The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรสังคมศึกษา พุทธศักราช 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kiwiapple2002, 2022-03-26 02:27:58

หลักสูตรสังคมศึกษา

หลักสูตรสังคมศึกษา พุทธศักราช 2564

หลักสูตรสังคมศกึ ษา

โรงเรียนริ มิตราษฎรบ์ ารงุ

พทุ ธศักราช 2564

โรงเรยี นนริ มิตราษฎรบ์ ารงุ

สงั กัดสำนักงำนเขตพน้ื ท่กี ำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำ เขต 1
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขน้ั พ้นื ฐำน กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

หลกั สตู รสังคมศึกษา

โรงเรยี นนริ มติ รำษฎร์บำรุง

พุทธศักราช 2564

หลกั สูตรสังคมศกึ ษา โรงเรียนนิรมิตราษฎรบ์ ำรงุ พุทธศักราช 2564 หน้า 1

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระท่ี 1 ศาสนาสากล
มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ ละเขา้ ใจประวัติ ความสำคญั ศาสดา หลักธรรมของศาสนาสากล มศี รทั ธาทถ่ี ูกต้อง ยึดม่นั

และปฏิบัตติ ามหลกั ธรรมเพื่ออยู่รว่ มกันอยา่ งสนั ติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ ใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรกั ษาศาสนาสากล
สาระที่ 2 หน้าทแี่ ละวัฒนธรรมของพลโลก
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา

ประเพณแี ละวฒั นธรรมสากล ดำรงชวี ิตอยรู่ ว่ มกนั ในสงั คมโลกอย่างสนั ติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั ริย์ทรงเปน็ ประมขุ
สาระท่ี 3 ระบบเศรษฐกจิ โลก
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การดำรงชวี ติ อย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ ใจระบบและสถาบนั ทางเศรษฐกจิ ตา่ งๆ ความสัมพนั ธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของ
การร่วมมอื กนั ทางเศรษฐกิจในสงั คมโลก
สาระท่ี 4 พลวัตสงั คมและการเปลยี่ นแปลง
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ ใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รู้ความเป็นมาของชาติไทย
วฒั นธรรม ภูมปิ ญั ญาไทย มคี วามรกั ความภูมใิ จ และธำรงความเป็นไทย
มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ ใจพัฒนาการของมนุษยชาตจิ ากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สง่ิ แวดลอ้ มทางกายภาพทกี่ อ่ ให้เกิดการสรา้ งสรรค์วถิ ีการดำเนนิ ชวี ติ ตระหนกั ถึงความสำคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ มเพ่อื การพัฒนาที่ยงั่ ยนื
มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ ใจลกั ษณะของทางกายภาพของโลกและความสัมพนั ธข์ องสรรพส่ิงซึ่งมผี ลต่อกนั ใชแ้ ผนท่ี
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมศิ าสตร์ ตลอดจนใชภ้ ูมสิ ารสนเทศอย่างมปี ระสิทธิภาพ

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมิตราษฎร์บำรงุ

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรียนนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง พุทธศกั ราช 2564 หน้า 2

ตวั ชี้วัด

สาระที่ 1 ศาสนาสากล
มาตรฐาน ส 1.1รแู้ ละเข้าใจประวตั ิ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของศาสนาสากล มีศรทั ธาที่ถกู ต้อง ยึดมนั่

และปฏิบัติตามหลกั ธรรมเพอื่ อยรู่ ่วมกันอย่างสนั ติสขุ
ชัน้ ตัวชวี้ ัด
ม.1 1. อธิบายการเผยแผ่ศาสนาสากลสปู่ ระเทศไทย

2. วเิ คราะห์ความสำคัญของศาสนาสากลที่มีตอ่ การพฒั นาตนเองและครอบครวั
3. วิเคราะหป์ ระวัติศาสดาของศาสนาสากล
4. วเิ คราะห์และประพฤตติ นตามแบบอยา่ งการดำเนินชวี ิตและข้อคิดจากประวัติ

พทุ ธสาวก พทุ ธสาวกิ า ชาดก และศาสนกิ ชนตวั อยา่ ง
5. อธบิ ายพุทธคุณ 9 /ขนั ธ์ 5 /อบายมขุ 6 /คิหิสุข และไตรสิกขา

หรือหลกั ธรรมของศาสนาสากล
6. เหน็ คุณค่าของการพฒั นาจติ ด้วยวธิ คี ิดแบบคุณคา่ แท้-คณุ ค่าเทยี ม และวธิ คี ดิ แบบ

