The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Adithep Surintha, 2022-07-06 02:09:00

ลมุย-ยมะคุปต์

ลมุย-ยมะคุปต์

!ง ห

ล"ย ยมะ&ป( 3
C7

Lฝ

%ไร วรรณ *รง +น-

2ม. 5/13 เลข 23

!

*! นะ ee
ะ6ป8* นาง ลาย ยม *>อห:อ <ก 29 บรรดาAษC Dงหลาย จะ

หนง

Mงขนาน นาม ใGHาน Iวย ความ เคารพ !ก อLาง Nา

" 6ณ แP ลQล " เRน Sดาของ Tอยโท นายแพทC

Wน Xญ Zญา[ \บ นาง ] บอย ^ญZชา[

( เ`อ aนbะ ) เcด เdอ eน2 2 fgนายน

พ.ศ. 2.448 ณ kงหeด9าน l mตรSดา

Dงหมดา 3 พระองo ใน ขณะ 2 pดา qนไป ราชการ

สงคราม ปราบ

( sกบฏ จ ศ. . 1 2 64 บาล พ.ศ. 244 5)

oe* 3 *

เRนHาน “อไINา ” ห•ง บค คล –—ญ ห

ใ ของ

บ ยา e

วงการ นาฏAลvไทย เRน คร นาฏAลvไทย เRน

บครรนา4ฦ Aลv คน แรก ใน การ วาบง หyก œตร

nwwmw... .

œตรใGแ£ zทยาyยนาฎAลv ¥ใGการเŒยน

iiนาฏAลv l ระบบ l ¦นตอนใน การ tกuดสอน

‰บเRน มรดก ทาง eฒนธรรม ^น ® ¯านาฏAลvไ
˜ด เ„มŽ, น ทาง Iาน ของ Hาน

เ„ม เRนจาก pดา พาไปถวาย šว นาง ละคร

::• ž๊::::::::น .
i. ;น 6ณ§าว นาŒวรรณา !ก¨ lแ©ม ไกรฤก«) ¬
บโน หลาบ 6

อา 5 ขวบ และ ¡ายไป ¢กษา Iาน ละครใน

.
.

.. .. .

.

การtกuดนาฏAลv2eงสวนwหลาบxน lหyกและz{การอLางเ|มงวด
กวด}น lตาราง~งแ•เ€าต•และ*เ‚นตลอดDงeน เƒน

05 : 00 ; เ„มtกuด…เพลง€า เพลงเ†ว2สนามห‡าพระˆห‰ก
07 : 00 ; +กอาบŠ
08 : 00 ; !บประทานอาหารเ€า
09 : 00 ; เ„มเŒยนzชาสา•ญ
12 : 00 ; +กกลางeน
13 : 00 - 16 : 00 ‹อมการแสดงDงโขนและละคร

16 : 00 ; เRนŽนไป +ก•อนตาม^ธยา‘ย
20 : 00 - 24 : 00 ; tก‹อมการแสดงเ|าเ’อง ละครใน ละคร
นอก ละคร +นทาง รวมDง โขน

ร * งาน Iาน การ *ห
* ผล แสดง *

² เพราะ l µ¶อ

Hาน แสดง เRน šว เอก เ³อบ ´ก เ รอง

เ¿ยมเRน 2บทบาท Hาน เคย แสดง เƒน พระÀงÁ

zษถÇเขย เÄก เÅาเงาะ ฮเนา นม เพลา พระ กรรม

พระอ½ยมÎ ศŒÂวรรณ Âด สาคร %ศอร น ผํเ หนา

Òยะตรา zห ยา สะ Ó %ณÔท พระราม พระลอ

พระมงwฎ aนทร Øต พระนารายÙ พระ ค เณศ

สมอง Êวพระราม พระไว ย พ ลาย +นและ พระ วษ า

{ }ะ6ป8ผล งาน ของ ลQล ยม
¸ ˆแห9ง
ระยะ เวลา *รง คÍ คÍßเศษ และ ˆแห9ง


å เæยวชาญการสอน นาฏAลv ประç zทยาyยนาฎAลv

กรมAลปากร êง»

