The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ศพอ.หนองคาย, 2022-07-04 22:17:26

รายงานผลการดำเนินงาน Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน Infographic ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพุธท่ี 1 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พร้อมเคร่ืองสักการะ และการตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติไทย และธงอักษร
พระนามาภิไธย ส.ท. ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี เพอ่ื แสดงความจงรักภกั ดี และสานึกในพระมหากรณุ าธิคุณ

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

กลุ่มพัฒนาทกั ษะอาชีพ โดยงานบริการ NV คารแ์ คร์ ดาเนนิ การฝึกสอนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ ประจาสัปดาห์
โดยฝึกสอนการล้างอัดฉีดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภายในศนู ย์ฯ เพื่อเพิ่มทกั ษะให้กบั ผรู้ ับการฝีกอาชีพ
ในการให้บรกิ ารลา้ งอัดฉีดรถยนต์ ให้สามารถนาความรไู้ ปประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ ซึ่งได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหสั บดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ พก. เป็นกรอบ
และทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน
ผา่ นระบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุม ทีม One Home พม. จังหวัดหนองคาย
เพ่อื เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายขวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และนายธนสุนทร สว่างสาลี
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.
ณ ห้องประชมุ สานกั งานพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชพี คนพิการจงั หวัดหนองคาย มอบหมายให้นางเพชรินทร์ ดลพรพิสุทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ทักษะอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าท่ี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ได้รับการจ้างงานมาตรา 33,35
ตามมาตรฐานการจ้างงาน ภายในศูนย์ฯ ในเขตพ้ืนท่ีอาเภอเมือง ,อาเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย และ อาเภอกุมภวาปี จังหวดั อดุ รธานี

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ลงพ้ืนท่ีสอบข้อเท็จจริง
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว
ยากจน ในเขตพื้นท่ตี าบลบ้านฝาง ตาบลสระใคร อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหสั บดีที่ 2 มิถนุ ายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมาย นางสาวพิชานัน พงศ์พัฒนกาญจน์
ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม จังหวัดหนองคาย สายด่วน 1300 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โดยพดู คุย ให้คาปรึกษา จานวน 1 สาย ดังน้ี
กรณที ่ี 1

ได้รับแจ้งประสานพบบุคคลเร่ร่อน และได้ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
เรียบร้อยแลว้

ทางเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา ประสานให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และยตุ ิปัญหาเรียบร้อยแลว้ ณ บ้านพักเดก็ และครอบครวั จงั หวดั หนองคาย

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

ดำเนินกำรฝึกอำชีพประจำสัปดำห์ โดยฝึกสอนวิธีการตัด การออกแบบ การเย็บ
ถงุ ผ้าอเนกประสงค์ วิธกี ารประดษิ ฐ์ผีเสื้อจากผ้า และงานบริการซ่อมแซมเสื้อผ้า

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ ศวพสอา.หรนกอจิ งกคารยรม

วนั อาทิตย์ที่ 5 มิถนุ ายน 2565 คณะผู้บริหารกระทรวง พม .นาโดย นายธนสนุ ทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง
การพฒั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของหน่วยงาน พม. ณ สถานพัฒนา
และฟื้นฟูเดก็ จังหวดั หนองคาย และนายชวน หลีกภยั ประธานรัฐสภา พร้อมคณะ ได้มอบหนา้ กากอนามยั ให้กบั
กลุ่มเปราะบาง และนมผงสาหรับเด็ก โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานในการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ในการนี้นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงาน One Home พม. หนองคาย
ให้การตอ้ นรับอย่างพรอ้ มเพรียงกนั

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะทางานพิจารณาคัดเลือกคนพิการ
ท่ีประสบความสาเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพ่ือประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม
สานกั งานพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวดั หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ลงพื้นท่ีสอบข้อเท็จจริง
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว
ยากจน ในเขตพ้นื ทต่ี าบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จงั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วนั พธุ ท่ี 8 มิถนุ ายน 2565 นางนนั ทน์ ภสั มีบญุ ผอู้ านวยการศูนยพ์ ฒั นาศักยภาพและอาชพี คนพิการ
จงั หวัดหนองคาย พร้อมขา้ ราชการ เจา้ หนา้ ท่ี และผรู้ บั การฝึกอาชีพ รว่ มกนั ทากิจกรรม 5 ส. โดยทาความสะอาด
เกบ็ กวาดใบไม้ ตดั แตง่ กง่ิ ไม้ และปรบั ปรงุ ภูมิทศั น์ภายในศนู ยฯ์ เพื่อให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้
นางเพชรินทร์ ดลพรพิสุทธิ์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่ติดต่อประสานงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด เพ่ือปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านอาชีพของคนพิการ และติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการ ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565
ณ จังหวดั บึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวดั สกลนคร

