The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ali, 2019-10-18 04:06:53

ftkatalog

ftkatalog

GENEL BİLGİLER

Yağların Tașınması ve Depolanması
Bu bölümde sizlere yağların nasıl stoklanacağına ve naklederken nelere dikkat edileceğine dair genel bilgiler verilecektir.
Depolama Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Ambalajları sürekli temiz tutmaya özen gösteriniz. Eğer bir ürünün renginde veya kokusunda negatif bir etki söz konusu ise bunu mutlaka önemseyiniz ve FTS KİMYA
yetkilisini bu durumdan haberdar ediniz. Böyle bir yağı mutlaka ayrı bir yerde saklayınız ve ilave bir etiketle durumu belirtiniz. Ürünün durumu FTS KİMYA Ürünleri
yetkilisi tarafından belirlenene kadar yağı kullanmayınız.
Yağları daima temiz ve sağlam kaplara almaya özen gösteriniz. Aksi takdirde, ambalajlardan yağ akabilir ve çok kısa sürede her yere yağ bulașır. Yağ dağıtım
vanalarının altında, yere dökülmeleri önlemek için mutlaka tepsi bulundurunuz. Çünkü yere dökülmüș yağ, iș kazaları için gerekli ortamı hazırlar. Eğer kazayla dökülme
gerçekleșirse yağı hemen siliniz ve ortamın kaygan olmadığından emin olunuz. Bu tür bir temizlik için odun talașı iyi bir malzemedir. Fakat odun talașının yangına
sebep olmaması için sürekli ortamdan uzaklaștırınız. Gres pompalarını daima temiz tutunuz ve hazneyi sık sık temizleyiniz. Fıçı ve teneke kapaklarını, İçerisinden yağ
alındıktan sonra, kalan yağın kirlenmesini engellemek amacıyla, mutlaka kapatınız. Boș yağ ambalajlarını yağ saklamanın dıșında bașka bir amaç için kullanmayınız.
Boș fıçıları tezgâh gibi kullanıp üzerinde kaynak veya tașlama ișlemleri yapmayınız. Patlama riskini göz önünde bulundurup, bir fıçıyı asla oksi-asetilen kaynağı
kullanarak kesmeyiniz.
Örnek Alma
Bazı durumlarda, analiz yapmak için örnek alınması gerekebilir. Örnek almadan önce mutlaka homojenizasyonu sağlayınız ve örneği daima temiz bir kaba alınız. Kabı
yağ ile bir kez çalkalayınız. Kabı etiketleyerek; yağın ismini, firmanın adını ve örnek alınma tarihini mutlaka üzerine yazınız.
Yağın Kullanım Sırasında Bozunması
Yağlar zaman geçtikçe bozunurlar. Böyle bir durumda, yağların tamamen boșaltılıp yenisi ile değiștirilmesi gerekir. Özellikle kesme yağlarının bozunmaya eğilimi çok
fazladır. Bir emülsiyonun üzerinde bulunan yağ filmi, kesme yağının bozunması için yeterli ortamı olușturur. Bir kesme yağı emülsiyonunu oluștururken mutlaka suyun
üzerine yağ ekleyiniz ve bu sırada sürekli olarak karıștırma ișlemi yapınız. Yağa su eklemeniz durumunda olușacak emülsiyon dengesizdir. Ayrıca karıștırma tankı ve
suyun temiz olduğundan emin olunuz ve karıștırma ișlemini bu makinenin yağ tankında değil mutlaka farklı bir tankta yapınız.
Yangına Karșı Önlemler
Ambalaj içerisindeki gres ve yağların yanma riskleri çok azdır. Yanma riski parlama noktası ile paralellik gösterir. Parlama noktası düșük olan yağların yanma riskleri
yüksektir. Fakat genel olarak yağların parlama noktaları 150 °C’nin üzerindedir. Eğer bir ürünün parlama noktası 55 °C’nin altında ise ürünü mutlaka havalandırmalı
bir alanda saklayınız ve ateșten uzak tutunuz. Bu tür ürünlerin ambalajlarını sıkı sıkı kapalı tutunuz. Eğer kapaklarda bir deformasyon var ise mutlaka koruyucu
önlemler alınız. Parlama noktası 55 °C’nin üzerinde olan ürünler için özel önlem almak gerekmez. Ancak mümkünse bu ürünleri de serin yerde saklayınız. Yağ emmiș
üstübüler, odun talașları, kâğıtlar ateș ile temas halinde çabuk yanabilirler. Bu nedenle bu ürünleri ortamdan uzaklaștırınız. Yağdan dolayı çıkan yangınlarda CO2
söndürücüleri, kuru kimyasal toz, kum kovaları kullanınız ve asla su ile söndürmeye çalıșmayınız.
Fıçıların Depolanması
Eğer yer müsait ise fıçıları yatay olarak saklayınız. Ancak fıçılar gerekirse paletler üzerinde dikey olarak da saklanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fıçıların
daima baș așağı tutulmasıdır. Saklama șeklinin, herhangi bir ürünü alırken ambalaja hasar vermeyecek ve ürünlere rahatlıkla ulașılabilecek șekilde olmasını
sağlayınız. Diğer bir önemli nokta ise FİFO diye tabir edilen ilk giren ilk çıkar kuralının uygulanmasıdır. Eğer stoklama sırasında ambalajlar üst üste konuyor ise, aralara
mutlaka palet yerleștiriniz. Ayrıca ambalaj üzerinde yazılı üst üste maksimum stoklama sınırını geçmeyiniz. Ayrıca çelik borulardan yapılmıș raflar yağların stoklanması
için idealdirler.

GENEL BİLGİLER

Fıçıların Sevkiyatı
Hacimleri standart olan (205 lt.) fıçılar dolu halde iken yaklașık 180 kg. ağırlığındadır. Bu fıçılar birden fazla kullanılmak üzere hazırlanmıșlardır, ancak dikkatsiz ve
kötü kullanım sonucu fıçıların hasar görerek kullanılamaz hale geldiği durumlar görülmektedir. Fıçıların hasar görmemesi için fıçıları asla atmayınız. Bu koșul fıçıların
yumușak bir zemine düșürülmesi halinde bile geçerlidir, çünkü çarpmaya bağlı olarak bağlantı noktaları zorlanabilir. Fıçıların kamyonlardan veya yüksek yerlerden
indirilmesi için pek çok metot vardır. Forklift ve asansörlü palet tașıyıcıları bunlardan bazılarıdır.
Dökme Yağların Saklanması
Dökme yağ tanklarını mümkünse kapalı alanlara yerleștiriniz. Ancak yağmur, kar veya yüksek sıcaklık gibi dıș faktörlerden koruma sağlanıyorsa tankların dıșarıda
olmasının negatif bir yanı yoktur. Tankların içerisinde bulunan malın cinsi ve dolum tarihi gibi detayları etiketlerle mutlaka belirtiniz. Transformatör yağları ve soğutucu
sistem yağlarının saklandığı tankların iç yüzeylerini epoksi reçine ile kaplayınız.
Greslerin Stoklanması
Yumușak gres içeren fıçıları (0 numara ve 1 numara) dikey olarak stoklayınız. Çünkü gres fıçı ağızları daha büyük olduğu için tașınma sırasında ağızda olușabilecek
hasarlar gres fıçısının akıtmasına neden olabilir.
Deponun Konumu
Yağların kapalı bir alanda ve çok sıcak olmayan koșullarda saklanması önerilir. Ancak kimi zaman bu mümkün olmayabilir. Bu șartlar altında yağları dıșarıda tutunuz
ve mutlaka palet üstüne yerleștiriniz. Mümkün ise fıçıları sundurma altında tutunuz. Ancak her iki șartta da deponun konumunda așağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir.
• Kamyonların giriș ve çıkıșı rahat olmalıdır.
• Yükleme ve boșaltma için bolca alan ayrılmalıdır.
• Ortamda yağ, su ve toz bulunmamalıdır.
• Boș fıçılar için yer ayrılmalıdır.
Dıșarıda Depolama
Eğer çok yüksek sıcaklıktan korunabiliyorsa bazı yağlar dıșarıda saklanabilir. Ancak yazın sürekli güneș ıșığına maruz kalan ortamlar veya sıcaklığın 0 °C altına
düștüğü șartlar yağlar için zararlı olabilir. Bazı ürünler kesinlikle dıșarıda saklanamaz.
• Transformatör yağları
• Soğutma sistemi yağları
• Parafinik yağlar
• Gresler
• Kesme yağlarının bir kısmı
Açıkta saklarken fıçıları baș așağı koyunuz ve palet üstünde tutunuz. Eğer yatay saklama yapılıyorsa yağ kapakları saat 3 ya da 9’u gösterir konumda olmasını
sağlayınız. Fıçılar açık iken belirli aralıklarla korozyonun olușup olușmadığını kontrol ediniz. Eğer fıçılarda korozyon olușumu bașlamıș ise gerekli temizliği yapınız ve
fıçıları hemen kapalı bir alana alınız. Tenekeler veya küçük ambalajlar açıkta bekletiliyor ise korozyon için mutlaka önlemler alınız. Korozyondan korunmanın en iyi
önlemlerinden biri de bu tür malzemelerin üstünü bir örtü ile kapatmaktır.
Kapalı Alanda Saklama
Daima kapalı alanda saklama tercih edilir. Genellikle kapalı alanlarda sıcaklık çok düșmez. Ancak buhar hatları geçen veya depo yakınlarında bulunan fırınlar depo
sıcaklıklarının yükselmesine neden olabilir. Bu durumda uzun süre sıcakta bekleyen yağlarda bozunma riski ile karșılașılabilir. Uygun bir havalandırma ve alınacak
tedbirler ile bu riski ortadan kaldırınız.

