The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-12-12 06:57:40

Binding week 50

Binding5019

11/12/19 62e jaargang#50

Nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Andijk, Zwaagdijk-Oost en Hauwert ALLE WIJNEN

Sinterklaas op de Werenfridus

6 FLESSEN HALEN IS

5 BETALEN

Combinatie niet mogelijk

Voor meer aanbiedingen, kijk op
onze website: www.slijterijvidra.nl

Deze actie is geldig tot en met 31 december 2019

Dorpsstraat 146, Openingstijden: VIDRA
Wervershoof Ma. t/m vr. 9:00 - 18:00 uur
tel. 0228-581232 Vrijdag 18:00 - 20:00 uur DRANKENHANDEL
www.slijterijvidra.nl Zaterdag 9:00 - 17:00 uur SLIJTERIJ

Sinterklaas werd door de kinderen begroet met een prachtig lied

Ook dit jaar werd door kinde- Op woensdag 4 december (echt Sinterklaas commissie zelf gere- verstand van tuin en dier
ren, juffen en meesters van de Sinterklaas weer; lekker koud, wa- geld, lied. De kindervriend bij uit-
Werenfridus weer vol verwach- terig zonnetje erbij… u kent dat stek was overduidelijk geraakt en Zwaagdijk-Oost
ting uit gezien naar het bezoek wel) werden Sinterklaas en twee pinkte een piepklein traantje weg.
van Sinterklaas en zijn Pieten. van zijn Pieten met paard en wagen Hoe mooi is dat? Specialist in werkkleding en
In alle groepen werd dagelijks naar onze mooie school gebracht. Daarna gingen alle kinderen, schoeisel. Tevens bedrukken.
naar het Sinterklaasjournaal geke- Oh zo snel was nergens te beken- meesters, juffen en hulpouders
ken. Zo was groot en klein goed nen deze ochtend maar een vak- naar de eigen klaslokalen en was Tel. 0228 567 115
op de hoogte van het wel en wee kundige koetsier zorgde er samen het tijd voor hoog bezoek. Natuur-
van Sint, Malle Pietje, de hoofd- met twee schattige paardjes voor lijk waren er diverse spectaculaire, Mr. A.W.M. Overtoom Mr. R.M. Mantel-Kooistra
piet en noem maar op. We leefden dat Sint veilig aankwam en dat al- lieve en grappige optredens en pre-
mee en zaten enorm in over de les keurig op tijd verliep. En ge- sentaties. En waren er mooie ca- Elke zaterdag in Andijk tussen
stoomtrein (die we wel een beetje looft u mij, dat is bij het openbaar deautjes en in sommige groepen 8:30-14:30 uur na afspraak.
op de Zweinstein express van Har- vervoer in Nederland helemaal zelfs surprises met welluidende rij-
ry Potter vonden lijken), over hoe niet zo vanzelfsprekend als het zou men waar je hebberig van werd. www.mantelovertoom.nl
het nou precies zat met Oh zo snel moeten zijn. Enfin, u leest de krant Lees verder op painga 6...
en over al dat stro dat in de grote en kijkt naar het journaal. Need I Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
hal van de school lag en waar elke say more? Tel. 0228 59 22 24
dag wel iets mee aan de hand leek Nadat Sint door alle kinderen was
te zijn. Zoals zo vaak bleek alle on- begroet werd hij op het bordes ver- [email protected]
rust uiteindelijk voor niets. wend met een prachtig, door de Dokter De Vriesstraat 33,

Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
[email protected]

VERSCHIJNING Binding VBUriewjsl twoanoasnneinndgwvineernAkeonmpdeeinnjk? ? HYPERLOKAAL DAT WERKT!
rond Kerst en Oud en Nieuw OKdpeaVVeanv.nahIennu1.3igilse:€0mezu0al-3wo1tee94obrt:d39toa0w.gu0vuomuw1o0r4noe0?oier,nk-.t.g
zondag 15 december
Vanwege Kerst en Oud en Nieuw zal er in week Volg o n s o o k o p :
52 en week 1 GEEN Binding verschijnen.De laatste AANVANG 17:00 UUR/GRATIS
Binding verschijnt op 18 december, de 1e Binding Visserspad 1Bel ons !
van het nieuwe jaar zal verschijnen op woensdag JOOST BOTMAN
1619 GB Andijk BAS BERKHOUT
8 januari 2020.
0228-592253DorpsstVroalg aonst 37ook op:

Bieden vanaf € 419.000,- k.k

Voor meer info of aanmelding: Irene Kraakman, tel. 0228- www0.2ku2in8m-5ak9e2la2a5rd3ij.nl
564053 of mail [email protected]

Dé goedkoopste van Nederland! Uw fietsenwinkel op internet. GWeioeBprieennzgodeerdkwinoesnrdfzaevogsohtr/oemwernzoaoptmreoreidnfarigt..

• Dames- of herenmodel

Showroom Fietsenconcurrent.nl: Terpstraat 39 Alle dagen bezorging, inclusief zondag. Internet afhaalpunt: Harlingerstraat 7B
1771 AC Wieringerwerf Tel. 0227-603216 [email protected] www.fietsenconcurrent.nl Heerhugowaard-De Noord Tel. 072-2049900

