกทุกครงั้

คมู่ อื การฝึกประสบการณน์ ิเทศการศกึ ษา
หลกั สตู รการพฒั นาข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษากอ่ นแต่งตั้งให้ดารงตาแหนง่ ศกึ ษานิเทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บนั ทึกประจำวัน ฝศน.2.1

วันเสำร์ ที่ ๑ เดอื น กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมทที่ ำ
 ผฝู้ ึกประสบการณ์ไปศึกษาแหลง่ เรยี นรู้โรงเรยี นทเี่ ป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา

ระดบั ชาติ (O-NET) พบท่านผอู้ านวยการโรงเรยี นบ้านทวดทอง นายประยูร เจรญิ วรรณ กล่าวถึง บทบาท
หนา้ ทีห่ ลักของศึกษานเิ ทศก์ การเปน็ ศึกษานเิ ทศก์ทด่ี ีต้องชดั เจนมองตนเองให้ออกว่ามีความถนดั ดา้ นใดต้อง
ปฏบิ ัติหนา้ ท่ีในดา้ นสง่ เสรมิ การศึกษา จัดกระบวนการเรยี นรู้ พัฒนาการวดั และประเมนิ ผลการศกึ ษา ศึกษา
ค้นควา้ ทางวชิ าการ ต้องมจี ติ วทิ ยาในการปฏิบัติงานและเผยแพรใ่ หค้ รูได้ใชใ้ นการพัฒนาการจดั กระบวนการ
เรียนการสอน มีกระบวนการคดิ วิเคราะห์ วจิ ัย หมน่ั ตดิ ตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่อื เปน็ ขอ้ มูลและ
สารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและพัฒนางานวชิ าการอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งกล่าวถึงการที่เราจะรับ
เกยี รตจิ ากใครนน้ั เราต้องให้เกยี รตเิ ขากอ่ น งานทุกตาแหน่งมมี าตรฐานการทางานจะให้มีประสทิ ธิภาพนัน้
ตอ้ งทางานแบบเชงิ รุก ตอ้ งเป็นผู้ขบั เคล่ือนพัฒนาการศึกษา

 จัดทารายงานการนเิ ทศการศึกษา (ต่อ) สรุปข้อมลู ท่ีได้จากการนิเทศโรงเรยี น
๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคดิ ทีไ่ ด้รบั

 การปฏบิ ตั ติ นและปฏิบตั ิงาน บทบาทหน้าท่หี ลักของศึกษานิเทศก์ การพฒั นาการจดั กระบวนการ
เรยี นการสอน มีกระบวนการคดิ วิเคราะห์ วจิ ยั การมีมาตรฐานการทางานจะให้มปี ระสิทธิภาพน้ันตอ้ ง
ทางานแบบเชิงรุก
๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้

 ไดร้ ับข้อเสนอแนะจากการพัฒนาการจดั กระบวนการเรียนการสอน มีกระบวนการคดิ วเิ คราะห์
วิจยั ปฏบิ ตั หิ น้าที่สง่ เสรมิ การศกึ ษา จัดกระบวนการเรยี นรู้ พฒั นาการวัดและประเมินผลการศกึ ษา ศึกษา
ค้นควา้ ทางวิชาการ
๔. ปญั หำและอุปสรรค

 ไมม่ ี
๕. แนวทำงกำรแกป้ ญั หำ

 ไมม่ ี
ลงชื่อ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธ์ิ )
ผู้ฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทกึ การปฏิบัตงิ านทกุ วันท่ฝี ึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา
2. บนั ทกึ ขอ้ มลู อยา่ งอิสระอาจครอบคลมุ เกย่ี วกบั กจิ กรรมทท่ี า ปญั หา อุปสรรค แนวทางแก้ปญั หา องคค์ วามรู้หรือ

ข้อคดิ ท่ไี ด้ หรือเพ่มิ เตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงชื่อในการบันทึกทกุ ครงั้

คมู่ ือการฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา
หลกั สูตรการพฒั นาข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ ต้งั ใหด้ ารงตาแหนง่ ศกึ ษานิเทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวนั ฝศน.2.1