คณุ -โทษและทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาสากล
7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บรหิ ารจติ และเจรญิ ปัญญาตามแนวทางของศาสนาสากล
8. วิเคราะหแ์ ละปฏบิ ตั ิตามหลกั ธรรมทางศาสนาสากลในการอยู่ร่วมกนั ได้อย่างสนั ตสิ ุข
9. วเิ คราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนตอ้ งศึกษาเรียนรู้ศาสนาสากล
10. ปฏบิ ตั ิตนตอ่ ศาสนกิ ชนอืน่ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อยา่ งเหมาะสม
11. วเิ คราะหก์ ารกระทำของบคุ คลทเ่ี ปน็ แบบอย่างด้านศาสนสมั พนั ธ์
ม.2 1. อธิบายการเผยแผ่ศาสนาสากลส่ปู ระเทศเพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ความสำคญั ของศาสนาสากลที่มตี อ่ การพัฒนาสังคม
3. อภปิ รายความสำคัญของศาสนาสากลกบั การจัดระเบยี บสงั คม
4. อธบิ ายโครงสร้างและสาระของคมั ภรี ์ในศาสนาสากล
5. อธบิ ายธรรมคณุ 6 /อายตนะ /อกศุ ลกรรมบถ 10 /สุข 2 และสติปฏั ฐาน 4

หรือหลักธรรมของศาสนาสากล
6. เหน็ คุณค่าของการพฒั นาจติ ดว้ ยวธิ คี ดิ แบบอบุ ายปลกุ เรา้ คุณธรรม

และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสมั พันธ์ หรอื การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาสากล
ม.3 1. อธบิ ายการเผยแผ่ศาสนาสากลสู่ประเทศตา่ งๆ ทัว่ โลก

2. วิเคราะห์ความสำคัญของศาสนาสากลทม่ี ตี ่อการพฒั นาประเทศ
3. อภิปรายความสำคญั ของศาสนาสากลกับหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยา่ งการดำเนนิ ชีวิตและข้อคิดจากประวตั ิ

หลักสตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมิตราษฎร์บำรงุ

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรยี นนริ มิตราษฎร์บำรุง พทุ ธศกั ราช 2564 หน้า 3

ชั้น ตัวชีว้ ัด

ม.3 พทุ ธสาวก พทุ ธสาวกิ า ชาดก และศาสนกิ ชนตัวอยา่ ง
(ต่อ) 5. อธบิ ายสังฆคุณ 9 /ไตรลักษณ์ /ปปัญจธรรม 3 /อตั ถะ 3 และมรรคมีองค์ 8

หรอื หลักธรรมของศาสนาสากล
6. เหน็ คุณคา่ ของการพัฒนาจิตด้วยวธิ ีคิดแบบอริยสจั และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตปุ จั จัย

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาสากล
7. วเิ คราะหค์ วามแตกต่างและยอมรับวิถกี ารดำเนนิ ชวี ิตของศาสนิกชนในศาสนาสากล

ม.4-6 1. วเิ คราะห์สงั คมและคติความเช่อื ทางศาสนาสากล

2. วเิ คราะห์ประวตั ศิ าสดาของศาสนาสากล
3. วิเคราะห์ประวัตศิ าสนาสากลด้านการบริหารและการธำรงรกั ษาศาสนา
4. วเิ คราะห์แนวคดิ ของศาสนาสากล
5. วเิ คราะห์การพฒั นาศรทั ธาและปัญญาท่ถี ูกต้องในศาสนาสากล

6. วิเคราะหล์ ักษณะประชาธปิ ไตยในศาสนาสากล
7. วิเคราะห์หลกั การของศาสนาสากลกับหลกั วิทยาศาสตร์
8. วิเคราะหก์ ารฝกึ ฝนและพฒั นาตนเอง การพึง่ ตนเอง

และการมุง่ อสิ รภาพในศาสนาสากล

9. วเิ คราะห์ศาสนาสากลกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
และการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยนื

10. วเิ คราะหค์ วามสำคัญของศาสนาสากลเกี่ยวกบั การศึกษาทส่ี มบรู ณ์ การเมือง
และสนั ตภิ าพ

11. วเิ คราะห์ความหมายและคณุ ค่าของพุทธะ ธรรมะ สงั ฆะ /โลกธรรม 8
/นยิ าม 5 /นิพพาน /พละ 5 /ทศพิธราชธรรม 10 และมงคล 38
หรอื หลักธรรมของศาสนาสากล

12. วิเคราะหข์ ้อคดิ และแบบอย่างการดำเนนิ ชีวติ จากประวตั ิพทุ ธสาวก พทุ ธสาวกิ า
ชาดก และศาสนิกชนตวั อย่าง

13. วิเคราะห์คณุ ค่าและความสำคญั ของคัมภรี ์ในศาสนาสากล

14. ตระหนักในคุณคา่ และความสำคัญของคา่ นยิ ม จริยธรรมเปน็ ตวั กำหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมท่ีแตกตา่ งกนั ของศาสนิกชนศาสนาสากล เพื่อขจัดความขัดแย้ง
และอยรู่ ่วมกนั ในสงั คมอยา่ งสันตสิ ุข

15. เหน็ คณุ ค่า เชื่อมั่น และมุง่ มัน่ พฒั นาชีวติ ดว้ ยการพฒั นาจิตและพัฒนาการเรยี นรู้ด้วย
วธิ คี ดิ แบบโยนโิ สมนสิการ หรอื การพัฒนาจติ ตามแนวทางของศาสนาสากล