BINDING No 50 - woensdag 11 december 2019 - pagina 2

KERK Vrijdag 13 december 18.30: de jaarlijkse Interkerkelijke Kerst- BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
NWS Woord- en communieviering in zangdienst, georganiseerd door de
verzorgingshuis Sint Jozef door plaatselijke Raad van Kerken. De- Centraal alarmnummer 1-1-2
ST. WERENFRIDUS Huub Jaeqx en Rina Schouten- ze Kerstzangdienst is in de St. We-
WERVERSHOOF Jong. renfriduskerk, Dorpsstraat 71 te brandweer / ambulance 072-5644444
Zondag 15 december 10.00: 3de Wervershoof.
Contactadres: zondag van de Advent. Boetevie- Het kerkkoor van Zwaagdijk zal politie 0900-8844
Dorpsstraat 71 ring. Woord- en communieviering o.l.v. Jan Commandeur de Kerst-
1693 AC Wervershoof door Huub Jaeqx en Rina Schou- zang verzorgen en de samenzang S.O.S. telefonische hulpdienst 072-5613614
0228-581268 ten-Jong m.m.v. het Herenkoor. ondersteunen. De pianiste is Mari-
Bereikbaar: Gebeds- en misintenties: Afra ëtte de Graaf-Duin. De samenzang centrale huisartsenpost 0229-297800
Maandag van 9.00 tot 11.00 Koopman-Schipper; Jan Botman; is met orgelbegeleiding door Ar-
[email protected] Duif Berkhout; Els Willems-Kar- nold de Greeuw. Uitvaartvereniging St. Barbara 06-50963029
Site van de Parochie: sten; Arie de Wit; Gré Hoogland- We luisteren naar het Kerstevan-
www.wervershoof.rkregiowh.nl Smit; Thames en Dirk Wijnker en gelie. De kerstoverweging wordt dierenambulance 0229-245353
IBAN-nummer: overleden familie; Marie Aker- verzorgd door pastor Gert Schol-
NL73RABO0368904970 van ’t Hof; Piet Koomen en Marth ten van de Protestantse Gemeente Voor verdere informatie betreffende niet-spoedeisende hulpdiensten
t.n.v. Parochie Werenfridus Koomen-Mol; Marian Doodeman, van Andijk. Na afloop wordt er een kunt u de gemeentegids of het telefoonboek raadplegen.
Laurentius Heddes, Steffie Hed- deurcollecte gehouden voor een
Tevens bereikbaar voor huisbe- des-Botic en overleden kinderen. goed doel. PAROCHIE SINT reiding toe, en nodigen u allen uit
zoek, ziekenbezoek, ziekenzal- Zondag 15 december 16.30: In- Als christenen van verschillende JOZEF ZWAAGDIJK- om hem te verwelkomen.
ving etc: terkerkelijke Kerstzangdienst ge- kerken bent u van harte welkom in OOST MIS- en GEBEDSINTENTIES:
Juan Andrés organiseerd door de Raad van Ker- deze kerstzangdienst! Overleden mevrouw R. Kolken-
06-46847043 ken. Raad van Kerken: Andijk, Onder- Mevrouw T. Immen-Bruinsma, Sijm. Dat zij vrede en geborgen-
[email protected] Dinsdag 17 december 10.00: dijk, Wervershoof en Zwaagdijk Bereikbaar via tel.: 0229 57 3020 heid vindt bij God. Maria Hoender-
Kerstbijeenkomst in “De Inzet” ge- Dinsdag 17 december is er een bgg.: 06 3020 6773. vanger en Ger van Meerbeek; Ma-
Pastor G. Koning organiseerd door de “Zonnebloem” Kerstbijeenkomst in “De Inzet”, Opgave vieringen en intenties: ria Sjerps en Pieter Neefjes; Jaap
0229-507997 door diaken Juan Andrés. georganiseerd door de “Zonne- Ans Bakker, Zwaagdijk 131 Kuiper; Vera Langedijk en overle-
[email protected] Dinsdag 17 december 15.30: bloem”. De viering begint om 1681 NC Zwaagdijk-Oost den familie Langedijk-Schouten.
Kerstviering in “De Wilgenhof” 10.00 en diaken Juan Andrés gaat Tel.: 0228 - 584272 Voor de zieken thuis en in het ver-
Pastoor J. van Dril door Ben Droog m.m.v. het Ge- voor. De deuren gaan om 9.00 open Bij geen gehoor: 06 - 40477220 pleeghuis. Dat zij troost en bemoe-
06-24763059 mengd koor van Andijk. Thema: en iedereen is welkom, jong en E-mail: diging ontvangen.
[email protected] “Een kind is ons geboren”. oud. Na afloop is er koffie en thee [email protected] Koster: N. Langedijk; Lectrice: A.
Overleden: met iets lekkers. Opgave ledenadministratie: Bakker; Collectant: Joop Groot.
Opgave vieringen en misintenties: • Bets Korver-Vriend Bent u slecht ter been dan kunt Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen De collecte is bestemd voor de on-
Via het contactformulier op de • Nic Loos u worden opgehaald. Telefoon- Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK kosten van onze eigen Sint Jozef-
website of een envelop met naam • Simon Tensen nummer 06-40793240, Margreet Zwaagdijk kerk. Van harte bij u aanbevolen.
en datum (en bijdrage) met vermel- • Gerarda Frederiks-Fatels Vroegop. Telefoonnummer 0228- Tel. 0228-584140 Kerkelijke agenda.
ding misintentie in de brievenbus Mededelingen: 582317, Nel Brandsen. H. Communie: Wordt op verzoek bij Zondag 22 december: geen viering.
(voordeur pastorie). Zondag 15 december om 16.30 is de zieke thuisgebracht.
Protestantse Gemeente Opgave bij Ans Bakker. ABC Medemblik
PAROCHIE H. GERARDUS • Lida Kragt-Stavenuiter Andijk-Wervershoof Site van de parochie:
MAJELLATE ONDERDIJK • Elly Broedersz-Otsen. www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl ABC staat voor Aanbidding, de
Contactadres: Tiny Oud, Dirk • Tiny Dudink-Snip. “De Kapel” Middenweg 48 te IBAN- nummer: NL97RA- Bijbel en Jezus Christus. Het
Bijvoetweg 10, tel. 06 100 917 33. Mededeling: Andijk. info: BO0160691613 maakt niet uit wat je achtergrond
Bereikbaarheid van Pastor An- Zondag 15 december is er een con- www.pg-andijkwervershoof.nl. t.n.v. St. Jozefparochie. of verleden is, iedereen is even
dré Dekker. Tel. 06 284 494 10, cert van For Winds in onze kerk en Iedere woensdagmorgen inloop WEEKENDVIERING: waardevol voor God. Daarom ben
email: [email protected] komt de viering te vervallen. van 10.00-12.00 uur. 3de Zondag van de Advent je van harte welkom in onze sa-
Parochie website: www.rkregiowh.nl Zondag 15 december, Dhr. Kees Zondag 15 december om 10.00 menkomsten. Wilt u weten wie er
IBAN nummer: van Lenten uit Oudendijk, aan- uur: Eucharistieviering met Pas- spreekt, kijk dan op onze website.
NL09 RABO.0368.9051.52 vang 10.00 uur, organist: Wim toor J. van Dril en Diaken J. A. Voor de kleine kinderen is er een
Parochie H.G. Majella Broer Correa del Rio, met zang van het creche en voor de jeugd van 5 t/m
Gemengde koor. 12 jaar een kidsclub. Na de samen-
Kerkwerken dinsdagochtend 17 kerk. Zoals u weet is Juan Andres del komst is er volop gelegenheid om
december om 9.00 uur worden Zondag 22 december: is er geen Rio, 16 december tot Diaken ge- te praten, te bidden, gezellig samen
verwacht: viering. wijd in Heiloo. Hij is zich verder zijn, enz. Er is gratis koffie, thee,
• Door Steltenpool. *Zondag 15 december is er om aan het voorbereiden op het Pries- broodjes en iets lekkers.
• Els Koomen-Laan. 16.30 uur in de kerk van Wervers- terschap. Zondag komt Diaken Ju- KOM ZOALS JE BENT!
hoof de Interkerkelijke Kerstzang- an Andres, in onze Sint Jozefkerk. Elke zondag 11.00 uur.
dienst m.m.v. het kerkkoor van Dan kunnen we nader met hem Almereweg 36
Zwaagdijk o.l.v. Jan Commandeur. kennismaken. Van harte welkom. 1671 ND MEDEMBLIK
Pastor G. Scholten van de Protes- We wensen hem een goede voorbe- INFO Tel. 084 867 1819
tantse Gemeente uit Andijk zal de [email protected]
overweging verzorgen. Na afloop www.abcsamenkomsten.nl
is er een deurcollecte. Iedereen van
PAROCHIEANDIJK sen hier en elders in de wereld; Om harte welkom! EVANGELIEGEMEENTE COLOFON
MARIAMIDDELARES aandacht en ondersteuning voor de DE PIONIER
VANALLE GENADEN Adventsactie Solidaridad. STRIJD Kerkdienst beneden in de Schoof Oplage 6.500 ex.
Zondag 15 december 10.00 uur: JIJ MEE Zondag 15 december, eredienst
Contactadres: Baukje Kuin-Hogen- 3e zondag van de Advent. Woord- TEGEN met als voorganger Rob Boersma, Verspreiding: iedere woensdag in de
dorp. Dijkweg 412, tel. 591408 Op- Communie met Gemengd koor; KINDER- aanvang 10.30 u., lunch als afslui- plaatsen Wervershoof, Onderdijk,
gave intenties: Greet Tensen-Beem- voorgangers van groep Andijk. UITBUITING? ting. Zwaagdijk-Oost, Andijk en Hauwert.
sterboer Kleingouw 195, tel. 592046 Thema: “Verlangen naar betere tij- Wat is er een onrecht in de wereld! REDACTIE:
den”. De collecte is voor de onkos- Help mee via Terwijl we al knapper en slimmer I. Alders
Gebedsintenties: ten, die gemaakt worden voor het tdh.nl zeggen te worden, neemt het on- P/A Nes 218
Zondag 15 december 10.00 uur: kerstfeest. Dank daarvoor. recht niet af. Wellicht zorgt het in- 1693 CN, Wervershoof
Nicolaas Bakker en voor overleden Dinsdag 17 december 10.00 uur: ternet er wel voor dat we nu veel Tel. 06-16347937
familie Bakker-Oud; Voor de ge- Ontmoetingsochtend in de dag- beter op de hoogte raken van on- Email: [email protected]
zinnen, die ernstig gebrek lijden; rechtvaardige toestanden. Ooit Website: www.binding.nl
Om vrede en veiligheid voor men- waren we super optimistisch dat Sluitingsdag voor zowel
we er in de 21e eeuw in zouden advertenties als kopij:
Interkerkelijke slagen om een veel rechtvaardi- Zondag voor 18.00 uur
kerstzangdienst 2019 ger samenleving te vormen. Ge- Skriemers a contant inleveren bij
lijke kansen voor iedereen, alles Nes 218, Wervershoof
De jaarlijkse Interkerkelijke Arnold de Greeuw. We luisteren wat ons hartje maar begeerde. Een 4 regels 5 euro
Kerzangdienst, georganiseerd naar het kerstevangelie. De kersto- soort paradijs op aarde leek bin- Elke regel meer 0,50 ct. extra
door de plaatselijke Raad van verweging wordt verzorgd door nen handbereik. Wie hoor je daar Een regel is 24 tekens incl. spaties
Kerken, is dit jaar 2019 op zon- pastor Gert Scholten van de Pro- nog over? Het ene schandaal bui- ADMINISTRATIE / BEZORGING
dag 15 december, ’s middags om testanste Gemeente van Andijk. Na telt over het andere, tot bij de on- I.Kraakman-Stavenuiter
16.30 uur. Deze Kerstzangdienst afloop wordt er een deurcollecte kreukbaar geachte overheid aan Nes 218
is in de St. Werenfriduskerk, gehouden voor een goed doel. toe. Kunnen we het niet anders? 1693 CN, Wervershoof
Dorpstraat 73 te Wervershoof. Als christenen van verschillende In een enorm oud boek, de Bij- Tel. 0228-564053
Het kerkkoor van Zwaagdijk zal kerken bent u van harte welkom in bel, kun je lezen: ‘Niets is zo on- LAYOUT/OPMAAK/TRAFFIC:
o.l.v. Jan Commandeur de kerst- deze kerstzangdienst! betrouwbaar als het hart, onverbe-
zang verzorgen en de samenzang Raad van Kerken: terlijk is het, wie zal het kennen?’ Dorpsstraat 100
ondersteunen. De pianiste is Ma- Andijk, Onderdijk, Wervershoof Iedere generatie moet daar ach- 1693 AJ
riette de Graaf – Duin. De samen- en Zwaagdijk ter komen. Hoe wij ook ons best Wervershoof
zang is met orgelbegeleiding door doen, niemand kan zijn eigen hart tel. 0228-745000
verbeteren. God kan dat wel en DRUK:
doet het voor wie in zijn Zoon Je- Flevodruk Harlingen
zus gelooft. ‘Als uw hart gelooft, Harlingen
zult u rechtvaardig worden ver- Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
klaard.’ Want alleen Jezus Chris- aanvaarden voor schade van welke aard dan
tus kan ons rechtvaardig maken. ook door het niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven
www.eg-depionier.nl advertenties of fouten ontstaan door onduide-
lijk handschrift van de opdrachtgever, behoe-
ven door ons niet te worden gecompenseerd.
Correcties en/of vervalorders worden onder
voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

