The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maurine.nante, 2019-12-14 06:51:21

DSKP Matematik Tahun 1

DSKP Matematik Tahun 1

Keywords: DSKP

KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIA

kurikulum standard sekolah rendah

Matematik

DokumenStandardKurikulum danPentaksiran

TAHUN1Tahun 1

iii

Cetakan Pertama 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
ISBN: 978-967-420-104-3

iii

KANDUNGAN

Rukun Negara ........................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ............................................................................................................................ vi
Kata Pengantar ......................................................................................................................................................... vii
Pendahuluan ............................................................................................................................................................. 1
Matlamat ................................................................................................................................................................... 2
Objektif ...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ...................................................................................................... 3
Fokus ........................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21 ............................................................................................................................................ 15
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ................................................................................................................................. 16
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................... 17
Elemen Merentas Kurikulum ..................................................................................................................................... 20
Pentaksiran ............................................................................................................................................................... 23
Organisasi Kandungan ............................................................................................................................................. 32

Nombor Bulat Hingga 100 ............................................................................................................................... 35
Operasi Asas ................................................................................................................................................... 39
Pecahan .......................................................................................................................................................... 43
Wang ............................................................................................................................................................... 47
Masa dan Waktu ............................................................................................................................................. 51
Ukuran dan Sukatan ........................................................................................................................................ 55
Ruang …..……………………………………………………………………………………………………………….. 59
Pengurusan Data .……………………………………………………………………………………………………… 63

iii

iii

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

viii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viii

KATA PENGANTAR Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Pendidikan Kebangsaan.
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata Kebangsaan.
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan Pengarah
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 Bahagian Pembangunan Kurikulum.

vii

vii

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia bertujuan membangun potensi individu Pendidikan Kebangsaan serta memastikan kurikulum sentiasa
melalui pendidikan berkualiti dengan cara menyediakan relevan.
generasi yang berkeupayaan berfikir dan warga negara
beriltizam. KPM secara berterusan menyemak kurikulum bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata
memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan Matematik ini diolah dan disusun semula. Penyusunan semula
murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk ini mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat
menghadapi cabaran semasa dan masa depan. seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan
keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran
Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang- Matematik kepada murid yang mempunyai latar belakang dan
kurangnya enam tahun pendidikan asas di sekolah rendah dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran
lima tahun di sekolah menengah. Matematik merupakan mata tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu,
pelajaran teras yang harus dilalui oleh semua murid yang membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi
mengikuti sistem pendidikan kebangsaan. serta menangani perubahan dan cabaran masa depan.

Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid
supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam melaksanakan tugasan kreatif dan mengalami keseronokan dan
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat teruja apabila mengetahui sesuatu yang baru. Pengalaman
Matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak
bermakna dan mencabar pemikiran. Dengan sebab itu murid mempelajari Matematik di luar bilik darjah dan di peringkat
matematik ialah antara bidang yang terpenting dalam sebarang pengajian yang lebih tinggi.
usaha pembinaan insan. Berasaskan kepada Falsafah

1

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

MATLAMAT Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan
dan Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian.
Kurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah bertujuan 4. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea
membentuk individu yang berfikrah matematik iaitu membina matematik, di antara bidang matematik dengan bidang
pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas lain dan dengan kehidupan harian.
dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan 5. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan
berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam 6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik
kehidupan seharian dalam menyelesaikan masalah dan untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada
membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.
berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, 7. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif, inovatif,
selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan menaakul dan membuat penerokaan secara matematik
cabaran abad ke-21. dalam kehidupan harian.
8. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan
OBJEKTIF idea matematik dan perkaitannya.
9. Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Matematik bertujuan 10. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara
membolehkan murid mencapai objektif berikut: efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep
1. Membentuk fikrah matematik. dan mengaplikasi ilmu matematik.
2. Membentuk pemahaman dan mengaplikasi konsep dan

kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
3. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas

tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan

2

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama Rajah 1.
yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.

Komunikasi Kerohanian, Sikap
& Nilai
 Penggabungjalinan
kemahiran bahasa secara  Penghayatan amalan
lisan dan bukan lisan agama, kepercayaan,
semasa berinteraksi sikap dan nilai

Sains & Teknologi

 Penguasaan pengetahuan
sains, kemahiran dan sikap
saintifik

 Penguasaan pengetahuan
dan kemahiran matematik

 Penguasaan pengetahuan
dan kemahiran berasaskan
teknologi

Perkembangan Fizikal Keterampilan Diri Kemanusiaan
& Estetika
 Pemupukan kepimpinan  Penguasaan ilmu dan
 Perkembangan Jasmani dan sahsiah diri melalui amalan tentang
dan kesihatan untuk aktiviti kurikulum kemasyarakatan dan alam
kesejahteraan diri sekitar, negara dan global

 Pemupukan daya  Penghayatan semangat
imaginasi, bakat dan patriotisme dan perpaduan
apresiasi

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

FOKUS  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
Proses pengajaran dan pembelajaran matematik memberi  Perkaitan dan Algebra
keutamaan kepada penguasaan pengetahuan dan  Statistik dan
pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan
konsep, prinsip dan proses matematik yang dipelajari. Kebarangkalian
 Matematik Diskrit

Penekanan kepada aspek perkembangan pemikiran murid  Penyelesaian  Nilai matematik
secara matematik dibina dan dikembangkan melalui proses masalah  Nilai sejagat
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah,  Penaakulan
komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan dan
penggunaan teknologi dalam matematik.  Berkomunikasi

Kerangka kurikulum Matematik sepertimana yang secara Matematik
digambarkan dalam Rajah 2, merupakan asas penting kepada
pelaksanaan kurikulum Matematik di bilik darjah. Empat  Perwakilan
elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan
insan yang berfikrah matematik ialah:  Perkaitan  Kemahiran matematik
1. Bidang Pembelajaran;
2. Sikap dan Nilai;  Kemahiran menganalisis
3. Kemahiran Matematik; dan
4. Proses Matematik.  Kemahiran menyelesaikan masalah

 Kemahiran membuat penyelidikan

 Kemahiran berkomunikasi

 Kemahiran menggunakan teknologi


Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Rendah

Fikrah Matematik

Fikrah membawa pengertian dengan daya berfikir dan
pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah
matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan
untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik

4

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik ini merupakan Proses Matematik
murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan
memahami idea matematik serta mengaplikasikan secara Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik
bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik yang berkesan dan berfikrah adalah:
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai  Penyelesaian masalah;
matematik.  Penaakulan;
 Komunikasi secara matematik;
Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang  Perkaitan; dan
kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21  Perwakilan.
kerana kemampuan negara amat bergantung kepada modal Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan
insan yang mampu berfikir dan menjana idea. perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.

