The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by axixaahmad, 2018-02-04 23:15:02

RPT SAINS F5 2018 smkpr

RPT SAINS F5 2018 smkpr

Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Rumput, KM 12.8, 76450 Melaka

TAKWIM SAINS 2018
TINGKATAN 5

TEMA : MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS BENDA HIDUP

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Nota
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M1 Murid dapat :
1/1/2018 – 1.1 Memerhati slaid yang disediakan atau melihat carta
5/1/2018 Memahami pelbagai jenis mikroorganisma:  menyenaraikan ciri-ciri pelbagai
pengelasan jenis Mikroorganisma,
1/1 – mikroorganisma (a) menyenaraikan ciri-ciri pelbagai jenis
TAHUN mikroorganisma,  mengelaskan pelbagai kumpulan
BARU 2018 mikroorganisma kepada bakteria,
(b) mengelaskan mikroorganisma mengikut kumpulan fungi, protozoa, virus dan alga,
iaitu bakteria, fungi, protozoa, virus dan alga
berdasarkan ciri- ciri seperti saiz, bentuk atau ciri-  memerihalkan ciri-ciri bagi setiap
ciri lain. kumpulan mikroorganisma.

Menonton tayangan video atau simulasi komputer
dan membincangkan tentang perkara yang berikut:

(a) pelbagai kumpulan mikroorganisma .Contoh:
bakteria, fungi, protozoa, virus dan alga,

(b) ciri-ciri setiap kumpulan mikroorganisma
berdasarkan rupabentuk, saiz, cara pembiakan,
nutrisi dan habitat.

1

M2 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Nota
8/1/2018 – PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat: Mengingatkan
12/1/2018 1.2 Memerhatikan spesimen seperti roti segar, roti pelajar sentiasa
berkulat, susu  mengenalpasti faktor yang mengamalkan
Mensintesis idea segar dan susu basi. Kemudian membincangkan mempengaruhi pertumbuhan langkah-langkah
tentang faktor yang perkara berikut: mikroorganisma, keselamatan
mempengaruhi a) mengapa roti dan susu menjadi rosak, semasa
pertumbuhan b) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan  merancang eksperimen untuk menjalankan
mikroorganisma mengkaji kesan nutrien ke atas eksperimen
mikroorganisma. pertumbuhan mikroorganisma, yang
menggunakan
Merancang dan menjalankan eksperimen untuk  merancang eksperiman untuk mikroorganisma.
mengkaji bagaimana faktor-faktor berikut mengkaji kesan kelembapan ke
mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma: atas pertumbuhan Mengingatkan
mikroorganisma, pelajar
a) nutrisi, b) kelembapan, mikroorganisma
c) cahaya, d) suhu,  merancang eksperimen untuk boleh
e) nilai pH. mengkaji kesan cahaya ke atas menyebabkan
pertumbuhan mikroorganisma, penyakit.
Membincangkan bagaimana setiap faktor
tersebut mempengaruhi pertumbuhan  merancang eksperimen untuk Mikroorganisma
mikroorganisma. mengkaji kesan suhu ke atas juga dikenali
pertumbuhan sebagai mikrob.
mikroorganisma,

 merancang eksperimen untuk
mengkaji kesan pH ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,

 menerangkan bagaimana
setiap faktor tersebut
mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma.

2

M3 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
15/1/2018 Murid dapat: Nama saintifik
– 1.3 Menonton tayangan video atau simulasi komputer bagi
dan membincangkan kegunaan dan peranan  menyatakan contoh kegunaan mikroorganisma
19/1/2018 Mengaplikasi mikroorganisma: mikroorganisma, tidak diperlukan.
pengetahuan a) pencernaan makanan,
tentang b) pereputan,  menerangkan dengan contoh
mikroorganisma c) bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. peranan dan kegunaan
berfaedah mikroorganisma,
Menjalankan aktiviti berkaitan kegunaan dan
peranan mikroorganisma dalam pembuatan roti  mencadangkan potensi
dan dadih. kegunaan mikroorganisma
dalam pelbagai bidang.
Melawat kilang-kilang untuk mengkaji bagaimana
mikroorganisma digunakan untuk menghasilkan
makanan atau produk perindustrian yang lain.

Mengumpul maklumat daripada majalah, buku dan
internet dan membincangkan potensi kegunaan
mikroorganisma dalam pelbagai bidang.

3

M4 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
22/1/2018 Murid dapat: Nama saintifik bagi
– 1.4 Memerhati spesimen, model atau mikroorganisma
Menganalisa kesan carta tentang pereputan gigi dan membincangkan  menyatakan kesan tidak
26/1/2018 mikroorganisma bagaimana mikroorganisma menyebabkan proses mikroorganisma berbahaya ke diperlukan.
berbahaya kepada pereputan. atas manusia,
manusia
Mengumpul maklumat daripada akhbar, buku,  menghubungkaitkan jenis
majalah dan internet atau menemuramah mikroorganisma dengan penyakit,
pakar perubatan dan membincangkan lain-lain
kesan berbahaya mikroorganisma ke atas  memerihalkan simptom utama
manusia seperti menyebabkan keracunan penyakit yang disebabkan oleh
makanan dan penyakit-penyakit lain. microorganisma,

Membuat folio atau buku skrap tentang  memerihalkan pelbagai cara
kumpulan mikroorganisma yang menyebabkan bagaimana mikroorganisma boleh
penyakit-penyakit yang berikut dan simptom- menyebabkan jangkitan.
simptom utamanya:
(a) tuberkulosis, kolera dan pelbagai penyakit
kelamin seperti gonorea dan sifilis-
disebabkan oleh bacteria,
(b) selesema, demam denggi, hepatitis dan
Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit(AIDS)-
disebabkan oleh virus,
(c) panau dan kurap- disebabkan oleh kulat,
(d) malaria – disebabkan oleh protozoa.
Menonton tayangan video atau simulasi
komputer dan membincangkan pelbagai cara
jangkitan penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma iaitu melalui udara, air,
makanan, sentuhan dan vektor.

4

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M5 Murid dapat:
1.5 Mengumpul maklumat dari buku,akhbar, majalah,
29/1/2018 – Menganalisa cara- internet ataupun melawat institusi seperti Institut  menyenaraikan langkah-
2/2/2018 cara mencegah Penyelidikan Perubatan (IMR) dan Pusat Kawalan langkah untuk mencegah
jangkitan penyakit Vektor. jangkitan,
yang disebabkan
mikroorganisma Membincangkan langkah-langkah pencegahan  menghubungkaitkan
jangkitan seperti pengawalan vektor, pensterilan dan kawalan vektor dengan
imunisasi. tabiat dan kitaran hidup
vektor,
Menjalankan aktiviti-aktiviti seperti berikut:
(a) melukis kitaran hidup vektor seperti nyamuk dan  menerangkan dengan
lalat, contoh pelbagai kaedah
(b) memerihalkan tabiat vektor, pensterilan,
(c) menghubungkaitkan kitaran hidup dan tabiat vektor
dengan pengawalan dan pencegahan jangkitan  menyatakan maksud
penyakit. keimunan,
Membincangkan pelbagai kaedah pensterilan seperti
berikut:  menyatakan contoh jenis
(a) penggunaan haba iaitu melalui pendidihan dan keimunan,
autoklaf,
(b) penggunaan bahan kimia iaitu antiseptik dan  membandingkan dan
disinfektan, membezakan pelbagai jenis
(c) penggunaan sinaran iaitu sinaran gama dan keimunan,
sinaran ultra ungu.
 menyatakan kepentingan
Menonton tayangan video atau simulasi komputer dan imuniti.
membincangkan perkara yang berikut:
(a) maksud keimunan,
(b) jenis keimunan dan contoh- contohnya,
(c) kepentingan keimunan.

