The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Earn Saengjun, 2019-12-16 00:43:16

ริว

ริว

แฟม้ สะสมงาน

ระหสั วชิ า 2308-2106 วชิ าการออกแบบกราฟิกปา้ ยโฆษณา
ระหสั วชิ า 2308-2003 วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

จดั ทาโดย

นายเจษฎา ดรลเิ คน

เสนอ

อาจารย์เดชา ม่ิงระกลู

ประจาปีภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศกึ ษา 2562
วทิ ยาลยั เทคโนโลยีการจดั การเพชรเกษม

Logoร้ านหนังสือ
ออกแบบมาเพ่อื เป็นสญั ลกั ให้กบั ร้านหนงั สือ สาธุ Book

เพ่อื ดงึ ดดู ลกู ค้าตามหลกั การออกจแบบ Logo
โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop

ป้ายลอยกระทง
จดั ทาขนึ ้ มาเพื่อเชญิ ชวนร่วมงานเทศกาลประจาปีลอยกระทง

หลักการออกแบบ
โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop

และ Adobe lllustrator

Logoร้ านกาแฟ
ออกแบบมาเพื่อเป็นสญั ลกั ให้กบั ร้านMadii Coffe

เพื่อดงึ ดดู ลกู ค้าตามหลกั การออกแบบ Logo
โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop

และ Adobe lllustrator

ป้ายฝนหลวง
ฝนหลวงกาเนิดในรัชกาลท่ี๙
ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชทรงคดิ ค้น
เพื่อแก้ไขภยั แร้ง

โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshopในการออกแบบ

นามบัตร
นามบตั รนีเ้ป็นของ นายเจษฎา ดรลเิ คน
จดั ทาขนึ ้ มาเพื่อให้ผ้คู นรู้จกั แหลง่ ท่ีอยแู่ ละติดตอ่ บริษัทของเรา
โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshopในการออกแบบ

ปกหนังสือ
จดั ทาขนึ ้ มาเพ่ือถึงดดู ความสนใจด้านเนือ้ หาพายในทีจ่ ะทาให้ผ้คู น

ตดั สนิ ใจซอื ้ ได้งา่ ยขนึ ้

โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshopในการออกแบบ

ฉลากสินค้า
จดั ทาขนึ ้ มาเพ่อื เป็นสญั ลกั ของสนิ ค้านนั้ ๆ
และเพ่ือให้ลกู ค้าสามารถติดตอ่ สอบถามเพม่ิ ได้โดยจะใสท่ ี่อยเู่ พจ

และเบอร์โทรศพั ท์

โดยใช้โปรแกรม Adobe lllustratorในการออกแบบ

แผ่นพับ
ซง่ึ ทาเก่ียวกบั โครงการพระชารดาริของพระบาทสมเดจ็ พระ
เจ้าอยหู่ วั รัชกาล ๙

โดยใช้โปรแกรม Adobe lllustratorในการออกแบบ

โปสเตอร์วนั พ่อ
จดั ทาขนึ ้ มาเพอ่ื ลาลกึ พระคณุ ของพอ่

และยงั เป็นวนั ท่ีลกู ได้แสดงความกตญั ญตู อ่ คนเป็นพอ่ และ
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบคือ Adobe photoshop

โปสเตอร์ ต่ อต้ านทุจริต
จดั ทาขนึ ้ มาเพ่อื ตอ่ ต้านการทจุ ริต
เพอ่ื ไมใ่ ห้การทจุ ริตทาลายประเทศของเรา
และหลกั การในการออกแบบโดยโปรแกรมทใ่ี ช้คอื Adobe

photoshop

โปสเตอร์ บริจาคเลือด
จดั ทาขนึ ้ มาเพ่อื ให้คนมาบริจาคเลือดเพ่อื ใชในทางการแพทย์และ
หลกั การออกแบบโดยใช้โปรแกรมAdobe photoshop

ประกวดภาพถ่ายวนั พ่อ
จดั ทาขนึ ้ เพ่อื แสดงความรักในหวั ข้อพ่อลูกผูกพนั ธ์

การ์ ดวันคริสต์ มาส
จดั ทาขนึ ้ มาเพ่ือเฉลมิ ฉลองเน่ืองในโอกาศวนั คริสมาสเป็น
เทศกาลที่จดั ขนึ ้ ทกุ ปีและหลกั การในการออกแบบโดยใช้

โปรแกรม

Adobe lllustrator

บวั หลวง
แบง่ ได้เป็น 3 ชนิดได้แก่ บวั หลวง,บวั สตั ตบงกช,บวั สตั ตบษุ ย์ยรี

ซงึ ้ วาดออกมาเพื่อเป็นพืน้ ฐานลายไทย

กระจังตาอ้อย
ทรงตวั อยใู่ นรูปส่เี หลี่ยมด้านเทา่ มีทรงตวั เส้นออ่ นเรียวทงั้ ซ้าย

