The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Beeda Anuar, 2019-01-23 11:05:58

1 Buku Pengurusan SENADI 2019

1 Buku Pengurusan SENADI 2019

SK DUSUN NANDING

(SENADI)

KM 17 JALAN HULU LANGAT
43100 HULU LANGAT
SELANGOR

NO. TEL : 03-9076 5243
NO FAKS : 03-9075 5143
EMEL : [email protected]PRAKATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur ke
hadrat Allah s.w.t kerana dengan izinnya Buku Pengurusan Sekolah 2019 dapat dihasilkan untuk
diedarkan kepada guru-guru dan kakitangan SK Dusun Nanding (SENADI). Semoga Buku
Pengurusan ini menjadi lambang komitmen kita dengan Profesion Keguruan dan seterusnya
meletakkan guru-guru SENADI ke arah Budaya Kerja yang berkualiti dan berwawasan.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan “Selamat bertugas pada tahun 2019”
kepada semua guru dan kakitangan SENADI, mudah-mudahan pada tahun kita dapat
memperbaharui dan meningkatkan azam kita untuk terus mendidik dan melaksanakan kerja-kerja
yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab. Sesuai dengan pesanan Nabi Muhammad
s.a.w iaitu “ Jadikanlah kerja hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok lebih baik dari hari ini”.

Bertepatan dengan Motto sekolah “Belajar, Berkhidmat dan Beramal”, maka Buku
Pengurusan ini akan dapat menjadi rujukan dan panduan dalam merancang sama ada rutin PdPc
atau kerja-kerja pengurusan sekolah. Ketahuilah kerja-kerja yang terancang dan tersusun rapi
sudah tentu menghasilkan sesuatu yang berkualiti.

Saya amat yakin dan percaya dengan keazaman, kebolehan dan pengalaman yang ada,
guru-guru dan staf sokongan sekolah ini mampu merealisasikan harapan dan impian KPM, JPN,
PPD, sekolah, ibubapa, murid-murid, masyarakat dan negara untuk melahirkan keberhasilan “Modal
Insan Yang Cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek.

Akhir kata, jadikanlah setiap apa yang kita lakukan sebagai suatu amal ibadat. Saya
mendoakan SENADI cemerlang, terbilang dan berjaya dalam semua bidang.

“Bersama Kita Melaksanakan Amanah Ke arah Kecemerlangan”

“BERBAKTI UNTUK AGAMA BANGSA DAN NEGARA”

i

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 03 90765243
Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding Faks : 03 90755143
Km 17, Jalan Hulu Langat Emel : [email protected]
43100 Hulu Langat,
Selangor

_________________________________________________________________________________________________________________

Ruj.Tuan :
Ruj.Kami : 100-17/3
Tarikh : 02 Januari 2018

Dengan ini saya Zubidah binti Anuar selaku Guru Besar SK Dusun Nanding menurunkan kuasa kepada :

…………………………………………..…………...………..……. No. Kad Pengenalan : ……………..……………………………...…, untuk
menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berdasarkan BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019.

Tuan/Puan diminta mematuhi peruntukan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakukan dan Tatatertib) 1993, Perintah-perintah
Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh kerajaan
dari masa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan tuan/puan dengan kerajaan. Maka dengan itu tuan/puan perlu:

1. Sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan kerajaan;

2. Sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan tanggungjawab;

3. Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi;

4. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas awam;

5. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa tuan/puan telah membiarkan
kepentingan peribadi tuan/puan bercanggah dengan tugas rasmi sehinggan menjejaskan kegunaan tuan/puan sebagai pegawai
awam;

6. Tidak akan menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam bagi faedah diri tuan/puan sendiri

7. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam;

8. Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh dan tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan diri saya atau
pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan

9. Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

Sekiranya tuan/puan gagal menjalankan tugas yang diamanahkan ini, tuan/puan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Peraturan
-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Saya yang menjalankan amanah, Dihadapan;

………………………………………... …………………………….
(Tandatangan Pegawai) ZUBIDAH BINTI ANUAR
Guru Besar,
SK Dusun Nanding.

ii

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

OBJEKTIF KHUSUS GELOMBANG PPPM

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa Gelombang 1 (2013—2015)
sistem pendidikan Malaysia Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan
penekanan kepada kemahiran teras
2. Mewujudkan visi dan inspirasi yang
jelas untuk sistem pendidikan bagi setiap Gelombang 2 (2016—2020)
murid Mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem

3. Mengggariskan program transformasi Gelombang 3 (2021—2025)
sistem pendidikan Beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi

KEBERHASILAN UTAMA

Gelombang 1 (2013—2015)
1. 100% literasi murid dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan Menguasai kemahiran numerasi selepas 3
tahun persekolahan : sasaran untuk Bahasa Inggeris aan ditentukan selepas garis asas diperolehi melalui LINUS 2
2. 92% enrolmen prasekolah, 98% enrolmen sekolah rendah dan 95% enrolmen menengah rendah
3. Pengurangan 25% jurang bandar dan luar bandar

Gelombang 2 (2016—2020)
1. Prestasi Malaysia pada purata antarabangsa dalam kitaran TIMSS dan PISA seterusnya
2. 100% enrolmen prasekolah hingga menengah rendah, 90% enrolmen menengah atas
3. 50% pengurangan jurang bandar dan luar bandar, 25% pengurangan jurang sosio ekonomi dan jantina

Gelombang 3 (2021—2025)
1. Pencapaian Malaysia pada kedudukan Negara sepertiga teratas dalam TIMSS dan PISA
2. Mengekalkan atau meninngkatkan enrolmen
3. Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dan luar bandar, 50% pengurangan jurang sosio ekonomi dan
jantina

ANJAKAN TRANSFORMASI SISTEM ASPIRASI NEGARA
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
1. Akses
antarabangsa 2. Kualiti
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan 3. Ekuiti
4. Perpaduan
Bahasa Inggeris 5. Kecekapan
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4. Mentransformasi profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD, dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khu-

sus berasaskan keperluan
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntibiliti awam secara langsung

BIDANG KEUTAMAAN ASPIRASI MURID

1. Memertabatkan profesion keguruan 1. Pengetahuan
2. Meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah 2. Kemahiran Berfikir
3. Meningkatkan kualiti sekolah 3. Kemahiran Memimpin
4. Memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran 4. Kemahiran Dwibahasa
5. Meningkatkan penguasaan pelbagai Bahasa 5. Etika dan Kerohanian
6. Mengukuhkan penglibatan ibu bapa, sektor swasta dan masyarakat sebagai rakan kongsi dalam 6. Identiti Nasional

pendidikan
7. Meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan tinggi dan pasaran kerja
8. Memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber
9. Membina kemampuan serta keupayaan sistem penyampaian.

iii

HALA TUJU PENDIDIKAN 2018 – 2023
NILAI TERAS

iv

12 INISIATIF TERBAHARU PERINGKAT SEKOLAH

v

ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
TAJUK
i
Prakata ii
Surat Pelantikan Dan Penurunan Kuasa iii
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iv
Hala Tuju Pendidikan 2018 - 2023 iv
Nilai Teras v
12 Inisiatif Terbaharu Peringkat Sekolah vi - vii
Isi Kandungan 1
Sejarah Sekolah 2
Visi 3
Misi 4
Logo Sekolah & SENADI 5
Lagu Sekolah 6
Slogan Selangor Terbilang 7
Pelan SK Dusun Nanding 8
Pelan Laluan Kebakaran SK Dusun Nanding
9
TAKWIM PERSEKOLAHAN SESI 2019 10

Perincian Penggal Persekolahan Tahun 2019 23
Takwim Persekolahan 2019 24
25
UNIT PENTADBIRAN 26
34
Peraturan-peraturan Am 35
Carta Organisasi Pentadbiran 36
Jawatankuasa Induk Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat SK Dusun Nanding
Jawatankuasa Pengurusan Dan Pentadbiran 37
Senarai Warga Akademik Dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 38
Penyelaras Sambutan/Acara Peringkat Sekolah 39
Jadual Guru Bertugas Mingguan 40
41
UNIT KURIKULUM

KPI Unit Kurikulum
Matlamat & Objektif Unit Kurikulum
Carta Organisasi Unit Kurikulum
Jawatankuasa Induk Unit Kurikulum
Jawatankuasa Unit Kurikulum

vi

ISI KANDUNGAN 47
48
UNIT HAL EHWAL MURID 49
50
KPI Unit HEM 51
Matlamat & Objektif Unit HEM 52
Carta Organisasi HEM 53
Carta Organisasi 3K
Carta Organisasi Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) 62
Jawatankuasa Induk Unit HEM 63
Jawatankuasa Unit HEM 64
65
UNIT KOKURIKULUM 66
72
KPI Unit Kokurikulum 73
Matlamat & Objektif Unit Kokurikulum 73
Carta Organisasi Kokurikulum 74
Jawatankuasa Induk Unit Kokurikulum
Jawatankuasa Unit Kokurikulum 77
Carta Pelaksanaan Kokurikulum 77
Konsep Kokurikulum 79
Pendekatan Pelaksanaan 1M 1S 80
Senarai Tugas Jawatankuasa Kokurikulum 81

SISIPAN

Senarai Pencerapan
Takwim Penyediaan Dokumen Audit
Takwim Penyemakan Buku Latihan / Buku Kerja
Senarai Nama Pasangan Guru Kelas dan Guru Angkat
Catatan

vii

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding mula beroperasi pada 06 Januari 2003 dengan kekuatan tenaga
pengajarnya seramai 22 orang yang terdiri dari 10 orang Guru Tetap dan 12 orang Guru Sandaran
Tidak Terlatih (GSTT) diterajui oleh Nazirah binti Mohd Nordin sebagai Guru Besar. Bilangan murid seramai
385 orang yang dipindahkan dari sekolah-sekolah yang berdekatan iaitu SK Sungai Serai dan SK Tun
Abdul Aziz Majid.

SK Dusun Nanding yang jaraknya lebih kurang 14 km ke Bandar Kajang dan 15 km ke
Bandaraya Kuala Lumpur merupakan Sekolah Kebangsaan yang sepatutnya didirikan di kawasan
Kampong Dusun Nanding. Oleh kerana keluasan tanah pada tapak asal tidak dapat menampung
keperluan yang dikehendaki , pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mencapai persetujuan untuk
bertukar tapak di mana tapak asal telah diserah kepada MAIS dan sekolah ini telah didirikan di tapak
yang ada sekarang dengan keluasan 6.5 hektar/ekar iaitu berkongsi dengan SMK Dusun Nanding.

Kini SK Dusun Nanding diterajui oleh Pn Zubidah binti Anuar bermula 01 Jun 2015. Beliau sebelum ini
berkhidmat di SK Bandar Seri Putra sebagai Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Beliau berazam untuk
membangunkan Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding ke arah kecemerlangan.

Blok A 1 Pejabat , 1 Surau ,1 Bilik Rawatan, 1 Bilik Peperiksaan, 1 Pusat Sumber, 1 Bilik j-QAF
Blok B dan 1 Bilik LINUS
Blok C
Makmal Sains 1 dan 2 , 1 Bilik Sukan, 1 Bilik Akses & PA 21, 1 Makmal Komputer,1 Bilik
Seni Visual dan 10 Kelas

1 Bilik Muzik, 1 Kedai Buku,1 Bilik Pemulihan, 1 Bilik Kemahiran Hidup, 1 Bilik
Kaunseling, 1 Dewan dan 9 Kelas

Blok D 2 kelas Prasekolah

Kantin, Pondok Pengawal Keselamatan dan Balai Menunggu

1

VISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING
SK Dusun Nanding komited dan berusaha bersungguh-sungguh

dalam membentuk sebuah organisasi yang boleh
menyampaikan ilmu pendidikan yang bernilai tinggi

dengan berkesan bagi menghasilkan
rakyat yang bakal membentuk

sebuah negara yang sejahtera, aman dan makmur.

PERINCIAN VISI
Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik perihal atau perbuatan mendidik

Berkualiti Baik kualitinya, tinggi nilainya.

Insan Manusia. Insan di sini terdiri daripada murid

Terdidik Mendapat latihan ( asuhan, pengajaran dan Iain-Iain) yang sempurna dan terlatih

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dan lain-lain, aman sentosa dan makmur;
selamat

2

MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING
SK Dusun Nanding berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk
memastikan setiap murid diberi ilmu pengetahuan, boleh berfikir dengankemahiran
yang tinggi, boleh menjadi pemimpin dalam setiap aktiviti di dalam dan di luar bilik

darjah, mempunyai kemahiran
dwibahasa yang boleh digunakan untuk berkomunikasi, beretika dan mempunyai

nilai kerohanian yang dibanggakan serta tidak
melupakan identiti nasional dan dijadikan sebagai panduan
dalam kehidupan bagi menjamin perhubungan yang sihat dan

menghasilkan perpaduan yang jitu.