ประเภท แ … "

อ ให· »1.) … แPบท
พ.ศ. 24+8 ¸วม ¹ดการ แสดง ºด \บ
นาง•ล¼ คง ประ½ส¾ เ’องใ€ประกอบ การ แสดง ละคร

" ÂÃย6ป8 "

2.| … Èด ชาตŒ ¸วม ¹ด Hา … \บ นาง•ล¼ เห•น 1 คง ประ ½ศÉ

โดยไI !บ แรง Êนดาลใจ จาก Hา ËดไหÌ คÍชาตŒจdน3.) … วง มาตรฐาน ¸วม ¹ด Hา … \บ มา‚ตC นเรศ

( เฉÖม 6 ศอ อีา‰น× )

ษ¾4.) Žน รร เช ¸วม Úอ Hา … \บ นาง•ล¼ ( ห•น)คง ประ½ส¾ และ หPอม •วน ½ท ธนา eก

( นางÛภyกษÙ ½ทรนาzก)

5.) … เÜดเÝง ¹ด qน เdอคÞงไป เผยแพ¸ นาฏAลvไทย

ณ สหภาพพPา เdอ s 24 98

ง 6.) … àงไá เâนทอง ถวาย พระพร ¸วม ¹ด \บ

นาง เฉลย Ûบะ วãช kด แสดง เäอง ในวาระ ส•ย เฉÖม

v พระชนมพรรษา พระบาทสมเèจพระเÅาอéuว s

พ.ศ. 25 25

ประเภท " ระë "

1.) ระë cนนร … จาก บท ละคร îก*บรรï
เ’อง kนทcนŒ โดย ¸วม ¹ด¥ \บ นาง เฉลย Ûบะ วãช

2.) ¹ด Hา … \บ หPอม •วน ½ท นาeก เðอใ€ ประกอบ

การ แสดง ละคร ใน เ’อง aเหนา ตอน ลม หอบ

3., ระë กฤดาù‚หาร ¸วม ¹ด \บ หPอม •อ \น ú
เðอ ใ€ ประกอบ การ แสดง ละคร เ’อง เõยร[‘กöไทย

เ’อง4.) ระë พPา - มอญ ใ€ ประกอบ การ แสดง ละคร

ราชาSราช ตอน กระ¥ ÀตC ณ โรง ละคร Aลปากร ประมาณ s

พ.ศ. 24 96

å5.) ระë กลอง ¸วม \บ นาง ìน โมรา wส ประ+นý เพลง
Úอ หลวงประñษþไพเราะ ( ศร Aลปะ บรรเลง )

ÿง å6c) ระë
¸วม \บ นาง ìน โมรา wส ประ+นý เพลง
Úอ หลวงประñษþไพเราะ ( ศร Aลปะ บรรเลง )

7.) ระë พPาไทย อSษฐาน เäอง ใน โอกาสเñนทางไป เผ
นาฏAลvแพ¸ เdอไทย ณ สหภาพ &า s พ.ศ. 24 98

8.) ระëนกžง ¸วม \บนาง ìน โมรา wส เdอ คÞงไป uด ละคร

ของ พระเÅาวรวงíเธอ พระองoเÅา เฉÖม เขต มงคล

ช 9o) ระë áา ¸วม \บ นาง ìนโมรา wส เdอ คÞง ไป uดละคร

ของ พระเÅาวรวงíเธอ พระองoเÅา เฉÖม เขต มงคล

10 e) ระë สeสñ !กษา ¥ qนใน โอกาส เRน2ปòกษาของ

นาง –เóยง zภาตะ Aลôน

ú

ย 11.1 ระëโบราณค÷ ºด ทวารว÷ ศŒzÈย เøยงแสน
เฉลย Ûบะ วãช ใน ขณะ 2
ลพmŒ อé¸วม \บ นาง Aลปากร
*รง ˆแห9ง อSบ÷ กรม
น µ ธ‚ต แû