Bidang Pembelajaran 1. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam
pengajaran dan pembelajaran matematik. Justeru,
Kandungan matematik dirangkumkan mengikut lima bidang pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran
pembelajaran iaitu: penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi
1. Nombor dan Operasi; keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran
2. Sukatan dan Geometri; penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya
3. Perkaitan dan Algebra; supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah
4. Statistik dan Kebarangkalian; dan secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-
5. Matematik Diskret. langkah seperti berikut:

5

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

(i) Memahami dan mentafsirkan masalah; 2. Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
(ii) Merancang strategi penyelesaian; matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan
(iii) Melaksanakan strategi; dan pengertian tentang matematik lebih bermakna.
(iv) Menyemak refleksi. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat
dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid.
Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian Penaakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja
masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus kapasiti pemikiran logikal malah turut meningkatkan
diperluaskan penggunaannya. Antara strategi yang biasa kapasiti pemikiran kritis yang juga merupakan asas
digunakan ialah melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, kepada pemahaman matematik secara mendalam dan
membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem; bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harus dilatih
menggunakan algebra, mencuba kes lebih mudah, menaakul dan dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan
secara mantik, cuba jaya, membuat simulasi, bekerja ke konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa,
belakang serta menggunakan analogi. membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi
terhadap semua aktiviti matematik. Selain itu, guru perlu
Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang penting. menyediakan ruang dan peluang untuk perbincangan
Murid harus dilatih untuk membuat refleksi terhadap sesuatu matematik yang bukan sahaja engaging tetapi
penyelesaian masalah. Refleksi membolehkan murid melihat, membolehkan setiap murid terlibat dengan baik.
memahami dan menghargai perspektif dari sudut yang
berbeza di samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka Penaakulan boleh dilakukan secara induktif melalui aktiviti
terhadap sesuatu konsep yang dipelajari. matematik yang melibatkan pengenalpastian pola dan
membuat kesimpulan berdasarkan pola tersebut.

6

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Elemen penaakulan dalam pengajaran dan pembelajaran Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam
mengelakkan murid dari menganggap matematik sebagai memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui
hanya satu set prosedur atau algoritma yang perlu diikuti komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami
bagi mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada
konsep matematik yang sebenarnya. Penaakulan bukan secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan
saja mengubah paradigma murid dari sekadar belajar perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf, gambar
kepada berfikir, malah memberi pengupayaan intelektual rajah dan lain-lain), dapat membantu murid memahami dan
apabila murid dibimbing dan dilatih untuk membuat mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif.
konjektur, membuktikan konjektur, memberikan
penerangan logikal, menganalisa, menilai dan memberi Berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya, ibu
justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Latihan bapa, orang dewasa dan guru dapat membantu murid
sedemikian membentuk murid berkeyakinan dengan diri menggambarkan, menjelaskan dan memperkukuhkan idea
sendiri dan tabah selaras dengan hasrat untuk dan pemahaman matematik mereka. Bagi memastikan
membentuk pemikir matematik berkeupayaan tinggi. berlakunya proses penjanaan, perkongsian dan peningkatan
pemahaman, murid perlu diberi peluang untuk membahaskan
3. Komunikasi Secara Matematik dapat membantu murid idea matematik mereka secara analitis dan sistematik.
menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan sudut
matematik. Perkongsian pemahaman matematik secara pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman
penulisan dan lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu matematik dengan lebih baik.
bapa, murid akan dapat meningkatkan keyakinan diri dan
memudahkan guru memantau perkembangan kemahiran Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam
matematik mereka. matematik adalah keupayaan untuk memberikan penerangan
dengan efektif, memahami dan mengaplikasi notasi matematik

7

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

dengan betul. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan galakan untuk bertutur, membaca, menulis dan
simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu idea mendengar semasa pengajaran dan pembelajaran
matematik dapat dijelaskan dengan tepat. Komunikasi secara matematik, akan dapat berkomunikasi untuk mempelajari
matematik juga melibatkan penggunaan pelbagai media matematik dan belajar untuk berkomunikasi secara
seperti carta, graf, manipulatif, kalkulator, komputer dan lain- matematik.
lain. Murid seharusnya dapat menggunakan media yang 4. Perwakilan Matematik sering digunakan untuk mewakili
berbeza tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan dunia di mana kita hidup. Oleh yang sedemikian, mesti
menyelesaikan sesuatu masalah matematik. wujud keserupaan antara aspek-aspek dunia yang diwakili
dan aspek-aspek dunia yang mewakili. Hubungan abstrak
Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa antara dua dunia ini boleh digambarkan seperti berikut:
peka terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa
bercakap, bertanya soalan, menjawab soalan dan Rajah 3: Proses Perwakilan
menghuraikan pernyataan kepada rakan sekelas dan juga
guru. Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara
aktif dalam pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi
semasa melakukan aktiviti secara berpasangan, berkumpulan
atau memberi penerangan kepada seluruh kelas.

Penilaian terhadap keupayaan murid untuk berkomunikasi
secara matematik dengan berkesan perlu menunjukkan bukti
bahawa murid dapat menjana, menjelaskan dan berkongsi
idea matematik melalui pelbagai bentuk komunikasi dalam
pelbagai persekitaran. Murid yang sentiasa diberi peluang dan