วนั อำทิตย์ ที่ ๒ เดอื น กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. กจิ กรรมทีท่ ำ

 ผู้ฝกึ ประสบการณ์ไปศึกษาแหล่งเรยี นรู้โรงเรยี นที่เปน็ สนามสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) พบท่านผู้อานวยการโรงเรียนวดั พระมหาธาตุ นายนฐั พล เพ็งเมือง กลา่ วถงึ มุมมองของ
ผู้บริหารสถานศกึ ษาทีม่ ีต่อศึกษานิเทศก์ โดยมีความคาดหวัง อยากเห็นศกึ ษานิเทศกท์ างานรว่ มกบั ครู ให้
ทราบถึงบริบทของตนโดยมีการนเิ ทศทเี่ นน้ แบบกลั ยาณมติ ร และควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียกอ่ นมานเิ ทศ
ควรที่จะพฒั นาคน พฒั นางานและสรา้ งขวญั กาลงั ใจให้กับผู้ปฎิบตั ิงาน

 จากนั้น ผอู้ านวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ นางสาวรตั นาภรณ์ นะขาว กลา่ วถึง ศึกษานเิ ทศก์ที่ดี
ตอ้ งมี “3 ช” คือ 1. มคี วาม “ชดั ” ชดั เจนในหลกั วิชาการ เช่น งานประกัน การจดั การโอเนต็ การช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ

2. “ช่วย” ชว่ ยงาน ประสานงาน จากฝา่ ยบริหารเบื้องบนสู่การปฏบิ ัตงิ านของครู
3.“ชื่นชม” รจู้ กั ให้กาลงั ใจแกผ่ ปู้ ฏิบัติงานด้วยคาพดู ช่นื ชมบา้ ง
 จดั ทารายงานการค้นควา้ อสิ ระ จากข้อมลู ที่ไดจ้ ากการออกนเิ ทศการศกึ ษา
๒. องค์ควำมรู้หรือข้อคดิ ทไ่ี ดร้ บั

 การปฏบิ ตั ิตนและปฏิบตั ิงาน บทบาทหนา้ ทห่ี ลักของศึกษานเิ ทศก์ การพัฒนาการจดั กระบวนการ
เรียนการสอน การประสานงานให้ถูกที่ ถูกเวลาและเหมาะสม อยา่ งเป็นกลั ยาณมิตร
๓. กำรนำควำมรู้ไปใช้

 รู้จกั ขอบขา่ ยงานอนื่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนอื จากงานหลกั ของศึกษานิเทศก์
๔. ปญั หำและอุปสรรค

 ไม่มี
๕. แนวทำงกำรแก้ปญั หำ

 ไมม่ ี

ลงชือ่ ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธ์ิ )

ผู้ฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บนั ทึกการปฏิบัติงานทกุ วนั ทฝี่ ึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
2. บันทกึ ขอ้ มูลอยา่ งอสิ ระอาจครอบคลมุ เกยี่ วกับกจิ กรรมทีท่ า ปัญหา อปุ สรรค แนวทางแกป้ ญั หา องค์ความร้หู รือ

ขอ้ คดิ ท่ีได้ หรือเพิม่ เตมิ ตามความต้องการ

3. ลงชื่อในการบนั ทึกทกุ ครง้ั

คมู่ อื การฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา
หลักสูตรการพฒั นาขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนแตง่ ต้งั ให้ดารงตาแหน่งศึกษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทกึ ประจำวัน ฝศน.2.1

วนั จนั ทร์ ที่ ๓ เดือน กมุ ภำพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมทที่ ำ

 นายสพล ชูทอง รอง ผอ. เขตพน้ื ท่ี นครศรี เขต ๑ ช้แี จงเอกสารการประเมินใหค้ ณะกรรมการผู้

ฝึกประสบการณป์ ระเมินผลการปฏิบัตงิ านทง้ั หมด ๑o ทา่ น (ปศน. ๒.๑ – ๒.๔)

