The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hamdanordin67, 2018-12-19 08:18:10

PERANTISAN 1_Neat

Refleksi atas kepimpinan dan pengurusan araA1
(perbandingan) dan penambahbaikan yang
akan diambil sekiranya diberi peluang
menerajui sekolah Perantisan 1

1 Amalan Pemimpin


Berprestasi Tinggi

(Rujuk Nota B1, B2 dan C1)


23ABDUL RAZAK ALIAS

Fasilitator Pembelajaran Profesional
srikemuningindah.blogspot.com
No. Whatsapp & Telefon – 0199810618

Tiga (3) KEKUATAN kepimpinan dan Tiga (3) perkara (kepimpinan dan pengurusan) Gaya kepimpinan P/GB ini yang boleh saya
pengurusan sekolah serta justifikasi yang perlu DITAMBAH BAIK dan justifikasi contohi

1 1 1

2 2 2

3 3 3
*CONTOH – Amalan: 4.3 Memantau kemajuan pembelajaran *NOTA - Nyatakan ciri-ciri yang diamalkan dan eviden tindakan
murid dan penambahbaikan sekolah; Eviden : Merancang, / tingkahlaku yang ditunjukkan.
melaksanakan semakan buku latihan murid setiap minggu.

f. Saya menggalakkan komunikasi terbuka dan fasih ke arah 3.5 Mengekalkan persekitaran yang selamat dan sihat
membina dan mengekalkan komuniti profesional. araB1
g. Saya menyediakan sumber untuk menyokong kerja-kerja a. Saya mengambil langkah-langkah melindungi kemudahan fizikal
secara kolaboratif yang mencukupi dan konsisten. sekolah daripada penceroboh.
h. Saya melibatkan kakitangan dalam mereka bentuk dan b. Saya memastikan bahawa kemudahan fizikal dikekalkan dalam
melaksanakan keputusan dan dasar sekolah yang penting. keadaan yang selamat, sihat dan menarik. Direktori
i. Saya menyediakan kakitangan dengan peluang kepimpinan dan c. Saya menyampaikan piawaian tingkah laku tanpa kekerasan
menyokong mereka selagi mereka mengambil peluang ini. dan menyokong piawaian dalam cara yang saksama. Ciri-ciri Pemimpin
d. Saya memberi kuasa kepada kakitangan di sekolah memainkan
3.2 Menstrukturkan organisasi untuk memudahcarakan kerja peranan kepimpinan dalam menggalakkan iklim sekolah yang
secara kolaboratif positif dan menjadi model tingkah laku yang sesuai. Berprestasi Tinggi
e. Saya melaksana dan memantau penggunaan amalan disiplin
a. Saya menyediakan jadual pengajaran yang memaksimumkan yang sewajarnya di dalam kelas di seluruh sekolah. Bahagian 1
masa pada tugasan terhadap murid. f. Saya membangunkan, dengan input daripada kakitangan dan
b. Saya menyediakan struktur dan peluang secara tetap yang murid, proses untuk mengenal pasti dan menyelesaikan konflik
menyokong guru bekerja bersama-sama bagi menambahbaik dengan cepat dan berkesan.
pengajaran, dan mewujudkan satu sistem untuk memantau g. Saya memberi peluang kepada kakitangan dan murid untuk
kerja kolaboratif mereka. belajar tentang strategi penyelesaian konflik berkesan.
c. Saya mewujudkan struktur pasukan dan kumpulan yang bekerja
bersama-sama menyelesaikan masalah. 3.6 Memperuntukkan sumber menyokong misi, visi dan
d. Saya mengagihkan kepimpinan terhadap tugas terpilih. matlamat sekolah
e. Saya melibatkan guru dalam membuat keputusan yang
memberi kesan terhadap kerja-kerja pengajaran mereka. a. Saya mengurus proses belanjawan secara cekap.
b. Saya mengagihkan sumber dengan cara yang selari dengan
3.3 Membina hubungan yang produktif dengan keluarga dan keutamaan penambahbaikan sekolah.
komuniti c. Saya memastikan bahawa pembiayaan berterusan ditujukan
kepada keutamaan penambahbaikan sekolah.
a. Saya mewujudkan persekitaran sekolah di mana ibu bapa d. Saya mendapatkan sumber yang perlu untuk menyokong kerja-
adalah dialu-alukan, dihormati dan dihargai sebagai rakan kerja pengajaran sekolah.
kongsi dalam pembelajaran anak-anak mereka. e. Saya melihat semula dan menyesuaikan mengikut keperluan
b. Saya sendiri menunjukkan jenis kepimpinan yang ibu bapa jenis, amaun dan penjajaran sumber keutamaan untuk
boleh mempercayai – yakin, sistematik dan penuh perhatian. perubahan penambahbaikan sekolah.
c. Saya membantu membangunkan komitmen kakitangan untuk f. Saya memastikan pengawasan yang berkesan dan akauntabiliti
melibatkan ibu bapa di sekolah. sumber untuk menyokong keutamaan.
d. Saya bekerja, dengan kakitangan, secara langsung dengan
keluarga daripada pelbagai latar belakang untuk membantu
mereka menyediakan anak-anak mereka dengan sokongan di
rumah yang akan menyumbang kepada kejayaan mereka di
sekolah.
e. Saya menggalakkan kakitangan untuk mendekati murid dengan
pelbagai sudut pandangan dan pengalaman dan membantu
semua murid berasa mereka dilibatkan.
f. Saya menggalakkan kakitangan untuk menerima penglibatan
pandangan ibu bapa yang luas dan menggalakkan lebih ramai
ibu bapa untuk terlibat.
g. Saya membantu menghubungkan keluarga dengan rangkaian
perkhidmatan yang lebih luas seperti yang diperlukan.

