The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KA PA, 2019-12-09 05:35:14

pakaoma newlogo

pakaoma newlogo

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

1

ผ้าขาวม้า

“ เ มื อ ก ล่ า ว ถึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย
‘ ผ้ า ข า ว ม้ า ’ นั น คื อ ห นึ ง ใ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ อ ยู่ กั บ ค น ไ ท ย ม า

ทุ ก ยุ ค ทุ ก ส มั ย

เ กื อ บ ทุ ก บ้ า น เ กื อ บ ทุ ก ท้ อ ง ถิ น จ ะ ต้ อ ง มี ติ ด บ้ า น มี ไ ว้ ใ ช้
ทํา ใ ห้ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ด้ ขึ น ชื อ ว่ า เ ป น ผ้ า ส า ร พั ด สิ ง

แ ต่ คุ ณ อ า จ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า
ป จ จุ บั น ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย เ ริม มี ค น ใ ห้ค ว า ม ส น ใ จ น้ อ ย ล ง

  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น รุ่น ใ ห ม่
ซึง ป ญ ห า นี ทํา ใ ห้ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ว่ า
ค น รุ่น ใ ห ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า เ ข้ า ม า ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จาํ วั น ไ ด้
  โ ด ย ใ ห้เ ห็น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย ที ไ ม่ เ ค ย ห ยุ ด นิ ง ”

2CONTENT
ส า ร บั ญ

05 CHAPTER 1
08
10 กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ
20 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23
CHAPTER 2

ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

CHAPTER 3

ขันตอนการทําผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

CHAPTER 4

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าขาวม้าหนอง
เครือบุญ

CHAPTER 5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีทําจากผ้าขาวม้า
ลายนาํ ไหล

NO PLACE IS EVER
AS BAD AS THEY
TELL YOU IT’S
GOING TO BE.

ห น อ ง เ ค รื อ บุ ญ เมือป พ.ศ. ๒๕๓๕ สาํ นักงานเกษตรอําเภอภาชี และ

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า สาํ นักงานพัฒนาชุมชน ได้เข้ามารวมกลุ่มแม่บ้านจัด

ตังเปนกลุ่มทอผ้าไหมขึน ทีหมู่บ้านหนองเครอื บุญ

หมู่ที ๖ ตําบลหนองนาํ ใส โดยได้ติดต่อประสานงาน

ในสมัยรชั กาลที ๓ ชาวลาวเวียงได้อพยพมาตังถินฐาน กับสาํ นักพระราชวังสวนจิตรลดา ของสมเด็จ

อยู่ในจังหวัดพระนครศรอี ยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง พระนางเจ้าสิรกิ ิติพระบรมราชินีนาถ สาํ นัก

ครนั เมือเกิดสงครามโลก ทําให้ประชาชนเดือดรอ้ น พระราชวังได้ส่งครูมาสอนการทอผ้าไหม จนสมาชิก

ขาดแคลนเครอื งนุ่งห่ม ชาวบ้านจึงคิดวิธีผลิตผ้าขึนใช้ ของกลุ่มมีความรู้ ความสามารถในการทอผ้าไหมได้

เอง โดยนาํ ดอกฝายมาปนเปนเส้นด้าย นาํ มาถักทอเปน เปนอย่างดี

ผืนผ้า เรยี กชือต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ผ้าซิน สมาชิกกลุ่มทอผ้าได้นําความรูจ้ ากการทอผ้าไหมมา

ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า นาํ ผ้ามาตัดเย็บเปนเครอื งนุ่งห่ม ต่อมา ประยุกต์ใช้ในการทอผ้าขาวม้า การทอผ้าขาวม้าได้

มีการนาํ เทคโนโลยีมาใช้ ในการทอผ้า การทอผ้าด้วยมือ พัฒนาขึนตามลําดับ มีการคิดค้นลวดลายและสีสัน

มีความสาํ คัญลดน้อยลง ผู้ทีมีความรูเ้ กียวกับการทอผ้า ของผ้าตามสมัยนิยม และตามความต้องการของ

ด้วยมือก็เหลือน้อยลงไปด้วย และอาจจะสูญหายไปได้ ลูกค้า ผ้าขาวม้านี จึงเปนทียอมรบั และรูจ้ ักกันทัวไป

ทางราชการได้เห็นถึงความสาํ คัญของการทอผ้าด้วยมือ กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองเครอื บุญ ตังอยู่เลขที