BINDING No 50 - woensdag 11 december 2019 - pagina 3

Lieve mensen, Voordelig onderhoud
en APK van uw auto
Graag willen wij iedereen
bedanken voor de steun en goede Winterconcert Over de Muur Kerstconcert St. Caecilia en
zorgen na het overlijden van onze Hale Bopp4
Koor Four Winds
lieve mam, oma, buurvrouw en vriendin.
Zondagmiddag 15 december
Na 45 jaar wonen hebben wij de sleutel Aanvang 14.30 uur
overgedragen aan nieuwe bewoners.
In de G. Majellakerk in Onderdijk
Met veel liefde en respect hebben www.fourwinds.nl
we afscheid genomen van

Willy Kranenburg-Stuurman

Lieve groet, Inge en familie

Kaasboerderij Molenzicht ******************** SEARLE
Haarverzorging ‘Irene’, advocatuur
(Molenweg 14, Wervershoof) Nes 122, Onderdijk. Tel.
0228-584488. Op afspraak GRATIS
De feestdagen komen er weer aan, wat SePlkRe dEinEdaKgaUvoUndR
dacht u van een leuke boerenlandmand! L*ie* f*d*e* *vo* o* r* *je* z*e*lf*,* *** **
nog tot van 17.00-18.30 uur.
Voor bijv. uw mantelzorger, hulp, (schoon) eind 2019 20% korting op een Raadhuisplein 15B
moeder of personeel. behandeling Reiki of Acces 1693 EA Wervershoof
Bars! In januari starten weer
Wat er zoal in onze winkel is: nieuwe Reiki cursussen. Een 0228-850245
• Div. soorten kaas (koe,geit, schaap) mooi kerstkado! Bel vrijbli- www.searle-advocatuur.nl
• Kalf en varkensvlees uit eigen stal jvend met Ingrid, tel. 0228-
• Meelproducten ( de tulbandmix ) 583480.
• Div. ,wijn, mosterd, nootjes, snoepjes,
ZONDAG 15 DECEMBER
sapjes, jam, vr.saus, honing, biertjes
• Div. schapenwol crème MTB VOOROEVERTOCHT
• En nog veel meer!
Inschrijven vanaf 08:30 uur bij de kantine Muziekvereniging St. Caecilia Wer- kerk. Wij hopen u daar te zien!
Openingstijden: van VVW, start tussen 09:00 en 09:30 uur vershoof onder leiding dirigent • Datum: zaterdag 21 december
Wo, do, vr. 10.00 - 17.00 uur Theo Bleeker en het a capella man-
Za. 10.00 - 16.00 uur Kosten: nenkwartet Hale Bopp4 geven sa- 2019
Andere dagen op afspraak: 0228-583111 • 7 euro voor niet NTFU- /niet KNWU-leden men een kerstconcert in Onderdijk. • Locatie: Gerardus Majellakerk in
Zij beloven een gevarieerd en sfeer-
Graag tot ziens • 6 euro voor NTFU- /KNWU-leden* vol kerstprogramma. Kom in de kerst- Onderdijk
• 2 euro voor kinderen van 8-12 jaar* stemming en geniet van de prachtige • Entree € 5,- incl. koffie of thee
akoestiek van de Gerardus Majella- • Inloop vanaf 19.30 uur
Valhelm verplicht • Aanvang concert: 20.00 uur
Houdt onze websites* in de gaten

voor de laatste updates

*Kijk voor meer informatie op: HYPERLOKAAL:
www.mtbwervershoof.nl of op de DAT WERKT!
Facebookpagina ‘MTB Wervershoof’

Voor avl haentuswchaaudteoherstel Senioren (KBO) Nieuws Wervershoof,

Handelsweg 7 Onderdijk en Zwaagdijk
1619 BJ Andijk
06 - 21832262
[email protected] Meerdaagse busreis 2020 ment en Frans wil graag reacties en op- of Wervershoof: Ik wil ieder lid van de
De reiscommissie is afgelopen week bij aanmerkingen. E-mail van Frans is meer- KBO uitnodigen om ook eens te komen
elkaar geweest en heeft een mooie vijf- [email protected]. Klaverjassen of te Rummicuppen. Het is
daagse reis uitgezocht naar het Sauerland, er gezellig en je ontmoet weer eens andere
Duitsland. We vertrekken 28 mei en zijn 1 Kerstvieringen 2019 mensen. Ook al ben je nog geen lid, maar
Uw eigen juni weer terug. De reissom bedraagt on- Wervershoof: Op donderdag 19 decem- wel boven de 50 jaar, dan ben je van harte
brood bakken? geveer €410,-. Nadere informatie volgt ber, aanvang 14.30 uur in de zaal van St. welkom om eens bij ons te komen kijken
nog. Opgeven kan alvast, liefst per e-mail, Jozef, m.m.v. duo Theo en Margret. Zij en eventueel lid te worden, want het zijn
bij Diana: [email protected] of zullen naast hun eigen repertoire ook gezellige middagen in het restaurant van
In onze molenwinkel van de Wervershoofse bij Marja: [email protected]. kerstliedjes spelen waarbij we samen mee Huize Jozef, waar je kunt Biljarten, Kla-
kunnen zingen. We besluiten deze mid- verjassen en Rummicuppen en/of Keezen.
molen verkopen wij volkorenmeel, bloem en Museum Plus Bus 2020 dag met een feestelijke broodmaaltijd. De Het was de afgelopen week weer ‘n gezel-
Pannenkoekmeel. En wilt u uw eigen oliebollen bakken lige middag Klaverjassen vooral door de
kunt u ook bij ons terecht voor de ingrediënten Ruim 40 personen hebben zich al opgege- deelnamekosten zijn € 10,00. We verzoe- mooie prijzen die zorgvuldig door de pie-
ven voor het bezoek op woensdag 5 febru- ken u vriendelijk om uiterlijk 12 december ten waren ingepakt.
ari 2020, aan het Fries Museum in Leeu- uw bijdrage in een envelop met uw naam Uitslag van het Prijsklaverjassen op 5
De molenwinkel is iedere zaterdag geopend warden. Er kunnen nog maar een paar le- in te leveren bij Diana Verdonschot, Bon- december:
van 10 tot 12 uur, ook 28 december den mee. Opgeven kan bij Marja Ridder- straat 4, tel. 582417, of tijdens de Soos. 1. Mevr. R. Wildoër 5583 pnt.
2. Dhr. T. Bank 5431 pnt.
******************** ******************** Ruiter, tel. 0228-855147 of stuur een mail Onderdijk: Op vrijdag 20 december in 3. Mevr. M. van Dongen 5203 pnt.
Annie’s breiatelier Door te adverteren in de Bin- naar [email protected] het dorpshuis “de Onderdijk”, inloop Poedelprijs Mevr. A.M. Alkemade-Bot-
Haken en breien, elke don- ding bereikt u gemiddeld De bus staat rond 9.00 uur klaar bij de 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, m.m.v. duo man 3570 pnt.
derdag van 9.30 tot 12 uur in 20.000 unieke lezers per kerk van Wervershoof en vertrekt 9.30 “Coming home”, Dieuwke van Ophem, Rummicuppen
Annie’s café. Entree € 3,50. week. De kracht van hyper- met begeleiding van Martin Middelkoop. 1. Mevr. T. Steltenpool-Voorn
Koffie en thee gratis. Tevens lokaal. uur. Thuiskomst rond 16.45 uur. Aan de Voor deze middag hoeft u zich niet op te 2. Mevr. R.Kuin-Ooijevaar
diverse keuze in wol te koop. bus, de koffie bij aankomst en een rond- geven. 3. Mevr. M. Ridder-Ruiter
Tel. 0612185700, Kaagweg 30 leiding van een gids in het Fries Museum Zwaagdijk: Op donderdag 19 december, Deze donderdag hebben we weer de Bin-
go met vele mooie prijsjes. Eida en Mar-
zijn geen kosten verbonden. De gezamen- in MFA ‘Over de Leek’ aanvang 17.00 uur ja zijn er weer op uit geweest om mooie
lijke Friese lunch kost € 8,50 p.p. Hier- met broodmaaltijd en optreden van mu- prijsjes te kopen zodat iedereen weer met
voor krijgt u een kopje soep van de dag, ziekgroep “Goud Bruin”. Sluiting rond minstens 1 prijs naar huis gaat.
een Pompebled broodje met Friese kaas en 22.00 uur. De deelnamekosten zijn € 12,50
hierbij de keuze uit een glas karnemelk of voor leden, niet-leden € 15,00. Opgave
melk. Dieetwensen graag doorgeven aan uiterlijk voor 16 december, via mail: lia.
Marja. [email protected] of ac.peerdeman@
gmail.com.
SWOZ.nl
Openingstijden: Mandy Blasweiler-Zwaan Deze afkorting staat voor Senioren Wer- Uitslagen
• Dinsdag 9.00-13.30 uur Raadhuisplein 1a vershoof Onderdijk Zwaagdijk. Frans is De uitslagen van klaverjassen etc. Van On-
• Donderdag en vrijdag 1693 EA Wervershoof druk bezig om er iets moois van te maken. derdijk en Zwaagdijk worden gepubliceerd

9.00-17.30 uur

• 1x in de 6 weken op zaterdag Telefoon 0228-581243 Neem eens een kijkje. Het is een experi- in De Week in, Week uit en De Schakel.

