The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narayutsoso, 2022-04-05 04:43:22

แฟ้ม1 วินัยและการรักษาวินัย

[วนั ท่ี]

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมมความพร้อมพฒั นาอย่างเข้มข้นของครผู ชู้ ่วย ครัง้ ที่ 3 (วนิ ัย ๑ วนิ ยั และการรกั ษาวนิ ยั
และการรกั ษาวินัย)

(2 พฤศจิกายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

องคป์ ระกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏบิ ตั ติ น
1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กรยิ า ทา่ ทาง และการส่อื สารได้เหมาะสมกบั กาลเทศะต่อผเู้ รยี น

ข้าพเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการส่ือสารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อผเู้ รียน
เชน่ การพูดจาไพเราะประพฤตปิ ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทด่ี ีแกล่ กู ศิษย์ ยดึ หลักคาสอนทางพระพทุ ธศาสนา
ในการดาเนินชวี ติ เพื่อใหข้ า้ พเจา้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอยา่ งดี

หลกั ฐานอ้างอิง

รปู ที่ 1 บรรยากาศเชงิ บวกภายในหอ้ งเรยี น เพ่ือให้นักเรยี นเกดิ การรทู้ ี่ดี กล้าแสดงความคดิ เห็น และเกิด
ความพร้อมในการเรียนรู้

นายนรายุทธ ลาโพธ์ิ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มมความพรอ้ มพฒั นาอยา่ งเข้มข้นของครผู ชู้ ่วย ครง้ั ที่ 3 (วนิ ยั ๒
และการรกั ษาวินยั )

(2 พฤศจิกายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กรยิ า ทา่ ทาง และการส่อื สารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อผูบ้ ังคับ บัญชา
เพ่ือนรว่ มงาน ผ้ปู กครอง และบคุ คลอ่นื

ข้าพเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการส่ือสารไดเ้ หมาะสมกับกาลเทศะต่อผบู้ งั คบั
บญั ชา เพ่อื นร่วมงาน ผปู้ กครอง และบุคคลอ่ืน เช่น การพูดจาไพเราะ มีสมั มาคารวะอ่อนนอ้ มถ่อม

หลกั ฐานอ้างอิง

รูปท่ี 2 ใหค้ าปรึกษากับนักเรียน และผ้ปู กครองในวันรบั รายงานตัวนักเรียนใหม่ ดว้ ยวาจาไพเราะ และมี
สัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อม

นายนรายทุ ธ ลาโพธ์ิ ตาแหน่งครูผูช้ ว่ ย

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มขน้ ของครผู ้ชู ่วย คร้งั ที่ 3 (วินยั ๓
และการรกั ษาวนิ ยั )

(2 พฤศจกิ ายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

1.3 การมีเจตคตเิ ชงิ บวกกับประเทศชาติ
ข้าพเจ้าปฏิบัตติ นเป็นผ้มู คี ณุ ธรรม จริยธรรม เพ่อื การเปน็ ครทู ป่ี ระกอบ ด้วยคุณงามและความดี

ซง่ึ กระทาดว้ ยความสานึกในจิตใจ เชน่ ความเสยี สละ มีนาใจ ความเกรงใจ ความยตุ ธิ รรม ความเห็นอกเห็น
ใจ การมีมารยาทที่งดงาม ความรกั และความเมตตาต่อศษิ ย์เพ่อื เปน็ กาลังสาคัญในการขับเคล่ือนระบบ
การศึกษาให้มีคณุ ภาพและพัฒนาประเทศชาติให้เจรญิ กา้ วหน้า

หลกั ฐานอ้างอิง

รปู ที่ 3 นานกั เรียนเข้ารว่ มกิจกรรมประจาอาเภอ “สดดุ วี รี ชนค่ายบางระจัน ประจาปี 2565” เพอ่ื ปลูกฝงั
จติ สานึกความรกั ชาติ และเจตคติเชงิ บวกกับประเทศชาติ

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มมความพร้อมพฒั นาอยา่ งเข้มข้นของครผู ู้ชว่ ย ครั้งท่ี 3 (วนิ ัย ๔
และการรกั ษาวนิ ยั )