GENEL BİLGİLER

Yağların Sağlık ve İș Güvenliği Kurallarına Göre Kullanımı
Amacına uygun kullanıldığı sürece, madeni yağlar insan sağlığına zarar vermezler veya ihmal edilebilecek düzeyde tehlikelidirler. Yağların kullanımında dikkat edilecek
en önemli konu deriye ve göze temasını engellemek ve yağ buharlarını solumamaktır.
Genel Tavsiyeler
• Yağın deri ile temasının sık ve devamlı olduğu hallerde deride olușan anormallikler ile ilgili olarak hemen bir doktora bașvurunuz.
• Yüksek basınç ile gresleme yapan pompalar kullanılırken ve gresin deri altına sızmasına yol açan kazaları ihmal etmeyiniz ve hemen tıbbi yardım alınız.
• Kurșun içerdiği belirtilen yağları püskürtmeli yağlama sistemlerinde kullanmayınız.
• Yağdanlık, gresörlük gibi ekipmanları, yağı rahatlıkla uygulayabilmek için, sürekli el altında bulundurunuz.
Sağlıklı Bir Ortam İçin Önlemler
Madeni yağların kullanıldığı durmlarda daha sağlıklı bir ortamın sağlanabilmesi için așağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.
• Yağ ile temasın kaçınılmaz olduğu her noktada eldiven kullanmaya özen gösteriniz.
• Yağ sıçramalarını engellemek için kapaklar, muhafazalar veya siperlikler yapınız.
• Yağ ile teması olan kișilerin rahatlıkla ellerini yıkayabilecekleri, çok fazla alkali olmayan sabunların her an bulunduğu lavaboların olmasını sağlayınız.
• Her çalıșma ortamında mutlaka bir ilk yardım çantası bulundurunuz.
• Belirli aralıklar ile çalıșma ortamını denetleyiniz ve yukarıda tavsiye edilen uygulamalarda eksiklik var ise hemen gideriniz.
Sağlık ve İș Güvenliği Kuralları
Yağ ile teması olan ișçilerin herhangi bir risk almamaları için așağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.
• Yağ ile sürekli temasta mutlaka eldiven kullanınız.
• Cildin yağ ile temasını engellemek için uygun elbiseler kullanınız.
• Yağ bulașmıș el aletlerini, bez ve üstübü gibi malzemeleri ceplere, özellikle pantolon ceplerine koymayınız.
• Yemek öncesi veya tuvalet öncesi elleri sabun ile dikkatlice temizleyiniz.
• Temizleme ișlemi için asla gazyağı, benzin, hekzan gibi solventler kullanmayınız.
• Çok fazla yağ bulașmıș iș elbiselerini temizlemeden giymeyiniz. İș elbiselerini düzenli olarak yıkayınız.

TABLOLAR

SAE J300 Motor Yağı Sınıflaması

SAE Düşük Sıcaklık Düşük Sıcaklık 100 °C’de 100 °C’de Yüksek Sıcaklık Kesilme
Viskozite (°C) (°C) Pompalama Kinematik Kinematik Viskozitesi(4)
Viskozite(3) Viskozite(3) (mPa.s)
Sınıfı Krank Mili Viskozitesi(2), (mm2/s) (mm2/s)
Dönme mPa.s 150°C ve 106 s-1
0W Max. Min. Max. Min.
5W Viskozitesi(1)
10W mPa.s 60000 at -40 3,8 - -
15W Max. 60000 at -35 3,8 -
20W 60000 at -30 4,1 - -
25W 6200 at -35 60000 at -25 5,6 -
20 6600 at -30 60000 at -20 5,6 - -
30 7000 at -25 60000 at -15 9,3 -
40 7000 at -20 5,6 <9,3 -
9500 at -15 - 9,3 <12,5
40 13000 at -10 - 12,5 -
50 - <16,3
60 - 12,5 -
- - 16,3 <16,3
- 21,9 2,6
- - <21,9
<26,1 2,9
- 2,9
(0W-40, 5W-40 ve 10W-40
- 3,7
- (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40)
3,7

3,7

1 mPa.s = 1 cP 1mm2/s = 1 cSt
(1) ASTM D 5293, (2) ASTM D 4684, (3) ASTM D 445, (4) ASTM D 4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741)

TABLOLAR

Endüstriyel Yağlar ISO Viskozite Sınıflaması Otomotiv Dişli Yağları SAE Viskozite Sınıflaması

Kinematik Kinematik Viskozite SAE 150000 Cp 100 ºC'de
Viskozite 40 Limitleri Viskozite Sınıfı Viskozite için cSt Olarak Viskozite
Max. Sıcaklık
ISO ºC’de 40ºC’de cSt Kış Yaz Min Max
Viskozite cSt 75 W - ºC 4.1 -
80 W -
Sınıfı 85 W - -40 7-
90 -26 11 -
2 2.2 Min. Max. - -12 13.5 24
3 3.2 - 140 24 41
5 4.6 1.98 2.42 - 250 - 41 -
7 6.8 2.88 3.52 -
10 10 4.14 5.06 -
15 15 6.12 7.48
22 22 9.00 11.0 Endüstriyel Dişli Yağları AGMA Sınıflaması
32 32 13.5 16.5
46 46 19.8 24.2 Pas ve Oksidasyon Önleyici ISO Aşırı Basınç (EP)
68 68 28.8 35.2 Dişli Yağları Viskozite Sınıfı Dişli Yağları
100 100 41.4 50.6 AGMA No. AGMA No.
150 150 61.2 74.8 1 46 -
220 220 90.0 110 2 68 2 EP
320 320 13.5 165 3 100 3 EP
460 460 198 242 4 150 4 EP
680 680 288 352 5 220 5 EP
1000 1000 414 506 6 320 6 EP
1500 1500 612 748 7 Bileşim 460 7 EP
900 1100 8 Bileşim 680 8 EP
1350 1650 8A Bileşim 1000 8A EP

Greslerin NLGI Penetrasyon Sınıflaması

NILGI No. 25º C’de. İşlenmiş Penetrasyon (1/10mm)
0 355–385
1 310–340
2 265–295
3 220–250
4 175–205
5 130–160
6 85–115BİNEK ve HAFİF TİCARİ ARAÇ
MOTOR YAĞLARI

DOCLINE 0W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 0W-30
DOCLINE 0W-30 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,842
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
DOCLINE 0W-30, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
gereksinimlerini karșılayan sentetik motor yağıdır. Benzinli veya dizel Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılması uygundur. Özel ASTM D 97/TS ISO 3016 -45
formülü motorda etkin temizleme, așınmalara karșı üstün koruma, fark Alevlenme Noktası, °C, min
edilir yakıt ekonomisi sağlar. ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220

Kullanım Alanları

Yeni nesil benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda
kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yeni nesil yüksek performanslı dizel veya benzinli motorlarda her türlü
çalıșma ve sürüș koșulları altında olușabilecek așınmalara karșı
mükemmel koruma sağlar.
• Geliștirilmiș sürtünme önleme özelliği sayesinde yakıt ekonomisi
sağlar.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği en uzun yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.
• Düșük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece
hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

Performans

ACEA A5/B5 ∙ API SM/CF

DOCLINE 0W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 0W-40
DOCLINE 0W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,850
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 80,8
DOCLINE 0W-40, modern ve güçlü motorların yüksek performans Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 13,5
ihtiyaçlarını karșılamak üzere geliștirilmiș, yakıt ekonomisi sağlayan Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 175
üstün performanslı motor yağıdır. Özel formülü sayesinde tüm yol ve ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
sürüș șartlarında güvenli kullanım sağlar ve uzun yağ değișim Alevlenme Noktası, °C, min
aralıklarında bile așınmaları en aza indirir. ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 224

Kullanım Alanları

Turboșarjlı olan veya olmayan, direkt veya indirekt enjeksiyonlu
motorlarda kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Soğukta mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma esnasında motor
parçalarının hızlı yağlanmasını sağlar, așınmaları en aza indirir.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği uzun yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Düșük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece
hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.
• Sürtünmeleri azaltarak fark edilir yakıt ekonomisi sağlar.

