The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการโคกหนองนารุ่นที่ 2 ภาคเรียน2/63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by puts_24, 2022-03-30 04:56:05

สรุปโครงการโคกหนองนารุ่นที่ 2 ภาคเรียน2/63

สรุปโครงการโคกหนองนารุ่นที่ 2 ภาคเรียน2/63

Keywords: โคกหนองนา


สรุปผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒บทสรปุ ผู้บริหาร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก
หนอง นา”โมเดล ๒. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการดารงชีวิตประจาวันได้
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและชายฝ่ัง สอ.รฝ เปน็ ผู้ใหค้ วามรู้ ท้ังน้ีได้ข้อสรุปผลดงั นี้

จากผลการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒กศน.
อาเภอสัตหีบ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หม่ประยกุ ต์สู่ “โคก หนอง นา”โมเดลและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการดารงชีวิตประจาวันได้ อยู่ในระดับ “ดี” และผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาแบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าอบรมและหลังเข้า
อบรม พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเข้าอบรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒กศน.อาเภอสตั หีบ
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๒๐ และคะแนนแบบทดสอบหลังเข้าอบรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๗.๙๑ เม่ือนาคะแนนมาเปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.อาเภอสัตหีบโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุน่ ที่ ๒คะแนนหลงั เข้าอบรมมีค่าสูงกว่าคะแนนกอ่ นเข้า
อบรม ซึ่งในการดาเนินโครงการในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังนี้ ๑. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒. มาตรฐานการศึกษาตาม
อธั ยาศยั ๓. มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ประเด็นที่ ๓.๘ การส่งเสริม สนับสนุน
การสรา้ งสงั คมแหง่ การเรียนรู้ ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒คานา

นโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หน่ึงนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถ่ินไทยงาม” เพ่ือความกินดี อยู่ดี มีงานทา เช่น โคก
หนองนาโมเดล ,คลองสวยนาใส ,พลังงานทดแทน(แสงอาทิตย์), จิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการภายใต้แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งแกเ่ ศรษฐกิจฐานราก โครงการพฒั นาพนื ทต่ี ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลกั ทฤษฎีใหมป่ ระยกุ ต์
สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชอื ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ นั้น เป็นอีกหน่ึงเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนางานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นให้กับ
บุคลากร นักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการของ กศน.อาเภอสัตหีบ โดยกศน.อาเภอสัตหีบได้ดาเนินงานตาม
ภารกิจของสานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี คือดาเนินการขยายผลการดาเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
ให้กบั นกั ศกึ ษาและประชาชนในพนื้ ที่นนั้

ดังน้ันเพื่อเป็นการประเมินผลถึงระดับคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผเู้ รยี น โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุน่ ที่ ๒ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอ
สัตหีบ จึงได้ดาเนินการสรุปผลการดาเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
การศกึ ษา ของสถานศกึ ษา ตอ่ ไป

กศน.อาเภอสตั หีบ
กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔

สรุปผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒สารบัญ

เรอื่ ง หน้า

บทสรุปผู้บรหิ าร ก

คานา ข

สารบญั ค

สารบญั ตาราง จ

บทท่ี ๑ บทนา ๑

๑. หลกั การและเหตุผล ๑

๒. วตั ถุประสงค์ ๑

๓. เป้าหมาย ๑

๔. การติดตามและประเมนิ ผลโครงการ ๑

บทที่ ๒ เอกสารที่เก่ยี วข้อง ๓

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓

๒. แนวคิดและการดาเนนิ ชีวติ ตามแนวพระราชดาริ ๙

๓. แนวคดิ เศรษฐกิจพอเพียง ปรชั ญาเศรษฐกจิ ทท่ี าได้จริง ๑๒

๔. โคก หนอง นา โม เดล ๑๓

บทท่ี ๓ วิธกี ารดาเนินงาน ๑๗

๑. เป้าหมาย ๑๗

๒. งบประมาณ ๑๗

๓. ระยะเวลาดาเนินการและสถานทด่ี าเนินการ ๑๗

๔. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ๑๗

๕. วธิ ดี าเนนิ การ ๑๗

๖. การกาหนดเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ๑๗

บทที่ ๔ ผลการดาเนนิ งาน ๑๘

ตอนที่ ๑ ข้อมลู ท่ัวไป ๑๘

ตารางที่ ๑ แสดงจานวนและร้อยละ ของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม แยกตามเพศ ๑๘

ตารางที่ ๒ แสดงจานวนและร้อยละของผู้รว่ มกิจกรรม แยกตามอายุ ๑๘

ตารางที่ ๓ แสดงจานวนและร้อยละของผรู้ ่วมกจิ กรรม แยกตามสถานภาพ ๑๙

ตอนที่ ๒ ผลการวเิ คราะหข์ ้อมูลสรปุ ผลความพึงพอใจต่อการจัดกจิ กรรมโครงการ ๒๐

“โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ท่ี ๒ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

อาเภอสตั หีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

ตารางท่ี ๔ ค่ารอ้ ยละระดับความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการ ๒๐

“โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒ ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

อาเภอสตั หีบ อาเภอสตั หีบ จังหวัดชลบรุ ี

สรุปผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒สารบญั (ตอ่ )

เร่อื ง หนา้

ตารางที่ ๕ คา่ เฉลยี่ สว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพงึ พอใจต่อการจัด ๒๑

กิจกรรมโครงการ“โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ท่ี ๒ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบ

และการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหบี อาเภอสตั หบี จังหวดั ชลบรุ ี

ตารางท่ี ๖ ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิค์ ะแนนก่อนเขา้ อบรมและหลังเข้าอบรม ๒๒

ของผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรมโครงการ“โคก หนอง นา โมเดล” รุน่ ท่ี ๒

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอสัตหีบ

อาเภอสัตหีบ จงั หวัดชลบุรี

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอนื่ ๆ ๒๒

บทท่ี ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ ๒๓

๕.๑ สถานภาพของผู้เข้าอบรม ๒๓

๕.๒ ผลการวเิ คราะห์ข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกจิ กรรมโครงการ ๒๔

“โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ท่ี ๒ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

อาเภอสัตหบี อาเภอสัตหีบ จังหวดั ชลบุรี

๕.๓ ผลการวิเคราะหต์ ารางเปรียบเทียบผลสมั ฤทธคิ์ ะแนนกอ่ นเขา้ อบรมและหลังเขา้ ๒๔

อบรมของผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรมโครงการ“โคก หนอง นา โมเดล” รุน่ ที่ ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสตั หบี

อาเภอสัตหบี จังหวัดชลบรุ ี

๕.๔ ขอ้ เสนอแนะอน่ื ๆ ๒๔

เอกสารอา้ งอิง ๒๔

ภาคผนวก ๒๕

ภาคผนวก ก. ๒๗

โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ที่ ๒

ภาคผนวก ข ๓๖

คาสงั่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

ภาคผนวก ค ๔๐

รายชื่อผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ

ภาคผนวก ง ๔๘

แบบรายงานผลโครงการ PDCA

คณะผู้จดั ทา ๕๗

สรุปผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒สารบญั ตาราง หนา้
๑๘
เรือ่ ง ๑๘
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนและรอ้ ยละ ของผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรม แยกตามเพศ ๑๙
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนและร้อยละของผู้ร่วมกจิ กรรม แยกตามอายุ ๒๐
ตารางที่ ๓ แสดงจานวนและรอ้ ยละของผู้รว่ มกิจกรรม แยกตามสถานภาพ
ตารางที่ ๔ คา่ ร้อยละระดบั ความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการ ๒๑

“โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ที่ ๒ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย ๒๒
อาเภอสตั หีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี
ตารางที่ ๕ คา่ เฉล่ยี ส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐานและระดบั ความพึงพอใจต่อการจัดกจิ กรรม
โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศัยอาเภอสตั หีบ อาเภอสตั หบี จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ ๖ ตารางเปรยี บเทยี บผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเขา้ อบรมและหลงั เข้าอบรม
ของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ที่ ๒ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสัตหบี อาเภอสัตหีบ จงั หวดั ชลบุรี

สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ที่ ๒บทท่ี ๑
บทนา

๑. หลักการและเหตุผล
จากรัฐบาลมีนโยบายเรียนดีอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้นักเรียน

นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส่วนหน่ึงได้จัดสรรเงินเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ซงึ่ มวี ัตถุประสงค์เพอ่ื พัฒนาผเู้ รยี นให้มีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมคี ุณธรรม จริยธรรม สามารถใชช้ ีวิต
อย่างพอเพียงและอย่างมีความสุข สาหรับในส่วนของนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
คณุ ภาพผู้เรยี นของสานักงาน กศน.ได้กาหนดวิธีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้ ดังนี้ (๑) กิจกรรมพัฒนาวชิ าการ
(๒) กิจกรรมพฒั นาทกั ษะชีวติ (๓) กิจกรรมเพอื่ พฒั นาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) (๔)
กจิ กรรมเพื่อเตรยี มความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (๕) กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ (๖) กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (๗) กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรม
อาสายุวกาชาด (๘) กิจกรรมด้านกฬี า และส่งเสริมสุขภาพ เพ่อื ให้ผเู้ รยี นมีพฒั นาการดา้ นความรู้ความสามารถ
ในหมวดวชิ าพ้นื ฐานและเพื่อให้ผ้เู รยี นสามารถคดิ เป็น ทาเป็นและแก้ปญั หาเปน็

นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๖๔ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน พัฒนาผู้เรยี นให้มีความรอบรู้และทักษะชวี ิต เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการ
ดแู ลสุขภาพ และสานกั งาน กศน. มีนโยบายและจดุ เนน้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการนอ้ มนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ “หน่ึงชุมชน หนึ่งนวตั กรรมการพัฒนาชุมชนถ่ินไทยงาม” เพ่ือความกินดี
อยู่ดี มีงานทา เช่น โคกหนองนาโมเดล ,คลองสวยนาใส ,พลังงานทดแทน(แสงอาทิตย์), จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการภายใต้แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาพืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของนโยบายดังกล่าว
และได้จัดทาโครงการพัฒนาครู กศน.แกนนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขึน
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตาบลสองสลึง อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
สร้างความสมบูรณ์ ความกินดี อยู่ดี มีงานทาให้กับชุมชน โดยพัฒนาครู กศน.แกนนาเพ่ือเป็นต้นแบบและ
ขยายผลให้กบั ครู กศน. บุคลากรในสถานศึกษาในสังกดั นักศกึ ษา กศน. และประชาชนผู้สนใจในพืนท่ีนนั

ดงั นัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหบี จึงไดเ้ ล็งเห็นความสาคญั ใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จึงได้มีการขยายผลไปยัง

สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ท่ี ๒


นักศึกษา กศน.อาเภอสัตหบี จึงจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล ขึนเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกตใ์ ชใ้ นชีวิตประจาวนั ได้
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพ่อื ใหน้ กั ศึกษามคี วามรู้ ความเข้าใจตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”โมเดล

๒.๒ เพือ่ ใหน้ ักศึกษานาความร้ทู ไ่ี ด้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการดารงชีวิตประจาวนั ได้
๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ นักศกึ ษา กศน.อาเภอสัตหีบ จานวน ๒๐๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ นกั ศกึ ษา กศน.อาเภอสัตหบี ทเ่ี ขา้ รว่ มกจิ กรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการนอ้ มนา
หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และสามารถนาไป
ประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้
๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ
- แบบทดสอบก่อน-หลงั เขา้ รับการอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รายงานผลการจดั โครงการ

