The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by damiarasni, 2022-04-20 23:47:45

RPT MM KSSM F4 2022-TERKINI

RPT MM KSSM F4 2022-TERKINI

Keywords: RPT MM T4

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
HEBAT
TARIKH KANDUNGAN (eksperimen/projek/i-think) TP 1-Mempamerkan pengetahuan asas
tentang ungkapan, fungsi dan GRAF
BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA persamaan kuadratik dalam satu FUNGSI
pemboleh ubah.
TAJUK : 1.0 FUNGSI DAN PERSAMAAN KUADRATIK DALAM SATU PEMBOLEH UBAH TP2-Mempamerkan kefahaman
tentang ungkapan, fungsi dan
1.1 Fungsi dan Murid dapat : persamaan kuadratik dalam satu
pemboleh
MINGGU 1 Persamaan 1.1.1 Mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri Cadangan aktiviti: ubah.
21/3– 24/3 Kuadratik ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh Penggunaan perisian geometri dinamik
ubah. digalakkan bagi keseluruhan tajuk ini. TP 1-Mempamerkan pengetahuan asas
Nota: tentang ungkapan, fungsi dan
persamaan kuadratik dalam satu
23.3.2022 Aktiviti penerokaan perlu dijalankan pemboleh ubah.
Hari dengan TP2-Mempamerkan kefahaman
melibatkan kes berikut: tentang ungkapan, fungsi dan
Keputeraan (i) Kuasa bagi pemboleh ubah, bukan persamaan kuadratik dalam satu
Sultan Johor suatu pemboleh
nombor bulat; ubah.
(ii) = 0 atau = 0, atau = = 0 dalam TP 3- Mengaplikasikan kefahaman
tentang fungsi dan persamaan
1.1.2 Mengenal fungsi kuadratik sebagai Cadangan aktiviti: kuadratik dalam satu pemboleh ubah
hubungan banyak kepada satu, dan untuk melaksanakan tugasan mudah.
MINGGU 2 seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi Ujian garis mencancang boleh
27/3 – 31/3 kuadratik. digunakan untuk menentukan
hubungan banyak kepada satu.

1.1.3 Menyiasat dan membuat generalisasi
tentang kesan perubahan nilai dan ke atas
graf fungsi kuadratik,

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU 3 1.1.4 Membentuk fungsi kuadratik berdasarkan Aktiviti penerokaan perlu TP 3- Mengaplikasikan kefahaman
3/4 – 7/4 suatu situasi dan seterusnya dijalankan. tentang fungsi dan persamaan
1.1.5 menghubungkaitkan dengan persamaan Hadkan kepada punca nyata. kuadratik dalam satu pemboleh ubah
3.4.2022 1.1.6 kuadratik. Kedudukan punca pada graf untuk melaksanakan tugasan mudah.
Awal Ramadan 1.1.7 persamaan
1.18 Menerangkan maksud punca suatu kuadratik perlu dibincangkan. TP 3- Mengaplikasikan kefahaman
persamaan kuadratik. Cadangan aktiviti: tentang fungsi dan persamaan
Kaedah graf menggunakan perisian kuadratik dalam satu pemboleh ubah
Menentukan punca suatu persamaan geometri untuk melaksanakan tugasan mudah.
Kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. dinamik digalakkan.
Bagi fungsi kuadratik yang tidak TP 3- Mengaplikasikan kefahaman
Melakar graf fungsi kuadratik. mempunyai tentang fungsi dan persamaan
punca nyata, hadkan kepada kes kuadratik dalam satu pemboleh ubah
Menyelesaikan masalah yang melibatkan apabila titik untuk melaksanakan tugasan mudah.
persamaan kuadratik. maksimum atau minimum terletak
pada TP 4 - Mengaplikasikan pengetahuan
paksi-y. dan kemahiran yang sesuai tentang
fungsi dan persamaan kuadratik
Mereka situasi berdasarkan dalam satu pemboleh ubah dalam
persamaan konteks penyelesaian masalah rutin
kuadratik perlu dilibatkan. yang mudah,
Mengenal pasti graf kuadratik
apabila diberi fungsi kuadratik dan TP 4,TP5, TP6- Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang
sebaliknya perlu dilibatkan. sesuai tentang fungsi dan persamaan
kuadratik
dalam satu pemboleh ubah dalam
konteks penyelesaian masalah rutin
yang mudah,
kompleks dan kreatif