Performans

ACEA A3/B4 ∙ API SN ∙ MB-APPROVAL 229.5 ∙ PORSCHE A40

DOCLINE 5W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 5W-30
DOCLINE 5W-30
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
DOCLINE 5W-30, binek ve hafif ticari araçların benzinli veya dizel Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
motorlarında kullanılmak üzere geliștirilmiș, yakıt ekonomisi sağlayan Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
sentetik motor yağıdır. İçeriğindeki özel katık paketi ve yüksek kaliteli Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
baz yağlar sayesinde așınmalara karșı etkin koruma sağlar.

Kullanım Alanları

Binek ve hafif ticari araçların benzinli veya dizel motorlarında kullanımı
uygundur. Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C ve Ford
WSS-M2C913-D hem DPF’li hem DPF’siz araçlarda da kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Mükemmel tortu, kurum, depozit kontrolü ve motor temizliği sağlar.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.
• Düșük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece
hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

Performans

ACEA A5/B5-12, A1/B1-12 • API SM/CF • FORD WSS-M2C913-D •
RENAULT RN 0700

DOCLINE 5W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 5W-40
DOCLINE 5W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,849
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 85,8
Docline 5W-40, yeni ve modern teknolojiye sahip benzinli veya dizel Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14
motorlu araçların en zorlu koșullarda güvenli ve uzun ömürlü kullanım Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 169
ihtiyacını karșılamak için geliștirilmiș sentetik motor yağıdır. Yüksek ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
viskozite indeksine sahip baz yağları ve yeni teknolojili katıklarla Alevlenme Noktası, °C, min
tasarlanmıș formülü motorda üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar. ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 224

Kullanım Alanları

Viskozite ve performans seviyesi talepleri uygun olan binek ve hafif ticari
araçlarda kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği en uzun yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Yüksek viskozite indeksi sayesinde değișken hava koșullarında üstün
performans gösterir.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.
• Formülasyonundaki deterjan ve dispersan katıkları sayesinde motor
parçalarının temiz kalmasını sağlar.

Performans

ACEA A3/B4 • API SN • FIAT 9.55535-N2 • MB-APPROVAL 229.5 •
OPEL LL-B-025 • PORSCHE A40 • RENAULT RN 0710/0700 • VW
505 00/502 0

DOCLINE BENZINLI 10W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

DOCLINE BENZİNLİ 10W-40 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 10W-40
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
DOCLINE BENZİNLİ 10W-40, binek ve hafif ticari araçların yağlama ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,871
gereksinimlerini karșılamak için geliștirilmiș sentetik bazlı motor yağıdır. Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katık teknolojisi ile geliștirilmiș formülü Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 97,1
sayesinde motorda üstün koruma sağlar. Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,5
Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 155
Kullanım Alanları ASTM D 97/TS ISO 3016 -30
Alevlenme Noktası, °C, min
• Binek ve hafif ticari araçların doğal emișli veya turboșarjlı olan benzinli ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 210
veya dizel motorlarında güvenle kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yüksek çalıșma sıcaklıklarında bile biyel yataklarındaki așınmalara
karșı 10 kata kadar daha fazla koruma sağlayarak*, motorunuzun
ömrünü uzatır.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur olușumunu
kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
• Geliștirilmiș yüksek ve düșük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü
iklim șartlarında ve değișik sürüș koșullarında motoru mükemmel korur.

Performans

• ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-APPROVAL 229.1 • VW 505
00/501 01/500 00

DOCLINE DiZEL 10W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 10W-40
DOCLINE DİZEL 10W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,871
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 97,1
DOCLINE Diesel 10W-40, dizel motorlu binek veya hafif ticari araçların Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,5
yağlama gereksinimlerini karșılamak için geliștirilmiș sentetik bazlı Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 155
motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katık teknolojisi ile ASTM D 97/TS ISO 3016 -30
geliștirilmiș formülü sayesinde motorda üstün koruma sağlar. Alevlenme Noktası, °C, min
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 210
Kullanım Alanları

• Hafif ticari araçlar ile dizel motorlu binek araçlarda güvenle
kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur olușumunu
kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
• Geliștirilmiș yüksek ve düșük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü
iklim șartlarında ve değișik sürüș koșullarında motorda üstün koruma
sağlar.

Performans

• ACEA B4 • API CF • MB-APPROVAL 229.1 • VW 505 00/501
01/500,

DOCLINE 15W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 15W-40
DOCLINE 15W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,875
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 114
Yüksek kalite parafinik esaslı baz yağlarla üstün performanslı katık Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,5
ilavesi ile üretilen çok dereceli dört mevsim motor yağıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 130
ASTM D 97/TS ISO 3016 -24
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
Turbo șarjlı, katalitik konverterli benzinli motorlar ve atmosferik dizel
motorlu binek tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Geniș viskozite aralığı ile yüksek sıcaklıklarda dahi tam bir koruma
sağlar.
• Oksidasyon, așınma, korozyon ve pasa karșı mükemmel koruma
sağlar.
• Yüksek viskozite indeksi soğukta motor yüzeylerinde tam bir yağlama
ve koruma, sıcakta ise yağın incelmeden efektif yağlama ve koruma
yapmasını sağlar.
• İlk çalıșma anında olușabilecek sürtünmeleri minimuma indirir.
Motoru korur performansını artırır ve ömrünü uzatır.
• Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur olușumunu önleyerek
daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
• Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
• Değișik iklim ve sürüș koșullarında viskozitesini koruyarak mükemmel
koruma sağlar.

Performans

API SL/CF ACEA A2/B3, MB 229.1, VW 505.00 performans
șartnamelerini karșılar. TS 12330 onaylıdır.

DOCLINE 20W-50

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

DOCLINE 20W-50 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 20W-50
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
DOCLINE 20W-50, benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,885
araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karșılayan motor yağıdır. Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Özellikle șehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan araçların Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 186
motorlarında etkin performans gösterir. Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 19,5-21,0
ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909
Kullanım Alanları Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g 127
ASTM D 2896
Binek otomobiller ile hafif ticari araçların benzinli veya dizel Akma Noktası,°C, max. 8,5-9,5
motorlarında kullanımı uygundur. ASTM D 97/TS ISO 3016
Alevlenme Noktası, °C, min -21
Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri: ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
230
• Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur olușumunu
kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
• Zor çalıșma șartlarında dahi olușturduğu kararlı film mukavemeti
koruyuculuğunu yitirmez.
• Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde bir sonraki yağ değișimine
kadar özelliklerini korur.
• İçerdiği özel katıklarla motoru korozyona ve așınmalara karșı korur.
• Yüksek viskozite indeksi ile motorun sorunsuz çalıșmasını sağlar.

Performans

API SL/CF

DOCLINE DPF 5W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 5W-30
DOCLINE DPF 5W-30
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
DOCLINE DPF 5W-30, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
gereksinimlerini karșılayan sentetik motor yağıdır. Özellikle DPF ve TWC Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
gibi egzoz gazı emisyonlarını düșüren sistemlere sahip benzinli veya Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılmak üzere
geliștirilmiștir.

Kullanım Alanları

DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve TWC (Üç Yollu Katalist) gibi egzoz gazı
emisyonlarını düșüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye
edilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Özel formülü sayesinde DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve TWC (Üç Yollu
Katalist) gibi egzoz gazı emisyonlarını düșüren sistemlerin verimliliğini
artırır, ömrünü uzatır.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur olușumunu kontrol
ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini
düșürür.
• Geliștirilmiș sürtünme önleme özelliği sayesinde yakıt ekonomisi
sağlar.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.