Deze sportpagina’s vBanINSDSIWNGzijNnom5o0ge-lwijkogeenmsdaaagkt11dadnekczeimj dbeesrp2o0n1s9or-inpgavgainnad4e volgende bedrijven:

Aker Bouwbedrijf Soci.Bike, de ultieme elektrische bakfiets
Timmerbedrijf v.o.f www.socibike.nl
www.akertimmerbedrijf.nl Theo Vertelman bv

www.bouwbedrijf-theovertelman.nl

VOETBALVERENIGING VVW

Slordig VVW laat dure punten liggen Programma VVW Voetbal

een tandje bij en schakelde op om Woensdag 11 december Frans Bakker
toch nog een puntje te redden. Zo- VVW MO15-1 Spirit’30 MO15-1 19:00
ver kwam het jammerlijk niet. Max
Groot werd door een splijtende Zaterdag 14 december Jan Kolenberg / Ger Bosman
pass op weg naar het doel gestuurd Always Forward JO11-6 VVW JO11-1 8:45 7:45
en kwam alleen voor de keeper en VVW JO10-1 DWOW JO10-1 11:00
de goal leek in de maak. Echter VVW JO10-2 Medemblik JO10-4 10:00
dacht het arbitrale trio hier anders Zouaven De JO10-4 VVW JO10-3 11:30 10:45
over. Op aangeven van de grens- Kwiek 78 JO9-1 VVW JO9-1 10:30 9:30
rechter floot de leidsman voor bui- VVW JO8-1 Hauwert 65 JO8-1 10:00
tenspel wat het duidelijk niet was. Grasshoppers JO8-2 VVW JO8-2 9:30 8:30
Op nog een afstandschot van Joris
Schouten na kon VVW geen vuist Zondag 15 december Dirk de Vries / Ruud Willems
maken tegen een goed verdedi- VVW 1 KSV 1 14:00 J. van der Wilt
gend DWOW. In de ultieme slotfa- VVW 2 Meervogels 31 2 11:00 D. Poot
se wist DWOW zelfs nog de mar-
dKeobenuuvtabnijdVeVr ZWw1an[fmotaoaDktikoHpa1a8kjmaraign]e leeftijd zijn ge te verdubbelen na een vet bui- Pupillen van de week: Jochem Lucassen en Jasper Burgman
tenspel doelpunt. Waar eerder wel De wedstrijdbal voor de wedstrijd V.V.W. JO10-1 - DWOW JO10-1 is gesponsord
bij VVW tegen buitenspel werd door HUISCONSTRUCTEUR
gefloten gebeurde dit bij DWOW
Wervershoof: Na de winst partijen Dit zijn de pijnlijke ongeschreven niet terwijl deze speler toch meters V.V.W. Vr. 1 – Limmen Vr. 3
van de afgelopen weken liep VVW voetbalwetten. Zelf de kansen niet offside stond. Het was voor de man
zondag tegen een nederlaag aan. benutten dan valt hij aan de ande- in kwestie een koud kunstje om te Op zondag 8 december speelden geven van Gaby.
DWOW bleek een maatje te groot re kant. scoren (0-2). Onze rechtschapen de dames van VVW thuis de laat- Limmen had weinig kansen en de
voor VVW. Met een eenvoudige Rob Neuvel viel even later uit met grensrechter Jacco Kooter vlagde ste competitiewedstrijd voor de dames hebben de wedstrijd netjes
overwinning boekten de gasten uit een blessure en daarmee was ei- wel maar de arbiter kwam niet te- winterstop tegen Limmen VR3. uitgespeeld. Met een 2-0 winst ver-
Wieringerwerf een belangrijke ze- genlijk het verhaal over deze wed- rug op zijn beslissing. Eindstand Een team dat alleen nog maar lieten zij het veld, een belangrij-
ge en blijft het meedoen voor de ti- strijd wel verteld. Rob werd ver- 0-2. Foto’s van de wedstrijd ge- punten heeft verspeeld tegen de ke winst voor de winterstop om de
tel. VVW zakt door deze nederlaag vangen door de achttienjarige maakt door V.V.W. thuisfotograaf koploper, dit zorgde voor wat ge- aansluiting te houden met de kop-
naar plaats tien. scholier Koen van der Zwan die Dik Haakman kijk op de website zonde spanning naar de aanloop loper.
In het begin zag het er zo zonnig hiermee zijn debuut maakte en het van V.V.W. in het menu Fotogale- van de wedstrijd.  
uit voor VVW. In het eerste kwar- goed deed. Maar met het wegval- rij. De blinde poule werd zondag   Op woensdag 18 december spelen
tier kreeg Rob Neuvel na goede len van Rob was ook meteen de an- gewonnen door Rob Kolenberg die Waar de meiden de afgelopen wed- de dames thuis om 20.00 uur tegen
loopakties twee dotten van kan- gel uit het spel van VVW verdwe- na inleg van € 2,00 een bedrag van strijden goed startten met overtik- LSVV VR1, tijdens deze wedstrijd
sen maar oog in oog met de kee- nen. VVW zette wel druk maar tot €35,00 mocht ontvangen. A.s. zon- ken en druk zetten deden ze dat de- strijden de meiden verder voor de
per mistte “Baco” op pijnlijke wij- uitgespeelde mogelijkheden kwam dag weer nieuwe ronden nieuwe ze wedstrijd ook. Helaas resulteer- beker.
ze. Een logisch gevolg hiervan was het niet. kansen. de het overtikken niet in grote kan- Op zondag 19 januari start de com-
dat DWOW in de zeventiende mi- In de tweede helft liet DWOW zien VVW: Frank Mol, Ton Kolenberg sen, maar het was vooral VVW die petitie weer, waar gelijk de return
nuut wel het doel trof. De aan- dat er in de derde klasse A rekening (Job Prins), Stefan Otsen, Jesse aan de bal was. tegen Limmen zal worden ge-
val van DWOW leek in de soep te met hen moet worden gehouden. de Hoog, Jorren Grooteman, Ray- Halverwege de eerste helft werd speeld.
draaien echter door knullig uitver- VVW kwam een paar keer goed mond Koning, Thijs Nugter, Joris er een corner van VVW net van
dedigen van VVW belandde de weg na een paar goede aanvallen Schouten, Rob Neuvel (Koen van de lijn gehaald. Vlak daarna volg-
bal voor de voeten van de spits van en Frank Mol maakte een aantal der Zwan) Rens Grooteman, Max den er twee goede reddingen van
DWOW die doelman Frank Mol goede reddingen. Tegen het einde Groot. keepster Manon Aker. Het werd
met een punter passeerde (0-1). van de wedstrijd zette VVW er nog spannend voor de rust.
Uiteindelijk was het VVW die in
VVW-Kersttoernooi in de Dars de 44e minuut de 1-0 maakte van-
uit een hoekschop. Deze werd ge-
Op zaterdag 21 december is het gen elkaar. Er wordt gestreden om ren na afloop een lekker bordje pa- nomen door Gaby van der Werf en
weer zover! Deze dag houdt een felbegeerde beker. tat klaar staat. De teamindelingen afgemaakt door Merel Daleman.
VVW zijn jaarlijkse Kersttoer- En we spelen geen gewoon voet- en programma vindt je op de web- Een belangrijk doelpunt net voor
nooi voor de jeugd met heerlijk bal, maar voetballen in opgebouw- site van VVW voetbal en Faceboo- rust.
voetbal zo vlak voor de kerstda- de“ bakken” zodat er veel gebruikt kpagina.  
gen van internationale klasse! kan worden gemaakt van de boar- Supporters zijn uiteraard van harte De tweede helft lieten de meiden
Vsaamnaefng‘sesmteolrdgeetnesam10s.o0v0aunuddueer jsrepwuegleden- tsmDdieinetgiss.psdHeakeenttaroekvonektlihcveoileunksdjitaamapsrmlageeartotesonitn.fdaSnepaotirsmt-- owVddeoeeolkrrtoonvmerrsa.ngtoeoneicnoemtetmmeeiccscsohihnetnnaciviteeiaokkp nmoel-t nog steeds goed voetbal zien, ze
leden van VVW van 6-15 jaar te- hal de Dars waar voor alle kinde- miek@quicknet,nl. zaten lekker in de wedstrijd. Dit
resulteerde in de 52e minuut in de
2-0, wederom door Merel op aan-