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมติ ราษฎรบ์ ำรุง

หลักสตู รสังคมศกึ ษา โรงเรียนนริ มิตราษฎร์บำรงุ พทุ ธศกั ราช 2564 หน้า 4
ชัน้ ตวั ช้ีวดั
ม.4-6 16. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจติ และเจริญปญั ญาตามแนวทางศาสนาสากล
(ต่อ) 17. วิเคราะหห์ ลกั ธรรมสำคัญในการอยูร่ ่วมกันอย่างสนั ติสขุ ของศาสนาสากล

และชักชวน ส่งเสริม สนบั สนุนให้บุคคลอ่นื เห็นความสำคญั ของการทำความดี
18. เสนอแนวทางการจดั กิจกรรมความรว่ มมอื ของทกุ ศาสนาในการแกป้ ัญหา

และพฒั นาสงั คม

หลกั สูตรสังคมศกึ ษา โรงเรยี นนริ มติ ราษฎร์บำรุง

หลักสตู รสังคมศึกษา โรงเรยี นนิรมิตราษฎร์บำรุง พุทธศกั ราช 2564 หน้า 5

สาระที่ 1 ศาสนาสากล
มาตรฐาน ส 1.2เขา้ ใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาศาสนาสากล

ชนั้ ตวั ช้วี ัด
ม.1 1. บำเพ็ญประโยชน์ตอ่ ศาสนสถานของศาสนาสากล

2. อธบิ ายจริยวตั รของสาวกเพอ่ื เปน็ แบบอยา่ งในการประพฤติปฏิบตั ิ
และปฏิบัตติ นอยา่ งเหมาะสมตอ่ สาวกของศาสนาสากล

3. ปฏิบัตติ นอย่างเหมาะสมตอ่ บคุ คลต่างๆ ตามหลักศาสนาสากล
4. จัดพธิ ีกรรมและปฏบิ ตั ติ นในศาสนพธิ ี พิธกี รรมได้ถูกตอ้ ง
5. อธิบายประวตั ิ ความสำคญั และปฏิบตั ิตนในวันสำคญั ทางศาสนาสากล
ม.2 1. ปฏบิ ตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลตา่ งๆ ตามหลักศาสนาสากล
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนกิ ชนท่ดี ีตามท่กี ำหนด
3. วิเคราะห์คณุ คา่ ของศาสนพิธีและปฏบิ ัตติ นไดถ้ ูกตอ้ ง
4. อธิบายคำสอนท่เี กีย่ วเน่อื งกบั วันสำคัญทางศาสนาและปฏบิ ตั ิตนได้ถูกต้อง
5. อธบิ ายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบตั ิของศาสนาสากล
ม.3 1. วเิ คราะหห์ น้าท่แี ละบทบาทของสาวก และปฏิบัตติ นตอ่ สาวกตามทก่ี ำหนดได้ถูกต้อง
2. ปฏบิ ัตติ นอยา่ งเหมาะสมต่อบคุ คลต่างๆ ตามหลักศาสนาสากล
3. ปฏบิ ตั หิ น้าที่ของศาสนกิ ชนทด่ี ี
4. ปฏบิ ัติตนในศาสนพธิ ี พิธกี รรมได้ถูกตอ้ ง
5. อธบิ ายประวัติวันสำคญั ทางศาสนาสากล
6. แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาสากล
7. นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาสากล
ม.4-6 1. ปฏิบตั ิตนเปน็ ศาสนิกชนทีด่ ีตอ่ สาวก สมาชกิ ในครอบครัว และคนรอบขา้ ง
2. ปฏบิ ัติตนถกู ต้องตามศาสนพธิ ี พิธีกรรมตามหลกั ศาสนาสากล
3. แสดงตนเป็นศาสนกิ ชนของศาสนาสากล
4. วเิ คราะหห์ ลกั ธรรม คตธิ รรมที่เกยี่ วเนื่องกบั วันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลท่ีสำคัญของศาสนาสากล
5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาสากล

อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนริ มิตราษฎร์บำรุง

หลกั สตู รสังคมศกึ ษา โรงเรียนนิรมิตราษฎรบ์ ำรงุ พุทธศกั ราช 2564 หน้า 6

สาระที่ 2 หน้าทแ่ี ละวัฒนธรรมของพลโลก
มาตรฐาน ส 2.1เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษา

ประเพณแี ละวฒั นธรรมสากล ดำรงชวี ิตอยรู่ ่วมกันในสงั คมโลกอย่างสนั ตสิ ขุ
ชัน้ ตวั ช้วี ัด

ม.1 1. อธิบายกฎหมายคมุ้ ครองเด็กและกฎหมายคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค
2. อธิบายและปฏบิ ัตติ นตามกฎหมายทีเ่ กยี่ วข้องกับตนเองและครอบครัว
3. ระบคุ วามสามารถของตนเองในการทำประโยชนต์ ่อสงั คมโลก
4. วิเคราะหค์ วามคลา้ ยคลึงและความแตกตา่ งระหว่างวฒั นธรรมไทยกับวฒั นธรรม
ของประเทศเพ่อื นบ้าน
5. แสดงออกถงึ การเคารพในสทิ ธเิ สรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน

ม.2 1. อธบิ ายกฎหมายการศึกษาและกฎหมายลขิ สิทธิ์

2. อธบิ ายและปฏบิ ตั ติ นตามกฎหมายที่เกีย่ วขอ้ งกับชุมชนและประเทศ

3. เห็นคณุ คา่ ในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สทิ ธิเสรภี าพ
และหนา้ ทใ่ี นฐานะพลเมืองดี

4. วเิ คราะห์บทบาท ความสำคญั และความสัมพนั ธข์ องสถาบันครอบครวั
และสถาบันการศกึ ษา

5. วเิ คราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวฒั นธรรมไทยกบั วัฒนธรรม
ของประเทศในภูมภิ าคเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้

ม.3 1. อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง
2. มสี ว่ นร่วมในการปกป้องคมุ้ ครองผ้อู ่ืนตามหลกั สิทธิมนุษยชน
3. อนรุ กั ษว์ ฒั นธรรมไทยและเลือกรบั วฒั นธรรมสากลทีเ่ หมาะสม
4. วิเคราะหป์ จั จัยที่กอ่ ให้เกดิ ปญั หาความขดั แยง้ ภายในและภายนอกประเทศ
และเสนอแนวคดิ ในการลดความขดั แย้ง
5. เสนอแนวคิดในการดำรงชวี ติ อย่างมคี วามสุขในประเทศและสังคมโลก
6. วเิ คราะหบ์ ทบาท ความสำคญั และความสัมพนั ธ์ของสถาบันศาสนา
และสถาบนั เศรษฐกจิ

ม.4-6 1. วเิ คราะหแ์ ละปฏิบัติตนตามกฎหมายทเ่ี กยี่ วข้องกบั ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก

2. วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสรา้ งทางสังคม การขดั เกลาทางสังคม
และการเปล่ยี นแปลงทางสังคม

3. ปฏิบตั ติ นและมสี ว่ นสนบั สนุนให้ผอู้ ืน่ ประพฤตปิ ฏบิ ตั ิเพื่อเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรยี นนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง

หลกั สตู รสังคมศกึ ษา โรงเรยี นนริ มิตราษฎร์บำรุง พุทธศกั ราช 2564 หนา้ 7
ช้ัน ตัวชวี้ ัด
ม.4-6 4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนษุ ยชนภายในและภายนอกประเทศ
(ตอ่ ) 5. เสนอแนวทางการพัฒนาสทิ ธมิ นษุ ยชนภายในและภายนอกประเทศ

6. วิเคราะห์ความจำเปน็ ทจ่ี ะต้องมีการปรับปรุงเปลยี่ นแปลงและอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย
และเลอื กรับวัฒนธรรมสากล

หลักสูตรสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมิตราษฎร์บำรงุ

หลักสูตรสังคมศกึ ษา โรงเรยี นนริ มิตราษฎร์บำรุง พุทธศกั ราช 2564 หน้า 8

สาระท่ี 2 หนา้ ทแ่ี ละวัฒนธรรมของพลโลก
มาตรฐาน ส 2.2เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอันมีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมุข
ช้ัน ตัวชว้ี ัด
ม.1 1. อธบิ ายหลกั การ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรฐั ธรรมนญู

แหง่ ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั
2. วิเคราะหบ์ ทบาทการถว่ งดุลอำนาจอธปิ ไตยในรัฐธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจักร

ไทยฉบับปัจจุบนั
3. ปฏิบัตติ นตามบทบัญญตั ิของรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกั รไทยฉบับปัจจบุ ัน

ที่เก่ียวขอ้ งกบั ตนเอง
ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย

2. วเิ คราะหข์ ้อมูลขา่ วสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมโลก
สมยั ปจั จบุ นั

ม.3 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ทใี่ ชใ้ นยุคปจั จุบัน
2. วเิ คราะห์เปรียบเทยี บระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอน่ื ๆ
ทม่ี ีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. วิเคราะหร์ ฐั ธรรมนูญฉบับปจั จบุ นั ในมาตราต่างๆ ทเ่ี ก่ยี วข้องกับการเลือกตัง้
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้ ำนาจรัฐ
4. วิเคราะห์ประเดน็ ปญั หาทีเ่ ปน็ อุปสรรคตอ่ การพัฒนาประชาธปิ ไตย
ภายในและภายนอกประเทศ
5. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทเี่ ป็นอปุ สรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ภายในและภายนอกประเทศ

ม.4-6 1. วเิ คราะห์ปัญหาการเมืองทส่ี ำคญั ภายในและภายนอกประเทศจากแหลง่ ข้อมูลตา่ งๆ
2. เสนอแนวทางแกไ้ ขปัญหาการเมอื งที่สำคญั ภายในและภายนอกประเทศ
3. เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเขา้ ใจ
และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหวา่ งประเทศ
4. วิเคราะหค์ วามสำคัญและความจำเป็นที่ตอ้ งธำรงรกั ษาไว้ซึ่งการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ
5. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรฐั ตามรฐั ธรรมนูญ
แหง่ ราชอาณาจักรไทยฉบบั ปัจจบุ นั