Performans

• ACEA C3, C2 • API SN • GM DEXOS 2 • MB-APPROVAL 229.51-52
• PSA B71 2290 • VW 505 01/505 00/502 00

PROFLINE DPF 5W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 5W-30
PROFLINE DPF 5W-30 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
Üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
așınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
dostu bir üründür, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
egzoz emisyonlarını düșüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni Performans
dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik
konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için API SN/SM/CF, ACEA C3-10, VW 504 00 / 507 00, BMW LL-04,
geliștirilmiștir. Porsche C30, MB 229.31, MB 229.51 • FORD WSS-M2C913-D •
RENAULT RN 0700
Kullanım Alanları

Uzun yağ değișim periyotlarının söz konusu olduğu yeni teknoloji binek
araç, arazi aracı (SUV) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek
performanslı benzinli ve dizel motorlar bașta olmak üzere her tür
modern araç motorları için tavsiye edilmektedir. Partikül filtreli araçlar
için özel üretilmiștir.özellikle standart yağların genellikle performans
gösteremeyeceği zorlu koșullar için uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltan özelliği sayesinde çevre dostu
bir üründür.
• Dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardımcı
olur.
• Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada
yardımcı olur.
• Kurum parçacıklarını dağıtarak büyük kurum tortularının olușmasını
ve motorunuza zarar vermesini önler, motoru devamlı temiz tutar.
• Yağlama ișlemi mükemmel olduğundan, üstün sürtünme özellikleriyle
yakıt ekonomisi sağlar.
• Sentetik olması dolayısıyla yağ eksiltmesi minimal düzeydedir,
antioksidan özelliğinden dolayı yağın yașlanması çok yavaș olduğundan,
yağ servis ömrünü uzatır.
• Düșük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk
çalıșma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

PROFLINE DPF 5W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 5W-30
PROFLINE DPF 5W-30 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
Üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
așınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
dostu bir üründür, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
egzoz emisyonlarını düșüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni Performans
dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik
konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için API SN/SM/CF, ACEA C3-10, VW 504 00 / 507 00, BMW LL-04,
geliștirilmiștir. Porsche C30, MB 229.31, MB 229.51 • FORD WSS-M2C913-D •
RENAULT RN 0700
Kullanım Alanları

Uzun yağ değișim periyotlarının söz konusu olduğu yeni teknoloji binek
araç, arazi aracı (SUV) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek
performanslı benzinli ve dizel motorlar bașta olmak üzere her tür
modern araç motorları için tavsiye edilmektedir. Partikül filtreli araçlar
için özel üretilmiștir.özellikle standart yağların genellikle performans
gösteremeyeceği zorlu koșullar için uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltan özelliği sayesinde çevre dostu
bir üründür.
• Dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardımcı
olur.
• Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada
yardımcı olur.
• Kurum parçacıklarını dağıtarak büyük kurum tortularının olușmasını
ve motorunuza zarar vermesini önler, motoru devamlı temiz tutar.
• Yağlama ișlemi mükemmel olduğundan, üstün sürtünme özellikleriyle
yakıt ekonomisi sağlar.
• Sentetik olması dolayısıyla yağ eksiltmesi minimal düzeydedir,
antioksidan özelliğinden dolayı yağın yașlanması çok yavaș olduğundan,
yağ servis ömrünü uzatır.
• Düșük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk
çalıșma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

PROFLINE 5W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 5W-30
PROFLINE 5W-30
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
Özellikle Ford WSS M2C913-D performans seviyesini karșılamak üzere Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
geliștirilmiș, yakıt ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
Kullanım Alanları

Özellikle yeni nesil Ford WSS M2C913-D performans seviyesinde motor
yağı kullanılması istenen Ford marka araçlar bașta olmak üzere, benzinli
ve dizel araçların motorlarında kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Düșük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak așınmaları azaltır ve
motorun ömrünü uzatır.
• Uzun yağ bakım aralıkları sağlarken motoru korur.
• Soğukta ilk çalıșma așınmalarını en aza indirir ve yakıt tasarrufu
sağlar.

Performans

FORD WSS-M2C913-D (A, B, C), API CI-4 , ACEA A5/B5

PROFLINE 10W-30

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 10W-30
PROFLINE 10W-30
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 60,8
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 10,5
Sentetik ve mineral esaslı baz yağlarla üstün performanslı katıkların Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 165
formüle edilmesi ile üretilmiș üstün performanslı, yarı sentetik motor Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
yağıdır. Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220

Kullanım Alanları

Turbo ve süper-șarjlı motorlara sahip șehir-içi, șehirlerarası ve uluslar
arası yol tașımacılığı yapan dizel ve benzinli motorlarda, iș
makinelerinde, otobüslerde, kamyonet, minibüs, panelvan gibi
araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Motorun ilk çalıșma anından itibaren olușturduğu yüksek
mukavemetli film tabakası ile așınmaya karșı mükemmel bir koruma
sağlar.
• İlk çalıșma anında olușabilecek sürtünmeleri minimuma indirir.
• Kolay pompalanabilmesi ve sürtünmeyi minimuma indirme özelliği ile
yakıt tüketimini düșürür.
• Yüksek TBN değeri sayesinde yanma sonucu olușan asitleri nötralize
ederek korozyon olușumunu önler.
• Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur olușumunu önleyerek
daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
• Motoru pas ve korozyona karșı korur.
• Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
• Değișik iklim ve sürüș koșullarında viskozitesini koruyarak mükemmel
koruma sağlar.

Performans

API CI-4/SL; ACEA E7-04; MB 228.3; MB 229.1; MAN 3275; Ford
WSS-M2C921-A; performans

PROFLINE 15W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında
Üstün Performans

PROFLINE 15W-40 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 15W-40
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,875
üretilen dizel motor yağıdır. Motorun düzenli çalıșmasını sağlar, zararlı Kin. Viskozite, cSt, 40°C
tortu, çamur ve vernik olușumunu engeller. Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 114
Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,5
Kullanım Alanları Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 130
ASTM D 97/TS ISO 3016 -24
Yüksek devirli ve turboșarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Alevlenme Noktası, °C, min
Özellikle binek ve hafif ticari dizel araçlar için uygundur. ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Sıcak ve soğukta tortu olușumunu ve birikintiyi önleyerek motorun
temiz kalmasını sağlar.
• Soğukta ilk çalıșmayı kolaylaștırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
• En ağır çalıșma șartlarında dahi eksilmez, basıncı düșmez, köpürmez.
• Yağ değișim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
• Depozit olușumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
• Geniș uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeșitliliğini azaltır.

Performans

API CF-4

FTS 10W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 10W-40
FTS 10W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,871
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 97,1
Yüksek kalite parafinik esaslı baz yağlarla üstün performanslı katık Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,5
ilavesi ile üretilen çok dereceli dört mevsim motor yağıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 155
ASTM D 97/TS ISO 3016 -30
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 210
Turbo șarjlı, katalitik konverterli benzinli motorlar ve atmosferik dizel
motorlu binek tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Geniș viskozite aralığı ile yüksek sıcaklıklarda dahi tam bir koruma
sağlar.
• Oksidasyon, așınma, korozyon ve pasa karșı mükemmel koruma
sağlar.
• Yüksek viskozite indeksi soğukta motor yüzeylerinde tam bir yağlama
ve koruma, sıcakta ise yağın incelmeden efektif yağlama ve koruma
yapmasını sağlar.
• İlk çalıșma anında olușabilecek sürtünmeleri minimuma indirir.
Motoru korur performansını artırır ve ömrünü uzatır.
• Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur olușumunu önleyerek
daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
• Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
• Değișik iklim ve sürüș koșullarında viskozitesini koruyarak mükemmel
koruma sağlar.

Performans

API SL/CF ACEA A2/B3, MB 229.1, VW 505.00 performans
șartnamelerini karșılar. TS 12330 onaylıdır.

FTS 15W-40

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 15W-40
FTS 15W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,875
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 114
Yüksek kalite parafinik esaslı baz yağlarla üstün performanslı katık Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,5
ilavesi ile üretilen çok dereceli dört mevsim motor yağıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 130
ASTM D 97/TS ISO 3016 -24
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
Turbo șarjlı, katalitik konverterli benzinli motorlar ve atmosferik dizel
motorlu binek tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Geniș viskozite aralığı ile yüksek sıcaklıklarda dahi tam bir koruma
sağlar.
• Oksidasyon, așınma, korozyon ve pasa karșı mükemmel koruma
sağlar.
• Yüksek viskozite indeksi soğukta motor yüzeylerinde tam bir yağlama
ve koruma, sıcakta ise yağın incelmeden efektif yağlama ve koruma
yapmasını sağlar.
• İlk çalıșma anında olușabilecek sürtünmeleri minimuma indirir.
Motoru korur performansını artırır ve ömrünü uzatır.
• Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur olușumunu önleyerek
daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
• Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
• Değișik iklim ve sürüș koșullarında viskozitesini koruyarak mükemmel
koruma sağlar.

Performans

API SL/CF ACEA A2/B3, MB 229.1, VW 505.00 performans
șartnamelerini karșılar. TS 12330 onaylıdır.

