The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nannicha.D, 2021-05-23 06:01:27

ตัวชี้วัดที่ 7 : การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

1. ´éÒ¹¡Òè´Ñ ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹

ตวั ชีว้ ดั ที่ 1.4 การวดั และการประเมินผล

มกี ารวดั และประเมนิ ผลนักเรียน การวดั และประเมินผลเพือ่ พฒั นาผ9ูเรียนท้ังรายบุคคลและรายกล@มุ
อยา@ งตอ@ เนอ่ื ง โดยได9เกบ็ รวบรวมข9อมูลเกีย่ วกบั ผลการเรียน และการเรยี นรู9ของผูเ9 รียนในระหวา@ งการเรียนการ
สอน โดยการบนั ทกึ วิเคราะหJ แปลความหมายข9อมูล แล9วนำผลมาใช9ในการสง@ เสริมหรอื ปรับปรงุ แก9ไขการ
เรยี นร9ขู องผ9ูเรยี น และการสอน ของครูโดย ใช9วิธกี ารและเคร่อื งมือการประเมินทหี่ ลากหลาย เชน@ สังเกต
พฒั นาการและความประพฤตขิ องผู9เรียน สงั เกตพฤตกิ รรมการเรยี น การรว@ มกิจกรรม การประเมนิ ตามสภาพ

จรงิ หรือแฟมR สะสมงาน ควบค@ไู ปกับ การใช&การทดสอบแบบต.าง ๆ และการใชเ& กณฑ7การใหค& ะแนน
(Rubrics) ซึ่งมรี ปู แบบท่ีหลากหลาย ตามธรรมชาตขิ องแตล@ ะวชิ าของแต@ละกลม@ุ สาระการเรียนรู9 โดยสงิ่ ที่

สำคัญทส่ี ุดในการประเมนิ เพ่ือพฒั นา คอื การใหข9 9อมูลย9อนกลบั แก@ผูเ9 รียนในลักษณะคำแนะนำท่เี ช่อื มโยง
ความรเ9ู ดิมกับความรูใ9 หมท@ ำใหก9 ารเรียนรู9 พอกพนู แก9ไขความคิด ความเขา9 ใจเดิมทีไ่ มถ@ กู ตลอดจนการให9
ผู9เรียนสามารถตั้งเปRาหมายและพัฒนาตนได9

นอกจากน้ียังจดั การวดั และประเมนิ ผลเพือ่ ตดั สินผลการเรียน เปXนการประเมินสรปุ ผลการ

เรยี นรู9ในแต@ละหนว@ ยการเรียนรู9 เช@น การประเมนิ ผลท9ายบทเรียน การเขยี นตามคำบอกเมือ่ จบหน@วยการเรยี นร9ู
เปนX ต9น เพอื่ ตัดสนิ ผลการเรียนโดยใหโ9 อกาสผเ9ู รียนแสดงความรู9ความสามารถด9วยวธิ ีทห่ี ลากหลาย และ
พิจารณาตัดสนิ ผลการปฏบิ ัติบนพนื้ ฐานของเกณฑทJ ี่กำหนดไว9

สำหรับการประเมนิ การอ+าน คดิ วเิ คราะห1 และเขียน เปนX การประเมนิ ศักยภาพของผูเ9 รียนในการอา@ น
จากหนังสือ ตำราเรียน เอกสารและสื่อต@าง ๆ เพือ่ หาความร9ู และเพิ่มพูนประสบการณJ นำไปประยุกตJใชแ9 ล9ว
สามารถนำเนื้อหาสาระทีอ่ @านมาคดิ วิเคราะหJเพ่ือนำไปส@ูการแสดงความคดิ เห็น การสังเคราะหJ การสร9างสรรคJ
การแก9ปญ^ หาในเรื่องต@าง ๆ และถา@ ยทอดความคิดด9วยการเขยี นท่มี ีสำนวนภาษาถูกตอ9 งมเี หตผุ ล และลำดับ
ขั้นตอนในการนำเสนอสามารถสรา9 งความเข9าใจแก@ผ9ูอา@ นได9อยา@ งชดั เจนตามระดบั ความสามารถในระดบั ชน้ั
ประถมศึกษาปท_ ่ี 1