 นายประดิษฐ์ ทองคาปลิว ศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติมาบรรยายใหค้ วามรใู้ นเรื่องต่างๆ เกยี่ วกบั การ

เปน็ ศกึ ษานเิ ทศก์ ซ่งึ บทบาทของศกึ ษานิเทศก์ มี ๔ ประเด็นด้วยกัน ไดแ้ ก่ “พัฒนาคน พฒั นางาน ประสาน

สัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจ” ซง่ึ การพฒั นาคน ต้องมีขอบข่ายคอื ต้อง ๑.รกั ๒.รู้ ๓.ดู ๔.ให้ทา ๕.ใหน้ าไปใช้

และ ๖.รายงานผล การพัฒนางาน ๑. มขี ้อมลู ครบครัน ๒. แกป้ ัญหาจากผลวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis

๓. เจาะจงกล่มุ เป้าหมาย ๔. หลากหลายวธิ ีการ ๕. ตอกย้าด้วยหลกั วชิ า ๖. เปน็ ผรู้ ว่ มงานอย่างมีศรัทธา

การประสานสัมพนั ธ์ ๑. สรา้ งสัมพนั ธ์ฉนั ท์ญาติ (ญาติทางสายโลหติ , ญาติธรรม) ๒. ประกาศเจตนา ๓. สรา้ ง

ศรัทธาดว้ ยหลกั วิชาการ ๔. แนะนางานอย่างแมน่ ยา ๕. คดั กรองนวตั กรรม ๖. เผยแพรง่ านให้ประจักษ์

สรา้ งขวญั และกาลงั ใจ ๑.เปน็ เพื่อนเม่อื เขาท้อ ๒. เปน็ คนคลอเม่ือเขาก้าว (เดนิ เคียงค่ไู ปดว้ ยกนั ) ๓. เป็นคน

ปา่ วเม่อื เขามีชยั ๔. ปอ้ งภยั เมอ่ื เขาถูกทาลาย นอกจาก ๔ ประเดน็ นแี้ ล้ว ศกึ ษานเิ ทศกต์ ้องมี การพัฒนาตน

ซงึ่ ควรเปน็ หน้าทีแ่ รกที่พึงกระทา ควรที่จะ ๑. ฟ้ืนฟูกายและใจ ๒. ใฝ่เรียนใฝร่ ู้ ๓. ดูความสาเรจ็ ของตนเอง

หากทาไดท้ ้ัง ๕ ประเดน็ น้นั จะเป็นคนท่ีมีความรอบรู้ มภี าวะผู้นา เกง่ คนและเก่งงาน

 นายสมพงศ์ วัชรกาฬ หัวหน้างานบคุ คล เขตพ้ืนที่ นครศรี เขต ๑ ได้ให้ความรู้เกีย่ วกับเอกสาร

งานสารบรรณ โดยเล่าถึงประวตั ิความเปน็ มาของงานสารบรรณ และรายละเอยี ดการพิมพเ์ กยี่ วกบั เอกสาร

ต่างๆ ไดแ้ ก่ บนั ทึกข้อความ หนังสือราชการ รายงานการประชุม

 จัดทารายงานการคน้ ควา้ อสิ ระ จากข้อมลู ท่ีไดจ้ ากการออกนเิ ทศการศึกษา

๒. องคค์ วำมรู้หรอื ข้อคิดทีไ่ ดร้ ับ

 การปฏิบัติตนและปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ศึกษานเิ ทศก์

 รายละเอยี ดการปฏบิ ัติงานในงานสารบรรณ

๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้

 การรจู้ ักหนา้ ท่ีของตนและการปฏบิ ตั ิตนท่คี วรพึงกระทาในหน้าทีศ่ กึ ษานิเทศก์

 ขน้ั ตอนการปฏบิ ัติงานและรายละเอียดของเอกสารตา่ งๆท่ีเก่ยี วข้องกับงานสารบรรณ

๔. ปัญหำและอุปสรรค

 ไม่มี ลงชอ่ื ..........................................

