The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KA PA, 2019-12-05 11:51:15

pakaoma

กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ

Keywords: NBK

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

1

ผ้าขาวม้า

“ เ มื อ ก ล่ า ว ถึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย
‘ ผ้ า ข า ว ม้ า ’ นั น คื อ ห นึ ง ใ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ อ ยู่ กั บ ค น ไ ท ย ม า

ทุ ก ยุ ค ทุ ก ส มั ย

เ กื อ บ ทุ ก บ้ า น เ กื อ บ ทุ ก ท้ อ ง ถิ น จ ะ ต้ อ ง มี ติ ด บ้ า น มี ไ ว้ ใ ช้
ทํา ใ ห้ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ด้ ขึ น ชื อ ว่ า เ ป น ผ้ า ส า ร พั ด สิ ง

แ ต่ คุ ณ อ า จ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า
ป จ จุ บั น ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย เ ริม มี ค น ใ ห้ค ว า ม ส น ใ จ น้ อ ย ล ง

  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น รุ่น ใ ห ม่
ซึง ป ญ ห า นี ทํา ใ ห้ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ว่ า
ค น รุ่น ใ ห ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า เ ข้ า ม า ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จาํ วั น ไ ด้
  โ ด ย ใ ห้เ ห็น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย ที ไ ม่ เ ค ย ห ยุ ด นิ ง ”

2CONTENT
ส า ร บั ญ

05 CHAPTER 1
08
10 กลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ
20 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23
CHAPTER 2

ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

CHAPTER 3

ขันตอนการทําผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

CHAPTER 4

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าขาวม้าหนอง
เครือบุญ

CHAPTER 5

การพัฒนาผลิภัณฑ์ทีทําจากผ้าขาวม้า
ลายนาํ ไหล

NO PLACE IS EVER
AS BAD AS THEY
TELL YOU IT’S
GOING TO BE.

ห น อ ง เ ค รื อ บุ ญ เมือป พ.ศ. ๒๕๓๕ สาํ นักงานเกษตรอําเภอภาชี และ
สาํ นักงานพัฒนาชุมชน ได้เข้ามารวมกลุ่มแม่บ้านจัดตัง
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า เปนกลุ่มทอผ้าไหมขึน ทีหมู่บ้านหนองเครอื บุญ หมู่ที ๖
ตําบลหนองนาํ ใส โดยได้ติดต่อประสานงานกับสาํ นัก
ในสมัยรชั กาลที ๓ ชาวลาวเวียงได้อพยพมาตังถินฐาน พระราชวังสวนจิตรลดา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ
อยู่ในจังหวัดพระนครศรอี ยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง พระบรมราชินีนาถ สาํ นักพระราชวังได้ส่งครูมาสอนการ
ครนั เมือเกิดสงครามโลก ทําให้ประชาชนเดือดรอ้ น ทอผ้าไหม จนสมาชิกของกลุ่มมีความรู้ ความสามารถใน
ขาดแคลนเครอื งนุ่งห่ม ชาวบ้านจึงคิดวิธีผลิตผ้าขึนใช้ การทอผ้าไหมได้เปนอย่างดี
เอง โดยนาํ ดอกฝายมาปนเปนเส้นด้าย นาํ มาถักทอเปน
ผืนผ้า เรยี กชือต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ผ้า สมาชิกกลุ่มทอผ้าได้นาํ ความรูจ้ ากการทอผ้าไหมมา
ซิน ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า นาํ ผ้ามาตัดเย็บเปนเครอื งนุ่งห่ม ประยุกต์ใช้ในการทอผ้าขาวม้า การทอผ้าขาวม้าได้พัฒนา
ต่อมา มีการนาํ เทคโนโลยีมาใช้ ในการทอผ้า การทอผ้า ขึนตามลําดับ มีการคิดค้นลวดลายและสีสันของผ้าตาม
ด้วยมือมีความสาํ คัญลดน้อยลง ผู้ทีมีความรูเ้ กียวกับ สมัยนิยม และตามความต้องการของลูกค้า ผ้าขาวม้านี
การทอผ้าด้วยมือก็เหลือน้อยลงไปด้วย และอาจจะ จึงเปนทียอมรบั และรูจ้ ักกันทัวไปกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้าน
สูญหายไปได้ ทางราชการได้เห็นถึงความสาํ คัญของ หนองเครอื บุญ ตังอยู่เลขที ๒/๑ หมู่ที ๖ ตําบลหนองนาํ
การทอผ้าด้วยมือ ซึงเปนภูมิปญญาชาวบ้าน และยัง ใส อําเภอภาชี สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา การ
เปนการสรา้ งงานในท้องถินได้ดีอีกด้วย จึงควรส่ง ทอผ้าจึงเปนอาชีพเสรมิ เพือเพิมรายได้ให้กับครอบครวั
เสรมิ และอนุรกั ษ์ไว้ และสามารถยึดเปนอาชีพหลักได้