ซึงเปนภูมิปญญาชาวบ้าน และยังเปนการสรา้ งงานใน ๒/๑ หมู่ที ๖ ตําบลหนองนาํ ใส อําเภอภาชี สมาชิก

ท้องถินได้ดีอีกด้วย จึงควรส่งเสรมิ และอนุรกั ษ์ไว้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา การทอผ้าจึงเปน

อาชีพเสรมิ เพือเพิมรายได้ให้กับครอบครวั และ

สามารถยึดเปนอาชีพหลักได้

อ้างอิงขอ้ มูลจาก : กล่มุ วสิ าหกิจชุมชนบา้ นหนองเครอื บุญ 5

6

PRODUCT
CHAMPION

2016

ผ้าขาวม้าอยุธยาได้รับรางวัลOTOP
เปนสุดยอดหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ไทย ป พ.ศ. 2559

7

ผ้ า ข า ว ม้ า ล า ย นาํ ไ ห ล

จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า

เมือกล่าวถึงเอกลักษณ์อย่างหนึงของความเปน แต่จรงิ ๆแล้วคําว่าผ้าขาวม้านันมาจากเปอรเ์ ซียคือ
ไทย ‘ผ้าขาวม้า’ คือหนึงในความภาคภูมิใจทีอยู่กับ คําว่า ‘กามารบ์ ันด์’(Kamar Band) ซึง ‘กามาร’์
คนไทยมานานหลายยุคสมัย เกือบทุกบ้าน เกือบ นันหมายถึง เอว หรอื ท่อนล่างของรา่ งกาย ‘บัน
ทุกท้องถินต้องมีไว้ใช้ จนกลายเปนผ้าสามัญ ด์’หมายถึง การพัน รดั หรอื คาด เมือนาํ ทังสองคํา
ประจาํ บ้าน มารวมกันจึงหมายถึง ผ้าพันผ้าคาดเอว โดยมีงาน
วิจัยต่างๆได้กล่าวว่า ‘ผ้าขาวม้า’เปนคําทีเพียนมา
จากคําว่า ‘กามา’(Kamar) ซึงเปนภาษาอิหรา่ นทีใช้
กันอยู่ในประเทศสเปนเพราะในประวัติศาสตร์
ประเทศทังสองมีการติดต่อกันมาช้านานต่อมา
ประเทศไทยได้รบั อิทธิพลทางภาษามาด้วย

ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ค น ไ ท ย สู่ ก า ร ท อ ย้ อ ม สี ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ล ว ด ล า ย
‘ ผ้ า ข า ว ม้ า ’ อั น มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ จาํ แ ต่ ล ะ ท้ อ ง ถิ น เ ป น ข อ ง ดี ป ร ะ จาํ จั ง ห วั ด ส ร้ า ง

อ า ชี พ แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ชุ ม ช น อ ย่ า ง ยั ง ยื น อ า ทิ

ผ้าขาวม้าพระนครศรอี ยุธยา จุดเด่นคือลวดลายคละ อัตลักษณ์ (เอกลักษณ์) ขาวม้าหนองเครอื บุญ เนือ
สลับกันเปนตารางหมากรุกประมาณครงึ นิว และมี ดี มีสีสันสดใสจุดเด่นของผ้าอยู่ทีลายนาํ ไหล วิธีการ
สองสีสลับด้าน ด้านตามยาวของปลายทังสองข้าง ทอผ้าลายนาํ ไหนัน ผู้ทอจะใช้เชือกปอมัดด้ายให้ห่าง
ทําเปนลายรวิ สลับสีกัน เช่น ขาวแดง แดงดาํ ขาว กันประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร หรอื ตามความ
นาํ เงิน เหมาะสม นําด้ายทีมัดเสรจ็ แล้วไปย้อมเปนสีต่างๆ
แกะเชือกทีมัดออก ผึงให้แห้ง นาํ มาทอสลับกัน จะได้
ลายผ้าเปนรวิ คล้ายสายนาํ ไหล

อ้างอิงจาก : ทีมาขอ้ มูล : บทความวชิ าการ วฒั นธรรมสรา้ งสรรค์มนต์เสน่หแ์ หง่ ผนื ผา้ ลายตาราง นามวา่ “ผา้ ขาวมา้ สารพดั นึก” 8
Creative Culture: the Wonderful and Versatile Pakama โดย ดร.ธรี กานต์ โพธแิ ก้ว