PERINCIAN

Melestarikan Tidak berubah-ubah, kekal tetap, melestarikan, menetapkan, mengekalkan,
Sistem
Melestarikan: membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal seperti
Pendidikan sediakala.

Bersinonim dengan aturan: peraturan, susunan, struktur, kaedah, prosedur,
method, teknik, cara, fesyen, stail, polisi, panduan, tertib,

ketetapan, ketentuan

Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik, perihal atau perbuatan
mendidik

Berkualiti Baik kualiti, tinggi nilainya
Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan atau melakukan
sesuatu; keupayaan

Individu Murid

3

LOGO SEKOLAH

Logo Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding berbentuk bulat bermaksud bulatnya
tekad dan azam seluruh warganya untuk mencapai misi dan misi sekolah. Riben
melambangkan sokongan dalam perjuangan mencapai visi dan misi sekolah.
Grafik di tengah mengambarkan usaha bersepadu dan seragam seluruh warga
sekolah dalam usaha meningkatkan kecemerlangan ilmu pengetahuan demi
memartabatkan agama, bangsa dan Negara menerusi media cetak dan elektronik
berasaskan teknologi maklumat.
PENGERTIAN WARNA
 Warna Merah bermaksud ketangkasan dan keberanian seluruh warga sekolah

mengharungi cabaran dan dugaan.
 Warna Biru melambangkan perpaduan seluruh warga sekolah untuk

mewujudkan sekolah yang berkesan dan cemerlang.
 Warna Kuning menggambarkan keikhlasan dan kejujuran seluruh warga sekolah

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
 Warna Hijau bererti seluruh tumpuan perjuangan ke arah mencapai visi dan

misi sekolah adalah berlandaskan konsep dan lunas-lunas Islam.

SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING
S Sederap Melangkah
E Empati
N Niat yang betul
A Amanah
D Daya Saing
I Insan Cemerlang

4

LAGU SEKOLAH

Belajar, Berkhidmat Dan Beramal

Enam Januari 2003,
SK Dusun Nanding sejarahnya bermula
Kami rasa bangga dan bahagia
Bernaung di bawah benderanya.

c/o Belajar berkhidmat dan beramal
Cogankata kami semua
Kami terima budi
Kami akan berbakti
Kepada Agama, Bangsa dan Negara

SK Dusun Nanding indah berseri
Kamilah wargamu ceria selalu
Kami berikrar seikhlas hati
Teruskan berbakti dan beramal

c/o Belajar berkhidmat dan beramal
Cogankata kami semua
Kami terima budi
Kami akan berbakti
Kepada Agama, Bangsa dan Negara
Kepada Agama, Bangsa dan Negara

5

SLOGAN TERBILANG
BERSAMA

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

T Teliti
E Efisyen
R Rajin
B Baik
I Istiqamah
L Laju
A Amanah

N Niat yang betul

G Gembira

6

PELAN SK DUSUN NANDING

PADANG
SEKOLAH

C4 C3 C2 C1 B1 B2 B3 B4 STOR
PELUPUSAN
PETUNJUK : TANDAS 3C TANDAS 3A TANDAS BILIK PERSALINAN TANDAS TANDAS TANDAS 1B 1A 1C TANDAS DEWAN CAMELLIA TANDAS 6C 6A 6B 5C 5A PERABOT
: TANGGA
: LALUAN BERBUMBUNG PRA KASIH

BILIK SERI PAGI GELANGGANG PRA MANJA
SEPAK TAKRAW & BADMINTON
TAMAN
BILIK DAFFODIL BLOK D PERMAINAN

4B 3B BILIK KEMBOJA BILIK PERSALINAN RUMAH
SAMPAH
KEDAI BUKU
BILIK
BILIK TERATAI 2 BILIK DAHLIA BLOK C KAWALAN AIR
BILIK VIOLET
2C TANGKI AIR
4A

BLOK B

2A DATARAN
4C SENADI

BILIK TERATAI 1 BILIK TULIP BILIK UTILITI BILIK HELICONIA
BILIK ALLAMANDA

2B
5B

STOR BILIK BOUGAINVILLAEA BILIK IRIS FOYER BILIK ZAFFRON BILIK BILIK TANDAS GURU A1
KOKURIKULUM WUDU' (L) WUDU' (P) TANDAS GURU A2
PEJABAT SEKOLAH BILIK BUNGA RAYA BILIK TANDAS GURU A3
STOR AM MATAHARI BILIK MAWAR BIRU A4
TANDAS
STOR AM BILIK SAKURA BILIK WIDURI BILIK CEMPAKA

STOR AM BILIK RAFLESIA PUSAT SUMBER SEKOLAH (BILIK LAVENDER) BILIK MELUR BILIK KEKWA / ZINNIA

BLOK A

BLOK E
KANTIN PARKIR GURU

PINTU MASUK PONDOK PINTU KELUAR
PENGAWAL

7

PELAN LALUAN KEBAKARAN SK DUSUN NANDING

PADANG TEMPAT
SEKOLAH MURID-MURID BERKUMPUL

SEMASA KECEMASAN

C4 C3 C2 C1 B1 B2 B3 B4 STOR
PELUPUSAN
PETUNJUK : TANDAS 3C TANDAS 3A TANDAS BILIK PERSALINAN BILIM CEMPAKA TANDAS TANDAS TANDAS 1B 1A 1C TANDAS DEWAN CAMELLIA TANDAS 6C 6A 6B 5C 5A PERABOT
: TANGGA
: LALUAN BERBUMBUNG PRA KASIH

BILIK SERI PAGI GELANGGANG PRA MANJA
SEPAK TAKRAW & BADMINTON
TAMAN
BILIK DAFFODIL BLOK D PERMAINAN

4B 3B BILIK PERSALINAN RUMAH
SAMPAH
KEDAI BUKU
BILIK
BILIK TERATAI 2 BILIK DAHLIA BLOK C KAWALAN AIR
BILIK VIOLET
2C TANGKI AIR
4A

BLOK B

2A DATARAN
4C SENADI

BILIK TERATAI 1 BILIK TULIP BILIK UTILITI BILIK HELICONIA
BILIK ALLAMANDA

2B
5B

STOR BILIK BOUGAINVILLEAE BILIK IRIS FOYER BILIK ZAFFRON BILIK BILIK TANDAS GURU A1
KOKURIKULUM WUDU' (L) WUDU' (P) TANDAS GURU A2
PEJABAT SEKOLAH BILIK BUNGA RAYA BILIK TANDAS GURU A3
STOR AM BILIK MAWAR BIRU A4
TANDAS
STOR AM BILIK SAKURA BILIK WIDURI BILIK CEMPAKA

STOR AM BILIK RAFLESIA PUSAT SUMBER SEKOLAH (BILIK LAVENDER) BILIK MELUR BILIK MELUR / ZINNIA

BLOK A

BLOK E
KANTIN PARKIR GURU

PINTU MASUK PONDOK PINTU KELUAR
PENGAWAL

8

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah , Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

TAHUN 2019 MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2019 31.01.2019 23 12
1
01.02.2019 28.02.2019 20 8
2
01.03.2019 22.03.2019 16 9
1
JUMLAH HARI 59
14
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
5
1 23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 31.04.2019 22
18
01.05.2019 24.05.2019 40

JUMLAH HARI 16

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

2

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019 39

9

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2018

DISEMBER 2018

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU /
KPM PDPC PERKARA AHAD

24-Dec-2018 ISNIN Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2019 Semua pentadbir
25-Dec-2018 SELASA
CUTI UMUM PERAYAAN KRISMAS
26-Dec-2018 RABU
Mesyuarat Guru (1) Ketua Setiausaha 2018
27-Dec-2018 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum (1) Setiausaha Kurikulum
28-Dec-2018 JUMAAT Mesyuarat Aset & Kewangan (1) Pentadbiran
29-Dec-2018 SABTU Mesyuarat HEM (1) Setiausaha HEM
30-Dec-2018 AHAD Mesyuarat Kokurikulum (1) Setiausaha Kokurikulum

Taklimat Program Suai Kenal / MingguTransisi Penyelaras Tahun 1
Taklimat Program Transformasi Diri Penyelaras Unit B&K
Mesyuarat Agung BKGS Pengerusi BKGS
Mesyuarat Induk PSS (1) Guru Perpustakaan Media

Mesyuarat Panitia BM / B I / AGAMA / ARAB (1) Pengerusi Mata Pelajaran

Mesyuarat Panitia Matematik / RBT / TMK / Sejarah (1) Pengerusi Mata Pelajaran

31-Dec-2018 ISNIN Hari Suai Kenal Tahun 1 Penyelaras Tahun 1
Mesyuarat Pengurusan Prasekolah (1) Penyelaras Prasekolah

Work as a TEAM
(Together

Everyone
Achieve
More)

10

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 JANUARI 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI SABTU /
KPM PDPC AHAD
PERKARA CATATAN
Sabtu
1-Jan-19 SELASA CUTI TAHUN BARU 2019 Minggu
Pertama
2-Jan-19 RABU 1 Sesi Persekolahan Bermula Guru Bertugas
1 Program Minggu Transisi Tahun 1 Penyelaras Tahun 1 Sabtu
/ Minggu Orientasi Prasekolah Guru Prasekolah Minggu
3-Jan-19 KHAMIS Pembugaran Peraturan Sekolah Guru Disiplin Ketiga
Guru Perpustakaan Media
Minggu Orientasi Pusat Sumber
Pengerusi Mata Pelajaran
Mesyuarat Panitia Sains (1) Unit B&K & Guru Disiplin
/ Program Tranformasi Minda Guru Perpustakaan Media

Minggu Orientasi Pusat Sumber Unit B&K & Guru Disiplin
Guru Perpustakaan Media
4-Jan-19 JUMAAT / Program Tranformasi Minda
5-Jan-19 SABTU Minggu Orientasi Pusat Sumber

6-Jan-19 AHAD Mesyuarat AKP (1) Pentadbiran
7-Jan-19 ISNIN SPBT
/ Kempen Sayangi Buku Teks Setiausaha Kokurikulum
Pendaftaran Unit Kokurikulum Tahun 3
Pengerusi Mata Pelajaran
Mesyuarat Panitia Seni / Muzik (1)

8-Jan-19 SELASA 2 / Mesyuarat Jawatankuasa Program Gemilang Tahun 6 Penyelaras Tahun 6
Setiausaha Kokurikulum
2 9-Jan-19 RABU / Mesyuarat Agung Unit Kokurikulum 2019 Penyelaras Program
10-Jan-19 KHAMIS Pengerusi Mata Pelajaran
/ Taklimat Larian 1M1S
11-Jan-19 JUMAAT Mesyuarat Panitia PJ / PK / Moral (1) Pentadbiran
12-Jan-19 SABTU
13-Jan-19 AHAD /
14-Jan-19 ISNIN
Latihan Personel (1)

/ Pelancaran Pertandingan Kebersihan & Keceriaan Kelas Unit Kebersihan
Penyediaan Dokumen Audit KPT / PT (Kew)

15-Jan-19 SELASA / Mengenal Trek Penyelaras Program
Penyediaan Dokumen Audit KPT / PT (Kew)

16-Jan-19 RABU 3 Mengenal Trek Penyelaras Program
/ Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil.1) Setiausaha Kokurikulum
3 KPT / PT (Kew)
17-Jan-19 KHAMIS Penyediaan Dokumen Audit
Penyelaras Tahun 1
/ Majlis Penutupan Program Minggu Transisi Tahun 1 KPT / PT (Kew)
Penyediaan Dokumen Audit
Penyelaras Program
18-Jan-19 JUMAAT / Kejohanan Larian 1M1S KPT / PT (Kew)
Penyediaan Dokumen Audit
19-Jan-19 SABTU
20-Jan-19 AHAD / Pelancaran Pas Keluar Kelas CUTI THAIPUSAM
21-Jan-19 ISNIN Unit Disiplin
22-Jan-19 SELASA
23-Jan-19 RABU 4 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil.1) Setiausaha Kokurikulum
4 24-Jan-19 KHAMIS
25-Jan-19 JUMAAT / Penyelaras Tahun 6
26-Jan-19 SABTU /
27-Jan-19 AHAD
Sedetik Pertemuan Sejuta Harapan
28-Jan-19 ISNIN
Pelancaran Mentor Mentee Unit B&K
/ Pelancaran Program Guru Penyayang Unit Guru Penyayang
Unit B&K
Kempen Sifar Sampah Penyelaras Program
Setiausaha Sukan
5 29-Jan-19 SELASA 5 / Pasca Nilai Larian 1M1S
30-Jan-19 RABU Taklimat Sukan Tahunan Setiausaha Kokurikulum
31-Jan-19 KHAMIS
/ Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil.1) Unit Modul Pengurusan Murid