3.4 Menghubungkan sekolah dengan persekitaran yang lebih
luas

a. Saya membangunkan dan mengekalkan hubungan dengan lain-
lain pemimpin sekolah dan daerah yang pakar, pakar dasar, ABDUL RAZAK ALIAS
kumpulan, organisasi dan ahli-ahli komuniti penyelidikan
pendidikan. Fasilitator Pembelajaran Profesional
srikemuningindah.blogspot.com
No. Whatsapp & Telefon – 0199810618

1 MENETAP HALA TUJU b. Saya memperlihatkan kepada semua kakitangan, murid dan 2.4 Membina hubungan yang dipercayai dengan kakitangan,
pemegang taruh gunanya misi, visi dan matlamat sekolah murid dan ibu bapa
1.1 Membina misi, visi, dan matlamat yang dikongsi bersama dalam tindakan sehari-hari dan membuat keputusan.
c. Saya secara kerap menjemput kumpulan kakitangan, murid dan a. Saya menjadi model tanggungjawab, integriti dan
a. Saya membina misi, visi dan matlamat sekolah secara pemegang taruh yang berbeza untuk membincangkan kesempurnaan dalam menjalankan tugas.
kerjasama dengan kakitangan, pemegang taruh dan murid yang bagaimana mereka berkerja lebih jauh daripada misi, visi dan b. Saya bertindak dalam cara yang konsisten mencerminkan nilai-
mana mereka semua amat komited. matlamat sekolah nilai teras dan keutamaan sekolah dalam usaha untuk
b. Saya membina kefahaman tentang implikasi spesifik visi mewujudkan kepercayaan.
sekolah terhadap program dan pengajaran di bilik darjah. 2 MEMBINA HUBUNGAN DAN MEMBANGUNKAN c. Saya menunjukkan rasa hormat terhadap kakitangan, murid dan
c. Saya menggalakkan pembangunan norma organisasi yang KAKITANGAN ibu bapa dengan mendengar idea-idea mereka, bersikap
menyokong keterbukaan kepada perubahan ke arah visi. terbuka kepada idea-idea, dan ikhlas mempertimbangkan nilai
d. Saya membantu kakitangan dan pemegang taruh yang pelbagai 2.1 Menyediakan sokongan dan memberi pertimbangan untuk mereka.
memahami hubungan di antara visi sekolah dan inisiatif dan setiap individu kakitangan d. Saya menggalakkan kakitangan, murid dan ibu bapa untuk
keutamaan dasar kementerian. mendengar idea satu sama lain dan ikhlas mempertimbangkan
a. Saya mengiktiraf pencapaian setiap individu kakitangan. nilai mereka.
1.2 Mengenal pasti matlamat sekolah yang spesifik, jangka b. Saya mempertimbangkan pendapat kakitangan apabila e. Saya mewujudkan norma di sekolah yang menunjukkan
pendek yang dikongsi memulakan tindakan yang boleh menjejaskan kerja mereka. penghargaan terhadap perbahasan yang membina tentang
c. Saya membina dan bertindak balas kepada keperluan unik dan amalan terbaik.
a. Saya memudahcarakan penglibatan pemegang taruh dalam kepakaran setiap individu kakitangan. f. Saya menunjukkan rasa hormat, prihatin hal peribadi murid,
proses untuk mengenal pasti matlamat sekolah yang spesifik. d. Saya melayan individu dan kumpulan di kalangan kakitangan kakitangan dan ibu bapa.
b. Saya membina matlamat sekolah secara konsensus di secara saksama. g. Saya menggalakkan kakitangan, murid dan ibu bapa untuk
kalangan kakitangan, pemegang taruh yang pelbagai dan menunjukkan rasa hormat, prihatin hal peribadi satu sama lain.
murid. 2.2 Merangsang pertumbuhan kapasiti profesional kakitangan
c. Saya memastikan matlamat sekolah jelas disampaikan kepada 2.5 Mewujudkan hubungan kerja yang produktif dengan
semua kakitangan, murid dan pemegang taruh. a. Saya menggalakkan kakitangan untuk melihat kembali apa persatuan, pertubuhan dll di luar
d. Saya secara kerap menggalakkan kakitangan untuk menilai yang mereka cuba untuk capai bersama murid dan
kemajuan mereka ke arah mencapai matlamat sekolah. bagaimanakah mereka melakukannya. a. Saya melibatkan wakil kesatuan dalam proses untuk