หลักสตู รสังคมศึกษา โรงเรยี นนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรยี นนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง พุทธศกั ราช 2564 หนา้ 9

สาระที่ 3 ระบบเศรษฐกิจโลก
มาตรฐาน ส 3.1เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การดำรงชีวติ อย่างมดี ุลยภาพ
ชั้น ตวั ช้วี ดั
ม.1 1. อธบิ ายความหมายและความสำคญั ของเศรษฐศาสตร์

2. วเิ คราะห์คา่ นยิ มและพฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว
3. อธิบายความเปน็ มา หลกั การ และความสำคัญของปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตอ่ ตนเอง
ม.2 1. วเิ คราะห์ปัจจัยทม่ี ีผลต่อการลงทนุ และการออม

2. อธบิ ายปจั จัยการผลิตสินคา้ และบรกิ าร
3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลติ ในท้องถิ่นตามปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
4. อภปิ รายแนวทางการคุม้ ครองสิทธขิ องตนเองในฐานะผูบ้ รโิ ภค
5. วเิ คราะห์คา่ นิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงั คม ซึง่ สง่ ผลต่อเศรษฐกจิ

ของชมุ ชนและประเทศ
6. อธบิ ายความเป็นมา หลักการ และความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตอ่ สงั คมไทย
ม.3 1. อธบิ ายปัจจยั ทีม่ อี ิทธพิ ลตอ่ การผลิตสนิ ค้าและบริการ

2. อธบิ ายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
3. มีส่วนรว่ มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินตามปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
4. วิเคราะหค์ วามสัมพันธร์ ะหวา่ งแนวคดิ เศรษฐกิจพอเพยี งกับหลกั การ
และระบบของสหกรณเ์ พอ่ื ประยกุ ตใ์ ช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชมุ ชน
ม.4-6 1. อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกจิ
2. ตระหนกั ถงึ ความสำคญั ของปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกจิ สังคม

ของประเทศ
3. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกจิ ในระดบั ชมุ ชน

และประเทศ
4. วเิ คราะห์ปญั หาเศรษฐกิจในโลก
5. เสนอแนวทางแกไ้ ขปัญหาเศรษฐกจิ ในโลก

หลักสูตรสังคมศกึ ษา โรงเรียนนิรมติ ราษฎร์บำรุง

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรยี นนิรมิตราษฎร์บำรงุ พุทธศักราช 2564 หนา้ 10

สาระท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจโลก
มาตรฐาน ส 3.2เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกจิ ต่างๆ ความสัมพันธท์ างเศรษฐกิจ และความจำเป็นของ

การร่วมมอื กันทางเศรษฐกจิ ในสังคมโลก
ชน้ั ตัวช้ีวดั

ม.1 1. อธิบายบทบาทหนา้ ทขี่ องสถาบันการเงินแตล่ ะประเภทและธนาคารกลาง
2. ยกตัวอยา่ งทส่ี ะท้อนให้เห็นการพง่ึ พาอาศัยกนั ในประเทศ
3. อธบิ ายความหมายและกฎอปุ สงค์อุปทาน
4. อภิปรายผลของการมกี ฎหมายเกี่ยวกับทรพั ยส์ ินทางปัญญา

ม.2 1. วิเคราะห์ความแตกตา่ งของสถาบันการเงินแตล่ ะประเภทและธนาคารกลาง
2. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

3. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เหน็ การแข่งขันกนั ทางเศรษฐกจิ ในประเทศ
4. วิเคราะหก์ ารกระจายของทรัพยากรในโลกทสี่ ง่ ผลตอ่ ความสัมพนั ธร์ ะหว่างประเทศ
5. วิเคราะหก์ ารแข่งขนั ทางการค้าในประเทศและตา่ งประเทศทีส่ ่งผลต่อคุณภาพสนิ ค้า

ปริมาณการผลติ และราคาสนิ ค้า
6. ระบปุ จั จยั ท่มี ีอทิ ธิพลตอ่ การกำหนดอปุ สงค์และอุปทาน
ม.3 1. อธิบายบทบาทหนา้ ทขี่ องรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
2. แสดงความคดิ เหน็ ต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรฐั ที่มีตอ่ บุคคล กลุม่ คน

และประเทศชาติ
3. อภปิ รายบทบาทความสำคญั ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ ระหว่างประเทศ
4. อภปิ รายผลกระทบท่ีเกดิ ข้ึนจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝดื
5. วเิ คราะหผ์ ลเสียจากการว่างงาน
6. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการวา่ งงาน
7. วิเคราะหส์ าเหตแุ ละวธิ ีการกีดกนั ทางการคา้ ในการคา้ ระหวา่ งประเทศ
8. ยกตวั อยา่ งท่สี ะทอ้ นใหเ้ หน็ การพึ่งพาอาศยั กนั และการแขง่ ขนั กันทางเศรษฐกิจ

