The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paiboonly11, 2022-05-06 03:05:36

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

คำนำ

สำนักงานคลังจงั หวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานคลังเขต 4 กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง
มบี ทบาทและภารกิจหลักตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของกรมกรมบัญชกี ลาง ในการสนับสนุนให้ความรู้ ประชุม
ชแี้ จง ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารอื ประเมนิ ผล รวมทัง้ สนบั สนุนและใหค้ วามช่วยเหลือทางวชิ าการแก่หนว่ ยงานภาครัฐ
และองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่นในเรอ่ื งบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบยี บการเงิน การคลัง และการพสั ดุ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด รวมทั้ง
งานนโยบายของรฐั บาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ที่ผ่านมา
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรมบัญชีกลาง
รวมถึงงานตามนโยบายของรัฐบาลอยา่ งเตม็ ความรู้ความสามารถ ทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา โดยได้รับ
ความรว่ มมือจากบุคลากรสำนักงานคลงั จังหวดั มหาสารคามเปน็ อย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคลังจงั หวัดมหาสารคาม
29 เมษายน 2565

สารบญั หนา้

เรอื่ ง 1
2
โครงสรา้ งองคก์ ร 3
ผลการดำเนนิ งานของฝา่ ยบรหิ ารทวั่ ไป 3
1. งบประมาณ การเงนิ การบญั ชี และการพสั ดุ 4
4
1.1 งบประมาณ 4
1.2 การเงนิ และบญั ชี 5
6
1.2.1 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 7
1.2.2 รายงานการเบกิ จา่ ยเงินของสำนักงานคลังจงั หวดั มหาสารคาม 7
1.2.3 รายงานดา้ นการจดั ซ้ือจัดจา้ ง 8
2. งานสารบรรณ
3. ออกหนังสอื รับรองบำเหน็จค้ำประกัน (e-Pension) 9
4. งานประชาสัมพนั ธ์ 10
5. งานนวัตกรรม 10
11
ผลการดำเนนิ งานของกลมุ่ งานวชิ าการ
1. การใหค้ ำปรกึ ษาดา้ นการเงิน การคลงั และเศรษฐกิจภาครัฐ 12
2. การอนุมตั ลิ งทะเบียนใช้งานในระบบ e-GP 13
3. การดำเนินงานโครงการความโปรง่ ใสในการก่อสรา้ งภาครฐั (Cost)
4. การจดั ทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในจงั หวัดมหาสารคาม 13

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 13
5. การพัฒนาบคุ ลากรด้านการคลงั และบญั ชีภาครัฐ 15

5.1 จดั ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณจังหวดั มหาสารคาม 17
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18
18
5.2 การพฒั นาบคุ ลากรภายในสำนกั งานคลงั จงั หวัดมหาสารคาม 19
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการ Klang Mahasarakham 19
Happy Work Place) 20

5.3 การจัดการความรู้ คำถาม-คำตอบสมุดบันทกึ ความรู้ (Knowledge Book)

ผลการดำเนนิ งานของกลมุ่ งานระบบการคลงั
1. การอนุมตั ิเอกสารขอเบิกเงนิ (ปลดบลอ็ ก)
2. การอนุมัติ ตรวจสอบ และเปลย่ี นแปลงข้อมลู หลักผ้ขู าย
3. สถติ จิ ำนวนรายการทธ่ี นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินของส่วนราชการ
4. ร้อยละของจำนวนรายการท่ี CJ กระทบยอดได้
5. ผลการเบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สารบญั

เรอื่ ง หนา้

6. การจัดทำรายงานบญั ชีภาครฐั 22

6.1 การจัดทำรายงานการเงินรวมของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22

6.2 เกณฑก์ ารประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานดา้ นบัญชี 23

7. การควบคมุ ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและการบนั ทึกการลด/

ล้างยอดลูกหนีเ้ งนิ ทดรองราชการเพ่ือชว่ ยเหลอื ผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณฉี ุกเฉิน 24

7.1 การดำเนินการตั้งวงเงินทดรองภัยพบิ ตั ฉิ ุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24

7.2 การดำเนนิ การลา้ งเงินทดรองภัยพิบัติกรณฉี กุ เฉินในระบบ GFMIS 27

7.3 การตรวจสอบใบสำคัญชดใชเ้ งนิ ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั พิบตั ิกรณีฉุกเฉนิ 28

ผลการดำเนนิ งานของกลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั 31
1. ดา้ นสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ในการเป็นศูนยข์ ้อมลู สารสนเทศ
32
ดา้ นเศรษฐกิจการคลัง 33
2. ภารกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล 33

2.1 ด้านการสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง 36
2.2 ดา้ นผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เงนิ งบประมาณค่าใช้จ่าย 37

สนับสนนุ การดำเนนิ ภารกจิ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 38
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 39
3. การจำหน่ายสลากกนิ แบง่ รัฐบาลให้แกต่ ัวแทนจำหนา่ ยประเภทบุคคลทั่วไป
4. การตรวจสอบสตอ๊ กข้าวของผู้เข้ารว่ มโครงการการชดเชยดอกเบี้ยใหผ้ ปู้ ระกอบการ 39
คา้ ขา้ วในการเกบ็ สต๊อก ปีการผลติ 2564/2565
5. การดำเนินงานโครงการ "คนละครง่ึ " เฟส 3
6. การดำเนนิ การเกย่ี วกับการร้องเรียน/รอ้ งทุกข์ และดำเนินการทางกฎหมาย
ตามโครงการของรฐั บาล

ผลการดำเนนิ งานตามนโยบายรฐั บาล/กระทรวงการคลงั /กรมบญั ชกี ลาง/จังหวดั และอน่ื ๆ 40
1. นโยบายกระทรวงการคลงั 41
41
1.1 การดำเนนิ งานดา้ นบัตรสวสั ดิการแห่งรัฐ 41
2. นโยบายกรมบญั ชีกลาง 41
42
2.1 การตรวจสอบเครอื่ งมือ เครอ่ื งจกั รและอุปกรณก์ ารกอ่ สรา้ ง
2.2 โครงการกองทนุ ส่ิงแวดล้อม

สารบญั

เรอ่ื ง หน้า

3. นโยบายจังหวัด 43
3.1 โครงการปกปอ้ งและเชดิ ชสู ถาบนั พระมหากษัตริย์ และหนว่ ยบำบดั ทุกข์
บำรงุ สุข สรา้ งรอยยิม้ ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จงั หวดั เคลื่อนที่) 43
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 43
3.2 บัญชีกองทนุ สวสั ดกิ ารจงั หวัดมหาสารคาม 43

4. อน่ื ๆ 43
4.1 การรบั รองมาตรฐานศนู ย์ราชการสะดวก 44
(Government Easy Contact Center: GECC)
4.2 ศนู ย์ข้อมูลขา่ วสารของราชการโดดเดน่ ปี 2564

ภาคผนวก 50
1. การลงพ้นื ท่ตี รวจสอบโครงการความโปรง่ ใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 51
2. การพัฒนาบุคลากรภายในสำนกั งานคลังจังหวดั มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
52
-โครงการ Klang Mahasarakham Happy Work Place 92
3. การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 95
4. การสนบั สนนุ ภารกจิ กระทรวงการคลัง
95
- การดำเนนิ งานเกี่ยวกับการขบั เคล่ือนนโยบายของกระทรวงการคลัง 98
ในพืน้ ทจ่ี ังหวดั ผ่านคณะผบู้ รหิ ารการคลงั ประจำจังหวัด (คบจ.) 98
5. การดำเนนิ งานตามนโยบายรฐั บาล/กระทรวงการคลัง/กรมบัญชกี ลาง/จงั หวดั และอน่ื ๆ 104
- การตรวจสอบเคร่อื งมือ เครือ่ งจักรและอปุ กรณ์ก่อสร้าง
- โครงการกองทนุ สิง่ แวดล้อม

โครงสร้างองค์กรของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวจารพุ ร ตามกลาง
คลงั จังหวัดมหาสารคาม

ฝา่ ยบริหารทัว่ ไป กลุม่ งานวชิ าการ กล่มุ งานระบบการคลัง กลมุ่ งานนโยบาย
และเศรษฐกจิ จังหวัด

นางรำเพียง รัตนพลแสน นางสาวกหุ ลาบ หาวิเชยี ร นางประภาพรรณ กณั ทวงษ์ นางสาวฉนั ทนา รางแดง
เจา้ พนกั งานการคลังชำนาญงาน นักวชิ าการคลงั ชำนาญการพเิ ศษ นกั วชิ าการคลงั ชำนาญการพเิ ศษ นกั วชิ าการคลังชำนาญการ

นางอญั ชลี รตั นเรอื งเดช นายไพบลู ย์ ปะวะเสนะ นางณัฐชยา บญุ วรรณ นางสาวธนาภา ทรงอาจ
เจา้ หน้าท่ีการคลงั นกั วชิ าการคลงั ชำนาญการ นกั วชิ าการคลงั ชำนาญการ
นักวชิ าการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ

นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง นางสาวอาภาวี ยมรัตน์ นางสุมาลี สรุ ะภา นางสาวรตั ตยิ า นารี
นักวชิ าการคลงั
นกั วชิ าการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนกั งานการคลงั ชำนาญงาน นักวิชาการคลงั

นายอภชิ ยั นามมงุ คณุ นางสาวอารยิ า เงาสมุ าตย์ นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง นายพิชเญนทร์ พนมคณุ
พนักงานขับรถยนต์ นักวชิ าการคลงั ปฏิบัติการ
เจ้าพนกั งานการคลงั ปฏบิ ัติงาน นกั วชิ าการคลัง
นางละมดุ กองทอง
พนกั งานทำความสะอาด นายวชั รพล สนุ ทรพนิ จิ เพศ: ชาย 4 คน หญิง 15 คน
นักวชิ าการคลังปฏบิ ตั กิ าร ระดบั การศกึ ษา: ป.โท 7 คน

ป.ตรี 10 คน
ตำ่ กวา่ ป.ตรี 2 คน

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ผลการดำเนินงานของฝา่ ยบรหิ ารท่ัวไป

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๒

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

1. งบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการพสั ดุ

1.1 งบประมาณ
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมจำนวน 1,964,975.50 บาท โดยมผี ลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 - 2/2565 ต้ังแต่วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มนี าคม 2565 ดังนี้

รายการ งบประมาณท่ี เบกิ จา่ ย ใบสง่ั ซอ้ื /สญั ญา งบคงเหลอื
ไดร้ บั

1. งบดำเนนิ งาน 271,775.50 263,985.21 - 7,790.29

1.1 ค่าตอบแทน 7,560.00 - - 7,560.00

1.2 คา่ ใชส้ อย 156,094.00 192,498.55 - -36,404.55

1.3 คา่ วสั ดุ 29,281.50 21,228.00 - 8,053.50

1.4 ค่าสาธารณปู โภค 78,840.00 50,258.66 - 28,581.34

1.5 คา่ เงินสบสมกองทนุ - -- -
ทดแทนประกันสังคม

2. งบรายจา่ ยอน่ื 44,200.00 24,479.00 - 19,721.00

2.1 ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั เก็บ 44,200.00 24,479.00 - 19,721.00
ขอ้ มลู เศรษฐกจิ การคลัง

2.2 คา่ ใช้จา่ ยในการสมั มนา - -- -
และฝึกอบรม

2.3 คา่ ใชจ้ ่ายการดำเนนิ งาน - -- -
ระบบ GFMIS

3. งบลงทนุ 1,649,000.00 - 1,649,000.00 -

รวมงบประมาณทงั้ หมด 1,964,975.50 288,464.21 1,649,000.00 27,511.29

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

1.2 การเงนิ และบญั ชี
สำนักงานคลงั จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะส่วนราชการผู้เบกิ ได้ถือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบญั ชี

ให้ถูกตอ้ งตามระเบียบอย่างเคร่งครดั เพอ่ื ใหก้ ารปฏิบัติงานเป็นไปอยา่ งถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ ดงั นี้

1.2.1 รายงานฐานะเงนิ ทดรองราชการ
สรุปยอดเงนิ ทดรองราชการ
ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทดรองราชการรบั จากคลัง 7,415.00 40,000.00
เงินจ่าย: 2,525.00 9,940.00
30,060.00
ลูกหน้เี งินยมื 995.20
ใบสำคญั 29,064.80
เงินสดคงเหลือ:
เงินสดในมอื
เงินฝากธนาคาร

1.2.2 รายงานการเบิกจา่ ยเงนิ ของสำนกั งานคลงั จงั หวัดมหาสารคาม
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม บันทึกบัญชีโดยอาศัยการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน

ผ่านระบบ GFMIS Web Online ซึ่งสามารถออกรายงานทางด้านบัญชีได้แบบ Online real time
และมีการจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่ายควบคู่กันและจัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน ประจำไตรมาส
รายงานประจำปีจากระบบส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดส่งรายงาน
ทางดา้ นบญั ชี ดังน้ี

ลำดบั ชอื่ รายงาน ประจำป/ี ไตรมาส/เดอื น หนว่ ยงานทสี่ ง่ เลขทหี่ นงั สอื วนั ทส่ี ง่
ท่ี
1 รายงานการรับ-จ่ายเงนิ ไตรมาสท่ี 1 ประจำปี สำนักงานเลขานุการกรม มค0003/000009 5 ม.ค. 65
และเงินคงเหลอื นอก งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณฝากคลงั (31 ธ.ค. 64) 5 เม.ย. 65
รายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี สำนกั งานคลังเขต 4 มค0003/000193 2 พ.ย. 64
2 รายงานการประเมินผล งบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ธ.ค. 64
การปฏบิ ตั งิ านดา้ นบญั ชีฯ (31 ม.ี ค. 65) มค 0003/000855 5 ม.ค. 65
มค 0003/000907 3 ก.พ. 65
ตลุ าคม 2564 มค 0003/000007 3 มี.ค. 65
พฤศจกิ ายน 2564 มค 0003/000070 4 เม.ย. 65
ธันวาคม 2564 มค 0003/000131
มกราคม 2565 มค 0003/000181
กมุ ภาพันธ์ 2565
มนี าคม 2565