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

9

HOW TO MAKE PA-KAO-MA

ขั น ต อ น ก า ร ทํา
ผ้ า ข า ว ม้ า

ผ้ า ข า ว ม้ า ล า ย นํา ไ ห ล

เรียนรู้ขันตอนวธีการทําผ้าขาวมาลายนาํ ไหล ลายของกลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ

10

11

อุ ปกรณ์
ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร

การเริมต้ นทําผ้าขาวม้าลายนาํ ไหลก่ อนทําเราต้ องมี
อุ ปกรณ์การทอผ้าดังนี

อุ ปกรณ์ทอผ้าขาวม้า
อุ ปกรณ์เตรียมด้ายยืน ด้ายพุ่ง

1. กง ใช้พันเส้นด้าย เพือเตรียมไจด้ายสาํ หรับฟอกและย้อม
2. อั ก ใช้พันเส้นด้าย เพือจัดระเบียบ
3. กระบอกไม่ไผ่ ใช้สาํ หรับพันเส้นด้ายใช้แทนหลอดด้าย
4. แกนกระสวย ใช้สาํ หรับพันด้ายพุ่งเปนหลอดเล็ กๆ
5. ไน เปนเครืองมือสาํ หรับกรอด้ายเข้าหลอดด้าย ก่ อนที จะนาํ ไปใส่
กระสวย ต้ องนาํ ไปใช้ร่วมกั บระวิงมีลั กษณะด้านหนึงเปนกงล้ อขนาด
ใหญ่มีเพลาหมุ นด้าย มีสายพานต่ อไปยังท่ อเล็ กๆที ปลายอี กข้างหนึง
6.หลั กเปย(หลั กเผี ย)โครงไม้สาํ หรับเตรียมด้ายยืน สามารถเตรียม
ด้ายยืนยาว 20 – 30 เมตร(ปจจุ บันมีหลั กเปยขนาดใหญ่ เตรียม
ด้ายยืนได้ยาวกว่า 100 เมตร)
7. แปรงหวีด้ ายยืน

ส่วนประกอบของกี
ทอผ้า

1.ฟมหรือฟนหวี (reed) เปนกรอบไม้แบ่งเปนช่องถี ๆด้วย
ลวดซีเล็ กๆสาํ หรับจัดระเบียบเส้นด้ายยืน ตี กระทบเส้นด้าย
พุ ่ ง เ พื อ ใ ห้ ผ้ า มี เ นื อ แ น่ น เ ป น ผื น ผ้ า
2.ตะกอหรือเขาหูก (harness) ส่วนใหญ่เปนตะกอเชือก
จัดกลุ่มเส้นด้ายยืนเปดช่องด้ายยืนสาํ หรับใส่ด้ายพุ่ง
3.แกนม้วนผ้าหรือไม้กําพัน ใช้ม้วนผ้าที ทอแล้ วใช้ลําต้ นไม้ที
มีขนาดสมาํ เสมอ และเหยียดตรง
4.แกนม้วนด้ ายยืน ใช้ม้วนด้ายยืนขณะทอ
5.เท้ าเหยียบ ใช้ควบคุมการยกตะกอ
6.ที นัง สาํ หรับนังขณะทอผ้า
7.กระสวย ใช้สอดใส่ด้ายพุ่งจะมีลั กษณะคล้ ายเรือ
มีร่องใส่แกนกระสวยมีทั งแบบแกนเดียวและแกนคู่
8. ผัง

ไม้เล็ ก เรียว ยาวกว่าหน้าผ้าเล็ กน้อย ปลาย 2
ข้างเปนเหล็ กแหลม

ใช้สาํ หรับขึงหน้าผ้าให้ตึ งและมีขนาดคงเดิมขณะทอ

02

12

HOW TO

ขันตอน
การทอผ้า

1.สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืนและรอ้ ยปลายด้าย
แต่ละเส้นเข้าในตะ กอแต่ละชุดและฟนหวี ดึงปลายเส้น
ด้ายยืนทังหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึงปรบั
ความตึงหย่อนใหพ้ อเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพือใช้เปน
ด้ายพุ่ง

2. เรมิ การทอโดยกดเครอื งแยกหมู่ตะกอเส้นด้ายยืนชุดที
1 จะถูกแยก ออกและเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่ง
ผ่าน สลับตะกอชุดที1 ยกตะกอชุดที 2 สอดกระสวยด้าย
พุ่งกลับ ทําสลับกันไปเรอื ย ๆ