FTS LPG 20W-50

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 20W-50
FTS LPG 20W-50
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,885
Tanım
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 186
Modern șekilde rafine edilmiș, yüksek kaliteli parafinik baz yağlara Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 19,5-21,0
özenle seçilmiș paket katık ilave edilerek üstün teknoloji ile üretilen çok Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909
dereceli dört mevsim motor yağıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 127
-21
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
230
Turbo șarjlı, katalitik konverterli benzinli motorlar ve dizel motorlu binek
tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
• Formüle edildiği paket katıklardaki deterjan-dispersan öz motoru
temiz tutar.
• Her türlü hava ve yol koșullarında köpüklenme olmadan, sabit yağ
basıncı düșmeden yağ tüketimini en aza indirir.
• Yüksek TBN değeri ile yanma sonucu olușan asitleri nötralize ederek
korozyon olușumunu önler.
• Egsoz gazlarını azaltarak çevrede hava kirliliğini önler.
• Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini en aza
indirir.
• Uzun motor yağ değișimi ile ekonomi sağlar.

Performans

API SL/CF MIL-L-2104 D, MB 228.1, MB 229.1, MAN-271 performans
șartnamelerini karșılar.

FTS 20W-50

Tüm Yol ve Sürüş Şartlarında Teknik Özellikleri
Üstün Performans
Fiziksel Özellik Metot 20W-50
FTS 20W-50
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,885
Tanım
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 186
Modern șekilde rafine edilmiș, yüksek kaliteli parafinik baz yağlara Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 19,5-21,0
özenle seçilmiș paket katık ilave edilerek üstün teknoloji ile üretilen çok Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909
dereceli dört mevsim motor yağıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 127
-21
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
230
Turbo șarjlı, katalitik konverterli benzinli motorlar ve dizel motorlu binek
tip otomobil, kamyonet ve minibüs tipi araçlarda kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
• Formüle edildiği paket katıklardaki deterjan-dispersan öz motoru
temiz tutar.
• Her türlü hava ve yol koșullarında köpüklenme olmadan, sabit yağ
basıncı düșmeden yağ tüketimini en aza indirir.
• Yüksek TBN değeri ile yanma sonucu olușan asitleri nötralize ederek
korozyon olușumunu önler.
• Egsoz gazlarını azaltarak çevrede hava kirliliğini önler.
• Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini en aza
indirir.
• Uzun motor yağ değișimi ile ekonomi sağlar.

Performans

API SL/CF MIL-L-2104 D, MB 228.1, MB 229.1, MAN-271 performans
șartnamelerini karșılar.ağır vasıta motor yağları

PROFLINE HT LSPS 5W-30

Low SAPS Teknolojili Teknik Özellikleri Metot 5W-30
Onaylanmış Performans ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,845
Fiziksel Özellik ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 67,8
PROFLINE HT LSPS 5W-30 Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 11,6
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 168
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 97/TS ISO 3016 -42
Viskozite İndeksi ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 220
Yeni nesil katık teknolojisi ile geliștirilmiș üstün performanslı sentetik Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2896
dizel motor yağıdır. Düșük sülfatlanmıș kül, fosfor ve kükürt içeriği (Low Alevlenme Noktası, °C, min 10
SAPS) sayesinde Dizel Partikül Filtresi (DPF) gibi egzoz gazı Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g
emisyonlarını düșüren sistemlerin verimliliğini artırır. Özel formülü yeni
nesil ağır ticari araçlarda mükemmel piston temizliği, soğukta kolay
çalıșma, düșük yağ tüketimi ve asgariye indirgenmiș egzoz gazı salınımı
sağlar.

Kullanım Alanları

Yeni nesil ağır ticari araçların turbo șarjlı dizel motorlarında kullanımı
uygundur. • DPF’e sahip Euro III, Euro IV ve Euro V motorlarda
kullanılması özellikle tavsiye edilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Düșük sülfatlanmıș kül, fosfor ve kükürt içeriği sayesinde DPF gibi
egzoz gazı emisyonlarını düșüren sistemlerin verimliliğini artırır, ömrünü
uzatır.
• Yeni katık teknolojisi sayesinde tam yük altında uzun süreli
çalıșmalarda dahi motorda olușabilecek așınmalara karșı mükemmel
koruma sağlar.
• Geliștirilmiș sürtünme önleme özelliği sayesinde yakıt ekonomisi
sağlar.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur. • Düșük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini
azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

Performans

• ACEA E7/E6 • API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 • DEUTZ DQC IV-10 LA •
MACK EO-N PLUS/EO-M PLUS • MAN 3477/3271-1 • MB-APPROVAL
228.51 • MTU TYPE 3.1 • RENAULT RGD/RLD-2/RXD • VOLVO CNG/
VDS-3 1/2

PROFLINE HT LSPS 10W-40

Low SAPS Teknolojili Teknik Özellikleri
Onaylanmış Performans
Fiziksel Özellik Metot 10W-40
PROFLINE HT LSPS 10W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,849
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 96
Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 14,9
Yeni nesil ağır ticari araçların yağlama ihtiyaçlarını karșılamak için Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 165
geliștirilmiș sentetik dizel motor yağıdır. Düșük sülfatlanmuș kül, fosfor Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 -45
ve kükürt (Low SAPS) içeriğiyle Dizel Partikül Filtresi (DPF) gibi egzoz Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g ASTM D 2896 210
gazı emisyonlarını düșüren sistemlerin verimliliğini arttırır. 10

Kullanım Alanları 10W-40

• DPF’ye sahip Euro IV ve Euro V motorlarda kullanılması özellikle
tavsiye edilir.
• Yeni nesil ağır ticari araçların turboșarjlı dizel veya doğal gazlı
motorlarında kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Düșük sülfatlanmıș kül, fosfor ve kükürt içeriği sayesinde DPF (Dizel
Partikül Filtresi) gibi egzoz gazı emisyonlarını düșüren sistemlerin
verimliliğini artırır, ömrünü uzatır.
• Yeni katık teknolojisi sayesinde sürekli ağır yük altında çalıșan
motorlarda bile mükemmel koruma sağlar, motorun ömrünü uzatır.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde motor parçalarının temiz kalmasını
sağlar, bakım maliyetlerini düșürür.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği yağ değișim aralığı süresince performansını korur.

Performans

PERFORMANSLAR • ACEA E7/E6-12 • API CI-4 • CAT ECF-1-a •
CUMMINS CES 20077/20076 • DEUTZ DQC III-10 LA • MAN M 3477
• MACK EO-N • MTU DDC TYPE 3.1 • RENAULT RLD-2 • SCANIA LA
ONAYLAR • MB-APPROVAL 228.51 • VOLVO VDS-3

PROFLINE HT SYN 10W-40

Uzun Yağ Değişim Aralıkları İçin
Onaylanmış Performans

PROFLINE HT SYN 10W-40 Teknik Özellikleri Metot 10W-40
ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,849
Tanım Fiziksel Özellik ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 96
Ağır hizmet tipi dizel motorlar için geliștirilmiș, uzun kullanım ömrü Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 14,9
sağlayan yüksek performanslı sentetik dizel motor yağıdır. Son teknoloji Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 97/TS ISO 3016 165
ürünü katık paketi ve düșük sıcaklıkta akıșkanlık, yüksek viskozite Viskozite İndeksi ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 -45
indeksi, uçuculuk kontrolü ve yakıt ekonomisi sağlayan yüksek kaliteli Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2896 210
baz yağlar ile özel olarak geliștirilmiștir. Alevlenme Noktası, °C, min 10
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g
Kullanım Alanları
PROFLINE
• Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan Seçici Katalitik İndirgeme HT SYN 10W-40
(SCR) sistemine sahip Euro IV ve sonrası motorlu araçlarda kullanımı
uygundur. 228.5

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yeni katık teknolojisi sayesinde ağır çalıșma șartlarında dahi motorda
olușabilecek așınmalara karșı mükemmel koruma sağlar.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur olușumunu kontrol
ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini
düșürür.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği en uzun yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.

Performans

PERFORMANSLAR • ACEA E4/E7 • API CI-4/CH-4/CG-4 • CAT
ECF-1-a • CUMMINS CES 20078/77 • MACK EO-M PLUS • MAN M
3377/M 3277 • MB-APPROVAL 228.5 • MTU TYPE-3 • RENAULT
RLD-2/RLD/RXD • VOLVO VDS-3 ONAYLAR • DEUTZ DQC IV-10 •
FORD WSS-M2C944-A

PROFLINE EXTRA 10W-40

Daha Uzun Motor Ömrü İçin Teknik Özellikleri Metot 10W-40
Etkin Koruma ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,849
Fiziksel Özellik ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104
PROFLINE EXTRA 10W-40 Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 96
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 14,9
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 97/TS ISO 3016 165
Viskozite İndeksi ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 -45
Ağır hizmet tipi dizel motorların yüksek performans gereksinimlerini Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2896 210
karșılamak için geliștirilmiș sentetik bazlı motor yağıdır. Özel geliștirilmiș Alevlenme Noktası, °C, min 10
formülü sayesinde, yüksek kükürt içeren yakıt kullanımında bile Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g
korozyona ve pasa karșı direnç göstererek motoru korur ve motorun
temiz kalmasını sağlar.