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
(eksperimen/projek/i-think) HEBAT
TARIKH KANDUNGAN

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2.0 ASAS NOMBOR

MINGGU 4 2.1 Asas Nombor Murid boleh: Penukaran dan pengiraan yang TP 1- 1 Mempamerkan NOMBOR
melibatkan asas nombor pengetahuan asas tentang asas BULAT
10/4 -14/4 menggunakan kalkulator tidak nombor
dibenarkan kecuali untuk .
2.1.1 Mewakil dan menjelaskan nombor dalam penerokaan konsep dan semakan TP 2 -Mempamerkan kefahaman
jawapan bagi keseluruhan tajuk ini. tentang asas nombor.
pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, Asas terhad kepada yang kurang
daripada 10. TP3- Mengaplikasikan kefahaman
nilai digit dan nilai nombor berdasarkan Bahan konkrit dan gambar rajah tentang asas nombor untuk
perlu digunakan dalam membentuk melaksanakan tugasan mudah.
proses pengumpulan. konsep asas nombor TP3- Mengaplikasikan kefahaman
Cadangan aktiviti: tentang asas nombor untuk
MINGGU 5 2.1.2 Menukar nombor daripada satu asas melaksanakan tugasan mudah.
17/4-21/4 kepada asas yang lain menggunakan Asas yang lebih daripada 10 boleh TP4- Mengaplikasikan pengetahuan
pelbagai kaedah. diteroka sebagai pengayaan. dan kemahiran yang sesuai tentang
asas nombor dalam konteks
2.1.3 Membuat pengiraan yang melibatkan penyelesaian masalah rutin yang
Operasi tambah dan tolak bagi nombor mudah.
dalam pelbagai asas. TP3, TP4

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan TP5-Mengaplikasikan pengetahuan dan
asas nombor. kemahiran yang sesuai tentang asas nombor
dalam konteks penyelesaian masalah rutin
yang kompleks.

TP6- Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai tentang asas nombor
dalam konteks
penyelesaian masalah bukan rutin
secara kreatif.

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
(eksperimen/projek/i-think) HEBAT
TARIKH KANDUNGAN
Menukar nilai kebenaran
BIDANG PEMBELAJARAN : MATEMATIK DISKRET pernyataan dengan menggunakan
“bukan” atau “tidak”.
TAJUK : 3.0 PENAAKULAN LOGIK

MINGGU 6 3.1 Pernyatan Murid boleh: TP1- Mempamerkan pengetahuan POLA
asas tentang pernyataan dan DAN
24/4-28/4 3.1.1 Menerangkan maksud pernyataan dan hujah. JUJUKAN
TP2-Mempamerkan kefahaman NOMBOR
seterusnya menentukan nilai kebenaran tentang pernyataan dan hujah.

bagi suatu pernyataan TP1- Mempamerkan pengetahuan
asas tentang pernyataan dan
3.1.2 Menafikan suatu pernyataan. hujah.
TP2-Mempamerkan kefahaman
3.1.3 Menentukan nilai kebenaran suatu Pernyataan majmuk adalah tentang pernyataan dan hujah.
Pernyataan majmuk. gabungan dua pernyataan yang TP1- Mempamerkan pengetahuan
menggunakan “dan” atau “atau”. asas tentang pernyataan dan
hujah.
MINGGU 7 3.1.4 Membina pernyataan dalam bentuk implikasi yang terbentuk daripada TP2-Mempamerkan kefahaman
1/5- 5/5 3.1.5 implikasi antejadian, p dan akibat, q. tentang pernyataan dan hujah.
1.5.2022
(i) Jika p, maka q Pernyataan matematik perlu diberi TP3- Mengaplikasikan kefahaman
Hari Pekerja (ii) p jika dan hanya jika q. penekanan tentang hujah deduktif dan hujah
induktif untuk melaksanakan
MINGGU 8 Membina dan membandingkan nilai .
8/5-12/5 kebenaran akas, songsangan dan tugasan mudah.
kontrapositif bagi suatu implikasi.
TP4- Mengaplikasikan pengetahuan
3.1.6 Menentukan contoh penyangkal untuk Pernyataan yang melibatkan dan kemahiran yang sesuai tentang
menafikan kebenaran pernyataan pengkuantiti, pernyataan majmuk, penaakulan logik dalam konteks
tertentu. penafian dan implikasi yang penyelesaian masalah rutin yang
sesuai perlu dilibatkan
mudah.