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

นางนนั ท์นภสั มีบุญ ผู้อานวยการศนู ย์พัฒนาศกั ยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
มอบหมายใหข้ ้าราชการ และเจ้าหนา้ ที่ ลงพนื้ ที่จดั เก็บสมุดพกครอบครวั ในระหวา่ งวนั ที่ 6-8 มิถุนายน 2565
ณ ตาบลพระพุทธบาท ตาบลหนองปลาปาก และตาบลพานพรา้ ว อาเภอศรเี ชยี งใหม่ จังหวัดหนองคาย
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

ทำกายภาพบำบัด เพ่อื ฟืน้ ฟูสมรรถภาพรา่ งกาย ใหแ้ กผ่ ูร้ ับการฝึกอาชพี
เป็นประจำทุกวัน โดยกายภาพบำบัด และบริหารร่างกาย ดังนี้

- การใช้วอรค์ เกอร์แทนการใช้รถเขน็ - การป่นั จักรยาน
- การนอนคว่ายกหน้าข้ึน – การยกในทา่ นอนหงาย - การฝึกเดินราวคู่
เป็นการกระตุน้ กลา้ มเน้อื แขน-ขา ใหแ้ กผ่ ูร้ บั การฝึกอาชพี ภายในศนู ย์ฯ

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. นางนันท์นภัส มีบุญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมาย
นายสุพรรณ วงศ์อนุ ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีประจาศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดหนองคาย สายด่วน 1300 เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยพูดคุย ให้คาปรึกษา วันน้ีไม่มีผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โทรเข้ามาปรึกษา ณ บ้านพักเด็กและครอบครวั จงั หวดั หนองคาย

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
โดยนางสาวพิชานัน พงศ์พัฒนกาญจน์ ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายสุพรรณ วงศ์อนุ
ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้และขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการ
ของผปู้ ระกอบวชิ าชพี สงั คมสงเคราะหส์ ู่การปฏิบัติ เพอ่ื แลกเปลย่ี นเรยี นรู้ และพิจารณาทิศทางการขับเคลือ่ น
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวสั ดิการ เปน็ ประธาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

ดำเนินการฝึกอาชีพประจำสัปดาห์ โดยฝึกสอนขั้นตอนการเย็บกระเป๋ารักษ์โลก
วิธกี ารประดิษฐ์ผีเสอื้ จากผ้า และงานบริการซอ่ มแซมเสอ้ื ผา้

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ โดยงานบริการ NVคาร์แคร์ ดาเนินการฝึกสอนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ ประจาสัปดาห์
โดยฝึกสอนการล้างอัดฉีดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภายในศูนย์ฯ เพ่ือเพิ่มทักษะให้กับผู้รับการฝีกอาชีพ
ในการให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ให้สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการได้ ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
มาตรการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเครง่ ครดั

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการจงั หวดั หนองคาย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวติ จดั กิจกรรมนนั ทนาการ เสริมทักษะผู้รับ
การฝึกอาชีพ การแนะนาตัวเอง การร้องเพลง การเต้นประกอบจังหวะ และกิจกรรมนันทนาการ
แข่งขันเรือบก เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอาชีพได้ฝึกการเคล่ือนไหวร่างกาย เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย และทากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความรักใคร่สามัคคี เป็นการเตรียมความพร้อม
ร่างกาย จิตใจ ก่อนเข้ารบั การฝึกอาชีพ

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วนั อังคารที่ 14 มิถนุ ายน 2565 นางนนั ท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งท่ี 6/2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คุณสมบัติของผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามความเป็นจริงเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และได้รบั การชว่ ยเหลืออย่างทั่วถงึ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จงั หวัดหนองคาย