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒บทท่ี ๒
เอกสารท่เี กย่ี วข้อง

ในการจัดทารายงานโครงการ สู่ “โคก หนอง นา โม เดล” รุ่นท่ี ๒ ครั้งน้ี ผู้จัดทาได้ทาการค้นคว้า
เนือ้ หาเอกสารการศกึ ษาและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง ดังน้ี

๑. หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
๒. แนวคิดและการดาเนนิ ชวี ติ ตามแนวพระราชดาริ
๓. แนวคิดเศรษฐกจิ พอเพยี ง ปรัชญาเศรษฐกจิ ท่ีทาได้จรงิ
๔. โคก หนอง นา โม เดล

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
ความหมายและความเป็นมา
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครวั ระดับชมุ ชนจนถึงระดบั รัฐ ท้ังในการพฒั นา และบรหิ ารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่อื ใหก้ ้าวทันตอ่ โลกยุคโลกาภวิ ัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก และภายใน
ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผน และการดาเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทข่ี องรฐั นกั ทฤษฎี และนักธุรกจิ ในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สจุ ริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ ปน็ อยา่ งดี
ความเปน็ มาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

คาว่า “เศรษฐกจิ พอเพียง” เป็นปรัชญาท่พี ระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่ ัวภูมพิ ลอดุลยเดชทรงมีพระราช
ดารัสช้ีแนะแนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี เพื่อนาไปปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.๒๕๔๐ ภายหลังเม่ือได้ทรงเน้นย้า
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
จากพระราชดารสั ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัวภูมิพลอดุลยเดช ในวนั ท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ วา่
“…การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เม่ือได้
พื้นฐานจากม่ันคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทาง
เศรษฐกิจขน้ั ทส่ี ูงโดยลาดับตอ่ ไป…”

สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เรื่อง
เศรษฐกจิ พอเพียงอกี ครัง้ เพ่อื แนวทางแก้ปญั หาให้กบั ประเทศ
“…การเปน็ เสือนนั้ ไมส่ าคัญ สาคัญอยู่ที่เรามเี ศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมพี อกนิ นั้น หมายความว่าอุ้มชู
ตนเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกวา่ ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิต
อาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาเภอจะต้องมีความพอเพียง
พอสมควร บางส่ิงบางอย่างทีผ่ ลิตไดม้ ากกว่าความตอ้ งการ ก็ขายได้ แตข่ ายในทไ่ี ม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ตอ้ งเสียค่า
ขนสง่ มากนัก…”
คาว่า “พอเพียง” จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเต้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานความหมายของคา
ว่า “พอเพียง” ไวว้ ่า
“…คาว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสาหรับใช้เอง
เทา่ น้ัน แตม่ ีความหมายว่า พอมพี อกิน พอมพี อกนิ นี้แผลว่าเศรษฐกิจพอเพียงน้ันเอง…”
“…ให้เพียงพอน้ีหมายความว่ามกี ินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่วา่ พอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็
ทาใหม้ คี วามสขุ ถา้ ทาได้กส็ มควรจะทา สมควรทีจ่ ะปฏิบตั ิ…”
“…Self-sufficiency นัน้ หมายความวา่ ผลิตอะไรมพี อที่จะใช้ ไมต่ อ้ งไปขอยืมคนอืน่ อยไู่ ด้ด้วยตนเอง…”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี
ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ประกอบไปด้วย ๕ ส่วน ดงั น้ี

ส่วนที่ ๑. กรอบแนวคิด
เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภยั และวิกฤต เพื่อความมน่ั คง และความย่งั ยนื ของการพัฒนา

สรุปผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒ส่วนที่ ๒. คุณลกั ษณะ
เศรษฐกจิ พอเพยี ง สามารถนามาประยกุ ต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบตั บิ นทาง
สายกลาง และการพัฒนาอยา่ งเปน็ ข้ันตอน
สว่ นท่ี ๓. คานิยาม
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดงั นี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผอู้ น่ื เช่นการผลติ และการบรโิ ภคทอี่ ยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตผุ ล หมายถงึ การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเปน็ ไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้าน
ตา่ ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถงึ ความเป็นไปไดข้ องสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ทคี่ าดวา่ จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และ
ไกล
สว่ นที่ ๔. เง่ือนไข
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
คณุ ธรรมเป็นพืน้ ฐาน ๒ เง่อื นไข ดงั น้ี
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ข้นั ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสรา้ งประกอบด้วย มีความตระหนกั ในคณุ ธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มคี วามเพียร ใชส้ ติปัญญาในการดาเนินชวี ติ
ส่วนที่ ๕. แนวทางปฏิบตั ิ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุล และย่ังยืน พร้อมรับ
ตอ่ การเปลี่ยนแปลงในทกุ ดา้ น ทง้ั ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ ม ความรู้ และเทคโนโลยี
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพยี ง
แนวคิดหลกั ของ เศรษฐกจิ พอเพียง ก็คือ การต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ไมป่ ระมาท โดย
ที่จะต้องคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ไม่สดุ โต่งไปดา้ นใดดา้ นหน่งึ ซึง่ ท้ังหมดนี้รวมกันเปน็ หลกั ท่ีปฏิบัตไิ ด้
๓ห่วง๒เง่ือนไข ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้น เราได้สรุปรวบยอดมาให้เข้าใจได้ง่ายๆ พร้อมทั้งนา
ภาพประกอบความเข้าใจ มาให้ดูด้วยเพื่อความเข้าใจท่ีแจ่มแจ้งขึ้น ซ่ึง๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข น้ัน แท้จริง
แลว้ เปน็ บทสรปุ ของเศรษฐกิจพอเพียง นนั่ เอง คอื สรุปให้เขา้ ใจได้งา่ ยๆ ดงั ตอ่ ไปนี้
๓ ห่วง คอื ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้
ห่วงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยตอ้ งไม่เบียดเบยี นตนเอง หรือผ้อู น่ื ใหเ้ ดอื ดรอ้ น

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒ห่วงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถงึ การตดั สินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนคานึงถงึ ผลที่คาดว่าจะเกดิ ข้ึนจากการกระทา
นัน้ ๆ อยา่ งรอบคอบ

ห่วงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทง้ั ใกลแ้ ละไกล

๒ เงอ่ื นไข ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขท่ี ๑ เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และ
ความระมัดระวัง ในข้ันตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สจุ ริต และมคี วามอดทน มีความเพียร ใชส้ ตปิ ัญญาในการดาเนนิ ชวี ติ
เงอื่ นไขท่ี ๒ เงื่อนไขคณุ ธรรม คอื มคี วามตระหนกั ในคุณธรรม มีความซ่อื สัตย์สจุ ริต และมีความ
อดทน มีความเพยี ร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
“ เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือ หลักการดาเนินชีวิตท่ีจริงแท้ท่ีสุด กรอบแนวคิดของหลัก
ปรัชญา มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืน ของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสาคัญกับคาว่าความพอเพี ยง ท่ีประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตมุ ีผล มีภมู ิคุ้มกันท่ีดใี นตัว ภายใตเ้ ง่ือนไขของการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมท่ี
ต้องอาศยั เงอื่ นไขความรแู้ ละเงื่อนไขคุณธรรม ”
“ หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ คานิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ว ก็
จะง่ายข้ึนในการนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะนาไปสู่ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี
ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจยั ทางเศรษฐกิจทมี่ ีผลตอ่ การเปิดเสรที างเศรษฐกจิ ของประเทศมีดงั นี้
ความสามารถในการผลิตสินค้า ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ือการส่งออกได้อย่าง
หลากหลาย ทาให้สามารถกระจายการคา้ ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ในขณะเดียวกนั ก็มีความต้องการสินค้าทไ่ี ม่
สามารถผลิตไดเ้ องในประเทศ หรอื ใชท้ นุ สูงในการผลิตจึงตอ้ งมีการนาเขา้ จากต่างประเทศ
แรงงานที่มคี ุณภาพและค่าจ้างแรงขั้นต่าประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีคณุ ภาพและค่าจ้างแรงงานยงั อยู่ในระดับต่า
ทาให้อุตสาหกรรมท่ีต้องใช้แรงงานของไทยมีต้นตุนการผลิตต่า ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมของไทยและ
อุตสาหกรรมทเี่ กิดจากการลงทุนระหวา่ งประเทศ
นโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจรัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ให้การสนับสนุนการเปิด
การค้าเสรี นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศดาเนิน
นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศมาแข่งขันกันสินค้าท่ีผลิตใน
ประเทศตนจึงทาให้ประเทศไทยต้องแสวงหาตลาดส่งออกแห่งใหม่การขยายตัวทางเศรษฐกจิ ของประเทศตา่ งๆ
ในโลกความต้องการสินค้าที่มีความหลากหลายในตลาดโลกเพิ่มข้ึน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒


ประเทศต่างๆ ในโลกอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือใดค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลงก็จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อภาคการส่งออก ถา้ ค่าเงินบาทแขง็ ข้นึ การสง่ ออกของไทยกจ็ ะลดลง
การวางแผนพฒั นาเศรษฐกิจ

หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบาลได้จัดทาขึ้นล่วงหน้าแสดงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดาเนิน
นโยบาย และมาตรการต่างๆรวมทั้งข้ันตอนการดาเนินงานเก่ียวกับเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและพัฒนาตามเป้าหมายและวตั ถุประสงคท์ ่ีได้กาหนดไว้

ประโยชนข์ องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุผลท่ี
สาคัญ ๒ ประการคอื

๑. ช่วยให้ประเทศจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่ประเทศมีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชนต์ อ่ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

๒. ทาใหภ้ าครัฐและภาคเอกชนมเี ปา้ หมายที่ตรงกนั ในการพฒั นาเศรษฐกิจประเทศ
แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ประเทศไทย
หลังจากที่มีการปฏิวัติโดยเฉพาะคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ นายปรีดี
พนมยงค์ หนึ่งในคณะผู้ก่อการเสนอ “เค้าโครงเศรษฐกิจ” หรือสมุดปกเหลืองต่อรัฐบาลเพื่อให้ใช้เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากหลักการส่วนใหญ่ของเค้าโครงเศรษฐกิจมรลักษณะของ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นเร่ืองใหม่สาหรับประเทศไทยในขณะนั้น จึงไม่ได้รับการยอมรับ ต่อเม่ือจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทยในสมัยน้ันไดเ้ ร่มิ ตระหนักถึงความสาคัญในเร่ืองน้ี จึงได้
จัดต้ัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีหน้าที่ในการดาเนินการจัดทาแผลพัฒนา

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒เศรษฐกิจแห่งชาติ ปัจจุบันหน่วยงานน้ี คือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สงั กดั นายกรัฐมนตรี

ปจั จัยทางดา้ นเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีสถานะท่ีแตกต่างกันไป ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีจะกลายเป็น

ประเทศด้อยพัฒนาหรือกาลังพัฒนา ส่วนประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะกลายเป็นประเทศมหาอานาจ
และทาให้มีพันธมิตรมากฐานะทางเศรษฐกิจนน้ั เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมทางยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรม
หนักอืน่ ๆ ปัจจยั ทางเศรษฐกิจทตี่ ้องพิจารณา คอื ทรพั ยากรและผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม

ก. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง แร่ธาตุ ได้แก่ ถ่านหิน น้ามัน แก๊สธรรมชาติ พวกโลหะ ได้แก่ เหล็ก
ทองแดง ฯลฯทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทอันสาคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบัน คือ น้ามัน
ประเทศผู้ผลิตน้ามันกลายเป็นประเทศที่มีความสาคัญมาก และประเทศเหล่าน้ันมีการรวมตัวกันข้ึนเพ่ือมี
อานาจตอ่ รองในดา้ นความสัมพันธร์ ะหว่างประเทศ เชน่ กลุม่ โอเปค

ข. การผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ประเทศที่ได้เปรียบ คือ ประเทศผู้มีความสามารถในด้านการผลิตสูง
หมายถึง ประเทศที่มีความสามารถทางดา้ นเทคโนโลยสี ูง

ทฤษฎ/ี โครงการในพระราชดาริ
ทฤษฎใี หม่ตามแนวพระราชดาริ

อาจเปรยี บเทยี บกับหลักเศรษฐกจิ พอเพียง ซง่ึ มีอยู่ ๒แบบ คือ แบบพ้ืนฐานกบั แบบกา้ วหน้า
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานเทียบ
ไดก้ บั ทฤษฎใี หมข่ ้นั ท่ี ๑ ท่ีมุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรทีอ่ ยู่ห่างไกลแหลง่ น้า ต้องพง่ึ นา้ ฝนและประสบความเสีย่ ง
จากการที่น้าไม่พอเพียง แม้กระท่ังสาหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติวา่ มีทด่ี ินพอเพียงในการขุด
บอ่ เพ่ือแก้ปัญหาในเรอ่ื งดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเส่ียงเรื่องน้า จะทาให้เกษตรกรสามารถมีขา้ วเพื่อการ
บริโภคยังชีพในระดับหน่ึงได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายใน
ส่วนที่เหลือเพ่ือมีรายได้ท่ีจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระท่ัง ในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ก็จาเป็นท่ีเกษตรกรจะต้อง
ได้รับความชว่ ยเหลือจากชุมชนราชการ มลู นธิ ิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหม่ขั้นท่ี ๒ เป็นเรอ่ื งของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่าง ๆ
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เม่ือสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความ
พอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบน
พ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังและความสามารถของตนซึ่งจะ
สามารถทาให้ ชมุ ชนโดยรวมหรอื เครือข่ายวิสาหกิจน้ันๆ เกิดความพอเพียงในวถิ ีปฏบิ ตั อิ ยา่ งแท้จริง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๓ ซึ่ง
ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่
ธนาคาร สถาบนั วจิ ัย เป็นตน้

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้
ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ท่ีดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เช่ือมโยงกนั ด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและชว่ ยเหลอื ซึ่งกันและกนั ได้
ในที่สดุ

ทฤษฎใี หมข่ ัน้ ตน้ ใหแ้ บ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซง่ึ หมายถึง
พื้นที่ส่วนท่ีหน่ึง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกกั น้าเพื่อใช้เก็บกักน้าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ

ปลกู พืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสตั วแ์ ละพชื น้าต่างๆ
พื้นท่ีส่วนท่ีสอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกขา้ วในฤดูฝนเพื่อใชเ้ ป็นอาหารประจาวนั สาหรับครอบครัว

ใหเ้ พยี งพอตลอดปี เพือ่ ตดั ค่าใชจ้ า่ ยและสามารถพ่ึงตนเองได้
พ้ืนท่ีส่วนท่ีสาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไมผ้ ล ไม้ยืนตน้ พืชผัก พืชไร่ พชื สมุนไพร ฯลฯ เพอื่ ใช้เป็น

อาหารประจาวนั หากเหลือบรโิ ภคก็นาไปจาหน่าย
พน้ื ท่สี ่วนท่สี ่ี ประมาณ ๑๐% เป็นทีอ่ ยูอ่ าศยั เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอนื่ ๆ

ทฤษฎีใหม่ข้ันท่ีสอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในท่ีดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นท่ี
สอง คือให้เกษตรกรรวมพลงั กนั ในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ รว่ มแรงร่วมใจกนั ดาเนนิ การในดา้ น

๑. การผลติ (พนั ธพ์ุ ืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
๒. การตลาด (ลานตากข้าว ย้งุ เครือ่ งสีขา้ ว การจาหน่าย)
๓. การเปน็ อยู่ (กะปิ น้าปลา อาหาร เคร่ืองนงุ่ ห่ม ฯลฯ)
๔. สวสั ดิการ (สาธารณสขุ เงนิ กู้)
๕. การศกึ ษา (โรงเรยี น ทนุ การศึกษา)
๖. สงั คมและศาสนา
ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสาม เมื่อดาเนินการผ่านพ้นข้ันที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนา
ก้าวหนา้ ไปสู่ข้นั ทส่ี ามต่อไป คอื ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทนุ หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทั ห้าง
ร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือ
บริษัทเอกชนจะไดร้ บั ประโยชน์รว่ มกัน กลา่ วคือ

- เกษตรกรขายขา้ วไดร้ าคาสูง (ไมถ่ ูกกดราคา)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือข้าวบรโิ ภคในราคาต่า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสเี อง)
- เกษตรกรซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจานวนมาก (เป็นร้าน
สหกรณร์ าคาขายส่ง)
- ธนาคารหรือบรษิ ัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพอ่ื ไปดาเนินการในกจิ กรรมต่างๆ ให้
เกดิ ผลดยี งิ่ ข้ึน

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒

๑๐

๒. แนวคดิ และการดาเนนิ ชวี ิตตามแนวพระราชดาริ
แนวพระราชดาริในการดาเนนิ ชีวติ แบบพอเพยี ง

๑. ยดึ ความประหยดั ตดั ทอนคา่ ใชจ้ า่ ยในทกุ ด้าน ลดละความฟ่มุ เฟือยในการใช้ชีวิต
๒. ยึดถอื การประกอบอาชีพด้วยความถกู ต้อง ซื่อสตั ยส์ จุ รติ
๓. ละเลิกการแกง่ แยง่ ผลประโยชน์และแขง่ ขนั กันในทางการคา้ แบบต่อสกู้ ันอยา่ งรุนแรง
๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึน้ จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาคญั
๕. ปฏบิ ัตติ นในแนวทางทดี่ ี ลดละส่งิ ชั่ว ประพฤตติ นตามหลกั ศาสนา

แนวทางการทาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบเกษตรกรรมที่จะนาไปสู่การเกษตรย่งั ยืน โดยมรี ูปแบบทีด่ าเนินการมีลักษณะใกลเ้ คียงกัน และทาให้

ผู้ปฏิบัติมีความสับสนในการให้ความหมายและวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง ได้แก่ระบบเกษตรผสมผสานและระบบ ไร่
นาส่วนผสม ในทีน่ ีจ้ งึ ขอให้คาจากัดความรวมทั้งความหมายของคาท้ัง ๒ คา ดงั ต่อไปน้ี

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกพืชหรือ
การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และส่ิงแวดล้อมการอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรูป
ความสัมพันธ์ระหว่างพชื กับพืช พืชกบั สัตว์ หรือสัตว์กบั สตั ว์กไ็ ด้ ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสาเรจ็ ได้
จะต้องมีการวางรูปแบบ และดาเนินการ โดยให้ความสาคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ท่ีดิน ปัจจัย การผลิ ตและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักนาวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้
ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหน่ึงกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดภายในไร่นาแบบครบวงจร ตัวอย่าง
กิจกรรมดังกล่าว เช่น การเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเล้ียงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ เป็น
ตน้
ตามแนวคิดดงั กล่าวมหี ลักการพ้ืนฐานท่สี าคัญ ๒ ประการ คือ

๑) ต้องมีกจิ กรรมการเกษตรต้ังแต่ ๒ กจิ กรรมขึ้นไป
๒) ตอ้ งเกดิ การเกอื้ กูลประโยชนร์ ะหว่างกิจกรรมตา่ งๆ
ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มี
กิจกรรมการผลิตหลาย ๆ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการบริโภคหรือลดความเส่ียงจากราคา ผลิตผลที่มีความ
ไม่แน่นอนเท่าน้ัน โดยมิได้มีการจัดการให้กิจกรรมการผลิตเหล่านั้นมีการผสมผสานเก้ือกูลกันเพ่ือ ลดต้นทุน
การผลิต และคานึงถึงสภาพแวดล้อมเหมือนเกษตรผสมผสานการทาไร่นาสวนผสมอาจมีการเกื้อกูลกันจาก
กิจกรรมการผลิตบ้าง แต่กลไกการเกิดขึ้นนั้นเป็นแบบ “เป็นไปเอง” มิใช่เกิดจาก “ความรู้ ความเข้าใจ”
อย่างไร ก็ตามไร่นาสวนผสม สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรผู้ดาเนินการให้ เป็นการ
ดาเนินการในลกั ษณะ ของระบบเกษตรผสมผสานได้เหตผุ ลทม่ี าของรูปแบบการเกษตรผสมผสานได้
ปรับดนิ ใหม้ คี ณุ ภาพดว้ ยการรบั แสงแดดไม่ต้องฟมุ่ เฟือยเพอ่ื บารงุ ใหม่

สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

๑๑

หากพบวา่ สภาพดินในสวนไม่เอื้ออานวยใหป้ ลกู พชื เท่าไร แนะนาใหพ้ รวนดินและเปิดหน้าดินรับแสงแดด
โดยตรง เพราะแสงแดดจะช่วยปรบั สภาพดินใหม้ ีสารอาหารที่เหมาะสมกับพืชหรือจะทาการผสมดินในขั้นตอน
ไปพรอ้ มๆ กนั เลยก็ได้
ความชุ่มชื้นของดินคือสง่ิ ทีต่ อ้ งรกั ษา

อกี หนง่ึ วธิ กี ารทาสวนให้พอเพียงนัน้ ก็คอื การรักษาความชมุ่ ช้ืนของดินเอาไว้ หากเราปล่อยปละละเลยเรอ่ื ง
เล็ก ๆ อย่างน้ีไปรับรองว่าคุณต้องนอนก่ายหน้าผากบนกองบิลค่าน้าเป็นแน่ มาเร่ิมกันที่วธิ ีแรกด้วยการรองใต้
กระถางด้านในด้วยกระดาษทิชชู แพมเพิร์สชิ้นใหม่ หรือเส้ือถักไหมพรมตัวเก่าเอามาคลุมหน้าดินด้วยแกลบ
และปลูกหญ้าแฝกไว้รอบ ๆ สวน วิธีท้ังหมดนี้จะช่วยกักเก็บน้าไว้ในดินได้อย่างเหมาะสมและส่งผลให้พืช
พรรณเจริญเติบโตออกดอกออกผลอย่างสวยงามจากการทาเกษตรกระแสหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทา
เกษตรเชงิ เด่ียวหรอื การผลิตสนิ คา้ เกษตรชนิดเดยี ว เกดิ ปัญหาหลายๆด้านคอื

