The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jantima18022546, 2019-11-27 21:51:55

จันทิมา e-book

จันทิมา e-book

ค่มู ือการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

จัดทาโดย
นางสาว จนั ทิมา ประสทิ ธิกุล

คานา

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในปัจจบุ นั ไม่ใช่เรือ่ ง
ยากลาบากแต่อย่างใดเพยี งแต่มีความรูเ้ กีย่ วกับอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ และมคี วามละเอียดรอบคอบในการทางานก็
สามารถประกอบเคร่อื งได้ เพราะปจั จบุ ันเครือ่ งคอมพวิ เตอรม์ ี
ความเปน็ มาตรฐาน และสะดวกตอ่ การใช้งานมากขนึ้ กวา่ เดมิ

สารบัญ 1
2
1 คานา 3
2 สารบัญ 4
3 เนื้อหา 5
4 บรรณานุกรม
5 ประวตั ผิ จู้ ดั ทา

เคร่ืองมอื ทใ่ี ช้ในการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

1.ไขควงแฉกยาว
2.ไขควงปากแบน

3.ไขควงบลอ๊ คหกเหลย่ี ม

4.คมี ปากยาว

อุปกรณ์ที่ใชใ้ นการประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์
1.จอภาพ ใช้แสดงผลการทางานต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปจั จบุ นั มี
ให้เลอื กหลายแบบ เช่น แบบ CRT ซ่ึงเปน็ แบบท่ใี ช้หลอดภาพ หรอื จะเปน็ แบบ LCD
ซง่ึ มหี นา้ จอแบบราบ ขนาดจอบาง นา้ หนักเบา ทันสมยั

2.แปน้ พมิ พ์ ใชส้ าหรับป้อนข้อมลู หรอื คาส่งั ต่างๆ เขา้ เคร่อื งคอมพิวเตอร์

3.เมาส์ ใช้สาหรับควบคุม cursor บนหน้าจอเพอ่ื จัดการคาส่ังการทางานตา่ งๆ บน
หน้าจอ
4.ลาโพง ใชส้ าหรับแสดงข้อมูลทอี่ ย่ใู นรูปแบบของเสยี ง เช่น เสียงเพลง

5.หน่วยประมวลผลกลาง ทาหนา้ ทปี่ ระมวลผลขอ้ มลู และควบคมุ การทางานใน
คอมพวิ เตอร์ เปรียบได้กับ "สมองของคอมพิวเตอร์"

6. Motherboard หรือ แผงวงจรหลัก เป็นอุปกรณ์ทใี่ ชส้ าหรับตดิ ตั้ง
อปุ กรณ์ต่างๆ ถือว่าเป็นศนู ยก์ ลาง
ของคอมพิวเตอร์

7.หน่วยความจา ทาหน้าทีเ่ ปน็ หน่วยความจาชั่วคราว ใชส้ าหรบั เกบ็ ข้อมลู ท่ีจะ
นาไปประมวลผล

ขัน้ ตอนการประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

1. ขั้นแรกใหเ้ ตรยี มอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นสาหรับการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์
เชน่ ไขควงส่แี ฉก กล่องสาหรบั ใส่นอต ค่มู ือเมนบอร์ด คมี ปากจ้ิงจก

2. เริม่ จากการติดต้ังซพี ยี ูกอ่ น โดยงา้ งขาล๊อคของซ็อกเกต็ ข้ึนมาจากนัน้
นาซพี ยี มู าใส่ลงไปในซ็อกเก็ตโดยใหว้ างตาแหนง่ ขาท่ี 1 ของซีพียูและซอ็ กเก็ตให้ตรงกัน
โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียูจะทาเครือ่ งหมายเปน็ จุดเล็กไว้ท่มี ุมดา้ นบนของซีพยี ู

3. เมื่อวางซีพยี ูตรงล็อคกบั ซอ็ กเกต็ แล้ว จากนนั้ ให้กดขาลอ็ กลงไปเหมือน
เดิม แลว้ นาซลิ ิโคนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไมค่ วรทาซิลโิ คนให้
หนา หากเหน็ วา่ หนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรอื แผ่นพลาสตกิ มาปาดออกเสยี บ้าง

4. ตดิ ตั้งฮีทซิงคแ์ ละพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ตดิ ลอ็ กให้เรยี บรอ้ ย
ในข้ันตอนนี้มจี ุดทตี่ ้องระวังอยู่ 2 จดุ คอื การติดตัง้ ฮีทซิงค์ของพัดลมจะตอ้ งแนบ
สนิทกับคอร์ของซีพยี ู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซพี ยี อู าจบนิ่ ได้ ส่วนขา
สปรงิ ทย่ี ดึ พัดลมบางทีมนั แขง็ เกนิ ไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริง
ให้เข้าลอ็ ก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้นบนเมนบอร์ดขาดทาใหเ้ มนบอรด์
อาจเสยี หายได้

5. เสยี บสายไฟของพัดลมเขา้ กับขั้ว CPU FAN โดยดูจากค่มู ือเมนบอรด์

6. นาแรมมาเสยี บเข้ากบั ซ็อกเกต็ แรมโดยให้ตรงกบั รอ่ งของซอ็ กเก็ต จากน้ัน
จงึ กดลงไปจนดา้ นล็อกท้ัง 2 ด้านดีดขึน้ มา (บางเมนบอรด์ ตัวล็อกทั้งสองด้าน
อาจไม่จาเป็นต้องดดี ขนึ้ มาก็ไดใ้ หด้ ูว่าเข้าลอ็ กกนั กพ็ อ)