Kullanım Alanları

• Ağır ticari araçların dizel motorlarında kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Özel geliștirilmiș formülü sayesinde yüksek kükürt içeren yakıt
kullanımında bile korozyona ve pasa direnç göstererek motoru korur.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde depozit ve çamur olușumunu
kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.

Performans

• ACEA E7 • API CI-4 • MAN M 3275 • MB-APPROVAL 228.3 • MTU
TYPE 2 • VOLVO VDS-3

PROFLINE
EXTRA 10W-40

228.3

PROFLINE 15W-40 CI-4

Ağır Çalışma Koşulları İçin Teknik Özellikleri
Onaylanmış Performans
Fiziksel Özellik Metot 15W/40
PROFLINE 15W-40 CI-4 Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,885
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 112,2
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,7
Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 135
Önde gelen motor üreticilerinin belirlediği en son performans Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 -24
gereksinimlerini karșılayan, son teknoloji motorlarda maksimum Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 230
koruma sağlayan ekstra performanslı dizel motor yağıdır. Modern Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g ASTM D 2896 10
formülü sayesinde yüksek ve düșük kilometreli dizel motorların
performansını arttırır.

Kullanım Alanları

• İnșaat, madencilik ve nakliye gibi sektörlerde çalıșan hafif ve ağır
hizmet tipi araçların Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan dizel
motorlarında kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yeni katık teknolojisi sayesinde ağır çalıșma șartlarında dahi motorda
olușabilecek așınmalara karșı mükemmel koruma sağlar.
• Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur olușumunu kontrol
ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini
düșürür.
• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin
önerdiği en uzun yağ değișim aralığı süresince performansını korur.
• Soğuk hava șartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalıșma
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru
așınmaya karșı korur.

Performans

• ACEA E7 • API CI-4/SL • CAT ECF-2 • CUMMINS CES 20078/77/76
• GLOBAL DHD-1 • MACK EO-M PLUS, EO-N • MAN M 3275-1 •
MB-APPROVAL 228.3 • MTU DDC TYPE 2 • RENAULT RLD-2 • VOLVO
VDS-3 ONAYLAR • DEUTZ DQC III-10

PROFLINE 15W-40 CF- 4

Yüksek Kilometreli Ağır Ticari Araçlarda
Etkin Koruma

PROFLINE 15W-40 CF- 4 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 15W/40
0,885
Modern teknoloji ürünü katıklar ve kaliteli baz yağların mükemmel Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO
kombinasyonu ile olușturulmuș dizel motor yağıdır. Ağır ticari araçların Kin. Viskozite, cSt, 40°C 3675 112,2
doğal emișli veya turbo șarjlı dizel motorlarında yağlama görevini Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO
eksiksiz yerine getirir. Özel formülasyonu sayesinde özellikle yoğun 3104 14,7
çalıșan yüksek kilometreli araçlarda motoru temiz tutar, üstün koruma ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 135
sağlar. 3104 -27
230
Kullanım Alanları Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 10

• Her türlü iklim ve yol koșulunda, doğal emișli veya turbo șarjlı dizel Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016
motorlarda kullanımı uygundur.
Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:
Toplam Baz Sayısı, mg ASTM D 2896
• İlk çalıșma esnasındaki așınmalara karșı motoru korur. KOH/g
• Motor parçalarını temiz tutarak, parça ömürlerini uzatır.
• Yoğun çalıșan yüksek kilometreli araçlarda etkin koruma sağlayarak
bakım giderlerini azaltır.

Performans

• API CF-4

PROFLINE 20W-50

Yüksek Kilometreli Ağır Ticari Araçlarda
Etkin Koruma

PROFLINE 20W-50 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 20W-50
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,89
Modern teknoloji ürünü katıklar ve kaliteli baz yağların mükemmel Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 172
kombinasyonu ile üretilen dizel motor yağıdır. İnșaat, tașımacılık ve Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 19,5
tarım sektörlerinde çalıșan ağır ticari araçlarda güvenle kullanılabilir. Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 130
Özel formülasyonu sayesinde özellikle yoğun çalıșan yüksek kilometreli Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 -21
araçlarda motoru temiz tutar, üstün koruma sağlar. Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 240

Kullanım Alanları Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g ASTM D 2896 10

• İnșaat, tașımacılık ve tarım sektörlerinde çalıșan ağır ticari araçların
doğal emișli veya turbo șarjlı dizel motorlarında kullanılabilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• İlk çalıșma esnasındaki așınmalara karșı motoru korur.
• Motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
• Yoğun çalıșan yüksek kilometreli araçlarda etkin koruma sağlayarak
bakım giderlerini azaltır.

Performans

• API CF-4

PETROGRADE HD SERIES

Yüksek Performanslı Teknik Özellikleri
Tek Mevsim Dizel Motor Yağı
Fiziksel Özellik Metot HD 10W HD 30 HD 40 HD 50 HD 60
PETROGRADE HD SERIES
Renk Gözl e Açık kahverengi Açık kahverengi Kahverengi Kahverengi Kahverengi
Tanım
Kin. Vis kozite, cSt, ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 5,9 10,5 14,5 19 24
Kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiș yüksek performanslı 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 36,7
tek mevsim dizel motor yağlarıdır. Mevsim șartlarına göre uygun Kin. Vis kozite, cSt, 90,1 151 228 330
viskozitedeki ürünün kullanılması tavsiye edilir. 40°C
Vis kozite İndeks i ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 100 95 90 90 90
Kullanım Alanları
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,878 0,885 0,889 0,895 0,901
• Düșük performanslı doğal emișli dizel motorlarda kullanılabilir. -27 -15 -12 -9 -3
• Üretici firma tarafından tavsiye edildiğinde, bazı dișli kutuları, Akma Noktas ı,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016
transmisyonlar ve hidrolik sistemlerde de kullanımı tavsiye edilir. 198 200 220 235 255
Alevlenme Noktas ı, ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri: °C, min

• İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz
tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
• Isıl kararlılığı yüksektir, kurum ve tortu olușumunu azaltır.
• Mevsim șartlarına göre uygun viskozite seçenekleri mevcuttur.

Performans

• API CF/4

FTS MONOGRADE SERIES

Yüksek Performanslı Teknik Özellikleri
Tek Mevsim Dizel Motor Yağı
Fiziksel Özellik Metot 10 30 40 50
FTS MONOGRADE SERIES Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 0,877 0,889 0,895 0,905
3675
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 32,8 90,1 146,3 220
3104
Yüksek viskozite indeksli, düșük karbon bakiyeli çok iyi rafine edilmiș Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 5,5 10,4 14,5 18,9
parafinik esaslı katkısız motor yağlarıdır. Viskozite İndeksi 3104 102 97
Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 -15 -12 97 95
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min 220 230 -12 -9
ASTM D 97/TS ISO 3016 240 250
Katkısız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda güvenle kullanılır.
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Katkısız yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda kullanılır.
• Yüksek oksidasyon ve termal kararlılığa sahiptirler.
• Motor gücünü ve yakıt verimliliğini artırırlar. Motor bakım ve ișletim
maliyetlerini azaltırlar.
• Viskozite indeksleri yüksektir. Olușturdukları mükemmel film tabakası
ile motoru așınmalara karșı korurlar.
• Hafif șartlarda kullanım için ekonomiktir.

Performans

API CA/ SA performans șartnamesini karșılar. TS 12330 onaylıdır.

motoSİKLET YAĞLARI

SPR MOTO 2T

2 ZAMANLI MOTOR YAĞLARI Teknik Özellikleri

SPR MOTO 2T Fiziksel Özellik Metot 2T
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Tanım ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,88
Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Mineral esaslı kaliteli baz yağlar ile üstün nitelikli performans Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 64,5
katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen iki zamanlı motor yağıdır. Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 8,5
Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 103
Kullanım Alanları ASTM D 97/TS ISO 3016 -15
Alevlenme Noktası, °C, min
Benzinle çalıșan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde, ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 230
motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Sağladığı mükemmel yağlayıcılık ile krank mili ve piston kolunun iyi bir
șekilde yağlanmasını sağlar.
• İçerdiği üstün nitelikli katık yardımı ile așınmalara karșı üstün koruma
sağlayarak motor ömrünü uzatır.
• Motoru temiz tutarak subap ve buji ömrünü uzatırken, segman
yapıșma ve piston sıkıșma riskini azaltır.
• Pas ve korozyona karșı mükemmel koruma sağlayarak parçaların
ömrünü uzatır.
• Ateșleme sisteminin verimli çalıșmasını sağlayarak yanma kalitesini
yükseltir.
• Benzinle kolay karıșabilme özelliğine sahiptir.