TP4- Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran yang sesuai tentang
penaakulan logik dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang

mudah.

HARI RAYA AIDILFITRI(2.5.05- 5.5.2022)

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

3.2 Hujah Murid boleh: Cadangan aktiviti: TP 1- Mempamerkan pengetahuan
Nota: asas tentang pernyataan dan
MINGGU 9 3.2.1 Menerangkan maksud hujah, dan Aktiviti penerokaan yang hujah.
15/5 -19/5 membezakan hujah deduktif dan hujah melibatkan situasi kehidupan TP-2 Mempamerkan kefahaman
induktif. sebenar perlu dijalankan. tentang pernyataan dan hujah.
15.05.2022 Istilah premis dan kesimpulan perlu
Hari Wesak 3.2.2 Menentu dan menjustifikasikan keesahan diperkenalkan. TP 3- Mengaplikasikan kefahaman
suatu hujah deduktif dan seterusnya tentang hujah deduktif dan hujah
menentukan sama ada hujah yang sah itu induktif untuk melaksanakan
tugasan mudah.
3.2.3 Membentuk hujah deduktif yang sah bagi
suatu situasi. Cadangan aktiviti: TP 4- Mengaplikasikan kefahaman
Kekuatan hujah induktif ditentukan tentang hujah deduktif dan hujah
3.2.4 Menentu dan menjustifikasikan kekuatan daripada tahap kemungkinan induktif untuk melaksanakan
suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan kesimpulan itu benar dengan tugasan mudah.
sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan. andaian bahawa semua premis
adalah benar. TP4- Mengaplikasikan pengetahuan
3.2.5 Membentuk hujah induktif yang kuat bagi dan kemahiran yang sesuai tentang
suatu situasi. Sesuatu hujah itu meyakinkan atau penaakulan logik dalam konteks
tidak, perlu dibincangkan penyelesaian masalah rutin yang
3.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan berdasarkan kebenaran premis. mudah.
penaakulan logik. Hujah induktif perlu melibatkan
pengitlakan TP4,5,6- TP4- Mengaplikasikan
induktif. pengetahuan dan kemahiran yang
sesuai tentang penaakulan logik
. dalam konteks penyelesaian
masalah rutin yang mudah,
penyelesaian masalah kompleks
dan masalah bukan rutin secara
kreatif.

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
TARIKH KANDUNGAN (eksperimen/projek/i-think)

BIDANG PEMBELAJARAN : MATEMATIK DISKRET
TAJUK : 4.0 OPERASI SET

4.1 Persilangan Set Murid boleh: Cadangan aktiviti:
Perwakilan berikut perlu dilibatkan:
MINGGU 10 4.1.1 Menentu dan menghuraikan persilangan set (i) Perihalan. TP 1- Mempamerkan
22/5-26/5 menggunakan pelbagai perwakilan. (ii) Simbolik, termasuk pengetahuan asas tentang
penyenaraian dan tatatanda persilangan set, kesatuan set
4.1.2 Menentukan pelengkap bagi persilangan set. pembina set.
(iii) Grafik, termasuk gambar rajah dan gabungan operasi set.
4.1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Venn .
persilangan set.. Situasi kehidupan sebenar perlu TP2- Mempamerkan kefahaman
dilibatkan. tentang persilangan set, kesatuan
Penukaran suatu perwakilan set dan gabungan operasi set.
kepada perwakilan yang lain perlu TP3-Mengaplikasikan kefahaman
dilibatkan bagi keseluruhan tajuk tentang persilangan set, kesatuan
ini. set dan gabungan operasi set untuk
melaksanakan tugasan mudah.
TP4,5,- Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang
sesuai tentang persilangan set,
kesatuan set dan gabungan operasi
set dalam konteks penyelesaian
masalah rutin yang mudah,
masalah rutin yang kompleks,

4.2 Kesatuan Set Murid boleh: TP 1- Mempamerkan
pengetahuan asas tentang
4.2.1 Menentu dan menghuraikan kesatuan set persilangan set, kesatuan set
menggunakan pelbagai perwakilan.
dan gabungan operasi set.

TP2- Mempamerkan kefahaman
tentang persilangan set, kesatuan
set dan gabungan operasi set.