3. การกระทบฟนหวี ( ฟม ) เมือสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ
ก็จะกระทบฟนหวีเพือใหด้ ้ายพุ่งแน่นหนาติดกันได้เนือผ้าที
แน่นหนา

4. การเก็บหรอื ม้วนผ้า เมือทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะ
ม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนใหค้ ลายออก
และปรบั ความตึงหย่อนใหม่ ใหพ้ อเหมาะ

การทอผ้าขาวม้านันต้องอาศัยความชาํ นาญและความละเอียด
ละออในการทอเพือให้ผ้าขาวม้าทีออกมาสวยและประณีต

13

14

ภาพขนั ตอนการทอผา้ ขาวมา้
โดยกล่มุ ทอผา้ ขาวมา้ หนองเครอื บุญ
สถานทีวดั หนองเครอื บุญ จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา

Pa-Kao-Ma

เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั น ต อ น ท อ ผ้ า ข า ว ม้ า

01 การกรอด้าย 04 การแหย่ฟนหวี 07 การทอ
เปนขันตอนแรกของการทอ 05 เมือผ่านขันตอนการจูงมา เมือผ่านขันตอนการเก็บตะกอ
ผ้า 06 แล้ว ก็จะนาํ ด้ายทีละเส้นมา แล้ว ขันตอนต่อจากนันก็
แหย่งลงตาม ช่องฟนหวี ดําเนินการทอ ต่อไป
เพือเตรยี มทีจะใส่ม้วนต่อ
ไป

02 การตังหลอดด้าย การหวี 08 การนําผ้าออกจากกี
เมือผ่านขันตอนการกรอด้าย การหวีเมือผ่านขันตอนการ 09 เมือทําการทอเสรจ็ แล้วก็จะได้
แล้ว ก็จะเข้าสู่ขันตอนการจูง แหย่ฟนหวีแล้วก็จะถึงการ ผ้าม้วนใหญ่ จากนันเรานํา
ต่อไป หวีจุดประสงค์ของการหวีก็ ม้วน ผ้าออกจากกี ทําการคลี
เพือเก็บเส้นด้ายเรยี งเส้น ผ้าออกจากม้วน เพือทีจะได้
ด้ายเรยี งลายใหส้ วยงาม ตัดแบ่งเปนผืนต่อไป

03 การจูง การเก็บตะกอ การตัด
เมือตังหลอดเสรจ็ เรยี บฤ เมือผ้าออกจากม้วนแล้วก็
รอ้ ยแล้ว ก็เข้าสู่ขันตอนของ เมือผ่านขันตอนการหวี ทําการตัดตามขนาดแบ่งเปน
การจูงด้ายจุดประสงค์ก็ เรยี บรอ้ ยแล้ว ก็จะทําการ ผืนละเท่ากัน
เพือใหไ้ ด้ความยาวและขนาด เก็บตะกอ เพือเตรยี ม
ของ ความกว้างของด้ายตาม พรอ้ มในขันตอนของการ
ทีเราต้องการ ทอต่อไป
15

ภาพผลิตภัณฑ์
ทีได้จากผา้ ขาวมา้

กล่มุ ทอผ้าขาวมา้ หนองเครอื บุญ

16

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

17

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

18

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

19

PRODUCTS

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ผ้ า ข า ว ม้ า

ห น อ ง เ ค รื อ บุ ญ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ข า ว ม้ า โ ด ย ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ข า ว ม้ า ห น อ ง เ ค รื อ บุ ญ

20

PRODUCT

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ข า ว ม้ า จ า ก ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ

ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหลลายทีขึนชือ
ข อ ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ
สามารถนาํ ผ้าขาวม้าไปตัดเสือและของใช้
ทัวไปได้ ราคาอยู่ประมาณ 300บาท ต่อผืน

ผ้าขาวม้าทัวไป

ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ ไ ด้ ท อ ผ้ า
ขาวม้าลายต่างๆนอกเหนือจากลายประจาํ
ท้องถินให้เลือกหลากหลาย
โดยขายผืนละ 200 บาท

กระเปา

ก ร ะ เ ป า ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ ไ ด้
ผลิตไว้หลากหลายสไตล์ตังแต่กระเปาถือ
กระเปาสะพาย และกระเปาตัง

21

เสือ

เสือทีนาํ ผ้าขาวม้าหนองเครือบุญมีตังแต่
ชุดลําลองสวมใส่สบาย ชุดออกงานสาํ หรับ
สตรี และชุดอีกหลายๆสไตล์ มีให้เลือก
มากมายทังใช้ผ้าขาวม้าทัวไปและผ้าขาวม้า
ลายนาํ ไหลในการตัดเย็บ