µÇÑ ªÇéÕ ´Ñ ·Õè 7 ¡ÒÃÇ´Ñ áÅлÃÐàÁÔ¹¼Å

ระดับ สร;างและพัฒนา
คณุ ภาพ
สรา$ งและพฒั นาเครือ่ งมอื และประเมนิ ผลที่
4 หลากหลายและสอดคลอ$ งกบั มาตรฐานการเรียนรู$ ตัวช้ีวัด
หรอื ผลการเรยี นร$ู และจดุ ประสงคFการเรียนรู$ ได$แกH
ประเมนิ ผลตามสภาพจริง - ข$อสอบวดั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนตามผลการเรียนรู$
กอH น-หลงั เรยี น/กลางภาคเรียน/ปลายภาคเรยี น ไดแ$ กH

๑. ข$อสอบปรนัย
๒. ข$อสอบอัตนยั

มีตัวอยาH งการประเมนิ ชนิ้ งาน ตามสภาพจรงิ โดย
ใช$เครื่องมือวดั และประเมนิ วดั และประเมินผลผูเ$ รยี นตาม
กจิ กรรมและภาระงานทีไ่ ดม$ อบหมายใหน$ กั เรียน โดยใช$

เกณฑF Rubric ประเมนิ ช้นิ งาน การสังเกตพฤติกรรม

การทำงานกลHุม

ประเมนิ คุณภาพเคร่อื งมอื

มกี ารตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมี
แบบประเมนิ คุณภาพเครือ่ งมอื โดยมผี ูเ9 ช่ยี วชาญ 3
คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรงุ เครอื่ งมอื ให9มีคุณภาพสงู ข้ึน

ใหค; ำแนะนำ

รว+ มแลกเปล่ยี นเรียนรดู< า< นการวดั และประเมนิ ผล กับ
เครอื ข+ายโรงเรยี นทมี่ บี ริบทใกล<เคียงกัน อาทิ โรงเรยี นเสนาบดี

โรงเรยี นมธั ยมนครรังสติ โรงเรียนอนบุ าลเทศบาลเมอื งสนั่นรกั ษF โรงเรียน
เทศบาลหนองแค เป`นต$น

ประเมนิ ผลงานของนักเรยี นตามสภาพจรงิ

ประเมนิ ผลงานของนกั เรียนตามสภาพจรงิ
ประเมนิ ผลงานจากช้นิ งาน

ใหค< ำแนะนำดา< นการวดั และประเมนิ ผล ในโรงเรยี นท่ีมบี รบิ ทใกล<เคยี งกัน
วิทยากรให<คำแนะนำด<านการวดั และประเมนิ ผล

สำหรบั ครู

โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ขจรเนตยิ ทุ ธ ) สังกดั เทศบาลเมืองลำสามแก@ว จ.ปทมุ ธานี

แบบทดสอบวดั ผลกลาง/ปลายภาค รายวชิ าภาษาไทย รหสั วิชา ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศกึ ษาปQท่ี ๑
ภาคเรยี นท่ี ๒ เวลา ๖๐ นาที คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
*************************************************************************************

คำช้ีแจง ๑. แบบทดสอบมี ๒ ตอน ดงั น้ี
ตอนท่ี ๑ เป5นแบบทดสอบแบบปรนยั (เลือกตอบ ๓ ตัวเลือก) จำนวน ๑๐ ขCอ คะแนนเตม็ ๕
ตอนที่ ๒ เปน5 แบบทดสอบแบบอัตนัย ( เติมคำตอบ ) จำนวน ๑๐ ขอC คะแนนเต็ม ๕

ตอนที่ ๓ เปน5 แบบทดสอบแบบอัตนัย ( เตมิ คำตอบ ) จำนวน ๑๐ ขอC คะแนนเต็ม ๕
๒. หCามขีดเขียนขCอความใดๆลงในแบบทดสอบ
๓. หCามนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากหCองสอบ

๔. หากตอC งการเปลีย่ นคำตอบ อนุญาตใหCใชยC างลบแกCไขคำตอบไดC
*************************************************************************************
ตอนที่ ๑ แบบปรนยั ๓ ตวั เลือก จงพิจารณาขCอที่กำหนดใหตC อU ไปนี้ เลอื กคำตอบที่ถูกตอC งทสี่ ุดเพยี งคำตอบเดยี ว

แลCวทำเครอ่ื งหมายกากบาท X ลงในกระดาษคำตอบ (๑๕ ขCอ ๕ คะแนน)
มาตรฐาน/ตัวช้วี ัด ท ๑.๑ ใชCกระบวนการอUานสราC งความรCูและความคดิ เพอ่ื นำไปใชตC ดั สินใจ แกปC Yญหาในการ
ดำเนินชีวติ และมนี ิสัยรักการอUาน

๑. ท ๑.๑ ป.๑/๑ อาU นออกเสียงคำ คำคลCองจอง และขCอความสน้ั ๆ
๒. ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและขCอความท่อี Uาน
๓. ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคำถามเกยี่ วกบั เร่ืองทีอ่ Uาน

มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ัด ท ๒.๑ ใชCกระบวนการเขยี นเขยี นส่ือสาร เขยี นเรียงความ ยUอความ และเขียนเรื่องราวใน
รปู แบบตUาง ๆ เขียนรายงานขCอมลู สารสนเทศและรายงานการศกึ ษาคCนควCาอยาU งมีประสิทธภิ าพ
๔. ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขยี นสอ่ื สารดวC ยคำและประโยคงUาย ๆ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟงY และดูอยUางมวี จิ ารณญาณ และพดู แสดงความรูC ความคิด และ
ความรูสC กึ ในโอกาสตUาง ๆ อยUางมีวิจารณญาณและสรCางสรรคa
๕. ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟงY การดู และการพดู

มาตรฐาน/ตวั ชว้ี ดั ท ๔.๑ เขาC ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภมู ปิ Yญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวCเปน5 สมบัตขิ องชาติ
๖. ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยญั ชนะ สระ วรรณยุกตa และเลขไทย

๗. ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคำและบอกความหมายของคำ

๘. ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรยี งคำเปน5 ประโยคงUาย ๆ

ตอนท่ี ๑ แบบปรนัย ๓ ตัวเลือก จงพิจารณาขอC ทกี่ ำหนดใหตC อU ไปน้ี เลือกคำตอบทถ่ี ูกตอC งทสี่ ดุ เพยี งคำตอบเดียว
แลCวทำเคร่อื งหมายกากบาท X ลงในกระดาษคำตอบ (๑๕ ขCอ ๕ คะแนน)

๑. “เผือก” อาU นสะกดคำไดCตามขอC ใด ๒. “ก-แ-ง” เป5นการแจกลกู ของคำใด

(ท ๑.๑ ป.๑/๑ ) (ท ๔.๑ ป.๑/๒ )
ก. ผอ – เออื – กอ – เผือก ก. แงก
ข. เอ – ผอ – ออื – ออ – กอ – เผอื ก ข. กแง

ค. ผอ – เอือก – เผือก ค. แกง
๓. “คอ-เอาะ” เป5นการอUานสะกดคำของคำใด ๔. “ขนั ” ใชเC สียงสระในขอC ใด
(ท ๑.๑ ป.๑/๑ ) (ท ๔.๑ ป.๑/๒ )

ก. เคีย ก. อะ
ข. เคาะ ข. เออะ
ค. แคะ ค. โอะ

๕. “ค - เ-ะ - ม” เปน5 การแจกลกู ของคำใด ๖. ขอC ใดประสมสระเหมอื น “เกาะแกะ”
(ท ๔.๑ ป.๑/๒ ) (ท ๔.๑ ป.๑/๒ )
ก. เคม ก. แข็งแรง

ข. เคม็ ข. เคาะโตjะ
ค. แคม็ ค. เตาะแตะ
๗. อกั ษรกลางผันไดCกเ่ี สยี ง (ท ๔.๑ ป.๑/๒ ) ๘. ขCอใดเปน5 การผันวรรณยุกตaอักษรกลาง