e. Saya menggalakkan kakitangan untuk membangunkan dan b. Saya menerajui perbincangan tentang relatif kelebihan amalan menetapkan matlamat untuk penambahbaikan sekolah.
secara kerap mengkaji semula matlamat individu untuk semasa dan alternatif. b. Saya menggalakkan wakil kesatuan untuk mengekalkan ahli-
pembangunan profesional, serta hubungan antara matlamat c. Saya mencabar kakitangan untuk terus mengkaji semula sejauh ahli mereka mendapat maklumat yang baik mengenai kerja
individu mereka dan matlamat sekolah. manakah amalan mereka menyokong pembelajaran semua mereka dengan pemimpin sekolah.
f. Saya merujuk secara kerap terhadap matlamat sekolah apabila murid mereka. c. Saya menggalakkan wakil-wakil kesatuan untuk bekerjasama
terlibat dalam membuat keputusan tentang program dan hala d. Saya memudahcarakan peluang untuk kakitangan belajar dalam menentukan bagaimana untuk melaksanakan
tuju sekolah. daripada satu sama lain. peruntukan kontrak kerja dengan cara yang menyokong kerja-
e. Saya mencadangkan idea-idea baru untuk kakitangan belajar. kerja penambahbaikan sekolah.
1.3 Mencipta harapan yang tinggi f. Saya menggalakkan kakitangan untuk membangunkan dan
mengkaji semula matlamat mereka sendiri untuk pembangunan 3 MEMBANGUNKAN ORGANISASI UNTUK MENYOKONG
a. Saya meletak harapan yang tinggi kepada semua guru, murid profesional dan hubungan matlamat berkenaan kepada AMALAN DIPERLUKAN
dan saya sendiri matlamat dan keutamaan sekolah.
b. Saya menumpukan usaha tambahan untuk mencipta harapan g. Saya menggalakkan kakitangan untuk mencuba amalan baru 3.1 Bina budaya kolaboratif dan mengagihkan kepimpinan
yang tinggi di kalangan kakitangan untuk pencapaian murid yang konsisten dengan kepentingan mereka dan matlamat
yang secara tradisinya bertungkus lumus untuk berjaya di sekolah. a. Saya menjadi model kepada kerjasama dalam kerja-kerja saya
sekolah sendiri.
c. Saya menggalakkan kakitangan untuk menjadi inovatif dalam 2.3 Menjadi model nilai dan amalan sekolah b. Saya memupuk sikap saling hormat menghormati dan percaya
membantu murid mencapai harapan berkenaan mempercayai di kalangan mereka yang terlibat dalam
d. Saya menggalakkan kakitangan memikul tanggungjawab a. Saya sangat mudah dilihat di sekolah saya. kerjasama..
mencapai misi, visi dan matlamat sekolah untuk semua murid b. Saya mesra dan mudah untuk bercakap atau didekati oleh c. Saya menggalakkan kolaboratif dalam pembangunan proses
e. Saya membuatkan harapan saya diketahui melalui kata-kata kakitangan, murid dan ibu bapa. dan hasil kumpulan.
dan tindakan c. Saya berinteraksi secara kerap dan bermakna dengan guru- d. Saya membantu membangunkan kejelasan tentang matlamat
guru, murid-murid dan ibu bapa supaya matlamat sekolah dapat dan peranan yang berkaitan dengan kerja secara kolaboratif.
1.4 Menyampaikan visi dan matlamat diteruskan. e. Saya menggalakkan kesediaan untuk berkompromi di kalangan
d. Saya menunjukkan kepentingan pembelajaran berterusan rakan kolaboratif.
a. Saya menggunakan peluang formal dan tidak formal yang melalui penglibatan yang dilihat dalam pembelajaran
berbeza untuk menjelaskan kepada kakitangan, murid dan profesional saya sendiri. Sumber sosial:
pemegang taruh keseluruhan misi, visi dan matlamat ditetapkan e. Saya menjadi contoh, melalui tindakan saya, nilai-nilai teras Keupayaan untuk memahami perasaan, pemikiran dan tingkah laku
untuk sekolah. sekolah dan amalan yang dikehendaki. seseorang, termasuk diri sendiri, dalam situasi interpersonal dan
bertindak sewajarnya kepada kefahaman itu.