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan jenis
keimunan. Mempersembahkan persamaan dan
perbezaan dalam bentuk paparan grafik.

5

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M6 Murid dapat:
1.6 Membincangkan cara merawat penyakit yang
5/2/2018 – disebabkan oleh mikroorganisma seperti  menyatakan langkah-langkah
9/2/2018 Memahami cara penggunaan antibiotik dan antifungi untuk merawat penyakit yang
merawat penyakit disebabkan oleh
yang disebabkan Menjalankan eksperimen mengkaji kesan mikroorganisma,
oleh antibiotik ke atas bakteria.
mikroorganisma  menyatakan kesan antibiotik
Membincangkan kesan antibiotik ke atas bakteria. ke atas mikroorganisma,
M6 1.7
Menyedari Menjemput pegawai perubatan untuk memberi  memerihalkan bahaya
5/2/2018 – kewujudan ceramah tentang pengambilan ubat tanpa penggunaan ubat-ubatan
9/2/2018 mikroorganisma preskripsi dan nasihat pegawai perubatan. tanpa pengawasan dan
yang dapat Membincangkan kesan preskripsi doktor.
memberikan kesan mikroorganisma terhadap :
yang mendalam ke Murid dapat:
atas kehidupan (a) kehidupan manusia,
manusia dan (b) keseimbangan alam sekitar.  memerihalkan peranan dan
keseimbangan kesan mikroorganisma
alam kepada manusia dan
TAalam.

6

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN

M7 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
12/2/2018 – Murid dapat : Semasa
16/2/2018 2.1 Menjalankan aktiviti menentukan perkara berikut : menerangkan
Menilai  mengenalpasti nilai kalori untuk tentang
15/2 – 19/2 kepentingan (a) nilai kalori bagi kelas makanan yang berbeza kelas makanan yang berlainan, simptom, sebab
TAHUN mengambil seperti protein, karbohidrat dan lemak, dan langkah
BARU makanan bernutrisi  menganggarkan nilai kalori untuk untuk
CINA dan mengamalkan (b) nilai kalori bagi makanan yang diambil makanan yang dimakan, mengelakkan
tabiat pemakanan semasa sarapan pagi, makan tengah hari penyakit hanya
yang sihat dan makan malam.  menerangkan faktor yang penerangan
mempengaruhi keperluan kalori yang ringkas
Menonton tayangan video atau simulasi individu, diperlukan.
komputer dan membincangkan tentang perkara
berikut:  menghubungkaitkan masalah
kesihatan dengan amalan
(a) faktor yang mempengaruhi keperluan kalori pengambilan nutrisi dan tabiat
individu iaitu jantina, saiz badan, umur, pemakanan,
keadaan kesihatan, aktiviti fizikal dan suhu
persekitaran,  mewajarkan kepentingan
pengambilan makanan bernutrisi
(b) masalah kesihatan berkaitan dengan nutrisi dan mengamalkan tabiat
seperti malnutrisi, kegendutan, anoreksia dan pemakanan yang baik.
penyakit yang berkaitan dengan tabiat
pemakanan.

Perbincangan dalam kumpulan dan
pembentangan tentang kepentingan pengambilan
nutrisi yang seimbang dan tabiat pemakanan yang
baik.

7

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M7 Murid dapat :
2.2 Mengumpul maklumat daripada menyatakan maksud
12/2/2018 – Menganalisa buku,majalah, internet, dan :
16/2/2018 keperluan nutrien (a) membincangkan maksud makronutrien,
oleh tumbuhan. makronutrien,  Menyenaraikan makronutrien,
(b) menyenaraikan makronutrien,  menyatakan maksud
M8 contoh: karbon, hidrogen,
oksigen, nitrogen, fosforus, mikronutrien,
19/2/2018 kalium, kalsium, magnesium dan  menyenaraikanmikronutrien,
– sulfur,  menyatakan kesan kekurangan
(c) membincangkan maksud
23/2/2018 mikronutrien, nitrogen, fosforus dan kalium
(d) menyenaraikan mikronutrien dalam proses pertumbuhan
contoh : boron, molibdenum, tumbuhan,
zink, mangan, kuprum dan  menyatakan fungsi utama
ferum. nitrogen, fosforus dan kalium
Menonton tayangan simulasi video dalam proses pertumbuhan
atau komputer dan membincangkan tumbuhan
tentang:
(a) kesan kekurangan nitrogen,
fosforus dan kalium terhadap
proses pertumbuhan tumbuhan,
(b) fungsi utama nitrogen, fosforus
dan kalium dalam proses
pertumbuhan tumbuhan.

8

M8 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
19/2/2018 Murid dapat : Nama saintifik bagi
– 2.3 Memerhati carta, simulasi video  memerihalkan kitar nitrogen, bakteria tidak
Menganalisa kitar atau komputer tentang kitar diperlukan.
23/2/2018 nitrogen dan nitrogen dan membincangkan menerangkan prosesproses
kepentingannya perkara-perkara yang berikut : yang terlibat dalam kitar
(a) kitar nitrogen nitrogen,
(b) proses-proses yang terlibat  menerangkan kepentingan
dalam kitar nitrogen.  kitar nitrogen.
(c) kepentingan kitar nitrogen.
Melukis dan melabelkan gambar
rajah kitar nitrogen.

M8 2.4 Mengumpul maklumat daripada Murid dapat :
Menghargai buku, majalah atau internet tentang  mengamalkan tabiat pemakanan
19/2/2018 kepentingan panduan pemakanan yang sihat dan
– amalan tabiat pemakanan yang baik. yang sihat,
pengambilan nutrisi Merancang dan mengamalkan  merancang cara menguruskan
23/2/2018 yang baik pengambilan makanan yang
bernutrisi sumber makanan untuk
Mencadangkan cara untuk mengelakkan pembaziran,
menguruskan sumber makanan  memerihalkan faedah
bagi mengelakkan pembaziran mengamalkan tabiat pemakanan
makanan. Membuat perancangan yang sihat.
berdasarkan cadangan yang
diberikan.
Membincangkan faedah-faedah
mengamalkan tabiat pemakanan
yang sihat.

