The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jikky_jack, 2021-10-27 04:53:17

หยอดทรงหรรษา

หยอดทรงหรรษา

Keywords: สื่อการสอน

คมู่ ือการใชส้ ือ่ หยอดทรง

หรรษา

ศนู ยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา ๗ จงั หวดั พษิ ณโุ ลก

หลกั การและเหตุ
การเล่นมีความสำคญั และประโยชน์ตอ่ เดก็ เปน็ อย่างย่งิ ทง้ั ในด้านรา่ งกาย
เน่อื งจากการเลน่ ชว่ ยให้เดก็ ใชก้ ล้ามเนอ้ื ใหญ่และกลา้ มเน้อื เล็กได้อย่างคล่องแคลว่
และประสานสมั พนั ธ์กัน ดา้ นอารมณแ์ ละจิตใจช่วยให้เด็กรา่ เริงแจม่ ใสและมีความสขุ
ดา้ นสังคมชว่ ยปลูกฝงั คณุ ธรรมจรยิ ธรรมมีวินยั ในตนเอง ความรบั ผิดชอบ สร้าง
ความรูส้ กึ ท่ดี ีต่อตนเองและผู้อนื่ ความสามารถในการเล่นรว่ มกับผู้อื่น และดา้ น
สตปิ ัญญาช่วยใหเ้ ดก็ มีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหามีจินตนาการและ
ความคดิ สร้างสรรค์ มคี วามสามารถในการใช้ภาษาสอ่ื สาร ซงึ่ การจัดประสบการณใ์ ห้
เด็กได้เลน่ และช่วยให้เดก็ ไดร้ ับการสง่ เสริมพัฒนาการครอบคลุมทกุ ด้าน
จากปญั หาท่ีพบในนกั เรียน พบวา่ นกั เรยี นมีปัญหาดา้ นการเคลอ่ื นไหว การ
ทรงตัว และสหสมั พนั ธ์ ดา้ นการเรยี นรู้ ทำให้มีคุณภาพการเคล่ือนไหวทไ่ี มเ่ หมาะสม
ขาดความล่ืนไหลในการเคลื่อนไหวทั้งกลา้ มเน้ือมัดเล็กและกล้ามเน้ือมัดใหญ่ จงึ ได้
ออกแบบและผลิตส่ือการเรยี นรูท้ ี่เหมาะสมต่อการกระตนุ้ พฒั นาการของนกั เรยี นโดย
การใชส้ ่ือการสอนรูปทรงขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการเคลอ่ื นไหว และการเรียนรู้

วัตถปุ ระสงค์
1. เพอื่ กระตุ้นคุณภาพเคลอ่ื นไหว
2. เพ่ือกระตนุ้ สหสัมพันธ์ของรา่ งกาย
3. เพ่อื ให้นักเรยี นไดเ้ รยี นรตู้ ามหน่วยจัดประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมายในการใช้สอื่
ระดับช้นั : เตรยี มความพร้อม ระดบั พัฒนาการ : 12-18 เดือน

สามารถใช้กับนกั เรยี นไดท้ กุ ประเภทความพกิ าร ที่มปี ญั หาด้านการ
เคลือ่ นไหว สหสัมพนั ธ์การเคลอ่ื นไหว และการเรยี นรู้

อปุ กรณ์ผลิตส่ือ 4. กรรไกร คัตเตอร์
1. กล่องกระดาษ 5. กาว เทปใส เทปผ้า

2. กระดาษแขง็ หลากสี

3. เคร่อื งเขียน

ขั้นตอนการผลิตสอ่ื การเรียนการสอน
๑. ตัดกระดาษแขง็ ตามแบบกลอ่ ง สเี่ หลี่ยม และสามเหล่ียม ให้ได้

ขนาด 3, 4 และ 6 น้วิ
๒. ประกอบกลอ่ งตามรปู ทรงด้วยกาวและเทปใส
3. เจาะกลอ่ งกระดาษรูป สามเหล่ยี ม ส่เี หลย่ี ม และวงกลม

ใหม้ ขี นาด 3.3, 4.3 และ 6.3 น้วิ
4. ตกแต่งขอบรปู ทรงด้วยเทปผา้ หลากสี

วิธใี ช้ส่อื การเรียนการสอน
๑. วางแผนการจัดกจิ กรรมการเคลอื่ นไหว/การเล่น
๒. อธิบายการใช้สื่อใหแ้ ก่นักเรยี น
๓. จัดกิจกรรมตามแผนการสอน ให้นกั เรยี นนำกล่องรูปทรงไปใส่ช่องให้
ถกู ต้องตามรูปทรงและขนาด
4.เมื่อนกั เรยี นทำกิจกรรมเสรจ็ เรยี บร้อย สอนให้นกั เรียนร้จู ักเกบ็ สอื่ ให้
เรยี บรอ้ ย

สรุปผลการใช้ส่อื การเรียนการสอน
จากการใช้สอื่ “หยอดทรง หรรษา” เป็นเวลา 2 สปั ดาห์ พบว่า
ความสามารถดา้ นการเคลื่อนไหวและสหสมั พันธ์ ด้านการเรียนรู้ ของนกั เรียน เด็กได้
ฝกึ การใช้นิ้วมือหยบิ จบั สิ่งของโดยไม่ตกหลนได้ ส่งเสริมทักษะด้านการสงเกตุการ
เปรียบเทยี บรูปร่างรูปทรง ฝึกการเล่นรวมกันเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปญั หาและขอ้ เสนอแนะการใชส้ อ่ื การเรยี นการสอน
1. ขาดความตอ่ เน่อื งในการใชส้ ือ่ เพื่อส่งเสรมิ การเรียนรู้
2. รรู ูปทรงมขี นาดพอดีทำใหน้ กั เรยี นใสร่ ทู้ รงไดย้ าก

เอกสารคมู่ ือสือ่
“ หยอดทรง ... หรรษา ”

ศนู ยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา ๗ จงั หวดั พษิ ณโุ ลก


Click to View FlipBook Version