ZAALVOETBAL NIEUWEBOER ARCHITECTEN

Té fysieke wedstrijd leidt tot onnodig puntenverlies Teamfoto op site

Nieuweboer wordt niet beschermd Voor het opleuken en vullen van plaatsen. We verzoeken daarom
de nieuwe site (www.nieuwe- alle teams, indien gewenst. Stuur
Met vertrouwen door de laat- ballen. Halverwege de 1e helft een diverse mogelijkheden onbenut. boerzaalvoetbal.nl) zou het leuk naar ledenadministratie@nieuwe-
ste goede wedstrijden en resulta- tijdstraf wegens praten voor Lex In de laatste 5 minuten ontspoor- zijn om teamfoto’s erop te kunnen boerzaalvoetbal.nl. Bedankt!
ten ging Nieuweboer naar Texel Bakker en in de overtal scoorde de de wedstrijd deels. Texel kwam
voor de wedstrijd tegen Texel 2. Texel. Nieuweboer kwam een tijd- uit een zonder reden gegeven vrije Competitieprogramma
In de beginfase werd Nieuwe- straf van Nick Kuin zonder pro- trap op 4-3 voorsprong. Na over-
boer volledig verrast door het blemen door en vlak voor de wis- tredingen uit frustratie kregen Nick datum Tijd Wednr. Thuis team Uit team Sporthal
over het gehele veld druk zetten- sel kwam Nieuweboer terug in de Kuin en Joris Schouten een tijd- 13-12-2019 19:15 5358 Nieuweboer Arch.JO15-1 Dijkhuis JO15-1 Dars 2
de en overdreven fysiek spelende wedstrijd na een goede aanval die straf en met 4 veldspelers tegen 2 13-12-2019 20:00 16245 Sporting Andijk 1 Nieuweboer Arch.6 Klamp
Texel. via Sven Deen door Raymon Ko- scoorde Texel 5-3. In de laatste mi- 13-12-2019 20:00 5642 SEW JO19-1 Nieuweboer Arch.JO19-2 Dres
Binnen 3 minuten werden fouten ning werd afgerond. Na de wissel nuut scoorde Raymon Koning de 13-12-2019 20:10 5597 Zwaag JO19-2 Nieuweboer Arch.JO19-3 Zwaag
van Nieuweboer door Texel af- een sterker Nieuweboer en veel te 5-4 en in de laatste seconden ver- 13-12-2019 20:10 21992 Nieuweboer Arch.JO17-2 Nieuweboer Arch.JO17-3 Dars 2
gestraft en leidde Texel met 2-0. fysiek spelend Texel. Het niet op- zuimde Nieuweboer de gelijkma- 13-12-2019 20:55 16313 WMC VR1 Nieuweboer Arch.VR2 Noorderend
Even later kreeg Texel de enige treden van de scheidsrechter gaf ker te scoren. 13-12-2019 21:05 2816 Nieuweboer Arch.1 ZVVO Sandow 1 Dars 2
tijdstraf van de wedstrijd en in de aan Nieuweboer zijde veel irrita- Een nederlaag door het zeer fysie- 13-12-2019 22:00 16290 Dijkhuis 2 Nieuweboer Arch.5 Muiter
overtal scoorde Sven Deen. In de tie. Halverwege de 2e helft bracht ke spel van de tegenstander waar- 13-12-2019 22:00 7550 Nieuweboer Arch.VR5 Spirit’30 VR5 Dars 2
resterende 40 minuten kreeg Texel Joris Schouten na een snelle aanval tegen de scheidsrechter niet optrad. 16-12-2019 19:15 16129 Nieuweboer Arch.VR4 Spirit’30 VR1 Dars
de vrijheid om zeer stevig te voet- de 3-3 tussenstand op het bord. In 16-12-2019 20:10 5682 Nieuweboer Arch.JO19-2 Volendam (rkav) JO19-2 Dars
de volgende fase liet Nieuweboer 16-12-2019 21:05 8558 Nieuweboer Arch.VR5 Nieuweboer Arch.VR3 Dars
18-12-2019 20:55 19161 AZV (Akersloot) VR2 Nieuweboer Arch.VR2 Lelie

UW ADVERTENTIE HIER? UW ADVERTENTIE HIER?
NEEM CONTACT OP! NEEM CONTACT OP!
[email protected] [email protected]

Deze sportpagina’s vBanINSDSIWNGzijNnom5o0ge-lwijkogeenmsdaaagkt1d1 adnekczeimj dbeesrp2o0n1s9or-inpgavgainnad5e volgende bedrijven:

Haarverzorging Ruiter, keurslager

Irene Raadhuisplein 13H, Wervershoof
Tel. 0228-58 27 71
www.ruiter.keurslager.nl

VOLLEYBALVERENIGING VVW OUD PAPIER HANDBALVERENIGING VVW

Wedstrijdprogramma volleybal/VVW  Aanstaande maandag maan- WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALHANDBAL COMMANDEUR
dag 16 december komen we VERZEKERINGEN/VVW
dinsdag 10 december  weer oud papier bij u opha- Donderdag 12 december 2019
H3 uit tegen The Serve 1 - 21:00 in De Multitreffer,’t Zand len, in Wervershoof en On- Dames1 20:00 uur VVW DS1 VZV DS2 de Dars
  derdijk. DMW3 20:00 uur Hollandia T DMW2 VVW DMW3 Harenkarspelhal
vrijdag 13 december in De Dars!
MC1 tegen Reflection MC1 - 19:00  door H1 Wilt u het oud papier goed ge- Zaterdag 14 december 2019 Excelsior ‘53 DC1 de Dars
MA1 tegen VIP MA1 - 19:00  door H2 / Tim van Dijk bonden/verpakt aan 1 kant van C2 11:00 uur VVW DC2 Westfriezen DC2 de Dars
H4 tegen Madjoe 7- 19:00  door H2 de weg zetten zodat de ophalers C3 12:00 uur VVW DC3 C.S.V. Handbal D2 de Dars
D1 tegen Madjoe 5 het makkelijk mee kunnen ne- D3 11:30 uur VVW D3 Westfriezen E1 de Dars
 - 20:45  door H4 men? E1 10:00 uur VVW E1 SSV/Sporting S E1 de Dars
D2 tegen Relay 1 - 20:45  door H4 E2 12:15 uur VVW E2 VVW F1 Oostwal
H1 tegen Zaanstad 3 - 20:45  door  Zie ook ophaalagenda:  F1 10:15 uur Vrone F1 VVW F2 Kloet
John Berkhout en Jip Moeijes www.roeledevries.nl F2 12:30 uur Excelsior ‘53 F2
H2 tegen Zaanstad 6 - 20:45  door H4
  Vragen? Voor Wervershoof: Zondag 15 december 2019
dinsdag 17 december  582101, Heren1 12:55 uur KRAS/Volendam HS4 VVW HS1 Opperdam
H1 uit tegen Compaen 2 - 21:30 in Oostzaan (3e ronde Beker!) Onderdijk: 06 21992870

Heren2 15:45 uur VVW HS2 Zaanstreek HS2 de Dars
Dames1 13:00 uur VVW DS1 Zenderen Vooruit DS1 de Dars
Stan en Erwin Smit Nederlands kampioen Dames2 14:30 uur VVW DS2 S.V.Zeeburg DS1 de Dars
Dames3 15:00 uur D.T.S.‘48 DS2 VVW DS3 Sluis
Dames4 13:10 uur Jupiter ‘76 DS1 VVW DS4 De Trije
Stan Smit 13 jaar woonachtig in Erwin Smit 17 jaar heeft afgelo- hij vooraan starten. Een renner A1 17:00 uur VVW DA1 Hollandia T DA1 de Dars
Wervershoof heeft op 24 novem- pen zondag het NK derny gereden. heeft hem gepasseerd maar zakte A2 10:30 uur VVW DA2 C.S.V. Handbal DA1 de Dars
ber het NK ploegenachtervol- Ook hier werdt er eerst gestreden helemaal terug. B1 11:40 uur VVW DB1 DSS DB2 de Dars
ging gereden. Dit onderdeel rij je om een finaleplek. Kortom na meerdere aanvallen te B2 14:20 uur Sporting Andijk DB1 VVW DB2 Klamp
met z’n vieren en het gaat om de- Dit ging vrij relaxed. Hij wist dat hebben gepareerd mag hij zich we- C1 11:20 uur Westlandia DC1 VVW DC1 De Pijl
gene die het snelste finisht. de finale wel behoorlijk gereden derom Nederlands Kampioen noe- C4 13:30 uur SV De Valken DC2 VVW DC4 Banne
Hij was de voorronden vrij mak- moest worden. Snelheden die de men. D2 10:00 uur Hauwert D1 VVW D2 Dres
kelijk door en in de finale won hij 70km per uur aantikken. Eerder was hij kampioen bij de F4 10:00 uur Vido F2 VVW F4 Vido/Beuk
met behoorlijke voorsprong. Doordat hij vorig jaar 3e werd nieuwelingen en nu bij de junioren. * LET OP: Dames 3 moeten reserveshirts meenemen!!
maar 1e van zijn leeftijd en de eer-
ste wedstrijd gewonnen had mocht Voor de standen en uitslagen kijk op www.handbalvvw.nl

HET LAATSTE NIEUWS UIT WERVERSHOOF, ANDIJK,
ONDERDIJK, HAUWERT EN ZWAAGDIJK

UW ADVERTENTIE HIER?
NEEM CONTACT OP!
[email protected]