/ Bengkel Kemaskini APDM (1)

11

FEBRUARI 2019

KP RPH / PROGRAM / AKTIVITI SABTU /
KPM PDPC AHAD
TARIKH HARI KA PERKARA CATATAN Sabtu
5 Minggu
1-Feb-19 JUMAAT / Mesyuarat AJK PIBG Sesi 2017/2018 Setiausaha PIBG Pertama
5 2-Feb-19 SABTU
CUTI SEKOLAH SEMPENA TAHUN BARU CINA Sabtu
3-Feb-19 AHAD TAHUN BARU CINA Minggu
4-Feb-19 ISNIN TAHUN BARU CINA Ketiga
5-Feb-19 SELASA
6-Feb-19 RABU CUTI SEKOLAH SEMPENA TAHUN BARU CINA
CUTI SEKOLAH SEMPENA TAHUN BARU CINA
6 7-Feb-19 KHAMIS
8-Feb-19 JUMAAT / Majlis Pelantikan Pemimpin Muda Unit Pengawas
9-Feb-19 SABTU / Klinik Al-Fatihah, Tadabbur Al-Kahfi Unit Dakwah
10-Feb-19 AHAD
11-Feb-19 ISNIN

12-Feb-19 SELASA

13-Feb-19 RABU Aktiviti Panitia Bahasa Melayu (1) Pengerusi Mata Pelajaran
/ Pencerapan (1) Pentadbiran
Setiausaha Kokurikulum
Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil.2)

6 Pentadbiran
Ketua Setiausaha
7 / Mesyuarat JK SKPMg2 Setiausaha Kurikulum
14-Feb-19 KHAMIS Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum
15-Feb-19 JUMAAT / Mesyuarat AJK PIBG Sesi 2017/2018 Guru Data
16-Feb-19 SABTU Guru Penyelaras Besatari
17-Feb-19 AHAD Setiausaha PIBG

18-Feb-19 ISNIN Perhimpunan Pagi (Unit Beruniform) TKRS
/ Pelancaran Kempen Anti Rokok & Dadah Unit PPDa
19-Feb-19 SELASA 7 Penyelaras Linus & Guru Pemulihan
8 20-Feb-19 RABU 8 Mesyuarat LINUS & PEMULIHAN (1) Pengerusi Mata Pelajaran
/ Aktiviti Panitia B.Inggeris (1) Setiausaha Kokurikulum
21-Feb-19 KHAMIS / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil.2)
22-Feb-19 JUMAAT / Setiausaha PIBG
23-Feb-19 SABTU /
24-Feb-19 AHAD Unit B&K
25-Feb-19 ISNIN Mesyuarat Agung PIBG Sesi 2018/2019 Pengerusi Mata Pelajaran
Guru Perpustakaan Media
26-Feb-19 SELASA / Mentor Mentee (1) Setiausaha Kokurikulum
9
/ Aktiviti Panitia Sains (1)
27-Feb-19 RABU
/ Pelancaran Nilam Sedaerah 2019
Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil.2)

28-Feb-19 KHAMIS / Mesyuarat PLC (1) Penyelaras PLC

12

MAC 2019

KP RPH / PROGRAM / AKTIVITI SABTU /
KPM PDPC AHAD
TARIKH HARI KA PERKARA CATATAN

1-Mar-19 JUMAAT 8 / Penyelaras Tahun 6 Sabtu
9 2-Mar-19 SABTU 9 Kelas Tambahan Tahun 6 Bermula Minggu
Unit Denggi
3-Mar-19 AHAD Pengerusi Mata Pelajaran Pertama

4-Mar-19 ISNIN / Pelancaran Skuad Denggi
PLC (1) BM / BI / PI / BA
5-Mar-19 SELASA
6-Mar-19 RABU / PLC (1) Matematik Pengerusi Mata Pelajaran
10 7-Mar-19 KHAMIS
8-Mar-19 JUMAAT / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil.3) Setiausaha Kokurikulum

/ PLC (1) Sains Pengerusi Mata Pelajaran

/ Sambutan Israk Mikraj Pengerusi Mata Pelajaran
Kem Jati Diri Tahun 6 Penyelaras Tahun 6

9-Mar-19 SABTU Kem Jati Diri Tahun 6 Penyelaras Tahun 6
Kem Cemerlang Jawi (KCJ 1) Penyelaras KCJ
10-Mar-19 AHAD Gotong-royong Perdana HEM/PIBG
11-Mar-19 ISNIN
12-Mar-19 SELASA Kem Jati Diri Tahun 6 Penyelaras Tahun 6

/

/ Karnival Segak (1)Tahun 4 Pengerusi Mata Pelajaran PJK
Mesyuarat Guru (2) Ketua Setiausaha

13-Mar-19 RABU 10 / Karnival Segak (1)Tahun 5 Pengerusi Mata Pelajaran PJK
11 Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil. 3) Setiausaha Kokurikulum

14-Mar-19 KHAMIS / Mind Setting UBK
Mesyuarat HEM (2) Setiausaha HEM
15-Mar-19 JUMAAT Pengerusi Mata Pelajaran PJK
16-Mar-19 SABTU / Karnival Segak (1) Tahun 6
17-Mar-19 AHAD Setiausaha PBS
Setiausaha Peperiksaan Sabtu
18-Mar-19 ISNIN Minggu
Ketiga

/ Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 1

19-Mar-19 SELASA / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 1 Setiausaha PBS
SUMATIF Mesyuarat AKP (2) Setiausaha Peperiksaan

Pentadbiran

20-Mar-19 RABU 1 / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 1 Setiausaha PBS
12 Mesyuarat Kokurikulum (2) Setiausaha Peperiksaan
Setiausaha Kokurikulum
21-Mar-19 KHAMIS
/ Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 1 Setiausaha PBS
Setiausaha Peperiksaan

22-Mar-19 JUMAAT / Kursus Kepimpinan Pemimpin Muda dan Sahsiah Unit Pengawas & Setiausaha Kokurikulum
Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil . 4)

23-Mar-19 SABTU Kursus Kepimpinan Pemimpin Muda dan Sahsiah Unit Pengawas & Setiausaha Kokurikulum
Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil . 4)
24-Mar-19 AHAD
25-Mar-19 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

26-Mar-19 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

27-Mar-19 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
28-Mar-19 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
29-Mar-19 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
30-Mar-19 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

31-Mar-19 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13

APRIL 2019

KP KPM TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU /
1-Apr-19 ISNIN PDPC PERKARA AHAD
2-Apr-19 SELASA
RABU / Sabtu Minggu
3-Apr-19 Pertama
KHAMIS / Aktiviti Panitia Matematik (1) Pengerusi Mata Pelajaran
JUMAAT
11 / Latihan Sukan Tahunan (Tahun 1 & 2) Setiausaha Sukan
SABTU Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan Bil - 3) Setiausaha Kokurikulum
AHAD
13 4-Apr-19 ISNIN Latihan Sukan Tahunan (Tahun 1 & 2) Setiausaha Kokurikulum
SELASA / Mesyuarat Kurikulum (2) Setiausaha Kurikulum
5-Apr-19
RABU Mesyuarat Aset & Kewangan (2) Pentadbiran
6-Apr-19 KHAMIS
JUMAAT / Latihan Kebakaran (1) Unit Keselamatan
7-Apr-19 SABTU
8-Apr-19 AHAD Latihan Personel (2) Pentadbiran
ISNIN Gotong Royong Perdana Sarana PIBG & Setiausaha
9-Apr-19 SELASA
RABU HEM
10-Apr-19 KHAMIS
14 JUMAAT S / Sukantara dan acara akhir Setiausaha Sukan
SABTU
11-Apr-19 AHAD U / Sukantara dan acara akhir Setiausaha Sukan
12-Apr-19 ISNIN Mesyuarat Induk PSS (2) Guru Perpustakaan Media
13-Apr-19
14-Apr-19 SELASA K / Sukantara dan acara akhir Setiausaha Sukan
15-Apr-19 Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil 5) Setiausaha Kokurikulum
16-Apr-19 RABU
A / Raptai Sukan & Acara akhir sukaneka (Tahun1 &2) Setiausaha Sukan
17-Apr-19 KHAMIS
15 JUMAAT N / Raptai Sukan & Acara akhir sukaneka (Tahun1 &2) Setiausaha Sukan

18-Apr-19 SABTU Persiapan akhir Kejohanan Sukan Tahunan Semua Guru
19-Apr-19
20-Apr-19 AHAD KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN 2019 Setiausaha Sukan
21-Apr-19 ISNIN
/ Cuti Peristiwa 1
22-Apr-19 SELASA
/ Mesyuarat Panitia Matematik / RBT / TMK / Sejarah (2) Pengerusi Mata Pelajaran

12 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil Setiausaha Kokurikulum
5)

/ Mesyuarat Panitia Seni / Muzik / Sains (2) Pengerusi Mata Pelajaran

/

Mesyuarat AJK Pewaris (1) Unit Prasekolah Sabtu Minggu
Ketiga

Perhimpunan Pagi (Unit Beruniform) Pengakap
Program Masih Ada Yang Sayang 2.0 (MAYS 2.0) Unit Disiplin
/ Mesyuarat Panitia PJ / PK / Moral (2) Pengerusi Mata Pelajaran

Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)

23-Apr-19 / Aktiviti Panitia (2) - Bengkel Menjawab Soalan UPSR Panitia Matematik, Panitia BM
(Matematik & BM) & Penyelaras Tahun 6
24-Apr-19 13 Mesyuarat LINUS / PEMULIHAN (2) Penyelaras Linus & Guru
16 Penyediaan Dokumen Audit Pemulihan
KPT/PT (Kew)
25-Apr-19
Lawatan Motivasi Tahun 6 Unit B&K
26-Apr-19 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil 4 ) Setiausaha Kokurikulum
Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)
27-Apr-19
Aktiviti Panitia (2) - Bengkel Menjawab Soalan UPSR Panitia BI, Panitia Sains &
28-Apr-19 (BI & Sains) Penyelaras Tahun 6
29-Apr-19 / Mesyuarat Panitia BM / BI / Agama / Arab (2) Pengerusi Mata Pelajaran
17
30-Apr-19 Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)

/

Kem Bestari Solat (1) Penyelaras Kem Bestari Solat

Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil Setiausaha Kokurikulum

6)

Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil 5 )

/ Mentor Mentee Unit Guru Penyayang
Kem Membaca 1 Malaysia Guru Perpustakaan Media
14
Aktiviti Panitia (2) - Bengkel Menjawab Soalan UPSR Panitia Matematik, Panitia BM
/
(Matematik & BM) & Penyelaras Tahun 5

14

MEI 2019

KP KPM TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU / AHAD
PDPC PERKARA
Sabtu Minggu
1-May-19 RABU HARI PEKERJA Pertama

2-May-19 KHAMIS 14 / Aktiviti Panitia (2) - Bengkel Menjawab Soalan UPSR (BI & Panitia BI, Panitia Sains &
17 Sains) Penyelaras Tahun 5

3-May-19 JUMAAT /

4-May-19 SABTU

5-May-19 AHAD

6-May-19 ISNIN / PLC (2) BM / BI / AGAMA / ARAB Pengerusi Mata Pelajaran
Pengerusi Mata Pelajaran
7-May-19 SELASA / PLC (2) Matematik
15 / Pengerusi Mata Pelajaran
8-May-19 RABU Pengerusi Mata Pelajaran
/ PLC (2) Sains Pentadbiran
18 9-May-19 KHAMIS Unit Disiplin & Semua Guru
10-May-19 JUMAAT / Pelancaran Ihya’ Ramadhan
Latihan Personel (3)
11-May-19 SABTU Pengisian Markah SSDM

12-May-19 AHAD

13-May-19 ISNIN / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 2 Setiausaha PBS
P / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 2 Setiausaha Peperiksaan
14-May-19 SELASA P / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 2
T / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 2 Setiausaha Peperiksaan
15-May-19 RABU Setiausaha PBS
/ Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 2
19 Setiausaha Peperiksaan
16-May-19 KHAMIS Setiausaha PBS

17-May-19 JUMAAT Setiausaha Peperiksaan
18-May-19 SABTU Setiausaha PBS
19-May-19 AHAD
20-May-19 ISNIN Setiausaha Peperiksaan
Setiausaha PBS