Performans

API TC ve JASO FC

SPR MOTO SEMI 4T 10W-40

4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI Teknik Özellikleri

SPR MOTO SEMI 4T 10W-40 Fiziksel Özellik Metot 4T 10W-40
Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675
Tanım 0,871
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104
Mineral ve sentetik esaslı baz yağlar ile üstün nitelikli performans Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 94
katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı, Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 14,1
yarı sentetik motosiklet yağlarıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 155
-30
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
225
Tüm yol ve sürüș koșulları altında yüksek performans gösteren hava
veya su soğutmalı dört zamanlı motosikletlerde kullanımı uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Etkin formülasyonu ile motor ve dișli kutusu üzerinde güçlü bir
koruyucu film tabakası olușturur.
• Așınmaları önleyerek motoru korur ve ömrünün uzamasına yardımcı
olur.
• İçerdiği oksidasyon önleyici katık yardımı ile yağ değișim periyotlarının
uzamasını sağlayarak bakım maliyetlerini düșürür.
• Pas ve korozyona karșı etkili koruma sağlayarak parçaların ömrünü
uzatır.
• Yüksek viskozite indeksi ile termal değișimlere karșı kararlıdır. Yüksek
ve düșük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
• Mükemmel temizleyici özelliği ile tortu ve çamur olușumunu
önleyerek motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
• Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller,
yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
• Motorda maksimum performans sağlar.

Performans

API SL ve JASO MA

SPR MOTO 4T 10W-40

4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI

SPR MOTO 4T 10W-40 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 4T 10W-40
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Mineral ve sentetik esaslı baz yağlar ile üstün nitelikli performans ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,871
katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı, Kin. Viskozite, cSt, 40°C
yarı sentetik motosiklet yağlarıdır. Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 94
Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,1
Kullanım Alanları Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 155
ASTM D 97/TS ISO 3016 -30
Benzinle çalıșan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde, Alevlenme Noktası, °C, min
motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır. ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 225

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Etkin formülasyonu ile motor ve dișli kutusu üzerinde güçlü bir
koruyucu film tabakası olușturur.
• Așınmaları önleyerek motoru korur ve ömrünün uzamasına yardımcı
olur.
• İçerdiği oksidasyon önleyici katık yardımı ile yağ değișim periyotlarının
uzamasını sağlayarak bakım maliyetlerini düșürür.
• Pas ve korozyona karșı etkili koruma sağlayarak parçaların ömrünü
uzatır.
• Yüksek viskozite indeksi ile termal değișimlere karșı kararlıdır. Yüksek
ve düșük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
• Mükemmel temizleyici özelliği ile tortu ve çamur olușumunu
önleyerek motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
• Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller,
yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
• Motorda maksimum performans sağlar.

Performans

API SL ve JASO MA

SPR MOTO 4T 15W-40

4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI Teknik Özellikleri

SPR MOTO 4T 15W-40 Fiziksel Özellik Metot 4T 15W-40
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Tanım ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,883
Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Mineral ve sentetik esaslı baz yağlar ile üstün nitelikli performans Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 107
katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı, Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,4
yarı sentetik motosiklet yağlarıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 138
ASTM D 97/TS ISO 3016 -24
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 205
Benzinle çalıșan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde,
motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Etkin formülasyonu ile motor ve dișli kutusu üzerinde güçlü bir
koruyucu film tabakası olușturur.
• Așınmaları önleyerek motoru korur ve ömrünün uzamasına yardımcı
olur.
• İçerdiği oksidasyon önleyici katık yardımı ile yağ değișim periyotlarının
uzamasını sağlayarak bakım maliyetlerini düșürür.
• Pas ve korozyona karșı etkili koruma sağlayarak parçaların ömrünü
uzatır.
• Yüksek viskozite indeksi ile termal değișimlere karșı kararlıdır. Yüksek
ve düșük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
• Mükemmel temizleyici özelliği ile tortu ve çamur olușumunu
önleyerek motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
• Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller,
yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
• Motorda maksimum performans sağlar.

Performans

API SL ve JASO MA

SPR MOTO 4T 20W-50

4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI Teknik Özellikleri

SPR MOTO 4T 20W-50 Fiziksel Özellik Metot 4T 20W-50
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Tanım ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,89
Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Mineral esaslı kaliteli baz yağlar ile üstün nitelikli performans Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 181
katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı 4 Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 19 - 21
zamanlı motosiklet yağlarıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909
ASTM D 97/TS ISO 3016 130
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min -21
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
Benzinle çalıșan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde, 220
motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• İçerdiği üstün nitelikli katık yardımı ile așınmalara karșı üstün koruma
sağlar ve böylelikle motor ömrünü uzatır.
• Deterjan özelliği ile tortu ve çamur olușumunu önleyerek motoru temiz
tutar.
• İçerdiği oksidasyon önleyici katık yardımı ile uzun yağ ömrü sağlar.
• Pas ve korozyona karșı mükemmel koruma sağlayarak parçaların
ömrünü uzatır.
• Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda mükemmel motor
performansı sağlar.
• Yüksek viskozite indeksi ile termal değișimlere karșı kararlıdır. Yüksek
ve düșük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
• Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller,
yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
• İçerdiği üstün kaliteli özel katıklar yardımı ile yağlama ve koruma
özelliklerini sürekli kılarak, yağın kalınlașıp ișlevini kaybetmesine mani
olur ve kritik parçaların her zaman temiz kalmasını sağlar. Böylelikle
motorunuzun ilk çalıșma anının sorunsuz, hızlı ve güvenilir olmasına
yardımcı olur.
• Katalizörlü motorların performansını artırır.
• İçerdiği özel katık kombinasyonu ile motor, dișli ve debriyajda üstün
koruma sağlar.

Performans

API SL ve JASO MA

SPR MOTO 4T 20W-40

4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI Teknik Özellikleri

SPR MOTO 4T 20W-40 Fiziksel Özellik Metot 4T 20W-40
Yoğunluk, g/cm3, 15°C
Tanım ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,883
Kin. Viskozite, cSt, 40°C
Mineral esaslı kaliteli baz yağlar ile üstün nitelikli performans Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 107
katıklarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı 4 Viskozite İndeksi ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 14,4
zamanlı motosiklet yağlarıdır. Akma Noktası,°C, max. ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 138
ASTM D 97/TS ISO 3016 -24
Kullanım Alanları Alevlenme Noktası, °C, min
ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 205
Benzinle çalıșan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, bahçe makinelerinde,
motorlu el testerelerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• İçerdiği üstün nitelikli katık yardımı ile așınmalara karșı üstün koruma
sağlayarak motor ömrünü uzatır.
• Pas ve korozyona karșı koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
• Deterjan özelliği ile tortu ve çamur olușumunu önleyerek motoru temiz
tutar.
• Yüksek viskozite indeksi ile termal değișimlere karșı kararlıdır. Yüksek
ve düșük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
• İçerdiği özel kombinasyonu ile motor dișli ve debriyajda üstün koruma
sağlar.
• Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller,
yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
• İçerdiği üstün kaliteli özel katıklar yardımı ile yağlama ve koruma
özelliklerini sürekli kılarak, yağın kalınlașıp ișlevini kaybetmesine mani
olur ve kritik parçaların her zaman temiz kalmasını sağlar. Böylelikle
motorunuzun ilk çalıșma anının sorunsuz, hızlı ve güvenilir olmasına
yardımcı olur.

Performans

API SL ve JASO MAŞANZIMAN VE DİFİRANSİYEL YAĞLARI

PETROGEAR ATF DEXTRON-III

OTOMATİK ŞANZIMAN Teknik Özellikleri Metot Dextron III
VE TRANSMİSYON YAĞI ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,869
Fiziksel Özellik ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 33
PETROGEAR ATF DEXTRON-III Yoğunluk, g/cm3, 15°C’ ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 7,3
Kinematik Viskozite, cSt, 40°C’ ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 180
Tanım Kinematik Viskozite, cSt, 100°C’ ASTM D 97/TS ISO 3016 - 39
Viskozite İndeksi ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 200
Çok iyi rafine edilmiș sentetik ve mineral esaslı baz yağlarla özenle Akma Noktası,°C, max.
seçilmiș modern nitelikli katıklar ile üretilen yüksek performanslı Parlama Noktası, °C, min
otomatik șanzıman yağıdır.