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 นางเพชรินทร์ ดลพรพิสุทธ์ิ พยาบาลเทคนิคชานาญงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ สาหรับสมาชิก กบข.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

กลุ่มพัฒนาทักษะอาชพี โดยงานเสรมิ สวยและตดั ผมชาย ให้บรกิ ารตัดผม
แกผ่ ู้รับการฝึกอาชีพประจาเดือน เพือ่ ใหส้ ะอาด เรียบร้อย สวยงาม และดูแลรักษาง่าย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพธุ ท่ี 15 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศนู ย์พฒั นาศักยภาพและอาชพี
คนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน และจัดทาแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Good practice) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีพื้นท่ีจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน
เซน็ เตอร์ จังหวดั ขอนแก่น

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่จัดเก็บ
สมุดพกครอบครัว ณ ตาบลพานพร้าว อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครวั เรือนจงั หวัดหนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วนั พฤหัสบดีที่ 16 มถิ ุนายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชพี คนพกิ ารจังหวัดหนองคาย มอบหมาย นางสาวพิชานัน พงศ์พัฒนกาญจน์ ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดหนองคาย สายด่วน 1300 เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบปญั หาทางสังคม โดยพูดคยุ ให้คาปรึกษา จานวน 3 สาย ดังน้ี
กรณีที่ 1

- ขอความช่วยเหลือนมผง และผ้าอ้อมสาเร็จรูปสาหรับเด็ก ท้ังน้ีได้ประสานส่งต่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัว
จงั หวดั หนองคายเรียบร้อยแล้ว

- ขอรบั เงินเคราะห์เดก็ และครอบครวั ยากจน ท้ังนี้ได้ประสานส่งต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวดั หนองคายเรียบร้อยแลว้

กรณีที่ 2
- ขอความช่วยเหลือนมผง และผ้าอ้อมสาเร็จรูปสาหรับเด็ก ท้ังน้ีได้ประสานส่งต่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวดั หนองคายเรียบร้อยแล้ว
- ขอความช่วยเหลือสร้างห้องน้าให้กับคนพิการ ทั้งน้ีได้ประสานส่งต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจ์ งั หวดั หนองคายเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ 3
สอบถามเรื่องอ่นื ๆ ท่ัวไป
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการให้คาปรึกษา แนะนา ประสานให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยุติปัญหา

เรียบร้อยแล้ว ณ บา้ นพักเดก็ และครอบครัวจงั หวัดหนองคาย

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อนาเสนอแผน
และวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

ดำเนินกำรฝึกอำชีพประจำสัปดำห์ ดาเนินการฝึกอาชีพประจาสัปดาห์ โดยฝึกสอนข้ันตอน

การเยบ็ กระเปา๋ รกั ษ์โลก วิธีการประดษิ ฐ์ผีเส้ือจากผ้า และงานบรกิ ารซ่อมแซมเสือ้ ผ้า

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกจิ กรรม

ศพอ.หนองคาย

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จังหวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ขา่ วสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันศุกรท์ ี่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มพัฒนาทักษะชวี ิต จัดกิจกรรม Home Room โดยให้ผู้รับการฝึกอาชีพ
ได้แสดงความคิดเห็น และเขยี นความตอ้ งการของตัวเอง ลงในกลอ่ งแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำแผนให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และจัดกิจกรรมสันทนาการ
ให้ผ้รู ับบริการไดร้ ับความสนุกสนาน ผอ่ นคลายความตงึ เครียด พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือน
ให้กบั ผรู้ ับการฝึกอาชีพ เป็นการสร้างความสุข และสรา้ งขวัญกำลงั ใจให้กบั ผูร้ ับการฝกึ อาชีพ

455 หมู่ 14 ตำบลคำ่ ยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวัดหนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]

ข่าวสารกิจกรรม

ศพอ.หนองคาย

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2565 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูล
ออนไลน์แบบตรวจและติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมนั่ คงของมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

455 หมู่ 14 ตำบลค่ำยบกหวำน อำเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคำย 43100 โทร. 042-495022 โทรสำร. 042-495023

https://nongkhai.dep.go.th Email : [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ทางการเงินดิจิทัล
Next Book
ประตูระบายน้ำ อุทกวิภาชประสิทธิ