(2 พฤศจิกายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

รปู ที่ 4 ร่วมกับขณะแจกอาหารในงานทอดกฐนิ ณ วัดสงิ ห์สธุ าวาส

นายนรายทุ ธ ลาโพธ์ิ ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มมความพรอ้ มพฒั นาอยา่ งเขม้ ขน้ ของครูผู้ชว่ ย ครั้งท่ี 3 (วนิ ัย ๕
และการรกั ษาวินยั )

(2 พฤศจิกายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

1.4 การปฏบิ ัติตามกฎระเบยี บหลักเกณฑ์ท่เี กย่ี วข้องกับความเปน็ ขา้ ราชการ
ข้าพเจา้ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวธิ ปี ฏิบัติราชการ โดยเปน็ บคุ คลท่ี

เคารพและปฏบิ ัติตามกฎหมาย รกั ษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทาตนเปน็ แบบอยา่ งทดี่ ี มีหลกั ใน
การปฏบิ ัตหิ น้าท่ีของครอู ยา่ งชัดเจนยตุ ธิ รรม

หลักฐานอา้ งอิง

รูปที่ 4 ร่วมกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ โดยสวมเคร่ืองแบบราชการอย่างถูกต้อง

รูปที่ 5 ร่วมเปดิ กองลูกเสือโดยแตง่ เคร่ืองแบบลูกเสอื อยา่ งถกู ระเบียบ

นายนรายุทธ ลาโพธิ์ ตาแหน่งครูผชู้ ่วย

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมมความพร้อมพัฒนาอยา่ งเขม้ ข้นของครผู ชู้ ว่ ย ครั้งท่ี 3 (วนิ ัย ๖
และการรักษาวนิ ัย)

(2 พฤศจกิ ายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

1.5 การปฏิบตั ิตามกฎระเบยี บหลักเกณฑท์ ีเ่ กย่ี วข้องกบั ความเปน็ ข้าราชการครู
ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นขา้ ราชการครูและกระทาตน

ใหเ้ ปน็ ประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม โดยใชเ้ หตผุ ลและวิจารณญาณในการตดั สนิ ใจเลือกปฏบิ ตั ิหนา้ ทที่ ่ี
ไดร้ บั มอบหมาย จนบรรลุเป้าหมายหนา้ ท่ขี า้ ราชการ ในฐานะเปน็ พลเมอื งท่ดี ี ยึดม่นั ในหลกั ศลี ธรรมและ
คุณธรรมทางพระพทุ ธศาสนาในการชว่ ยเหลอื ผู้อน่ื

หลักฐานอา้ งอิง

นายนรายุทธ ลาโพธ์ิ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มมความพรอ้ มพฒั นาอย่างเขม้ ข้นของครผู ู้ช่วย คร้งั ที่ 3 (วินัย ๗
และการรักษาวินัย)

(2 พฤศจกิ ายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

1.6 การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย
ข้าพเจา้ รักษาวนิ ยั ทเ่ี ปน็ ข้อหา้ มและข้อข้อปฏบิ ัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศกึ ษาพระราชบญั ญัติ

ระเบยี บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพ่อื เตือนตนมิให้กระทาความผดิ ทางวนิ ยั
ราชการ

หลกั ฐานอ้างอิง

รปู ที่ 7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี ครูถกู ต้องตามกฎหมาย

รูปท่ี 8 ได้รบั การรับรองจากครุสภาถกู ต้อง

นายนรายทุ ธ ลาโพธิ์ ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมมความพรอ้ มพัฒนาอยา่ งเขม้ ขน้ ของครผู ้ชู ่วย ครง้ั ที่ 3 (วนิ ัย ๘
และการรกั ษาวนิ ยั )

(2 พฤศจิกายน 2564 – 2 พฤษภาคม2565)

นายนรายทุ ธ ลาโพธิ์ ตาแหน่งครูผู้ช่วย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ด้านนิติการ
Next Book
สรุปกิจกรรมทำแผนพัฒนา 64