9

TEMA : KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M9 Murid dapat :
3.1 Menonton tayangan video atau simulasi komputer
26/2/2018 – Menganalisa dan membincangkan tentang perkara yang  memerihalkan maksud
2/3/2018 keseimbangan berikut; keseimbangan alam,
alam (a) maksud keseimbangan alam,
semulajadi (b) peranan tiga kitar semulajadi dalam  menyatakan kitar semulajadi
mengekalkan keseimbangan alam,contoh :kitar yang membantu dalam
nitrogen, kitar karbon dan kitar air. mengekalkan keseimbangan
alam,
Melawat taman dan menjalankan aktiviti-aktiviti
berikut:  menerangkan bagaimana kitar
(a) menyenaraikan organisma semulajadi dapat membantu
(b) melukis siratan makanan, dalam mengekalkan
(c) membincangkan peranan siratan makanan keseimbangan alam,
dalam mengekalkan keseimbangan alam
 menerangkan bagaimana siratan
Mengumpul maklumat daripada buku, akbar, makanan dapat membantu
majalah dan internet tentang bencana alam. dalam mengekalkan
Membentangkan dan membincangkan tentang keseimbangan alam,
perkara yang berikut :
(a) kesan bencana alam terhadap keseimbangan  menerangkan dengan contoh
alam, kesan bencana alam terhadap
(b) cara mengekalkan keseimbangan keseimbangan alam,
alam.
 mencadangkan cara-cara untuk
mengekalkan keseimbangan
alam.

10

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid dapat:
M10
3.2 Mengumpul maklumat daripada buku,akbar, majalah  mengenal pasti punca-punca
5/3/2018 – dan internet membincangkan tentang: pencemaran terhadap persekitaran,
9/3/2018 Menganalisa kesan
pencemaran (a) Punca pencemaran alam sekitar seperti :  menerangkan kesan pencemaran
terhadap alam (i) penggunaan bahan api fossil yang tidak terkawal, terhadap alam sekitar,
sekitar (ii) pembuangan sisa bahan sampingan,bahan toksik,
bahan radioaktif, asap dan haba daripada kilang,  memerihalkan pemanasan global,
(iii) penggunaan baja kimia, racun serangga perosak  menghubungkaitkan kesan rumah
dan racun kulat yang tidak terkawal dalam pertanian,
(iv) pengeluaran bunyi ,asap dan gas beracun daripada hijau dengan pemanasan global,
kenderaan dan jentera,  menyatakan maksud lapisan ozon,
(v) pembuangan sampah seperti plastik, sisa makanan,  menerangkan kepentingan lapisan
sisa pepejal dan pembuangan bahan kumbahan ,
(vi) penggunaan kloroflurokarbon dalam aerosol, alat ozon,
penghawa dingin dan peti sejuk dan pembuangan  menyatakan bahan kimia yang
secara tidak teratur peralatan elektrik seperti alat
penghawa dingin dan peti sejuk yang mengandungi memusnahkan lapisan ozon,
CFC  menyenaraikan sumber bahan kimia
(b) Kesan pencemaran alam sekitar ke atas :
(i) kesihatan manusia yang memusnahkan lapisan ozon,
(ii) habitat dan alam semulajadi,  menerangkan kesan pemusnahan
(iii) kepupusan spesis,
(iv) kehilangan sumber ekonomi. lapisan ozon keatas hidupan.
Menonton tayangan video atau simulasi komputer:
(a) pemanasan global,
(b) kesan rumah hijau dan hubungannya dengan
pemanasan global,
(c) lapisan ozon dan kepentingannya,
(d) bahan kimia seperti CFC dan oksida nitrogen yang
boleh memusnahkan lapisan ozon,
(e) bahan kimia dalam stiroform, bahan penyejuk dan
aerosol yang boleh memusnahkan lapisan ozon,
(f) kesan kemusnahan lapisan ozon ke atas hidupan

11

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

M11 12 Mac – 14 Mac : Ujian Bertulis 1

12/3/2018


16/3/2018

17 Mac – 25 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M12 3.3 Murid dapat :
26/3/2018 – Mensintesis idea Menonton tayangan video tentang
30/4/2018 tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam  menyatakan kepentingan
pemeliharaan dan sekitar dan membincangkan kepentingan pemeliharaan dan
M13 pemuliharaan alam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. pemuliharaan alam sekitar,
2/4/2018 – sekitar dan
6/4/2018 pengawalan Membincangkan perkara yang berikut:  menjanakan idea tentang
pencemaran (a) pengawalan pencemaran alam pengawalan pencemaran
sekitar, alam sekitar,
3.4 (b) contoh bagaimana pemeliharaan dan
Menilai pemuliharaan dapat menyumbang kepada  menerangkan dengan contoh
kepentingan persekitaran yang bersih dan sihat . bagaimana pemeliharaan
pengurusan dan pemuliharaan alam
sumber alam Menjalankan projek untuk mengkaji : sekitar dapat
secara (a) langkah- langkah yang telah dilambil menyumbangkan kepada
terancang dalam untuk memelihara dan memulihara alam persekitaran yang bersih dan
mengekalkan sekitar, sihat.
keseimbangan (b) impak yang terhasil daripada langkah-
alam langkah telah dijalankan. Murid dapat:
Membincangkan cara pengolahan sumber
alam yang terancang untuk mengekalkan  menjana ide tentang cara-
keseimbangan alam. cara yang sesuai untuk
pengolahan sumber alam
Menonton tayangan video atau simulasi bagi mengekalkan
komputer dan menulis laporan tentang: keseimbangan alam
semulajadi,
(a) kesan pengolahan sumber alam yang
tidak terancang,  menerangkan dengan contoh
(b) keperluan pengurusan alam sekitar kesan-kesan pengolahan
yang teratur. sumber alam yang tidak
terancang,

 mewajarkan keperluan bagi
pengurusan alam sekitar
yang terancang

13

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M14 Murid dapat :
3.5 Merancang dan mengamalkan sikap yang baik
9/4/2018 – untuk memelihara dan memulihara alam sekitar  mengamalkan sikap yang baik
13/4/2018 Mengamalkan melalui aktiviti-aktiviti berikut: untuk memelihara dan
sikap memulihara alam sekitar.
bertanggungjawab (a) kempen kesedaran tentang mengurangkan,
ke atas mengguna semula dan mengitar semula,
pemeliharaan dan
pemuliharaan alam (b) menjejak denai (jungle tracking)
sekitar untuk menghargai keindahan alam semulajadi
dan persekitaran yang tidak tercemar,

(c) mengambil sebahagian kawasan seperti
pantai, sungai, bukit dan hutan untuk
dipelihara dan dipulihara bagi memupuk
sikap mengambil berat dan
bertanggungjawab,

(d) menulis kertas cadangan cara-cara
untuk memelihara dan memulihara
persekitaran dalam komuniti setempat.