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

4.2.2 Menentukan pelengkap bagi kesatuan set. TP3-Mengaplikasikan kefahaman
tentang persilangan set, kesatuan
4.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan set dan gabungan operasi set untuk
kesatuan set. melaksanakan tugasan mudah.

4.3 Gabungan Murid boleh: TP4,5,- Mengaplikasikan
MINGGU 11 Operasi Set 4.3.1 Menentu dan menghuraikan gabungan pengetahuan dan kemahiran yang
operasi set menggunakan pelbagai perwakilan. sesuai tentang persilangan set,
29/5-2/6 kesatuan set dan gabungan operasi
4.3.2 Menentukan pelengkap bagi gabungan set dalam konteks penyelesaian
operasi set. masalah rutin yang mudah,
masalah rutin yang kompleks
4.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan TP3-Mengaplikasikan kefahaman
tentang persilangan set, kesatuan
gabungan operasi set. set dan gabungan operasi set untuk
melaksanakan tugasan mudah.
TP 4, 5, 6

TP6-Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran yang sesuai tentang
persilangan set, kesatuan set dan
gabungan operasi set dalam
konteks penyelesaian masalah
bukan rutin secara kreatif.

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
3 JUN-11 JUN 2022

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
(eksperimen/projek/i-think)
TARIKH KANDUNGAN TP1- Mempamerkan pengetahuan
Situasi kehidupan sebenar perlu asas tentang rangkaian.
BIDANG PEMBELAJARAN : MATEMATIK DISKRET dilibatkan bagi keseluruhan tajuk TP2 Mempamerkan kefahaman
ini. tentang rangkaian.
TAJUK : 5.0 RANGKAIAN DALAM TEORI GRAF TP1- Mempamerkan pengetahuan
Cadangan aktiviti: asas tentang rangkaian.
MINGGU 12 Murid boleh: Maklumat daripada pelbagai TP2 Mempamerkan kefahaman
situasi kehidupan tentang rangkaian.
5.1 Rangkaian 5.1.1 Mengenal dan menerangkan rangkaian sebenar termasuk rangkaian
pengangkutan TP3- Mengaplikasikan kefahaman
12/6-16 /6 Sebagai graf. dan sosial perlu dilibatkan. tentang rangkaian untuk
Perbandingan berikut termasuk melaksanakan tugasan mudah.
MINGGU 13 5.1.2 Membanding beza kelebihan dan
19/6 -23 /6 kekurangan perlu dilibatkan: TP4-Mengaplikasikan pengetahuan
(i) Graf terarah dengan graf tak terarah. (i) Antara pelbagai rangkaian dan kemahiran yang sesuai tentang
(ii) Graf berpemberat dengan graf tak pengangkutan. rangkaian dalam konteks
(ii) Antara rangkaian penyelesaian masalah rutin yang
berpemberat. pengangkutan dengan mudah.
peta.
5.1.3 Mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Masalah kos optimum perlu TP4,5,6- Mengaplikasikan
dilibatkan. pengetahuan dan kemahiran yang
MINGGU 14 5.1.4 Mewakilkan maklumat dalam bentuk sesuai tentang rangkaian dalam
26/6-30 /6 rangkaian. Kos termasuk masa, jarak dan konteks, penyelesaian masalah
perbelanjaan. rutin yang mudah,
5.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian masalah rutin yang
rangkaian. kompleks, penyelesaian masalah
bukan rutin secara kreatif.
MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
TARIKH KANDUNGAN (eksperimen/projek/i-think) STANDARD PRESTASI

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK : 6.0 KETAKSAMAAN LINEAR DALAM DUA PEMBOLEH UBAH

MINGGU 15 6.1 Ketaksamaan Murid boleh: Cadangan aktiviti: TP1- Mempamerkan pengetahuan KETAKSAMAAN
asas tentang ketaksamaan linear LINEAR
Linear dalam Dua Situasi kehidupan sebenar perlu dalam dua pemboleh ubah.
dilibatkan TP2- Mempamerkan kefahaman
3/7-7 /7 Pemboleh Ubah 6.1.1 Mewakilkan situasi dalam bentuk bagi keseluruhan tajuk ini. tentang ketaksamaan linear dalam
Situasi dihadkan kepada yang
Ketaksamaan linear. melibatkan satu dua pemboleh ubah.
ketaksamaan linear.
6.1.2 Membuat dan menentusahkan konjektur TP3- Mengaplikasikan kefahaman
tentang titik dalam rantau dan penyelesaian tentang ketaksamaan linear dalam
bagi suatu ketaksamaan linear. dua pemboleh ubah untuk
melaksanakan tugasan mudah.
6.1.3 Menentukan dan melorek rantau yang
memuaskan satu ketaksamaan linear. TP3- Mengaplikasikan kefahaman
tentang ketaksamaan linear dalam
dua pemboleh ubah untuk
melaksanakan tugasan mudah.