Dorpsstraat 146 • Wervershoof
Tel. 0228-581232 • www.slijterijvidra.nl

BINDING No 50 - woensdag 11 december 2019 - pagina 6

Zaterdag 28 en zondag 29 december SPORTINGANDIJK
Mixpop in De Dars!
PROGRAMMA

Dit jaar voor het eerst in Wervers- Zondag 29 december van 15.00 Ook zing je jezelf schor met Qmu- Zaterdag 14-12-2019 Sporting Andijk JO8-2
hoof: Mixpop! Een groot indoor – 20.30 uur Laat je dansmoves sic “Het Foute Uur” en DJ MauLr! 08.45 Always Forward JO8-5 Sporting Andijk JO9-3
festival met optredens van ver- zien met Alice Springs Een zondagticket koop je voor 09.00 Wieringermeer JO9-1 Sporting Andijk JO9-1
schillende artiesten om er een ge- En op zondag kun je losgaan met slechts €10! Daar wil jij toch ook 09.30 HSV Sport 1889 JO9-1 Blokkers de JO10-5
weldige avond/middag van te ma- Alice Springs! Alice Springs is heen? 10.00 Sporting Andijk JO10-2 HSV Sport 1889 JO9-2
ken. de Feest/Folk act van Nederland, Tickets: 10.00 Sporting Andijk JO9-2 Sporting Andijk JO10-1
Zaterdag 28 december van 19.30 ontstaan in rokerige kroegen in Tickets zijn verkrijgbaar via www. 10.30 Spirit 30 (SC) JO10-2 Sporting Andijk JO11-3
– 01.30 uur Zing mee met Maan het noorden van het land en door- mixpop.nl en in het café van Sport- 11.00 HSV Sport 1889 JO11-1 Sporting Andijk JO16-1
Op zaterdag staat niemand minder gegroeid naar de grote podia van en Wellnesscenter De Dars. De za- 15.00 Kolping Boys JO16-2 Spirit 30 (SC) VR1
dan Maan op het podium! Als één Nederland: Mainstage Oerrock, terdagtickets koop je voor €17,50. 17.00 Sporting Andijk VR1
artiest in de afgelopen jaren enorm Glemmer, Noppop, Spijkerpop, De zondagtickets koop je voor
is gegroeid, is het Maan. Slechts Veenhoop Festival en vele andere €10. Wil je naar beide dagen? Zondag 15-12-2019 Purmersteijn 35+1
drie jaar nadat ze The Voice of festivals en feesttenten. Ze deelden Goed nieuws, een combi-ticket 10.30 Sporting Andijk 45+1
Holland won, heeft de zangeres het podium met Guus Meeuwis, koop je voor maar €25! 11.00 Sporting Andijk 2 West Frisia 5
een carrière opgebouwd die bol Miss Montreal, Kensington, Di- Ben jij er ook bij? Houd onze
staat van de gouden en platina suc- RECT, Vangrail, Golden Earring, Facebook-pagina, Mixpop festi- Supporters Irene Schouten
cessen. De kast en TenTemPiés. val, in de gaten voor al het laatste naar NK Heerenveen
Begin 2020 start haar nieuwe club- Springende menigten met een pure nieuws!
tour, maar voor het zover is komt inslag; Akoestische gitaar, banjo, * Op alle tickets wordt online De stichting Support4Irene or- betaald worden, liefst met gepast
ze nog optreden op de allereerste viool, bas, trekzak en drumstel zor- € 0,25 transactiekosten gerekend. ganiseert op zondag 29 december geld.
editie van MiXpop festival! gen voor een volle unieke sound. Het gehele evenement is 18+. a.s. een supportersbusreis naar Wilt u ook bronzen, zilveren of
Naast Maan treden ook DJ Jean, Opzwepende folksongs en jigs het Nederlands Kampioenschap gouden sponsor worden? Informa-
Chris Deluxe en de Groove So- van bijvoorbeeld The Dubliners, Afstanden in Heerenveen. Irene tie daarover vindt u op onze web-
ciety op! Dat wil je toch niet mis- The Pogues en Flogging Molly en rijdt op deze dag de 5000 m en de site www.support4irene.nl. Aan-
sen? Een ticket koop je voor maar Mumford & Sons. Alice Springs mass start. melden voor de busreis kan via in-
€17,50! brengt knallende feestfolk naar alle Met deze busreis kunnen spon- [email protected].
festivals en tenten! soren en andere belangstellenden Alle deelnemers krijgen voor de
mee. Mocht het aantal aanmeldin- herkenbaarheid in Thaif een Ire-
22 december Midwinterconcert Excelsior gen groter zijn dan het aantal be- nesjaal uitgereikt in onze clubkleu-
schikbare plaatsen, dan hebben de ren.
Marcia Bamberg Swing Quartet, sponsoren en hun partners voor- De bus zal om 11.00 uur vertrek-
waar zij liedjes zingt in de mu- rang. ken bij De Dars in Wervershoof.
ziekstijl van Django Reinhardt, de De kosten voor deze busreis be- Om ongeveer 20.00 uur hopen we
gipsyjazz. dragen € 30,00 per persoon. Hier- weer in Wervershoof terug te zijn.
bij is inbegrepen de entreeprijs van Als u mee wilt, meld u dan snel
Tijdens het concert met Excelsior Thialf in Heerenveen. We hebben aan! Er kunnen 50 personen in de
zal zij een aantal prachtige liedjes dit jaar gekozen voor zitplaatsen. bus.
zingen: zowel Kerstnummers als Voor gouden en zilveren sponsoren Met vriendelijke groet,
Jazz en Nederlandstalig repertoire. zit de busreis (voor één persoon) in Support4Irene
o.a. A Happy Winterholiday, Lul- het pakket, bronzen sponsoren be-
laby of Birdland maar ook Omarm talen een gereduceerd tarief van
me. € 20,00. Er kan bij de bus contant

Excelsior verrast u met o.a.: Ukrai- BRIDGECLUB ZWAAGDIJK
nian Bell Carol, Saint Louis Con-
nection en natuurlijk met White
Christmas. Het wordt een verras-
send, feestelijk concert in diverse
muziekstijlen om zo heerlijk in de
Kerstsfeer te komen.

Zondag 22 december sluit Mu- Marcia is een gepassioneerde veel- U bent welkom in een gezellig Maandag 2 december was A-lijn
ziekvereniging Excelsior volgens zijdige zangeres en vocal-coach versierd Cultura. Aanvang is om een mooie zonnige dag. Ideaal
goed gebruik het jaar weer af die haar liefde voor het zingen in 15.00 uur en de toegang is € 7,50. weer om te fietsen , maar ook 1 Joke Labée & Frans Meyners 63%
met het: Midwinterconcert. Dit diverse muziekstijlen graag met Dit is inclusief een kopje koffie of mooi om een middag te gaan 2 Catherine Kuijper-Geluk & Ko Dudink
jaar met medewerking van: zan- anderen deelt. Naast het solo-zin- thee.Kaartverkoop is via www.ex- bridgen. Erwaren hele mooie 58%
geres Marcia Bamberg. gen is zij ook de leadzangeres van celsior-andijk.nl. spellen bij, maar ook om te 3 Gerda & Dick Grooteman 57%
Tot 22 december! treuren. De prijzen gingen
naar de nummers 3 en 9. B-lijn

1 Truus de Vries & Anton Wehman 62%
2 Ria Bal & Ina Huiberts 57%
3 Greet Rood & Annie Wissink 55%

Kerstconcert in de Schoof Joy to the World! Zondag 15 december

Was jij er vorig ook bij? Het Omdat meer zielen meer vreugd zijn om hun eigen klank te vinden. Joost Botman & Bas
prachtige concert van deze sa- geven, hebben wij gevraagd of tus- Hieruit kan zomaar meerstemmig- Berkhout in Hèt Café
menstelling? Of heb je het ge- sen de sets van Joy to the World heid en harmonie ontstaan. Een
mist? En wil je niet dat jou dat het nieuw opgerichte koor ‘Crea- unieke werkwijze die aansluit bij
nog een keer overkomt?! Kom tiekracht’ een optreden wil verzor- het verlangen van ieder mens om te
dan daags voor kerst, op 22 de- gen! creëren vanuit zichzelf. Koorleden
cember naar de Schoof! Koor ‘Creatiekracht’ onder leiding worden steeds uitgenodigd om hun
Edwin Venekamp, Marit Verdon- van Wendy Kamminga is (nu nog) eigen creatiekracht aan te boren en
schot, Els van der Lubbe, Jos Ko- een kerstprojectkoor met leden uit alle kwetsbaarheden die ze daarbij
lenberg, Harm Steltenpool, Jelle Wervershoof, Andijk en omstre- tegenkomen mee te nemen. Van-
Steltenpool en Hjalmar Verdon- ken. In zeven weken heeft dit ge- daar de naam van het koor: ‘Crea-
schot behoeven geen verdere in- legenheidskoor bekende en min- tiekracht’.
troductie. Zij spelen met gelegen- der bekende kerstliederen ingestu- De deur gaat om 14.30 uur open en
heidsband ‘Joy to the World’ de deerd. Het repertoire is vrolijk, uit- om 15.00 uur is de aanvang. Entree
mooiste kerstliedjes, maar ook an- bundig, meeslepend, ingetogen en is helemaal gratis. Wilt u om een
dere sfeervolle (vaak meerstem- bezinnend. Liedjes worden één- en bepaalde reden een plaats reserve-
mige) liedjes om je helemaal in de tweestemmig gezongen. Ook is er ren, neem dan graag contact met
kerstsfeer te brengen. veel ruimte voor improvisatie zo- ons op. 0228-581876
dat koorleden in de gelegenheid