HARI WESAK Sabtu Minggu
Ketiga

CUTI HARI WESAK

21-May-19 SELASA / Mesyuarat JK SKPMg2 (2) Pentadbiran
16 Ketua Setiausaha
Setiausaha Kurikulum
20 22-May-19 RABU Setiausaha HEM
23-May-19 KHAMIS Setiausaha Kokurikulum
Guru Data

Guru Penyelaras Besatari

HARI NUZUL AL-QURAN

/ Ujian Psikometriks Tahun 6 Unit B&K

24-May-19 JUMAAT Sambutan Nuzul Quran Pengerusi Mata Pelajaran PI
/ Majlis Khatam Al Quran, Iftar Jamaie dan Penyampaian PIBG
Unit Kebajikan
Sumbangan Raya

25-May-19 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26-May-19 AHAD
27-May-19 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28-May-19 SELASA
29-May-19 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30-May-19 KHAMIS
31-May-19 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

15

JUN 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU /
KPM PDPC PERKARA AHAD
Sabtu
1-Jun-19 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN Minggu
2-Jun-19 AHAD Pertama
3-Jun-19 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4-Jun-19 SELASA Sabtu
5-Jun-19 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN Minggu
6-Jun-19 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN Ketiga
7-Jun-19 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN - HARI RAYA PUASA

CUTI PERTENGAHAN TAHUN - HARI RAYA PUASA

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

8-Jun-19 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9-Jun-19 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN

10-Jun-19 ISNIN /

11-Jun-19 SELASA /
12-Jun-19 RABU
17 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil .7) Setiausaha Kokurikulum
21 13-Jun-19 KHAMIS
/ Mesyuarat Guru (3) Ketua Setiausaha
Taklimat Karnival Kokurikulum & Pasca Nilai Sukan Tahunan Setiausaha Kokurikulum

14-Jun-19 JUMAAT /

15-Jun-19 SABTU
16-Jun-19 AHAD

17-Jun-19 ISNIN 18 / Perhimpunan Pagi (Unit Beruniform) Puteri Islam

18-Jun-19 SELASA / Mesyuarat LINUS / PEMULIHAN (3) Penyelaras LINUS dan Guru
19-Jun-19 RABU / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil .6) Pemulihan
22 20-Jun-19 KHAMIS / Mesyuarat AKP (3) Setiausaha Kokurikulum
21-Jun-19 JUMAAT / Hari Bicara Akademik Pentadbiran
Setiausaha Kurikulum

22-Jun-19 SABTU Latihan Personel (4) Setiausaha Latihan Personel
23-Jun-19 AHAD Pengisian Markah SSDM Unit Disiplin & Semua Guru
24-Jun-19 ISNIN
25-Jun-19 SELASA / Mentor Mentee Unit Guru Penyayang
Mesyuarat Panitia BM / BI / AGAMA / ARAB (3) Pengerusi Mata Pelajaran

/ Mesyuarat Panitia Matematik / RBT / TMK / Sejarah (3) Pengerusi Mata Pelajaran

26-Jun-19 RABU 19 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil .6) Setiausaha Kokurikulum

27-Jun-19 KHAMIS / Sambutan Rumah Terbuka SENADI 2019 Penyelaras Program
23 Mesyuarat Panitia Seni / Muzik / Sains (3) Pengerusi Mata Pelajaran

28-Jun-19 JUMAAT / Bengkel Kecemerlangan Menggapai Kejayaan UPSR Penyelaras Tahun 6

29-Jun-19 SABTU Bengkel Kecemerlangan Menggapai Kejayaan UPSR Penyelaras Tahun 6
Kem Bestari Solat (2) Penyelaras Program
Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil .7 ) Setiausaha Kokurikulum

Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil .7 )

30-Jun-19 AHAD

16

JULAI 2019

KP KPM TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU /
PDPC PERKARA AHAD

1-Jul-19 ISNIN / Mesyuarat Panitia PJ / PK / Moral (3) Pengerusi Mata Pelajaran
2-Jul-19 SELASA
/ Pasca Nilai PPT Tahap 2 Setiausaha Kurikulum

3-Jul-19 RABU 20 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil.8) Setiausaha Kokurikulum
Latihan Karnival Kokurikulum

24 / Pasca Nilai PPT Tahap 1 Setiausaha Kurikulum
4-Jul-19 KHAMIS /

5-Jul-19 JUMAAT

6-Jul-19 SABTU Sabtu
Minggu
7-Jul-19 AHAD
Pertama

8-Jul-19 ISNIN / Percubaan UPSR 1 Setiausaha Peperiksaan UPSR
Setiausaha Peperiksaan UPSR
9-Jul-19 SELASA Percubaan UPSR 1 Setiausaha Kurikulum
/ Mesyuarat Kurikulum (3) Pentadbiran
10-Jul-19 RABU Setiausaha Peperiksaan UPSR
25 Mesyuarat Aset/Kewangan (3) Setiausaha Kokurikulum
21 Percubaan UPSR 1 Guru Perpustakaan Media
11-Jul-19 KHAMIS
12-Jul-19 JUMAAT / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil.8) Penyelaras Program
13-Jul-19 SABTU Karnival Kokurikulum
14-Jul-19 AHAD
15-Jul-19 ISNIN / Mesyuarat Induk PSS (3)

16-Jul-19 SELASA /

Kem Cemerlang Jawi (2)

/ Pecutan UPSR Penyelaras Tahun 6
Penyelaras Tahun 6
/ Pecutan UPSR Setiausaha HEM
Mesyuarat HEM (3) Penyelaras Tahun 6
Setiausaha Kokurikulum
17-Jul-19 RABU 22 / Pecutan UPSR Penyelaras Tahun 6
Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil.8) Setiausaha Kokurikulum

26 Pecutan UPSR Penyelaras Tahun 6
18-Jul-19 KHAMIS / Mesyuarat Kokurikulum (3)

Pasca Nilai Karnival Kokurium

19-Jul-19 JUMAAT / Pecutan UPSR
20-Jul-19 SABTU
21-Jul-19 AHAD Sabtu
Minggu
Ketiga

Perhimpunan Pagi (Unit Beruniform) Pandu Puteri Tunas
/ PLC (3) BM / BI / AGAMA / ARAB Pengerusi Mata Pelajaran
22-Jul-19 ISNIN
Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)

23-Jul-19 SELASA / PLC (3) Matematik Pengerusi Mata Pelajaran
Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)
24-Jul-19 RABU 23
27 25-Jul-19 KHAMIS / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil. 9) Setiausaha Kokurikulum
Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)
26-Jul-19 JUMAAT
/ PLC (3) Sains Pengerusi Mata Pelajaran
27-Jul-19 SABTU Penyediaan Dokumen Audit KPT/PT (Kew)

/

Latihan Personel (5) Setiausaha Latihan Personel
Pengisian Markah SSDM Unit Disiplin & Semua Guru

28-Jul-19 AHAD 24 / Mentor Mentee Unit Guru Penyayang
29-Jul-19 ISNIN 24 / Setiausaha Kokurikulum
24 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil. 9)
28 30-Jul-19 SELASA

31-Jul-19 RABU

17

OGOS 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI SABTU /
KPM PDPC AHAD
PERKARA CATATAN

1-Aug-19 KHAMIS 24 / Pelancaran Bulan Kemerdekaan Pengerusi Mata Pelajaran Sejarah, Muzik &
Pecutan UPSR Seni
28 2-Aug-19 JUMAAT
3-Aug-19 SABTU Penyelaras Tahun 6
4-Aug-19 AHAD
5-Aug-19 ISNIN / Pecutan UPSR Penyelaras Tahun 6
6-Aug-19 SELASA
Setiausaha PBS Sabtu
7-Aug-19 RABU Setiausaha Peperiksaan Minggu
29 8-Aug-19 KHAMIS Setiausaha PBS
Setiausaha Peperiksaan Pertama
Setiausaha PBS
S / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 3 Setiausaha Peperiksaan
Percubaan UPSR 2 Setiausaha PBS
Setiausaha Peperiksaan
U / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 3
Percubaan UPSR 2

M / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 3
Percubaan UPSR 2

/ Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 3
Percubaan UPSR 2

9-Aug-19 JUMAAT 3 / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 3 Setiausaha PBS
Percubaan UPSR 2 Setiausaha Peperiksaan

10-Aug-19 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 2

11-Aug-19 AHAD Cuti Pertengahan Penggal 2
12-Aug-19 ISNIN Cuti Pertengahan Penggal 2
13-Aug-19 SELASA Cuti Pertengahan Penggal 2
14-Aug-19 RABU Cuti Pertengahan Penggal 2
15-Aug-19 KHAMIS Cuti Pertengahan Penggal 2
16-Aug-19 JUMAAT Cuti Pertengahan Penggal 2

17-Aug-19 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 2 Sabtu
Minggu
18-Aug-19 AHAD Cuti Pertengahan Penggal 2
Ketiga

19-Aug-19 ISNIN /
20-Aug-19 SELASA
/ Perkhemahan Badan Beruniform (Peringkat Negeri) Pengerusi Pengakap

21-Aug-19 RABU 25 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil. 8) Setiausaha Kokurikulum
Perkhemahan Badan Beruniform (Peringkat Negeri) Pengerusi Pengakap

30 22-Aug-19 KHAMIS / Perkhemahan Badan Beruniform (Peringkat Negeri) Pengerusi Pengakap

23-Aug-19 JUMAAT /

24-Aug-19 SABTU
25-Aug-19 AHAD

26-Aug-19 ISNIN / Mentor Mentee Unit Guru Penyayang
27-Aug-19 SELASA /

28-Aug-19 RABU 26 / Karnival Segak 2 Tahun 5 Panitia Pendidikan Jasmani
31 Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Setiausaha Kokurikulum
Bil.10)
29-Aug-19 KHAMIS
/ Karnival Segak 2 Tahun 4 Panitia Pendidikan Jasmani
30-Aug-19 JUMAAT
/ Karnival Segak 2 Tahun 6 Panitia Pendidikan Jasmani
31-Aug-19 SABTU
HARI KEBANGSAAN

18

SEPTEMBER 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU /
KPM PDPC PERKARA AHAD

31 1-Sep-19 AHAD AWAL MUHARRAM

2-Sep-19 ISNIN CUTI AWAL MUHARRAM

3-Sep-19 SELASA /

4-Sep-19 RABU 27 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil. 10) Setiausaha Kokurikulum
32 5-Sep-19 KHAMIS 28 / Penyelaras Program
/ Sambutan Maal Hijrah
6-Sep-19 JUMAAT
7-Sep-19 SABTU Sabtu
8-Sep-19 AHAD Minggu
9-Sep-19 ISNIN
10-Sep-19 SELASA Pertama
11-Sep-19 RABU
HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
33 12-Sep-19 KHAMIS
/

/ Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil 10) Setiausaha Kokurikulum

/ Ujian Aptitut Tahun 3 Unit B&K
Solat Hajat Perdana Penyelaras Tahun 6 & PIBG

13-Sep-19 JUMAAT / Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan Pengerusi Mata Pelajaran Sejarah,
Muzik & Seni

14-Sep-19 SABTU HARI MALAYSIA
15-Sep-19 AHAD
16-Sep-19 ISNIN /
17-Sep-19 SELASA

18-Sep-19 RABU 29 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Setiausaha Kokurikulum
34 19-Sep-19 KHAMIS Bil.11) Penyelaras Tahun 6
U
P /
S
20-Sep-19 JUMAAT R / Majlis Doa Kejayaan

21-Sep-19 SABTU Sabtu
22-Sep-19 AHAD Minggu
Ketiga

23-Sep-19 ISNIN / Peperiksaan UPSR Setiausaha Peperiksaan UPSR

24-Sep-19 SELASA / Peperiksaan UPSR Setiausaha Peperiksaan UPSR
Lawatan Prasekolah Unit Prasekolah

25-Sep-19 RABU / Peperiksaan UPSR Setiausaha Peperiksaan UPSR
35 26-Sep-19 KHAMIS Lawatan Kerjaya Murid Tahun 3, 4 dan 5 Unit B&K

27-Sep-19 JUMAAT / Peperiksaan UPSR Setiausaha Peperiksaan UPSR
28-Sep-19 SABTU
29-Sep-19 AHAD / Taklimat Kemasukan Ke Tingkatan 1 Unit B&K
Penyelaras Tahun 6

36 30-Sep-19 ISNIN 30 / Mentor Mentee Unit Guru Penyayang
PLC (4) BM / BI / AGAMA / ARAB Pengerusi Mata Pelajaran

19

OKTOBER 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI SABTU /
KPM PDPC AHAD
PERKARA CATATAN

1-Oct-19 SELASA / PLC (4) Matematik Pengerusi Mata Pelajaran

2-Oct-19 RABU / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil.11) Setiausaha Kokurikulum

