The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ศพอ.หนองคาย, 2022-07-04 22:17:26

รายงานผลการดำเนินงาน Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2565 นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมน่ั คงของมนุษย์ เปน็ ประธาน ในการฝึกอบรมทบทวนการใช้ระบบรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
รับแจ้งปัญหาทางสังคม และขอรับบริการ พม. (e-service) สาหรับผู้ใช้งานระบบ (User) สายด่วน

1300 จังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ (User) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สายด่วน 1300 จังหวัด สามารถ

ใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยนางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จงั หวดั หนองคาย มอบหมายให้เจา้ หน้าท่ี เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ผา่ นระบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2565 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (News GFMIS Thai) สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในจังหวัดหนองคาย โดยนางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จงั หวดั หนองคาย มอบหมายให้ นางวีรยา เพชรเวียง เจา้ พนักงานธุรการชานาญงาน เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลลา แอนด์ คอมเวนชนั่ เซน็ เตอร์ อาเภอเมือง จงั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพุธท่ี 22 มิถนุ ายน 2565 นางนนั ท์นภสั มีบุญ ผู้อานวยการศนู ย์พฒั นาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย พรอ้ มเจา้ หน้าท่ี ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.
จงั หวัดหนองคาย ลงพนื้ ทีม่ อบเครอ่ื งอุปโภคและบรโิ ภค ณ บ้านคนพกิ าร และรว่ มกิจกรรมลงพืน้ ที่
ทาความสะอาดบา้ นคนพกิ าร ภายใต้โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการอย่างยง่ั ยืน
ในชมุ ชน ในเขตพ้ืนท่อี าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวดั หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ณ ตาบลคอกช้าง และตาบลสระใคร อาเภอสระใคร
จังหวดั หนองคาย ภายใต้โครงการพฒั นาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครวั เรือนจงั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดหนองคาย เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดหนองคาย คร้ังที่ 7/2565
เพื่อให้การดาเนินงานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดหนองคาย ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที และกากับดูแลการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประเภทต่างๆ ของ พม . เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานงบประมาณประจาปี ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุ ย์จงั หวดั หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วนั พฤหสั บดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางนนั ท์นภสั มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พฒั นาศกั ยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจา้ หน้าท่ี รว่ มกบั หนว่ ยงานทีม One Home พม.
จังหวดั หนองคาย ร่วมกิจกรรมลงพืน้ ทีท่ าความสะอาดบา้ นคนพิการ ภายใต้โครงการสง่ เสรมิ
และพฒั นาคุณภาพชวี ิตคนพิการอย่างยงั่ ยืนในชมุ ชน ในเขตพื้นทอ่ี าเภอศรีเชียงใหม่ จงั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
โดยนางเพชรินทร์ ดลพรพิสุทธ์ิ พยาบาลเทคนิคชานาญงาน เข้าร่วมเป็นผู้แทนองค์กร ทาหน้าท่ี
“ผู้ประเมินอาสา” เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจ้างงานคนพิการ และยกระดับคุณภาพ
ของหน่วยประสานการจ้างงานคนพิการในพ้ืนท่ี (นจพ.)ให้มีแนวทางการทางาน ท่ีมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ผ่านช่องทางออนไลนร์ ะบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 23 มถิ นุ ายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. นางนนั ท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมาย นางสาวสุภารัตน์ ภาคีนุยะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดหนองคาย สายด่วน 1300 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยพูดคุย ให้คาปรึกษา จานวน 1 สาย ดงั น้ี

- สอบถามเรื่องเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครวั ยากจน ทั้งนีไ้ ด้ประสานส่งต่อให้หนว่ ยงานทีเ่ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา ประสานให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยุติปัญหา

เรียบร้อยแลว้ ณ บ้านพักเด็กและครอบครวั จงั หวัดหนองคาย

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ดาเนินการ
จดั โครงการฝกึ ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร "การทาปลาส้ม ปลาร้าแจ่วบอง“ ในระหว่างวันที่
21 -24 มิถุนายน 2565 เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการทาปลาส้ม ปลาร้าแจ่วบอง สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ เสริมสร้างพลัง
คนพิการให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ แหล่งท่องเที่ยว
ชมุ ชนบ้านเดอ่ื อาเภอเมือง จงั หวดั หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