6.4 Menyedari Emosi 6.10 Proaktif
araB2
a. Saya dapat mengenali tindak balas emosi saya sendiri dan a. Saya dapat merangsang dan secara berkesan mengurus
bagaimana tindak balas emosi mempengaruhi tindakan saya. perubahan secara besar-besaran di bawah keadaan yang
b. Saya dapat mengenali emosi orang lain. kompleks.
b. Saya menunjukkan inisiatif dan ketabahan dalam membawa
6.5 Mengurus Emosi perubahan yang bermakna. Direktori

a. Saya dapat memahami tindak balas emosi saya sendiri dan Sumber: The Institute for Education Leadership, Ontario. Self Ciri-ciri Pemimpin
menggambarkan kembali akibat semua respons tersebut. Assessment Tool for School Leaders revised 2013
b. Saya dapat membantu orang lain untuk menjadi lebih reflektif
mengenai tindak balas emosi mereka sendiri dan untuk Berprestasi Tinggi
menggambarkan kesan potensi respons tersebut.
c. Saya biasanya dapat menenangkan rakan-rakan sekolah saya Bahagian 2
apabila mereka berasa gelisah.

6.6 Bertindak dalam Cara Emosi yang Sesuai

a. Saya dapat mengawal emosi saya sendiri.
b. Saya dapat mengawal kesabaran saya dan mengendalikan
kesukaran secara rasional.
c. Saya biasanya boleh memujuk rakan-rakan sekolah saya
bertindak secara emosi yang sesuai di sekolah kami.
d. Rakan-rakan sekolah saya biasanya boleh bergantung kepada
saya untuk membantu menenangkan mereka apabila mereka
marah

Sumber psikologi:
Ciri-ciri yang membolehkan pemimpin untuk menjadi lebih produktif
dan berkesan dalam persekitaran kepimpinan sekolah yang sangat
kompleks.

6.7 Optimis (Berkeyakinan)

a. Saya biasanya dapat melihat banyak cara di sekitar masalah.
b. Saya melihat unsur-unsur positif di kebanyakan situasi.
c. Saya mendekati kepimpinan sekolah dengan sudut pandangan
optimis.

6.8 Keberkesanan Kendiri

a. Saya berasa yakin menganalisis masalah jangka panjang
mencari penyelesaian untuk sekolah saya.
b. Saya yakin dengan keupayaan saya untuk mencapai matlamat
yang saya tetapkan dalam tugas saya.
c. Saya akan berterusan dalam tugas tanpa mengira halangan.

6.9 Berdaya Tahan

a. Saya biasanya mengambil perkara-perkara yang penuh tekanan
di tempat kerja dengan tenang.
b. Saya hidup di dalam situasi yang mencabar dan saya dapat
bangkit. ABDUL RAZAK ALIAS
c. Apabila perkara-perkara yang tidak menentu di tempat kerja,
saya biasanya mengharapkan yang terbaik. Fasilitator Pembelajaran Profesional
srikemuningindah.blogspot.com
No. Whatsapp & Telefon – 0199810618