3-Oct-19 KHAMIS 30 / PLC (4) Sains Pengerusi Mata Pelajaran
36 31 Bengkel Kemaskini APDM 2 Unit MPM

4-Oct-19 JUMAAT /
5-Oct-19 SABTU
6-Oct-19 AHAD Sabtu
7-Oct-19 ISNIN Minggu
8-Oct-19 SELASA
Pertama
9-Oct-19 RABU
37 10-Oct-19 KHAMIS /

11-Oct-19 JUMAAT / Melangkag Ke Alam Remaja Unit B&K
Mesyuarat LINUS / PEMULIHAN (4) Penyelaras LINUS dan Guru Pemulihan

/ Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Permainan - Bil.11) Setiausaha Kokurikulum

/ Mesyuarat Guru (4) Ketua Setiausaha

/

12-Oct-19 SABTU Hari Sukan Negara Setiausaha Sukan
Perjumpaan Aktitiviti Kokurikulum (Persatuan - Bil.12 & Per- Setiausaha Kokurikulum

mainan - Bil.12)

13-Oct-19 AHAD / Mesyuarat AKP (4) Pentadbiran
14-Oct-19 ISNIN
15-Oct-19 SELASA / Mesyuarat Induk PSS (4) Guru Perpustakaan Media
16-Oct-19 RABU
38 17-Oct-19 KHAMIS 32 / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum (Badan Beruniform - Bil 12) Setiausaha Kokurikulum
18-Oct-19 JUMAAT
19-Oct-19 SABTU / Mesyuarat HEM (4) Setiausaha HEM
20-Oct-19 AHAD
/ Latihan Kebakaran (2) Unit Keselamatan
21-Oct-19 ISNIN
Jamuan Akhir Tahun 2019 BKGS Sabtu
Minggu
Ketiga

/ Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 4 Setiausaha PBS/
Penyediaan Dokumen Audit Setiausaha Peperiksaan
KPT / PT (Kew)
22-Oct-19 SELASA P / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 4
A Penyediaan Dokumen Audit Setiausaha PBS/
23-Oct-19 RABU T Setiausaha Peperiksaan
39 Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 4 KPT / PT (Kew)
/ Mesyuarat Kokurikulum (4) & Bengkel Pengumpulan Data Setiausaha PBS/
24-Oct-19 KHAMIS Setiausaha Peperiksaan
Penyediaan Dokumen Audit Setiausaha Kokurikulum
KPT / PT (Kew)
/ Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 4
Penyediaan Dokumen Audit Setiausaha PBS/
Setiausaha Peperiksaan
25-Oct-19 JUMAAT / Pentaksiran Tahap 1 / Penilaian Sumatif 4 KPT / PT (Kew)

26-Oct-19 SABTU Setiausaha PBS
27-Oct-19 AHAD Setiausaha Peperiksaan
28-Oct-19 ISNIN
33 / HARI DEEPAVALI
29-Oct-19 SELASA CUTI HARI DEEPAVALI
40 Pemulangan Buku Teks Tahap 2
/ Mesyuarat Kurikulum (4) Unit SPBT
30-Oct-19 RABU Setiausaha Kurikulum
Mesyuarat Aset/Kewangan (4) Pentadbiran
31-Oct-19 KHAMIS Penyelaras Program
/ Sambutan Hari Kanak-Kanak

20

NOVEMBER 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI CATATAN SABTU /
KPM PDPC PERKARA AHAD
Sabtu
1-Nov-19 JUMAAT 33 / Pemulangan Buku Teks Tahap 1 Unit SPBT Minggu
40 Lawatan Khas Skuad Elit Setiausaha Kokurikulum Pertama

2-Nov-19 SABTU Lawatan Khas Skuad Elit Setiausaha Kokurikulum Sabtu
3-Nov-19 AHAD Minggu
Lawatan Khas Skuad Elit Setiausaha Kokurikulum Ketiga
4-Nov-19 ISNIN
/ Pelancaran Minggu PSS Guru Perpustakaan Media
Mesyuarat Panitia BM / BI / AGAMA / ARAB (4) Pengerusi Mata Pelajaran

5-Nov-19 SELASA / Mesyuarat SKPMg2 (3) Pentadbiran
34 Ketua Setiausaha
Setiausaha Kurikulum
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum
Guru Data
Guru Penyelaras Besatari

41 6-Nov-19 RABU / Majlis Penghargaan Pemimpin Muda Unit Pengawas
Mesyuarat Panitia Matematik / RBT / TMK / Sejarah (4) Pengerusi Mata Pelajaran

7-Nov-19 KHAMIS / Mesyuarat Panitia PJ / PK / Moral (4) Pengerusi Mata Pelajaran

8-Nov-19 JUMAAT / Majlis Penyampaian Sijil Tamat Prasekolah Unit Prasekolah
Bengkel Perancangan Pengurusan SENADI 2020 Pentadbiran
Pentadbiran
9-Nov-19 SABTU Bengkel Perancangan Pengurusan SENADI 2020 Pentadbiran
10-Nov-19 AHAD BSMM
Bengkel Perancangan Pengurusan SENADI 2020 Guru Perpustakaan Media
Pengerusi Mata Pelajaran
11-Nov-19 ISNIN / Perhimpunan Pagi (Badan Beruniform)
Majlis Penutupan Minggu PSS Setiausaha Kurikulum
Penyelaras Tahun 6
12-Nov-19 SELASA / Mesyuarat Panitia Seni / Muzik / Sains (4)
13-Nov-19 RABU
35 /
14-Nov-19 KHAMIS /
42
/ Hari Anugerah Kecemerlangan
15-Nov-19 JUMAAT Majlis Penyampaian Sijil Tahun 6

16-Nov-19 SABTU

17-Nov-19 AHAD / Guru Kelas
Penyelaras Aliran
18-Nov-19 ISNIN 36 / Jamuan Kelas SENADI
19-Nov-19 SELASA / Kenaikan Kelas 2020
20-Nov-19 RABU
43 21-Nov-19 KHAMIS /
22-Nov-19 JUMAAT
/ Sambutan Maulidur Rasul dan Majlis Khatam Al-Quran jQaf Penyelaras Program
23-Nov-19 SABTU
CUTI AKHIR TAHUN

24-Nov-19 AHAD CUTI AKHIR TAHUN

25-Nov-19 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
26-Nov-19 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
27-Nov-19 RABU CUTI AKHIR TAHUN

28-Nov-19 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
29-Nov-19 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN

30-Nov-19 SABTU CUTI AKHIR TAHUN

21

DISEMBER 2019

KP TARIKH HARI KA RPH / PROGRAM / AKTIVITI SABTU /
KPM PDPC AHAD
PERKARA CATATAN
Sabtu
1-Dec-19 AHAD CUTI AKHIR TAHUN Minggu
Pertama
2-Dec-19 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
Sabtu
3-Dec-19 SELASA CUTI AKHIR TAHUN Minggu
Ketiga
4-Dec-19 RABU CUTI AKHIR TAHUN
5-Dec-19 KHAMIS
6-Dec-19 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
7-Dec-19 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
8-Dec-19 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
9-Dec-19 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
10-Dec-19 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
11-Dec-19 RABU CUTI AKHIR TAHUN
12-Dec-19 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
13-Dec-19 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
14-Dec-19 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
15-Dec-19 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
16-Dec-19 ISNIN
17-Dec-19 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
18-Dec-19 RABU
19-Dec-19 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
20-Dec-19 JUMAAT
21-Dec-19 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
22-Dec-19 AHAD
23-Dec-19 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
24-Dec-19 SELASA
25-Dec-19 RABU CUTI AKHIR TAHUN

26-Dec-19 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN

27-Dec-19 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN

CUTI UMUM PERAYAAN KRISMAS

Mesyuarat Guru (1) Ketua Setiausaha
Mesyuarat Kurikulum Setiausaha Kurikulum
Mesyuarat Aset & Kewangan (1) Pentadbiran
Mesyuarat Kokurikulum (1) Setiausaha Kokurikulum

Mesyuarat HEM (1) Setiausaha HEM
Mesyuarat Induk PSS (1) Guru Perpustakaan Media
Taklimat Program Suai Kenal / MingguTransisi Penyelaras Thahun 1
Taklimat Program Transformasi Diri GBKSM
Mesyuarat BKGS Setiausaha BKGS

28-Dec-19 SABTU
29-Dec-19 AHAD

30-Dec-19 ISNIN Hari Suai Kenal Tahun 1 Penyelaras Tahun 1

31-Dec-19 SELASA Mesyuarat Panitia BM / B I / AGAMA / ARAB (1) Pengerusi Mata Pelajaran
Mesyuarat Panitia Matematik / RBT / TMK / Sejarah (1) Pengerusi Mata Pelajaran
Mesyuarat Pengurusan Prasekolah (1)2020 Penyelaras Prasekolah

22

Maturity doesn't mean
A
G
E

It means sensivity,
manners and,
how you react

PERATURAN-PERATURAN AM

1. Guru-guru dikehendaki melaporkan diri sekuang-kurangnya 10 minit sebelum sesuatu aktiviti majlis bermula. Aktiviti atau
majlis seperti:
Perhimpunan rasmi
Mesyuarat-mesyuarat
Aktiviti-aktiviti sukan, kelab dan kegiatan Kokurikulum

2. Kehadiran guru adalah pada jam 7.10 pagi setiap hari.
3. Semua guru diwajibkan berada di tapak perhimpunan untuk bacaan Yaasin setiap pagi Selasa hingga Jumaat. Guru-guru

diwajibkan berada di dalam kumpulan masing-masing mengikut jadual yang disediakan oleh Panitia Agama.
4. Bagi murid yang bukan beragama Islam. Murid berkenaan akan dipantau oleh Guru Panitia Moral.
5. Guru kelas kehendaki mengambil kehadiran murid di tapak perhimpunan. Buku kehadiran murid WAJIB berada di

Pejabat tepat pada jam 9.00 pagi.
6. Kehadiran adalah wajib bagi semua guru mengikut Pekeliling Penjawat Awam kecuali bagi yang telah mendapat

pelepasan daripada Guru besar terlebih dahulu.
7. Guru yang mengambil Cuti Rehat Khas perlu mengisi borang dan mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar.
8. Guru yang sakit hendaklah mengemukakan sijil sakit dan diserahkan kepada Pejabat untuk difailkan pada hari berikutnya.
9. Ketidakhadiran ini hendaklah dimaklumkan seberapa awal ke pihak pejabat dan melalui ‘WhatsApp Rasmi Sekolah’

supaya jadual guru bantu dapat disediakan segera.
10. Setiap hari guru-guru wajib mengetik kad perakam waktu ketika hadir (pagi) dan pulang (tengah hari).
11. Guru-guru tidak dibenarkan mengetik kad perakam waktu bagi pihak orang lain sama ada waktu datang atau waktu balik.
12. Pakaian – Guru mesti memakai pakaian rasmi semasa pdpc. Guru-guru wajib memakai kasut ke sekolah.

PERHIMPUNAN

13 Perhimpunan rasmi akan diadakan pada setiap hari Isnin dalam masa persekolahan. Guru-guru bertugas mingguan
bertanggungjawap membuat persediaan LEBIH AWAL untuk memastikan kelancaran majlis perhimpunan .

14 Perhimpunan pagi (unit uniform) akan diadakan pada setiap hari Isnin, minggu ketiga setiap bulan. Semua warga SENADI
diwajibkan memakai pakaian uniform yang lengkap.

15. Atucara majlis perhimpunan :
Bacaan doa
Nyanyian Lagu Kebangsaan
Nyanyian Lagu Selangor
Nyanyian Lagu Sekolah
Bacaan Ikrar :
- Rukun negara
- Keselamatan Jalan Raya
- Ikrar Murid
Ucapan/Pengumuman guru bertugas
Persembahan murid
Ucapan Guru Besar/PK

16. Semua guru dikendaki hadir dan duduk berhadapan dengan murid TEPAT pada masanya.
Guru Bertugas perlu BERDIRI di antara barisan murid.

17. Guru Bertugas perlu berada di Pintu Pagar sekolah (waktu datang dan balik), untuk mengaplikasikan budaya guru dan
sekolah penyayang dan mengawal murid di kantin. Guru-guru mata pelajaran akhir hendaklah mengiringi murid balik
hingga ke tangga.