14

TEMA : JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. SEBATIAN KARBON

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A

PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid dapat:

M15 Memerhatikan pelbagai sampel sebatian karbon  menyatakan maksud sebatian
karbon,
16/4/2018 – 4.1 dan bukan sebatian karbon.Membincangkan
Menganalisa maksud sebatian karbon.  menyatakan maksud sebatian
organik,
20/4/2018 kepelbagaian Menonton tayangan video atau simulasi komputer
sebatian karbon dan membincangkan sebatian organik dan sebatian  memberikan contoh sebatian
15/4 bukan organik dari segi: organik,
MELAKA (a) sumber,
BANDARAYA (b) ciri-ciri iaitu:  menyatakan maksud sebatian
BERSEJARAH (i) unsur-unsur, bukan organik,

(ii) logam atau bukan logam,  memberikan contoh sebatian
bukan organik,
(iii) perubahan semasa dipanaskan.
 membanding dan membezakan
Menjalankan aktiviti untuk membanding dan sebatian
membezakan antara sebatian organik dan sebatian organik dengan sebatian bukan
bukan organik. Mempersembahkan persamaan dan organik,
perbezaan dalam bentuk paparan grafik.
 mengelaskan bahan kepada
Mengelaskan sampel sebatian karbon kepada bahan organik dan bukan
sebatian organik dan sebatian bukan organik. organik,

Mengumpulkan maklumat daripada buku, majalah  menyatakan maksud
dan internet dan bincangkan hidrokarbon dan hidrokarbon,
sumbernya.
Melawat kilang kelapa sawit atau menonton video  menyenaraikan sumber
atau simulasi komputer dan membincangkan hidrokarbon.
proses pengekstrakan minyak kelapa sawit.

15

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M15 4.1  menyenaraikan kegunaan minyak
Menganalisa Mengumpul maklumat daripada buku, surat kelapa sawit,
16/4/2018 kepelbagaian khabar, majalah dan internet untuk menyediakan
– sebatian karbon satu folio tentang :  menyenaraikan bahan berkhasiat
(a) kegunaan minyak kelapa sawit, yang terdapat dalam minyak kelapa
20/4/2018 (b) bahan berkhasiat dalam minyak kelapa sawit sawit,
seperti lemak , vitamin dan pengantioksida.
 memerihalkan aktiviti penyelidikan
Melawat institusi seperti Perbadanan dan pembangunan tempatan ke
Pembangunan Minyak Kelapa Sawit Malaysia atas kelapa sawit,
(MPOB) untuk mengumpul maklumat tentang
penyelidikan dan pembangunan minyak kelapa  mencadangkan potensi kegunaan
sawit. kelapa sawit.

Membincangkan potensi kegunaan minyak
kelapa sawit.

16

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat :
M16 Mengumpulkan maklumat daripada buku,  menyatakan unsur yang
surat khabar, majalah dan internet tentang terdapat dalam alkohol,
23/4/2018 – alkohol. Membincangkan tentang perkara  memberi contoh alkohol,
27/4/2018 berikut:  memerihalkan proses
(a) unsur yang terdapat dalam alkohol, penghasilan alkohol,
4.2 Menganalisa (b) contoh alkohol seperti metanol dan etanol.  menyatakan ciri umum
alkohol dan alkohol,
Menjalankan aktiviti berikut:  menyenaraikan kegunaan
kesannya (a) penghasilan etanol tulen melalui proses alkohol,
kepada kesihatan penapaian dan penyulingan,  menerangkan dengan
(b) mengkaji ciri-ciri alkohol dari segi berikut: contoh kesan alcohol
i. kelarutan dan keterlarut campuran dalam terhadap kesihatan
air,
ii. kebolehbakaran,
iii. tindakbalas dengan asid untuk
menghasilkan ester.

Menonton tayangan video atau simulasi
komputer dan membincangkan perkara
berikut:
(a) pelbagai kegunaan alkohol,
(b) kesan alkohol terhadap otak sistem saraf
dan hati.

17

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat :
M17 Memerhatikan pelbagai sampel lemak seperti  memberikan contoh lemak,
mentega, minyak masak, keju, minyak sapi dan  menyatakan sumber
30/4/2018 – marjerin. Daripada label makanan, lemak,
4/5/2018 (a) mengenalpasti sumbernya iaitu lemak  menyatakan unsur-unsur
tumbuhan atau lemak haiwan, yang terdapat dalam
1/5 – HARI (b) mengelaskan kepada lemak tepu dan lemak lemak,
PEKERJA tak tepu.  menyatakan maksud
lemak tepu,
4.3 Menganalisa Membincangkan perkara berikut:  menyatakan maksud
lemak dan (a) unsur yang terdapat dalam lemak, lemak tak tepu,
(b) lemak tepu dan lemak tak tepu.  membanding dan
Kesannya membezakan antara
kepada kesihatan Menjalankan aktiviti membanding dan lemak tepu dengan lemak
membezakan lemak tepu dan lemak tak tepu tak tepu,
dari segi:  menerangkan dengan
(a) sumbernya, contoh kesan memakan
(b) keadaan pada suhu bilik, makanan yang kaya
(c) takat lebur. Mempersembahkan persamaan dengan lemak tepu ke atas
dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik. kesihatan,
 menerangkan dengan
Mengumpulkan maklumat daripada buku, surat contoh kesan memakan
khabar, majalah dan internet atau menonton makanan yang kaya
video. dengan lemak tak tepu ke
atas kesihatan
Mempersembahkan dan bincangkan kesan
memakan makanan yang kaya dengan lemak
tepu dan lemak tak tepu ke atas kesihatan.

18

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat:
M17 Memerhati struktur buah kelapa sawit.  memerihalkan struktur
buah kelapa sawit,
30/4/2018 – Melukis rajah berlabel buah kepala sawit  memerihalkan proses
4/5/2018 pengekstrakan minyak
Melawat kilang kelapa sawit atau menonton kelapa sawit daripada buah
1/5 – HARI video atau simulasi komputer dan kelapa sawit
PEKERJA membincangkan proses pengekstrakan minyak  menyenaraikan kegunaan
kelapa sawit. minyak kelapa sawit,
4.4 Menganalisa  menyenaraikan bahan
kelapa sawit serta Mengumpul maklumat daripada buku, surat berkhasiat yang terdapat
kepentingannya khabar, majalah dan internet untuk dalam minyak kelapa sawit,
kepada menyediakan satu folio tentang :  memerihalkan aktiviti
pembangunan (a) kegunaan minyak kelapa sawit,  penyelidikan dan
negara (b) bahan berkhasiat dalam minyak kelapa pembangunan tempatan
sawit seperti lemak , vitamin dan ke atas kelapa sawit,
pengantioksida. mencadangkan potensi
kegunaan kelapa sawit
Melawat institusi seperti Perbadanan
Pembangunan Minyak Kelapa Sawit Malaysia
(MPOB) untuk mengumpul maklumat tentang
penyelidikan dan pembangunan minyak kelapa
sawit.

Membincangkan potensi kegunaan minyak
kelapa sawit.