1 2.) ระë เüง อÔณ • กรมAลปากร kด แสดง แสดงโขน

เมอ

ºด ¢กzÔณ ç Êง พ.ศ. 24 92

ÿง ÿง1 3.) ระë ( Ýเบต ) ¸วม \บ นาง เฉลย Ûบะ วนซ kด
คÞงแสดง ‡อมเก"า" โรงละครแ#งชา[
แรก ใน " ณ

งาน

เdอ eน 2 9 Zนวาคม พ.ศ. 25 24

เ$ยง1 4.) ระë ก!บ !บรอง ขณะโครง
คÞงแสดง แรก ใน งาน

¥เóยบ!ฐบาลเ:อผย การ %ลาคม พ.ศ. 25 64
เยาวชน ณ

15.) ระë กลอง เRน ผล งาน 'น Âด§าย 2 ประñษþ qน

ประเภท " (อน "

1.) พอ ในเiยว ¹ด qน เdอ อé เøยงใหP โดยไI !บ

แบบอLาง มา จาก พวก เiยว (ไทยให· )

2.) หงอน เÄบ หงอน เ.ยน !บ¹ด ตาม พระกระแส

/ง พระราชชายา เÅา ดารา !ศl โดย ú Hา … ของ

ป!บปÔงภาค กลาง เ|า มา ใG งดงาม qน

3.) เ(อ ในแผน ¸วม \บ นาง•ล¼ ( ห•น1 คง ประ½ส¾

เdอ s พ.ศ. 2 4 77

1ย4.) (อน Pาน เ2ยง ตา êดแปลง Hา … ของ พPา มา
ป!บปÔง qน เdอ คÞง อé เøยงใหP

เdอ5.) เ(อ ใน แคน ¸วม ¹ด \บ นาง เฉลย Ûบะ วãช s

พ.ศ . 25 18

ประเภท " เ)ง "

บ 1.) เ)ง Àม+นý ¸วม \บ นาง เฉลย Ûบะวãศ kด แสดง
!ฐบาลไทย kด งาน Žอน!บ
Ì แรก ใน วาระ 2 ฯพณฯ

ตรง

เ+งเ,ยว-ง รอง นายก !ฐมนตŒ สาธารณ!ฐ ประเทศWน

บ4

eน 2 8 พฤษภาคม พ.ศ. 25 21

)2.. เ)ง สราญ ¸วม \บ นาง เฉลย Ûบะ วãช โดย

êดแปลง จาก หอน แคน แสดง คÞง แรกใน รายการ เสา¾

¾ เdอสโมสร พ.ศ. 25 25

ส•ย 2 ฯพณฯ หลวงz0ตรวาทการ *รง ˆแห9ง

อSบ÷ กรมAลปากร HานไIประ+นý บท ละคร ป3กใจไÌ
หลาย เ’อง เƒน เ4อด Âพรรณ เÅา ห•ง แสนห5
8 9งอ ณ ภาพ 6อ บน ราม]แหง อ 7 ภาพ แ#ง ความ !ก
อ ภาพแ#ง aสระ l ระë ประกอบ เพลง สyบ ฉาก หลาย ºด

ไI l :วน ¸วม เƒน ºด ระë เØญ พระขeญ ระë ºมÇม เ•าไทย
ห;ระë บายศŒ ระë ใŽ ¸ม ธงไทย ระë นกสาม
ระë ºด
ในŠlปลาในนาl|าวระë เÒยง ระ<ง ฯลฯ »นอกจาก Xง

åเRน ใG Hา … ของ šวเอก šว ประกอบ โดย ¸วม \บ
หPอม •วน ½ทร นา zกและ นาง•ล¼ ( ห•น ) คงประ½ส¾


Click to View FlipBook Version