8

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Perwakilan boleh dianggap sebagai fasilitator yang Perwakilan adalah perlu bagi pemahaman konsep dan
membolehkan perkaitan antara dunia sebenar dan dunia hubungan matematik murid. Perwakilan membenarkan
matematik. Formula, jadual, graf, persamaan dan sebagainya, murid mengkomunikasikan pendekatan, perdebatan dan
semua merupakan objek matematik yang digunakan untuk pemahaman matematik kepada diri mereka sendiri dan
mewakili pelbagai gagasan dan hubungan dunia sebenar. kepada orang lain. Perwakilan membenarkan murid untuk
mengenal hubungan antara konsep yang berkaitan dan
Perwakilan boleh didefinisikan sebagai “Sebarang tatarajah mengaplikasikan matematik kepada masalah yang realistik.
huruf, imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau
mewakilkan sesuatu yang lain”. Sistem perwakilan secara Perwakilan adalah satu komponen yang penting dalam
semula jadi terbahagi kepada dalaman dan luaran. Sistem perkembangan pemahaman secara matematik dan pemikiran
perwakilan dalaman adalah yang wujud di dalam fikiran kuantitatif. Tanpa perwakilan, matematik secara
seseorang individu manakala sistem perwakilan luaran adalah keseluruhannya adalah abstrak, sebahagian besarnya adalah
yang mudah dikongsi dengan dan dilihat oleh orang lain. falsafah dan barangkali tidak dapat didekati oleh sebahagian
Perwakilan dalaman terdiri daripada gagasan yang membantu besar daripada populasi. Dengan perwakilan, gagasan
dalam menggambarkan proses manusia mempelajari dan matematik boleh dibentuk model, hubungan penting boleh
menyelesaikan masalah dalam matematik dan perwakilan dihuraikan dan pemahaman dirangsang melalui satu
luaran terdiri daripada perkara seperti rajah, bahasa rasmi dan pembinaan dan urutan teliti bagi pengalaman dan pemerhatian
notasi lambang. Guna pelbagai perwakilan untuk yang sesuai.
menunjukkan satu konsep yang sama membantu bukan
sahaja mengembangkan pemahaman konsep yang lebih baik Murid harus membentuk dan meneroka idea matematik secara
tetapi juga mengukuhkan kebolehan seseorang murid mendalam melalui peluang dan pengalaman pembelajaran
menyelesaikan masalah. yang pelbagai. Kesedaran harus dipupuk dan dikembangkan

9

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

dalam kalangan murid bahawa idea matematik saling berkait 5. Perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat
dan matematik merupakan ilmu yang menyeluruh; bukan mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural serta
cebisan pengetahuan yang terasing. Dengan kesedaran dan dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya
kefahaman sedemikian, pengertian tentang idea matematik dan matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan
menjadi lebih bermakna dan seterusnya dapat meningkatkan meningkatkan kefahaman murid dan menjadikan
keupayaan murid untuk mengaplikasikan matematik. matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi mereka.

Peluang dan pengalaman pembelajaran pelbagai yang Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa
disediakan seharusnya melibatkan murid secara aktif dalam bidang diskrit seperti penghitungan, geometri, algebra,
pembelajaran matematik, membantu murid membentuk pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpa membuat
kefahaman mendalam tentang konsep matematik, dan kaitan antara bidang-bidang ini, murid akan belajar dan
membentuk pengertian yang lebih bermakna tentang idea mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara
matematik yang pelbagai. Berlandaskan kefahaman dan berasingan. Sebaliknya, dengan mengenali bagaimana
pengertian yang dibentuk, murid berupaya membuat perkaitan konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza
dan mengaplikasikan idea matematik, seterusnya menjadikan berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan
murid lebih yakin untuk meneroka dan mengaplikasikan dilihat dan dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang
matematik. Penggunaan bahan bantu mengajar, peralatan menyeluruh serta lebih mudah difahami. Apabila idea
teknologi dan pelaksanaan tugasan/amali/kerja projek matematik ini dikaitkan pula dengan pengalaman seharian
seharusnya dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih menyedari
disediakan untuk murid. kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan
matematik.

10

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Standard Proses Matematik
Berikut adalah standard proses yang perlu dicapai oleh murid melalui pelaksanaan kurikulum ini.

Jadual 1: Standard Proses

Penyelesaian Masalah Penaakulan Komunikasi Secara Perwakilan Perkaitan
Matematik
 Memahami masalah.  Mengenal  Menggambarkan idea  Mengenal pasti dan
 Mengorganisasi dan matematik menggunakan
 Mengekstrak maklumat penaakulan dan menggabungkan menggunakan pelbagai perkaitan antara
pemikiran matematik jenis perwakilan. idea matematik.
yang relevan dalan situasi  pembuktian sebagai melalui komunikasi
yang diberi dan menyusun asas matematik. untuk menjelas dan  Membuat interpretasi  Memahami
mengukuhkan daripada perwakilan bagaimana idea
maklumat secara Mengenal pola, kefahaman yang diberikan. matematik saling
matematik. berhubung dan
sistematik. struktur, dan  Memilih jenis disusun atur menjadi
 Mengkomunikasi perwakilan yang kesatuan yang padu.
kesamaan dalam pemikiran dan idea sesuai.
matematik secara  Mengaitkan idea
 Membuat semakan dan situasi dunia jelas dan yakin.  Menggunakan pelbagai matematik dengan
jenis perwakilan
refleksi bagi penyelesaian sebenar dan  Menggunakan matematik untuk: kehidupan harian
perwakilan simbolik. bahasa matematik o mempermudahkan dan bidang lain.
dan strategi yang untuk menyatakan idea matematik yang
 Memilih dan idea matematik kompleks.
digunakan. dengan tepat. o membantu dalam
menggunakan menyelesaikan
 Merancang pelbagai pelbagai jenis  Menganalisis dan masalah.
o membina model dan
strategi untuk penaakulan dan menilai pemikiran mentafsir fenomena
matematik.
menyelesaikan masalah. kaedah pembuktian. matematik dan o Membuat hubungan
antara pelbagai jenis
 Melaksanakan strategi  Membuat dan strategi orang lain. perwakilan.

mengikut rancangan yang menyiasat konjektur
matematik.
ditetapkan.
 Membina dan
 Menghasilkan menilai hujah

penyelesaian yang matematik dan bukti.

menepati kehendak  Membuat keputusan

masalah. dan menjustifikasi

 Membuat tafsiran keputusan yang
penyelesaian. dibuat.

11

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Kemahiran (iii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur;
(iv) Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik;
Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan
dipupuk dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan
dan membina, mengendali dan mentafsir data, manipulasi (v) Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia
aritmetik, manipulasi algebra, mengguna algoritma dan
menggunakan alat matematik dan Teknologi Maklumat dan fizikal.
Komunikasi (TMK).
2. Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan
Kemahiran matematik yang menyokong pembelajaran seperti berikut:
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah: Berfikir secara jelas;
 Kemahiran matematik (i) Memberi perhatian dan penelitian kepada setiap
 Kemahiran menganalisis aspek;
 Kemahiran menyelesaikan masalah (ii) Memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci;
 Kemahiran membuat penyelidikan (iii) Memahami penaakulan yang kompleks;
 Kemahiran berkomunikasi (iv) Mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik; dan
 Kemahiran menggunakan teknologi (v) Mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.