4 MENAMBAHBAIK PROGRAM PENGAJARAN 4.4 Menampan kakitangan daripada gangguan terhadap kerja 6 SUMBER KEPIMPINAN PERIBADI
mereka
4.1 Perjawatan kakitangan program pengajaran Ciri-ciri pemimpin yang berkesan seperti berkeyakinan, kecerdasan
a. Saya membuat dan menguatkuasakan secara konsisten, dasar emosi dan kebolehan menyelesaikan masalah. Kajian
a. Saya memilih atau menyusun atur atau melatih guru berdasar disiplin sekolah. menunjukkan, wujudnya variasi di kalangan pemimpin dalam
minat dan keupayaan untuk meneruskan misi, visi dan matlamat b. Saya mengurangkan gangguan masa pengajaran di kelas bagaimana mereka dapat menunjukkan amalan kepimpinan.
sekolah. setiap hari. Penilaian kendiri peribadi, ciri-ciri yang berkaitan dengan sumber
b. Saya mengekalkan guru berkemahiran dengan menyediakan c. Saya melaksanakan satu prosedur yang sistematik untuk kognitif, sosial dan psikologi adalah satu komponen penting dalam
sokongan dan masa untuk kerjasama, berkongsi kepimpinan, menentukan cara terbaik untuk bertindak balas terhadap inisiatif pertumbuhan dan pembangunan kepimpinan. Tujuan alat ini adalah
mewujudkan misi, visi bersama dan membina hubungan yang dari luar sekolah. untuk membantu para pemimpin dalam mengenal pasti ciri-ciri
percaya mempercayai d. Saya membangunkan dengan kakitangan, garis panduan untuk tersebut yang menyumbang atau mengurangkan amalan
mengawal jumlah masa guru peruntukkan untuk aktiviti bukan kepimpinan yang berkesan.
4.2 Menyediakan sokongan pengajaran pengajaran dan di luar sekolah.
e. Saya secara kerap menilai sumbangan semua aktiviti di luar Sumber Kognitif:
a. Saya secara aktif menyelia program pengajaran. bilik darjah kepada keutamaan pembelajaran murid. Kepakaran dan pengetahuan penyelesaian masalah mengenai
b. Saya menyelaras apa yang diajar merentasi mata pelajaran keadaan yang mempunyai kesan langsung ke atas pembelajaran
dan tahap atau tingkatan untuk mengelakkan pertindihan yang 5 MENDAPATKAN AKAUNTABILITI murid dan yang boleh dipengaruhi oleh pihak sekolah.
tidak diperlukan di samping menyediakan pengukuhan dan
perkembangan yang diperlukan matlamat pembelajaran. 5.1 Membina rasa akauntabiliti dalaman kakitangan 6.1 Penyelesaian masalah
c. Saya mencerap pengajaran bilik darjah dan memberi maklum
balas yang membina kepada guru. a. Saya secara kerap melibatkan kakitangan dalam menganalisis a. Saya memperuntukkan masa menganalisis sifat semulajadi
d. Saya memberi masa persediaan yang cukup untuk guru. data mengenai kemajuan pembelajaran semua murid. masalah, sebelum mencari penyelesaian.
e. Saya memberikan nasihat kepada guru-guru tentang b. Saya tegas terhdadap penggunaan data yang berkualiti tinggi b. Saya memberi keutamaan kepada usaha menyelesaikan
bagaimana untuk menyelesaikan masalah di bilik darjah. (dipercayai, sah, dikumpul menggunakan proses pengumpulan masalah berdasarkan kesan ke atas pembelajaran murid.
f. Saya menyediakan guru-guru dengan peluang untuk melihat sistematik, yang boleh didapati dalam bentuk asalnya, dan telah c. Nilai dan prinsip saya adalah penting kepada bagaimana saya
amalan pengajaran berkesan di kalangan rakan-rakan di tertakluk kepada tafsiran secara kolaboratif). bertindak balas kepada masalah.
sekolah mereka sendiri dan juga di sekolah-sekolah lain c. Saya menggalakkan tanggungjawab dan akauntabiliti bersama d. Saya kekal bertenang dan yakin semasa proses penyelesaian
(penandaarasan). untuk pencapaian dan kesejahteraan murid. masalah.
g. Saya mengambil bahagian dengan kakitangan dalam kerja- d. Saya membantu kakitangan membuat hubungan antara
kerja penambahbaikan pengajaran mereka. matlamat sekolah dan matlamat kementerian untuk 6.2 Pengetahuan tentang Keadaan Sekolah dan Bilik Darjah
mengukuhkan komitmen kepada usaha-usaha
4.3 Memantau kemajuan pembelajaran murid dan penambahbaikan sekolah. a. Saya berpengetahuan tentang keadaan pembelajaran yang
penambahbaikan sekolah e. Saya menilai sumbangan saya sendiri kepada pencapaian hebat di sekolah dan bilik darjah.
sekolah dan mengambil kira maklum balas daripada orang lain b. Saya sedar emosi rakan-rakan saya dari tingkah laku mereka.
a. Saya membantu kakitangan dalam memahami kepentingan kepada prestasi saya. c. Saya mengoptimumkan keadaan organisasi (keadaan kerja
penilaian murid untuk pembelajaran, daripada pembelajaran, f. Saya mengambil bahagian secara aktif dalam penilaian prestasi guru) dalam menentukan struktur sekolah.
dan sebagai pembelajaran. saya sendiri dan membuat penyesuaian bagi mencapai harapan d. Saya faham pengaruh keadaan keluarga terhadap
b. Saya bekerjasama dengan kakitangan semasa proses tafsiran dan matlamat yang lebih baik. pembelajaran murid dan melaksanakan dasar-dasar untuk
data. meningkatkan penglibatan ibu bapa.
c. Saya menggunakan pelbagai sumber bukti apabila 5.2 Memenuhi permintaan untuk akauntabiliti luar
menganalisis kemajuan murid. 6.3 Pemikiran Sistem
d. Saya memberi keutamaan kepada mengenal pasti murid-murid a. Saya secara jelas menentukan akauntabiliti kakitangan dalam
yang paling memerlukan sokongan tambahan. istilah yang saling memahami dan bersetuju dan boleh disemak 1. Saya dapat memahami hubungan penuh sesak, kompleks, dan
e. Saya menggabungkan penggunaan data yang jelas apabila dan dinilai timbal balik antara elemen organisasi yang berbeza.
membuat keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran b. Saya mengukur dan memantau keberkesanan guru dan 2. Saya mempunyai pandangan jauh untuk melibatkan organisasi
murid dan penambahbaikan sekolah. pemimpin menggunakan data tentang perubahan dalam dalam masa hadapan yang dimahukan dan akibat untuk
f. Saya memeriksa trend dalam pencapaian murid dari masa ke pencapaian murid. tindakan.
masa (satu atau lebih tahun), dan bukan hanya pada satu-satu c. Saya menyelaraskan sasaran sekolah dengan sasaran daerah.
masa, apabila menganalisis pembelajaran murid. d. Saya menyediakan laporan prestasi sekolah yang tepat dan
g. Saya mengumpul dan menggunakan data mengenai status telus kepada semua pemegang taruh sekolah (contohnya,
keadaan bilik darjah dan sekolah yang menjadi fokus daripada kementerian, lembaga, ibu bapa, komuniti).
usaha penambahbaikan sekolah. e. Saya mewujudkan struktur organisasi yang mencerminkan nilai-
h. Saya menyediakan keadaan untuk guru-guru menggunakan nilai sekolah dan membolehkan sistem pengurusan, struktur
data dengan berkesan (masa, sokongan, perkongsian dengan dan proses untuk bekerja dengan berkesan berdasarkan
pakar-pakar, budaya di mana penggunaan data bernilai). keperluan ditetapkan.