อ้างอิงขอ้ มูลจาก : กล่มุ วสิ าหกิจชุมชนบา้ นหนองเครอื บุญ 5

6

PRODUCT
CHAMPION

2016

ผ้าขาวม้าอยุธยาได้รับรางวัลOTOP
เปนสุดยอดหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ไทย ป พ.ศ. 2559

7

ผ้ า ข า ว ม้ า ล า ย นาํ ไ ห ล

จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า

เมือกล่าวถึงเอกลักษณ์อย่างหนึงของความเปนไทย แต่จรงิ ๆแล้วคําว่าผ้าขาวม้านันมาจากเปอรเ์ ซียคือคําว่า
‘ผ้าขาวม้า’ คือหนึงในความภาคภูมิใจทีอยู่กับคนไทย ‘กามารบ์ ันด์’(Kamar Band) ซึง ‘กามาร’์ นันหมายถึง
มานานหลายยุคสมัย เกือบทุกบ้าน เกือบทุกท้องถิน เอว หรอื ท่อนล่างของรา่ งกาย ‘บันด์’หมายถึง การพัน
ต้องมีไว้ใช้ จนกลายเปนผ้าสามัญประจาํ บ้าน รดั หรอื คาด เมือนาํ ทังสองคํามารวมกันจึงหมายถึง ผ้า
พันผ้าคาดเอว โดยมีงานวิจัยต่างๆได้กล่าวว่า ‘ผ้า
ขาวม้า’เปนคําทีเพียนมาจากคําว่า ‘กามา’(Kamar) ซึง
เปนภาษาอิหรา่ นทีใช้กันอยู่ในประเทศสเปนเพราะใน
ประวัติศาสตร์ ประเทศทังสองมีการติดต่อกันมาช้านาน
ต่อมาประเทศไทยได้รบั อิทธิพลทางภาษามาด้วย

ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ค น ไ ท ย สู่ ก า ร ท อ ย้ อ ม สี ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ล ว ด ล า ย
‘ ผ้ า ข า ว ม้ า ’ อั น มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ จาํ แ ต่ ล ะ ท้ อ ง ถิ น เ ป น ข อ ง ดี ป ร ะ จาํ จั ง ห วั ด ส ร้ า ง

อ า ชี พ แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ชุ ม ช น อ ย่ า ง ยั ง ยื น อ า ทิ

ผ้าขาวม้าพระนครศรอี ยุธยา จุดเด่นคือลวดลายคละสลับ อัตลักษณ์ (เอกลักษณ์) ขาวม้าหนองเครอื บุญ เนือดี มี
กันเปนตารางหมากรุกประมาณครงึ นิว และมีสองสีสลับ
ด้าน ด้านตามยาวของปลายทังสองข้าง ทําเปนลายรวิ สีสันสดใสจุดเด่นของผ้าอยู่ทีลายนาํ ไหล วิธีการทอ
สลับสีกัน เช่น ขาวแดง แดงดํา ขาวนาํ เงิน
ผ้าลายนาํ ไหนัน ผู้ทอจะใช้เชือกปอมัดด้ายให้ห่างกัน

ประมาณ ๑.๕ – ๒ เซนติเมตร หรอื ตามความเหมาะสม นํา

ด้ายทีมัดเสรจ็ แล้วไปย้อมเปนสีต่างๆ แกะเชือกทีมัดออก

ผึงให้แห้ง นํามาทอสลับกัน จะได้ลายผ้าเปนรวิ คล้าย

สายนาํ ไหล

อ้างอิงจาก : ทีมาขอ้ มูล : บทความวชิ าการ วฒั นธรรมสรา้ งสรรค์มนต์เสน่หแ์ หง่ ผนื ผา้ ลายตาราง นามวา่ “ผา้ ขาวมา้ สารพดั นกึ ” 8
Creative Culture: the Wonderful and Versatile Pakama โดย ดร.ธรี กานต์ โพธแิ ก้ว