23

CACRATRATAORORGGAANNISISAASSIIPPEENNTTAADDBBIIRRAANN

GURU BESAR PIBG
PENOLONG KANAN
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM

KURIKULUM PENTADBIRAN

24 PANITIA PEPERIKSAAN KEWANGAN BIMBINGAN DAN SPBT PERMAINAN SUKAN
DAN PENILAIAN BEKALAN KAUNSELING KANTIN SKUAD ELIT BADAN
BAHASA JADUAL WAKTU STATISTIK / GURU KEDAI BUKU BERUNIFORM
MELAYU PENYAYANG APDM / MPM 1M1S KELAB /
BAHASA KELAS DATA 3K PENGURUSAN RIMUP PERSATUAN
INGGERIS PENYELIAAN 4R MURID CICIR LAWATAN
SAINS PRASEKOLAH KEBERSIHAN & PENGURUSAN PAJSK 1 MURID 1 ALAM
MATEMATIK LINUS / PROTIM GURU KECERIAAN BENCANA ALAM SEKITAR
PENDIDIKAN RANCANGAN RAWATAN DAN KWAMP KBS
ISLAM PEMULIHAN PEMBANGUNAN KESIHATAN / KCJ
PENDIDIKAN PUSAT SUMBER KAWALAN RMT
MORAL SEKOLAH PENYAKIT EMK HUBUNGAN
TEKNOLOGI MBMMBI PERKEMBANGAN BERJANGKIT LUAR DAN
MAKLUMAT DAN MMI PPDe / SKUAD DISIPLIN / SSDM PUBLISITI
KOMUNIKASI PBS STAF CHOMBI
REKA BENTUK SAPS PENGURUSAN JADUAL PENGAWAS
TEKNOLOGI SKPM STAF PEJABAT KEDATANGAN
PENDIDIKAN SPS MURID JANITOR
MAKLUMAT PPDa
SENI TRANSISI THN 1 BANGUNAN DAN PROGRAM SUSU
SEJARAH KBAT SENGGARAAN BAP SEKOLAH
BAHASA ARAB
PENDIDIKAN I-THINK INVENTORI KESELAMATAN PENYELENG-
VLE FROG PROGRAM MURID GARAAN FIZIKAL
MUZIK SEKOLAH
SELAMAT
PENDIDIKAN
JASMANI & PENGURUSAN
KESIHATAN ADUAN AWAM

JAWATANKUASA INDUK PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT
SK DUSUN NANDING

GURU BESAR

ZUBIDAH BINTI ANUAR

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM

MASIAH FARIDAH BINTI RAKMAD NORLIZA BINTI SULAIMAN MOHAMAD AZININ BIN RAMLI

KETUA PEMBANTU TADBIR

T.SHIAMALA A/P K.THIAGARAJA

JURUTEKNIK KOMPUTER PEMBANTU TADBIR KEWANGAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PEMBANTU PENGURUSAN MURID

MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAI- SALMIAH BINTI ALI HAMIDAH BINTI YAHYA NOR ASYIKIN BINTI ABDULLAH

PEMBANTU OPERASI

MUHAMMAD TAUFIK B JAMALUDDIN

25

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1. JAWATANKUASA ‘THINK THANK’ SEKOLAH

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman

Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli

Ketua Setiausaha : Faizah binti Ismail

Penyelaras : Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun

Setiausaha Kurikulum : Nor Sarimah binti Halim

Setiausaha HEM : Noor Azimah binti Md Rafi

Setiausaha Kokurikulum : Norliah binti Nawi

AJK : Nor Salili binti Mohd Isa

: Ibraheem bin Zulkilflee

: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin

: Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi
:

Bidang Tugas :

 Merancang program yang akan dilaksanakan mengikut bidang Pengurusan dan Pentadbiran, kurikulum, HEM dan Kokurikulum
 Menyusun takwim mengikut bulan dan penggal persekolahan
 Mendapatkan pelbagai takwim dari pihak PPD,JPS dan KPM.
 Memastikan program yang dirancang dilaksanakan mengikut takwim

2. JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
Masiah Faridah binti Rakmad - GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - GPK HEM
Mohamad Azinin bin Ramli - GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Faizah binti Ismail
Nor Sarimah binti Halim - Guru Media dan Perpustakaan
Naib Pengerusi : Noor Azimah binti Md Rafi - Setiausaha Peperiksaan Awam
Norliah binti Nawi - Setiausaha Peperiksaan Dalaman
Ketua Setiausaha : Nor Salili binti Mohd Isa - Guru Bestari & Pengerusi TMK & RBT
Halijah binti Abd Hamid - Guru Data & Pengerusi Matematik
Setiausaha Kurikulum : Haryanti binti Ismail - Pengerusi Bahasa Melayu
Ibraheem bin Zulkilflee - Pengerusi Bahasa Inggeris
Setiausaha HEM : Zulkefli bin Sabudi@Sabudin - Pengerusi Sains
Halijah binti Abd Hamid - Pengerusi Pendidikan Islam
Setiausaha Kokurikulum : Suriana binti Saari - Pengerusi Pendidikan Moral
Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi - Pengerusi Bahasa Arab
AJK : Mazraidah binti Hashim - Pengerusi Pendidikan Seni
Suhaidah binti Ahmad Harmain - Pengerusi PJ & PK
: Siti Hafizah binti Jasmi - Pengerusi Pendidikan Muzik
Maimunah bnti Abdullah - Pengerusi Sejarah
: Nor Aziah binti Awang
Azanna binti Mustafa
: Nor Sarimah binti Halim

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bidang Tugas :

 Memastikan maklumat yang dikumpul untuk penarafan sekolah tepat
 Mengemaskini maklumat sekiranya ada perubahan dalam data
 Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

3. JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT

MESYUARAT PERTAMA Faizah binti Ismail MESYUARAT KETIGA Faizah binti Ismail
MESYUARAT KEDUA Nor Azzura binti Baharudin MESYUARAT KEEMPAT Nor Azzura binti Baharudin

Faizah binti Ismail Faizah binti Ismail
Feizah binti Mohd Zain Feizah binti Mohd Zain

26

4. JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN / INVENTORI

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman
- Ketua Pembantu Tadbir
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli - Pembantu Tadbir
- Guru
Setiausaha : Mohd Azwi bin Che Kar - Guru
- Pengurusan Murid
AJK : T. Shiamala A/P K.Thiagaraja - Juruteknik Komputer

: Salmiah binti Ali

: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin

: Norziha binti Abdul Razak

: Nor Asikin binti Abdullah

: Mohamad Firdaus bin Zainudin

Bidang Tugas :

 Merekod setiap penerimaan aset dan harta modal

 Melabelkan aset dan harta modal yang diterima

 Menyemak dan memeriksa stok sekurang-kurangnya 2 kali setahun

 Memastikan semua keperluan fizikal berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan

 Melaporkan kepada pentadbir dan mengambil tindakan ke atas sebarang kerosakan untuk diperbaiki

5. JAWATANKUASA KEWANGAN

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - Ketua Pembantu Tadbir
- Pembantu Tadbir
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli - GBKSM
- Guru Perpustakaan Media
Setiausaha : T. Shiamala A/P K.Thiagaraja - Guru Pemulihan
- S/U Sukan
Timbalan Setiausaha : Salmiah binti Ali - Guru Data & Pengerusi Matematik
- Guru Prasekolah
AJK : Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun - Pengerusi Bahasa Melayu
- Pengerusi Bahasa Inggeris
: Nor Salili binti Mohd Isa - Pengerusi Sains
- Pengerusi Pendidikan Islam
: Mazlina binti Salleh - Pengerusi Pendidikan Moral
- Pengerusi Bahasa Arab
: Ahmad Asyraf bin Md Harun - Pengerusi TMK & RBT
- Pengerusi Pendidikan Seni
: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin - Pengerusi PJ & PK
- Pengerusi Pendidikan Muzik
: Juliana binti Md Jamali - Pengerusi Sejarah

: Halijah binti Abd Hamid

: Suriana binti Saari

: Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi

: Mazraidah binti Hashim

: Suhaidah binti Ahmad Harmain

: Siti Hafizah binti Jasmi

: Ibraheem bin Zulkilflee

: Maimunah bnti Abdullah

: Nor Aziah binti Awang

: Azanna binti Mustafa

: Nor Sarimah binti Halim

Bidang Tugas :

 Membaca dan memahami pekeliling/surat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan yang diedarkan dari semasa ke semasa
 Memastikan dan merekodkan semuaterimaan/ alatan yang dibeli
 Memastikan resit-resit dan invois yang diterima disimpan untuk pengrekodan
 Menyemak dan merekod alatan yang diterima dengan betul.
 Mengisi dan memeriksa borang minta untuk memesan sesuatu alatan atau bahan

6. JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - Guru Pemulihan
- Pengerusi Bahasa Melayu
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli - Pengerusi Matematik
- GBKSM
Setiausaha : Mazlina binti Salleh

AJK : Halijah binti Abd Hamid

: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin

: Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun

Bidang Tugas :

 Mentadbir dan mengurus keperluan murid-murid pemulihan khas
 Memastikan keselamatan murid ketika berada di kawasan kelas pendidikan pemulihan dan sekolah
 Menjaga dan mengurus kebajikan murid pemulihan khas

27

7. JAWATANKUASA KUALITI SEKOLAH / SPSK
Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli
Pengurus Kualiti : Abdul Rashid bin Md. Hassim

Setiausaha : Nor Sarimah binti Halim PK01 : Fail Panitia
AJK : Zulkefli bin Sabudi@Sabudin PK02 : Jadual Waktu
PK03 : Pengurusan pdpc
: Mazraidah binti Hashim PK04 : Pencerapan
: Masiah Faridah binti Rakmad PK05 : Peperiksaan
PK06 : Semakan Buku
: Haryanti binti Ismail PK07 : Pengurusan Mesyuarat
: Halijah binti Abd Hamid PK08 : Bimbingan dan kaunseling
PK09 : Pusat Sumber
: Faizah binti ismail PK10 : Latihan Personel
: Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun PK11 : Aduan Pelanggan
PK12 : Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
: Nor Salili binti Mohd Isa PK13 : Kawalan Rekod
: Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun PK14 : Audit Dalaman
PK15 : Pengurusan Kawalan Khidmat Tidak Teratur
: Norliza binti Sulaiman Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahan
: T. Shiamala A/P K.Thiagaraja PK16 :
Bahan
: Munira binti Mohd Noor PK17 : Pengurusan Pembelian dan Perolehan
: Masiah Faridah binti Rakmad PK18 : Pdpc Guru Ganti
PK19 : PBS
: Mohamad Azinin bin Ramli PK20 : Pengurusan Data
PK21 : Pengurusan Program
: Mohamad Azinin bin Ramli

Bidang Tugas : : Salmiah binti Ali

: Norziha binti Abdul Razak
: Najat binti Mohamad
: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin
: Faizah binti ismail
:

 Menyenaraikan program peningkatan kualiti sekolah

 Melaksanakan program yang telah dirancang

 Mengurus tadbir sistem fail sekolah

 Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

8. JAWATANKUASA PROFIL SEKOLAH/WEBSITE/ICT/VLE FROG/SPS

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman

Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli

Penyelaras ICT/Website/VLE-Frog : Ibraheem bin Zulkilflee

Penyelaras SPS : Zulkefli bin Sabudi@Sabudin

Setiausaha : Nor Salili binti Mohd Isa

AJK : Muhammad Firdaus bin Zainuddin

: Norliah binti Nawi

: Muhammad Hussaini bin Daud

Bidang Tugas :

 Mengumpul maklumat/gambar berkaitan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah
 Menyemak dan mengemaskini maklumat setiap bulan
 Memaklumkan kepada pihak pentadbir semua perubahan dan kemaskini folder
 Memastikan Folder “Profil Sekolah” disimpan dalam keadaan selamat dan boleh diakses dengan mudah oleh pihak pentadbir
 Mengurus dan mengemaskini laman web sekolah
 Menyediakan pemplet sekolah dan video korporat sekolah

9. JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli
- Penyelaras Prasekolah
Setiausaha : Juliana binti Md Jamali - Guru Prasekolah
- Pem Pengurusan Murid
AJK : Norhashimah binti Che Mohamed - Pem Pengurusan Murid
: Hamidah binti Yahya

: Nor Asyikin binti Abdullah

Bidang Tugas :

 Mentadbir dan mengurus keperluan murid-murid di prasekolah
 Memastikan keselamatan murid ketika berada di kawasan prasekolah
 Menjaga dan mengurus kebajikan murid prasekolah
 Menjaga kebersihan kawasan prasekolah

28

10. JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK Pentadbiran
- GPK HEM
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - GPK Kokurikulum
- Data Emis
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli - Data APDM / SPS / VLE Frog
- Data HEM
Setiausaha : Zulkefli bin Sabudi@Sabudin - Data PBS
AJK : Ibraheem bin Zulkilflee - Data j-Qaf
- Data Kokurikulum
: Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun

: Najat binti Mohamad
: Norziha binti Abdul Razak
: Muhammad Hussaini bin Daud

Bidang Tugas :