Pemimpin transformasional memberi inspirasi kepada ahli pasukan Pemimpin berkarisma mungkin percaya bahawa mereka tidak boleh
kerana mereka mengharapkan yang terbaik daripada semua orang, melakukan apa-apa yang salah, walaupun orang lain memberi araC1
dan mereka bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Mereka amaran kepada mereka tentang jalan yang mereka lalui. kekebalan
menetapkan matlamat yang jelas, dan mereka mempunyai ini boleh merosakkan pasukan atau organisasi.
kemahiran penyelesaian konflik yang baik. Ini membawa kepada Charismatic leaders might believe that they can do no wrong, even
produktiviti dan penglibatan yang tinggi.
Gaya-gaya
Bagaimanapun, kepimpinan bukan satu "satu ukuran yang sesuai Kepimpinan Pelayan (Servant Leadership)
dengan semua"; Selalunya, anda mesti menyesuaikan pendekatan Kepimpinan
anda agar sesuai dengan keadaan. Inilah sebabnya mengapa ia Seorang "pemimpin pelayan" adalah seseorang, tanpa mengira
berguna untuk membangunkan pemahaman menyeluruh tentang tahap, memimpin hanya memenuhi keperluan pasukan. Istilah ini
kerangka dan gaya kepimpinan yang lain; Lagipun, semakin dekat kadang-kadang menerangkan akan seseorang tanpa pengiktirafan
dengan pendekatan anda, semakin fleksibel anda boleh. rasmi sebagai pemimpin.

Orang-orang sebegini sering memimpin melalui teladan. Mereka
Kepimpinan Transaksional (Transactional Leadership) mempunyai integriti tinggi dan memimpin dengan kemurahan hati.
Pendekatan mereka boleh mewujudkan budaya korporat yang
Gaya ini bermula dengan idea bahawa ahli pasukan bersetuju untuk positif, dan ia boleh membawa kepada semangat yang tinggi di
mematuhi pemimpin mereka apabila mereka menerima pekerjaan. kalangan ahli pasukan.
"Transaksi" biasanya melibatkan organisasi yang membayar ahli
pasukan sebagai balasan akanusaha dan pematuhan mereka Penyokong model kepimpinan pelayan mencadangkan bahawa ia
dalam tugas jangka pendek. Pemimpin mempunyai hak untuk adalah cara yang baik untuk bergerak ke hadapan di dunia di mana
"menghukum" ahli pasukan jika kerja mereka tidak memenuhi nilai semakin penting, dan di mana pemimpin pelayan dapat
piawai yang sesuai. mencapai kuasa kerana nilai, cita-cita, dan etika mereka.

Kepimpinan transaksional terdapat dalam banyak situasi Walau bagaimanapun, orang lain percaya bahawa orang yang
kepimpinan perniagaan, dan ia menawarkan beberapa faedah. mengamalkan kepimpinan pelayan boleh mendapati diri mereka
Sebagai contoh, ia menjelaskan peranan dan tanggungjawab "tertinggal" oleh pemimpin lain, terutama dalam situasi yang
semua orang. Dan, kerana kepimpinan transaksional menilai ahli kompetitif.
pasukan terhadap prestasi, orang yang bercita-cita tinggi atau yang
termotivasi oleh ganjaran luar - termasuk pampasan - sering Gaya ini juga memerlukan masa untuk menggunakan dengan betul:
berkembang maju. ia tidak sesuai dengan situasi di mana anda perlu membuat
keputusan yang cepat atau memenuhi tarikh akhir yang ketat.
Kelemahan gaya ini adalah, dengan sendirinya, ia boleh menjadi
dingin dan kurang moral, dan ia boleh menyebabkan tukar ganti Bagaimana Menjadi Pemimpin Pelayan
kakitangan yang tinggi. Ia juga mempunyai batasan yang serius
untuk kerja berasaskan pengetahuan atau kreatif. Menurut Larry C. Spears, bekas presiden Robert K. Greenleaf
Centre for Leadership Leader, ini adalah 10 ciri yang paling penting
Hasilnya, ahli pasukan kerap melakukan sedikit peningkatan pemimpin pelayan:
kepuasan kerja mereka.
• Mendengar
• Empati
Kepimpinan Karismatik (Charismatic Leadership) • Memulihkan
• Kesedaran
Kepimpinan karismatik menyerupai kepimpinan transformasional: • Memujuk
kedua-dua jenis pemimpin memberi inspirasi dan memberi motivasi • Pengkonsepan.
kepada ahli pasukan mereka. • Pandangan jauh
• Pengawasan
Perbezaannya terletak pada maksud mereka. Pemimpin • Komitmen kepada pembangunan orang.
transformasional mahu mengubah pasukan dan organisasi mereka, • Membangun komuniti.
manakala pemimpin yang bergantung kepada karisma sering
menumpukan pada diri mereka sendiri dan cita-cita mereka sendiri,
dan mereka mungkin tidak mahu mengubah apa-apa.
ABDUL RAZAK ALIAS
Fasilitator Pembelajaran Profesional
srikemuningindah.blogspot.com
No. Whatsapp & Telefon – 0199810618