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

9

HOW TO MAKE PA-KAO-MA

ขั น ต อ น ก า ร ทํา
ผ้ า ข า ว ม้ า

ผ้ า ข า ว ม้ า ล า ย นาํ ไ ห ล

เรียนรู้ขันตอนวธีการทําผ้าขาวมาลายนาํ ไหล ลายของกลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญ

10

11

อุ ปกรณ์
ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร

การเริมต้ นทําผ้าขาวม้าลายนาํ ไหลก่ อนทําเราต้ องมี
อุ ปกรณ์การทอผ้าดังนี

อุ ปกรณ์ทอผ้าขาวม้า
อุ ปกรณ์เตรียมด้ายยืน ด้ายพุ่ง

1. กง ใช้พันเส้นด้าย เพือเตรียมไจด้ายสาํ หรับฟอกและย้อม
2. อั ก ใช้พันเส้นด้าย เพือจัดระเบียบ
3. กระบอกไม่ไผ่ ใช้สาํ หรับพันเส้นด้ายใช้แทนหลอดด้าย
4. แกนกระสวย ใช้สาํ หรับพันด้ายพุ่งเปนหลอดเล็ กๆ
5. ไน เปนเครืองมือสาํ หรับกรอด้ายเข้าหลอดด้าย ก่ อนที จะนาํ ไปใส่
กระสวย ต้ องนาํ ไปใช้ร่วมกั บระวิงมีลั กษณะด้านหนึงเปนกงล้ อขนาด
ใหญ่มีเพลาหมุ นด้าย มีสายพานต่ อไปยังท่ อเล็ กๆที ปลายอี กข้างหนึง
6.หลั กเปย(หลั กเผี ย)โครงไม้สาํ หรับเตรียมด้ายยืน สามารถเตรียม
ด้ายยืนยาว 20 – 30 เมตร(ปจจุ บันมีหลั กเปยขนาดใหญ่ เตรียม
ด้ายยืนได้ยาวกว่า 100 เมตร)
7. แปรงหวีด้ ายยืน

ส่วนประกอบของ
กี ท อ ผ้ า

1 .ฟ มห รือ ฟ น ห วี (r e e d) เป น ก ร อ บ ไม้แ บ่งเ ป น ช่อ งถี ๆ ด้ว ย
ล ว ด ซีเล็ ก ๆ สาํ ห รับ จัด ร ะ เบีย บ เ ส้นด้ าย ยืน ตี ก ร ะทบ เ ส้น ด้ า ย
พุ่ง เพือ ใ ห้ผ้า มีเนือ แ น่ น เป น ผืนผ้า
2 .ต ะ ก อ ห รือ เ ข า หูก (h a r n e s s) ส่ว น ใ ห ญ่ เ ปน ตะ ก อ เ ชือก
จัด ก ลุ่ม เส้น ด้ า ย ยืน เ ป ด ช่อ ง ด้ า ย ยืน สาํ ห รับ ใ ส่ด้ าย พุ่ง
3 .แ ก น ม้ว น ผ้ า ห รือ ไ ม้กํา พัน ใ ช้ม้ว น ผ้าที ทอ แ ล้ ว ใ ช้ลําต้ น ไม้
ที มีข น า ด ส มาํ เ ส ม อ แ ล ะ เ ห ยีย ด ตร ง
4.แ ก น ม้ว น ด้ า ย ยืน ใ ช้ม้ว น ด้ า ย ยืน ข ณ ะท อ
5 .เ ท้ า เ ห ยีย บ ใ ช้ค ว บ คุม กา รย ก ต ะก อ
6 .ที นัง สาํ ห รับ นัง ข ณ ะ ท อ ผ้า
7.ก ร ะ ส ว ย ใ ช้ส อ ด ใ ส่ด้ า ย พุ่ง จ ะมีลั ก ษ ณ ะค ล้ าย เ รือ
มีร่อ ง ใ ส่แ ก น ก ระ ส ว ย มีทั ง แ บ บ แ ก น เ ดี ย วแ ล ะแ ก น คู่
8. ผั ง

ไ ม้เล็ ก เรีย ว ย า ว ก ว่า ห น้ า ผ้า เ ล็ ก น้ อ ย ป ล าย 2
ข้า ง เ ป น เห ล็ กแ ห ล ม