1. Kemahiran Matematik merujuk kepada keupayaan seperti 3. Kemahiran Menyelesaikan masalah merujuk kepada
berikut: keupayaan seperti berikut:
(i) Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan (i) Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal
mengaplikasikan penaakulan mantik; pasti isu utama permasalahan;
(ii) Menyatakan idea matematik secara jitu; (ii) Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan
mengeksplisitkan andaian yang dibuat;

12

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

(iii) Menyelesaikan masalah sukar dengan cara 6. Kemahiran Menggunakan Teknologi merujuk kepada
menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus; keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik
seperti abakus, kalkulator, komputer, perisian pendidikan,
(iv) Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang laman web di Internet dan pakej pembelajaran untuk:
berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama; (i) Membentuk dan memahami konsep matematik
dengan lebih mendalam;
(v) Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun (ii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur;
penyelesaian tidak ketara; dan (iii) Meneroka idea matematik; dan
(iv) Menyelesaikan masalah.
(vi) Meminta bantuan sekiranya memerlukan.

4. Kemahiran Membuat Penyelidikan merujuk kepada
keupayaan seperti berikut:
(i) Merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain;
(ii) Mengakses buku di perpustakaan;
(iii) Menggunakan pengkalan data;
(iv) Mendapatkan maklumat dari pelbagai individu; dan
(v) Berfikir.

5. Kemahiran Berkomunikasi merujuk kepada keupayaan
seperti berikut:
(i) Mendengar secara berkesan;
(ii) Menulis idea matematik secara tepat dan jelas;
(iii) Menulis esei dan pelaporan; dan
(iv) Membuat pembentangan.

13

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Nilai Pembentukan nilai melalui pengajaran dan pembelajaran
matematik juga seharusnya melibatkan unsur ketuhanan,
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui kepercayaan, minat, penghargaan, keyakinan, kecekapan dan
pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan ketabahan. Kepercayaan kepada kekuasaaan dan kebesaran
konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya diajar dan dipelajari tuhan pada asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam
secara implisit di dalam sesi pembelajaran. Nilai murni yang kurikulum ini. Perkaitan antara kandungan yang dipelajari
dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. dengan dunia sebenar mampu menampakkan dan
Penerapan nilai dan sikap dalam pengajaran dan mengesahkan lagi kebesaran dan kekuasaan pencipta alam
pembelajaran matematik bertujuan melahirkan insan yang semesta.
berketerampilan dari aspek pengetahuan dan kemahiran di
samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut
juga dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi kesesuaian tajuk untuk membolehkan murid menghayati
dan berkeperibadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. matematik dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan
murid terhadap matematik. Unsur sejarah ini boleh merupakan
Kurikulum ini menggunakan definisi nilai sebagai: peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau sejarah ringkas
1. Nilai pendidikan matematik; merujuk nilai dalam tentang sesuatu konsep atau simbol.

pengajaran dan pembelajaran matematik.
2. Nilai matematik; merujuk nilai dalam pengetahuan

matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-sifat
dalam pengetahuan matematik seperti rasional, objektif,
penguasaan, kemajuan, keterbukaan dan misteri.
3. Nilai teras; nilai murni sejagat yang diterapkan merentas
semua mata pelajaran.

14

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid Kerja masalah yang kompleks dan membuat
yang mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi Sepasukan keputusan yang beretika. Mereka
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan berfikir tentang pembelajaran dan diri
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Bersifat Ingin mereka sebagai pelajar. Mereka
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai Tahu menjana soalan dan bersifat terbuka
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam kepada perspektif, nilai dan tradisi
Jadual 2 supaya berupaya bersaing di peringkat global. individu dan masyarakat lain. Mereka
Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Matematik Sekolah berkeyakinan dan kreatif dalam
Rendah menyumbang kepada pemerolehan kemahiran abad menangani bidang pembelajaran yang
21 dalam kalangan murid. baru.

Jadual 2: Profil Murid Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang
PROFIL MURID PENERANGAN lain. Mereka mengalas tanggungjawab
Berdaya Tahan bersama serta menghormati dan
Mereka mampu menghadapi dan menghargai sumbangan yang diberikan
mengatasi kesukaran, mengatasi oleh setiap ahli pasukan. Mereka
cabaran dengan kebijaksanaan, memperoleh kemahiran interpersonal
keyakinan, toleransi, dan empati. melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan pasukan yang lebih baik.
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan Mereka membangunkan rasa ingin tahu
bertulis, menggunakan pelbagai media semula jadi untuk meneroka strategi
dan teknologi. dan idea baru. Mereka mempelajari
kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

15

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Bermaklumat kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
Penyayang/ komuniti. Mereka bertanggungjawab kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
Prihatin atas tindakan, akibat tindakan serta dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
Patriotik keputusan mereka. pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Mereka mendapatkan pengetahuan dan pemikiran seperti Jadual 3.
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan Tahap Pemikiran Penerangan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan,
etika / undang-undang berkaitan kemahiran, dan nilai dalam situasi
maklumat yang diperoleh. berlainan untuk melaksanakan sesuatu
perkara.
Mereka menunjukkan empati, belas
kasihan dan rasa hormat terhadap Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada
keperluan dan perasaan orang lain. bahagian kecil untuk memahami
Mereka komited untuk berkhidmat dengan lebih mendalam serta hubung
kepada masyarakat dan memastikan kait antara bahagian berkenaan.
kelestarian alam sekitar.
Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan
Mereka mempamerkan kasih sayang, menggunakan pengetahuan,
sokongan dan rasa hormat terhadap pengalaman, kemahiran, dan nilai
negara. serta memberi justifikasi.

Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

16

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
berfikir.

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan Pengajaran dan pembelajaran matematik yang baik menuntut
bukti yang munasabah. guru merancang aktiviti dengan teliti serta
menggabungjalinkan kepelbagaian strategi yang
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk membolehkan murid bukan sahaja memahami kandungan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai secara mendalam, malah dicabar untuk berfikir pada aras
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir yang lebih tinggi.
tidak mengikut kelaziman.
Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta,
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi yang
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. digunakan dalam pengajaran dan pengajaran matematik
memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan. Strategi yang
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan bersifat tradisonal kadang kala masih diperlukan apabila
berfokus untuk menyelesaikan masalah. mengajar konten yang berasaskan prosedural. Sebahagian
konten pula menuntut guru menyediakan aktiviti pembelajaran
yang membolehkan murid menemui konsep secara kendiri.