และขวาปลายยอดแหลมมบี าก (คือหยกั ) ทงั้ สองข้าง

ลายแข้งสงิ ห์

ทรงรูปแข้งสงิ ห์อยใู่ นรูปส่ีเหล่ียมทแยงมมุ หรือยาวกวา่ รูป
ส่ีเหลี่ยมทแยงมมุ เลก็ น้อย แตไ่ มแคบกวา่ สเี หลีย่ มทแยงมมุ

กระจงั ใบเทศ

กระจงั ใบเทศมที รงภายนอกออ่ นเรียวเหมือนกระจงั ตาอ้อย อยใู่ น
รูปสีเหลย่ี มด้านเทา่ เช่นเดียวกนั แตภ่ ายในตวั สีสอดใสแ่ ตห่ นง่ึ -
สอง-สาม ขนึ ้ ไป กระจงั ใบเทศมีวธิ ีแบง่ ตวั ได้ หรือสอดไส้ได้หลาย

วธิ ี เมื่อตวั ย่ิงโตขนึ ้ ก็ยง่ิ แบง่ ตวั มากขนึ ้

กระจังปฏญิ าณ

สว่ นตอนบนมีทรงเหมือนกระจงั ใบเทศ แล้วตอ่ ก้านลงมาอีกคร่ึง
สว่ นซ้ายและขวาตวั มีเป็นลาดบั คล้ายกระจงั ใบเทศตวั โตขนึ ้ ก็มี

การแบง่ ตวั มากขนึ ้ ไป

ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์

ลายพมุ่ ทรงข้าวบิณฑ์ มีสว่ นกว้างสองสว่ น สงู สามสว่ น วธิ ีเขียน
สองสว่ นตอนบนเขียนอยา่ งใบกระจงั เทศแตใ่ ห้สนั้ เอายอดลงตอ่

กบั ตอนบน เทา่ กบั เขียนกระจงั ใบเทศสองตวั กนั รอบตวั

ลายประจายาม
ลายประจายาม ทรงอยใู่ นรูปส่เี หล่ียมทแยงมมุ ประกอบด้วยวงกรมกบั ตวั กระจงั ใบเทศ ถ้าเป็น

ตวั ยอ่ เลก็ ก็ใช้กระจงั ตาอ้อยแทน ลายประจายาม ไมเ่ ฉพาะแตใ่ ช้กระจงั ใบเทศ จะใช้

กระจงั หู พมุ่ ทรงข้างบณิ ฑ์ก็ได้ ลายประจายามอยใู่ นจาพวกดอกลอยและใช้เป็นแมล่ าย

คอื ที่ออกลายหรือใช้เป็นที่ห้ามลาย

ลายกระหนกสีแบบ

ลายกระหนกสแี บบ แบง่ ออกเป็นสีแบบซงึ่ แตล่ ะแบบแตกตางกนั
ไปได้แก่ กระหนก 3 ตวั , กระหนกเปลว, กระหนกใบเทศ,

กระหนกหางโต โดยพืน้ ฐานจากสามเหลย่ี มชายธง มมุ แหลมหนั
ไปด้านเดียวกนั โดยมีขนาดและสดั สว่ นที่แตกตา่ งกนั ไป

ลายช่อหางโต

มีลกั ษณะรูปร่างเหมอื นกระหนกใบเทศตลอดจนสว่ นประกอบก็
เชน่ เดียวกนั แตผ่ ดิ กนั ก็ตอนบนของหางโต ใช้ทรงพมุ่ ทรงข้าง

บิณฑ์ตอ่ จากก้านหรือจะใช้ใบเทศตอ่ ก้านก็ได้

ยอดเถาลาย

ประดษิ ฐ์เป็นลายหรือภาพสาหรับใช้ตอนยอดหรือตอนสดุ ของ
ลายก้านขดในรูปเดยี วกนั เป็นลกั ษณะเดียวกนั ในเถาลายที่มีขด
หลายขด จะต้องประดิษฐ์ใหมใ่ ห้เหมือนกนั

ลายสิงห์

สิงห์ที่อยใู่ นภาพชื่อเหมราชตามช่ือของสตั ว์ชนิดนี ้ เหมราชเป็น
สตั ว์ผสมท่ีมีร่างเป็นสงิ ห์สว่ นหวั เป็นเหม เหมเป็นสตั ว์ในวรรณคดี
ไทยชนิดหนงึ่ บ้างก็วา่ มีลกั ษณะเหมือนหงส์(หา่ น) แตใ่ นบางรูป

ก็วาดเหมเหมือนสตั ว์ตระกลู จระเข้


Click to View FlipBook Version