นอกประเทศ
ม.4-6 1. อธบิ ายบทบาทของรฐั บาลเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศ
2. อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกย่ี วกบั นโยบายการคลงั ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภวิ ตั น์ท่มี ีผลต่อสังคมไทย

และสังคมโลก
4. วิเคราะหผ์ ลดีของความร่วมมอื ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรปู แบบต่างๆ

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรียนนริ มติ ราษฎร์บำรุง

หลักสูตรสังคมศกึ ษา โรงเรียนนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง พทุ ธศกั ราช 2564 หนา้ 11
ชั้น ตวั ชี้วดั
ม.4-6 5. วเิ คราะหผ์ ลเสยี ของความร่วมมอื ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรปู แบบต่างๆ
(ต่อ)

หลกั สูตรสังคมศกึ ษา โรงเรยี นนริ มติ ราษฎร์บำรงุ

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนริ มิตราษฎร์บำรุง พุทธศกั ราช 2564 หน้า 12

สาระที่ 4 พลวัตสังคมและการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐาน ส 4.1เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รู้ความเป็นมาของชาติไทย
วฒั นธรรม ภูมปิ ัญญาไทย มคี วามรัก ความภมู ใิ จ และธำรงความเป็นไทย
ชนั้ ตัวช้วี ัด
ม.1 1. อธบิ ายความสำคญั ของเวลาในการศึกษาประวตั ิศาสตร์

2. เทยี บศกั ราชตามระบบตา่ งๆ ทใ่ี ชศ้ ึกษาประวตั ศิ าสตร์
3. นำวธิ ีการทางประวตั ิศาสตร์มาใชศ้ ึกษาเหตกุ ารณ์ทางประวัติศาสตร์ไทย
4. อธิบายเร่อื งราวทางประวตั ศิ าสตรส์ มยั กอ่ นสโุ ขทยั ในดนิ เเดนไทย
5. วเิ คราะหพ์ ฒั นาการของอาณาจกั รสโุ ขทัยในด้านตา่ งๆ
6. วิเคราะห์อทิ ธิพลของวฒั นธรรมเเละภมู ปิ ัญญาไทยสมัยสุโขทยั เเละสงั คมไทย

ในปจั จุบนั
ม.2 1. ประเมนิ ความน่าเชอื่ ถอื ของหลกั ฐานทางประวตั ิศาสตร์ในลกั ษณะต่างๆ

2. วเิ คราะห์ความเเตกต่างระหว่างความจรงิ กบั ขอ้ เทจ็ จรงิ ของเหตุการณ์
ทางประวตั ศิ าสตร์

3. เห็นความสำคญั ของการตคี วามหลกั ฐานทางประวตั ิศาสตรท์ น่ี า่ เช่อื ถอื
4. วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศกึ ษาประวตั ิศาสตร์
5. นำวิธกี ารทางประวัตศิ าสตรม์ าใช้ศกึ ษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สากล
6. วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักรอยุธยาเเละธนบุรีในดา้ นต่างๆ
7. วเิ คราะหป์ จั จัยท่สี ง่ ผลตอ่ ความมัน่ คงเเละความเจรญิ รงุ่ เรืองของอาณาจักรอยธุ ยา
8. ระบุภูมปิ ัญญาเเละวฒั นธรรมไทยสมัยอยธุ ยาเเละธนบรุ ี เเละอทิ ธิพลของภมู ปิ ัญญา

ดงั กลา่ วตอ่ การพฒั นาชาติไทยในยุคต่อมา
ม.3 1. วเิ คราะห์เรอื่ งราวเหตกุ ารณส์ ำคัญทางประวตั ศิ าสตรไ์ ดอ้ ย่างมีเหตุผล

ตามวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
2. ใชว้ ิธกี ารทางประวัติศาสตร์ในการศกึ ษาเรือ่ งราวต่างๆ
3. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมยั รัตนโกสินทรใ์ นด้านตา่ งๆ
4. วเิ คราะห์ปัจจัยท่ีสง่ ผลตอ่ ความมั่นคงเเละความเจรญิ รุ่งเรอื งของไทย

ในสมัยรัตนโกสินทร์
5. วเิ คราะห์ภมู ปิ ัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรตั นโกสนิ ทร์

เเละอิทธพิ ลตอ่ การพัฒนาชาตไิ ทย
6. วิเคราะหบ์ ทบาทของไทยในสมยั ประชาธิปไตย

หลกั สตู รสังคมศกึ ษา โรงเรียนนริ มติ ราษฎร์บำรุง

หลักสูตรสังคมศกึ ษา โรงเรียนนริ มิตราษฎร์บำรงุ พุทธศักราช 2564 หน้า 13
ชัน้ ตวั ชว้ี ัด
ม.4-6 1. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาเเละยุคสมัยทางประวตั ิศาสตร์