17

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Justeru, teknik penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi soalan, membuat refleksi dan seterusnya membentuk konsep
membolehkan murid menemui peraturan, pola ataupun sifat dan pengetahuan secara kendiri.
sesuatu konsep matematik.
Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan tugasan
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai, dalam bentuk pembentangan atau kerja projek perlu
pengintegrasian penggunaan TMK, dan penyelesaian masalah dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan
yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin dan untuk murid bagi menghasilkan murid yang berketerampilan
bukan rutin juga ditekankan dalam pengajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik
pembelajaran Matematik. Soalan bukan rutin yang dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian
memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan bagi mencapai di samping dapat membentuk kemahiran insaniah.
hasrat menghasilkan modal insan yang berfikrah, kreatif dan
inovatif, mampu bersaing dalam era globalisasi serta berupaya Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator
menghadapi cabaran abad ke-21. grafik, Internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran matematik bagi membantu
Kurikulum Standard Matematik memberi penekanan kepada murid membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu
kefahaman konseptual yang mendalam, kecekapan dalam konsep terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. Di
manipulasi, kebolehan menaakul dan berkomunikasi secara samping itu, guru perlu menggunakan kepelbagaian
matematik. Justeru pengajaran dan pembelajaran yang pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
dijalankan harus berteraskan kepada strategi pembelajaran pembelajaran kooperatif, pembelajaran masteri, pembelajaran
yang mengandungi unsur-unsur seperti inkuiri, penerokaan kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek
dan penyiasatan matematik. Guru perlu mereka bentuk dan sebagainya.
pengajaran dan pembelajaran yang memberi ruang dan
peluang bagi murid membuat konjektur, menaakul, bertanya

18

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Justeru, strategi perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua
pengajaran dan pembelajaran haruslah berpusatkan murid elemen ini bakal memberi sumbangan besar terhadap
bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara
kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Pendekatan amat memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar
dan strategi pembelajaran seperti inkuiri-penemuan, mampu bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan
penerokaan dan penyiasatan matematik serta aktiviti yang dinamik. Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana
berpusatkan murid dengan berbantukan alat matematik yang kepada pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi dalam
bersesuaian, tuntas dan berkesan dapat menjadikan kalangan rakyat.
pengalaman pembelajaran matematik menyeronokkan,
bermakna, berguna dan mencabar yang seterusnya akan Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling berkaitan.
membentuk kefahaman konsep yang mendalam. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan penghasilan idea,
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses
Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran menjana idea kreatif dalam konteks tertentu.Keupayaan
dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid yang kreativiti dan inovasi merupakan kemahiran yang boleh
mempunyai kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan dibentuk, diasah dan dipupuk dalam diri murid melalui
minat. Keterlibatan aktif murid dalam aktiviti yang bermakna pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Matematik ialah
dan mencabar yang direka bentuk khusus dengan keperluan sains pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang
mereka. Setiap murid perlu mempunyai peluang sama rata amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru,
dalam membentuk kefahaman konsep dan juga kecekapan matematik merupakan wadah dan pemangkin bagi
prosedural. Untuk itu guru harus teliti dalam menyediakan mengembangkan kemahiran kreatif dan inovatif murid melalui
ekosistem pembelajaran dan diskusi intelektual yang tugasan dan aktiviti yang sesuai.
memerlukan murid berkolaborasi dalam menyelesaikan
tugasan yang bermakna dan mencabar.

19

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Guru perlu mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
menggalakkan dan memupuk kreativiti dan inovasi. Antara Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
strategi yang boleh digunakan ialah melibatkan murid dalam yang diterapkan dalam proses p&p selain yang ditetapkan
aktiviti kognitif yang kompleks seperti: dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan
1. Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan rutin bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
yang memerlukan kepelbagian strategi penyelesaian semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK
masalah dan tahap pemikiran yang tinggi. adalah seperti berikut:
2. Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina
kefahaman konsep dan menyelesaikan masalah. 1. Bahasa
3. Membudayakan amalan yang membolehkan murid
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
yang pelbagai. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
4. Mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang
menyediakan ruang dan peluang untuk murid melakukan  Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek
matematik dan membentuk kefahaman melalui aktiviti sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
penerokaan dan penyiasatan berasaskan inkuiri. bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.
Kepelbagaian pendekatan dan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang lain seperti pembelajaran masteri, 2. Kelestarian Alam Sekitar
pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua
sebagainya perlu dilaksanakan mengikut keperluan dan mata pelajaran.
kesesuaian.

20

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk merangkumi empat perkara iaitu:
menghargai alam. o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
konsep yang berkaitan dengan sains dan
3. Nilai Murni teknologi);
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan kemahiran manipulatif tertentu);
mengamalkannya. o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, keselamatan); dan
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi o Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.
amalan dalam kehidupan harian.
5. Patriotisme
4. Sains Dan Teknologi  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
kalangan murid. mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat sebagai rakyat Malaysia
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.

21

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

6. Kreativiti Dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi  Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham dan kemahiran asas TMK yang dipelajari.
atau gabungan idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui dan menyeronokkan serta meningkatkan lagi kualiti
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. pembelajaran.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
untuk memastikan pembangunan modal insan yang meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
mampu menghadapi cabaran Abad 21. kandungan mata pelajaran.

 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
p&p.

7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p melalui
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke
pasaran.

22

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

PENTAKSIRAN melaksanakan pentaksiran yang holistik di samping membantu
memperbaiki kelemahan murid akan membentuk ekosistem
Pentaksiran atau penilaian adalah proses pengumpulan pembelajaran yang seimbang.
maklumat melalui pelbagai sumber seperti kerja rumah,
pembentangan, kerja projek, ujian dan sebagainya. Dalam usaha memastikan pentaksiran formatif membantu
Pentaksiran bertujuan sebagai kayu pengukur untuk menilai meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan, menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai cirri-ciri
menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping berikut:
menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru. 1. Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah

Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauhmana mereka
memberi maklum balas yang berguna kepada pihak memahami;
berkepentingan (stake holder) seperti pentadbir, guru, murid 2. Dalam bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap
dan ibu bapa/penjaga tentang perkembangan murid. Oleh itu aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio
penting bagi guru merekabentuk instrumen pentaksiran yang dan sebagainya;
sah, boleh dipercayai serta autentik. Maklumat yang dikumpul 3. Direkabentuk bagi membolehkan murid mempamerkan
melalui pentaksiran seharusnya membantu guru menentukan pelbagai keupayaan pembelajaran;
kekuatan dan kelemahan murid dalam mencapai sesuatu 4. Adil kepada semua murid; dan
standard kandungan. Maklumat yang dikumpul ini juga 5. Mengambilkira pelbagai aras kognitif .
seharusnya membantu guru mengadaptasi pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan keperluan dan kelemahan murid Keseluruhan elemen yang terdapat dalam Kerangka
mereka. Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang Kurikulum Matematik yang menyumbang kepada
dengan baik dan dijalankan secara berterusan sebagai pembentukan murid yang berfikrah adalah ditaksir sama ada
sebahagian daripada aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam secara langsung atau tidak langsung. Dokumen Standard

23

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Kurikulum dan Pentaksiran ini menggariskan tiga elemen yang pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara
perlu diambil kira dalam mentaksir dan seterusnya melapor lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Perlaporan
pencapaian murid bagi mencapai hasrat melahirkan individu pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan
yang berfikrah matematik: tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan murid
dan membantu mereka meningkatkan kemahiran.
1. Pentaksiran Kandungan pada umumnya ditaksir secara Kemahiran dan proses matematik adalah sebahagian
topikal serta perlu mengintegrasikan proses matematik dan daripada kandungan. Oleh itu kemahiran dan proses
kemahiran. Pentaksiran secara topikal beserta matematik diintegrasikan ke dalam pernyataan pencapaian
pengintegrasian proses dan kemahiran ini bertujuan kandungan sama ada berbentuk topikal atau pencapaian
melihat sejauh mana murid memahami standard secara keseluruhan.
kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik.
Kurikulum ini menggariskan standard kandungan yang 3. Pentaksiran Nilai - Elemen sikap dan nilai yang perlu
disusun mengikut bidang pembelajaran tertentu. Topik- dipamerkan dan diamalkan oleh murid juga ditaksir secara
topik yang disenaraikan disusun secara heirarki serta berterusan melalui media yang pelbagai seperti
menunjukkan perkembangan dari segi bidang pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara
pembelajaran. Guru perlu mentaksir murid secara holistik lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan
dan mengambil kira kepelbagaian elemen yang pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan
ditekankan. Rubrik pentaksiran topikal ini diletakkan pada tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan murid
akhir sesuatu topik bagi memudahkan guru. dan membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang
baik.
2. Kemahiran dan Proses - Elemen kemahiran dan proses
yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid ditaksir
secara berterusan melalui media yang pelbagai seperti

24

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Kerangka Standard Prestasi Melalui templet ini, proses pelaporan bagi menyampaikan
maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa
Pentaksiran merupakan kaedah yang digunakan dalam proses ke semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka
pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai seperti yang
dicapai. Pencapaian ini direkodkan melalui tamplet MS Excel dihasratkan dalam kurikulum dapat dilaksanakan kepada
yang disediakan (rajah 4). Proses merekod pencapaian murid pihak yang berkepentingan.
dilaksanakan berdasarkan Tahap Penguasaan yang telah
diperincikan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP).

Rajah 4: Tamplet MS Excel

25

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Tafsiran Tahap Penguasaan Jadual 5 menjelaskan tafsiran Tahap Penguasaan Secara
Umum.
Tahap Penguasaan ialah satu label yang digunakan untuk
menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki Jadual 5: Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum
digunakan bagi tujuan pelaporan individu.
TAHAP TAFSIRAN
Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain PENGUASAAN
merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi
memberi gambaran holistik tentang individu. Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan
1 kemahiran asas atau memberi respons terhadap
Secara mudah, kerangka standard prestasi ditunjukkan
berdasarkan Jadual 4. perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar
2 bentuk komunikasi atau menterjemah serta

menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Jadual 4: Kerangka Standard Prestasi

TAHAP TAFSIRAN Murid menggunakan pengetahuan untuk
PENGUASAAN 3 melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu

1 Tahu situasi.

2 Tahu dan Faham Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan
4 beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
sistematik.
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada
5 situasi baharu dengan mengikut prosedur atau
5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Terpuji secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan
Beradab Mithali kemahiran sedia ada untuk digunakan pada
6 situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

26

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Tafsiran Tahap Penguasaan Untuk Matematik 2. Kemahiran dan Proses Matematik
Terdapat 5 kemahiran dan proses yang memerlukan
Terdapat 3 kelompok yang perlu dinilai bagi menentukan pertimbangan setiap guru dalam menentukan tahap
tahap penguasaan murid sebagaimana berikut: penguasaan bagi kemahiran dan proses iaitu:
 Penyelesaian masalah;
1. Pengetahuan  Penaakulan;
 Komunikasi;
Terdapat 8 tajuk bagi Matematik Tahun Satu. Setiap tajuk  Perkaitan; dan
mempunyai tafsiran tahap penguasaan sendiri (Rujuk  Perwakilan.
DSKP Matematik Tahun 1, muka surat 35 hingga 65).
Umumnya, tafsiran tahap penguasaan pengetahuan
matematik secara keseluruhan berpandukan Jadual 6.

Jadual 6: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Jadual 7: Penyelesaian Masalah
Pengetahuan Matematik
TAHAP
TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Tahu pengetahuan asas matematik. 1 Boleh menyatakan langkah-langkah
1 penyelesaian masalah tanpa
2 Tahu dan faham pengetahuan asas melakukan proses penyelesaian.
matematik.
3 2 Boleh menyelesaikan masalah rutin
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik yang diberi dengan bimbingan.
4 bagi melakukan operasi asas matematik dan
penukaran asas. Boleh menyelesaikan masalah rutin
5 3 yang melibatkan satu langkah
Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi
melakukan langkah pengiraan dalam pengiraan tanpa bimbingan.
menyelesaikan masalah harian yang rutin.
4 Boleh menyelesaikan masalah rutin
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan yang lebih kompleks.
dan kemahiran matematik dalam
menyelesaikan masalah harian yang rutin Boleh menyelesaikan masalah rutin
dengan pelbagai strategi. 5 yang lebih kompleks dengan

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan menggunakan pelbagai strategi.
dan kemahiran matematik dalam
6 menyelesaikan masalah harian yang bukan 6 Boleh menyelesaikan masalah bukan
rutin secara kreatif dan inovatif. rutin secara kreatif dan inovatif.