Kullanım Alanları

GM Dexron III ve FORD Mercon spesifikasyonlarının gerekli olduğu
otomatik șanzımanlar için geliștirilmiștir. Power-shift șanzıman,
direksiyon ve hidrolik ünitelerinde de kullanıma uygundur.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Kolay ve yumușak vites değiștirme özelliği sağlar.
• Nitelikli katık paketi ile pas, korozyon ve köpük olușumunu önler.
• Așınmaya karșı yüksek direnç, yüksek sıcaklıklarda oksidasyona karșı
dayanıklı ve kullanım ömrü uzundur.
• Sentetik özelliği geniș bir çalıșma sıcaklık aralığı sağlar.
• Mükemmel ısı dağılımı ile sorunsuz, kayıpsız çalıșma olanağı sağlar.
• Tüm çalıșma koșulları için ihtiyaç duyulan performansın sağlanması
için viskozite indeksi geniș tutulmuștur.
• Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur. Keçe, conta, plastik gibi
malzemelere zarar vermez.

Performans

GM Type A Suffix A(TASA),GM DEXRON IID, GM DEXRON IIIG, ZF TE
ML-02F, -03D, -04D, -14A, -17C, ZF TE ML -09, -11B, 14 MAN 339
Type Z-1, Type V-1,MAN 339 Type D- Type F, CAT TO-2, ALLISON C-4,
FORD MERCON, MB 236.1, MB 236.5, VOITH 55.6335, Hagglunds
Denison HF-O

PETROGEAR ATF DEXTRON-II

OTOMATİK ŞANZIMAN Teknik Özellikleri Metot Dextron II
VE TRANSMİSYON YAĞI ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,871
Fiziksel Özellik
PETROGEAR ATF DEXTRON-II Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 35,5
Kinematik Viskozite, cSt, 40°C
Tanım Kinematik Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 7,13
Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 173
Parafinik esaslı çok iyi rafine edilmiș baz yağların modern katık Akma Noktası,°C, maks. ASTM D 97/TS ISO 3016 -27
kombinasyonlarının harmanlanmasıyla elde edilen otomatik șanzıman Parlama Noktası, °C, min ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 200
yağıdır.

Kullanım Alanları

Binek araçlarda, ağır vasıtaların direksiyon dișlilerinde, otomatik
șanzıman ve transmisyonlarda güvenle kullanılır.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Oksidasyon direnci yüksektir; kullanımı ömrü uzundur.
• Așınma önleyici katık içerir.
• Otomatik șanzıman parçalarının direncini artırır.
• Pas, korozyon ve köpük önleyici katık içerir; parça ömrünü uzatır.
• Yüksek viskozite indeksi sayesinde, geniș bir çalıșma aralığında
sürtünmeleri minimuma indirir.
• Isı dağıtımı çok iyidir; otomatik șanzımanlarda kayıpsız ve sorunsuz
çalıșma sağlar.
• Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.

Performans

GM Dexron IID, Cat TO-2, GM Allison C-4, Voith DIWA G607 MB
236.7,236.5 MAN 339D (Type V1, Type Z1) ZF TE-ML
02F/03D/04D/11A/14A&17C

PETROMER PETROGEAR EP 75W-80

SENTETİK BAZLI Teknik Özellikleri
TRANSMİSYON YAĞI
Fiziksel Özellik Yöntem 75W-80
PETROMER PETROGEAR EP 75W-80
Yoğunluk, g/cm3, 15°C’de ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,881
Tanım Kin. Viskozite, cSt, 100°C’de ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 8,9
Kin. Viskozite, cSt, 40°C’de ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 65
Sentetik esaslı bazyağlarla üstün performanslı katık kombinasyonuyla Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 126
üretilen transmisyon yağıdır. Akma Noktası,°C, max. -41
Parlama Noktası, °C, min. ASTM D 97/TS ISO 3016 225
Kullanım Alanları ASTM D 92 /TS EN ISO 2592

Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel
transmisyonlarda kullanılması tavsiye edilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yeni katık teknolojisi sayesinde en ağır mekanik ve ısıl yükler altında
dahi sorunsuz çalıșma sağlar.
• Yeni nesil senkromeç sistemleriyle uyumludur, vites geçișlerini
kolaylaștırır.
• Geleneksel yağlara göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
• Çok soğuk iklim koșullarında bile mükemmel yağlama sağlar.
• Geleneksel yağlara göre daha uzun yağ değișim aralığı sağlar.
• Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ değișim periyodu
boyunca dahi viskozitesini korur.

Performans

API GL-4 ,MAN 341 TYPE E3,Z3 ; ZF TE-ML 02D, 08 ; EATON ; DAF;
Volvo 97305

PETROMER PETROGEAR EP 75W-90

TRANSMİSYON VE DİFERANSİYEL İÇİN
UZUN ÖMÜRLÜ SENTETİK DİŞLİ YAĞI

PETROMER PETROGEAR EP 75W-90 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Yöntem 75W-90

Sentetik esaslı baz yağlarla üstün performanslı katık kombinasyonuyla Yoğunluk, g/cm3, 15°C’de ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,873
üretilen transmisyon yağıdır. Kin. Viskozite, cSt, 100°C’de ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 16,3
Kin. Viskozite, cSt, 40°C’de ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 121
Kullanım Alanları Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909 142
Akma Noktası,°C, max. -41
Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel Parlama Noktası, °C, min. ASTM D 97/TS ISO 3016 225
transmisyonlarda, ağır yük ve basınçta çalıșan hypoid dișlilerinde ASTM D 92 /TS EN ISO 2592
kullanılması tavsiye edilir.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Yeni katık teknolojisi sayesinde en ağır mekanik ve ısıl yükler altında
dahi sorunsuz çalıșma sağlar.
• Yeni nesil senkromeç sistemleriyle uyumludur, vites geçișlerini
kolaylaștırır.
• Geleneksel yağlara göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.
• Ağır çalıșma koșullarında dahi yağ filmini muhafaza ederek
așınmalara karșı mükemmel koruma sağlar
• Çok soğuk iklim koșullarında bile mükemmel yağlama sağlar.
• Geleneksel yağlara göre daha uzun yağ değișim aralığı sağlar.
• Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ değișim periyodu
boyunca dahi viskozitesini korur.

Performans

API GL-5 , MAN M 3343-S ; ZF TE ML 05B, 07, 12B, 16F, 17B ; SCANIA
STO 1:0

PETROMER PETROGEAR HYPOID 80W-90

AKS VE DİFERANSİYALLER İÇİN
DİŞLİ YAĞI

PETROMER PETROGEAR HYPOID 80W-90 Teknik Özellikleri

Tanım Fiziksel Özellik Metot 80W-90

Hipoidli dișli sistemlerinde; yüksek hızlarda veya torkun yüksek olduğu Renk Tayini ASTM D 1500/TS 1713 ISO 2049 Kahve
düșük hızlarda çalıșması için geliștirilen yüksek performanslı ağır Yoğunluk, g/cm3, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN ISO 3675 0,895
hizmet otomotiv dișli yağlarıdır. Çalıșma sıcaklığı genișledikçe Kin. Viskozite, cSt, 100°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 17,4
problemsiz çalıșır. Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 189,4
Viskozite İndeksi ASTM D 2270/TS 3096 ISO 2909
Kullanım Alanları Akma Noktası,°C, max. ASTM D 97/TS ISO 3016 98
Parlama Noktası, °C, min. ASTM D 92 /TS EN ISO 2592 -24
Otomobil, kamyon, otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, zirai araçlar ve iș 215
makineleri gibi birçok aracın vites kutusu ve diferansiyelinde, spiral,
konik, hipoid dișli sistemlerinde dört mevsim kullanılır. Birçok otomobil,
ticari araç, kamyon ve otobüs üreticisinin șartnamelerini fazlasıyla
karșılarlar.

Sağladığı Fayda ve Üstünlükleri:

• Çok dereceli viskozite özelliklidir; yüksek sıcaklıklarda kolay akıcılık,
üstün performans gösterir.
• Așınmayı önleyen katık ve așırı basınç (EP) katığı içerir; dișli
sistemindeki parçaları çok iyi korur.
• Pas, korozyon ve köpük olușumunu önleyen katıklar içerir; yüksek
performans gösterir.
• Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur; keçe ve conta
malzemelerinin ömrünü uzatır.
• Termal stabilitesi ve oksidasyona karșı direnci yüksektir; dișli sistemini
temiz tutar.
• Senkronize șanzımanlarda API GL-5 standardı önerilmemișse
kullanılmamalıdır.

Performans

API GL-5 GL-5, ZF TE-ML 05A,07A,12A,16B,17B


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Corriere Canadese (18 ottobre 2019)
Next Book
Jones Building Group Autumn External Newsletter