กลุ่มพัฒนาทกั ษะอาชีพ โดยงานบริการ NV คารแ์ คร์ ดาเนนิ การฝึกสอนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ ประจาสัปดาห์
โดยฝึกสอนการล้างอัดฉีดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภายในศนู ย์ฯ เพื่อเพิ่มทกั ษะให้กบั ผรู้ ับการฝีกอาชีพ
ในการให้บริการลา้ งอัดฉีดรถยนต์ ให้สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ ซึ่งได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

ดำเนินกำรฝึกอำชีพประจำสัปดำห์ ดาเนินการฝึกอาชีพประจาสัปดาห์ โดยฝึกสอน

การแยกแบบ การวางแบบตดั การเย็บประกอบซิป การเย็บประกอบสายกระเป๋า ขั้นตอนการเย็บ
กระเปา๋ รักษ์โลก วิธีการประดษิ ฐผ์ เี สือ้ จากผา้ และงานบรกิ ารซ่อมแซมเส้อื ผ้า

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมการอบรมฯ
ผ่านระบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันจันทร์ท่ี 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
ประจาเดือนมิถุนายน 2565 คร้ังที่ 5/2565 เพ่ือร่วมรับฟังสรุปผลการดาเนินงาน นโยบาย
แนวทางในการขับเคล่ือนการดาเนินงานของจังหวัดหนองคาย และการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ส่วนราชการรับทราบ โดยนางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวดั หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดหนองคาย
เข้ารว่ มประชมุ ทีม One Home พม. จงั หวดั หนองคาย คร้ังที่ 6/2565 ในประเดน็ หลักการจัดทาแผน
การใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเอง เพ่ือภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ณ หอ้ งประชมุ สานักงานพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนษุ ยจ์ งั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ประจาเดือนมิถุนายน 2565 คร้ังท่ี 5/2565 เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ศกั ยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมฯ
ผ่านระบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมประชุมประจาเดือนมิถุนายน 2565
ครั้งท่ี 9/2565 เพื่อรับทราบนโยบายข้อส่ังการ แนวทางการปฎิบัติงาน/ติดตามผลการดาเนินงาน
ของกลุ่ม/ฝ่าย โดยปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคไวรสั โคโรนา่ 2019

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 นางสาวมนิดา ล่ิมนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ
สมุดพกครอบครวั อิเล็กทรอนกิ ส์ สว่ นสภาพปัญหาความเดอื ดรอ้ น แผนการช่วยเหลือการติดตามผล
การดาเนินงาน และส่วนรายงานสาหรับเจ้าหน้าท่ี พม. และหน่วยงานในระดับจังหวัด (One Home)
โดยนางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
มอบหมายให้นายสุพรรณ วงศ์อนุ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด
เก็บกวาดใบไม้ และปรับปรุงภมู ิทัศนภ์ ายในศูนย์ฯ เพือ่ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหสั บดีที่ 30 มถิ ุนายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. นางนันท์นภสั มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสุพรรณ วงศ์อนุ ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดหนองคาย สายด่วน 1300 เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม โดยพดู คุย ให้คาปรึกษา จานวน 2 สาย ดังน้ี
กรณีที่ 1

- ขอคาแนะปรึกษาปญั หาชีวิต ทง้ั น้ี ได้ดาเนินการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ 2

- สอบถามเบอร์ติดต่อหนว่ ยงาน ทงั้ น้ี ได้ดาเนินการค้นหาข้อมูลให้กับผู้ประสบปัญหาทางสงั คมเรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา ประสานให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยุติปัญหา

เรียบร้อยแล้ว ณ บา้ นพกั เดก็ และครอบครัวจงั หวดั หนองคาย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ทางการเงินดิจิทัล
Next Book
ประตูระบายน้ำ อุทกวิภาชประสิทธิ