GAYA-GAYA KEPIMPINAN kawalan ke atas kerja mereka dan orang-orang mereka.) Dalam Gaya Partisipatif (Participative Style)
kepimpinan laissez-faire, juga ditunjukkan tingkahlaku berikut:
Gaya Kepimpinan Autokratik (Autocratic Style) Dengan kepimpinan partisipatif, pemimpin memberi tumpuan
• Dalam sesetengah keadaan, pekerja mestilah bebas / berdikari kepada penglibatan bersama. Pemimpin berunding dengan
Pemimpin autokratik membuat keputusan tanpa berunding dengan • Pemimpin harus membenarkan pekerja menilai kerja mereka kumpulannya, dan pemimpin mengambil kira idea dan kepakaran
ahli pasukan mereka, walaupun input mereka berguna. Ini boleh sendiri. mereka sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini berfungsi
menjadi sesuai apabila pemimpin perlu membuat keputusan • Kebanyakan masa dan keadaan, pekerja memerlukan sedikit dengan baik apabila ahli pasukan berpengalaman, apabila tugasnya
dengan cepat, apabila tidak memerlukan input pasukan, dan input dari pemimpin adalah rumit dan mencabar, dan apabila ahli pasukan ingin
apabila persetujuan pasukan tidak diperlukan untuk hasil yang • Sebagai pekerja, anda mempunyai semua alat yang diperlukan memberi input mereka.
berjaya. Walau bagaimanapun, gaya ini boleh menyebabkan untuk menyempurnakan dan mencapai matlamat kerja.
(seseorang) kehilangan keyakinan atau harapan; dan ia boleh • Pemimpin berunding dengan pekerjanya ketika menghadapi
membawa kepada ketidakhadiran dan kakitangan yang masalah.
meninggalkan organisasi tinggi. Dalam kepimpinan autrokratik, juga EMPAT GAYA KEPIMPINAN YANG BERKAITAN DENGAN • Pemimpin mendengar secara terbuka akan idea dan cadangan
ditunjukkan tingkahlaku berikut: TEORI KEPIMPINAN PATH-GOAL pekerjanya.
• Pemimpin bertindak dengan berunding dengan pekerja.
• Pekerja mesti dipantau dengan teliti untuk kecekapan. Ahli psikologi, Robert House, telah membangunkan Teori Path-Goal • Pemimpin meminta cadangan daripada pekerjanya mengenai
• Pekerja mesti dihargai atau dihukum apabila perlu pada tahun 1971, dan kemudian mengubah dan memperbaharuinya cara untuk menjalankan tugasan.
mencapai matlamat organisasi. dalam artikel 1996 dalam The Quarterly Leadership. Mari kita lihat • Pemimpin bertanya kepada pekerjanya tentang cadangan
• Pemimpin yang cekap memberi arahan dan menjelaskan beberapa elemen teori. mengenai tugasan yang perlu dibuat.
prosedur
• Para pemimpin adalah penilai pencapaian pegawai. Gaya Arahan (Directive Style) Gaya Berorientasikan Pencapaian (Achievement-oriented Style)
• Pemimpin mesti membantu pekerja dalam melaksanakan
tugasan mereka. Dengan ini, emimpin menyampaikan matlamat dan harapan, dan Di sini, pemimpin menetapkan matlamat yang mencabar untuk
• Pemimpin mesti menekankan pekerja untuk mencapai pemimpin menetapkan tugas yang jelas. Gaya ini berfungsi dengan pasukannya. Pemimpin mempunyai keyakinan terhadap kebolehan
keputusan. baik apabila tugas atau projek tidak berstruktur, atau apabila tugas pasukannya, jadi pemimpin mengharapkan pasukannya melakukan
menjadi rumit dan ahli pasukan tidak berpengalaman. prestasi yang baik, dan mengekalkan taraf yang tinggi untuk semua
Gaya Kepimpinan Demokratik (Democratic Style) orang. Gaya ini berfungsi dengan baik apabila ahli pasukan tidak
• Pemimpin membiarkan pekerjanya tahu apa yang diharapkan berminat atau tidak dicabar dalam kerja mereka.
Pemimpin demokratik membuat keputusan akhir, tetapi mereka daripada mereka.
melibatkan ahli pasukan dalam proses membuat keputusan. • Pemimpin memberitahu pekerjanya tentang apa yang perlu • Pemimpin biarkan pekerjanya tahu bahawa pemimpin