7. ขันแท่นรองน็อตเขา้ กับเคส

8. นาเมนบอรด์ ทีไ่ ดต้ ดิ ตงั้ ซีพยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากนนั้ ขันน็อตยึด
เมนบอรด์ เข้ากับตวั เคสให้ครบทกุ ตัว

9. เสยี บการ์ดแสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แล้วขันน็อตยึดติดกบั เคส

10. เสยี บการ์ดเสยี งลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลว้ ขนั นอ็ ตยึดติดกับเคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับข้วั ตอ่ บนเมนบอร์ด โดยควรเสยี บให้ปล๊กั ของ
สายเพาเวอรซ์ พั พลายตรงล็อกกับข้ัวตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟซ์ ีดีรอมเขา้ กับชอ่ งวา่ งหน้าเคส แล้วขันน็อตยดึ กบั ตวั เคส
ให้แน่น

13. เสียบสาย IDE เขา้ กบั ไดรฟซ์ ดี ีรอมโดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1หรือดา้ นทต่ี ิดกับ
ข้ัวสายไฟ จากน้นั จึงเสยี บสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเขา้ ไปด้วย

14. เสยี บสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กับข้ัวต่อ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสแี ดง
ตรงกบั ขาท่ี 1 ของข้ัวต่อด้วย

15. สอดฮารด์ ดิสกเ์ ขา้ กบั ช่องตดิ ต้งั แล้วขนั น็อตยึดกบั ตวั เคสใหแ้ น่น

16. เสียบสาย IDE เข้ากบั ฮาร์ดดสิ กโ์ ดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกับขาที่ 1 หรือดา้ น
ท่ีตดิ กบั ข้ัวสายไฟ จากนน้ั จงึ เสียบสายไฟเขา้ ไปด้วย

17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับข้ัวตอ่ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ
สแี ดงตรงกับขาท่ี 1 ของข้ัวตอ่ ด้วย

18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปด้ี ิสก์เข้าไปในชอ่ งติดต้ัง แล้วขันน็อตยดึ กบั ตัวเคส
ใหแ้ นน่
19. เสยี บสายไฟเขา้ กบั ข้ัวตอ่ สายไฟของฟลอ็ บปด้ี สิ ก์ ให้สังเกตสายไฟของ
ฟล็อบปีด้ สิ ก์จะมีหัวขนาดเล็กกวา่ สายไฟของซดี ีรอมและฮาร์ดดสิ ก์

20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เล็กกวา่ สายแพของฮาร์ดดสิ ก์
และซดี ีรอม) ใหด้ ้านท่มี ีการไขว้สายเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ ไดรฟฟ์ ล็อบป้ดี ิสก์ โดยแถบสีแดง
ของสายแพตอ้ งตรงกับขาท่ี 1 ของข้ัวตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ิดดา้ นไฟของไดรฟ์
ฟลอ็ บปดี้ สิ ก์จะติดตลอด วธิ ีแกไ้ ขคอื ให้หนั สายแพกลับดา้ นเพราะไดรฟ์ฟล็อบปี้ดสิ ก์
บางยห่ี อ้ อาจต้องใสส่ ลับด้านกัน

21. เสียบสายแพอกี ดา้ นเข้ากบั ขั้วต่อฟล็อบปดี้ ิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สาย
สแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 หรอื pin1 ของข้ัวตอ่ ดว้ ย

22. เสียบสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวติ ช์เปดิ ปดิ เครื่อง ไฟบอก
สถานะเปิดเครือ่ ง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์
ควรดคู ู่มือเมนบอรด์ ประกอบด้วย โดยต้องเสยี บข้วั ให้ถูกหากผิดขั้ว คอมพวิ เตอร์
จะไม่ติดหรอื มีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคอื ใหเ้ ราลองสลับขั้วและเปดิ เครือ่ งขึ้น
มาใหม่

23. เมือ่ เสร็จเรยี บร้อยแล้วใหเ้ ราลองสารวจดวู ่ามีน็อตหรอื อปุ กรณอ์ ่ืนๆ
ตกคา้ งอย่บู นเมนบอรด์ หรือไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความ
เสียหายตอ่ เมนบอรด์ และอปุ กรณต์ ่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบ
การติดตง้ั ท้ังหมดว่าเรียบรอ้ ยดแี ล้ว เชน่ การ์ดตา่ งๆ หรอื สายสัญญาณเสยี บ
แน่นหนาดหี รือยัง โดยเฉพาะฮีทซงิ คแ์ ละพัดลมต้องแนบสนทิ กับซพี ียู พร้อมทั้งลอ็ ก
ตดิ กนั อยา่ งแนน่ หนา

24. เมื่อเรยี บร้อยดแี ลว้ ปิดฝาเคสและขนั น็อตให้เรยี บรอ้ ย ก็เป็นอนั เสรจ็ สนิ้
ขั้นตอนการประกอบเคร่ืองอย่างถูกต้องและสมบูรณแ์ บบแลว้

บรรณานุกรม

จันทมิ า ประสิทธิกุล 2562 พิมพ์คร้ังที่ 1 ชุมพร 86110
ตวั อย่างแปลอ้างอิง
https://sites.google.com › site › home › khan-txn-kar-prakxb-
khxmphiwtexr

ประวตั ิผจู้ ดั ทา


Click to View FlipBook Version