 Menyediakan data enrolmen murid mengikut kelas,kaum dan jantina

 Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina,gred,kategori,opsyen dll

 Memastikan data dan maklumat sekolah lengkap dan terkini

 Mengemaskini data dan maklumat sekolah setiap bulan

 Menghadiri taklimat atau kursus berkaitan dengan data dan maklumat seperti yang diarahkan

11. JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - Guru Bimbingan & Kaunseling
- Pengerusi Bahasa Melayu
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli - Pengerusi Bahasa Inggeris
- Pengerusi Matematik
Setiausaha : Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun - Pengerusi Sains
- Pengerusi Pendidikan Islam
AJK : Halijah binti Abd Hamid - Pengerusi Pendidikan Moral
- Pengerusi Bahasa Arab
: Suriana binti Saari - Pengerusi TMK & RBT
- Pengerusi Pendidikan Seni
: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin - Pengerusi PJ & PK
- Pengerusi Pendidikan Muzik
: Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi - Pengerusi Sejarah

: Mazraidah binti Hashim

: Suhaidah binti Ahmad Harmain

: Siti Hafizah binti Jasmi

: Ibraheem bin Zulkilflee

: Maimunah binti Abdullah

: Nor Aziah binti Awang

: Azanna binti Mustafa

: Nor Sarimah binti Halim

Bidang Tugas :

 Kajian keperluan kursus di kalangan guru di peringkat sekolah

 Mengurus dan menyediakan laporan bagi program-program yang dijalankan

 Menyediakan maklumat yang berkaitan program yang diadakan di peringkat sekolah

 Mengemaskini maklumat dan data berkaitan perkembangan staff dari semasa ke semasa

 Memberikan cadangan penambahbaikan bagi setiap program yang dijalankan

 Merancang, mengurus dan melaksanakan program-program peningkatan profesionalisme guru-guru

29

12. JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP)

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi
Penyelaras : Norliza binti Sulaiman - GPK HEM
Setiausaha
AJK : Mohamad Azinin bin Ramli - GPK Kokurikulum

Bidang Tugas : : Suriana binti Saari - KP Bahasa Inggeris

: Jamilah binti Salwi - Guru Bahasa Inggeris
: Nor Azzura binti Baharudin - Guru Bahasa Inggeris
: Fairus Nabilla binti Mat Isa - Guru Bahasa Inggeris
: Najat binti Mohamad - Guru Bahasa Inggeris
: Irma Syairin binti Abdul Hamid - Guru Bahasa Inggeris
: Haryanti binti Ismail - Guru Bahasa Inggeris
: Halijah binti Abd Hamid - Pengerusi Bahasa Melayu
: Zulkefli bin Sabudi@Sabudin - Pengerusi Matematik
: Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi - Pengerusi Sains
: Mazraidah binti Hashim - Pengerusi Pendidikan Islam
: Suhaidah binti Ahmad Harmain - Pengerusi Pendidikan Moral
: Siti Hafizah binti Jasmi - Pengerusi Bahasa Arab
: Ibraheem bin Zulkilflee - Pengerusi TMK & RBT
: Maimunah binti Abdullah - Pengerusi Pendidikan Seni
; Nor Aziah binti Awang - Pengerusi PJ & PK
: Azanna binti Mustafa - Pengerusi Pendidikan Muzik
: Nor Sarimah binti Halim - Pengerusi Sejarah

 Merancang program-program / aktiviti HIP di dalam atau di luar kelas termasuk kelas bimbingan dan program outreach (melibatkan ibu bapa, masyarakat

dan badan-badan swasta.

 Aktiviti yang dirancang adalah melibatkan semua warga sekolah.

 Akitiviti di dalam kelas adalah tanggungjawab guru Bahasa Inggeris sepenuhnya bagi memperkukuhkan pencapaian murid terutama interaksi / komunikasi

dalam Bahasa Inggeris antara murid.

 Aktiviti di luar kelas adalah aktiviti sokongan melibatkan semua guru mata pelajaran selain guru Bahasa Inggeris, agar murid dan warga sekolah tidak

segan menggunakan Bahasa Inggeris dalam komunikasi sesama mereka.

 Mengadakan dialog prestasi pencapaian bersama pentadbir sekolah.

 Mengisi dan melengkapkan HIP Toolkit yang dibekalkan.

 Membuat dokumentasi program / aktiviti yang telah dijalankan.

 Menghantar pelaporan.

Pengawal Pentadbir Pekerja
Keselamatan Guru Kantin &
AKP Kebersihan
Murid
Ibu
Bapa
Penjaga

30

13. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

BIL BILIK NAMA GURU PENYELIA
Masiah Faridah binti Rakmad
1 Lavender Nor Salili binti Mohd Isa
Norliza binti Sulaiman
2 Bunga Raya Yusmasayu binti Abdullah
Mohamad Azinin bin Ramli
3 Mawar Biru Faizah binti Ismail

4 Melur Suhaidah binti Ahmad Harmain

5 Teratai 1 Haryanti binti Ismail

6 Teratai 2 Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi

7 Daffodil Azanna binti Mustafa

8 Tulip Mazlina binti Salleh

9 Dahlia Kalaivani a/p Rajasparan

10 Iris Fadzilah binti Ahmad

11 Cempaka Feizah binti Mohd Zain

12 Bunga Matahari Zaharah binti Md Isa

13 Kekwa Siti Hafizah binti Jasmi

14 Kemboja Maimunah binti Abdullah

15 Widuri Badan Kebajikan Guru dan Staf (BKGS)

16 Azalea Noor Azimah binti Md Rafi

17 Heliconia Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun

18 Bilik Hos dan Keselamatan

19 Seri Pagi Ahmad Asyraf bin Md Harun

20 Camellia Zulkefli bin Sabudi@Sabudin

21 Bougainvillea Norliah binti Nawi

22 Zaffron Mohd Azwi bin Che Kar

23 Violet Nor Aziah binti Awang

24 Allamanda Ibraheem bin Zulkilflee

25 Rafflesia Jamilah binti Salwi

26 Sakura Irma Syairin binti Abdul Hamid

27 Zinnia Abdul Rashid bin Md Hassim

28 Padang dan Gelanggang Ahmad Asyraf bin Md Harun

29 Stor Muhammad Taufik bin Jamaludin

Bidang Tugas :

 Menyelia dan memantau susun atur perabot dan tahap kebersihan
 Menceriakan dewan/bilik khas.
 Mengemaskini setiap bahan yang dipamerkan
 Melaporkan sebarang kerosakan untuk penyelengaraan/baikpulih
 Memastikan dan merekodkan tempahan penggunaan dewan/bilik mesyuarat
 Menyediakan buku rekod penggunaan (jika perlu).
 Menyediakan buku rekod lawatan dan penyeliaan (jika perlu).
 Memastikan bilik dalam keadaan ceria dan kondusif
 Memaksimumkan penggunaan bilik dengan aktiviti yang bersesuaian
 Memastikan bilik sentiasa berkunci apabila tidak digunakan.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa

31

14. JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH SELAMAT

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman
- Wakil Ibubapa
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli - Wakil Guru
- Wakil Murid
Penyelaras : Muhammad Hussaini bin Daud - Polis

Setiausaha : Zaharah binti Md Isa - Wakil Pej.Kesihatan Daerah
- Wakil Bomba &Penyelamat
AJK : YDP PIBG

: Pengerusi BKGK

: Ketua Pengawas Sekolah

: Peg.Perhubungan Balai Polis batu 9

: JKKK/Rukuntetangga

: Jabatan Kebajikan Masyarakat

: Persatuan Belia

: Klinik Kesihatan batu 14

: Balai Bomba Kajang

: Penghulu dan Ketua Kampung

: Majlis Perbandaran Kajang

Bidang Tugas :

.
* Menyediakan prasarana yang selamat dan kondusif untuk proses pdpc

* Memastikan semua warga SENADI sentiasa selamat semasa pergi dan balik sekolah termasuk selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum dan lain-lain aktiviti
luar darjah.

* Mempamerkan semua polisi, peraturan dan tatacara yang berkaitan dengan amalan selamat di tempat yang sesuai.
* Komuniti perlu memberi sumbangan perkhidmatan mengawal keselamatan murid di sekolah.
* Penglibatan secara aktif daripada komuniti dalam semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.

15. JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad - GPK HEM
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman

Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli

Setiausaha : Norziha binti Abdul Razak

AJK : Yusmasayu binti Abdullah

: Masitah binti Mohd Noor

Bidang Tugas : : Feizah binti Mohd Zain

* Menyediakan bahan-bahan seperti nota, soalan-solan pelbagai aras untuk semua mata pelajaran.
* Menguruskan proses pelaksanaan penggunaan bahan-bahan MMI tersusun rapi.
* Membuat pemantauan bagi memastikan jadual penggantian kelas dipatuhi
* Memastikan penggunaan bahan-bahan dipulangkan semula oleh guru yang melaksanakannya.
* Memastkan pengurusan fail dan dokumentasi lengkap dan terususun

Two things define us. Our patience when
we have nothing and our attitude when
we have everything.”

32

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN ADUAN AWAM

Pengerusi : Zubidah binti Anuar - Guru Besar
- GPK HEM
Timbalan Pengerusi : Norliza binti Sulaiman - GPK Pentadbiran
- GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : Masiah Faridah binti Rakmad

Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli

Setiausaha : Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun

AJK : Abdul Rashid bin Md Hassim

: Suriana binti Saari

: T. Shiamala a/p K.Thiagaraja

Bidang Tugas :
~ Menerima dan merekod aduan dalam borang yang berkaitan.
~ Melaporkan aduan diterima kepada ketua.
~ Membuat siasatan.
~ Menyediakan pelaporan dan makluman kepada pihak yang berkenaan.

“Remember, most of your
stress comes from the way
you respond, not the way
life is.

Adjust your attitude,

and all that extra stress

is gone.”

33

SENARAI WARGA AKADEMIK DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA JAWATAN
1 ZUBIDAH BINTI ANUAR GURU BESAR
2 MASIAH FARIDAH BINTI RAKMAD GPK PENTADBIRAN
3 NORLIZA BINTI SULAIMAN GPK HEM
4 MOHAMAD AZININ BIN RAMLI GPK KOKURIKULUM
5 FAIZAH BINTI ISMAIL KETUA SETIAUSAHA SEKOLAH
6 NOR SALILI BINTI MOHD ISA GURU PERPUSTAKAAN MEDIA
7 IBRAHEEM BIN ZULKILFLEE GURU PENYELARAS BESTARI
8 MOHD SHAIFUL BAHARI BIN SA’ADUN GURU BIMBINGAN KAUSELING SEPENUH MASA
9 ZULKEFLI BIN SABUDI@SABUDIN GURU DATA
10 NOR SARIMAH BINTI HALIM SETIAUSAHA KURIKULUM
11 NOOR AZIMAH BINTI MD RAFI SETIAUSAHA HEM
12 NORLIAH BINTI NAWI SETIAUSAHA KOKURIKULUM
13 HALIJAH BINTI ABD HAMID SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM
14 HARYANTI BINTI ISMAIL SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN
15 NAJAT BINTI MOHAMAD SETIAUSAHA PBS
16 AHMAD ASYRAF BIN MD HARUN SETIAUSAHA SUKAN
17 ABDUL RASHID BIN MD HASSIM GURU DISIPLIN
18 FEIZAH BINTI MOHD ZAIN GURU SPBT
19 MAZLINA BINTI SALLEH GURU PEMULIHAN
20 IRMA SYAIRIN BINTI ABDUL HAMID PENYELARAS LINUS
21 ZAINAL ABIDIN BIN HJ MOHD BERAWI PENYELARAS TAHUN 6
22 SURIANA BINTI SAARI 6 BIJAK
23 MAIMUNAH BINTI ABDULLAH 6 CEKAL
24 JAMILAH BINTI SALWI 6 AMANAH
25 YUSMASAYU BINTI ABDULLAH 5 BIJAK (PENYELARAS ALIRAN)
26 KALAIVANI A/P RAJASPARAN 5 CEKAL
27 FADZILAH BINTI AHMAD 5 AMANAH
28 ZAHARAH BINTI MD ISA 4 BIJAK (PENYELARAS ALIRAN)
29 NORZIHA BINTI ABDUL RAZAK 4 CEKAL
30 MAZRAIDAH BINTI HASHIM 4 AMANAH
31 MUNIRA BINTI MOHD NOOR 3 BIJAK (PENYELARAS ALIRAN)
32 AZANNA BINTI MUSTAFA 3 CEKAL
33 WAN INTAN FARIHAH BINTI WAN YUSOFF 3 AMANAH
34 FAIRUS NABILLA BINTI MAT ISA 2 BIJAK (PENYELARAS ALIRAN)
35 SITI HAFIZAH BINTI JASMI 2 CEKAL
36 NOR AZZURA BINTI BAHARUDIN 2 AMANAH
37 SUHAIDAH BINTI AHMAD HARMAIN 1 BIJAK (PENYELARAS ALIRAN)
38 NOR AZIAH BINTI AWANG 1 CEKAL
39 NATASYA NUR’AIN BINTI KHASIM 1 AMANAH
40 NORHASHIMAH BINTI CHE MOHAMED GURU PRASEKOLAH
41 JULIANA BINTI MD JAMALI GURU PRASEKOLAH
42 MASITAH BINTI MOHD NOOR GURU MATA PELAJARAN
43 MOHD AZWI BIN CHE KAR GURU MATA PELAJARAN
44 MUHAMMAD HUSSAINI BIN DAUD GURU MATA PELAJARAN
45