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๔

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ลำดบั ชอ่ื รายงาน ประจำป/ี ไตรมาส/เดอื น หนว่ ยงานทส่ี ง่ เลขทห่ี นงั สอื วนั ทสี่ ง่
ที่ สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
3 รายงานจากระบบ GFMIS ตลุ าคม 2564 มค 0003/000400 2 พ.ย. 64
ประจำเดือน พฤศจกิ ายน 2564 สำนักงานเลขานกุ าร มค 0003/000439 2 ธ.ค. 64
ธันวาคม 2564 มค 0003/000003 4 ม.ค. 65
4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงนิ มกราคม 2565 สำนักงานคลงั เขต 4 มค 0003/000059 1 ก.พ. 65
งบประมาณ กุมภาพันธ์ 2565 มค 0003/000094 2 ม.ี ค. 65
มีนาคม 2565 มค 0003/000131 4 เม.ย. 65
5 รายงานรายจ่ายจริงเงนิ ตลุ าคม 2564 มค 0003/000858 4 พ.ย. 64
ฝากค่าใชจ้ า่ ยเก็บภาษี พฤศจกิ ายน 2564 มค 0003/000903 2 ธ.ค. 64
ทอ้ งถน่ิ ประจำเดอื น ธนั วาคม 2564 มค 0003/000008 5 ม.ค. 65
มกราคม 2565 มค 0003/000069 3 ก.พ. 65
กมุ ภาพันธ์ 2565 มค 0003/000132 3 ม.ี ค. 65
มนี าคม 2565 มค 0003/000180 4 เม.ย. 65
ตลุ าคม 2564 มค 0003/000848 2 พ.ย. 64
พฤศจิกายน 2564 มค 0003/000901 2 ธ.ค. 64
ธนั วาคม 2564 มค 0003/000003 4 ม.ค. 65
มกราคม 2565 มค 0003/000065 1 ก.พ. 65
กมุ ภาพันธ์ 2565 มค 0003/000122 2 ม.ี ค. 65
มีนาคม 2565 มค 0003/000182 4 เม.ย. 65

1.2.3 รายงานด้านการจดั ซอื้ จดั จา้ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นค่าวัสดุ จำนวน 25 ครั้ง
วงเงินงบประมาณท่ีขออนุมตั ิ 125,132.55 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดหาวสั ดุของสำนักงานคลงั จังหวัด
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

(1) งบดำเนินงาน จำนวนครง้ั วงเงนิ ทข่ี ออนมุ ตั ิ วงเงนิ ทจ่ี ดั ซอ้ื จดั จา้ งจรงิ หมายเหตุ
เดอื น
2 - 2,330.55
ตุลาคม 2564 5 - 19,610.00
พฤศจิกายน 2564 5 - 10,405.00
ธันวาคม 2564 6 - 45,749.00
มกราคม 2565 2 - 1,732.00
กมุ ภาพันธ์ 2565 5 - 45,315.00
มนี าคม 2565 25 - 125,132.55

รวม

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๕

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

(2) งบลงทนุ วนั ทำ วนั สนิ้ สดุ ผล คงเหลอื คดิ เปน็
รายการ งบประมาณ วงเงนิ ตาม สญั ญา สญั ญา เบกิ จา่ ย 1,649,000.00 (%)
สญั ญา 31 100
มกราคม 9 -
ค่าซ่อมแซม 2,084,000.00 1,649,000.00 2565 กรกฎาคม
บ้านพกั 2565
ข้าราชการ
สำนักงาน
คลังจังหวัด
มหาสารคาม
หมายเหตุ สน้ิ สดุ อทุ ธรณ์ วนั ท่ี 18 มกราคม 2565

2. งานสารบรรณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่

31 มนี าคม 2565 สำนักงานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม มีสถิติการรบั – ส่งหนังสอื ภายในและภายนอก ดังนี้

ประเภทหนงั สอื

เดอื น ทะเบยี นรบั ทะเบยี นสง่ คำสง่ั

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก เวยี น สนง.คลงั จงั หวดั

ตุลาคม 2564 61 346 79 29 4 6 3

พฤศจิกายน 2564 111 396 60 42 7 6 -

ธนั วาคม 2564 109 349 64 46 5 8 2

มกราคม 2565 86 329 63 54 9 - 1

กุมภาพันธ์ 2565 69 298 58 37 14 3 1

มีนาคม 2565 76 381 54 42 18 2 1

รวม 512 2,099 378 250 57 25 8

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๖

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

3. ออกหนังสือรบั รองบำเหน็จค้ำประกนั (D-Pension)
จำนวนผู้ขอบำเหน็จค้ำประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1 - 2/2565 ต้ังแต่

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 355 ราย จำนวนเงิน 298,314,707.85 บาท
รายละเอยี ดดงั ตอ่ ไปน้ี

ประจำเดอื น จำนวน (ราย) จำนวนเงนิ (บาท)
ตุลาคม 2564 136 128,491,240.50
พฤศจิกายน 2564 87 74,510,584.10
ธันวาคม 2564 54 40,051,880.15
มกราคม 2565 12 10,565,138.55
กุมภาพันธ์ 2565 -
มนี าคม 2565 66 -
355 44,695,864.55
รวม 298,314,707.85

4. งานประชาสมั พนั ธ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1 - 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ท้ังส้นิ 10 ชอ่ งทาง จำนวน 3,008 คร้ัง ดังนี้

ชอ่ งทางการเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธข์ อ้ มลู ข่าวสาร และกจิ กรรมต่าง ๆ

บอร์ด ศนู ย์
ประชาสมั พนั ธ์
เดอื น Intranet FB Line Web IG twitter Youtube จลุ สาร ขอ้ มลู รวม

ขา่ วสาร 274
571
ต.ค. 64 34 34 34 34 34 34 34 2 - 34 795
พ.ย. 64 71 71 501
ธ.ค. 64 99 99 71 71 71 71 71 2 1 71 386
ม.ค. 65 65 65 481
ก.พ. 65 48 48 99 99 99 99 99 2 1 99
มี.ค. 65 60 60
65 65 65 61 61 0 1 53

48 48 48 48 48 1 1 48

60 60 60 60 60 0 1 60

รวม 377 377 377 377 377 373 373 7 5 365 3,008

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๗

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

5. งานนวตั กรรม

สำนกั งานคลังจังหวดั มหาสารคาม มกี ารจัดทำนวัตกรรมใหมๆ่ โดยการนำเทคโนโลยดี ิจิทลั มาปรับใช้
ในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว
และประหยัด พรอ้ มท้งั ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน ดงั นี้

ลำดับท่ี เรอื่ ง การดำเนนิ การ หมายเหตุ รางวลั ที่ไดร้ บั

1 ระบบ Mahasarakham ดำเนินการแล้ว กลุ่มงานวชิ าการ -

e-Consult

2 ระบบติดตามสถานการณ์ ดำเนนิ การแลว้ กล่มุ งานระบบการคลงั -

ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ของจงั หวดั มหาสารคาม

(www.mkn-mds.com)

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ - กลุ่มงานระบบการคลัง -

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

ดา้ นบัญชีภาครัฐของจงั หวัด

มหาสารคาม (MKN Accounting

Smart) แบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Google Meet

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๘

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการ

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๙

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

1. การให้คำปรกึ ษาดา้ นการเงนิ การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครฐั
จำนวนผู้มาใช้บริการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส

ที่ 1 - 2/2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 จำนวน 3,810 ราย รายละเอียด
ดงั ต่อไปนี้

ประจำเดือน ติดตอ่ ดว้ ย ตดิ ตอ่ ทาง Line Facebook e-Mail *อนื่ ๆ ช่องทาง รวม

ตนเอง (ราย) โทรศพั ท์ อืน่ ๆ

(ราย) เพม่ิ เตมิ

**

ตลุ าคม 2564 230 1,050 0 0 0 250 0 1,530

พฤศจกิ ายน 180 83 3 0 0 0 184 450
2564

ธันวาคม 2564 211 82 2 0 0 0 210 505

มกราคม 2565 110 60 8 0 0 16 207 401

กุมภาพันธ์ 126 59 0 0 0 0 167 352
2565

มนี าคม 2565 177 99 4 0 1 2 289 572

รวม 1,034 1,433 17 0 1 268 1,057 3,810

หมายเหตุ: * อ่นื ๆ (Website สำนักงาน Website ศูนยข์ ้อมลู ขา่ วสาร Youtube Twitter Instagram TikTok)
** อื่นๆ เพิ่มเติม (Line ส่วนตัว โทรศัพท์ส่วนตัว และ Facebook Messenger ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี

สำนกั งานคลังจงั หวัดมหาสารคาม)

2. การอนมุ ตั ลิ งทะเบยี นใชง้ านในระบบ e-GP

จำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสท่ี 1 - 2/2565 ต้งั แต่วันท่ี 1 ตลุ าคม 2564 ถึงวนั ท่ี 31 มนี าคม 2565 รายละเอยี ดดงั ตอ่ ไปนี้

ประจำเดอื น หัวหนา้ เจา้ หนา้ ทพี่ สั ดุ (ราย) ผคู้ า้ ภาครัฐ (ราย) หัวหนา้ สำนกั งาน (ราย)
ตุลาคม 2564 19 20 34
พฤศจกิ ายน 2564 49 23 68
ธันวาคม 2564 16 15 28
มกราคม 2565 15 10 1
กุมภาพันธ์ 2565 15 24 1
มีนาคม 2565 30 25 0
144 117 132
รวม

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๑๐

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

3. การดำเนินงานโครงการความโปรง่ ใสในการกอ่ สรา้ งภาครฐั (Cost)

ผลการดำเนนิ โครงการความโปร่งใสในการกอ่ สรา้ งภาครฐั (Cost) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสท่ี 1 - 2/2565 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มนี าคม 2565 รายละเอยี ดดงั ตอ่ ไปน้ี

โครงการ หนว่ ยงาน วงเงนิ (บาท) ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ

1. โครงการตอ่ เนอ่ื ง องคก์ ารบริหาร 5,200,000 ไตรมาสท่ี 1
จากปงี บประมาณ ส่วนตำบล แจ้งการดำเนินโครงการ
พ.ศ. 2564 หนองเหล็ก 12,000,000 ตอ่ เน่อื งจากปงี บประมาณ พ.ศ.
อำเภอโกสมุ พิสัย 2564 ของโครงการก่อสรา้ ง
โครงการกอ่ สร้าง จงั หวัด ภาครฐั (Cost) ทย่ี งั ดำเนินการ
ถนนลาดยางผิว Asphalt มหาสารคาม ไมแ่ ลว้ เสรจ็ ให้สำนักงานคลัง
Concrete สายบ้าน เขต 4 ทราบ ตามหนังสอื
วังขอนจกิ -ตำบลดอน สำนกั งานคลังจังหวดั มหาสารคาม
กลาง บ้านวงั ขอนจกิ ที่ กค 0003/192 ลงวนั ที่
หม่ทู ี่ 2 ตำบลหนอง 5 เมษายน 2565 ปจั จบุ นั
เหลก็ กว้าง 6 เมตร ผ้รู บั จา้ งดำเนินการงาน งวดที่ 1
ยาว 1,300 เมตร เรียบรอ้ ยแล้ว คงเหลืองานตเี สน้
หนา 0.04 เมตร และการวัดค่าของสีและแสงของเส้น
ไหล่ทางขา้ งละ 0.50 ถนนในงาน งวดที่ 2 และเมอ่ื วันที่
เมตร หรือมพี นื้ ท่ีไมน่ อ้ ย 28 มีนาคม 2565 คณะกรรมการ
กวา่ 7,800 ตารางเมตร ตรวจรับพสั ดุ ได้ลงพืน้ ทกี่ ่อสรา้ ง
เพ่ือเรง่ รัดและติดตามใหส้ ามารถ
2. โครงการกอ่ สรา้ ง เทศบาลเมอื ง ดำเนนิ การแลว้ เสร็จตามเง่ือนไข
ประจำปงี บประมาณ มหาสารคาม ของสัญญา ท้ังนี้ ความคบื หน้า
พ.ศ. 2565 ในการกอ่ สร้างตามแผนงาน
คิดเปน็ ร้อยละ 75
2.1 โครงการกอ่ สรา้ ง
อาคารศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ ไตรมาสท่ี 1
เทศบาลเมอื งมหาสารคาม แจง้ การคดั เลือกโครงการ
สำหรบั ดำเนินการกอ่ สร้าง กอ่ สรา้ งภาครฐั (Cost) ใหส้ ำนกั งาน
อาคารศนู ยพ์ ัฒนา คลังเขต 4 ทราบ ตามหนังสอื
เดก็ เลก็ เทศบาลเมอื ง สำนักงานคลังจงั หวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม ที่ กค 0003/192 ลงวนั ท่ี
จำนวน 1 หลัง มีพน้ื ท่ี 5 เมษายน 2565 ซึง่ ปจั จุบนั
อาคารรวมไม่นอ้ ยกว่า อยรู่ ะหวา่ ง ดำเนนิ การคำนวณ
1,000 ตารางเมตร ราคากลางในระบบการคำนวณ
ตามแบบแปลนเทศบาล ราคากลางงานกอ่ สรา้ งของทาง
เมอื งมหาสารคาม ราชการ