ทเ่ี เสดงถึงการเปล่ยี นเเปลงของมนษุ ยชาติ
2. สร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางประวัตศิ าสตร์โดยใชว้ ธิ ีการทางประวัตศิ าสตรอ์ ย่างเป็นระบบ
3. วเิ คราะห์ประเด็นสำคัญของประวตั ิศาสตร์ไทย
4. วเิ คราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
5. วิเคราะห์ปัจจยั ท่สี ่งเสรมิ การสรา้ งสรรคภ์ ูมิปญั ญาไทยเเละวัฒนธรรมไทย

ซ่ึงมีผลต่อสงั คมไทยในยุคปัจจุบัน
6. วิเคราะหผ์ ลงานของบคุ คลสำคญั ท้งั ชาวไทยเเละตา่ งประเทศทีม่ สี ่วนสรา้ งสรรค์

วฒั นธรรมไทยเเละประวัติศาสตรไ์ ทย
7. วางแผนกำหนดแนวทางและมสี ่วนร่วมการอนรุ กั ษ์ภูมปิ ัญญาไทยและวฒั นธรรมไทย

หลักสตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนริ มิตราษฎร์บำรุง

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรียนนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง พุทธศกั ราช 2564 หนา้ 14

สาระท่ี 4 พลวตั สังคมและการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐาน ส 4.2เขา้ ใจพัฒนาการของมนุษยชาตจิ ากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ส่งิ แวดล้อมทางกายภาพทก่ี อ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนนิ ชวี ิต ตระหนักถงึ ความสำคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ มเพือ่ การพัฒนาท่ีย่งั ยืน
ชน้ั ตวั ชี้วัด

ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสงั คม เศรษฐกจิ เเละการเมอื งของประเทศเพอ่ื นบ้าน
2. ระบคุ วามสำคัญของเเหล่งอารยธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน
3. สำรวจและระบทุ ำเลทีต่ ั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และสงั คมในประเทศเพื่อนบา้ น
4. วเิ คราะหป์ จั จัยทางกายภาพและปจั จยั ทางสังคมท่สี ่งผลตอ่ ทำเลท่ีต้ังของกจิ กรรม
ทางเศรษฐกิจและสงั คมในประเทศเพ่ือนบา้ น
5. สืบคน้ อภิปรายประเดน็ ปัญหาจากปฏิสัมพนั ธ์ระหว่างสิ่งแวดลอ้ มทางกายภาพกบั
มนษุ ย์ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศเพื่อนบ้าน
6. วเิ คราะห์แนวทางการจดั การภยั พิบัตแิ ละการจดั การทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ ม
ในประเทศเพอ่ื นบ้าน

ม.2 1. อธิบายพฒั นาการทางสงั คม เศรษฐกิจ เเละการเมือง
ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ระบคุ วามสำคญั ของเเหล่งอารยธรรมโบราณในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้
3. สำรวจและระบุทำเลทต่ี ั้งของกจิ กรรมทางเศรษฐกจิ และสงั คม

ในภูมิภาคเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต้
4. วเิ คราะห์ปจั จยั ทางกายภาพและปจั จยั ทางสงั คมท่ีสง่ ผลกระทบตอ่ ทำเลท่ตี ้ัง

ของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และสงั คมในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวันออกเฉียงใต้
5. สืบค้น อภปิ รายประเดน็ ปัญหาจากปฏสิ มั พันธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ มทางกายภาพ

กับมนษุ ยท์ ่ีเกิดข้ึนในภูมภิ าคเอเชียตะวนั ออกเฉยี งใต้
6. วเิ คราะห์แนวทางการจดั การภัยพิบัติและจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม

ในภูมภิ าคเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้
ม.3 1. อธิบายพฒั นาการทางสงั คม เศรษฐกจิ เเละการเมอื งของภูมิภาคต่างๆในโลก

2. วิเคราะห์ผลของการเปล่ยี นเเปลงทนี่ ำไปสูค่ วามร่วมมือเเละความขดั เเย้ง
ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจดั ปัญหาความขัดเเย้ง

3. สำรวจและระบุทำเลท่ตี ัง้ ของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และสังคมในโลก
4. วเิ คราะห์ปัจจยั ทางกายภาพและปัจจัยทางสงั คมที่ส่งผลต่อทำเลท่ีตั้งของกจิ กรรม

ทางเศรษฐกจิ และสังคมในโลก

หลักสูตรสังคมศกึ ษา โรงเรียนนิรมิตราษฎร์บำรุง

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรยี นนิรมิตราษฎรบ์ ำรงุ พทุ ธศกั ราช 2564 หนา้ 15

ชัน้ ตัวช้ีวัด
ม.3 5. สืบคน้ อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏสิ มั พันธ์ระหวา่ งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
(ตอ่ ) มนุษยท์ ่เี กิดขึ้นในโลก