๕. แนวทำงกำรแก้ปญั หำ ( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

 ไมม่ ี ผ้ฝู ึกประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏิบัติงานทกุ วันทีฝ่ กึ ประสบการณน์ ิเทศการศกึ ษา
2. บนั ทึกขอ้ มลู อยา่ งอสิ ระอาจครอบคลุมเกย่ี วกับกจิ กรรมท่ีทา ปญั หา อุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา องค์ความรหู้ รือ

ขอ้ คดิ ที่ได้ หรือเพม่ิ เตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงช่อื ในการบนั ทกึ ทุกครั้ง

ค่มู อื การฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา
หลกั สูตรการพฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่ นแต่งตง้ั ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์

แบบฟอร์มที่ 1 บนั ทึกประจำวนั ฝศน.2.1

วนั องั คำร ที่ ๔ เดือน กุมภำพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมทีท่ ำ

 กิจกรรม Morning Talk พบคณะกรรมการฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา นายสพล ชูทอง รอง

ผอ. เขตพืน้ ที่ นครศรี เขต ๑ ชี้แจงการเตรยี มความพรอ้ มที่ท่านสพล จะชแ้ี จงใหค้ ณะกรรมการติดตาม

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษารับทราบ ในการนาเสนอวันท่ี ๕ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในหัวข้อดังต่อไปน้ี

 การเตรยี มเอกสารท่ตี ้องส่งหน่วยพฒั นาภาคใตท้ ้ัง ๖ ชิน้ งาน

 รายงานความพร้อมของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

 ส่งเสรมิ และสนบั สนุนในดา้ นต่างๆ

 เตรียมแบบประเมนิ ให้คณะกรรมการฝึกประสบการณ์ในวนั น้ี

 ปญั หาในการดาเนนิ การ (งบประมาณ, การประสานงานของหนว่ ยพัฒนาภาคใตแ้ ละ

สานกั งานเขต ต้นแบบ)

หลังจากน้ันใหผ้ ฝู้ ึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา สะท้อนสานกั งานเขตพ้นื ท่ี ตามหวั ข้อ หนา้ ๓o

ตามคู่มือการฝกึ ประสบการณ์ (ตศน. ๒.๒)

 ผูฝ้ กึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา รายงานผลการนิเทศการศกึ ษา แก่คณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา

 คณะกรรมการฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา สะทอ้ นผลรายงานผลการนเิ ทศการศึกษา

รายบคุ คล

๒. องคค์ วำมรู้หรอื ข้อคดิ ทไี่ ดร้ ับ

 ลาดบั ขั้นตอนการเตรยี มความพรอ้ มก่อนการนาเสนอผลงานตอ่ คณะกรรมการฝึกประสบการณ์

นิเทศการศึกษาและคณะกรรมการตดิ ตามการฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา

 ผลสะทอ้ นที่ไดร้ ับจากการรายงานผลการนเิ ทศการศึกษา

๓. กำรนำควำมรูไ้ ปใช้

 ความพร้อมในการนาเสนอผลงาน

 การปรบั ปรุงแกไ้ ขรายงานผลการนิเทศการศึกษา

๔. ปญั หำและอุปสรรค

 ไม่มี

๕. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ ลงชื่อ..........................................

 ไม่มี ( นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธิ์ )

ผูฝ้ ึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

หมายเหตุ

1. บนั ทึกการปฏบิ ัตงิ านทุกวันที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศกึ ษา
2. บนั ทกึ ข้อมูลอย่างอิสระอาจครอบคลมุ เกยี่ วกบั กิจกรรมทีท่ า ปญั หา อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา องค์ความรู้หรือ

ขอ้ คิดท่ีได้ หรือเพม่ิ เตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงช่ือในการบันทกึ ทุกครง้ั

คู่มือการฝกึ ประสบการณน์ ิเทศการศกึ ษา
หลักสตู รการพฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนแตง่ ตั้งให้ดารงตาแหนง่ ศกึ ษานเิ ทศก์

แบบฟอร์มท่ี 1 บันทกึ ประจำวัน ฝศน.2.1

วนั พุธ ท่ี ๕ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กจิ กรรมทท่ี ำ
 คณะกรรมการตดิ ตามการฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา คณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศ

การศกึ ษาและผ้ฝู กึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา ร่วมเดินทางไปนาเสนอผลงาน ณ โรงแรมตะมาลี โดยผู้

ฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา เสนอเอกสารหลกั ฐานหรือรอ่ งรอยการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ตา่ งๆ ไดแ้ ก่ - บนั ทึกประจาวนั (ฝศน.2.1)

- ปฏทิ ินการฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา (ฝศน.2.2)

- แผนการนิเทศการศกึ ษา (ฝศน.2.3)
- รายงานผลการศึกษางาน (ฝศน.2.4)
- รายงานผลการนิเทศการศึกษา (ฝศน.2.5)

- รายงานการศึกษาค้นควา้ อสิ ระ (ฝศน.2.6)

 นายนิตย์ พรหมประสทิ ธิ์ ผอู้ านวยการสานักงานเขตพน้ื ที่ นครศรี เขต ๑ กล่าวเปดิ ต้อนรบั

คณะกรรมการตดิ ตามการฝกึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา และนายสพล ชทู อง รอง ผอ. เขตพ้นื ท่ี

นครศรี เขต ๑ กล่าวชี้แจงรายงานความพร้อมของสานักงานเขตพ้ืนที่ ในด้านตา่ งๆ ท้ังการส่งเสริม

การสนบั สนุน การประเมนิ รวมท้ังปัญหาในการดาเนนิ การการฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา

 นางจรยิ า ทองหอม ตวั แทนผู้ฝกึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา สรปุ การปฏิบตั งิ านการฝกึ

ประสบการณน์ ิเทศการศึกษา ในระยะท่ี ๒ ตลอดระยะเวลา ๒o วนั

 ผู้ฝกึ ประสบการณ์นเิ ทศการศึกษา แลกเปลย่ี นเรียนรู้ โดยการถอดบทเรยี นส่งิ ท่ีไดเ้ รียนรจู้ ากการ

พฒั นาในระยะที่ 2 เปน็ รายบคุ คล และถอดประสบการณจ์ ากการออกนิเทศการศึกษาทั้ง ๔ โรงเรียนและ

จากแหลง่ เรียนรู้การจดั สนามสอบ ONET

 คณะกรรมการติดตามการฝกึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา กลา่ วขอบคุณสานกั งานเขตพน้ื ท่ี

การศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราชเขต ๑ และคณะกรรมการฝกึ ประสบการณ์นิเทศการศึกษา

๒. องค์ควำมรู้หรอื ข้อคดิ ทไี่ ดร้ ับ
 การปฏิบัติตนและปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ทศ่ี ึกษานเิ ทศก์และงานอ่นื ๆทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

 การทางานเป็นทมี และกระบวนการทางานในตาแหนง่ ศึกษานเิ ทศก์

๓. กำรนำควำมรไู้ ปใช้
 ความพร้อมในหน้าท่ีหลกั และหน้าทอ่ี น่ื ๆ ท่เี ก่ยี วข้องกับการเปน็ ศึกษานิเทศก์

 การทางานร่วมกับผู้อ่ืนในสายงานตา่ งท่ีเก่ยี วขอ้ งกับศึกษานิเทศก์

 การเตรยี มความพร้อมในการนาเสนอการปฏบิ ัติงาน ในระยะท่ี ๓

ลงชือ่ ..........................................
( นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ )

ผู้ฝกึ ประสบการณน์ เิ ทศการศึกษา

หมายเหตุ
1. บันทกึ การปฏิบัติงานทุกวันท่ีฝึกประสบการณ์นเิ ทศการศกึ ษา
2. บันทึกขอ้ มูลอย่างอสิ ระอาจครอบคลุมเกยี่ วกับกิจกรรมท่ที า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกป้ ัญหา องค์ความร้หู รือ

ข้อคิดท่ไี ด้ หรือเพิ่มเตมิ ตามความตอ้ งการ

3. ลงชอื่ ในการบันทึกทกุ ครงั้


Click to View FlipBook Version