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๑๑

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

โครงการ หนว่ ยงาน วงเงนิ (บาท) ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ

2.2 โครงการปรบั ปรุง เทศบาลเมอื ง 10,735,000 ไตรมาสที่ 1
แจง้ การคัดเลอื กโครงการ
ตลาดสดเทศบาลเมือง มหาสารคาม ก่อสรา้ งภาครฐั (Cost) ใหส้ ำนกั งาน
คลังเขต 4 ทราบ ตามหนงั สือ
มหาสารคาม ประกอบด้วย สำนักงานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม
ที่ กค 0003/192 ลงวันที่
ปรบั ปรงุ พนื้ ตลาด 5 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจบุ นั
อยู่ระหว่างดำเนนิ การปรับปรงุ
รวมพน้ื ท่ีไม่น้อยกวา่ แก้ไข แบบแปลนก่อสรา้ ง
โครงการฯ
4,200 ตารางเมตร

ปรับปรุงแทน่ จำหนา่ ย

สินค้า ปรบั ปรุงระบบ

ระบายนำ้ บริเวณภายใน

และรอบอาคารตลาดสด

ปรับปรงุ ระบบไฟฟ้าแสง

สวา่ งภายในและโดยรอบ

อาคารตลาดสด ตาม

แบบแปลนเทศบาลเมอื ง

มหาสารคาม

4. การจดั ทำรายงานประเมนิ ผลการควบคมุ ภายในจังหวดั มหาสารคาม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 - 2/2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนั ท่ี 31 มีนาคม 2565
รายละเอยี ดดงั ต่อไปน้ี

ประจำเดือน ขัน้ ตอน/กจิ กรรม หนงั สือเชญิ ประชมุ
พฤศจิกายน 2564 ที่ มค 003/ว 19566 ลงวนั ที่
จัดประชมุ ชีแ้ จงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ ย 29 ตุลาคม 2564
ธันวาคม 2564 มาตรฐานและหลกั เกณฑ์ปฏบิ ตั กิ ารควบคุมภายใน
สำหรบั หนว่ ยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 (หนว่ ยงาน ที่ มค 003/ว 22473 ลงวนั ที่
มีนาคม 2565 ราชการสว่ นภูมภิ าค 33 หนว่ ย) 14 ธันวาคม 2564
มีนาคม 2565 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาพรวมส่วนราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือเสนอ ที่ มค 003/ว 4104 ลงวนั ที่
ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั มหาสารคามลงนาม (ภายใน 90 วัน 9 มีนาคม 2565
นับแตว่ ันส้ินปงี บประมาณ)
จดั ประชมุ คณะกรรมการพิจารณาการประเมนิ ผลการ ท่ี มค 003/ว 5219 ลงวันท่ี
ควบคมุ ภายในภาพรวมจงั หวัดมหาสารคาม (ส่วนราชการ 25 มีนาคม 2565
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ )
จัดสง่ รายงานการประเมนิ ผลการควบคมุ ภายในภาพรวม
จงั หวดั มหาสารคามให้กระทรวงการคลังภายใน 180 วนั
นบั แตว่ นั สิน้ ปงี บประมาณ (สง่ ภายใน 29 มนี าคม
2565)

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๑๒

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

5. การพฒั นาบุคลากรดา้ นการคลงั และบญั ชภี าครฐั

5.1 จดั ทำโครงการเพ่ิมประสทิ ธภิ าพการเบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณจงั หวดั มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

จังหวัดมหาสารคามอนมุ ตั ิโครงการวนั ที่ 16 มนี าคม 2565 มีกิจกรรมดำเนินการดงั นี้
5.1.1 ด้านการพัฒนาบคุ ลากร

- กิจกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และหนงั สือเวยี นท่ีเกยี่ วขอ้ งสำหรบั เจา้ หน้าท่ีผปู้ ฏิบัตงิ านของสว่ นราชการ งบประมาณ 51,300 บาท

- กจิ กรรมการจัดฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการดา้ นการจดั ซอื้ จัดจ้างภาครฐั ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิ ส์
(Electronic Government Procurement : e–GP) สำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ งบประมาณ
50,100 บาท

5.1.2 ดา้ นการเรง่ รดั เบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณ
- กิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

และแก้ไขปญั หาอปุ สรรคทเ่ี กดิ ข้นึ จากการดำเนนิ งานของหน่วยงาน งบประมาณ 22,530 บาท

5.2 การพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ Klang Mahasarakham Happy Work Place ประกอบด้วย 8 กจิ กรรม

ลำดบั กจิ กรรม รายละเอยี ด หมายเหตุ

1 Happy body สขุ ภาพดี คลายเครยี ดจากการทำงานด้วยกจิ กรรม อยา่ งน้อย 3 วัน /
ออกกำลงั กายรว่ มกัน สปั ดาห์

2 Happy Relax รจู้ ักผอ่ นคลาย - กิจกรรมพักผ่อนเพือ่ สรา้ งความบนั เทิง - เดือนละ 1 ครัง้
ใหก้ ับบคุ ลากรในหนว่ ยงาน ทำกิจกรรม เวลา12.00ถึง13.00น.
ทีช่ อบ เช่น M0uth กบั Klang รบั ประทาน
อาหารร่วมกัน
- จัดกิจกรรมปลูกและดแู ลตน้ ไมท้ ปี่ ลูก - สปั ดาหล์ ะ 1 วนั
รอบบรเิ วณบา้ นพัก

3 Happy Heart การมีน้ำใจ - สรา้ งความสขุ สร้างขวญั กำลังใจ - วันเกิดของบุคลากร
เชน่ มีของขวัญวันเกิด เคก้ ของสำนักงาน
และรว่ มรับประทานอาหาร คลังจังหวัด
(ตามทะเบยี นวันเกดิ
บุคลากร)
- มอบสิง่ ของ/ของฝาก ให้กับบคุ ลากร - มอบสิ่งของในวงเงิน
หรอื บุคคลในครอบครัวของบุคลากร ไม่เกิน 1,000 บาท
สำนักงานคลงั จังหวัด กรณีมกี ารเจบ็ ป่วย ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๑๓

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

ลำดบั กจิ กรรม รายละเอยี ด หมายเหตุ
4 Happy Brain การใฝร่ ู้ - การใฝห่ าความรู้ เพื่อเพิ่มประสทิ ธภิ าพ - จัดโครงการศกึ ษาดู
ในการทำงาน จัดใหม้ ีการแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ งาน/แลกเปลี่ยน
5 Happy Soul คณุ ธรรม กบั องคก์ รอ่นื ๆ การศึกษาดูงาน เรียนร้กู บั หนว่ ยงานอ่ืน
- การจัดการองค์ความรภู้ ายในหน่วยงาน - จัดทำแผนการ
6 Happy Money รู้จกั ใชเ้ งนิ (KM) เปน็ ตน้ จัดการองคค์ วามรู้
ภายในหนว่ ยงาน
- มคี ุณธรรม มศี ีลธรรมในการดำเนินชีวิต โดยใหม้ ีการ KM
มกี ารสวดมนต์ น่งั สมาธิ ระเบียบกฎหมาย
เป็นประจำทุกเดอื น
- มีการรว่ มกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา - สวดมนตไ์ หวพ้ ระ
เปน็ ประจำทกุ วันพระ
- มีการใส่บาตรพระสงฆ์ เวลา08.00-08.30น.
1. โครงการสวัสดกิ ารแบ่งปันน้ำใจ - ตามความเหมาะสม
ใหเ้ พ่ือนร่วมงาน อย่างน้อย 1-3 คร้ัง
เชน่ วันอาสาฬหบูชา
- บุคลากรมีการออมเงนิ ทุกส้นิ เดือน วันมาฆบูชา
เพ่ือให้รู้จักใชช้ ีวติ ทเี่ หมาะสมกบั รายได้ วนั วิสาขบชู า
- เดอื นละ 1 ครั้ง
- มีสวสั ดิการใหบ้ คุ ลากรกู้ยืมเงินอัตรา - บุคลากรตอ้ งมี
ดอกเบ้ียตำ่ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้ น การออมเงิน
2. สง่ เสริมความรทู้ างการเงนิ ให้บุคลากร เป็นประจำทุกเดือน
ใชช้ ีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ตามหลักเกณฑท์ ่ีกำหนด
เพ่มิ รายไดล้ ดรายจ่ายดว้ ยการปลกู ผัก - มสี วสั ดิการ
รบั ประทานบรเิ วณบ้านพักข้าราชการ ใหบ้ คุ ลากรกู้เงิน
3. โครงการคลังช่วยขาย โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์ เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว
เพือ่ เพิ่มรายไดใ้ ห้กับบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด
จากการประกอบอาชพี เสริม
- เพอ่ื เพ่มิ รายไดใ้ หก้ บั
บุคลากรจากการ
ประกอบอาชพี เสริม
ตามความเหมาะสม

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๑๔

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ลำดบั กจิ กรรม รายละเอยี ด หมายเหตุ
7 Happy Family 1. สรา้ งความสุขความอบอุน่ ในครอบครวั เดือนละ 1 ครั้ง
สร้างความสุข ความอบอุ่น และสำนักงาน โดยจดั กจิ กรรม Big Cleaning Day
ในครอบครัว (5ส) เพอ่ื รว่ มกนั ทำกจิ กรรม 5ส ณ บรเิ วณ -มีการยกมือไหว้สวัสดี
บา้ นพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด เพ่ือเป็นการทักทาย
8 Happy Society มหาสารคาม ให้มีความสะอาด สวยงาม กนั เปน็ ประจำทุกวนั
- คนในองค์กร เป็นระเบยี บเรยี บร้อย “บ้านพักนา่ อยู่ -มีการทำกิจกรรม5ส
- สถานที่ทำงาน หนา้ บ้านน่ามอง” ในสถานท่ีทำงานและจัด
- ผู้บรหิ าร 2. จดั กิจกรรม Big Surprise สำหรับบคุ ลากร เอกสารใหเ้ ป็นหมวดหมู่
ที่ทำความดี เพือ่ สรา้ งขวญั และกำลงั ใจ ทุกวัพฤหสั บดี
เชน่ ใหร้ างวลั กรณีทที่ ำถูกใจ -ให้บุคลากรประเมินความ
- คนในองค์กรมีมนษุ ยสัมพนั ธท์ ด่ี ี พึงพอใจต่อผู้บริหาร
การแสดงออกท้งั ภายนอกและภายใน ไตรมาสสดุ ทา้ ย
เคารพกฎ ระเบียบ วฒั นธรรมองคก์ ร ของปงี บประมาณ
- สถานท่ที ำงาน มีสภาพแวดลอ้ มทีด่ ี
มอี ปุ กรณ์เคร่ืองมือทจ่ี ำเปน็ เพียงพอ

- ผบู้ ริหารเก่ง ดี มหี ลกั ครองตน ครองคน
ครองงาน มธี รรมมาภิบาล

5.3 การจดั การความรู้ คำถาม-คำตอบสมดุ บนั ทึกความรู้ (Knowledge Book)
การจัดการความรู้ คำถาม-คำตอบสมุดบันทึกความรู้ (Knowledge Book) ของเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

คลังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ใช้บันทึกคำถาม-คำตอบ
ที่ให้บริการในแต่ละวัน รวมถึงบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือสอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมและสรุปองค์ความรู้พร้อมจัดทำคู่มือ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของสำนักงานคลัง
จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 - 2/2565 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
31 มนี าคม 2565 มดี งั นี้

ประจำเดอื น หมวดคำถาม-คำตอบ จำนวน (เรอื่ ง)
ธนั วาคม 2564 การจดั ซอ้ื จดั จา้ ง (พสั ดุ) 34
การเบกิ จา่ ยเงนิ 25
ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ และอืน่ ๆ 32
91
รวม

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๑๕

ประจำเดอื น หมวดคำถาม-คำตอบ สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม
มกราคม 2565 การจดั ซอื้ จัดจ้าง (พัสดุ)
การเบกิ จา่ ยเงิน จำนวน (เรอื่ ง)
กุมภาพันธ์ 2565 ค่าตอบแทน คา่ สวัสดิการ และอื่นๆ 22
51
มีนาคม 2565 รวม 30
การจัดซ้ือจัดจา้ ง (พัสด)ุ 103
การเบิกจ่ายเงนิ 31
คา่ ตอบแทน คา่ สวัสดิการ และอ่นื ๆ 39
34
รวม 104
การจดั ซื้อจัดจา้ ง (พัสด)ุ 21
การเบกิ จ่ายเงิน 26
ค่าตอบแทน คา่ สวสั ดกิ าร และอืน่ ๆ 11
58
รวม 356
รวมทงั้ สนิ้

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๑๖

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ผลการดำเนินงานของกลมุ่ งานระบบการคลงั

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๑๗

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

1. การอนมุ ตั เิ อกสารขอเบกิ เงนิ (ปลดบลอ็ ก)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่

31 มีนาคม 2565 จำนวนรายการท่ีอนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทงั้ สน้ิ 34,729 รายการ รวมเป็นเงินท้งั ส้นิ 7,487,642,265.73 บาท

เดอื น จา่ ยตรง จำนวนเงนิ จา่ ยผา่ น จำนวนเงิน จา่ ยตรง จำนวนเงนิ
เจา้ หน้ี (บาท) ส่วนราชการ (บาท) อปท. (บาท)
(รายการ) (รายการ)