19

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

M18 07 Mei – 16 Mei : Peperiksaan Pertengahan Tahun
07 Mei – 11 Mei
07 Mei – 16 Mei : Peperiksaan Pertengahan Tahun
M19
14 Mei – 18 Mei

17 Mei : Awal
Ramadhan

M20 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
21/5/2018 – Murid dapat : Formula molekul
25/5/2018 4.5 Membincangkan perkara berikut: dan struktur
(a) minyak mengandungi asid lemak dan gliserol,  menyatakan minyak sabun tidak
Menganalisa proses (b) contoh asid lemak. mengandungi asid lemak dan diperlukan.
pembuatan gliserol,
sabun daripada Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses  memberikan satu contoh asid
minyak dan pembuatan sabun melalui tindak balas antara asid lemak,
tindakan lemak dengan larutan natrium hidroksida.  memerihalkan proses pembuatan
pencucian sabun sabun,
Membincangkan sabun merupakan garam yang  menyatakan sabun sebagai
terhasil daripada tindakbalas antara asid lemak garam yang dihasilkan daripada
dengan larutan natrium hidroksida. tindakbalas antara asid
lemak dengan larutan natrium
Menonton tayanganvideo atau simulasi komputer hidroksida,
dan membincangkan:  menyatakan ciri-ciri komponen
molekul sabun,
(a) ciri - ciri komponen molekul sabun,  menerangkan tindakan
(b) tindakan pencucian molekul sabun. pencucian sabun.

20

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M20 Murid dapat :
4.6 Menjalankan aktiviti menggunakan manik dan
21/5/2018 Memahami polimer benang untuk menunjukkan struktur atau proses  menyatakan maksud polimer,
– semulajadi berikut:  memberikan contoh- contoh
(a) polimer polimer,
25/5/2018 (b) monomer  menyatakan maksud monomer,
(c) pempolimeran  memberikan contoh- contoh
(d) penyahpolimeran monomer,
 memerihalkan pempolimeran,
Membincangkan perkara berikut:  memerihalkan penyahpolimeran,
(a) maksud polimer dan monomer,  menyatakan maksud polimer
(b) contoh polimer dan semulajadi,
monomer,  memberikan contoh polimer
(c) maksud pempolimeran, (d) maksud semulajadi,
penyahpolimeran,  menyatakan maksud polimer
sintetik,
Memerhatikan pelbagai sampel polimer semulajadi  memberikan contoh polimer
dan polimer sintetik. sintetik,
 menyatakan ciri getah asli,
Menyediakan folio atau buku skrap tentang  menerangkan tindakan asid ke
pelbagai kegunaan polimer semulajadi dan polimer atas lateks,
sintetik.  menerangkan tindakan larutan
ammonia ke atas lateks,
 memerihalkan getah tervulkan,

21

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN  menghubungkaitkan ciri- ciri getah
M21
4.6 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji perkara tervulkan dengan struktur
28/5/2018 – Memahami polimer berikut: molekulnya,
1/6/2018 semulajadi (a) ciri-ciri getah asli,  menyenaraikan kegunaan getah
(b) penggumpalan lateks oleh tindakan asid, tervulkan.
29/5 – HARI (c) pencegahan penggumpalan lateks
WESAK Murid dapat:
oleh larutan ammonia.  memerihalkan kepentingan
M21 4.7
Menonton tayangan video atau simulasi komputer penemuan saintis terhadap
28/5/2018 – Menghargai kajian dan membincangkan pemvulkanan getah. kegunaan sebatian karbon.
1/6/2018 saintifik terhadap
penggunaan Melukis rajah skema dan menghubungkait ciri-
29/5 – HARI sebatian karbon ciri getah tervulkan dengan struktur
WESAK untuk kesejahteraan molekulnya.
hidup
Membincangkan kegunaan getah tervulkan.

Mengumpul maklumat daripada buku, majalah
dan internet tentang penemuan saintis terhadap
kegunaan sebatian karbon. Mempersembahkan
dan mempamerkan maklumat yang telah
dikumpulkan.

22

TEMA : DAYA DAN GERAKAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 1. GERAKAN

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M22 Murid dapat :
5.1 Memerhatikan sebuah basikal dan membincangkan
4/6/2018 – Menganalisa gerakan struktur dan prinsip operasinya.  memerihalkan struktur dan prinsip
8/6/2018 kenderaan di operasi kenderaan tidak
atas darat Menonton carta,video atau simulasi komputer dan berenjin,
membincangkan :
(a) struktur dan prinsip operasi kenderaan  memerihalkan struktur dan
prinsip operasi kenderaan
berenjin, berenjin,
(b) struktur dan operasi:
 menerangkan struktur dan
(i) enjin petrol empat lejang, (ii) enjin diesel prinsip operasi enjin petrol
empat lejang, (iii) enjin petrol dua lejang. empat lejang,

Membanding dan membezakan struktur, prinsip  menerangkan struktur dan
operasi enjin dan kecekapan enjin bagi: prinsip operasi enjin diesel
(a) enjin petrol empat lejang dengan enjin empat lejang,
diesel empat lejang,
(b) enjin petrol empat lejang dengan enjin  menerangkan struktur dan
petrol dua lejang. prinsip operasi enjin petrol
dua lejang,
Menggambarkan persamaan dan perbezaan
dalam bentuk paparan grafik.  membanding dan membezakan
struktur dan prinsip operasi
Membincangkan perhubungan di antara struktur enjin petrol empat lejang dan
dan operasi enjin dan pergerakan kenderaan. enjin diesel empat lejang.

 membanding dan membezakan
enjin petrol empat lejang
dengan enjin petrol dua lejang

 menghubungkaitkan struktur
dan operasi enjin dengan
pergerakan kenderaan.

23

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M22 Murid dapat:
5.2 Menonton tayangan video atau simulasi komputer
4/6/2018 – Menganalisa konsep dan  menyatakan maksud jarak,
8/6/2018 laju, halaju membincangkan :  mendefinisikan laju,
dan pecutan. (a) jarak, laju, halaju, pecutan dengan unit,  mendefinisikan halaju,
(b) hubungan di antara laju, halaju dan pecutan.  nyatakan unit bagi laju dan
halaju,
Menjalankan aktiviti bagi membanding dan  mendefinisikan pecutan,
membezakan laju, halaju dan pecutan.  menyatakan unit bagi pecutan,
Menggambarkan persamaan dan perbezaan dalam  menerangkan hubungan di
bentuk paparan grafik. antara laju,halaju dan pecutan,
 membanding dan membezakan
Menjalankan aktiviti menggunakan pita detik atau laju,halaju dan pecutan,
kaedah lain yang sesuai untuk menentukan halaju  menentukan halaju dan pecutan
dan pecutan objek yang bergerak. objek yang bergerak,
 menyelesaikan masalah
Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah berkaitan halaju dan pecutan.
penghitungan berkaitan dengan halaju dan pecutan.