Mereka menggalakkan kreativiti, dan setiap orang sering terlibat dilakukan dan bagaimana ia perlu dilakukan. mengharapkan mereka untuk melakukan kerja pada tahap
dalam projek dan keputusan. Akibatnya, ahli pasukan cenderung • Pemimpin meminta pekerjanya mematuhi peraturan dan paling tinggi.
mempunyai kepuasan kerja yang tinggi dan produktiviti tinggi. Ini peraturan piawai. • Pemmpin menetapkan matlamat untuk prestasi pekerjanya
tidaklah selalu menjadi gaya yang berkesan untuk digunakan, • Pemimpin menerangkan tahap prestasi yang diharapkan yang agak mencabar.
walaupun, apabila anda perlu membuat keputusan yang cepat. daripada pekerjanya. • Pemimpin menggalakkan peningkatan berterusan dalam
Dalam kepimpinan demokratik, juga ditunjukkan tingkahlaku berikut: • Pemimpin memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang prestasi pekerjanya.
diharapkan dari pekerjanya terhadap kerja mereka. • Pemimpin menunjukkan bahawa beliau mempunyai keraguan
• Pekerja mesti menjadi sebahagian daripada proses membuat tentang keupayaan pekerjanya untuk memenuhi sebahagian
keputusan Gaya Menyokong (Supportive Style) besarnya objektif.
• Harus ada komunikasi yang kerap antara pemimpin dan • Pemimpin secara konsisten menetapkan matlamat yang
• pekerja Di sini, pemimpin fokus pada hubungan. Pemimpin menunjukkan mencabar untuk pekerjanya capai.
• Pekerja dan pemimpin mesti sering bertemu untuk maklum kepekaan terhadap keperluan ahli pasukan, dan pemimpin
balas dan perbincangan mengambil kira minat terbaik daripada ahli pasukannya. Gaya
• Pekerja yang kompeten mesti dibiarkan bersendirian kepimpinan ini adalah yang terbaik apabila tugas berulang-ulang Kepimpinan Transformasional (Transformational Leadership)
atau mempunyai tekanan.
Gaya Kepimpinan Laissez-faire (Laissez-faire Style) Rangka kerja kepemimpinan yang dibincangkan setakat ini semua
• Pemimpin mengekalkan hubungan kerja yang mesra dengan berguna dalam situasi yang berbeza, bagaimanapun, dalam
Pemimpin laissez-faire memberi ahli pasukan mereka kebebasan pekerjanya. perniagaan, "kepemimpinan transformasional" sering merupakan
dalam cara mereka melakukan kerja mereka, dan bagaimana • Pemimpin memulakan dengan melakukan sedikit perkara untuk gaya yang paling berkesan untuk digunakan. (Ini pertama kali
mereka menetapkan tarikh akhir mereka. Mereka memberi menyenangkan menjadi ahli kumpulan diterbitkan pada tahun 1978, dan kemudiannya dimajukan pada
sokongan kepada sumber dan nasihat jika diperlukan, tetapi jika • Pemimpin elak menyebut perkara yang menyakiti perasaan tahun 1985.)
tidak, mereka tidak terlibat. Autonomi ini boleh membawa kepada peribadi pekerjanya.
kepuasan kerja yang tinggi, tetapi ia boleh merosakkan jika ahli • Pemimpin membantu pekerjanya mengatasi masalah yang Pemimpin transformasional mempunyai integriti dan kepintaran
pasukan tidak mengurus masa mereka dengan baik, atau jika menghalang mereka daripada menjalankan tugas mereka. emosi yang tinggi. Mereka memotivasi orang dengan visi dikongsi
mereka tidak mempunyai pengetahuan, kemahiran, atau motivasi • Pemimpin bersikap dengan cara yang bijak terhadap keperluan bersama tentang masa depan, dan mereka berkomunikasi dengan
diri untuk melakukan kerja mereka dengan berkesan. (Kepimpinan peribadi pekerjanya. baik. Mereka juga biasanya menyedari diri, autentik, empati, dan
Laissez-faire juga boleh berlaku apabila pengurus tidak mempunyai rendah diri.


Click to View FlipBook Version