The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4 แผ่นพับถั่วงอก-หลุมเงิน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แผ่นพับถั่วงอกโรงเรียนบ้านหลุมเงิน

4 แผ่นพับถั่วงอก-หลุมเงิน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69

Keywords: โรงเรียนบ้านหลุม,เงิน

ผลการดาเนนิ การ ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการทาโครงงาน โครงงานวทิ ยาศาสตรป์ ระเภทสง่ิ ประดษิ ฐ ์

จากการทดลองใช้งานส่ิงประดิษฐ์ THUA NGOK 1. ไดร้ ับความรู้เก่ยี วกบั การสร้างเคร่ืองเพาะถว่ั งอก THUA NGOK TOWER
TOWER เครื่องเพาะถ่ัวงอก และสังเกตลักษณะการ 2. ไดร้ บั ความรู้เกย่ี วกับการเพาะถว่ั งอกปลอด
งอกของเมล็ดถั่วเขียว เป็นเวลา 3 วัน รดน้าคร้ังละ ผูจ้ ดั ทำ
10 นาที พบว่า ถั่วงอกที่ตั้งเวลารดน้า 12 ครั้ง/วัน สารปนเปื้อน
มีลักษณะถ่ัวงอกเน่า ได้ปริมาณถั่วงอก 3 กิโลกรัม 3. ไดถ้ ่ัวงอกปลอดสารปนเปื้อนไวร้ ับประทาน เด็กหญิงกญั จนช์ ญำน์ ดีกิ่ง
ถั่วงอกที่ต้ังเวลารดน้า 6 ครั้ง/วัน มีลักษณะถ่ัวงอก เดก็ หญงิ ฑิตยำ ถว้ ยทอง
ได้ดี ได้ปริมาณถั่วงอก 5 กิโลกรัม ถั่วงอกท่ีตั้งเวลา หรือสามารถนาไปจาหน่ายได้ เด็กหญิงสกำวรตั น์ จติ จำนงค์
รดน้า 4 คร้ัง/วัน มีลักษณะถ่ัวงอกชะงักการเติบโต 4. ได้ถ่ัวงอกปลอดสารปนเปื้อนจากเคร่ืองเพาะ
ได้ปรมิ าณถั่วงอก 1 กิโลกรัม ดังนั้น ถว่ั งอกทตี่ ั้งเวลา
รดน้า 6 คร้ัง/วัน มีลักษณะถ่ัวงอกได้ดีและได้ ถ่วั งอก ทาโครงการอาหารกลางวันภายใน
ปรมิ าณถั่วงอก 5 กิโลกรัม ถือวา่ ดที ีส่ ุด โรงเรยี น
5. ผ้อู ื่นสามารถนาความรู้ที่ได้ไปสรา้ งเครื่องเพาะ
สรุปผลการดาเนินงาน ถ่วั งอกขึน้ ได้จริง และสามารถเพาะถว่ั งอก
รบั ประทานได้ด้วยตนเอง
สรปุ ผลทดลองตามจดุ มงุ่ หมายของโครงงานดงั นี้
1. ไดเ้ คร่ืองเพาะถว่ั งอก ท่ีสามารถเพาะถวั่ งอกปลอด โรงเรียนบา้ นหลุมเงิน
อาเภอปักธงชยั จงั หวดั นครราชสีมา
สารปนเปอ้ื นรับประทานได้ดว้ ยตนเอง
2. ไดถ้ ั่วงอกจากเครื่องเพาะถ่ัวงอกประกอบการทา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

โครงการอาหารกลางวนั ภายในโรงเรยี น
3. เปน็ แนวทางในการประกอบอาชีพหลกั หรืออาชีพ
เสรมิ ต่อไปในอนาคต