09 Jun – 24 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Jun

16 – 17 Jun
: Hari Raya
Aidilfitri

24

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M23 Murid dapat:
5.3 Menjalankan aktiviti dan membincangkan perkara
25/6/2018 – Memahami berikut:  menyatakan maksud inersia .
29/6/2018 konsep inersia (a) maksud inersia,  memberi contoh berkaitan inersia
(b) kejadian inersia dalam kehidupan seharian. dalam kehidupan seharian .
M23 5.4  menerangkan dengan contoh
Mengaplikasikan Merancang dan menjalankan eksperimen untuk hubungkait di antara jisim dan inersia
25/6/2018 – konsep mengkaji perkaitan di antara jisim dan inersia. .
29/6/2018 momentum  menyatakan ciri keselamatan
Menonton tayangan video atau simulasi komputer yang digunakan dalam kereta untuk
dan membincangkan ciri keselamatan yang mengurangkan kesan
digunakan dalam kereta untuk mengurangkan negatif inersia.
kesan negatif inersia.
Murid dapat:
Membincangkan perkara berikut:
(a) maksud momentum,  mendefiniskan momentum,
(b) kejadian membabitkan momentum  menerangkan perkaitan di
dalam kehidupan seharian.
antara momentum, jisim dan
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji halaju,
hubungan di antara momentum, jisim dan  menyatakan Prinsip Keabadian
halaju. Momentum,
 menerangkan dengan
Menjalankan aktiviti menggunakan Ayunan Newton contoh aplikasi momentum
(Newton’s Cradle) bagi mendemonstrasikan dalam kehidupan seharian.
Prinsip Keabadian Momentum.

Menonton tayangan video atau simulasi
komputer dan membincangkan aplikasi
momentum dalam situasi berikut:
(a) kenderaan dengan mengambil kira ciri-ciri
keselamatan,
(b) penggunaan pelantak cerucuk, (c) kelajuan dan
had muatan berat untuk kenderaan berat.

25

M24 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
2/7/2018 – PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
6/7/2018 5.5 Murid dapat: Penyelesaian
Mensintesis Menjalankan aktiviti dan membincangkan maksud masalah
M24 konsep tekanan tekanan.  mendefinisikan tekanan, perhitungan
2/7/2018 –  menerangkan perkaitan menggunakan
6/7/2018 5.6 Merancang dan menjalankan eksperimen untuk aplikasi formula:
Mengaplikasi mengkaji perkaitan antara tekanan, daya dan antara tekanan,daya dan
prinsip sistem luas permukaan. luas permukaan, P= F
hidraulik dalam  menerangkan dengan contoh A
kehidupan Membincangkan aplikasi tekanan dalam aplikasi tekanan dalam
seharian kehidupan seharian. kehidupan seharian,
 menyelesaikan masalah
Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.
berkaitan tekanan.
Murid dapat:
Memeriksa model,menonton tayangan video
atau simulasi komputer dan membincangkan  menyatakan prinsip
perkara berikut; pemindahan tekanan oleh
(a) prinsip pemindahan tekanan oleh cecair, cecair,
(b) perkaitan tekanan pada omboh kecil dengan
 menghubungkaitkan tekanan
tekanan pada omboh besar dalam operasi pada omboh kecil dengan
sistem hidraulik. tekanan pada omboh besar
dalam operasi sistem hidraulik,
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan
pemindahan tekanan oleh cecair.  menerangkan kesan
pemindahan tekanan oleh
Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah cecair,
berkaitan tekanan oleh cecair.
 menyelesaikan masalah
Membincangkan perkara berikut: (a) contoh perhitungan berkaitan dengan
kegunaan sistem pemindahan tekanan oleh
cecair,
hidraulik,
(b) prinsip operasi sistem hidraulik, (c) aplikasi  menerangkan dengan
penggunaan sistem contoh aplikasi sistem
hidraulik dalam kehidupan
hidraulik dalam jek hidraulik dan brek hidraulik. seharian.

26

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M25 Murid dapat:
5.7 Menonton tayangan video atau simulasi  menyatakan prinsip operasi
9/7/2018 – Menganalisis komputer dan membincangkan prinsip operasi kenderaan di air,
13/7/2018 gerakan kenderaan di air seperti kapal, hoverkraf dan  mengenalpasti bentuk
kenderaan di air hidrofoil. kenderaan bagi
memudahkan pergerakan di
Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti bentuk air,
kenderaan bagi memudahkan pergerakan di air.  menghubungkait antara
bentuk yang sesuai bagi
Membincangkan hubungkait antara bentuk yang gerakan di air dengan reka
sesuai bagi gerakan di air dengan reka bentuk bentuk kenderaan,
kenderaan.  menyatakan Prinsip
Archimedes,
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji  menerangkan dengan
Prinsip Archimedes : contoh aplikasi prinsip
(a) perubahan berat objek apabila
 Archimedes
direndam dalam cecair,
(b) hubungan antara tujah ke atas dengan berat

cecair yang disesarkan.

Membincangkan aplikasi Prinsip Archimedes
dalam kapal laut dan kapal selam.

27

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
5.8
M25 Menganalisa Menonton tayangan video atau simulasi Murid dapat:
9/7/2018 – gerakan kenderaan komputer dan membincangkan :
13/7/2018 di udara (a) prinsip operasi kenderaan di udara.  menyatakan prinsip
(b) daya gerakan yang dijanakan oleh enjin jet operasi kenderaan di air,
M25 5.9
9/7/2018 – Menghargai dan enjin roket .  membanding dan membezakan
13/7/2018 kebolehan dan daya yang dijanakan oleh enjin
kreativiti manusia Menjalankan aktiviti untuk membanding dan jet dan enjin roket,
dalam mencipta membezakan daya yang dijanakan oleh enjin jet
dan mereka bentuk dan enjin roket. Mempersembahkan persamaan  menyatakan Prinsip Bernoulli,
kenderaan untuk dan perbezaan dalam bentuk paparan grafik.  menerangkan aplikasi Prinsip
kesejahteraan
hidup. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Prinsip Bernoulli. Bernoulli dalam kapal terbang.

Menonton tayangan video atau simulasi
komputer dan membincangkan aplikasi Prinsip
Bernoulli dalam kapal terbang.

Membincangkan keperluan untuk mencipta Murid dapat:
kenderaan seperti:
(a) untuk memendekkan masa perjalanan,  mewajarkan keperluan untuk
(b) untuk mengangkut barangan, manusia dan mereka cipta kenderaan,
 mengaitkan kreativiti manusia
haiwan. dalam mereka bentuk kenderaan ,
 mempraktikkan amalan baik
Menonton tayangan video atau simulasi komputer dalam mengendalikan kenderaan
tentang reka bentuk kenderaan dan  mempraktikkan sikap prihatin
membincangkan hubungkait antara kreativiti apabila menggunakan sistem
manusia dengan reka bentuk kenderaan untuk pengangkutan awam.
memenuhi keperluan manusia sejagat.

Menyertai kempen tentang kepentingan:
(a) mempraktikkan amalan baik dalam
mengendalikan kenderaan,
(b) mempraktikkan sikap prihatin apabila
menggunakan sistem pengangkutan awam.