MINGGU 16 6.2 Sistem Murid boleh: TP1,TP2
10/7-14/7 Ketaksamaan 6.2.1 Mewakilkan situasi dalam bentuk
Linear dalam Dua
10.7.2022 Pemboleh Ubah sistem ketaksamaan linear.
Hari Raya
Aidiladha 6.2.2 Membuat dan menentusahkan TP3
konjektur tentang titik dalam rantau
dan penyelesaian bagi suatu sistem TP 3
ketaksamaan linear.
TP4,5,6- Mengaplikasikan pengetahuan dan
6.2.3 Menentukan dan melorek rantau kemahiran yang sesuai tentang sistem
yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh
ketaksamaan linear. ubah dalam konteks penyelesaian masalah
rutin yang mudah,
6.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian masalah rutin yang kompleks,
sistem ketaksamaan linear dalam dua penyelesaian masalah bukan rutin secara
pemboleh ubah. kreatif

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
TARIKH KANDUNGAN (eksperimen/projek/i-think) HEBAT

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK : 7.0 GRAF GERAKAN

7.1 Graf Jarak- Murid boleh: Situasi kehidupan sebenar perlu TP1-Mempamerkan pengetahuan
dilibatkan asas tentang graf gerakan.
Masa 7.1.1 Melukis graf jarak-masa. bagi keseluruhan tajuk ini. TP2- Mempamerkan kefahaman
tentang graf gerakan.
MINGGU 17 Huraian gerakan perlu melibatkan TP3 -Mengaplikasikan kefahaman
jarak, masa tentang graf gerakan untuk
17/7-21/7 dan laju. melaksanakan tugasan mudah.

7.1.2 Mentafsir graf jarak-masa dan menghuraikan TP3
gerakan berdasarkan graf tersebut.
TP4,5,6- Mengaplikasikan pengetahuan
7.1.3Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf dan kemahiran yang sesuai tentang
jarak-masa. graf gerakan dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang
MINGGU 18 7.2 Graf Laju-Masa Murid boleh: mudah, penyelesaian masalah rutin
24/7-28/7 7.2.1 Melukis graf laju-masa yang kompleks, penyelesaian masalah
bukan rutin secara kreatif.
30.7.2022 7.2.2 Membuat perkaitan antara luas di bawah graf
Awal laju-masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya TP1, TP 2,TP 3
menentukan jarak
Muharam 7.2.3 Mentafsir graf laju-masa dan menghuraikan TP 3

gerakan berdasarkan graf tersebut TP 3

7.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf TP 4,5,6
laju-masa.

MINGGU SENTUHAN AKHIR MATEMATIK PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
19-20
31.07.2022-11.08.2022
MINGGU
21-23 PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2022

16.8.2022- 1.9.2022

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 , SESI 2022/2023( 2 SEPT-10 SEPT 2022)

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
(eksperimen/projek/i-think) HEBAT
TARIKH KANDUNGAN
STATISTIK
BIDANG PEMBELAJARAN : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK : 8.0 SUKATAN SERAKAN DATA TAK TERKUMPUL

8.1 Serakan Murid boleh: Pendekatan inkuiri statistik yang TP1- Mempamerkan
melibatkan pengetahuan asas tentang
MINGGU 24 perkara berikut perlu dijalankan: serakan.
(i) Penggunaan teknologi digital. TP 2- Mempamerkan
8.1.1 Menerangkan maksud serakan. (ii) Situasi kehidupan sebenar. kefahaman tentang sukatan
(iii) Pengumpulan data menggunakan serakan data tak terkumpul.
11/9 – 15/9 pelbagai kaedah seperti temu bual,
tinjauan, eksperimen dan pemerhatian.
(iv) Pentafsiran perwakilan data.
(v) Kepentingan mewakilkan data
secara beretika bagi mengelakkan
kekeliruan.
(vi) Aktiviti penerokaan yang
Melibatkan perbandingan beberapa

set data yang mempunyai atribut

sama.