๑) รายได้ของครัวเรือนไม่มีเสถยี รภาพ
๒) เศษวัสดจุ ากพชื และมูลสัตว์ไมไ่ ด้นาไปใชป้ ระโยชน์
๓) การผลิตสนิ ค้าเดย่ี วบางชนิดใชเ้ งินลงทุนมาก
๔) ครวั เรือนตอ้ งพงึ่ พิงอาหารจากภายนอก
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการที่หาระบบการผลิตในไร่นา ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ทากินขนาดเล็ก
เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต ลดการพึ่งพิงเงินทุน ปัจจัยการผลิตและอาหารจากภายนอก เศษพืชและมูล
สัตว์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมการผลิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและทาให้ผลผลิตและรายได้
เพ่ิมขึ้น
วตั ถปุ ระสงค์ของการเกษตรผสมผสาน
๑. เพื่อใหเ้ กดิ ความมนั่ คงดา้ นรายได้
๒. เพ่ือลดการพึ่งพาด้านเงนิ ทนุ ปัจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก
๓. เพื่อใหเ้ กดิ การประหยัดทางขอบขา่ ย
๔. เพ่ิมรายได้จากพ้นื ท่ีเกษตรขนาดยอ่ ยท่ีจากัด
นอกจากนี้ยังมี การเพิ่มพนู ความอดุ มสมบรู ณข์ องทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทาลายสง่ิ แวดลอ้ ม ทาให้
เกษตรกรมคี วามเป็นอสิ ระในการดารงชีวิต
วิธีการแบ่งสัดสว่ นกจิ กรรมเกษตรระบบผสมผสาน
เกษตรผสมผสานเป็นแนวทางหรือหลักในการบรหิ ารจดั การท่ดี นิ และน้าเพ่ือการเกษตรในที่ดนิ ขนาดเลก็ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดาริน้ีเพ่ือ
เปน็ การชว่ ยเหลือเกษตรกร การจัดการพื้นทีแ่ บ่งได้เปน็ ๔ สว่ น คือ
๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ดังน้ี
ขดุ สระเก็บกกั นา้
พื้นท่ีประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกกั น้า เพื่อใหม้ ีน้าใช้ สมา่ เสมอตลอดปี โดยเก็บกกั น้าฝนในฤดูฝน และ
ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้าต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผัก
กระเฉด โสน ฯลฯ

สรุปผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

๑๒

ปลูกขา้ ว
พ้ืนท่ีประมาณ ๓๐ % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจาวันสาหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอด

ปี โดยไม่ตอ้ งซื้อหาในราคาแพง เปน็ การลดคา่ ใชจ้ ่าย และสามารพ่ึงตนเองได้
ปลกู ผลไม้ ไมย้ ืนต้น พชื ไร่ พืชผกั

พ้ืนที่ประมาณ ๓๐ % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และ
หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้เป็นอาหารประจาวัน หากเหลือจากก ารบริโภคก็นาไปขายได้
เปน็ ท่อี ยอู่ าศัย และอน่ื ๆ

พ้ืนที่ประมาณ ๑๐ % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ
รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ น่ีเป็นทฤษฎีปฏิบัติจริง พื้นที่เป็นนา
ทงั้ หมดหรือไร่สวนด้วย
จดุ เดน่ ของการเกษตรผสมผสาน

๑) การลดความเสีย่ งและความไม่แน่นอนของรายได้
๒) รายไดส้ ม่าเสมอ
๓) การประหยัดทางขอบข่าย คา่ ใชจ้ ่ายในไร่นาลดลง มีรายไดส้ ทุ ธิเพิ่มมากขึ้น
๔) ลดการพึง่ พิงจากภายนอก
๔) ลดการวา่ งงานตามฤดูกาล มีงานทาทั้งปี ทาใหล้ ดการอพยพแรงงาน

สรปุ
เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรท่ีมีการปลูกพืชและหรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ในพื้นที่เดียวกัน

โดยท่ีกิจกรรมแต่ละชนิด จะต้องเก้ือกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อมและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่มีการจัดการอย่างมีระบบสามารถนาไปบูรณาการใช้ได้กับทุกพ้ืนท่ี
และทุกภมู ศิ าสตร์ เป็นแนวคิดทีท่ าได้จริง แก้ปญั หาไดจ้ ริงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้เป็นอย่างดี

๓. แนวคดิ เศรษฐกจิ พอเพยี ง ปรัชญาเศรษฐกิจทท่ี าไดจ้ รงิ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงมุ่งให้ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดี

ยิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คาว่า พอเพียง คือ การดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสาคัญสาม
ประการ คอื ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมคิ ้มุ กันที่ดี
ความพอประมาณ

คือ การดารงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณท้ังการหารายได้ และพอประมาณใน
การใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทางานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ทางานให้เต็ม
ความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะ
ความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และ
ครอบครวั อยา่ งเหมาะสม ไม่อยูอ่ ย่างลาบาก และฝืดเคอื งจนเกินไป

สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ท่ี ๒

๑๓

ความมเี หตุผล
ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกิจ หรือการดารงชีวติ ประจาวัน เราจาเป็นต้องมีการตดั สินใจตลอดเวลา ซง่ึ การ

ตัดสินใจท่ีดี ควรต้ังอยู่บนการไตร่ตรองถึงเหตุ รวมทั้งคานงึ ถึงผลท่ีอาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ไมใ่ ช่ตัดสินใจตามอารมณ์ หรือจากสิง่ ทคี่ นอ่นื บอกมาโดยปราศจากการวเิ คราะห์
การมีภูมคิ ุม้ กนั ท่ดี ี

คือ การเตรียมตวั ให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกท่ไี มม่ อี ะไรแนน่ อน ทง้ั สภาพลม ฟ้า อากาศ
ที่ไม่เอ้ืออานวยต่อการทาเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลกิ จ้างพนักงานในบริษัทใหญ่ หรือแม้แต่
ความไม่แนน่ อนของสถานการณท์ ้ังในและต่างประเทศท่มี ีผลต่อการลงทุน เราจงึ จาเป็นต้องเรียนรทู้ จ่ี ะดารงอยู่
ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และต้ังอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ เช่น เตรียมแผนสารองสาหรับแต่ละ
สถานการณ์ การมีรายได้หลายทางเพ่ือลดความเส่ียงในวันท่ีถูกเลิกจ้าง หรือการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนโดยการดารงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อน้ัน จาเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วย ความรู้ช่วย
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีเหมาะสม เช่น ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริญก้าวหน้า หรือ
ความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุม้ กันให้นักลงทุน ท้ังน้ี ความรแู้ ละประสบการณ์ จะช่วยทาให้เราตดั สินใจได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงแม้ว่า พื้นฐานความคิดและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันอาจทาให้เหตุผลของแต่ละคน
นั้นแตกต่างกัน แต่หากทุกคนยึดม่ันอยู่ในหลักคุณธรรม ก็จะทาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข
อย่างที่กล่าวมาข้างต้น การพึ่งพาตัวเองได้เป็นเพียงส่วนเร่ิมต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเมื่อทุก
คนสามารถดูแลตัวเอง และครอบครวั ได้แล้ว ข้ันต่อไปอาจทาการพัฒนาธรุ กิจ โดยมีการรวมกลมุ่ กนั ในวิชาชีพ
เดียวกัน เพ่อื แลกเปล่ียนความรู้และใหค้ วามช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ในการรวมกลุ่มกันน้ัน ไม่จากัดเฉพาะการ
รวมกลุ่มของชาวบา้ น เกษตรกร ในรูปของสหกรณ์ การทางานในเมืองก็สามารถมีการรวมกลุ่มกันได้ เช่น การ
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทาธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน การแลกเปล่ียน แนวคิดการ
ลงทุน เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ รวมไปจนถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือส่งกลับคืนสู่สังคม ไปสู่กลุ่มท่ียัง
ตอ้ งการความช่วยเหลืออยู่ เชน่ กจิ กรรมจติ อาสา เพือ่ สร้างสังคมทเี่ ขม้ แขง็ และอยรู่ ว่ มกนั อย่างสงบสขุ

๔. โคก-หนอง-นา โมเดล

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผูเ้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

๑๔

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจดั การพ้นื ท่ีซงึ่ เหมาะกับพืน้ ท่กี ารเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎใี หม่
เข้ากับภมู ิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคลอ้ งกบั ธรรมชาติในพนื้ ที่น้ันๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เปน็ การทใ่ี ห้
ธรรมชาตจิ ัดการตัวมนั เองโดยมี มนุษยเ์ ป็นส่วนสง่ เสรมิ ให้มันสาเร็จเร็วขน้ึ อยา่ งเป็นระบบ
โคก-หนอง-นา โมเดล ซงึ่ เปน็ แนวทางทาเกษตรอนิ ทรีย์และการสร้างชีวติ ที่ย่ังยนื โดยมีองค์ประกอบดงั น้ี
๑. โคก: พื้นท่สี ูง
– ดนิ ทข่ี ุดทาหนองนา้ นั้นให้นามาทาโคก บนโคกปลกู “ป่า ๓อยา่ ง ประโยชน์ ๔ อย่าง” ตามแนวทาง
พระราชดาริ
– ปลูกพชื ผกั สวนครวั เลีย้ งหมู เลี้ยงไก่ เล้ยี งปลา ทาให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเยน็ เปน็ เศรษฐกิจ
พอเพียงขน้ั พ้ืนฐาน ก่อนเขา้ สู่ขั้นก้าวหนา้ คือ ทาบญุ ทาทาน เกบ็ รักษา คา้ ขาย และเชือ่ มโยงเป็นเครอื ขา่ ย
– ปลูกท่ีอยู่อาศัยใหส้ อดคล้องกบั สภาพภูมปิ ระเทศ และภูมิอากาศ
๒. หนอง: หนองนา้ หรอื แหล่งนา้
– ขดุ หนองเพื่อกักเก็บน้าไวใ้ ชย้ ามหนา้ แล้งหรือจาเปน็ และเป็นท่รี ับนา้ ยามนา้ ท่วม (หลมุ ขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก”่ หรือคลองระบายน้ารอบพืน้ ท่ตี ามภูมิปัญญาชาวบา้ น โดยขดุ ใหค้ ดเคี้ยวไปตามพ้ืนท่ี
เพ่ือใหน้ า้ กระจายเต็มพ้ืนท่ีเพิ่มความชมุ่ ช้ืน ลดพลังงานในการรดน้าต้นไม้
– ทา ฝายทดนา้ เพ่ือเกบ็ น้าเขา้ ไวใ้ นพ้ืนทใี่ ห้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพ้ืนท่ีโดยรอบไม่มีการกกั เกบ็ น้า น้าจะ
หลากลงมายังหนองนา้ และคลองไสไ้ ก่ ให้ทาฝายทดนา้ เก็บไวใ้ ช้ยามหนา้ แล้ง
– พัฒนาแหล่งนา้ ในพืน้ ที่ ทั้งการขดุ ลอก หนอง คู คลอง เพ่ือกักเกบ็ นา้ ไว้ใช้ยามหนา้ แล้ง และเพิ่มการระบาย
น้ายามนา้ หลาก
๓. นา:
– พนื้ ที่นาน้ันใหป้ ลกู ข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริม่ จากการฟื้นฟูดิน ดว้ ยการทาเกษตรอินทรยี ย์ ั่งยืน คืนชวี ิต
เล็กๆ หรือจลุ นิ ทรยี ก์ ลบั คืนแผน่ ดนิ ใช้การควบคมุ ปริมาณน้าในนาเพื่อคุมหญ้า ทาใหป้ ลอดสารเคมไี ด้
ปลอดภยั ทง้ั คนปลูก คนกิน
– ยกคันนาให้มีความสูงและกวา้ ง เพอ่ื ใช้เป็นท่ีรับนา้ ยามนา้ ท่วม ปลูกพชื อาหารตามคันนา
โดย กรมการพฒั นาชมุ ชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขบั เคลือ่ นโครงการ ตามแนวทาง “โคก หนอง นา
โมเดล” ทุกหมู่บา้ น โดยมี ๖ รปู แบบ ดงั ภาพประกอบ

สรุปผลกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

๑๕
สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๑๖
สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๑๗

บทที่ ๓

วิธีการดาเนินงาน

๑. เปา้ หมาย

ประชากรในครั้งน้ี คอื นักศึกษา กศน.อาเภอสตั หบี จานวน ๒๐๐ คน

กลุม่ ตัวอย่าง ใช้วธิ ีการสมุ่ ตวั อย่าง โดยใชต้ าราง krejcie and morgan คือนักศึกษา กศน.อาเภอ

สตั หบี ท่ีเข้ารว่ มกจิ กรรมจาก ๒๐๐ คน ไดก้ ล่มุ ตวั อยา่ ง จานวน ๑๓๒ คน

๒. งบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรม

การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัส

งบประมาณ ๒๐๐๐๒๔๓๐๑๖๕๐๐๒๘๐ แหล่งของเงิน ๖๔๑๑๔๑๐ จานวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหก

พนั บาทถ้วน)

๓. ระยะเวลาดาเนนิ การและสถานท่ีดาเนนิ การ

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ

นายทพั พเทพ อรเนตร ครูผู้ช่วย กศน.อาเภอสัตหีบ

๕. วิธีดาเนินการ

๑. ประชุมและวางแผนร่วมกับบคุ ลากรทเ่ี ก่ียวขอ้ ง

๒. ขออนมุ ัตโิ ครงการ และวางแผนการดาเนนิ งาน

๓. แตง่ ตงั คณะทางานและเกี่ยวข้อง

๔. ดาเนินตามแผนงานโครงการ

๕. รายงาน สรปุ และประเมินผลโครงการ

๖. การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน

กาหนดเกณฑ์การใหค้ ะแนน ดงั น้ี

คะแนนระดบั ๕ หมายถึง มากที่สดุ

คะแนนระดับ ๔ หมายถงึ มาก

คะแนนระดบั ๓ หมายถึง ปานกลาง

คะแนนระดบั ๒ หมายถึง นอ้ ย

คะแนนระดบั ๑ หมายถงึ นอ้ ยที่สดุ

เทียบกบั เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ยี ดังนี้ (บุญชม ศรสี ะอาด : ๒๕๕๓)

ค่าเฉล่ยี ความหมาย

๑.๐๐ – ๑.๕๐ มคี วามพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ

๑.๕๑ – ๒.๕๐ มีความพึงพอใจน้อย

๒.๕๑ – ๓.๕๐ มคี วามพึงพอใจปานกลาง

๓.๕๑ – ๔.๕๐ มีความพึงพอใจมาก

๔.๕๑ – ๕.๐๐ มีความพึงพอใจมากทีส่ ุด

สรุปผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

๑๘

บทที่ ๔
ผลการดาเนนิ งาน

การสรปุ ผลการจดั กจิ กรรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒ สามารถสรุปผลการดาเนนิ งานได้
ดังน้ี จากกลมุ่ เป้าหมายจานวน ๒๐๐ คน แจกแบบสอบถาม จานวน ๒๐๐ ชดุ ไดร้ ับแบบสอบถามกลบั คนื มา
จานวน ๑๓๒ ชดุ คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการวเิ คราะหข์ ้อมลู มีดงั นี้

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ ๑ แสดงจานวนและร้อยละ ของผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรม แยกตามเพศ

เพศ จานวน รอ้ ยละ
๕๘ ๔๓.๙๔
ชาย ๗๔ ๕๖.๐๖
หญิง ๑๓๒ ๑๐๐
รวม

จากตารางท่ี ๑ พบว่า ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒ สว่ นใหญ่เปน็ เพศหญิง
จานวน ๗๔ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๕๖.๐๖

ตารางท่ี ๒ แสดงจานวนและร้อยละของผู้ร่วมกจิ กรรม แยกตามอายุ

ชว่ งอายุ จานวน รอ้ ยละ
ต่ากว่า ๑๕ ปี ๕ ๓.๗๙
๑๖-๒๕ ปี ๑๐๒ ๗๗.๒๘
๒๖ - ๓๐ ปี ๕ ๓.๗๙
๓๑ - ๔๐ ปี ๑๔ ๑๐.๖๐
๔๑ ปขี ึ้นไป ๖ ๔.๕๔
รวม ๑๓๒ ๑๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒ ส่วนใหญ่มชี ว่ งอายุระหว่าง
๑๖-๒๕ ปี มากท่สี ุดคดิ เปน็ ร้อยละ ๗๗.๒๘ รองลงมามชี ว่ งอายุระหวา่ ง ๓๑-๔๐ ปี คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐.๖๐
และมีชว่ งอายุระหว่าง ๔๑ ปีขน้ึ ไป คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔ ตามลาดบั

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ที่ ๒

๑๙

ตารางท่ี ๓ แสดงจานวนและรอ้ ยละของผู้ร่วมกิจกรรม แยกตามระดับการศกึ ษา

สถานภาพ จานวน ร้อยละ
๑. ระดบั ประถมศกึ ษา ๑ ๐.๗๖
๒. ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ๕๒ ๓๙.๔๐
๓. ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย ๗๙ ๕๙.๘๔
รวม ๑๓๑ ๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผเู้ ข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒ สว่ นใหญ่ เปน็ นกั ศกึ ษา
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย มากท่สี ุด คิดเปน็ ร้อยละ ๕๙.๘๔ รองลงมา คือนักศึกษาระดบั มัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเปน็ ร้อยละ ๓๙.๔๐ และนกั ศึกษาระดับประถมศกึ ษา คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ ตามลาดบั

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

๒๐

ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลความพงึ พอใจตอ่ การจัดกิจกรรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
รุ่นท่ี ๒ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอสัตหีบ อาเภอสตั หบี จังหวัดชลบุรี

ตารางท่ี ๔ ค่าร้อยละระดับความความพึงพอใจต่อการจัดกจิ กรรมโครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”
รุ่นที่ ๒ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอสตั หบี อาเภอสตั หีบ
จงั หวดั ชลบุรี

รายการ มากทส่ี ุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยที่สดุ
๑. การจดั กจิ กรรมในครง้ั นม้ี ีประโยชน์ตอ่ ๔๑.๐๐ ๔๕.๗๐ ๑๓.๓๐ - -
ท่าน -
๒. ทา่ นไดม้ สี ่วนรว่ มในการจัดกจิ กรรม ๓๐.๕๐ ๓๕.๒๐ ๓๐.๕๐ ๑.๙๐
๓. ท่านไดร้ บั ความร/ู้ ประโยชน์จากการเขา้ ๔๑.๙๐ ๓๗.๑๐ ๑๙.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๙๐
รว่ มกิจกรรมเพ่ือไปปรับใช้ได้ ๑.๐๐
๔. รูปแบบ/หวั ข้อ ในการจัดกิจกรรมมี ๓๒.๔๐ ๔๖.๗๐ ๑๘.๑๐ ๑.๙๐
ความเหมาะสม ๑.๐๐
๕. ระยะเวลาในการจดั กิจกรรมมคี วาม ๓๒.๔๐ ๓๓.๓๐ ๓๐.๕๐ ๓.๘๐
เหมาะสม -
๖. การประชาสัมพันธ์การจดั กจิ กรรม ๓๒.๔๐ ๔๓.๘๐ ๒๑.๐๐ ๒.๙๐
๗. สถานทกี่ ารจดั กจิ กรรมมีความเหมาะสม ๔๒.๙๐ ๓๗.๑๐ ๑๘.๑๐ ๑.๐๐ -
๘. วทิ ยากรสามารถให้ความรู้/ข้อมูล หรือ ๓๗.๑๐ ๔๒.๙๐ ๑๖.๒๐ ๒.๙๐ ๑.๐๐
ตอบข้อซักถามไดเ้ ป็นอย่างดี ๑.๐๐
๙. วทิ ยากรมคี วามสภุ าพ เป็นมติ ร และเปน็ ๕๒.๔๐ ๓๖.๒๐ ๙.๕๐ ๑.๙๐
กันเอง -
๑๐. ภาพรวมความพึงพอใจในการจดั ๔๒.๙๐ ๔๔.๘๐ ๑๒.๔๐ -
กิจกรรมครั้งน้ี -

จากตารางท่ี ๔ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดโดยเรียง ๓ อันดับแรก ตามลาดับได้ดังน้ี ๑) วทิ ยากรมีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง คิดเป็นร้อย
ละ ๕๒.๔๐ ๒) สถานท่ีการจัดกจิ กรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นรอ้ ยละ ๔๒.๙๐ และ ๓)สามารถนาความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับใช้เพื่อเป้นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐ และความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๘๗.๗๐

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒

๒๑

ตารางที่ ๕ คา่ เฉลี่ย สว่ นเบ่ยี งเบนมาตรฐานและระดบั ความพึงพอใจตอ่ การจดั กิจกรรมโครงการ
“โคก หนอง นา โมเดล” รุน่ ท่ี ๒ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอสตั หบี อาเภอสตั หีบ จังหวัดชลบรุ ี

รายการกจิ กรรม ×̅ N = ๑๓๒
s.d ระดับความ
๑. การจดั กิจกรรมในครั้งน้มี ีประโยชน์ตอ่ ท่าน ๔.๒๘
๒. ทา่ นไดม้ สี ่วนรว่ มในการจัดกจิ กรรม ๓.๙๒ พึงพอใจ
๓. ท่านได้รบั ความร/ู้ ประโยชนจ์ ากการเขา้ ร่วมกิจกรรมเพ่ือ ๔.๑๙ ๐.๖๘ มาก
ไปปรับใช้ได้ ๐.๘๗ มาก
๔. รูปแบบ/หัวขอ้ ในการจดั กิจกรรมมคี วามเหมาะสม ๔.๐๙ ๐.๘๑ มาก
๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมคี วามเหมาะสม ๓.๙๔
๖. การประชาสมั พนั ธก์ ารจดั กจิ กรรม ๔.๐๖ ๐.๗๘ มาก
๗. สถานท่ีการจัดกจิ กรรมมคี วามเหมาะสม ๔.๒๑ ๐.๘๘ มาก
๘. วทิ ยากรสามารถใหค้ วามรู้/ขอ้ มูล หรือตอบขอ้ ซักถามได้ ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก
เปน็ อย่างดี ๐.๘๐ มาก
๙. วิทยากรมคี วามสุภาพ เป็นมิตร และเปน็ กันเอง ๔.๓๙ ๐.๘๒ มาก
๑๐. ภาพรวมความพึงพอใจในการจดั กิจกรรมครั้งนี้ ๔.๓๐
๐.๗๔ มาก
๐.๖๘ มาก