Vervolg Sinterklaas op de Werenfridus Je kent ze wel, die gasten. Mu- diend in de regio en ook daarbuiten
Wat een feest! Zeer zeker voor her- om nou keer op keer met hoogge- iets over ons af waar we in 2020 zikanten uit de buurt. En daar zijn het geen onbekende. Ze zijn
haling vatbaar maarrrrrr... toch spannen verwachtingen en blije spijt van gaan krijgen? hebben we er gelukkig best een veelzijdig en hebben grote ken-
nog even één klein kritisch (pe- snoetjes een lege doos aan te tref- We gaan het zien maar voor nu, aantal van. nis van datgene wat ze spelen. Ze
per)nootje. Die fop cadeautjes van fen… tsja. Vriendelijke opmer- voor 2019, tóch een dikke tien! Deze keer is het Joost Botman & zijn verdienstelijk, goed in het ge-
Malle Pietje… ongetwijfeld erg king plus verzoek dus aan MP… Dag Sinterklaasje, dahag dahag, Bas Berkhout die de instrumenten hoor liggend en tweestemmig. Een
leuk bedoeld natuurlijk maar kin- het was leuk, we hebben er enorm tot volgend jaar op De Werenfridus beroeren en zo ook de stembanden mooi zondag namiddag met fijne
deren, juffen en meesters van de om gelachen (in het begin!) maar met liedjes van The Beatles, Neil muziek in Hèt Bier- en Muziek-
Werenfridus werden er uiteindelijk tóch… niet meer doen. Misschien Young, Stones, Kinks en wellicht, café van Wervershoof. Aanvang is
wel een beetje moe van. We zijn een ander grapje verzinnen voor om in de sfeer te komen, wat kerst- 17:00 uur en de entree voor deze
echt niet ondankbaar of zo maar volgend jaar?! Of roepen we nu liedjes. Ze hebben hub sporen ver- vakmannen is harstikke gratis.
www.hetcafevanwervershoof.nl

BINDING No 50 - woensdag 11 december 2019 - pagina 7

VV STRANDVOGELS Even voorstellen: Lonneke van der
Gulik, algemeen bestuurslid De Schoof
Programma seizoen 2019-2020

Zaterdag 14 december, competitie Het nieuwe bestuur van sociaal
cultureel centrum De Schoof in
Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter Wervershoof stelt zich voor. Van-
Volendam (rkav) 6 Strandvogels 2 14:30 13:30 daag: Lonneke van der Gulik
Strandvogels JO16-1 vrij
MOC JO14-1 Strandvogels JO14-1 10:30 9:45
Strandvogels JO13-1 vrij
Strandvogels JO12-1 vrij Vertel eens over jezelf
Strandvogels JO10-1 Opperdoes JO10-1 10:00 Mijn naam is Lonneke en ik ben
Zouaven De JO8-3 Strandvogels JO8-1 10:15 9:15 31 jaar jong. Ik kom uit Wervers-
Strandvogels MO15-1 Medemblik MO15-1 13:00 hoof en ik heb een relatie. Ik werk
DWOW MO13-1 Strandvogels MO13-1 11:00 10:00 met veel plezier met verstandelijk
beperkten als woonbegeleider bij
Zondag 15 december, competitie LeekerweideGroep in Wognum.

Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter
HSV Sport 1889 1 Strandvogels 1 14:00 Ass. Jos Koomen
Wat is jouw rol binnen het be-
Bovenstaande wedstrijd onder voorbehoud!! 11:00 stuur?
Strandvogels 2 KGB 5 Ik ben algemeen bestuurslid en ik
Strandvogels 3 vrij houd me bezig met de taakgebie-
Strandvogels JO19-1 vrij den: ouderen/volwassenen, vrij-
willigers, cursussen/workshops
Europa Extra speelt en interne communicatie. Ook zit voel en met z’n allen iets bedenken Wat vind je het leukste aan de De
‘t Leste kievitsai ik sinds kort bij de culturele com- en organiseren geeft me veel ener- Schoof?
missie van de Schoof. De culturele gie en een goed gevoel. De Schoof Het leukste aan de Schoof vind ik
Wat is dat nu weer? “Europa Ex- dit jaar spelen doen dat met als bij- commissie organiseert verschillen- voelde daarom als een logische en dat het bestaat. Het is een gebouw
tra“. We spelen al een paar jaar naam “De Fortuinlijke Mannen“. de evenementen, denk aan beur- mooie uitdaging. dat voor iedereen is en waar veel
een toneelstuk van de theater- De samenwerking met toneelgroep zen, kunstmarkt, het korenfestival, Wat hoop je voor de Wervers- mogelijk is. Van creatief tot kunst,
groep “t Volk “ uit Haarlem. “Europa“ kan alleen maar win- bluesfestival, theater en andere ac- hoofse gemeenschap en omstre- van gezamenlijk eten tot sporten.
De toneelstukken van dat gezel- naars opleveren. Zo wordt het licht tiviteiten. ken te kunnen betekenen? Op hoeveel plekken komen nu nog
schap bestaan uit een bezetting en geluid dit jaar verzorgd door de Waarom ben je lid geworden van Ik hoop dat we met de Schoof zoveel verschillende doelgroepen
van 3 hooguit 4 personen. Verle- mensen van “ Europa“, terwijl de het bestuur van De Schoof? een bijdrage kunnen leveren aan bij elkaar? Kinderen, jongeren,
den jaar en het jaar daarvoor heb- penningmeester van “Europa“ dit Ik heb jaren geleden de Loods-inn het saamhorigheidsgevoel bin- volwassenen, ouderen. Soms sa-
ben we met veel plezier en succes jaar een van de fortuinlijke man- (BizzyKids) gedraaid onder ande- nen Wervershoof en omstreken. Ik men met elkaar en soms een eigen
“Gebakken Meeuw“ gespeeld. We nen is. re met Micheal (de voorzitter). Ik hoop dat bezoekers, huurders en activiteit. Ik vind het belangrijk
hebben dat gedaan onder de naam We spelen onze voorstelling ‘t Les- vond de Schoof een hele fijn plek vrijwilligers zich welkom voelen dat er een plek is waar dit allemaal
‘t Fortuintheater we wilden deze te Kievitsai op 10-11-en 12 Janu- om te komen. Dit kwam mede door in de Schoof en een open sfeer er- mogelijk is. Een plek waar je din-
stukken met zo’n kleine bezetting ari. De matinee voorstelling op de sfeer en de mensen die er wa- varen. gen kunt leren, iets kunt proberen
op een klein intiem toneeltje spe- 12 Januari is al aardig op weg om ren. Ik zag het nieuwsbericht in de Samen met een goede sfeer en of iets nieuws kunt beleven. Daar-
len, vandaar dat we dit in ‘t Fortuin uitverkocht te raken! We gaan een krant over het stoppen van het ou- een mooi divers aanbod van acti- naast vind ik het bijzonder dat we
hebben gedaan. We hebben de vol- voorstelling spelen over drie ou- de bestuur en daar schrok ik van. viteiten, hoop ik dat er nog meer zo’n groot gebouw draaiende kun-
ledige medewerking van Frank Bot dere broers die door de plotselinge Ik heb me altijd nog betrokken ge- mensen hun weg vinden naar de nen houden met voornamelijk vrij-
gehad en dit alles smaakt dus naar dood van hun hoogbejaarde moe- voeld bij de Schoof en toen ik Mi- Schoof. Zowel als bezoeker of als willigers, en een aantal medewer-
meer. Maar.. omdat er veel men- der voor het eerst op eigen benen cheal tijdens een jamsessie in de vrijwilligers. Ik hou me graag met kers. Zonder al deze mensen zou
sen in Wervershoof dachten dat komen te staan. Dat levert kostelij- Schoof had gesproken, is het bal- dit streven bezig. de Schoof er niet meer zijn. Dat
er een tweede toneelclub was ont- ke situaties op. letje helemaal gaan rollen. Na het maakt de Schoof voor mij bijzon-
staan, is er besloten om de naam ‘t Na afloop van alle voorstellingen ontmoeten van de andere bestuurs- der en ik ben trots en blij dat ik er
Fortuintheater te wijzigen in EU- is er muziek. leden was het zeker dat ik dit wil- weer betrokken bij ben.
ROPA EXTRA. Wel blijven we in de. Ik heb hiervoor jaren in het be-
‘t Fortuin spelen en de mensen die stuur van Auxilia-Brasili-Ja ge-
zeten met een fantastische groep
mensen. Het saamhorigheidsge-