MINGGU 25 8.2 Sukatan Serakan 8.1.2 Membanding dan mentafsir serakan TP3-Mengaplikasikan kefahaman
18/9 – 22/9 tentang sukatan serakan data tak
dua atau ebih set data berdasarkan terkumpul untuk melaksanakan
18.9.2022 plot batang-dan-daun dan plot titik tugasan
Cuti Hari dan seterusnya membuat mudah.
Malaysia kesimpulan.. TP 3-Mengaplikasikan kefahaman
Yang dibawa Murid boleh: tentang sukatan serakan data tak
terkumpul untuk melaksanakan
8.2.1 Menentukan julat, julat antara kuartil, varians tugasan
dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk mudah.
menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul.
TP 3-Mengaplikasikan kefahaman
8.2.2 Menerangkan kelebihan dan kekurangan tentang sukatan serakan data tak
pelbagai sukatan serakan untuk terkumpul untuk melaksanakan
menghuraikandata tak terkumpul. tugasan
mudah.

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

8.2.3 Membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu TP 4Mengaplikasikan pengetahuan
set data tak terkumpul. dan kemahiran yang sesuai tentang
sukatan serakan data tak
8.2.4 Menentukan kesan perubahan data terhadap terkumpul
serakan berdasarkan: dalam konteks penyelesaian
(i) Nilai sukatan serakan masalah rutin yang mudah
(ii) Perwakilan grafik TP 4- Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang
8.2.5 Membanding dan mentafsir dua atau sesuai tentang sukatan serakan
lebih set data tak terkumpul, berdasarkan data tak terkumpul dalam konteks
sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya penyelesaian masalah rutin yang
membuat kesimpulan. Sukatan mudah
kecenderungan memusat perlu dilibatkan TP 4- Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran yang sesuai tentang
8.2.6 Menyelesaikan masalah yang sukatan serakan data tak terkumpul
melibatkan sukatan serakan. dalam konteks penyelesaian masalah
rutin yang mudah
TP5- Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran yang sesuai tentang
sukatan serakan data tak terkumpul
dalam konteks penyelesaian masalah
rutin yang kompleks.
TP6-6
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai tentang sukatan
serakan data tak terkumpul dalam
konteks penyelesaian masalah bukan
rutin secara kreatif

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
(eksperimen/projek/i-think) HEBAT
TARIKH KANDUNGAN

BIDANG PEMBELAJARAN : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK : 9.0 KEBARANGKALIAN PERISTIWA BERGABUNG

MINGGU 26 9.1 Peristiwa Murid boleh: KEBARANGKALN
MUDAH

25/9 – 29/9 Bergabung 9.1.1 Memerihalkan peristiwa bergabung dan Situasi kehidupan sebenar perlu TP1- Mempamerkan pengetahuan
dilibatkan bagi keseluruhan tajuk asas tentang peristiwa bergabung.
menyenaraikan peristiwa bergabung yang ini. TP2- Mempamerkan kefahaman
tentang kebarangkalian peristiwa
mungkin. bergabung.

9.2 Peristiwa Murid boleh: Cadangan aktiviti: TP3- Mengaplikasikan kefahaman
Bersandar tentang kebarangkalian peristiwa
9.2.1 Membezakan peristiwa bersandar Penyenaraian kesudahan bergabung untuk melaksanakan
Dan Peristiwa Tak dan peristiwa tak bersandar.peristiwa peristiwa boleh tugasan mudah.
Bersandar bergabung bagi peristiwa bersandar dan dilibatkan.

peristiwa tak bersandar. Perwakilan termasuk gambar rajah TP4- Mengaplikasikan pengetahuan
pokok, pasangan tertib atau jadual. dan kemahiran tentang
9.2.2 Membuat dan menentusahkan konjektur Gabungan lebih daripada dua kebarangkalian peristiwa
tentang rumus kebarangkalian peristiwa peristiwa perlu dilibatkan. bergabung dalam konteks
bergabung. penyelesaian masalah rutin yang

9.2.3 Menentukan kebarangkalian peristiwa mudah.
bergabung bagi peristiwa bersandar dan
peristiwa tak bersandar. TP5-Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran tentang
kebarangkalian peristiwa
bergabung dalam
konteks penyelesaian masalah
rutin yang kompleks.

