The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เลือดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ลองไหม ลองมาเรียนรู้กัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by somseisei, 2021-03-28 11:31:34

BLOOD the series

เลือดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ลองไหม ลองมาเรียนรู้กัน

เลอื ดไมไ่ ดน้ ่ากลวั อยา่ งทค่ี ิด
ลองไหม ลองมาเรียนรกู้ ัน

BLOOD

พชิ ญา มณรี ตั น์ 4/3 36

่ืณ๋ึณ๊ืฬ

ผู้ยุ๊ฬื๊สืนืณื่ฮึ๋ ←-

BLOOD

ร่างกายมเี ลอื ดอยู่ 7-8% ของน้ำหนกั ตัว
คา่ pH 7.3-7.4
เก่ยี วขอ้ งกบั การลำเลยี งออกซเิ จน คารบ์ อนไดออกไซด์
สารอาหาร ฮอร์โมน ของเสยี Metabolism
สรา้ งมาจากไขกระดกู

แปลศพั ท์ๆๆๆ

: Plasma คอื น้ำเลอื ด
Leucocyte เมด็ เลือดขาว
Platelets เกล็ดเลอื ด
Erythrocytes เม็ดเลอื ดแดง

• เลอื ดของคนมสี แี ดง เน่อื งจากประกอบด้วยฮโี มโกลบนิ
ซ่งึ เปน็ รงควัตถสุ แี ดงและมธี าตุเหลก็ เปน็ องคป์ ระกอบ

ล• ความเขม้ ของสจี ะข้ึนกบั ระดบั ของออกซเิ จน ออกซเิ จน
มากเลือดจะแดงสด

ฉ๊ต์ุ

PLASMA

• ประกอบด้วยนำ้ 90%
• protein

albumin = รกั ษาความเขม้ ข้นในเลอื ด
• ไอออน

| Na K Ca Mg Cl etc.
• ของเสีย
urea bilirubin สารพษิ ตา่ งๆ
• การแขง็ ตวั ของเลือด (coagulation factor protein)
thromboplasinogen/ thromboplastin
prothrombin/ thrombin
fibrinogen/ fibrin

• serum คือ พลาสมาที่ปราศจาก fibrinogen
หรือเปน็ ของเหลวที่เกิดจากการแขง็ ตวั ของเลือด

ERYTHROCYTE

• เซลลเ์ มด็ เลอื ดแดง ในช่วง
ตembryo สรา้ งมาจากตบั ม้ามไขกระดูก
yolk sac allantois รก สายสะดือ
ผู้ใหญ่ สร้างมาจากไขกระดกู

• เซลล์เมด็ เลอื ดแดงตอนเกดิ มี nucleus
แต่เม่อื ออกจากไขกระดูก nucleus และ organelle จะสลายไป
• รูปรา่ งของเซลล์เม็ดเลือดแดงมลี ักษณะแบบ biconcave
• มี hemoglobin เปน็ องค์ประกอบ
• ขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณ 7 micron
• หน้าทีข่ นส่งออกซิเจนจากการมี hemoglobin

Hematocrit เปน็ การตรวจดคู วามเขม้ ข้นของเม็ด
เลือดแดงท่ีอัดแนน่ ในปรมิ าตรเลอื ดทัง้ หมด

BUFFY COAT

PLATELETS

t-•เปน็ ส่วนของ cytoplasm ของ megakaryocytes

ไมม่ ีนวิ เคลียส
-•มีอายปุ ระมาณ10วัน
i.•หนา้ ท่ี blood clotting

7)platelet มารวมตัวกนั เรียกวา่ primary clot
2)platelet เซลล์ท่ีถกู ทำลาย Ca และวติ ามิน K ใน plasma
กระต้นุ ให้ prothrombin เปลย่ี นเป็น thrombin
3)thrombin เปน็ enzyme เปล่ียน fibrinogen เปน็ Fibrin
9)RBC รวมตวั กับ fibrin เปน็ secondary clot (แขง็ แรงกวา่ )

prothrombin

t Ca " Vitamink
,

thrombin

t กระ น

Fibrinogen

b

fibnin

ตุ้

LEUKOCYTE

GRANULOCYTE

• NEUTROPHIL ด* พบ มาก

- ด กลาง ( วง )

- บ เ อ โรค โดย phagocytosis

เ- น Multilobe

-• EOSINOPMIL

กด- รถ

ให- ด ง แปลกปลอม ขนาด

เ- น bi - Iobed

-• BASOPHIL * พบ อย ด

ด- าง

ห- ง สาร เ ยว บ การ กเสบ และ การ แ
เ- น biltri - Iobed

AGRANULOCYTE

-• LYMPHOCYTE *เ ก ด

- า - lobe กลม ดเ อ

- ส าง Antibody

✓ กระดาน การ ลาย เซล

•- MONOCYTE * ให ด

1- Iobe ปไต

- บ งแปลกปลอม โดย phagocytosis

- macrophage อ monocyte
อ ใน เ อเ อ วไป

่ัท่ืย้ืนู่ย่ีทืค่ิสัจูรุส่ญ้ืชิต์ลำท้รุส่ีท็ล็ป้พัอัก่ีกัล่ด้ัสัตุส้น็ป่ญ่ิสัจำกัสิต็ป้ชัจ่ม๊ัสิตุส

หมู่เลอื ด

แอนตเิ จน (Antigen) คือโปรตนี ทอี่ ย่บู นผิวของเม็ดเลอื ดแดง
แอนตบิ อดี (Antibody) หรือสารภูมติ ้านทานที่อยใู่ นพลาสมา

RH blood group system

i.-•มีแอนติเจนD
แบง่ เปน็
Rh+ มีAntigen D
. Rh- ไมม่ Aี ntigen D
Rh-._• เป็น"หมู่โลหิตหายาก" หรือ "หมูโ่ ลหติ พเิ ศษ"

พบว่าคนไทยมีหมู่โลหติ นี้เพยี ง 0.3%

การให้และรับเลือด
Rh+ สามารถรบั ได้ท้ัง Rh+ และ Rh-
Rh- ควรรบั แค่ Rh-
แต่ถา้ จำเป็น สามารถรับRh+ไดแ้ คค่ รง้ั เดยี ว ถ้ารับครั้ง
ตอ่ ไปจะสร้างภมู ิต้านทานขนึ้ มา จะไปทำลายเม็ดโลหติ แดง
ทำใหเ้ กิดอาการช็อค

ฬ๊ํ

ABO blood group system

หมAู่ : มแี อนติเจนA มแี อนติบอดีB
หมBู่ : มแี อนติเจนB มีแอนติบอดีA
หมู่O: ไมม่ ีแอนตเิ จน มแี อนตบิ อดีAและB
หมูA่ B: มแี อนติเจนAและB ไม่มแี อนติบอดี
การให้และรบั เลอื ด

IAntigenของผใู้ ห้ต้องไม่ตรงกับ Antibodyของผู้รบั
Antibodyของผใู้ หต้ ้องตรงกับ Antigen ผูร้ ับ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปมหาเวทย์ผนึกมาร
Next Book
Pisana priprava Snaga MODEL A