ก. 5 เสยี ง (ท ๔.๑ ป.๑/๑ )
ข. ๓ เสยี ง ก. ผา ผUา ผาC
ค. ๔ เสียง ข. ปู ปูl ปูm ปnู ปูo

ค. นำ น่ำ นำ้
๙. ใครมีมารยาทในการฟงY (ท ๓.๑ ป.๑/๕) ๑๐.ขอC ใดเป5นประโยคคำถาม
ก. มีนาปรบมอื เมอ่ื ผพCู ูดพูดจบ (ท ๔.๑ ป.๑/๓ )

ข. อนูq ั่งอาU นหนงั สือในขณะท่ีฟYง ก. ชาลีกินขาC ว
ค. เพียวเดินออกจากที่นัง่ ทันทเี มือ่ ไมUพอใจ ข. ทำไมตาจอื แกจจูC ้ี
ค. ลงุ ฉีไมชU อบไปเทย่ี ว

ขอ@ ที่ ๑๑ – ๑๕ ให@นกั เรยี นอา\ นประโยคหรือข@อความที่ ๑๒.บCานเราใชนC ำ้ ฝนทเ่ี ก็บไวใC นโองU สวU นใน
กำหนดให@ แลว@ เลือกคำตอบท่ีถูกที่สดุ บอU หรือสระเกบ็ นำ้ ไวCใชเC พ่อื สUวนรวม

๑๑. ตาบวั ทารั้วสฟี าm ทค่ี รัวทาสนี ้ำตาล ตวั ทบี่ าC นใชอC ะไรเก็บนำ้ (ท ๑.๑ ป.๑/๓ )
บาC นทาสเี ขยี วออU น ก. บUอ
ข. โอUง
รว้ั บาC นตาบัวสีอะไร (ท ๑.๑ ป.๑/๓ ) ค. สระนำ้
ก. สีเขียวออU น
ข. สนี ำ้ ตาล ๑๔.ขCอใดคือความหมายของ
ค. สีฟาm “ผลไมมC รี สเปรย้ี ว”
๑๓. หนหู วานชอบนิทานเรอื่ งลาโงU และ (ท ๑.๑ ป.๑/๒ )
กระตUายกับเตาU แตคU รเู ลUาเร่อื งลูกหมสู าม ก. แตงโม
ตวั ใหCฟYง ข. ลำไย
ค. มะนาว
หนูหวานไดCฟYงนิทานอะไร (ท ๑.๑ ป.๑/๓ )
ก. กระตUายกบั เตาU
ข. ลกู หมสู ามตวั
ค. ลาโงU
๑๕. ขอC ใดคือความหมายของ (ท ๑.๑ ป.๑/๒ )
“สัตวทa ่มี งี วงยาว”
ก. ชCาง
ข. จิงโจC
ค. กระตUาย

ตอนที่ ๒ แบบอตั นัย จงเลือกคำทก่ี ำหนดใหมC าเติมลงในประโยคใหสC มบูรณa ป/ง.
(๑๐ ขอC ๕ คะแนน) (ท ๑.๑ ป.๑/๒ ) กว> ยเต๋ยี ว

นั่ง ลา' ง บ'าน รีด
แวน2 ตา เจ็บปว7 ย ต'นไม' ลกู โป7ง

๑. แมUกำลัง_______ผCาใหพC อU
๒. มลี งิ น่งั อยบูU น_______
๓. ฉันชอบกนิ ________นำ้ เสCนเล็ก
๔. เยน็ แลวC รีบกลับ_______กนั เถอะ
๕. ชาลีกำลัง_______ปลาในเตา
๖. ตาจือ_______เกCาอี้
๗. ใครจะกนิ ขCาว ให_C _____มอื กUอน
๘. นอC งของฉนั อยากเลนU _______
๙. ________เราตCองไปหาหมอ
๑๐. แดดรอC นมากพ่ีจงึ ตCองใส_U _______กนั แดด

ตอนท่ี ๓ แบบอตั นยั จงแตUงประโยคจากภาพท่กี ำหนดใหC ( ๕ ขอC ๕ คะแนน ) (ท ๒.๑ ป.๑/๒ )

ผCพู มิ พ.a ..................................................
ผูCตรวจทาน..........................................
Click to View FlipBook Version