ใ ช้สาํ ห รับ ขึง ห น้ า ผ้า ใ ห้ตึ ง แ ละมีข น าด ค ง เ ดิ ม ข ณ ะท อ

02

12

HOW TO

ขันตอน
การทอผ้า

1.สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืนและรอ้ ยปลายด้าย
แต่ละเส้นเข้าในตะ กอแต่ละชุดและฟนหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืน
ทังหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึงปรบั ความตึงหย่อน
ใหพ้ อเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพือใช้เปนด้ายพุ่ง
2. เรมิ การทอโดยกดเครอื งแยกหมู่ตะกอเส้นด้ายยืนชุดที 1 จะ
ถูกแยก ออกและเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่าน สลับ
ตะกอชุดที1 ยกตะกอชุดที 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ทําสลับ
กันไปเรอื ย ๆ
3. การกระทบฟนหวี ( ฟม ) เมือสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะ
กระทบฟนหวีเพือใหด้ ้ายพุ่งแน่นหนาติดกันได้เนือผ้าทีแน่นหนา
4. การเก็บหรอื ม้วนผ้า เมือทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วน
เก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนใหค้ ลายออกและปรบั
ความตึงหย่อนใหม่ ใหพ้ อเหมาะ

การทอผ้าขาวม้านันต้องอาศัยความชาํ นาญและความละเอียดละออในการทอเพือให้
ผ้าขาวม้าทีออกมาสวยและประณีต

13

14

ภาพขนั ตอนการทอผา้ ขาวมา้
โดยกล่มุ ทอผา้ ขาวมา้ หนองเครอื บุญ
สถานทีวดั หนองเครอื บุญ จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา

Pa-Kao-Ma 04 การแหย่ฟนหวี 07 การทอ

เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั น ต อ น ท อ ผ้ า ข า ว ม้ า เมือผ่านขันตอนการจูงมา เมือผ่านขันตอนการเก็บ
แล้ว ก็จะนําด้ายทีละเส้นมา ตะกอแล้ว ขันตอนต่อจาก
01 การกรอด้าย แหย่งลงตาม ช่องฟนหวี นันก็ดําเนินการทอ ต่อไป
เปนขันตอนแรกของการทอผ้า เพือเตรยี มทีจะใส่ม้วนต่อไป

02 การตังหลอดด้าย 05 การหวี 08 การนาํ ผ้าออกจากกี

เมือผ่านขันตอนการกรอด้าย การหวีเมือผ่านขันตอนการ เมือทําการทอเสรจ็ แล้วก็จะ
แล้ว ก็จะเข้าสู่ขันตอนการจูง แหย่ฟนหวีแล้วก็จะถึงการหวี ได้ผ้าม้วนใหญ่ จากนันเรานาํ
ต่อไป จุดประสงค์ของการหวีก็ ม้วน ผ้าออกจากกี ทําการคลี
เพือเก็บเส้นด้ายเรยี งเส้น ผ้าออกจากม้วน เพือทีจะได้
ด้ายเรยี งลายใหส้ วยงาม ตัดแบ่งเปนผืนต่อไป

03 การจูง 06 การเก็บตะกอ 09 การตัด

เมือตังหลอดเสรจ็ เรยี บฤรอ้ ย เมือผ่านขันตอนการหวี เมือผ้าออกจากม้วนแล้วก็
แล้ว ก็เข้าสู่ขันตอนของการจูง เรยี บรอ้ ยแล้ว ก็จะทําการ ทําการตัดตามขนาดแบ่งเปน
ด้ายจุดประสงค์ก็ เพือใหไ้ ด้ เก็บตะกอ เพือเตรยี มพรอ้ ม ผืนละเท่ากัน
ความยาวและขนาดของ ความ ในขันตอนของการทอต่อไป
กว้างของด้ายตามทีเรา
ต้องการ 15

ภาพผลิตภัณฑ์
ทีได้จากผา้ ขาวมา้

กล่มุ ทอผ้าขาวมา้ หนองเครอื บุญ

16

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

17

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

18

ผา้ ขาวมา้ ลายนาํ ไหล จงั หวดั ระนครศรอี ยุธยา

19

PRODUCTS

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ผ้ า ข า ว ม้ า

ห น อ ง เ ค รื อ บุ ญ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ข า ว ม้ า โ ด ย ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ข า ว ม้ า ห น อ ง เ ค รื อ บุ ญ

20

PRODUCT

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ข า ว ม้ า จ า ก ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ

ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหลลายทีขึนชือ
ข อ ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ
สามารถนาํ ผ้าขาวม้าไปตัดเสือและของใช้
ทัวไปได้ ราคาอยู่ประมาณ 300บาท ต่อผืน