27

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Jadual 8: Penaakulan Jadual 9: Komunikasi

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
Boleh menyatakan idea matematik secara
1 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti 1 lisan atau penulisan menggunakan simbol
matematik secara logik dengan bimbingan. matematik atau perwakilan visual.

2 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti Boleh menerangkan idea matematik
matematik secara logik tanpa bimbingan. 2 secara lisan atau penulisan menggunakan

Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat simbol matematik atau perwakilan visual.
3 bagi aktiviti matematik yang melibatkan
Boleh menggunakan laras bahasa, simbol
satu pengiraan. 3 matematik atau perwakilan visual yang

betul.

Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat Boleh menjelaskan idea matematik secara
4 bagi aktiviti matematik melibatkan lebih
4 sistematik dengan menggunakan laras
daripada satu pengiraan. bahasa, simbol matematik atau perwakilan

Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat visual yang betul.
5 bagi aktiviti matematik melibatkan
Boleh menjelaskan idea matematik secara
penyelesaian masalah rutin. sistematik dengan menggunakan laras
5 bahasa, simbol matematik atau perwakilan
Boleh menjelaskan justifikasi yang tepat visual yang betul bagi penyelesaian
masalah yang rutin.
6 bagi aktiviti matematik melibatkan
penyelesaian masalah bukan rutin secara
Boleh menjelaskan idea matematik secara
kreatif dan inovatif.
sistematik dengan menggunakan laras

6 bahasa, simbol matematik atau perwakilan
visual yang betul bagi penyelesaian

masalah yang bukan rutin secara kreatif

dan inovatif.

28

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Jadual 10: Perkaitan Jadual 11: Perwakilan

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Boleh membuat perkaitan kemahiran yang Boleh menggunakan perwakilan dengan
1 bimbingan.
1 dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan
harian dengan bimbingan.

Boleh membuat perkaitan kemahiran yang Boleh menggunakan perwakilan bagi

2 dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan 2 menunjukkan kefahaman matematik tanpa
harian tanpa bimbingan. bimbingan.

Boleh mengaitkan konsep dan prosedur Boleh menjelaskan konsep dan prosedur
3 bagi menyelesaikan ayat matematik.
3 matematik dengan menggunakan
perwakilan.

Boleh mengaitkan konsep dan prosedur Menggunakan perwakilan bagi
4 menyelesaikan masalah harian yang rutin.
4 bagi menyelesaikan masalah harian yang
rutin.

Boleh mengaitkan konsep dan prosedur Menggunakan pelbagai perwakilan bagi
bagi menyelesaikan masalah harian yang
5 rutin dengan menggunakan pelbagai 5 menyelesaikan masalah harian yang rutin
strategi. dengan pelbagai strategi.

Boleh mengaitkan konsep dan prosedur Menggunakan perwakilan bagi

6 bagi menyelesaikan masalah harian yang 6 menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin secara kreatif dan inovatif. bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

29

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

3. Sikap Dan Nilai Dalam Matematik Pelaporan Keseluruhan

Jadual 12: Sikap Dan Nilai Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi
menentukan tahap pencapaian murid di akhir sesi
TAHAP TAFSIRAN persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek kandungan,
PENGUASAAN kemahiran dan proses matematik yang ditekankan dalam
Murid dapat menyatakan salah satu kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk
1 item bagi sikap dan nilai dalam itu guru perlu menilai murid secara kolektif, keseluruhan dan
Matematik dengan bimbingan guru. holistik dengan mengambil kira semua aktiviti murid secara
berterusan melalui media yang pelbagai seperti pencapaian
Murid menjelaskan salah satu item dalam ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan,
2 bagi sikap dan nilai dalam matematik respon murid secara lisan, kerja berkumpulan projek dan
sebagainya. Justeru, kebergantungan guru kepada
dengan memberikan contoh yang kebijaksanaan professional juga diperlukan dalam
munasabah. menentukan gred akhir murid. Selain itu tugasan yang
pelbagai yang mengandungi elemen yang ditekankan dalam
Murid menunjukkan sikap dan nilai tafsiran umum ini harus dikembangkan dalam diri murid
3 dalam matematik bagi sesuatu situasi secara bersepadu dan merentas aktiviti pembelajaran.

dengan bimbingan guru.

Murid dapat mendemostrasikan sikap
4 dan nilai berkaitan matematik dalam

pelbagai situasi.

Murid sentiasa mengamalkan sikap
5 dan nilai berkaitan matematik dalam

proses pengajaran dan
pembelajaran.

Murid sentiasa mengamalkan sikap
dan nilai yang positif berkaitan
6 Matematik dalam kehidupan seharian
serta menjadi pembimbing dan
teladan kepada rakan lain.

30

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Jadual 13: Pelaporan Keseluruhan

TAHAP TAFSIRAN Murid berupaya:
PENGUASAAN
1. Menyelesaikan masalah rutin dalam

Murid boleh: kehidupan seharian.
1. Mengimbas kembali pengetahuan asas
4 2. Menggunakan kemahiran proses matematik
matematik. bagi menyelesaikan masalah rutin.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik
1 untuk mengimbas kembali pengetahuan 3. Murid dapat mendemonstrasikan sikap dan

asas matematik dengan bimbingan. nilai berkaitan matematik dalam pelbagai
3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap
situasi.
dan nilai dalam Matematik dengan
bimbingan. Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah rutin yang
Murid boleh:
kompleks dalam kehidupan seharian
1. Menerangkan pengetahuan asas dengan menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.
matematik. 5 2. Menggunakan kemahiran proses matematik
bagi menyelesaikan masalah rutin yang
2 2. Menggunakan kemahiran proses matematik kompleks.
untuk menerangkan pengetahuan asas 3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan
nilai berkaitan matematik dalam proses
matematik. pengajaran dan pembelajaran.

3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap

dan nilai dalam matematik. Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah harian yang bukan
Murid berupaya:
1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik. rutin.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik 2. Menggunakan kemahiran proses matematik
3 bagi mengaplikasi pengetahuan asas 6 bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan
matematik.
3. Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam nilai yang positif berkaitan Matematik dalam
kehidupan seharian serta menjadi
matematik bagi sesuatu situasi. pembimbing dan teladan kepada rakan lain.