รวม ๔.๑๕ ๐.๗๙ มาก

จากตารางที่ ๕ พบว่าผู้ร่วมกจิ กรรมจดั กจิ กรรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ที่ ๒ สว่ นใหญม่ ี
ความพึงพอใจอยใู่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สว่ นใหญ่มีความพงึ พอใจอยใู่ น มาก โดยเรยี งจาก
ความพึงพอใจในกจิ กรรมทจ่ี ดั จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย สามอันดับ คือ ๑) วทิ ยากรมีความสภุ าพ เปน็ มิตร
และเปน็ กนั เอง ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ ๒) การจดั กจิ กรรมในครง้ั นี้มีประโยชนต์ ่อผู้เข้าอบรม คา่ เฉล่ีย ๔.๒๘ และ ๓)
สถานทีก่ ารจัดกจิ กรรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลย่ี ๔.๒๑

สรุปผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ที่ ๒

๒๒

ตารางที่ ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบเปรยี บเทยี บคะแนนก่อนเข้าอบรมและหลังเขา้
๖ อบรมของผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รนุ่ ที่ ๒ศนู ย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสตั หบี อาเภอสัตหบี จังหวดั ชลบุรี

N Mean  คา่ เฉลีย่ S.D. Sig
ก่อนเรียน ๑๓๒ ๓.๕๕ ๑.๒๐๒ ของ คา่ เฉล่ยี t df ๑ tailed
ผลต่าง ผลตา่ ง
หลังเรยี น ๑๓๒ ๘.๔๔ ๑.๒๑๐ ๔๒.๕๔๗ ** ๑๙๙ ๐.๐๐๐
๔.๙๐ ๑.๖๒๗

** นยั สาคญั ทางสถติ ิทรี่ ะดบั .๐๑

จากตารางที่ ๖ จะเห็นได้ว่า คะแนนแบบทดสอบของผูเ้ ข้าร่วมกจิ กรรม ก่อนเขา้ อบรมโครงการ “โคก
หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒ กศน.อาเภอสัตหีบ มีคา่ เฉล่ียเท่ากบั ๓.๕๕ส่วนคะแนนแบบทดสอบหลังเข้าอบรม
โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๘.๔๔ เมื่อนาคะแนนมาเปรียบเทียบกันพบว่า
คะแนนของผู้เข้าอบรม โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒ คะแนนหลังเข้าอบรมมีค่าสูงกว่าคะแนน
ก่อนเข้าอบรมท่ีระดับนัยสาคญั ทางสถติ ิ .๐๑

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอนื่ ๆ
๑. เปน็ โครงการท่ีมปี ระโยชน์มาก
๒. เป็นกจิ กรรมทีใ่ ห้ความรู้ใหมๆ่ มาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันและสร้างอาชีพได้
๓. สามารถนาไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีไดจ้ ริง

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

๒๓

บทที่ ๕
สรปุ และข้อเสนอแนะ

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเขา้ ใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใี หม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”โมเดล ๒.
เพอื่ ให้นักศึกษานาความรู้ทีไ่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ใหเ้ กิดผลในการดารงชีวติ ประจาวันได้ มผี เู้ ข้ารว่ มโครงการ รวม
ทั้งส้ิน ๒๐๐ คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่เป็นฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ตอนท่ี ๑ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดบั ที่ใช้วัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (×̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (s.d) ซง่ึ ผลการศกึ ษาสามารถสรปุ ไดด้ งั นี้

๕.๑ สถานภาพของผเู้ ข้าอบรม
๕.๑.๑ พบว่า ผู้เขา้ รว่ มโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุน่ ที่ ๒ สว่ นใหญ่เปน็ เพศหญงิ

จานวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ มีช่วงอายุระหว่าง ๑๖-๒๕ ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๘
รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ และมีช่วงอายุระหว่าง ๔๑ ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๕๔ ตามลาดับ เป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๔
รองลงมา คอื นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ และนักศึกษาระดับประถมศึกษา คิด
เปน็ รอ้ ยละ ๐.๗๖ ตามลาดับ

๕.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุ ผลความพึงพอใจตอ่ การจัดกจิ กรรมโครงการ”โคก หนอง นา
โมเดล”รุน่ ที่ ๒ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอสัตหีบ อาเภอสัตหบี จังหวดั
ชลบุรี

๕.๒.๑. คา่ ร้อยละความพงึ พอใจของผูเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนโครงการ “โคก
หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหีบ อาเภอสัตหีบ
จงั หวัดชลบุรี พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยเรียง ๓ อันดับแรก ตามลาดับได้ดังนี้ ๑) วิทยากรมี
ความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๐ ๒) สถานที่การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
คดิ เป็นร้อยละ ๔๒.๙๐ และ ๓)สามารถนาความรู้ที่ได้รบั ไปปรับใช้เพื่อเป้นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเปน็ ร้อยละ ๔๑.๙๐ และความพงึ พอใจในภาพรวมอยใู่ นระดับ มาก คดิ เปน็ ร้อยละ ๘๗.๗๐

๕.๒.๒. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน มาก โดยเรียงจากความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดจากค่าเฉล่ียมากไป
หาน้อย สามอันดบั คือ ๑) วทิ ยากรมีความสภุ าพ เป็นมิตร และเปน็ กันเอง ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ ๒) การจัดกิจกรรม

สรุปผลกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ที่ ๒

๒๔
ในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ และ ๓) สถานท่ีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย
๔.๒๑

๕.๓ ผลการวิเคราะห์ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเข้าอบรมและหลังเข้าอบรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ ๒ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสตั หบี อาเภอสตั หีบ จังหวดั ชลบรุ ี

๕.๓.๑ จะเห็นได้ว่า คะแนนแบบทดสอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอบรมโครงการ “โคก หนอง
นา โมเดล” ร่นุ ท่ี ๒ กศน.อาเภอสตั หีบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๕สว่ นคะแนนแบบทดสอบหลงั เข้าอบรมโครงการ
“โคก หนอง นา โมเดล” ร่นุ ที่ ๒มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั ๘.๔๔ เมื่อนาคะแนนมาเปรียบเทียบกันพบวา่ คะแนนของผู้
เขา้ อบรม โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒ คะแนนหลงั เข้าอบรมมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเขา้ อบรมท่ี
ระดับนัยสาคัญทางสถติ ิ .๐๑

๕.๔ ขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ
๑. เปน็ โครงการทม่ี ีประโยชน์มาก
๒. เปน็ กิจกรรมทีใ่ ห้ความรู้ใหมๆ่ มาปรับใช้ในชวี ิตประจาวันและสร้างอาชีพได้
๓. สามารถนาไปปรับใชใ้ นพ้ืนท่ีไดจ้ ริง

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

๒๕

เอกสารอา้ งอิง

บุญชม ศรสี ะอาด. การวิจยั เบอ้ื งต้น. พมิ พค์ รัง้ ท่ี ๘. กรุงเทพฯ: สวุ ีรยิ สาสน,์ ๒๕๕๓.
ธานินทร์ ศิลปจ์ าร.ุ การวิจยั และการวเิ คราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS.พมิ พ์คร้ังที่ ๗,กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์ พริ้น,

๒๕๕๐.
แนวคดิ และการดาเนนิ ชีวติ ตามแนวพระราชดาริ. สบื คน้ เมอ่ื ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๓: http://kanpoly.ac.th

/joomla๒/index.php.๒๕๖๓
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกจิ ท่ีทาได้จรงิ . สืบคน้ เมอ่ื ๒๓ ธันวาคม๒๕๖๓:

https://www.krungsri.com/th/plearplearn/ practical-self-sufficient-economy-
philosophy.๒๕๖๓
สานกั งานพฒั นาชุมชนอาเภอเมืองสโุ ขทัย. โคก หนอง นา โมเดล คอื อะไร. สบื คน้ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ :
https://district.cdd.go.th/muang-sukhothai.๒๕๖๓
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง. สบื คน้ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓: http://kanpoly.ac.th/
joomla๒/index.php.๒๕๖๓

สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุน่ ท่ี ๒

๒๖

ภาคผนวก

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

๒๗

ภาคผนวก ก.

โครงการ”โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ที่ ๒

๒๘

๑. ช่ือโครงการ โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล รุ่นที่ ๒

๒. สอดคล้องกบั มาตรฐานการศกึ ษานอกระบบ

และการศกึ ษาตามอัธยาศัย - มาตรฐานการศกึ ษานอกระบบระดบั การศึกษาขัน้

พ้นื ฐาน

ประเดน็ ที่ ๑. ผเู้ รียนการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐานมผี ลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดสี อดคล้องกับหลกั สตู รสถานศึกษา

ประเด็นที่ ๒. ผเู้ รยี นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม

จริยธรรม คา่ นิยม และคุณลกั ษณะท่ีดีตามทีส่ ถานศกึ ษา

กาหนด

ประเดน็ ที่ ๓. ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถ

ในการคดิ วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับผูอ้ ่ืน

ประเด็นท่ี ๔. ผูเ้ รียนการศึกษาขนั้ พน้ื ฐานมีความสามารถ

ในการสร้างสรรค์งาน ชน้ิ งาน หรอื นวตั กรรม

ประเด็นที่ ๕. ผู้เรยี นการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐานมีความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

ประเด็นที่ ๖. ผู้เรยี นการศกึ ษาขนั้ พื้นฐานมีสุขภาวะทาง

กาย และสุนทรียภาพ

ประเด็นท่ี ๗. ผู้เรยี นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถ

ในการอ่าน การเขยี น

ประเด็นที่ ๘. ผูจ้ บการศึกษาขนั้ พ้นื ฐานนาความรู้ทกั ษะ

พน้ื ฐานทไี่ ดร้ ับไปใชห้ รือประยุกตใ์ ช้

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศกึ ษา

ประเด็นที่ ๓.๘ การส่งเสริม สนบั สนนุ การสรา้ งสังคม

แหง่ การเรยี นรู้

๓. หลกั การและเหตผุ ล

จากรัฐบาลมีนโยบายเรียนดีอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้นักเรียน

นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่วนหนึ่งได้จัดสรรเงินเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ซง่ึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผูเ้ รยี นให้มีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนสงู ขึ้น และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชช้ ีวิต

อย่างพอเพียงและอย่างมีความสุข สาหรับในส่วนของนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา

คณุ ภาพผู้เรียนของสานกั งาน กศน.ได้กาหนดวธิ ีการดาเนินกจิ กรรมตา่ งๆ ไว้ ดังนี้ (๑) กิจกรรมพัฒนาวชิ าการ

(๒) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (๓) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

(๔) กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (๕) กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ

ศาสนาและสถาบนั พระมหากษัตรยิ ์ (๖) กจิ กรรมการเรียนรู้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง (๗) กิจกรรมลูกเสอื และ

สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”ร่นุ ที่ ๒

๒๙

โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล ร่นุ ที่ ๒

กิจกรรมอาสา ยุวกาชาด (๘) กิจกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความรู้ความสามารถในหมวดวชิ าพ้ืนฐานและเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็นนโยบาย
และจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๖๔ ในการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ยด์ ้าน
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแล
สขุ ภาพ และสานักงาน กศน. มีนโยบายและจุดเน้นประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการน้อมนาพระบรม รา
โชบายด้านการศกึ ษาสู่การปฏิบตั ิ “หนงึ่ ชมุ ชน หนงึ่ นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม” เพ่ือความกินดี อยู่
ดี มีงานทา เชน่ โคกหนองนาโมเดล ,คลองสวยนาใส ,พลังงานทดแทน(แสงอาทิตย)์ , จิตอาสาพัฒนาชุมชน ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการภายใต้แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาพืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชอื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีเล็งเห็นถึงความสาคัญของนโยบายดังกล่าว
และได้จัดทาโครงการพัฒนาครู กศน.แกนนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขึน
ระหว่างวันท่ี ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตาบลสองสลึง อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เพ่ือน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
สร้างความสมบูรณ์ ความกินดี อยู่ดี มีงานทาให้กับชุมชน โดยพัฒนาครู กศน.แกนนาเพ่ือเป็นต้นแบบและ
ขยายผลใหก้ ับครู กศน. บุคลากรในสถานศึกษาในสังกดั นกั ศึกษา กศน. และประชาชนผสู้ นใจในพนื ที่นัน