ตลุ าคม 2564 1,191 366,714,839.20 1,387 747,182,985.42 1,484 568,815,301.07

พฤศจิกายน 2564 2,657 406,606,989.98 2,581 572,941,810.34 742 19,5107,632.61

ธนั วาคม 2564 3,101 458,220,154.90 3,406 488,113,455.28 532 112,599,383.70

มกราคม 2565 2,482 373,400,448.48 2,232 499,552,818.36 1,141 323,794,961.72

กมุ ภาพันธ์ 2565 2,808 506,864,986.24 2,342 387,773,146.39 189 114,095,292.97

มนี าคม 2565 2,810 561,728,957.51 3,094 839,906,130.43 550 364,222,971.13

รวมทงั้ สนิ้ 15,049 2,673,536,376.31 15,042 3,135,470,346.22 4,638 1,678,635,543.20

2. การอนมุ ตั ิ ตรวจสอบ และเปลย่ี นแปลงขอ้ มลู หลกั ผขู้ าย

ประจำเดอื น แบบขออนมุ ตั ิ ข้อมลู หลกั ผูข้ าย รวม
18 แบบขอเปลยี่ นแปลง 23
ตลุ าคม 2564 31 41
พฤศจกิ ายน 2564 59 5 71
ธันวาคม 2564 16 10 17
มกราคม 2565 56 12 70
กมุ ภาพันธ์ 2565 49 1 65
มนี าคม 2565 14
16

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๑๘

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

3. สถติ จิ ำนวนรายการทธ่ี นาคารปฏเิ สธการจา่ ยเงนิ ของสว่ นราชการ

ประจำเดอื น เหตผุ ลทธี่ นาคารปฏเิ สธการจา่ ยเงนิ

ตลุ าคม 2564 03 04 22 26 27 51 52 53 โอนสทิ ธ์ิ ชอ่ื บญั ชผี ดิ รวม
พฤศจกิ ายน 2564 - 0
ธันวาคม 2564 - - ------ - - 1
มกราคม 2565 - 0
กุมภาพนั ธ์ 2565 - - 1- - - - - - - 0
มนี าคม 2565 - 0
- - ------ - - 0
รวมทงั้ สน้ิ - 1
- ------ - -

- ------ - -

- ------ - -

- 1- - - - - - -

หมายเหตุ 03 = ยงั ไม่มีการตกลงกับธนาคาร 26 = ผูส้ ่งั จา่ ยเงินถึงแกก่ รรม
04 = บัญชปี ิดแล้ว 27 = บัญชีถกู อายัด
22 = ไม่มีบญั ชี 51 = เลขท่ีบัญชีไม่ถกู ต้อง
52 = มีคำสงั่ ยกเลิกข้อตกลงใหห้ ักบัญชี
53 = ไม่สามารถทำรายการได้

4. รอ้ ยละของจำนวนรายการที่ CJ กระทบยอดได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
31 มนี าคม 2565 จำนวนรายการท่ี CJ กระทบยอดได้ จำนวน 4,349 รายการ คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

เดอื น/ปี กระทบยอดได้ จำนวน (รายการ/เรอื่ ง) ร้อยละ
(1) รายการคงคา้ ง รวมรายการ CJ (4) = (1)/(3)*100
1 ตลุ าคม 2564 1,202
2 พฤศจิกายน 2564 1,300 (2) (3) = (1) + (2) 100
3 ธนั วาคม 2564 1,647 - 1,202 100
4 มกราคม 2565 3,931 - 1,300 100
5 กมุ ภาพันธ์ 2565 1,470 - 1,647 100
6 มนี าคม 2565 1,516 - 3,931 100
4,347 - 1,470 100
รวม - 1,516 100
- 4,347

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๑๙

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

5. ผลการเบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

5.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการ
ในจังหวัดมหาสารคาม ณ ส้ินเดอื นมีนาคม 2565 จำนวน 85 หนว่ ยเบิกจ่าย ดังนี้

ลำดบั งบประมาณ จดั สรร (หน่วย:ล้านบาท)
ผลการใชจ้ า่ ย
1 งบสว่ นราชการ 6,518.18
- งบประจำ 3,128.35 ใชจ้ า่ ย ร้อยละ
- งบลงทุน 3,389.63
5,010.84 76.87
2 งบกลุม่ จงั หวดั 5.10
- งบประจำ 5.10 2,505.52 80.09
- งบลงทนุ 0.00
90.12 2,505.32 73.91
3 - งบพัฒนาจังหวดั 13.43
- งบประจำ 76.70 4.44 87.01
- งบลงทุน
0.17 3.31

0.00 0.00

59.53 66.04

6.86 51.07

52.67 68.67

5.2 ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่อื มปี ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

งบประมาณทั้งสนิ้ เบกิ จา่ ย (หน่วย:ล้านบาท)
1,379.98
คงเหลอื

จำนวนเงนิ รอ้ ยละ จำนวนเงนิ รอ้ ยละ
904.42 65.54 475.56 34.46

5.3 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบเงินกู้ Covid-19 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี

โครงการ วงเงนิ งบประมาณ เบิกจา่ ยแลว้ รอ้ ยละเบกิ จา่ ยตอ่ (หนว่ ย:ล้านบาท)
งบประมาณ คงเหลอื ไม่ รอ้ ยละคงเหลอื

เบกิ จา่ ย งบประมาณ

52 164.03 50.40 30.73 113.63 69.27

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๐

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

5.4 ผลการดำเนินงานการตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากผวู้ ่าราชการจังหวดั ดังน้ี

กิจกรรม ผลการดำเนนิ งาน
1. แต่งตงั้ คณะทำงานติดตามเรง่ รัดการใช้จา่ ย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ดำเนนิ การจดั ประชุมคณะทำงานตดิ ตามเร่งรดั
ตามคำสัง่ จงั หวดั มหาสารคาม ท่ี 3318/2564 การใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ลงวนั ท่ี 29 ตลุ าคม 2564 2565 จำนวน 1 ครง้ั เม่อื วันพธุ ที่ 24 พฤศจิกายน
2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ งประชมุ 409 ชนั้ 4
2. แตง่ ตั้งคณะทำงานลงพืน้ ท่ีใหค้ ำปรึกษา อาคารศาลากลางจงั หวดั มหาสารคาม
ด้านการเงนิ การคลงั และติดตามเร่งรัดการใชจ้ ่าย 2. จดั ประชมุ การตดิ ตามเร่งรัดการใชจ้ ่ายเงนิ
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจา่ ย ประจำปีงบประมาณ
ตามคำส่งั จังหวดั มหาสารคาม ที่ 72/2565 พ.ศ. ๒๕๖5 ของหนว่ ยงานท่ีมีผลการใชจ้ า่ ยเงิน
ลงวนั ท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2565 งบประมาณไม่เปน็ ไปตามเป้าหมาย เมอ่ื วันอังคาร
ท่ี 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ หอ้ งประชมุ 409 ชัน้ 4 ศาลากลางจงั หวัด
มหาสารคาม
3. จดั ประชุมคณะกรรมการติดตามเรง่ รดั
การใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดมหาสารคาม
ครงั้ ที่ 1/2565 เมอื่ วันจันทร์ที่ 21 มนี าคม
2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ งประชุม 409
ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวดั มหาสารคาม
สำนักงานคลงั จังหวัดมหาสารคาม ลงพืน้ ที่
ให้คำปรึกษา เสรมิ สรา้ งความรู้ความเขา้ ใจ
และประชาสัมพันธก์ ฎหมายด้านการเงินการคลัง
บัญชี การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจา้ ง
และการพสั ดุ ความรับผิดทางละเมดิ ของเจา้ หนา้ ท่ี
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกีย่ วข้องใหก้ บั บคุ ลากร
ของหนว่ ยงานภาครัฐ ตลอดจนตดิ ตามเรง่ รดั
การใชจ้ า่ ยงบประมาณและการกอ่ หนีผ้ ูกพนั
ของสว่ นราชการภายในจังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวนั ท่ี 22 – 31 มีนาคม 2565
ยังมีหน่วยงานทผี่ ลการใชจ้ ่ายต่ำกว่าเปา้ หมาย
ท่ีกำหนด (เปา้ หมายไตรมาส 2 รอ้ ยละ 58.15)
ซง่ึ อยู่ระหว่างดำเนินการในขนั้ ตอนกำหนด
คุณลักษณะ/แบบรปู รายการ และจดั ทำราคากลาง
จำนวน 8 หนว่ ยงาน 16 โครงการ

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๑

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

กจิ กรรม ผลการดำเนนิ งาน
3. มาตรการเรง่ รดั การเบิกจ่ายงบประมาณ
และใช้จา่ ยเงินภาครฐั ประจำปีงบประมาณ แจ้งเวยี นกำหนดมาตรการและแนวทางปฏบิ ตั ิ
พ.ศ. 2565 การตดิ ตามเร่งรดั การเบิกจ่ายงบประมาณ
และใชจ้ ่ายเงินภาครฐั ประจำปงี บประมาณ
4. ปรบั ปรงุ ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้จา่ ย พ.ศ. 2565 ตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ
งบประมาณแบบบรู ณาการ (e-IBIM) มาเป็นเคร่อื งมอื คณะรฐั มนตรี ดว่ นทสี่ ุด ท่ี นร 0505/ว 3476
สนับสนนุ การปฏบิ ัติงาน ลงวนั ท่ี 22 ธนั วาคม 2564 โดยจดั ทำในรปู แบบ
Infographic

สามารถติดตามและแสดงผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผา่ นเวป็ ไซด์ www.mkn-mds.com แสดงผลขอ้ มลู
งบประมาณได้ถึง 6 ประเภท ไดแ้ ก่ 1. งบส่วนราชการ
2. งบจงั หวัด 3. งบกลุ่มจังหวดั 4. เงนิ อดุ หนนุ
เฉพาะกิจ (อปท.) 5. เงนิ กันไว้เบกิ เหลอ่ื มปี
6. เงนิ กู้ COVID-19 โดยสามารถดูแหล่งข้อมูล
ของแต่ละหนว่ ยงานเปน็ รายกระทรวง รายหนว่ ยงาน
และรายโครงการ

6. การจดั ทำรายงานบญั ชภี าครฐั

6.1 การจัดทำรายงานการเงินรวมของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รายงานการเงินของจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิ งบรายไดแ้ ละค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึ่งเป็นผลรวมของรายการในงบทดลอง
ของหน่วยเบกิ จ่ายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 85 หน่วยเบิกจ่าย และได้จัดส่งรายงานการเงินรวมภาครัฐ
ใหก้ รมบญั ชีกลาง ตามหนังสอื สำนักงานคลงั จงั หวัดมหาสารคาม ท่ี มค 0003/948 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ภาพรวมของฐานะการเงนิ และผลการดำเนนิ งานของจงั หวดั มหาสารคาม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด ปี 2564 จำนวนเงนิ เพม่ิ ขน้ึ (ลดลง)

ปี 2563 จำนวนเงนิ ร้อยละ

สินทรัพย์ 25,193,554,530.19 23,202,724,604.10 1,990,829,926.09 7.90

หน้สี ิน 5,410,892,930.06 4,930,113,679.35 480,779,250.71 8.89
ทุน 7,350,571,632.42 7,211,762,010.00 138,809,622.42 1.92
รายได้ 16,420,702,122.50 12,264,847,278.12 4,155,854,844.38 25.31
ค่าใช้จ่าย 13,581,888,917.16 10,581,899,746.26 2,999,989,170.90 22.09

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๒

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

6.2 เกณฑ์การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านด้านบญั ชี
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านดา้ นบัญชขี องส่วนราชการในจงั หวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 มีหน่วยเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 81 หน่วยเบิกจ่าย ได้ดำเนินการประเมินผลเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคลังเขต 4 ตามหนังสือ
สำนักงานคลังจงั หวัดมหาสารคาม ที่ มค 0003/0921 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านดา้ นบญั ชขี องสว่ นราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ เรอื่ งทปี่ ระเมิน จำนวนหนว่ ยเบิกจา่ ย จำนวนหนว่ ย คิดเปน็ รอ้ ยละ
เรอ่ื งท่ี 1 ทตี่ อ้ งปฏบิ ตั ติ าม เบิกจา่ ย 85.19
เรอ่ื งท่ี 2 ความถกู ตอ้ ง มีการแสดงยอด เกณฑป์ ระเมนิ ผลฯ
เรอ่ื งท่ี 3 คงเหลือและรายการเคลือ่ นไหว (หนว่ ย) ท่ดี ำเนนิ การ
ของบัญชตี ามท่ีกำหนด ไดค้ ะแนนเต็ม
เรอ่ื งที่ 4 ความโปรง่ ใส มกี ารเปิดเผยข้อมลู 81
ทางบัญชีต่อสาธารณะ (หนว่ ย)
ความรบั ผดิ ชอบ สามารถจดั สง่
รายงานและแกไ้ ขข้อทักทว้ งข้อมูล 69
ทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
ความมปี ระสทิ ธผิ ล มกี ารจัดทำบัญชี
ต้นทนุ ต่อหน่วยผลผลติ ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ ละวิธที ี่
กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถ
นำผลการคำนวณตน้ ทุน
มาใช้ในการบรหิ ารทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธผิ ล

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้ตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนของส่วนราชการเป็นประจำ
ทุกเดือน และประสานเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องในกรณีที่พบข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถว้ น และเป็นปจั จบุ ัน

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๒๓

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

7. การควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและการบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั พิบัตกิ รณฉี ุกเฉิน
7.1 การดำเนินการต้ังวงเงนิ ทดรองภัยพบิ ัตฉิ ุกเฉนิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้รับแจ้งจากจังหวัดมหาสารคามให้ต้ังวงเงินทดรองราชการ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 31 มีนาคม 2565) ดงั นี้

วงเงินทดรองภัยพิบัติฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
ไมม่ กี รณีประกาศเขตภัยพิบตั ิฯ

วงเงินทดรองภัยพิบัติฯ เชิงป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
ขยายวงเงินกรณียับย้ังภัยโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็น 50 ล้านบาท มีการตั้งเบิก
เงินทดรองภัยพิบัตฯิ ในระบบ GFMIS ดังน้ี

วงเงินทดรองภัยพิบตั ฯิ เชิงป้องกันหรือยับย้งั ภัยพบิ ัติกรณฉี ุกเฉนิ วงเงินไมเ่ กนิ 10,000,000 บาท
ขยายวงเงินกรณยี ับย้ังภัยโรคระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เปน็ 50 ล้านบาท

ลำดบั เลขทเ่ี อกสาร วนั ทผ่ี า่ นรายการ ประเภทภยั จำนวนเงนิ

รวม เดอื นเมษายน 2563 119,200.00

1 3600030377 17 เม.ย. 63 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 53,200.00
2 3600031664 17 เม.ย. 63 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 48,400.00
3 3600030380 17 เม.ย. 63 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 17,600.00
904,750.00
รวม เดอื นพฤษภาคม 2563
17,600.00
1 3600035837 15 พ.ค. 63 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 869,550.00
2 3600039633 29 พ.ค. 63 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 17,600.00
3 3600039638 29 พ.ค. 63 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019
86,000.00
รวม เดอื นมถิ นุ ายน 2563
17,600.00
1 3600041590 17 ม.ิ ย. 63 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 68,400.00
2 3600042166 23 ม.ิ ย. 63 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
296,400.00
รวม เดอื นสงิ หาคม 2563
54,000.00
1 3600049654 17 ส.ค. 63 โรคระบาดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 54,000.00
2 3600048548 17 ส.ค. 63 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 72,400.00
3 3600051745 24 ส.ค. 63 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 58,000.00
4 3600051746 24 ส.ค. 63 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 58,000.00
5 3600050896 24 ส.ค. 63 โรคระบาดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019
2,491,420.00
รวม เดอื นมกราคม 2564
1,188,850.00
1 3600027250 19 ม.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 534,600.00
103,680.00
2 3600027927 22 ม.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 664,290.00

3 3600027541 25 ม.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

4 3600027997 26 ม.ค. 64 โรคระบาดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๔

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

ลำดบั เลขทเ่ี อกสาร วนั ทผี่ า่ นรายการ ประเภทภยั จำนวนเงนิ

รวม เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 2,244,600.00

1 3600030409 5 ก.พ. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 235,950.00
24,360.00
2 3600031663 5 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 29,580.00
99,480.00
3 3600030128 5 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 62,080.00
19,360.00
4 3600031692 8 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 60,360.00
29,580.00
5 3600030665 9 ก.พ. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 85,600.00
48,960.00
6 3600032294 10 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 59,840.00
31,280.00
7 3600032407 10 ก.พ. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 31,280.00
27,880.00
8 3600032405 10 ก.พ. 64 โรคระบาดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 29,440.00
29,440.00
9 3600031749 15 ก.พ. 64 โรคระบาดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 824,010.00
95,040.00
10 3600032813 15 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 421,080.00
353,200.00
11 3600033335 19 ก.พ. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 26,240.00
27,880.00
12 3600033176 19 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 27,840.00
26,240.00
13 3600033053 19 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 22,320.00
191,400.00
14 3600032960 19 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 31,280.00
305,380.00
15 3600032957 19 ก.พ. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 13,640.00
73,920.00
16 3600030187 19 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 24,480.00
69,120.00
17 3600030197 23 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 45,320.00

18 3600033097 23 ก.พ. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

19 3600033489 24 ก.พ. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

รวม เดอื นมนี าคม 2564

1 3600034271 15 มี.ค.6 4 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

2 3600037044 24 มี.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

3 3600036560 24 ม.ี ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

4 3600036559 24 ม.ี ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

5 3600036558 24 มี.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

6 3600037524 25 ม.ี ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

7 3600037525 25 มี.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

รวม เดอื นเมษายน 2564

1 3600036944 1 เม.ย. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

2 3600039025 7 เม.ย. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

3 3600038810 7 เม.ย. 64 โรคระบาดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

4 3600040433 20 เม.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

5 3600041101 27 เม.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๕

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

ลำดบั เลขทเ่ี อกสาร วนั ทผ่ี า่ นรายการ ประเภทภยั จำนวนเงนิ
โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019
6 3600040688 27 เม.ย. 64 55,440.00
7 3600041102 27 เม.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019
23,460.00
รวม เดอื นพฤษภาคม 2564
257,280.00
1 3600040584 3 พ.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 59,400.00
2 3600041421 3 พ.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 63,800.00
3 3600040583 3 พ.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 62,400.00
4 3600042347 12 พ.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 71,680.00
306,360.00
รวม เดอื นมถิ นุ ายน 2564 36,480.00
89,760.00
1 3600044617 1 มิ.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 27,880.00
2 3600043964 1 มิ.ย. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 91,520.00
3 3600044385 1 ม.ิ ย. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 31,280.00
4 3600043549 1 ม.ิ ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 29,440.00
5 3600043583 8 มิ.ย. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 2,333,420.00
6 3600044690 8 มิ.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 29,580.00
27,840.00
รวม เดอื นกรกฎาคม 2564 2,177,300.00
24,000.00
1 3600047934 5 ก.ค. 64 โรคระบาดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 22,500.00
2 3600048138 5 ก.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 24,600.00
3 3600048000 15 ก.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 27,600.00
4 3600048373 16 ก.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 2,127,562.37
5 3600048374 16 ก.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 17,640.00
6 3600049100 16 ก.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 63,600.00
7 3600049501 16 ก.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 253,800.00
771,660.00
รวม เดอื นสงิ หาคม 2564 882,862.37
24,600.00
1 3600052772 11 ส.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 21,000.00
2 3600051758 11 ส.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 64,800.00
3 3600053315 13 ส.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 27,600.00
4 3600052689 13 ส.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 244,560.00
5 3600052690 13 ส.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
6 3600052460 13 ส.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 หนา้ ๒๖
7 3600054275 24 ส.ค. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019
8 3600054141 24 ส.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
9 3600054279 25 ส.ค. 64 โรคระบาดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

รวม เดอื นกนั ยายน 2564

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65)

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ลำดบั เลขทเี่ อกสาร วนั ทผี่ า่ นรายการ ประเภทภยั จำนวนเงนิ

1 3600060502 13 ก.ย. 64 โรคระบาดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 85,800.00
45,900.00
2 3600060503 13 ก.ย. 64 โรคระบาดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 54,480.00
58,380.00
3 3600056691 13 ก.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 9,846,332.37

4 3600060681 20 ก.ย. 64 โรคระบาดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

รวมตง้ั วงเงนิ เชงิ ปอ้ งกนั หรอื ยบั ย้ังภยั พบิ ตั ิ

7.2 การดำเนนิ การล้างเงนิ ทดรองภยั พบิ ตั ิกรณฉี กุ เฉนิ ในระบบ GFMIS
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามดำเนินการล้างลูกหนี้เงินทดรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 82 รายการ
จำนวนเงิน 20,484,331.63 บาท ดงั นี้

สนง.ปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั กรมปอ้ งกนั และบรรเทา สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม
จงั หวดั มหาสารคาม สาธารณภยั

เลขทว่ี งเงนิ เอกสาร K2 จำนวนเงนิ ปี เลขที่ เอกสาร G3 วนั ท่ี ประเภท จำนวนเงนิ
เอกสาร สรก. ภยั

214400340PE002-32 3600000022 117,240.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ล้างลูกหน้ี วาตภยั
214400340PE002-32 3600000713 45,120.00
214400340PE002-32 3600000561 35,840.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ล้างลกู หน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600000562 42,240.00
214400340PE002-32 3600000563 10,800.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ล้างลกู หน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600000564 49,800.00
214400340PE002-32 3600001745 11,520.00 **กรมปภ.ยงั ไม่แจ้งล้างลูกหนี้ วาตภัย
214400340PE002-32 3600001746 21,600.00
214400340PE002-32 3600001747 99,420.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ลา้ งลูกหน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600000055 240,490.00
214400340PE002-32 3600008562 140,510.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลูกหนี้ วาตภยั
214400340PE002-32 3600011559 42,300.00
214400340PE002-32 3600011560 10,800.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ลา้ งลูกหน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600011561 42,300.00
214400340PE002-32 3600011562 45,120.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ล้างลูกหน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600001563 328,146.00
214400340PE002-32 3600001564 6,120.00 **กรมปภ.ยงั ไม่แจง้ ล้างลูกหน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600001565 30,480.00
214400340PE002-32 3600010467 110,400.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งลา้ งลูกหน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600011861 37,400.00
214400340PE002-32 3600011862 24,600.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ลา้ งลกู หนี้ วาตภัย
1,492,246.00
เดอื นตลุ าคม 2564 จำนวนเงนิ 1,096,025.92 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ล้างลูกหน้ี วาตภัย
214400301PR001-00 3600017919 34,680.00
214400340PE002-32 3600019350 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ล้างลกู หน้ี วาตภัย
214400340PE002-32 3600019944 400.00
**กรมปภ.ยังไม่แจง้ ลา้ งลูกหนี้ วาตภัย

**กรมปภ.ยงั ไม่แจง้ ล้างลกู หน้ี วาตภัย

**กรมปภ.ยังไมแ่ จ้งล้างลกู หนี้ วาตภัย

**กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ล้างลกู หน้ี วาตภัย

**กรมปภ.ยงั ไม่แจ้งล้างลกู หน้ี วาตภยั

**กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ลา้ งลูกหนี้ วาตภัย

**กรมปภ.ยงั ไมแ่ จ้งล้างลูกหน้ี วาตภยั

**กรมปภ.ยังไม่แจง้ ล้างลูกหน้ี วาตภยั

**กรมปภ.ยังไมแ่ จ้งลา้ งลูกหน้ี อุทกภยั
**กรมปภ.ยงั ไม่แจ้งล้างลกู หน้ี ภยั อนื่ ๆ
**กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลกู หนี้ ภัยอน่ื ๆ

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๗

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

214400340PE002-32 3600019950 33,600.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ลา้ งลูกหนี้ 17.11.2021 ภยั อน่ื ๆ 9,720.00
214400340PE002-32 3600019952 12,960.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ล้างลกู หน้ี 02.12.2021 ภยั อน่ื ๆ 6,986,429.35
214400340PE002-32 3600000283 93,520.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ล้างลกู หนี้ ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600000284 33,600.00 **กรมปภ.ยงั ไม่แจ้งลา้ งลูกหน้ี ภัยอน่ื ๆ 6,996,149.35
214400340PE002-32 3600022011 10,800.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ล้างลกู หน้ี ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600022012 61,920.00 **กรมปภ.ยงั ไม่แจ้งล้างลกู หน้ี ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600022013 26,400.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จ้งลา้ งลกู หนี้ ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600022014 43,800.00 2022 1200001017 3600001631 ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600000300 39,680.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งลา้ งลกู หน้ี ภัยอนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600023437 64,200.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลกู หน้ี ภัยอนื่ ๆ
214400301PR001-00 3600024991 6,986,429.35 2022 1200000166 3600009109 อทุ กภัย
214400340PE002-32 3600024992 4,560.00 **กรมปภ.ยงั ไม่แจง้ ลา้ งลูกหน้ี ภัยอนื่ ๆ
เดอื นพฤศจกิ ายน 2564 8,542,575.27
214400301HR001-00 จำนวนเงนิ 6,986,429.35 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งลา้ งลูกหนี้ อทุ กภัย
214400340PE002-32 3600019453 16,200.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลกู หนี้ ภยั อน่ื ๆ
214400301HR001-00 3600024675 86,347.25 **กรมปภ.ยงั ไม่แจง้ ลา้ งลกู หนี้ อทุ กภัย
214400340PE002-32 3600028503 51,840.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ลา้ งลูกหน้ี ภยั อน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600029853 33,720.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ลา้ งลูกหนี้ ภยั อน่ื ๆ
214400301HR001-00 3600029855 199,503.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลกู หน้ี อุทกภยั
214400340PE002-32 3600030028 101,300.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จ้งล้างลูกหนี้ ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600003663 342,840.00 **กรมปภ.ยงั ไม่แจ้งล้างลกู หนี้ ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600028860 62,400.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ล้างลูกหน้ี ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600030202 42,300.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จ้งลา้ งลูกหน้ี ภัยอนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600030203 43,520.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จ้งลา้ งลูกหนี้ ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600030204 64,620.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ล้างลกู หน้ี ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600030230 109,565.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ลา้ งลูกหนี้ ภยั อน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600030296 191,140.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลกู หนี้ ภยั อน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600030298 109,440.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จ้งลา้ งลูกหนี้ ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600032091 43,800.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งลา้ งลูกหนี้ ภยั อน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600032092 49,640.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลูกหน้ี ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600032708 40,800.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ล้างลูกหน้ี ภัยอน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600032709 40,800.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จ้งลา้ งลูกหน้ี ภัยอนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600006695 39,160.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จ้งลา้ งลูกหน้ี ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600030759 21,600.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จ้งลา้ งลูกหนี้ ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600032627 9,720.00 **กรมปภ.ยังไมแ่ จง้ ลา้ งลกู หน้ี ภยั อน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600032785 24,840.00 **กรมปภ.ยังไม่แจง้ ล้างลูกหน้ี ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600032789 32,400.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งล้างลูกหน้ี ภยั อน่ื ๆ
214400340PE002-32 3600032790 104,040.00 **กรมปภ.ยงั ไมแ่ จง้ ลา้ งลกู หน้ี ภยั อนื่ ๆ
214400340PE002-32 3600032801 15,000.00 **กรมปภ.ยังไม่แจ้งลา้ งลูกหนี้ ภัยอน่ื ๆ
3600032939 8,862,964.60
เดอื นธนั วาคม 2564
จำนวนเงนิ