6. วเิ คราะหแ์ นวทางการจัดการภยั พิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโลก
7. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศทม่ี ผี ลตอ่ การจัดการทรัพยากรและสง่ิ แวดลอ้ ม
ม.4-6 1. วเิ คราะหอ์ ทิ ธิพลของอารยธรรมโบราณ เเละการติดต่อระหวา่ งโลกตะวันออก

กับโลกตะวันตกทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการเเละการเปล่ียนเเปลงของโลก
2. วิเคราะหเ์ หตกุ ารณส์ ำคัญต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการเปลี่ยนเเปลงทางสงั คม เศรษฐกิจ

เเละการเมืองเขา้ สู่โลกสมัยปจั จุบัน
3. วิเคราะหผ์ ลกระทบต่อการขยายอทิ ธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา

แอฟรกิ า เเละเอเชีย
4. วิเคราะห์สถานการณข์ องโลกในครสิ ตศ์ ตวรรษท่ี 21
5. วิเคราะห์ปฏสิ มั พันธ์ระหวา่ งส่งิ แวดล้อมทางกายภาพกบั กจิ กรรมของมนุษย์

ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชวี ติ ของทอ้ งถนิ่ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตา่ งๆ
ของโลก และเหน็ ความสำคญั ของส่ิงแวดลอ้ มทม่ี ีผลตอ่ การดำรงชวี ิตของมนุษย์
6. วเิ คราะห์สถานการณ์สาเหตุและผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมภิ าคต่างๆ ของโลก
7. ระบมุ าตรการปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้ ง และการประสานความร่วมมอื
ทงั้ ในประเทศ และระหวา่ งประเทศ
8. วเิ คราะหแ์ นวทางและมีส่วนร่วมในการจดั การทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม
เพอ่ื การพฒั นาทย่ี ง่ั ยนื

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมติ ราษฎรบ์ ำรุง

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมิตราษฎร์บำรุง พทุ ธศักราช 2564 หนา้ 16

สาระที่ 4 พลวัตสังคมและการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน ส 4.3เขา้ ใจลกั ษณะของทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสง่ิ ซ่ึงมีผลต่อกนั ใช้แผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภมู ศิ าสตร์ ตลอดจนใช้ภูมสิ ารสนเทศอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ
ชัน้ ตัวช้ีวัด
ม.1 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เครือ่ งมอื ทางภูมศิ าสตร์

สืบคน้ ข้อมูล
2. อธิบายพกิ ดั ภมู ศิ าสตร์ ละติจดู และลองจจิ ดู เสน้ แบง่ เวลา

และเปรยี บเทยี บวนั เวลา ของโลก
3. วเิ คราะห์สาเหตุการเกดิ ภัยพิบัตแิ ละผลกระทบในประเทศเพ่ือนบา้ น
ม.2 1. วเิ คราะห์ลักษณะทางกายภาพของภมู ิภาคเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต้

โดยใช้เคร่ืองมือทางภูมศิ าสตร์สบื ค้นข้อมลู
2. อธิบายมาตราสว่ น ทิศ และสญั ลกั ษณ์
3. วเิ คราะห์สาเหตุการเกิดภัยพบิ ัตแิ ละผลกระทบในภมู ิภาคเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้
ม.3 1. วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของโลก โดยเลือกใชแ้ ผนที่เฉพาะเร่ือง

และเครอ่ื งมือทางภมู ิศาสตร์สบื ค้นข้อมลู
2. วเิ คราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในโลก
ม.4-6 1. วิเคราะหก์ ารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคตา่ งๆ ของโลก

ซ่ึงได้รบั อิทธิพลจากปจั จยั ทางภมู ิศาสตร์
2. วเิ คราะห์ลักษณะทางกายภาพซ่ึงทำใหเ้ กดิ ปัญหาและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

ในประเทศไทย และภูมิภาคตา่ งๆ ของโลก
3. ใชแ้ ผนทแี่ ละเครื่องมอื ทางภูมิศาสตรใ์ นการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมลู

ตามกระบวนการทางภมู ศิ าสตร์ และนำภมู ิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในชวี ิตประจำวนั

หลกั สูตรสังคมศึกษา โรงเรยี นนิรมติ ราษฎร์บำรงุ

หลกั สตู รสังคมศกึ ษา โรงเรียนนริ มิตราษฎรบ์ ำรุง พุทธศกั ราช 2564 หน้า 17
คณะผ้จู ดั ทำ

1. นายมนัสนนั ท์ เวียงสมุทร ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
2. นายเอกรัตน์ เทพกมลธรรม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ
3. นางสาวกาญจนา เบ็ญอาหะหมดั ตำแหนง่ หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวฒั นธรรม
4. นางสาวมัณฑนา หมืน่ ทพิ ย์ ตำแหน่ง ครกู ลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา

ศาสนา และวฒั นธรรม
5. นางสาวเนนนั ชญา สิงชาติ ตำแหนง่ ครกู ลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา

ศาสนา และวฒั นธรรม

หลกั สตู รสังคมศึกษา โรงเรียนนิรมิตราษฎร์บำรงุ


Click to View FlipBook Version