หมวก

หมวกผ้าขาวม้าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชย
แ ต่ ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ ไ ด้ ตั ด เ ย็ บ
ให้ทันสมัย โดยใช้ทรงทีกําลังเปนทีนิยม
เช่น หมวกแก๊ป หมวกบักเก็ต และคาดว่าใน
อนาคตจะมีการพัฒนาเพิม

ตุ๊กตา

ตุ๊กตาขาวม้า เปนอีกหนึงทางเลือกของผู้
ปกครองทีสามารถเลือกซือให้ลุกหลานได้
เ พ ร า ะ ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ข า ว ม้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ
ได้คัดสรรผ้าและกรรมวิธีการตัดเย็บให้
ปลอดภัยแก่เด็กอีกด้วย

22

ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

PA-KAO-MA
ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

23

24

25

26

Beret hat

ห ม ว ก เ บ เ ร่ ต์ ที ทํา โ ด ย ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า ล า ย นาํ ไ ห ล

27

2829

30

Concept

ทั น ส มั ย ค ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย

แนวคิด ชุดทีไดพ้ ฒั นาผลิตภัณฑ์ลายนาํ ไหลนนั ไดแ้ รงบนั ดาลใจจากเสอื ผา้ ที
วยั รุน่ คนรนุ่ ใหมใ่ หค้ วามนยิ มในปจจุบนั โดยผพู้ ฒั นาได้นําแฟชนั ทางตะวนั ตก
กับแฟชนั ตะวนั ออกมาผสมผสานกับผา้ ไทยทีคนไทยรูจ้ กั กันดีในชอื
“ผา้ ขาวมา้ ” และผพู้ ฒั นาไดเ้ ลือกผา้ ขาวมา้ ของจงั หวดั พระนครศรอี ยุธยามา
พฒั นาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซงึ ใชผ้ า้ ขาวมา้ ลายนําไหล ลายขนึ ชอื ของกล่มุ
ทอผา้ ขาวมา้ หนองเครอื บุญ และได้รบั รางวลั สดุ ยอด 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
5ดาว ประจาํ ป 2559 มาพฒั นาในงานนี

31

ผ้าขาวม้า

“ เ มื อ ก ล่ า ว ถึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย
‘ ผ้ า ข า ว ม้ า ’ นั น คื อ ห นึ ง ใ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ อ ยู่ กั บ ค น ไ ท ย ม า

ทุ ก ยุ ค ทุ ก ส มั ย

เ กื อ บ ทุ ก บ้ า น เ กื อ บ ทุ ก ท้ อ ง ถิ น จ ะ ต้ อ ง มี ติ ด บ้ า น มี ไ ว้ ใ ช้
ทํา ใ ห้ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ด้ ขึ น ชื อ ว่ า เ ป น ผ้ า ส า ร พั ด สิ ง

แ ต่ คุ ณ อ า จ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า
ป จ จุ บั น ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย เ ริม มี ค น ใ ห้ค ว า ม ส น ใ จ น้ อ ย ล ง

  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น รุ่น ใ ห ม่
ซึง ป ญ ห า นี ทํา ใ ห้ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ว่ า
ค น รุ่น ใ ห ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า เ ข้ า ม า ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จาํ วั น ไ ด้
  โ ด ย ใ ห้เ ห็น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย ที ไ ม่ เ ค ย ห ยุ ด นิ ง ”

ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม
พ บ กั บ ผ้ า ข า ว ม้ า ห ล า ก ห ล า ย ล ว ด ล า ย
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป จ า ก ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ด้ ที

ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค รือ บุ ญ
2 / 1 ห มู่ 6 บ้ า น ห น อ ง นาํ ใ ส ต . ห น อ ง นาํ ใ ส อ . ภ า ชี จ . พ ร ะ น ค ร ศ รีอ ยุ ธ ย า 1 3 1 4 0

ติ ด ต่ อ : คุ ณ พิ ศ มั ย ซ อ ก ดุ ล ย์ โ ท ร :   0 8 9 8 8 1 5 4 5 1
ติ ด ต่ อ : คุ ณ เ ร ณู   สุ ม ร ร ค า โ ท ร :   0 8 4 3 3 6 5 4 2 7


Click to View FlipBook Version