รวมสง่ ชดใชเ้ งนิ ทดรองภยั ฯ ในระบบ GFMIS

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๘

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

7.3 การตรวจสอบใบสำคญั ชดใชเ้ งนิ ทดรองราชการเพอื่ ชว่ ยเหลอื ผ้ปู ระสบภยั พบิ ัตกิ รณีฉุกเฉนิ
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้ตรวจสอบใบสำคัญที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดมหาสารคามได้ส่งใช้ใบสำคัญชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ข้อมูลตั้งแตว่ ันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565) จำนวน 3 ครั้ง เอกสารใบสำคัญ จำนวน 80 ชุด
จำนวนเงิน 14,494,454.74 บาท ดงั น้ี

หนงั สอื จาก ประเภทภยั /พน้ื ที่ วงเงนิ (บาท) ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ
สนง.ปภฯ จงั หวดั ใหค้ วามชว่ ยเหลอื
ครงั้ ท่ี มหาสารคาม 1,406,350.00 ผลการดำเนินการ อยรู่ ะหว่างสง่ สนง.
เชิ ง ป้ อ ง กั น ห รื อ ตรวจสอบ ปอ้ งกันและบรรเทา
5/63 มค 0021/2256 ยั บ ยั้ งภั ย พิ บั ติ ทง้ั 13 รายการ สาธารณะภัยจังหวัด
ลว. 30 ก.ย. 63 (โรคระบาด ฯ) เรยี บร้อยแล้ว มหาสารคาม แกไ้ ข
(จำนวน 13 คำขอ เอกสารให้ถกู ต้อง
เบิก) 6,015,660.00 ผลการดำเนนิ การ จำนวน 13 รายการ
ตรวจสอบ
1/64 มค 0021/1932 เชิงป้องกันหรือ ทั้ง 49 รายการ อยรู่ ะหวา่ งสง่ สนง.
ลว. 4 ต.ค. 64 ยั บ ยั้ งภั ย พิ บั ติ เรยี บรอ้ ยแลว้ ป้องกนั และบรรเทา
(จำนวน 49 คำขอ (โรคระบาด ฯ) สาธารณะภัยจังหวัด
เบิก) 4,648,122.37 ผลการดำเนนิ การ มหาสารคาม แกไ้ ข
ตรวจสอบ เอกสารให้ถกู ต้อง
2/64 มค 0021/2074 เชิ ง ป้ อ ง กั น ห รื อ ทงั้ 18 รายการ จำนน 47 รายการ
ลว. 25 ต.ค. 64 ยั บ ยั้ งภั ย พิ บั ติ เรียบรอ้ ยแล้ว ผ่านการรับรอง
(จำนวน 18 คำขอ (โรคระบาด ฯ) จำนวน 2 รายการ
เบิก) (ดงั ตารางถัดไป)

อยู่ระหว่างส่ง สนง.
ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณะภัยจงั หวดั
มหาสารคาม แกไ้ ข
เอกสารใหถ้ กู ตอ้ ง
จำนน 18 รายการ
ผ่านการรบั รอง
จำนวน 1 รายการ
(ดังตารางถดั ไป)

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๒๙

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

บญั ชสี รปุ ใบสำคัญชดใช้เงินทดรองราชการเพอ่ื ชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภัยพบิ ตั กิ รณฉี กุ เฉนิ ทผี่ า่ นการรบั รอง

ประจำเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงนิ เลขทหี่ นงั สอื นำสง่ กรมบญั ชกี ลาง
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 3 881,740 ที่ มค 003/47 ลงวนั ที่ 20 มกราคม 2565
มีนาคม 2565 11
1 3,974,430 ท่ี มค 003/115 ลงวันที่ 24 กุมภาพนั ธ์ 2565
รวม 1
3 59,840 ท่ี มค 003/157 ลงวนั ที่ 14 มีนาคม 2565
31,280 ท่ี มค 003/167 ลงวนั ที่ 24 มีนาคม 2565
19 88,740 ที่ มค 003/174 ลงวนั ท่ี 30 มีนาคม 2565

5,036,030

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓๐

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวัด

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๓๑

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

1. ดา้ นสารสนเทศเศรษฐกจิ การคลงั ในการเปน็ ศนู ยข์ อ้ มลู สารสนเทศดา้ นเศรษฐกจิ การคลงั การใหบ้ ริการ
ด้านขอ้ เสนอแนะเชงิ นโยบาย และการใหค้ ำปรึกษาภาวะเศรษฐกจิ การคลงั จงั หวดั

1.1 การรวบรวม วเิ คราะหข์ อ้ มลู และการจดั ทำฐานขอ้ มลู เศรษฐกจิ จงั หวัด รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลงั
จังหวัด รายงานประมาณการเศรษฐกจิ จังหวดั และรายงานดชั นีภาวะเศรษฐกจิ จงั หวดั

1.1.1 การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด EF Report ผลการดำเนินการ ต้ังแต่เดือน
ตลุ าคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 จำนวน 6 ฉบบั ดงั นี้

เดอื น ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ

สงิ หาคม 2564 วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 หนังสอื เลขท่ี มค 0003/ว 787
กนั ยายน 2564 วนั ท่ี 5 พฤศจกิ ายน 2564 หนงั สือเลขที่ มค 0003/ว 864
ตลุ าคม 2564 วนั ท่ี 8 ธันวาคม 2564 หนังสอื เลขที่ มค 0003/ว 917
พฤศจิกายน 2564 วนั ที่ 7 มกราคม 2565 หนงั สอื เลขที่ มค 0003/ว 000020
ธันวาคม 2564 วันท่ี 3 กมุ ภาพันธ์ 2565 หนังสือเลขท่ี มค 0003/ว 000075
มกราคม 2565 วันท่ี 2 มีนาคม 2565 หนงั สือเลขท่ี มค 0003/ว 000129

1.1.2 การจดั ทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวดั โดยวิธี Management Chart ผลการดำเนินการ
ตงั้ แตเ่ ดอื นตลุ าคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

รายการ ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ
ไตรมาสท่ี 1/2564 วนั ท่ี 5 ตุลาคม 2564 หนงั สอื เลขท่ี มค 0003/774
ไตรมาสท่ี 2/2564 วนั ที่ 5 เมษายน 2564 หนังสือเลขที่ มค 0003/000188

1.1.3 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดผลการดำเนินการ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564
ถึง มีนาคม 2565 จำนวน 6 ฉบบั ดังน้ี

เดอื น ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ
ตลุ าคม 2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 หนงั สือเลขที่ มค 0003/ว 368
พฤศจิกายน 2564 วันท่ี 3 พฤศจกิ ายน 2564 หนังสอื เลขที่ มค 0003/ว 409
ธันวาคม 2564 วันที่ 3 ธนั วาคม 2564 หนงั สอื เลขที่ มค 0003/ว 445
มกราคม 2565 วนั ที่ 24 มกราคม 2565 หนงั สือเลขท่ี มค 0003/50
กมุ ภาพันธ์ 2565 วันที่ 22 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 หนงั สอื เลขที่ มค 0003/000111
มนี าคม 2565 วนั ที่ 24 มนี าคม 2565 หนงั สือเลขท่ี มค 0003/000168

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓๒

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

1.1.4 ด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล
ประมาณการเศรษฐกิจของสำนักงานคลงั จงั หวัดมหาสารคาม ต้งั แตเ่ ดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565
จำนวน 6 เดือน ดังน้ี

เดอื น เงนิ ทไี่ ดรบั จัดสรร ผลการเบิกจา่ ย คงเหลอื รอ้ ยละ
ทเี่ บกิ จา่ ย
ตุลาคม 2564 44,200 - 44,200
- 44,200 -
พฤศจิกายน 2564 - - 44,200 -
- 44,200 -
ธันวาคม 2564 - 24,479 19,721 -
- 19,721 55.38
มกราคม 2565 - 55.38

กมุ พาพันธ์ 2565 -

มนี าคม 2565 -

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายแยกเป็นรายเดือน

2. ภารกจิ การสนบั สนนุ นโยบายกระทรวงการคลงั และรฐั บาล

2.1 ดา้ นการสนบั สนนุ ภารกจิ กระทรวงการคลงั
การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นท่ีจังหวัด

ผา่ นคณะผู้บรหิ ารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลงั ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ต้ังแตเ่ ดือนตุลาคม 2564 ถึง มนี าคม 2565 จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้

ครงั้ ที่ ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ
7/2564 ประชุมวนั ที่ 8 ธนั วาคม 2564
1/2565 ประชมุ วนั ที่ 2 มนี าคม 2565
2/2565 ประชมุ วนั ท่ี 30 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5
แบง่ เปน็ 3 ด้าน ดังน้ี

- ด้านนโยบายการดำเนินงานท่ีสอดรับกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลัง (Top down/ Agenda Based)
จำนวน 40 คะแนน

- ด้านนโยบายการดำเนินงานท่ีสอดรบั กับยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของพ้ืนท่ี (Area Based)
จำนวน 30 คะแนน

- งานตามภารกิจหลัก (Function Based) จำนวน 30 คะแนน

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๓๓

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

มาตรการของรฐั ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ

1. ดา้ นนโยบายการดำเนนิ งานทส่ี อดรบั กบั นโยบาย - กำหนดผ้รู ับผดิ ชอบหลกั คือ ธกส.
รฐั บาล/กระทรวงการคลงั (Top down) และออมสนิ ผู้รบั ผิดชอบรอง คือ คบจ.

1.1 การแกไ้ ขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก
รอ้ ยละความสำเรจ็ ของการปลอ่ ยกสู้ ินเชอื่ รายย่อย

1.2 โครงการ National e-payment - กำหนดผรู้ บั ผิดชอบหลกั คือ บมจ.

รอ้ ยละส่วนราชการท่ีมีธุรกรรมทางการเงนิ ธนาคารกรุงไทย และคลงั จังหวดั

เพอื่ รับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate ผู้รบั ผิดชอบรอง คือ คบจ.

(ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment ดา้ นจ่าย Bulk

Payment และธรุ กรรมนำเงินส่งคลัง และธุรกรรมด้าน

การรับเงิน ผา่ นเคร่ือง EDC โดยใช้บัตรเดบติ /เครดติ

QR Code รวมถึงช่องทางการชำระอ่นื ๆ เชน่ Mobile

Banking เปน็ ต้น

1.3 โครงการเรง่ รดั การเบกิ จ่ายงบประมาณภาครัฐ - กำหนดผ้รู ับผดิ ชอบหลัก คอื คลงั จงั หวัด

ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่าย ผู้รบั ผิดชอบรอง คอื คบจ.

งบประมาณภาครฐั

2. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์

จังหวดั หรอื ความต้องการของพ้ืนที่ (Area Based)
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการท่ี 1. ลงพนื้ ทสี่ ำรวจเพื่อรบั ฟงั ปญั หาอปุ สรรค

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของ และความต้องการของกลมุ่ เป้าหมาย
พ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ท้งั 2 แหง่
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด 2. จดั ทำร่างโครงการเตรียมข้อมูลเสนอ
จำนวน 1 โครงการ
ต่อที่ประชมุ คบจ. เพ่ือพจิ ารณา

3. ประชมุ พิจารณาโครงการ

3.1 นำเสนอร่างโครงการต่อท่ปี ระชมุ

คบจ. เพอื่ พิจารณาโครงการ

3.2 แกไ้ ข/ปรบั ปรุง รา่ งโครงการ

ตามมตทิ ่ปี ระชุม คบจ.