ดังนนั ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหบี จึงไดเ้ ล็งเห็นความสาคัญใน
การขับเคล่ือนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จึงได้มีการขยายผลไปยัง
นกั ศกึ ษา กศน.อาเภอสัตหบี จึงจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล ขึนเพ่ือให้
ผ้เู รียนสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวันได้
๔. วัตถปุ ระสงค์

๑. เพอ่ื ให้นักศึกษามคี วามรู้ ความเข้าใจตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หม่
ประยกุ ต์สู่ “โคก หนอง นา”โมเดล

๒. เพอื่ ใหน้ กั ศึกษานาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกตใ์ ชใ้ หเ้ กิดผลในการดารงชีวติ ประจาวันได้
๕. เปา้ หมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษา กศน.อาเภอสัตหีบ จานวน ๒๐๐ คน
เชงิ คณุ ภาพ นักศึกษา กศน.อาเภอสัตหีบ ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และสามารถนาไป
ประยกุ ตใ์ ช้ในชีวิตประจาวนั ได้

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๓๐

โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล รุ่นท่ี ๒

๖. วิธีการดาเนนิ งาน

กจิ กรรมหลัก วตั ถปุ ระสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เปา้ หมาย พ้นื ที่ ระยะเวลา งบประมาณ
๔ มกราคม -
๑. ประชมุ และ ดาเนนิ การ -
วางแผนร่วมกบั ๒๕๖๔ -
บุคลากรทีเ่ ก่ียวขอ้ ง - เพื่อรวบรวม ผู้บริหารและ ๒๓ คน กศน.อาเภอ ๔ มกราคม
๓. ขออนมุ ตั ิ ๕๖,๐๐๐.-
โครงการ และ กาหนดแผนการ ผู้ที่เกยี่ วขอ้ ง สตั หีบ ๒๕๖๔
วางแผนการ
ดาเนนิ งาน จัดโครงการ ๔ มกราคม
๔. แต่งตัง ๒๕๖๔
คณะทางานและ เพื่อขอความ - ฝ่ายงานด้าน ๒๓ คน กศน.อาเภอ
เกย่ี วขอ้ ง ๑๔
เหน็ ชอบและ แผนงานและ สตั หีบ กมุ ภาพันธ์
๕. ดาเนินตาม ๒๕๖๔
โครงการ อนุมัติการ นโยบาย

ดาเนินงาน

เพื่อมอบหมาย - ผูบ้ ริหาร ๒๓ คน กศน.อาเภอ

งานและกาหนด กศน.อาเภอ สตั หีบ

บทบาท หนา้ ที่ - ขา้ ราชครู

ในการปฏิบตั ิงาน - ครู กศน.ตาบล

- เจา้ หน้าที่

ผ้เู กีย่ วขอ้ ง

๑. เพอื่ ให้ นักศกึ ษา กศน. ๒๐๐ คน ศนู ย์การ

นกั ศกึ ษามี อาเภอสตั หีบ เรยี นรู้

ความรู้ ความ ทฤษฎใี หม่

เขา้ ใจตามหลัก ศนู ย์ฝกึ

ปรัชญาของ ทหารใหม่

เศรษฐกิจ สอ.รฝ

พอเพยี งและ

เกษตรทฤษฎี

ใหมป่ ระยุกตส์ ู่

“โคก หนอง นา”

โมเดล

๒. เพอื่ ให้

นกั ศกึ ษานา

ความรทู้ ่ไี ด้รบั ไป

ประยุกต์ใช้ให้

เกิดผลในการ

ดารงชวี ิต

ประจาวันได้

สรุปผลกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุน่ ท่ี ๒

๓๑

โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล รนุ่ ท่ี ๒

กจิ กรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนนิ การ -
๖. รายงาน สรปุ เพื่อสรปุ ผลการ กลุ่มงาน ๑๘-๒๒
และประเมนิ ผล ดาเนนิ งาน ตาม การศึกษา ๒ คน กศน.อาเภอ กมุ ภาพนั ธ์
โครงการ เป้าหมาย พนื ฐาน สัตหบี ๒๕๖๔

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุน่ ท่ี ๒

๓๒

โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล รุ่นที่ ๑

๗. วงเงนิ งบประมาณโครงการ ใชเ้ งนิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน

กิจกรรมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัส

งบประมาณ ๒๐๐๐๒๔๓๐๑๖๕๐๐๒๘๐ แหล่งของเงิน ๖๔๑๑๔๑๐ จานวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาท

ถว้ น) รายละเอียดดังนี

- คา่ วทิ ยากร = ๕,๐๐๐.- บาท

- คา่ วัสดุ = ๑๒,๗๐๐.- บาท

- คา่ ส่อื และอปุ กรณ์ = ๑๔,๐๐๐.- บาท

- คา่ ปา้ ยโครงการ = ๓๐๐.- บาท

- ค่าอาหารวา่ งและเคร่ืองด่มื จานวน ๒๐๐ คน ๒ มือๆ ละ ๒๕ บาท = ๑๐,๐๐๐.- บาท

- คา่ อาหาร กลางวัน จานวน ๒๐๐ คน ๑ มอื ๆละ ๗๐ บาท = ๑๔,๐๐๐.- บาท

รวมทังสิน (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) = ๕๖,๐๐๐.- บาท

* หมายเหตุ: ทกุ รายการขออนุญาตถวั จา่ ยตามท่เี บกิ จ่ายจรงิ

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ต.ค.- ธ.ค. (ม.ค.- มี.ค. (เม.ย.- ม.ิ ย. (ก.ค.- ก.ย.
กจิ กรรมหลัก พ.ศ. ๒๕๖๓) พ.ศ.๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๔)

ดาเนนิ การจัดกิจกรรมพฒั นาคุณภาพผ้เู รียน - ๕๖,๐๐๐.- - -
โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล รุ่นที่ ๒

๙. ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ
นายทัพพเทพ อรเนตร ครูผู้ช่วย

๑๐. เครอื ขา่ ย
-

๑๑. โครงการทเี่ กีย่ วข้อง
๑๑.๑ โครงการจัดการศกึ ษาขันพืนฐาน
๑๑.๒ โครงการจัดการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง

๑๒. ผลลัพธ์
๑๒.๑ นกั ศึกษามีความรู้ ความเขา้ ใจตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งและเกษตรทฤษฎีใหมป่ ระยกุ ต์สู่

“โคก หนอง นา”โมเดล
๑๒.๒ นกั ศึกษานาความรู้ทไี่ ด้รับไปประยุกต์ใช้ใหเ้ กิดผลในการดารงชวี ติ ประจาวนั ได้

๑๓. ดัชนีวัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ ตวั ชวี ดั ผลผลิต
๓.๑.๑. ร้อยละ ๘๐ ของผเู้ ข้าร่วมโครงการมคี วามรู้ ความเข้าใจ เกษตรทฤษฎใี หม่ประยุกต์สู่ “โคก

หนอง นา โมเดล” รุ่นท่ี ๒ อย่ใู นระดบั พอใช้ - ดี

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผ้เู รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

๓๓

โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล รุ่นท่ี ๒

๓.๑.๒ รอ้ ยละ ๘๐ ของผเู้ ข้าร่วมโครงการมพี งึ พอใจอย่ใู นระดับมาก
๑๓.๒ ตัวชีวัดผลลพั ธ์

๑๓.๒.๑. มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกษตรทฤษฎีใหมป่ ระยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
อยูใ่ นระดบั พอใช้ – ดี

๑๓.๒.๒. ผ้เู ขา้ ร่วมโครงการมพี ึงพอใจอยูใ่ นระดบั มาก
๑๓.๒.๓. นักศกึ ษา กศน.อาเภอสัตหบี สามารถนาองค์ความรทู้ ีไ่ ดร้ ับการพฒั นาคุณภาพผเู้ รียนตาม
หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมป่ ระยกุ ตส์ ู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
และสรา้ งความสมบูรณ์ ความกินดี อยู่ดี มงี านทาให้กับชุมชนได้
๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ
- แบบทดสอบก่อน-หลงั เขา้ รับการอบรม
- แบบประเมินความพงึ พอใจ
- รายงานผลการจดั โครงการ

ผเู้ สนอโครงการ

(นายทัพพเทพ อรเนตร)
ครูผู้ชว่ ย

ผเู้ หน็ ชอบโครงการ

(นางสุพัด นาเจรญิ ลาภ)
ครูชานาญการ

ผอู้ นมุ ตั โิ ครงการ

(นางสุรัสวดี เลยี งสุพงศ์)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสัตหบี

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๓๔

กาหนดการ
กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียนโครงการ“โคก หนอง นา” โมเดล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๑ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ศนู ยก์ ารเรยี นรู้ทฤษฎีใหม่หนว่ ยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี

…………………………………………………………………………………………

วนั ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/เตรยี มความพรอ้ ม/ชีแ้ จงวตั ถุประสงค์ของโครงการ/ทาแบบทดสอบ
กอ่ นการอบรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลา่ วเปิดโครงการ /บรรยายพเิ ศษ เร่ืองศาสตร์พระราชากบั เกษตรทฤษฎใี หมส่ ู่ “โคก
นอง นา” โมเดล โดยนางสรุ ัสวดี เลยี้ งสุพงศ์ ผอ.กศน.อาเภอสัตหบี
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฐานการเรียนรทู้ ่ี ๑. – เศรษฐกจิ พอเพียงข้นั พน้ื ฐาน
- ทฤษฎีบันได ๙ ขน้ั สู่ความพอเพียง
โดยวทิ ยากรคนท่ี ๑
ฐานการเรยี นรู้ท่ี ๒. - โคก
- การปลูกต้นไม้ ๕ ระดับ
- เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓ ระดับ
- วางแผนปลกู ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อยา่ ง พออยู่
พอกนิ พอใช้ พอร่มเย็น
โดยวิทยากรคนที่ ๒

ฐานการเรยี นรทู้ ี่ ๓. - หนอง
โดยวทิ ยากรคนที่ ๓

ฐานการเรยี นรทู้ ่ี ๔. - นา
โดยวิทยากรคนท่ี ๔

ฐานการเรยี นรทู้ ี่ ๕. - แบ่งคนแบ่งงาน/ สรา้ งแบบจาลอง
โดยวทิ ยากรคนที่ ๕

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น. ฐานการเรียนรู้ที่ ๑. – เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ)

- ทฤษฎบี ันได ๙ ขนั้ ส่คู วามพอเพียง
โดยวิทยากรคนท่ี ๑

ฐานการเรยี นรู้ท่ี ๒. - โคก(ตอ่ )
- การปลูกตน้ ไม้ ๕ ระดบั
- เกษตรทฤษฎใี หม่ ๓ ระดับ
- วางแผนปลกู ป่า ๓ อยา่ ง ประโยชน์ ๔ อยา่ ง พออยู่
พอกนิ พอใช้ พอร่มเย็น
โดยวิทยากรคนที่ ๒