ผ้าขาวม้าทัวไป

ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ ไ ด้ ท อ ผ้ า
ขาวม้าลายต่างๆนอกเหนือจากลายประจาํ
ท้องถินให้เลือกหลากหลาย
โดยขายผืนละ 200 บาท

กระเปา

ก ร ะ เ ป า ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ ไ ด้
ผลิตไว้หลากหลายสไตล์ตังแต่กระเปาถือ
กระเปาสะพาย และกระเปาตัง

21

เสือ

เสือทีนาํ ผ้าขาวม้าหนองเครือบุญมีตังแต่
ชุดลําลองสวมใส่สบาย ชุดออกงานสาํ หรับ
สตรี และชุดอีกหลายๆสไตล์ มีให้เลือก
มากมายทังใช้ผ้าขาวม้าทัวไปและผ้าขาวม้า
ลายนาํ ไหลในการตัดเย็บ

หมวก

หมวกผ้าขาวม้าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชย
แ ต่ ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ ไ ด้ ตั ด เ ย็ บ
ให้ทันสมัย โดยใช้ทรงทีกําลังเปนทีนิยม
เช่น หมวกแก๊ป หมวกบักเก็ต และคาดว่าใน
อนาคตจะมีการพัฒนาเพิม

ตุ๊กตา

ตุ๊กตาขาวม้า เปนอีกหนึงทางเลือกของผู้
ปกครองทีสามารถเลือกซือให้ลุกหลานได้
เ พ ร า ะ ท า ง ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ข า ว ม้ า ห น อ ง เ ค ร ือ บุ ญ
ได้คัดสรรผ้าและกรรมวิธีการตัดเย็บให้
ปลอดภัยแก่เด็กอีกด้วย

22

ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

PA-KAO-MA
ผ้าขาวม้าลายนาํ ไหล

23

24

25

26

Beret hat

ห ม ว ก เ บ เ ร่ ต์ ที ทํา โ ด ย ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า ล า ย นาํ ไ ห ล

27

2829

30

Concept

ทั น ส มั ย ค ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย

แนวคิด ชุดทีไดพ้ ฒั นาผลิตภัณฑ์ลายนาํ ไหลนนั ไดแ้ รงบนั ดาลใจจากเสอื ผา้ ที
วยั รุน่ คนรนุ่ ใหมใ่ หค้ วามนยิ มในปจจุบนั โดยผพู้ ฒั นาได้นําแฟชนั ทางตะวนั ตก
กับแฟชนั ตะวนั ออกมาผสมผสานกับผา้ ไทยทีคนไทยรูจ้ กั กันดีในชอื
“ผา้ ขาวมา้ ” และผพู้ ฒั นาไดเ้ ลือกผา้ ขาวมา้ ของจงั หวดั พระนครศรอี ยุธยามา
พฒั นาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซงึ ใชผ้ า้ ขาวมา้ ลายนําไหล ลายขนึ ชอื ของกล่มุ
ทอผา้ ขาวมา้ หนองเครอื บุญ และได้รบั รางวลั สดุ ยอด 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์
5ดาว ประจาํ ป 2559 มาพฒั นาในงานนี

31

ผ้าขาวม้า

“ เ มื อ ก ล่ า ว ถึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย
‘ ผ้ า ข า ว ม้ า ’ นั น คื อ ห นึ ง ใ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ อ ยู่ กั บ ค น ไ ท ย ม า

ทุ ก ยุ ค ทุ ก ส มั ย

เ กื อ บ ทุ ก บ้ า น เ กื อ บ ทุ ก ท้ อ ง ถิ น จ ะ ต้ อ ง มี ติ ด บ้ า น มี ไ ว้ ใ ช้
ทํา ใ ห้ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ด้ ขึ น ชื อ ว่ า เ ป น ผ้ า ส า ร พั ด สิ ง

แ ต่ คุ ณ อ า จ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า
ป จ จุ บั น ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย เ ริม มี ค น ใ ห้ค ว า ม ส น ใ จ น้ อ ย ล ง

  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น รุ่น ใ ห ม่
ซึง ป ญ ห า นี ทํา ใ ห้ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ว่ า
ค น รุ่น ใ ห ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า เ ข้ า ม า ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จาํ วั น ไ ด้
  โ ด ย ใ ห้เ ห็น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ผ้ า ข า ว ม้ า ไ ท ย ที ไ ม่ เ ค ย ห ยุ ด นิ ง ”


Click to View FlipBook Version