3.3 เสนอผู้มอี ำนาจลงนามเพอ่ื พจิ ารณา

อนุมัตโิ ครงการบูรณาการสง่ เสรมิ พัฒนา

และยกระดับผลติ ภณั ฑ์ท้องถนิ่ ของจงั หวดั

มหาสารคาม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

- กลมุ่ เปา้ หมาย

1. สมาชกิ กลุ่มวสิ าหกจิ ชุมชนบา้ นหนอง

หอย - เชียงสง่ ปลกู ข้าว อำเภอโกสุมพิสัย

ไม่น้อยกวา่ 50 คน

2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว

บา้ นพงโพด - พงสว่าง อำเภอบรบอื

ไมน่ อ้ ยกวา่ 20 คน

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓๔

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

มาตรการของรฐั ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ

- วิธีการดำเนินงาน
กลมุ่ วสิ าหกจิ ชุมชนบ้านหนองหอย -

เชยี งสง่ ปลูกข้าว อำเภอโกสุมพสิ ยั
1. จดั ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการจดั ทำ

บัญชรี ายรบั - รายจา่ ย ของการประกอบ
ธรุ กจิ และการปฏิบตั ทิ างภาษใี หก้ บั
กลุ่มเปา้ หมายท่เี ขา้ รว่ มกิจกรรม

2. จัดฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบัติการ (Work
shop) การแปรรปู มลู สตั วเ์ ปน็ ผลิตภณั ฑ์
ปยุ๋ อัดเม็ดให้กบั กล่มุ เปา้ หมายท่เี ข้ารว่ ม
กิจกรรม

3. ติดตามและประเมินผล

กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลกู มนั แกว บา้ นพงโพด
- พงสว่าง อำเภอบรบอื

1. จัดฝกึ อบรมให้ความรู้ ด้านการจดั ทำ
บัญชีรายรบั - รายจา่ ย ของการประกอบ
ธรุ กิจและการปฏบิ ตั ทิ างภาษีใหก้ ับ
กลมุ่ เปา้ หมายทเี่ ข้าร่วมกจิ กรรม

2. จัดอบรมให้ความรู้ระบวนการผลิต
และการควบคมุ คณุ ภาพผลผลติ ใหเ้ ป็น
สินค้าเกษตรปลอดภัย

3. จัดกิจกรรมประชาสัมพนั ธผ์ ลผลิต
มันแกวใหเ้ ปน็ ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

4. สนบั สนุนเงนิ ทุนสำรองจดั หาเมลด็
พันธุแ์ ละจดั หาชอ่ งทางการจำหน่ายผลผลิต
โดยบรษิ ัทประชารัฐ และหอการค้าจงั หวัด
มหาสารคาม สนับสนนุ เงินทนุ จดั หาเมล็ด
พนั ธ์ุพรอ้ มรบั ซ้อื ผลผลติ จากกลมุ่ เกษตรกร
และหาชอ่ งทางจำหน่ายอน่ื ๆ

5. ติดตามและประเมินผล

- กำหนดการดำเนนิ การโครงการ ดังน้ี หน้า ๓๕
4.1 กลมุ่ วิสาหกิจชุมชนบา้ นหนองหอย -

เชียงสง่ ปลูกขา้ ว กำหนดจัดโครงการ
วนั องั คารท่ี 19 เมษายน 2565

4.2 กล่มุ เกษตรกรผ้ปู ลกู มนั แกว
บ้านพงโพด - พงสวา่ ง กำหนดจัดโครงการ
วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65)

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

มาตรการของรฐั ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ

3. งานตามภารกจิ หลกั (Function Based)

มาตรการของกรมสรรพากร

3.1 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.ง.ด.1 ที่ยื่น - มาตรการที่ 3.1
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทียบจำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 จำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ทยี่ น่ื ในรปู แบบ
ทัง้ หมด อิเลก็ ทรอนิกส์ 1,514
3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ทัง้ หมด 1,597
e-withholding Tax ใหผ้ ูเ้ สียภาษี
คิดเป็นร้อยละ 97.06

- มาตรการที่ 3.2 ได้ดำเนินการถงึ กจิ กรรม

ที่ 3 แลว้

1. กำหนดผู้เสียภาษีกลุ่มเปา้ หมายที่มคี วาม

สนใจในการใชร้ ะบบ e-Withholding Tax

2. จัดทำโครงการและกำหนดแนวทาง

การประชาสมั พนั ธ์ e-Withholding Tax

3. ประชาสมั พนั ธผ์ า่ นช่องทางต่างๆ ใหผ้ ้เู สีย

ภาษใี นทอ้ งถิ่นอย่างนอ้ ย 2 ชอ่ งทาง

มาตรการของกรมสรรพสามติ - กำหนดผรู้ บั ผดิ ชอบหลัก คือ สรรพสามิต

3.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจ พน้ื ท่ี ผรู้ ับผดิ ชอบรอง คือ คบจ.

ชมุ ชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการของกรมธนารักษ์ - กำหนดผรู้ บั ผดิ ชอบหลัก คอื
3.4 จำนวนแปลงที่ดนิ ได้รบั การประเมินราคา ธนารักษ์พนื้ ที่ ผรู้ บั ผดิ ชอบรอง คอื คบจ.

2.2 ดา้ นผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เงินงบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ยสนับสนุนการดำเนนิ ภารกิจ
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564
ถึง มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน ดังนี้

เดอื น เงนิ ท่ีไดรบั จดั สรร ผลการเบกิ จา่ ย คงเหลอื รอ้ ยละ
ทเี่ บกิ จา่ ย
ตลุ าคม 2564 203,303 - 203,303
2,490 200,813 -
พฤศจิกายน 2564 - 22,685 178,128 1.22
10,350 167,778 12.38
ธันวาคม 2564 - 167,778 17.47
- 120,023
มกราคม 2565 - 47,755 -
40.96
กุมภาพันธ์ 2565 -

มนี าคม 2565 -

หมายเหตุ : ผลการเบิกจา่ ยแยกเป็นรายเดือน

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓๖

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

3. การจำหนา่ ยสลากกนิ แบง่ รฐั บาลใหแ้ ก่ตวั แทนจำหนา่ ยประเภทบคุ คลทวั่ ไป

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรสลาก จำนวน 30 เล่ม โดยมีตัวแทนจำหน่าย
ประเภทบุคคลท่ัวไป จำนวน 6 ราย เมื่อจำหน่ายสลากให้แก่ตัวแทนจำหน่ายฯ ครบถ้วน ดำเนินการจัดส่ง
สำเนาใบรับสลาก (ใบสีเขียว) ให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐ และจัดทำรายงานสรุปการรับค่าสลากประจำวัน
ของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สำนักงานคลังเขต และกรมบัญชีกลางทราบ ข้อมูล ณ เดือน
ตลุ าคม ถึง มีนาคม 2565 ดังน้ี

ครงั้ ที่ งวดประจำวนั ที่ สง่ กรมบญั ชกี ลาง/ สง่ สำนกั งานสลากกนิ แบง่ ฯ

สำนกั งานคลงั เขต ท่ี มค 0003/367
ลงวนั ท่ี 4 ตุลาคม 2564
1 16 ตุลาคม 2564 ท่ี มค 0003/764,765 ที่ มค 0003/386
ลงวันที่ 18 ตลุ าคม 2564
ลงวนั ที่ 4 ตลุ าคม 2564 ที่ มค 0003/401
ลงวนั ที่ 2 พฤศจกิ ายน 2564
2 1 พฤศจกิ ายน 2564 ท่ี มค 0003/812,813 ที่ มค 0003/428
ลงวนั ท่ี 17 พฤศจกิ ายน 2564
ลงวันท่ี 18 ตลุ าคม 2564 ที่ มค 0003/442
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
3 16 พฤศจกิ ายน 2564 ท่ี มค 0003/842,843 ท่ี มค 0003/463
ลงวนั ท่ี 20 ธนั วาคม 2564
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ท่ี มค 0003/0001
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565
4 1 ธันวาคม 2564 ที่ มค 0003/887,888 ที่ มค 0003/00032
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ มค 0003/00064
ลงวนั ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565
5 16 ธนั วาคม 2564 ที่ มค 0003/904,905 ที่ มค 0003/00084
ลงวันที่ 22 กุมภาพนั ธ์ 2565
ลงวนั ที่ 3 ธนั วาคม 2564 ที่ มค 0003/00097
ลงวนั ท่ี 3 มีนาคม 2565
6 30 ธนั วาคม 2564 ที่ มค 0003/940,941 ท่ี มค 0003/000118
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565
ลงวนั ที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ มค 0003/000143
ลงวนั ท่ี 08 เมษายน 2565
7 17 มกราคม 2565 ท่ี มค 0003/0001,0002

ลงวันท่ี 4 มกราคม 2565

8 1 กุมภาพนั ธ์ 2565 ที่ มค 0003/00044,00045

ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565

9 17 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 ท่ี มค 0003/00080,00081

ลงวนั ท่ี 17 กมุ ภาพนั ธ์ 2565

10 1 มีนาคม 2565 ที่ มค 0003/00112,00113

ลงวันที่ 22 กมุ ภาพันธ์ 2565

11 16 มีนาคม 2565 ที่ มค 0003/00138,00139

ลงวันท่ี 3 มนี าคม 2565

12 1 เมษายน 2565 ที่ มค 0003/00221,00222

ลงวนั ท่ี 21 มีนาคม 2565

13 16 เมษายน 2565 ที่ มค 0003/00202,00203

ลงวนั ท่ี 08 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓๗

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

4. การตรวจสอบสตอ๊ กข้าวของผเู้ ข้ารว่ มโครงการการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าขา้ วในการเก็บสต๊อก
ปกี ารผลติ 2564/2565 (ระหวา่ งวันท่ี 1 ตลุ าคม 2564 ถงึ 31 มีนาคม 2565)
ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ท่ี 3605/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคลัง

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานตรวจสต๊อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการคา้ ขา้ วในการเกบ็ สต๊อก ปกี ารผลติ 2564/2565

ครง้ั ที่ วนั เดอื น ปี สถานท่ี
1 2 ธนั วาคม 2564 บรษิ ทั ขา้ วทองพยัคฆ์ จำกดั อ.พยคั ฆภูมิพิสยั จ.มหาสารคาม
2 3 ธันวาคม 2564 บรษิ ัทชวลิตข้าวไทย จำกัด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
3 28 ธันวาคม 2564 บรษิ ัทดสุ ิตอินเตอร์ไรซ์ จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
บรษิ ทั ขา้ วทองพยคั ฆ์ จำกัด อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย จ.มหาสารคาม
4 29 ธนั วาคม 2564 บรษิ ทั เพชรพยัคฆพสิ ัยขา้ วไทย จำกัด อ.พยัคฆภมู ิพิสยั
5 27 มกราคม 2565 จ.มหาสารคาม
บรษิ ัทขวัญข้าวอนิ เตอร์เทรด จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
6 28 มกราคม 2565 บรษิ ทั ดสุ ติ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
7 4 มนี าคม 2565 - บริษัท ขา้ วทองพยัคฆ์ จำกัด อ.พยัคฆภมู ิพิสัย จ.มหาสารคาม
- บริษัท เพชรพยัคฆพสิ ยั ข้าวไทย จำกัด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
8 7 เมษายน 2565 จ.มหาสารคาม
- บรษิ ัท ชวลิตขา้ วไทย จำกัด อ.วาปปี ทมุ จ.มหาสารคาม
- บรษิ ทั ขวญั ข้าวอนิ เตอรเ์ ทรด จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บริษัท ดุสิตอินเตอรไ์ รซ์ จำกดั อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บริษทั ข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด อ.พยคั ฆภมู ิพิสัย จ.มหาสารคาม
- บริษัท ชวลติ ขา้ วไทย จำกัด อ.วาปปี ทุม จ.มหาสารคาม
- บรษิ ัท ขวัญขา้ วอินเตอรเ์ ทรด จำกดั อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บรษิ ัท ขา้ วทองพยัคฆ์ จำกัด อ.พยคั ฆภมู ิพสิ ยั จ.มหาสารคาม
- บริษัท ชวลติ ข้าวไทย จำกดั อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม
- บรษิ ทั ขวญั ข้าวอินเตอรเ์ ทรด จำกดั อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๓๘

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

5. การดำเนินงานโครงการ “คนละครง่ึ ” เฟส 3

จังหวัดมหาสารคามมีผู้ประกอบการร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,179 ร้านค้า แบ่งเป็น

มีหน้าร้าน จำนวน 9,390 ร้านค้า ไม่มีหน้าร้าน (รถเข็น หาบเร่ แผงลอย) จำนวน 789 ร้านค้า

โดยการดำเนนิ งานโครงการ "คนละครง่ึ " เฟส 3 ณ 28 มนี าคม 2565 มยี อดการใชจ้ ่ายเงนิ ดังนี้

- ร้านอาหารและเครอื่ งดื่ม จำนวน 153.4 ลา้ นบาท

- ร้านธงฟ้า จำนวน 125.2 ล้านบาท

- รา้ น OTOP จำนวน 34.2 ล้านบาท

- รา้ นค้าทัว่ ไป จำนวน 169.6 ลา้ นบาท

- รา้ นบรกิ าร จำนวน 5.0 ล้านบาท

- Food Delivery จำนวน 10.7 ลา้ นบาท

- กิจการขนส่งสาธารณะ จำนวน -

รวมยอดการใชจ้ ่ายของจงั หวดั มหาสารคาม จำนวน 498.1 ล้านบาท อยใู่ นลำดบั ท่ี 19 ของเมืองรอง

(41 จงั หวดั ทว่ั ประเทศ)

6. การดำเนินการเกย่ี วกบั การรอ้ งเรยี น/รอ้ งทกุ ข์ และการดำเนนิ การทางกฎหมายตามโครงการของรฐั บาล

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ไม่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์
และการดำเนินการทางกฎหมายตามโครงการของรฐั บาลแต่อย่างใด

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๓๙

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

ผลการดำเนนิ งาน
ตามนโยบายรฐั บาล/กระทรวงการคลัง/กรมบญั ชกี ลาง/จังหวดั

และอน่ื ๆ

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๔๐

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

1. นโยบายกระทรวงการคลงั
1.1 การดำเนินงานดา้ นบตั รสวสั ดกิ ารแหง่ รฐั
จำนวนผู้คืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25644 ถึง 31 มีนาคม 2565)

มีผูค้ ืนสทิ ธิบตั รสวสั ดกิ ารแห่งรฐั ท้งั สน้ิ 66 ราย รายละเอยี ดดังตอ่ ไปนี้

เดอื น จำนวนการคนื สทิ ธบิ ตั รสวสั ดกิ ารแหง่ รฐั (ราย) หมายเหตุ
ตลุ าคม 2564 17
พฤศจกิ ายน 2564 10
ธันวาคม 2564 10
18
มกราคม 2565 8
กมุ ภาพนั ธ์ 2565 3
มนี าคม 2565 66

รวม

2. นโยบายกรมบญั ชกี ลาง
2.1 การตรวจสอบเครื่องมอื เคร่อื งจักรและอุปกรณ์การกอ่ สรา้ ง
การตรวจสอบเคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหวา่ งวนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มนี าคม 2565) รวมทง้ั ส้นิ 7 ครั้ง รายละเอยี ดดังตอ่ ไปน้ี