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓. - หนอง(ต่อ)
โดยวิทยากรคนที่ ๓

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุน่ ที่ ๒

๓๕

กาหนดการ
กจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี นโครงการ“โคก หนอง นา” โมเดล รุน่ ท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๔
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎใี หม่หนว่ ยบัญชาการตอ่ สู้อากาศยาน สอ.รฝ. ต.บางเสร่ อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี

…………………………………………………………………………………………

ฐานการเรียนร้ทู ี่ ๔. - นา(ตอ่ )
โดยวิทยากรคนท่ี ๔

ฐานการเรียนรทู้ ี่ ๕. - แบง่ คนแบ่งงาน/ สร้างแบบจาลอง(ต่อ)
โดยวทิ ยากรคนที่ ๕

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สรปุ ผลองค์ความรู้/ทาแบบทดสอบหลงั การอบรม/มอบหมายภารกจิ ฝึกการปฏบิ ตั ิจริง
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปดิ โครงการ โดยผอ.กศน.อาเภอสัตหีบ

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕.๐๐ น.และเวลา๑๔.๑๕-๑๔.๓๐น.
- สถานทฝี่ กึ ปฏิบตั ิ ณ หอ้ งสมดุ ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอสตั หีบ (เรม่ิ ก.พ. – เม.ย. ๖๔)
- การเข้าฐานการเรียนร้เู ปน็ ลกั ษณะเวยี นฐาน ฐานละ ๑ ช่ัวโมง
- ตารางการอบรม สามารถเปลย่ี นแปลงไดต้ ามความเหมาะสม

1

52

43

แบบทดสอบก่อนอบรม แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ แบบทดสอบหลงั อบรม

สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒

๓๖

ภาคผนวก ข
คาสงั่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อาเภอสัตหบี
ดา้ นเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๓๗

คาส่ัง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสตั หีบ

ท่ี ๐๑๑/๒๕๖๔

เรอื่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ กจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน

โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

..........................................

ตามท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสัตหีบ ได้กาหนดจัดกิจกรรมพัฒนา
คณุ ภาพผู้เรียนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นท่ี ๒ในวันที่ ๑๔ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรยี นรู้ทฤษฎี
ใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สอ.รฝ ต.บางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความเขา้ ใจตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง เพ่อื ให้นกั ศึกษานาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกตใ์ ช้ให้เกิดผลในการ
ดารงชีวิตประจาวัน มาปรับใชเ้ พือ่ แก้ไขปญั หาและสร้างความสมบูรณ์ ความกินดี อยู่ดี มงี านทาให้กับตนเอง

เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลเพ่ือทาหน้าท่ี เป็นคณะกรรมการ
ดาเนนิ งานดงั ตอ่ ไปนี้

๑. คณะกรรมอานวยการ ประกอบด้วย

๑.๑. นางสุรสั วดี เล้ียงสุพงศ์ ผอ. กศน. อาเภอสตั หบี ประธานกรรมการ

๑.๒. นางสพุ ดั นาเจริญลาภ ครชู านาญการ กรรมการ

๑.๓. นายทัพพเทพ อรเนตร ครผู ู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ

มหี น้าที่ ให้ คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหา ในการจดั กิจกรรมให้

บรรลตุ ามเปา้ หมาย

๒. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย

๑. นายทพั พเทพ อรเนตร ครผู ชู้ ว่ ย ประธานกรรมการ

๒. นางสุจนิ ดา บพุ นิมติ ร หัวหน้า กศน.ตาบลบางเสร่ กรรมการ

๓. นางสาวประวณี า ดาวมณี หวั หน้า กศน.ตาบลแสมสาร กรรมการ

๔. นางสาวสภุ าวดี บางโสก หวั หนา้ กศน.ตาบลสตั หบี กรรมการ

๕. นางสุภาภรณ์ นวมมา หวั หนา้ กศนตาบลพลูตาหลวง กรรมการ

๖. นางสาวปารยพ์ ิชชา เจรญิ ศรี ครู กศน.ตาบลสตั หบี กรรมการ

๗. นางสาวเกษนีย์ เดชรกั ษา ครู กศน.ตาบลพลตู าหลวง กรรมการ

๘. นางสาวสุรภา เชาวนั ดี ครู กศน.ตาบลนาจอมเทียน กรรมการ

/มหี นา้ ท…ี่ .

สรุปผลกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุ่นที่ ๒

๓๘

๘. นางสาวนวลจันทร์ นาครกั ษ์ ครู ศรช.ตาบลสตั หีบ กรรมการ

๙. นางสาวฐิตมิ า ณ ลาพนู ครู ศรช.ตาบลสตั หบี กรรมการ

๑๐. นางสาวกสุ ุมา เพชรสีนวล ครู ศรช.ตาบลนาจอมเทียน กรรมการ

๑๑. นางปยิ วดี เตชะวงศ์ ครู ศรช.ตาบลสตั หีบ กรรมการ

๑๒.นางสาวทัตพชิ า นนลอื ชา ครู ศรช.ตาบลแสมสาร กรรมการ.

๑๓.นางสาวอาธสิ า สุขโขเจรญิ ครู ศรช.ตาบลบางเสร่ กรรมการ

๑๔. นางสาวเสาวนยี ์ สันตวิ งศ์ ครู ศรช.ตาบลสตั หีบ กรรมการ

๑๕. นางภทั ชา เอี่ยมอาษา ครอู าสาสมัคร กศน. กรรมการ

๑๖. นางไพลนิ ทรพั ยป์ ระเสริฐ ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ

๑๗. นางสาวศริ ทิ รพั ย์ กิตตภิ ิญญโญ บรรณารักษ์ กรรมการ

๑๘. นายวรี ากร มณีทรัพยส์ ุคนธ์ หวั หน้า กศน.ตาบลนาจอมเทียน กรรมการและเลขานุการ

มีหนา้ ท่ี จัดเตรียมสถานท่ี จัดโตะ๊ เกา้ อ้ี เวที การดาเนินงานรวมท้งั เครื่องขยายเสียง อานวยความ
สะดวกตลอดการจดั กจิ กรรม ฯลฯ

๓. คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประกอบด้วย

๑. นางสุภาภรณ์ นวมมา หัวหนา้ กศน.ตาบลพลตู าหลวง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนวลจนั ทร์ นาครกั ษ์ ครู ศรช.ตาบลสตั หบี กรรมการ

๓. นางสาวฐิติมา ณ ลาพูน ครู ศรช.ตาบลสตั หีบ กรรมการ

๔. นางสาวกสุ ุมา เพชรสีนวล ครู ศรช.ตาบลนาจอมเทียน กรรมการ

๕. นางปยิ วดี เตชะวงศ์ ครู ศรช.ตาบลสัตหีบ กรรมการ

๖. นางสาวทัตพิชา นนลอื ชา ครู ศรช.ตาบลแสมสาร กรรมการ.

๗. นางสาวอาธสิ า สุขโขเจรญิ ครู ศรช.ตาบลบางเสร่ กรรมการและเลขานุการ

มหี นา้ ที่ รับลงทะเบียนผูเ้ ข้าอบรม

๔. คณะกรรมการบนั ทกึ ภาพ ประกอบดว้ ย

๑. นางปยิ วดี เตชะวงศ์ ครู ศรช.ตาบลสตั หีบ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวทตั พชิ า นนลอื ชา ครู ศรช.ตาบลแสมสาร กรรมการ

๓. นางสาวพรทพิ ย์ พลอยประไพ บรรณารักษ์อัตราจ้าง กรรมการและเลขานกุ าร

มหี น้าท่ี ถา่ ยภาพการจัดกจิ กรรม ทกุ ภารกิจ ประกอบการรายงานผลการจดั กิจกรรม

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประกอบดว้ ย

๑. นายทพั พเทพ อรเนตร ครูผู้ชว่ ย ประธานกรรมการ

๒. นายวรี ากร มณีย์ทรพั ยส์ คุ นธ์ หวั หน้า กศน.ตาบลนาจอมเทียน กรรมการ

/มีหนา้ ท…่ี

สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รุน่ ท่ี ๒

๓๙

๓. นางสุจนิ ดา บพุ นิมิต หัวหน้า กศน.ตาบลบางเสร่ กรรมการ

๔. นางสาวอาธสิ า สุขโขเจรญิ ครู ศรช.ตาบลบางเสร่ กรรมการและเลขานุการ

มหี น้าที่ ดาเนนิ รายการตลอดการจดั กิจกรรมโครงการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารอาหารว่างและเครอ่ื งดืม่ ประกอบด้วย

๑. นางภทั ชา เอ่ยี มอาษา ครู อาสาสมคั รฯ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวประวีณา ดาวมณี หัวหน้า กศน.ตาบลแสมสาร กรรมการ

๓. นางสาวสภุ าวดี บางโสก หวั หนา้ กศน.ตาบลสัตหีบ กรรมการ

๔. นางไพลนิ ทรัพยป์ ระเสรฐิ ครผู ู้สอนคนพิการ กรรมการและเลขานกุ าร

มหี น้าที่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสาหรบั ผเู้ ข้าร่วมโครงการ ตลอดจนดูแลความ
เรียบรอ้ ยต่างๆท่ีเกยี่ วข้อง

๗. คณะกรรมการฝา่ ยการเงิน/จดั หาวสั ดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย

๑. นางสุพัด นาเจริญลาภ ครูชานาญการ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนวลจนั ทร์ นาครักษ์ ครู ศรช.ตาบลสัตหบี กรรมการและเลขานกุ าร

มหี นา้ ที่ จัดซื้อจัดจ้างจดั หาวัสดอุ ปุ กรณ์ รายงานการเบิกเงินตลอดโครงการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

๑. นายทัพพเทพ อรเนตร ครผู ้ชู ว่ ย ประธานกรรมการ

๒. นางสุจินดา บุพนิมติ หัวหนา้ กศน.ตาบลตาบลบางเสร่ กรรมการ

๓. นายวีรากร มณีทรัพยส์ คุ นธ์ หัวหนา้ กศน.ตาบลนาจอมเทียน กรรมการและเลขานุการ

มหี นา้ ท่ี จดั ทาเอกสารรายงานตวั เอกสารวัดความพึงพอใจ และประเมนิ ผลรายงานผลการจดั กจิ กรรม
พร้อมสรุปผลเมื่อสน้ิ สุดกิจกรรม

เพ่อื ให้การดาเนนิ การเปน็ ไปด้วยความเรียบร้อย ใหบ้ คุ ลากรทไี่ ดร้ ับการแตง่ ตง้ั ปฏบิ ัตหิ น้าทใี่ ห้เปน็ ไปดว้ ย
ความเรียบรอ้ ย

ทง้ั น้ี ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ - ๒๑ เดือน กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๔ เปน็ ต้นไป

ส่งั ณ วันที่ ๔ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นางสุรสั วดี เลย้ี งสพุ งศ)์
ผู้อานวยการศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสัตหีบ

สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๔๐

ภาคผนวก ค
รายชือ่ ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการ

สรปุ ผลกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ที่ ๒

๔๑
สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๔๒
สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๔๓
สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒

๔๔
สรปุ ผลกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี น โครงการ“โคก หนอง นา โมเดล”รนุ่ ท่ี ๒


Click to View FlipBook Version