ทม่ี าและความสาคญั ของโครงงาน จุดมุ่งหมายของโครงงาน ขัน้ ตอนการประดิษฐ์

ถั่วงอกเป็นผักท่ีมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 1. เพื่อประดิษฐ์ เคร่ืองเพาะถ่ัวงอก 1. ส่วนฝาถัง นาฝาถังเจาะให้มีขนาด
สูง ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสาหรับร่างกาย 2. เพ่อื ใหผ้ ้ทู ตี่ ้องการบริโภคถั่วงอก สามารถเพาะ เท่ากับข้อต่องอเกลียวนอก ขนาด 4 หุน
การรับประทานถั่วงอกเป็นประจาจะช่วยทาให้ และเจาะอีกหน่ึงรูให้มีขนาดเท่ากับสาย
ร่างกายแข็งแรง บารุงประสาทและสมอง ช่วยใน ถั่วงอกรบั ประทานไดด้ ้วยตนเอง ยาง เพ่ือนาสายยางจากข้างในถังข้ึนมา
การทางานของสมอง ท่ีสาคัญคือ การรับประทาน 3. เพอ่ื ชว่ ยใหผ้ บู้ ริโภคได้รับประทานถ่วั งอกที่
ถ่ัวงอก ท่ีปลอดสารปนเปื้อน มีส่วนช่วยป้องกัน ต่อกบั ขอ้ ตอ่ งอเกลียว
และลดความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็ง แต่ทราบ ปลอดสารปนเปือ้ น
กันดีว่าถ่ัวงอกท่ัวไปที่วางขายตามท้องตลาด 4. เพ่ือนาถ่วั งอกที่ไดจ้ ากการเพาะประกอบการ 2. ดา้ นล่างฝา ถังตอ่ สปริงเกอร์เขา้ กบั ข้อ
สว่ นมากแล้วมีสารปนเป้ือนอย่มู าก เนื่องจากพ่อค้า ตอ่ งอเกลยี วนอก ขนาด 4 หนุ ด้านบนฝา
แม่ค้าต้องการให้ถ่ัวงอกดูสด ขาว กรอบ และอวบ ทาโครงการอาหารกลางวนั ภายในโรงเรียน ถังของข้อตอ่ นาสายยางตอ่ กบั ขอ้ ต่อใหแ้ น่น
5. เพอ่ื เปน็ แนวทางในการประกอบอาชีพหลัก
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทา 3. ส่วนด้านในถัง นาสายยางอีกด้านที่
จึงมีแนวคิดเพาะถั่วงอกปลอดสารปนเป้ือน ท่ีมี หรืออาชพี เสริมต่อไปในอนาคต ต่อมาจากส่วนบนของฝาถงั ต่อเข้ากับเคร่ือง
ประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถป้องกันและลดความ ป๊ัมน้าตู้ปลาขนาด 900 L/H ใช้เข็มขัดรัด
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นจึงคิดโครงงาน ปญั หา ทอ่ รดั สายยางกับเครื่องปั๊มน้า ให้แน่น และ
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ THUA NGOK ใสเ่ คร่อื งป๊มั น้าลงในถงั
TOWER เพื่อสามารถเพาะถั่วงอกด้วยวิธีการง่ายๆ เราจะสามารถเพาะถัว่ งอกดว้ ยวิธีการง่ายๆ และ
ให้ผู้ที่ต้องการบริโภคถั่วงอกนั้น สามารถเพาะ รบั ประทานถว่ั งอกทีป่ ลอดสารปนเปอ้ื นได้อยา่ งไร 4. ใส่ตะกร้าลงในถังให้ขอบตะกร้าอยู่บน
ถ่ัวงอก ได้ถ่ัวงอกปลอดสารปนเป้ือน และโรงเรียน ขอบถังพอดี นาสายยางและสายไฟขึ้นไว้บน
บา้ นหลมุ เงินสามารถนาถ่ัวงอกทีไ่ ด้ประกอบการทา สมมติฐาน หจู ับตะกร้า
โครงการอาหารกลางวันภายในโรงเรียนอกี ดว้ ย
เคร่ืองเพาะถว่ั งอก สามารถเพาะถว่ั งอก 5. เสียบสายไฟเข้ากับเคร่ืองต้ังเวลารดน้า
ท่ีปลอดสารปนเป้ือนได้ ถ่ัวงอก เปน็ อนั เสร็จส้นิ


Click to View FlipBook Version