ลำดับ ช่ือผปู้ ระกอบการ สาขางานก่อสรา้ ง ชนั้ ผลการดำเนนิ งาน หมายเหตุ
1 หจก. โชคเจริญ ทาง 3 ผ่านการพิจารณา หนงั สือ ท่ี มค
วาปปี ทมุ ผา่ นการพิจารณา 0003/861
ผา่ นการพิจารณา ลว. 5 พ.ย. 64
2 บริษทั วายซบี อี าร์ ทาง 2 ผ่านการพิจารณา หนังสอื ที่ มค
คอนสตรัคชัน่ จำกัด ผ่านการพจิ ารณา 0003/928
ผา่ นการพจิ ารณา ลว. 13 ธ.ค. 64
3 บริษทั อาร์.อาร์. ชลประทาน 4 หนังสือ ที่ มค
เอน็ จิเนียริ่ง จำกัด ผา่ นการพจิ ารณา 0003/953
ลว. 27 ธ.ค. 64
4 บริษทั เพชรวารี ชลประทาน 5 หนังสอื ท่ี มค
กอ่ สร้าง จำกดั 0003/51
ลว. 24 ม.ค. 65
5 บรษิ ัท เพชรวารี เขอื่ นป้องกัน 5 หนงั สอื ท่ี มค
กอ่ สรา้ ง จำกัด ตลงิ่ และชายฝงั่ 0003/000053
ลว. 25 ม.ค. 65
6 หจก. รุง่ สวรรค์ ขดุ ลอกและ พิเศษ หนังสอื ที่ มค
สิรอิ นิ เตอร์ บำรุงรกั ษา 4 0003/000055
ลว. 27 ม.ค. 65
7 หจก. ไทยกิจ รอ่ งน้ำ หนงั สือ ท่ี มค
แมชชีนเนอรี่ ภายในประเทศ 0003/000206
ชลประทาน ลว. 11 เม.ย. 65

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๔๑

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

2.2 โครงการกองทุนส่งิ แวดลอ้ ม
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

รายละเอียดดังตอ่ ไปน้ี

ลำดบั หนว่ ยงาน อำเภอ วงเงนิ ผลการดำเนนิ งาน
(บาท)
1 เทศบาลตำบลวาปปี ทมุ วาปีปทมุ 400,000.00 เน่อื งจากมีการขยายระยะเวลา
เมอื ง 400,000.00 การดำเนนิ งาน ให้สน้ิ สุด
2 เทศบาลตำบลแวงน่าง นาดูน 400,000.00 ณ วนั ท่ี 30 มถิ นุ ายน 2565
แกดำ 400,000.00 จึงอยู่ระหวา่ งดำเนนิ การ
3 เทศบาลตำบลนาดูน แกดำ 400,000.00 ตามแผนการดำเนินงาน
398,500.00 และแผนการใช้จ่ายเงิน
4 เทศบาลตำบลมติ รภาพ วาปีปทุม ของโครงการที่ไดร้ บั จดั สรร
400,000.00
5 เทศบาลตำบลแกดำ วาปปี ทุม
400,000.00
6 องคก์ ารบรหิ ารส่วนตำบล บรบอื
หนองแสง 400,000.00
บรบอื
7 องคก์ ารบริหารส่วนตำบล 400,000.00
โคกสที องหลาง โกสุมพสิ ยั
400,000.00
8 องค์การบริหารส่วนตำบล เมอื ง
หนองโก 400,000.00
เมอื ง
9 องค์การบริหารส่วนตำบล 400,000.00
วังไชย โกสมุ พสิ ยั
ยกเลกิ
10 องคก์ ารบริหารสว่ นตำบล วาปปี ทมุ
เขวาไร่ 519,8500.00

11 องคก์ ารบริหารส่วนตำบล
แวงน่าง

12 องค์การบรหิ ารส่วนตำบล
เขวา

13 องค์การบรหิ ารส่วนตำบล
แพง

14 องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบล
เสอื โก้ก

รวม

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๔๒

สำนกั งานคลงั จังหวดั มหาสารคาม

3. นโยบายจังหวดั

3.1 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จงั หวัดเคลอ่ื นท)่ี ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวดั มหาสารคามได้กำหนดการออกหน่วยใหบ้ ริการแก่ประชาชนตาม “โครงการปกปอ้ งและเชดิ ชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จังหวัดมหาสารคาม
(จังหวัดเคล่ือนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานออกไปให้บริการในพ้ืนที่
ตำบล หมู่บ้าน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้ออกหน่วยจัดกิจกรรม
ให้บริการร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
ถึง มนี าคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครงั้ ท่ี วนั เดอื น ปี สถานท่ี หมายเหตุ

1 22 ธนั วาคม 2564 ณ โรงเรยี นบา้ นโพธิส์ องหอ้ ง หนังสือจังหวัดมหาสาคาม
หมู่ที่ 1, 17 ตำบลหนองคูขาด ท่ี มค 0018.1/22327
อำเภอบรบือ จงั หวดั มหาสารคาม ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2564

3.2 บญั ชกี องทุนสวสั ดกิ ารจงั หวดั มหาสารคาม

ณ วนั ท่ี ยอดคงเหลอื รายรบั ดอกเบย้ี รายจา่ ย ยอดคงเหลอื
ยกมา
29 ต.ค. 64 8,200.00 - 38,850.00 150,989.97
30 พ.ย. 64 181,639.97 8,200.00 - - 159,189.97
31 ธ.ค. 64 150,989.97 8,200.00 206.43 - 167,596.40
31 ม.ค. 65 159,189.97 8,200.00 - - 175,796.40
28 ก.พ. 65 167,596.40 8,200.00 - - 183,996.40
31 มี.ค. 65 175,796.40 8,200.00 - - 192,196.40
183,996.40

4. อน่ื ๆ

4.1 การรับรองมาตรฐานศูนยร์ าชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)
จังหวัดมหาสารคาม มีนโยบายยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิ ธิผลตามมาตรฐานการให้บริการของศนู ย์ราชการสะดวก จงึ มหี นังสอื เชิญชวน
ให้หนว่ ยงานของรฐั รัฐวสิ าหกิจ และหน่วยงานอื่น เขา้ รว่ มสมคั รเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บรกิ าร
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยงานท่ีประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานฯ
ให้ส่งเอกสารแบบประเมินตนเอง (Self Checklist) เกณฑ์ด้านกายภาพ 14 ข้อ และแบบประเมินเกณฑ์คุณภาพ
ใหจ้ งั หวัดมหาสารคาม ภายในวันท่ี 10 กุมภาพนั ธ์ 2564 เพ่ือเสนอผวู้ ่าราชการจงั หวัดมหาสารคาม รับรอง
ความพร้อมของหนว่ ยงานเพ่อื ประกอบการสมัครขอรบั รองมาตรฐานฯ ตอ่ ไป

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๔๓

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการอย่างต่อเน่ือง
เพอื่ เป็นหนว่ ยงานที่บรกิ ารให้คำปรกึ ษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแกป่ ระชาชนท่มี าขอรบั บริการอยา่ ง
มปี ระสิทธิภาพและสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนตอ่ การให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และนำสู่การบริการ
ท่ีเปน็ เลิศ (Excellent Service) โดยมกี ารดำเนินการ ดงั นี้

1. ด้านอาคารสถานที่ (Place) : มีการปรับปรุงสำนักงานให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีส่ิงอำนวย
ความสะดวก โดยสถานที่ต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและให้บริการ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของสำนักงานคลงั จงั หวัดใหท้ ันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนเปน็ สำคัญ

2. ด้านเคร่ืองมือและสิ่งอำนวยความสะดวก (Equipment and facilities) : ได้จัดเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการอย่างเพียงพอสำหรับใช้ในการลงทะเบียนในระบบต่างๆ ตามภารกิจของ
สำนักงานคลังจังหวัด รวมถงึ ใหบ้ ริการ wifi ฟรี เป็นตน้

3. ด้านกระบวนงาน (Process) : มีการออกแบบสร้างสรรคน์ วัตกรรมตา่ งๆ โดยมกี ารบูรณาการการ
ทำงานร่วมกบั หน่วยงานอนื่ และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ลดความซ้ำซอ้ น
ลดคา่ ใช้จา่ ยในระยะยาว ตอบสนองความตอ้ งการของผ้รู ับบริการได้อยา่ งมีคณุ ภาพ

4. ด้านเจ้าหน้าท่ี (People) : มีความพร้อมในการให้บริการ ให้บริการแบบ One stop service
เจ้าหน้าท่ีสามารถบริการแทนกันได้ โดยบริการด้วยความจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยจิตบริการ เป็นไปตาม
คมู่ อื มาตรฐานการใหบ้ ริการของสำนักงานคลังจงั หวดั มหาสารคามอยา่ งเครง่ ครัด

4.2 ศูนย์ข้อมลู ขา่ วสารของราชการโดดเดน่ ปี 2565
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการโดดเด่น ปี 2565 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดังน้ี

หวั ขอ้ ผรู้ บั ผดิ ชอบ การดำเนนิ การ
นางอัญชลี รัตนเรืองเดช ดำเนนิ การเรียบร้อยแล้ว
1. สถานท่ตี ้งั ศนู ยข์ ้อมูลขา่ วสารทางกายภาพ นางอญั ชลี รตั นเรืองเดช ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1.1 ประชาชนสามารถเขา้ ถึงโดยสะดวก
หรือมีป้ายบอกทาง นางอญั ชลี รัตนเรืองเดช ดำเนนิ การเรียบร้อยแล้ว
1.2 มปี า้ ยชอ่ื ศนู ย์

2. วัสดอุ ปุ กรณค์ รภุ ณั ฑ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในศนู ยข์ ้อมูลข่าวสาร
ทางกายภาพ
2.1 ตู้/ชน้ั /โตะ๊ ต้งั แฟ้ม
2.2 แฟ้มใสด่ ัชนีประจำแฟ้ม
2.3 เครอื่ งคอมพวิ เตอร์/โนต๊ บคุ๊
2.4 แบบฟอร์มตา่ งๆ

3. การมอบหมายหนว่ ยงาน และผรู้ บั ผิดชอบ
3.1 มีคำสั่งแต่งตง้ั คณะทำงานศูนยข์ ้อมูลฯ
ของหน่วยงาน
3.2 มเี จ้าหนา้ ทป่ี ระจำศูนย์ข้อมลู ฯ
มีช่ือ-นามสกลุ และเบอรโ์ ทรศัพทต์ ิดต่อได้

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หนา้ ๔๔

สำนกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม

หวั ขอ้ ผรู้ บั ผดิ ชอบ การดำเนนิ การ
ดำเนนิ การเรียบร้อยแลว้
4. การตดิ ตั้ง Banner/Link ศนู ย์ข้อมลู ข่าวสาร นางอัญชลี รัตนเรืองเดช ดำเนินการเรียบร้อยแลว้
มีอยหู่ น้าเวบ็ ไซตห์ ลักของหนว่ ยงาน
ดำเนนิ การเรียบร้อยแล้ว
5. การจัดทำดชั นี นางอัญชลี รตั นเรืองเดช ปรับปรุงล่าสุดเดอื นมนี าคม
5.1 ดชั นีรวม พ.ศ. 2565
- ทางกายภาพ
- ทางอิเล็กทรอนิกส์
5.2 ดชั นีประจำแฟม้
- ทางกายภาพ
- ทางอิเลก็ ทรอนกิ ส์

6. การนำข้อมลู ข่าวสารตามมาตรา 7 นางอัญชลี รัตนเรืองเดช

และมาตรา 9 จัดแสดงในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์

6.1 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจดั องคก์ ร

6.2 มาตรา 7 (2) สรปุ อำนาจหน้าที่

วิธีดำเนนิ งาน

6.3 มาตรา 7 (3) สถานที่ตดิ ตอ่ เพ่อื ขอรับข้อมลู

6.4 มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ฯลฯ

6.5 มาตรา 9 (1) ผลการพจิ ารณา/คำวินจิ ฉัย

6.6 มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตคี วาม น.ส.ธนาภา ทรงอาจ ดำเนินการเรียบร้อยแลว้
6.7 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ ปรบั ปรงุ ล่าสดุ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
และงบประมาณฯ ดำเนนิ การเรียบร้อยแลว้
ปรบั ปรงุ ลา่ สุด
6.8 มาตรา 9 (4) ค่มู ือ/คำสง่ั เกี่ยวกบั นายไพบลู ย์ ปะวะเสนะ เดอื นมนี าคม พ.ศ. 2565
วธิ ีปฏิบัตงิ าน จนท.
ดำเนนิ การเรียบร้อยแล้ว
6.9 มาตรา 9 (5) ส่ิงพมิ พ์อ้างถึงตาม ม.7 ปรบั ปรุงลา่ สุด
วรรคสอง เดือนมนี าคม พ.ศ. 2565

6.10 มาตรา 9 (6) สญั ญาสมั ปทาน สญั ญา
ผูกขาดตดั ตอน/สญั ญาร่วมทนุ
กับเอกชนในการจดั ทำบรกิ าร
สาธารณะ

6.11 มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการฯ

6.12 มาตรา 9 (8) ส่ิงแวดลอ้ มและสุขภาพ นายไพบลู ย์ ปะวะเสนะ
6.13 มาตรา 9 (8) สรปุ ผลการจัดซ้อื จัดจา้ ง

(แบบ สขร.1)

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสท่ี 1-2 ระหวา่ ง 1 ต.ค. 64-31 ม.ี ค. 65) หน้า ๔๕


Click to View FlipBook Version
Previous Book
חוברת SEL
Next Book
ชุดความรู้ปลาร้า