28

TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. TEKNOLOGI MAKANAN DAN PENGHASILAN MAKANAN

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

M26

16/7/2018 – 6.1 Memerhati sampel makanan segar dan makanan Murid dapat :
Menganalisa yang telah diproses. Membincangkan tentang
perkara yang berikut :  memerihalkan pemprosesan
20/7/2018 kaedah dan bahan (a) makanan yang telah diproses dan contoh, makanan,
(b) tujuan memproses makanan,
yang digunakan (c) bahan kimia yang digunakan dalam  memberi contoh makanan
dalam teknologi yang telah diproses,
pemprosesan makanan seperti bahan awet,
pemprosesan pewarna, peluntur,perisa, penstabil,  menerangkan tujuan
pemanis, pengantioksida dan pengemulsi, memproses makanan,
makanan (d) fungsi bahan kimia dalam pemprosesan
makanan.  menyatakan jenis bahan kimia
yang digunakan dalam
Menonton tayangan video atau simulasi komputer pemprosesan makanan,
dan membincangkan tentang teknologi yang
digunakan:  menerangkan fungsi bahan
a) pemprosesan makanan seperti: kimia yang digunakan dalam
i. pempasteuran pemprosesan makanan,
ii. pendehidratan
 menerangkan dengan contoh
iii. penyejukbekuan teknologi yang digunakan
iv. kering beku dalam pemprosesan dan
v. pendinginan pembungkusan makanan,
vi. penyinaran
 menerangkan kesan
b) pembungkusan makanan seperti: penggunaan berlebihan bahan
i. pengetinan kimia dalam pemprosesan
ii. pembungkusan vakum makanan.

Mengumpul maklumat daripada buku, majalah,
internet dan menjalankan perbincangan
tentang kesan penggunaan bahan kimia yang
berlebihan dalam pemprosessan makanan ke
atas kesihatan.

29

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M26 Murid dapat :
6.2 Membincangkan keperluan mempertingkatkan
16/7/2018 – Menganalisa cara kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan.  menerangkan keperluan
20/7/2018 untuk mempertingkatkan kualiti dan
meningkatkan Mengumpul maklumat daripada buku, majalah, kuantiti pengeluaran makanan,
pengeluaran internet dan menjalankan perbincangan tentang
makanan cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti dalam  menerangkan dengan contoh
pengeluaran makanan seperti: kaedah untuk mempertingkatkan
kualiti dan kuantiti pengeluaran
(a) penggunaan baka yang bermutu, makanan,
(b) penggunaan teknologi moden,
(c) pendidikan dan bimbingan untuk petani,  memerihalkan dengan contoh
(d) penyelidikan dan pembangunan, maksud makanan diubah suai
(e) penggunaan tanah dan secara kejuruteraan genetik,

kawasan perairan secara optimum,  menyatakan kebaikan dan
(f) pengurusan tanah yang cekap. keburukan makanan yang
diubahsuai secara
kejuruteraan genetik.

Menonton tayangan video atau komputer simulasi
dan
menjalankan perbincangan tentang :
(a) maksud makanan yangdiubah suai secara
kejuruteraan genetik,
(b) sifat makanan yang diubah suai secara

kejuruteraan genetik.

Menjalankan perbahasan tentang kebaikan dan
keburukan makanan yang diubah suai secara
kejuruteraan genetik.

30

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M26 Murid dapat:
6.3 Melawat institusi seperti Institut
16/7/2018 – Menghargai Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia  memerihalkan aktiviti
20/7/2018 sumbangan (MARDI), Lembaga Kelapa Sawit Malaysia penyelidikan dan
teknologi dalam (MPOB) dan institusi pengajian tinggi untuk pembangunan (R&D) dalam
pengeluran mengumpul maklumat dan menulis laporan pengeluaran makanan,
makanan untuk tentang maklumat yang dikumpulkan.
meningkatkan  meramalkan kehidupan
kesejahteraan Membincangkan apa yang akan berlaku jika manusia jika berlaku
hidup penambahan penduduk lebih cepat daripada ketidakseimbangan antara
pembangunan teknologi makanan atau sebaliknya. penambahan penduduk
dengan kemajuan teknologi
M26 6.4 Mengumpul maklumat daripada persatuan pengeluaran makanan.
Mengamalkan pengguna atau internet tentang Akta Makanan dan
16/7/2018 – pemikiran kritis Peraturan Makanan. Murid dapat:
20/7/2018 dan analitis dalam
membuat Membincangkan keperluan pendidikan kepada  mewajarkan keperluan
pemilihan pengguna supaya berfikiran kritis dan analitis bila pendidikan kepada pengguna
makanan yang memilih makanan yang diproses tentang amalan pemilihan
diproses makanan yang diproses,
Membincangkan maklumat pada label
makanan yang diproses seperti:  mempraktikkan pemikiran kritis
(a) bahan kimia yang digunakan di dalam dan analitis semasa memilih
makanan yang diproses.
makanan,
(b) tarikh luput,
(c) ramuan.

Menjalankan aktiviti untuk membincangkan
maklumat yang tidak lengkap pada label dan
pembungkus makanan.

Memilih satu makanan yang diproses selepas
menganalisis maklumat pada label.

31

TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN NOT A

PEMBELAJARAN

M27

23/7/2018 – 7.1 Memerhatikan objek yang diperbuat daripada polimer Murid dapat:
27/7/2018 Memahami polimer sintetik dan membincangkan polimer sintetik dengan
sintetik kegunaannya.  menyenaraikan polimer sintetik,
 menyatakan kegunaan polimer
Menonton tayangan video atau simulasi komputer dan
membincangkan proses pembuatan polimer sintetik sintetik,
seperti getah sintetik, plastik dan gentian sintetik.  memerihalkan proses pembuatan

Membincangkan ciri-ciri umum getah sintetik dan polimer sintetik,
mengaitkan ciri-ciri ini kepada kegunaan getah sintetik.  menghubungkaitkan ciri-ciri umum

Mengumpul maklumat daripada buku, majalah, surat getah sintetik dengan kegunaannya,
khabar atau internet tentang barangan yang diperbuat  memberikan contoh barangan yang
daripada getah sintetik dan gabungan getah asli
dengan getah sintetik. diperbuat daripada getah sintetik,
 memberikan contoh barangan yang
Menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan
membezakan getah asli dan getah sintetik. diperbuat daripada kombinasi getah
Mempersembahkan persamaan dan perbezaan dalam asli dan getah sintetik,
bentuk paparan grafik.  membanding dan membezakan getah
sintetik dengan getah asli.