31

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 14: Senarai Tajuk Peringkat Sekolah Rendah

Kurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah digubal Nombor Dan Operasi Sukatan dan Geometri
dengan memberi penekanan kepada Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat  Nombor Bulat  Masa dan Waktu
dilakukan oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam  Penambahan  Ukuran Panjang
bentuk modular yang dibahagikan kepada tajuk-tajuk  Penolakan  Jisim
berdasarkan bidang pembelajaran. Standard Prestasi tahap  Pendaraban  Isi Padu Cecair
perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan  Pembahagian  Ruang
standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam  Operasi Bergabung
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.  Pecahan Perkaitan Dan Algebra
 Perpuluhan
Kandungan bagi KSSR Matematik Sekolah Rendah adalah  Peratus  Koordinat
berdasarkan Bidang Pembelajaran sebagaimana berikut:  Wang  Nisbah dan Kadaran

Statistik Dan Matematik Diskrit
Kebarangkalian
Tiada di peringkat sekolah
 Pengurusan Data rendah
 Kebolehjadian

Standard Kurikulum Matematik Sekolah Rendah memberi
fokus kepada penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
Prestasi yang disusun dalam 3 lajur secara bersebelahan
seperti dalam Jadual 15.

32

Jadual 15: Organisasi DSKP KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Standard Standard Standard Prestasi Catatan
Kandungan Pembelajaran
Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara lain:
Penyataan Suatu penetapan Suatu set • Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard
spesifik tentang kriteria atau kriteria umum
perkara yang indikator kualiti yang Pembelajaran
murid patut pembelajaran menunjukkan • Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
ketahui dan dan pencapaian tahap-tahap • Maklumat atau nota berkaitan matematik bagi menyokong
boleh lakukan yang boleh prestasi yang
dalam suatu diukur bagi perlu murid kefahaman guru.
tempoh setiap standard pamerkan
persekolahan kandungan. sebagai tanda
merangkumi bahawa sesuatu
aspek perkara itu telah
pengetahuan, dikuasai murid
kemahiran dan (indicator of
nilai. success).

Standard Pembelajaran tidak menunjukkan langkah
pengajaran pembelajaran. Ini bertujuan memberi ruang dan
peluang diberikan kepada guru menggunakan kreativiti dalam
menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif untuk murid
membentuk konsep dan mengembangkan kemahiran, sikap
dan nilai dalam matematik.

33KSSR MATEMATIK TAHUN 1

BIDANG PEMBELAJARAN:

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK:

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

Objektif:
Membolehkan murid:
 Mengetahui, memahami dan mengaplikasi nombor bulat hingga 100.
 Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan

teknologi sewaktu mempelajari nombor bulat hingga 100.

35

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Kuantiti secara intuitif. 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui Banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama
perbandingan. banyak dan lebih atau kurang secara:
 kumpulan objek,
 padanan satu-satu,
 pola.

1.2 Nilai Nombor. 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100: Sifar diperkenalkan selepas memperkenalkan nombor
(i) Membilang objek dalam kumpulan. satu digit.
(ii) Menamakan nombor bagi Nombor 11 hingga 19 diperkenalkan sebagai 10 dan 1
hingga 10 dan 9.
kumpulan objek sebagai mewakili Menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga
kuantiti. sembilan.
(iii) Membandingkan kuantiti dua Menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor
kumpulan objek. dan abakus 4:1.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100: Menyatakan hubungannya ‘lebih daripada’ dan ‘kurang
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor daripada’.

yang diberi. Sebarang nombor yang terletak di antaranya, sebelum
(ii) Memadankan kumpulan objek dan selepas.

dengan nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
(iv) Menyusun kumpulan objek

mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.

1.3 Menulis nombor. 1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan Latih murid menulis dengan cara yang betul.
perkataan.

36

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.4 Kombinasi nombor. 1.4.1 Menyatakan kombinasi nombor satu 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 dan 3, 4 dan 4.
digit. Kombinasi melibatkan dua nombor.

1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor. Membilang satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian dan empat-empat secara tertib menaik dan menurun
dengan menggunakan pelbagai objek, gambar dan garis
nombor. nombor.

1.6 Nilai tempat. 1.6.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit Menggunakan pelbagai perwakilan nilai tempat dan

bagi sebarang nombor. abakus 4:1 bagi menyatakan nilai tempat dan nilai digit.

1.7 Menganggar. 1.7.1 Memberi anggaran bilangan objek Anggaran dibuat dengan menyatakan kuantiti berdasarkan
yang munasabah. set rujukan dan menggunakan perkataan ‘lebih kurang’,
‘kurang daripada’ dan ‘lebih daripada’.
1.8 Membundarkan nombor. 1.8.1 Membundarkan nombor bulat kepada
puluh terdekat. Pembundaran boleh dilakukan dengan menggunakan
garis nombor.

1.9 Pola nombor. 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor
1.10 Penyelesaian masalah 1.9.2 yang diberi.
Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.

1.10.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan situasi harian.

37

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100.

2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib.
Menganggar dan membundar sebarang nombor.

3
Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

38

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

BIDANG PEMBELAJARAN:

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK:

2.0 OPERASI ASAS

Objektif:
Membolehkan murid:
 Memahami dan mengaplikasi konsep dan prosedur kemahiran bagi operasi tambah

dan tolak.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah.
 Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan

teknologi bagi mempelajari operasi asas.
 Menggunakan laras bahasa matematik yang betul sewaktu melakukan proses

penambahan dan penolakan.

39

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
2.0 OPERASI ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Konsep tambah dan 2.1.1 Menggguna dan mempelbagaikan Wujudkan situasi yang membawa maksud tambah, tolak
tolak. perbendaharaan kata yang relevan dan sama dengan.
2.1.2 dalam konteks tambah dan tolak.
2.2 Tambah dalam 2.1.3 Memperkenalkan simbol bagi tambah, Menyebut jumlah dua nombor seperti 6 dan 3 ialah 9, 1
lingkungan 100. tolak dan sama dengan. dan 4 ialah 5
Menggunakan simbol tambah, tolak dan
2.3 Tolak dalam lingkungan sama dengan bagi menulis ayat
100. matematik berdasarkan situasi yang
diberi.

2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah
dalam lingkungan 100. Menggunakan pelbagai strategi bagi membina dan
menyatakan fakta asas tambah.
Gunakan objek, gambar, garis nombor, abakus 4:1 dan
pengiraan secara mental untuk mewakilkan pengiraan
tambah.

2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas. Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan
Menggunakan pelbagai strategi bagi membina dan
100. menyatakan fakta asas tolak.

Menggunakan objek, gambar, garis nombor, abakus 4:1
dan pengiraan secara mental untuk mewakilkan
pengiraan tolak.

40


Click to View FlipBook Version