BIL NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA (AKP) JAWATAN
1 T.SHIAMALA A/P K.THIAGARAJA KETUA PEMBANTU TADBIR
2 SALMIAH BINTI ALI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
3 HAMIDAH BINTI YAHYA PEMBANTU PENGURUSAN MURID
4 NOR ASYIKIN BINTI ABDULLAH PEMBANTU PENGURUSAN MURID
5 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINUDDIN JURUTEKNIK KOMPUTER
6 MUHAMMAD TAUFIK BIN JAMALUDIN PEMBANTU OPERASI

34

PENYELARAS SAMBUTAN / ACARA PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi : Zubidah binti Anuar (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Masiah faridah binti Rakmad (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Norliza binti Sulaiman (GPK HEM)
Naib Pengerusi : Mohamad Azinin bin Ramli (GPK Kokurikulum)

Ketua Setiausaha : Faizah binti Ismail

Bil Sambutan / Acara Penyelaras Sambutan Bulan Catatan
1 Hari Suai Kenal Tahun 1 Suhaidah binti Ahmad Harmain Disember Kurikulum
2 Minggu Transisi Tahun 1 Suhaidah binti Ahmad Harmain Januari Kurikulum
Januari Kurikulum
3 Sedetik Pertemuan Sejuta Harapan Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi
Januari HEM
4 Bantuan Khas Awal Persekolahan 1M (BKAP 1M) Noor Azimah binti Md Rafi Januari
Februari Kokurikulum
5 Larian 1M1S Zulkefli bin Sabudi@Sabudin Februari HEM
6 Majlis Pelantikan Pemimpin Muda Nor Azzura binti Baharudin Mac Kokurikulum
7 Mesyuarat Agung PIBG Nor Aziah binti Awang HEM
8 Kursus Kepimpinan Pemimpin Muda Suriana binti Saari Mac Kokurikulum
Mac Kurikulum
9 Kem Kecemerlangan Jawi 1 Norziha binti Abdul Razak Mac Kokurikulum
10 Kem Jati Diri Tahun 6 Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi April Kokurikulum
11 Karnival SEGAK 1 Nor Aziah binti Awang April Kokurikulum
12 Sukan Tahunan SKDN Ahmad Asyraf bin Md Harun April HEM
April HEM
13 Kem Bestari Solat 1 Siti Hafizah binti Jasmi Mei HEM
Mei Kurikulum
14 Latihan Kebakaran 1 Mohd Azwi bin Che Kar Jun Kokurikulum
15 Masih Ada Yang Sayang Abdul Rashid bin Md Hassim Jun HEM
16 Bantuan Sumbangan Hari Raya Aidilfitri Zaharah binti Md Isa
Jun Kurikulum
17 Khatam Al-Quran & Iftar Jamaie Mazraidah binti Hashim
Siti Hafizah binti Jasmi Jun Kurikulum
18 Kem Bestari Solat 2 Munira binti Mohd Noor Julai Kokurikulum
Julai Kokurikulum
19 Rumah Terbuka Aidilfitri SKDN Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi Ogos Kokurikulum
Ogos Kokurikulum
20 Bengkel Kecemerlangan Menggapai Kejayaan Nor Sarimah binti Halim
UPSR Norziha binti Abdul Razak Ogos Kurikulum dan
Norliah binti Nawi
21 Hari Bicara Akademik Nor Aziah binti Awang September Kokurikulum
Najat binti Mohamad September
22 Kem Kecemerlangan Jawi 2 September Kurikulum
Kurikulum
23 Karnival Kokurikulum Oktober Kurikulum
Oktober HEM
24 Karnival SEGAK 2 Oktober HEM
November Kokurikulum
25 Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform November Kokurikulum
November Kurikulum
26 Sambutan Bulan Kemerdekaan Azanna binti Mustafa (K) November Kurikulum
27 Sambutan Maal Hijrah Maimunah binti Abdullah November Kurikulum
Nor Sarimah binti Halim November Kurikulum
Mazraidah binti Hashim Kurikulum

28 Solat Hajat Perdana Ahmad Asyraf bin Md Harun
29 Majlis Doa Kejayaan Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi
30 Sambutan Hari Kanak-Kanak Fadzilah binti Ahmad
31 Latihan Kebakaran 2 Mohd Azwi bin Che Kar

32 Hari Sukan Negara Natasya Nur’ain binti Khasim
33 Lawatan Khas Skuad Elit Norliah binti Nawi
34 Majlis Khatam Al Quran Tahun 6 Mazraidah binti Hashim
35 Hari Anugerah Kecemerlangan Nor Sarimah binti Halim

36 Majlis Penyampaian Sijil Tahun 6 Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi
37 Majlis Penyampaian Sijil Prasekolah Juliana binti Md Jamali
38 Sambutan Maulidur Rasul Yusmasayu binti Abdullah

35

JADUAL TUGASAN MINGGUAN

MINGGU TARIKH NAMA GURU PERHIMPUNAN PAGI ISNIN

Nilai Teras Domain Item Domain

1 02/01/2019 - 04/01/2019 Abdul Rashid bin Md Hassim (K) Kasih sayang Diri Sentiasa Mengutamakan keselamatan
5 28/01/2019 - 01/02/2019 Natasya Nur’ain binti Khasim
9 25/02/2019 - 01/03/2019 Nor Salili binti Mohd Isa Kebahagiaan Diri Kesederhanaan
13 01/04/2019 - 05/04/2019 Ibraheem bin Zulkilflee
17 29/04/2019 - 03/05/2019 Suhaidah binti Ahmad Harmain Kasih sayang Ekosistem Flora dan Fauna
21 10/06/2019 - 14/06/2019 Kalaivani a/p Rajasparan
25 08/07/2019 - 12/07/2019 Noor Azimah binti Md Rafi Bertanggungjawab Keluarga Tanggungjawab Terhadap Keluarga
29 05/08/2019 - 09/08/2019 Suriana binti Saari
33 10/09/2019 - 13/09/2019 Guru A Hormat-menghormati Komuniti Menghormati Guru
37 07/10/2019 - 11/10/2019 Norhashimah binti Che Mohamad
41 04/11/2019 - 08/11/2019 Muhammad Hussaini bin Daud Bertanggungjawab Komuniti Menghargai Masa

Hormat-menghormati Komuniti Menghormati Jiran

Kasih Sayang Negara Cinta Kepada Negara
Kebahagiaan Keluarga Prihatin Kepada Keluarga

2 07/01/2019 - 11/01/2019 Halijah binti Abd Hamid (K) Bertanggungjawab Diri Setiap Murid Mesti Mempunyai Matlamat
Belajar
6 04/02/2019 - 08/02/2019 Zaharah binti Md Isa Hormat-menghormati Keluarga Hormati Ibu Bapa
10 04/03/2019 - 08/03/2019 Irma Syairin binti Abdul Hamid Bertanggungjawab Diri Menjaga Kebersihan Diri
14 08/04/2019 - 12/04/2019 Mazlina binti Salleh Hormat-menghormati Keluarga Hormat Kepada Keluarga
18 06/05/2019 - 10/05/2019 Wan Intan Farihah binti Wan Yusof Bertanggungjawab Keluarga Tanggungjawab Terhadap Keluarga
22 17/06/2019 - 21/06/2019 Ahmad Asyraf bin Md Harun Hormat-menghormati Komuniti
26 15/07/2019 - 19/07/2019 Fadzilah binti Ahmad Bertanggungjawab Komuniti Menghormati Guru

Menghargai Masa

30 19/08/2019 - 23/08/2019 Siti Hafizah binti Jasmi Kebahagiaan Komuniti Ramah Mesra

34 17/09/2019 - 20/09/2019 Jamilah binti Salwi Hormat-menghormati Komuniti Memberi Sokongan Kepada Rakan
38 14/10/2019 - 18/10/2019 Masitah binti Mohd Noor Bertanggungjawab Diri Jujur
42 11/11/2019 - 15/11/2019 Jamilah binti Salwi
Bertanggungjawab Diri Setiap Murid Mesti Mempunyai Matlamat
3 14/01/2019 - 18/01/2019 Feizah binti Mohd Zain (K) Belajar
Hormat-menghormati Keluarga Hormati Ibu Bapa
7 11/02/2019 - 15/02/2019 Zulkefli bin Sabudi@Sabudin Bertanggungjawab Diri
11 11/03/2019 - 15/03/2019 Faizah binti Ismail Menjaga Kebersihan Diri

15 15/04/2019 - 19/04/2019 Munira binti Mohd Noor Hormat-menghormati Keluarga Hormat Kepada Keluarga

19 13/05/2019 - 17/05/2019 Haryanti binti Ismail Kasih Sayang Komuniti Peka Terhadap Komuniti

23 24/06/2019 - 28/06/2019 Yusmasayu binti Abdullah Kebahagiaan Keluarga Berterima Kasih Kepada Ibu Bapa

27 22/07/2019 - 26/07/2019 Nor Sarimah binti Halim Kasih Sayang Ekosistem Kelestarian Alam

31 26/08/2019 - 30/08/2019 Zainal Abidin bin Hj Mohd Berawi Kebahagiaan Komuniti Ramah Mesra

35 23/09/2019 - 27/09/2019 Juliana binti Md Jamali Bertanggungjawab Ekosistem Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah

39 21/10/2019 - 25/10/2019 Norziha binti Abdul Razak Hormat-menghormati Komuniti Memberi Sokongan Kepada Rakan
43 18/11/2019 - 22/11/2019 Feizah binti Mohd Zain
Kasih Sayang Keluarga Menyayangi Keluarga

4 22/01/2019 - 25/01/2019 Mohd Shaiful Bahari bin Sa’adun (K)

8 18/02/2019 - 22/02/2019 Nor Azzura binti Baharudin Kebahagiaan Diri Kesederhanaan

12 18/03/2019 - 22/03/2019 Najat binti Mohamad Kasih Sayang Ekosistem Flora dan Fauna

16 22/04/2019 - 25/04/2019 Mohd Azwi bin Che Kar Kebahagiaan Diri Keikhlasan

20 21/05/2019 - 24/05/2019 Azanna binti Mustafa

24 01/07/2019 - 05/07/2019 Maimunah binti Abdullah Kebahagiaan Keluarga Berterima Kasih Kepada Ibu Bapa

28 29/07/2019 - 02/08/2019 Nor Aziah binti Awang Kasih Sayang Ekosistem Kelestarian Alam

32 03/09/2019 - 06/09/2019 Norliah binti Nawi

36 30/09/2019 - 04/10/2019 Mazraidah binti Hashim Kasih Sayang Negara Cinta Kepada Negara

40 29/10/2019 - 01/11/2019 Fairus Nabilla binti Mat Isa

Bidang Tugas Guru Bertugas Mingguan :

 Persiapan Sebelum Memulakan Tugas (Mengendalikan perhimpunan hari Isnin termasuk pemasangan pembesar suara, aturan pembarisan murid,

persembahan mingguan dan lain-lain)

 Menjalankan rondaan kawasan sekolah (semua bahagian) seperti bilik air, kantin, bilik darjah dan seluruh kawasan sekolah mengikut yang dipersetujui oleh

ahli kumpulan.

 Menguruskan penghantaran murid sakit
 Mengawasi Murid Menjalankan Tugas
 Mengawasi Murid Semasa Rehat
 Mengawal Disiplin Murid
 Mengisi Buku Rekod Tugas Mingguan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
 Semua guru bertugas perlu hadir seawal 7.10 pagi dan pulang setengah jam setelah sesi persekolahan tamat.
 Memastikan bacaan Yaasin pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat berjalan lancar dan lain-lain arahan dan tanggungjawab mengikut keperluan dan arahan

guru besar

36


Click to View FlipBook Version