32

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M27 Murid dapat:
7.2 Memerhatikan pelbagai sampel termoplastik  menyenaraikan contoh-contoh
23/7/2018 – Menganalisa dan plastik termoset.
27/7/2018 plastik plastik,
(a)membincangkan perkara berikut :  menyenaraikan kegunaan
i. contoh-contoh plastik dan kegunaannya,
ii. jenis-jenis plastik iaitu plastik,
termoplastik dan plastik termoset,  menyatakan jenis plastik,
iii. mencirikan termoplastik dan plastik termoset.  menyenaraikan ciri-ciri bahan

(b) mengelaskan barangan plastik kepada termoplastik,
termoplastik dan plastik termoset.  menyenaraikan ciri-ciri bahan

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan plastik termoset,
membezakan termoplastik dan plastik termoset.  mengelaskan pelbagai
Mempersembahkan persamaan dan perbezaan
dalam bentuk paparan grafik. barangan plastik kepada
termoplastik dan plastik
Mengumpul maklumat daripada buku, majalah, termoset,
surat khabar atau internet dan membuat laporan  membanding dan membezakan
tentang potensi kegunaan plastik. termoplastik dan plastik
termoset,
Menonton tayangan video atau simulasi komputer  mencadangkan potensi
dan membincangkan: kegunaan plastik,
(a) kesan pelupusan bahan plastik yang tidak  menerangkan kesan pelupusan
bahan plastik yang tidak
terancang ke atas alam sekitar, terancang terhadap alam
(b) pengurusan pelupusan bahan plastik yang sekitar,
 memerihalkan
terancang. pengurusan pelupusan
bahan plastik yang
terancang.

33

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M27 Murid dapat:
7.3 Menjemput wakil dari Kementerian Kesihatan untuk
23/7/2018 – Mengamalkan memberikan ceramah tentang pelupusan bahan  menerangkan kepentingan
27/7/2018 sikap polimer sintetik dan membuat laporan tentang pelupusan bahan polimer
bertanggungjawab maklumat yang telah dikumpulkan. sintetik yang terancang,
dalam pelupusan
polimer sintetik Menjalankan aktiviti-aktiviti berikut bagi mencari  mencadangkan cara-cara
cara melupuskan bahan polimer sintetik untuk melupuskan bahan polimer
memelihara alam sekitar: sintetik untuk memelihara alam
sekitar,
(a) sumbangsaran,
(b) kem kesedaran,  mengamalkan sikap yang baik
(c) lawatan ke pusat pengurusan bahan buangan, dalam melupuskan bahan
(d) menyediakan bekas buangan khas untuk polimer sintetik.

polimer sintetik.

34

TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT

BIDANG PEMBELAJARAN : 3. ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

M28

30/7/2018 – 8.1 Memerhatikan ciri-ciri gelombang iaitu amplitud, Murid dapat:
3/8/2018 Memahami frekuensi, panjang gelombang dan halaju
gelombang radio gelombang dengan menggunakan osiloskop.  memerihalkan ciri-ciri
gelombang,
Memerhatikan carta spektrum elektromagnet untuk
mengenal pasti kedudukan gelombang radio dalam  mengenalpasti kedudukan
spektrum gelombang elektromagnet. gelombang radio di dalam
spektrum elektromagnet,
Menonton tayangan video atau simulasi komputer
dan membincangkan bagaimana sifat gelombang  menghubungkaitkan ciri-ciri
radio digunakan dalam komunikasi. gelombang radio dalam
komunikasi.

M28 8.2 Memerhatikan dan mengenalpasti simbol-simbol Murid dapat:
Menganalisa komponen elektronik dalam radio :
30/7/2018 komunikasi radio (a) perintang / resistor  mengenalpasti komponen
– 3/8/2018 (b) kapasitor elektronik yang digunakan
(c) diod dalam radio dan simbolnya,
(d) transistor
(e) induktor  menerangkan fungsi komponen
(f) transformer elektronik dalam radio,

Membincangkan fungsi bagi setiap komponen  memerihalkan sistem
elektronik. pemancar radio,

Memerhatikan model atau carta dalam sistem  memerihalkan sistem
komunikasi radio. Melukis rajah skema dan penerimaan radio,
membincangkan perkara berikut:
(a) sistem pemancar radio,  menerangkan penghantaran
(b) sistem penerimaan radio. dan penerimaan isyarat dalam
sistem komunikasi radio.
Menonton tayangan video atau simulasi komputer
dan membincangkan penghantaran dan penerimaan
isyarat dalam sistem komunikasi radio.

Menjalankan satu projek untuk membina satu model
ringkas penerima radio.

35

36

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M28 Murid dapat:
30/7/2018 – 8.3 Menonton tayangan video atau simulasi
Memahami komputer dan membincangkan:  memerihalkan
3/8/2018 komunikasi satelit (a) sistem komunikasi satelit, bagaimana sistem
(b) kelebihan penggunaan satelit dalam komunikasi satelit
M28 berfungsi,
30/7/2018 penghantaran maklumat,
(c) lain-lain kegunaan satelit.  menyatakan kelebihan
– penggunaan satelit
3/8/2018 8.4 Membincangkan kegunaan alat sistem dalam penghantaran
Menyedari komunikasi untuk kesejahteraan hidup maklumat,
M29 kepentingan manusia.
6/8/2018 – penggunaan ICT  menyenaraikan
10/8/2018 untuk Mengumpulkan dan mentafsir data tentang aplikasi komunikasi
kesejahteraan pengalaman dan usaha gigih ahli sains dalam satelit.
M30 hidup manusia mencapai kejayaan mereka cipta alat
13/8/2018 – komunikasi. Murid dapat :
17/8/2018
 mewajarkan kegunaan alat
komunikasi untuk
kesejahteraan hidup
manusia.

Ulangkaji & Latih Tubi

Peperiksaan Percubaan SPM

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

18 Ogos – 26 Ogos

37

38

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

M31 PERCUBAAN SPM

27/8/2018 – PERCUBAAN SPM
31/8/2018 PROGRAM ICC

31/8 – HARI PROGRAM ICC
KEBANGSAAN
39
KE -61

M32

3/9/2018 –
7/9/2018

9/9 – HARI
KEPUTERAAN
YDP AGONG

M33

10/9/2018 –
14/9/2018

11/9 – AWAL
MUHARRAM

M34

17/9/2018 –
21/9/2018

16/7 – HARI
MALAYSIA
(GANTI PADA

17/9)

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

M35 PROGRAM ICC

24/9/2018 – PROGRAM ICC
28/9/2018
PROGRAM ICC
M36
PROGRAM ICC
1/10/2018 – PROGRAM ICC
5/10/2018

M37

8/10/2018 –
12/10/2018

12/10 – HARI
JADI YDP
NEGERI
MELAKA

M38

15/10/2018 –
19/10/2018

M39

22/10/2018 –
26/10/2018

40

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOT A
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

M40 PROGRAM ICC

29/10/2018 – PROGRAM ICC
2/11/2018
SPM 2018
M41 13 NOV – 13 DIS

5/11/2018 – SPM 2018
9/11/2018 13 NOV – 13 DIS

6/11 – HARI CUTI AKHIR TAHUN BERMULA
DEEPAVALI
41
M42

12/11/2018 –
16/11/2018

M43

19/11/2018 –
23/11/2018

20/11 –
MAULIDUR

RASUL

24/11/2018 –
1/1/2019


Click to View FlipBook Version