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU 27 9.3 Peristiwa Saling Murid boleh: Perwakilan seperti gambar rajah TP3
2/10 – 6/10 Eksklusif dan
Peristiwa Tidak 9.3.1 Membezakan peristiwa saling Venn boleh digunakan.
Saling Eksklusif eksklusif dan peristiwa tidak saling
eksklusif.

9.3.2 Mengesahkan rumus kebarangkalian TP4
Peristiwa bergabung bagi peristiwa
saling eksklusif dan peristiwa tidak TP5
saling eksklusif.
TP4,TP5,
9.3.3 Menentukan kebarangkalian TP6 -Mengaplikasikan
Peristiwa bergabung bagi peristiwa pengetahuan dan kemahiran
saling eksklusif dan peristiwa tidak tentang kebarangkalian
saling eksklusif peristiwa bergabung dalam
konteks penyelesaian masalah
MINGGU 28 9.4 Aplikasi Murid boleh: bukan rutin secara kreatif.
9/10 -13/10 Kebarangkalian 9.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
Peristiwa Bergabung
9.10.2022 kebarangkalian peristiwa bergabung.
Maulidur

Rasul

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI MODUL
(eksperimen/projek/i-think) HEBAT
TARIKH KANDUNGAN

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 10.0 MATEMATIK PENGGUNA: PENGURUSAN KEWANGAN

MINGGU 29 10.1 Perancangan Murid boleh: Pendekatan Pembelajaran TP1- Mempamerkan pengetahuan
16/10 –20/10 dan 10.1.1 Menghuraikan proses pengurusan Berasaskan Projek asas tentang perancangan dan
Pengurusan atau Pembelajaran Berasaskan pengurusan kewangan.
MINGGU 30 Kewangan Kewangan yang berkesan Masalah perlu TP2- Mempamerkan kefahaman
23/10 –27/10 digunakan. tentang perancangan dan
10.1.2 Membina dan membentang pelan Proses Pengurusan kewangan: pengurusan kewangan.
Cuti Hari Kewangan peribadi untuk mencapai (i) Menetapkan matlamat. TP3-
Deepavali matlamat kewangan jangka pendek dan (ii) Menilai kedudukan kewangan. Mengaplikasikan kefahaman
23.10.2022- jangka panjang, dan seterusnya menilai (iii) Mewujudkan pelan kewangan. tentang perancangan dan
25.10.2022 kebolehlaksanaan pelan kewangan tersebut. (iv) Melaksanakan pelan kewangan. pengurusan kewangan untuk
(v) Mengkaji semula dan melaksanakan
MINGGU 31 menyemak tugasan mudah.
30/10 –3/11
kemajuan. TP4-Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran tentang
Matlamat kewangan ditetapkan perancangan dan pengurusan
berpandu kewangan dalam
kepada konsep SMART: konteks penyelesaian masalah
S - Specific rutin yang mudah.
M - Measurable TP5- Mengaplikasikan pengetahuan
A - Attainable dan kemahiran tentang
R - Realistic perancangan dan pengurusan
T – Time-bound kewangan dalam
Keperluan dan kehendak dalam konteks penyelesaian masalah
menetapkan rutin yang kompleks.
TP6-Mengaplikasikan pengetahuan
matlamat kewangan perlu diberi dan kemahiran tentang
penekanan perancangan dan pengurusan
kewangan dalam konteks
penyelesaian masalah bukan rutin
secara kreatif.

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2

SMK SERI ALAM 2 RPT MATEMATIK KSSM TING 4

MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4
32-34 (PENILAIAN TOV SPM 2023)

6/11- 10/11 PROGRAM SATU
SENTUHAN AKHIR TERAKHIR UNTUKMU
MINGGU
35-36 MODUL UNTUKMU IBU AYAH

7/11-8/12 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022

CUTI PENGGAL SESI 3
(9.12.2022-31.12.2022)

MINGGU CATCH UP PLAN
37-43 Mengenal pasti Tahap Penguasaan murid dalam PBD yang telah dilaksanakan sepanjang Pdp Penggal 1, 2 dan 3

1/1-16/2 Penggunaan Modul PBD
MODUL KFC

(Ke Arah Fokus Cemerlang)

CUTI AKHIR TAHUN SESI 2022/2023
(17.2.2023-11.2.2023)

DISEDIAKAN OLEH:RINAWATI BINTI ABDUL SUKOH GC MATEMATIK SMK SERI ALAM 2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วยที่1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Next Book
ใบงานที่ 3