The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narayutsoso, 2022-04-05 04:49:29

แฟ้ม5 จิตวิญญาณความเป็นครู

[วนั ที่]

(2 พฤศจิกายน 256๔ – 2 พฤษภาคม 256๕)

[ช่ือเรื่องรองของเอกสาร]

PC

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มมความพรอ้ มพฒั นาอย่างเขม้ ขน้ ของครูผชู้ ว่ ย ครง้ั ท่ี ๓ (จิตวญิ ญาณความเป็นครู)
[ที่อยบู่ ริษทั ]

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มมความพร้อมพฒั นาอย่างเข้มขน้ ของครผู ู้ชว่ ย ครัง้ ท่ี ๓ (จิต ๑ จติ วิญญาณความเป็นครู
วญิ ญาณความเปน็ ครู)

(2 พฤศจิกายน 256๔ – 2 พฤษภาคม 256๕)

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น
5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา

ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั หิ น้าท่ที ่ีไดร้ บั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เตม็ เวลา เขา้ สอนตรง
เวลา เอาใจใสต่ อ่ การปฏิบตั ิหน้าทอี่ ยา่ งสม่าเสมอ
หลักฐานอ้างอิง

รปู ท่ี 1 เข้าสอนตรงเวลา และเตม็ เวลา
5.2 การตระหนกั ในความรู้และทกั ษะทถ่ี ูกตอ้ งรวมถึงสิ่งท่ีดี ๆ ใหก้ บั ผู้เรียน
หลักฐานอา้ งอิง

รปู ท่ี 2 พัฒนาการสอนโดยร่วมการอบรมปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาสมรรถนะการอ่านข้นั สงู ส่าหรับนกั เรียนชน้ั
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มมความพร้อมพัฒนาอย่างเขม้ ข้นของครผู ู้ช่วย ครงั้ ที่ ๓ (จติ ๒
วญิ ญาณความเปน็ คร)ู

(2 พฤศจิกายน 256๔ – 2 พฤษภาคม 256๕)

5.3 การสรา้ งความเสมอภาคเปน็ ธรรมกบั ผเู้ รยี นทกุ คน
ข้าพเจ้าเขา้ ใจความแตกต่างระหว่างบคุ คล พยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรยี นก่อนจดั กจิ กรรมการ

เรยี น การสอนเพ่ือจะได้ทราบความรู้ของนกั เรียน แลว้ น่าผลทไ่ี ดไ้ ปใชใ้ นการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน
ใหเ้ หมาะสมกับผเู้ รยี น ทา่ ให้นักเรียนมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรยี นไปในทิศทางที่ดขี ึ้น

หลกั ฐานอา้ งอิง

รูปที่ 3 ให้ค่าปรกึ ษาเดก็ อย่างเทา่ เทียม และท่ัวถึง
5.4 การรู้จักให้อภยั ปราศจากอคติ ช่วยเหลอื สง่ เสรมิ สนบั สนนุ ให้ผู้เรยี นประสบความส่าเรจ็ ตาม
ศักยภาพ ความสนใจหรอื ความต้ังใจ

หลักฐานอ้างอิง

รูปท่ี 4 สง่ เสริม สนบั สนุนให้ผเู้ รยี นประสบความสา่ เรจ็ ตามศกั ยภาพ ความสนใจหรอื ความต้งั ใจ

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ ตาแหน่งครูผูช้ ่วย

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มมความพรอ้ มพฒั นาอย่างเข้มข้นของครูผชู้ ่วย ครั้งท่ี ๓ (จิต ๓
วิญญาณความเปน็ คร)ู

(2 พฤศจกิ ายน 256๔ – 2 พฤษภาคม 256๕)

5.5 การเปน็ ท่พี ่ึงให้กบั ผเู้ รียนไดต้ ลอดเวลา
ข้าพเจ้าเสยี สละเวลาตนเอง มคี วามมงุ่ มานะและคอยช่วยเหลอื เป็นทีป่ รึกษาเกี่ยวกับปญั หา

ของผู้เรยี นในด้านตา่ ง ๆ เป็นกา่ ลังใจและให้ค่าแนะนา่ เสมอมา ทง้ั ในเวลาเรยี นและนอกเวลาเรยี น
หลักฐานอา้ งอิง

รปู ที่ 5 ให้คา่ ปรึกษาและชว่ ยเหลือนกั เรียนในการเรียนออนไลนช์ ว่ งสถานการณ์โควิด 19
5.6 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ การใฝร่ ู้ คน้ หา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลกู ฝงั และเป็นแบบอยา่ งทด่ี ีของผเู้ รียน

ข้าพเจา้ จดั กิจกรรมการเรยี นรู้ที่เนน้ ให้ผเู้ รียนเปน็ ผูแ้ สวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้คิดเอง ฝึกการคดิ
วิเคราะห์ เปดิ โอกาสให้ผูเ้ รียนได้แสดงความคิดอย่างสรา้ งสรรค์ ไม่มปี ดิ ก้ันความคิดและปฏิบตั ิหน้าท่ีดว้ ย
ความรัก ศรทั ธาและยึดมน่ั ในอดุ มการณแ์ หง่ วิชาชีพ มุ่งมัน่ ทมุ่ เทในการทา่ งาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ดี ี

หลักฐานอ้างอิง

รปู ท่ี 6 จดั กิจกรรมการเรยี นรู้สง่ เสริม การใฝ่รู้ คน้ หา สร้างสรรค์ รายวชิ าโครงงานภาษาไทย

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ ตาแหน่งครูผชู้ ่วย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มมความพร้อมพฒั นาอยา่ งเข้มขน้ ของครผู ู้ช่วย ครัง้ ท่ี ๓ (จติ ๔
วญิ ญาณความเปน็ คร)ู

(2 พฤศจกิ ายน 256๔ – 2 พฤษภาคม 256๕)

5.7 การทุ่มเทเสียสละในการจดั การเรียนร้ใู หก้ บั ผู้เรียน
ข้าพเจ้าอทุ ิศเวลาใหก้ บั ราชการ ไมว่ ่าการสอนนน้ั จะอยู่ในเวลาราชการหรอื นอกเวลาราชการ

จนกวา่ นกั เรยี นจะมีความรู้อย่างเต็มเปย่ี ม เสยี สละทง้ั เวลา และทนุ ทรัพย์ เพื่อผลจะเกดิ กับนกั เรียนและ
สงั คม
หลักฐานอ้างอิง

รูปท่ี 7 อทุ ิศเวลาส่วนตัว ท่าความสะอาดหอ้ งเรยี น

รปู ท่ี 8 สละเวลา ฝกึ ฝนและสง่ เสริมเด็กเขา้ แข่งขันกีฬากรีฑาชิงแชมป์จังหวัดสงิ หบ์ ุรี ประจา่ ปี 2564

นายนรายทุ ธ ลาโพธ์ิ ตาแหน่งครูผ้ชู ่วย

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมมความพรอ้ มพัฒนาอย่างเข้มข้นของครูผชู้ ว่ ย คร้ังที่ ๓ (จติ ๕
วิญญาณความเปน็ คร)ู

(2 พฤศจกิ ายน 256๔ – 2 พฤษภาคม 256๕)

นายนรายทุ ธ ลาโพธ์ิ ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย


Click to View FlipBook Version