Kerst-koffieconcert in het oude Raadhuis

LEES HET LAATSTE NIEUWS OP BINDING.NL

Activiteitenagenda

Wo.11 dec.: Ma.16 dec.: Op 22 december organiseert ze gelegenheid uitgebreid met een uur. Er zijn slechts 50 plaatsen be-
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt Stichting Oud Wervershoof weer aantal kerstklassiekers en moderne schikbaar, dus reserveren wordt
12.00–18.00 uur: Bibliotheek 13.30–16.30 uur: Koersbal een kerst-koffieconcert in het ou- kerstliederen. Broer Bas Berkhout aangeraden.
13.30–16.30 uur: Sjoelen 14.00–18.00 uur: Bibliotheek de Raadhuis. Na hun sfeervolle maakt het trio compleet en mis- Kaarten à € 6,- (inclusief koffie/
15.00- 20.00 uur: Muziekschool OWF 19.00–22.00 uur: Cursus Spaans optreden van vorig jaar wordt schien dalen er nog wat gastenge- thee voor aanvang) reserveren:
17.00–20.00 uur: Eten met Ouderen 19.00–21.30 uur: Rep.Drumband St Caecilia ook dit concert verzorgd door len in dit stalletje neer. [email protected] of
19.00–21.00 uur: Paaldansen 19.30–21.30 uur: Info avond Gemeente en Christmas T(h)ree, bestaande Christmas T(h)ree zal er alles aan telefonisch 0228-582377.
Do. 12 dec.: Kernvisie W’hoof uit Sandra, Martijn en Bas Berk- doen om u, tussen de drukte van de Als u de lift nodig heeft, dit graag
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt Di.17 dec.: hout. kerstvoorbereidingen door, op een even vermelden bij het reserveren.
09.30–11.00 uur: Afslankclub EGA 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt Martijn en Sandra maken deel uit gezellige en ontspannen manier in Wordt verwacht: 12-1-2020: Co-
09.30–11.30 uur: Kaarten maken 10.45–11.30 uur: Seniorengym van de band Image, maar treden juiste stemming voor de komende racle, 2-2-2020: Johan Keeman.
14.00–18.00 uur: Bibliotheek 13.30- 16.30 uur: Tafeltennis ook regelmatig op als duo. Hun re- feestdagen te brengen. Raadhuisplein 1 Wervershoof.
15.00–18.00 uur: Muziekschool OWF 13.30–17.00 uur: Prijsklaverjassen om pertoire met sfeervolle luisterlied- Het optreden is van 14.00 -16.00
20.00–22.00 uur: Popkoor Singt! mooie prijzen jes hebben ze speciaal voor de- uur, de zaal gaat open om 13.30
Vr.13 dec.: 19.00–22.00 uur: Rep.Fanfare St.Caecilia
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 20.00–21.30 uur: Barvrijwilligersvergadering
12.00–18.00 uur: Bibliotheek Wo.18 dec.:
13.30–16.30 uur: Koersbal 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt
13.30–16.30 uur: Inloopsoos met kaarten en 12.00–18.00 uur: Bibliotheek
biljarten 12.30–15.00 uur: Rijbewijskeuring
19.00–24.00 uur: Jongereninloop SUB 15.00–19.00 uur: Kerstmiddag Sjoelclub
Zat.14 dec.: Geen activiteiten 15.00–20.00 uur: Muziekschool OWF
19.00–21.00 uur: Paaldansen

Zon.15 dec.: Verwacht: DE DARS RECREANTENCOMPETITIE 2019/2020
10.00–13.30 uur: Kerkgemeenschap de Zo.mi.22 dec. Muzikaal Kerstconcert met
Pionier “Joy To The World”(aanvang 15.00 uur) 14-12 Tijd Zaal Thuis Uit Poule Scheidsrechter
19.00 uur 1 Wasted Penquinz FC Kip B Café de Hoek
De Schoof verbindt! Voor al uw sociale en culturele activiteiten.Wilt u gebruik maken van 19.00 uur 2 Valk Service Café ‘t Dooie Hert B FC Bamibal
onze diensten of faciliteiten? Of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem gerust contact op, 20.00 uur 1 Café de Hoek F.F.C. B Wasted Penquinz
wij horen het graag! Website: www.deschoof.net-Facebook: sccdeschoof 20.00 uur 2 FC Bamibal Hangover 96 B Café ‘t Dooie Hert
21.00 uur 1 De Hengels De Badgasten B Hangover 96

K1O3 ODPEACEVMOBNEDR ! Wintergoulash-
pakket 1 kilo 795
BINDING No 50 - woensdag 11 december 2019 - pagina 8

Gegrilde achterham

SUPER 150gram295
Deze week bij Keurslagerij Ruiter

Gegrilde
carpacciorollade

100 gram 225

Smulbeefsalade
150 gram 210

Extra lang geopend tot 21.00 uur met Keurslagerij Ruiter Tot ziens
Raadhuisplein 13c onze winkel!
20% kortingSUPER aanbiedingen en ook nog eens 1693 EA Wervershoof in
* op bijna alles. Tel. 0228-582771
Deze avond treedt het AOW jongerenkoor meerdere keren op.
Molenweg 1a, ********************
1693 NS Wervershoof *De aanbiedingen gelden vanaf 18.00 uur. Dit is uitgezonderd de 20.000 potentiële klanten
kerstbomen, bloemen zowel los als boeketten en kerststukken, bereiken met 1 advertentie.
tel. 0228-581385 De Binding is het best gele-
zen medium in Wervershoof
Koopzondagen e.o.
15, 22 december geopend
acties en lopende aanbiedingen. Alleen geldig in de winkel. ********************
van 11.00 - 17.00 uur. ******************** Heeft u iets te melden of te
Zoekt u klanten uit Heerlen, verkopen? Plaats een adver-
adverteer dan NIET in de tentie in de Binding voor een
Binding. snelle reactie. Kijk voor tarie-
ven op www.binding.nl

Gevraagd: bezorger (m/v) Muziekschool Kerstconcert in

Voor het wekelijks bezorgen van de Binding te Kasteel Radboud
Wervershoof in de wijk Dorpsstraat vanaf de kerk
Medemblik - Kom zondag 15 december alvast re brengen. Aanvang: 11.00 uur. In de voorverkoop
richting Zeeweg, Nijverheidsweg, Handelsweg, goed in de kerstsfeer met het jaarlijkse kerstcon- kosten kaartjes € 4,50 voor kinderen t/m 12 jaar en
Nieuwstraat, Zeeweg en Kagerbos cert van Muziekscholen Oostelijk West-Fries- € 6,50 regulier. Aan de deur zijn de prijzen respec-
land en Stede Broec. tievelijk € 5,- en € 7,50. Museumkaart is niet gel-
Voor meer info of aanmelding: Irene Kraakman, tel. 0228- Ook dit jaar hebben de muzikanten weer een prach- dig bij dit evenement. Reserveer vooraf kaarten via
564053 of mail [email protected] tig kerstconcert ingestudeerd wat ze in de Ridder- kasteelradboud.nl/agenda of koop kaarten aan de
zaal van Kasteel Radboud in Medemblik ten geho- deur. Houd er rekening mee dat het vooraf uitver-
kocht kan raken.

IJsspektakel in de Hoek van Wervershoof

Zaterdag 14 december kerstmarkt op het plein

Van 14 t/m 29 december schittert de ijsbaan weer Kun jij helpen? Stuur een mailtje naar ijsbaan@bin-
op het Raadhuisplein in Wervershoof. In fonkel- ding.nl of bel Mieke de Beer –Koomen 06-20 99 76
nieuwe tenten krijgen kinderen, ouders en andere 07. Kijk voor alle info op de nieuwe site:
geïnteresseerden een warm onthaal. De basis blijft www.kerstspektakelwervershoof.nl
de ijsbaan en het schaatsplezier. En feestelijk ver-
lichte tuinen maken kans op een mooie prijs.

De aftrap is a.s. zaterdag tijdens de kerstmarkt Wer-
vershoof. Een sfeervolle markt met veel activiteiten,
denk aan optredens van het kinderkoor, dansschool,
de fanfare, een echte Kerstman, kerstbal versieren en
voor de kinderen een gratis suikerspin. Deze markt is
van 14.00 tot 19.00 uur. De ijsbaan is geopend van
12.00 tot 20.00 uur.

Stichting Kerstspektakel Wervershoof roept alle in-
woners op om het dorp in het licht te zetten. Versier
uw gevel, ramen, struiken, bomen met lampjes en
winter- , kerst- en fantasiefiguren van licht. Samen
laten we het dorp schitteren. De mooiste tuinen wor-
den met een prijs beloond.

Zo doet u mee GRATIS INLOOP
Versier uw tuin/huis vanaf 14 december in feeste-
lijk verlichte sferen. Stuur vóór 31 december een fo- Elke zaterdag in Andijk
to van het tafereel naar ijsbaan@kerstspektakelwer- tussen 8:30-14:30 uur
vershoof.nl met daarbij uw adres en telefoonnummer. na afspraak.
Een jury bepaalt begin volgend jaar welke tuinen de Voor meer informatie
winnaars zijn. Let wel, pas als er voldoende inzendin- www.mantelovertoom.nl
gen zijn gaan we tot jurering over.

Vrijwilliger nodig!
Veel mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger,
waarvoor onze dank! We hebben nog wel wat dagde-
len open staan waarop we extra handen kunnen ge-
bruiken.

Laatste
Binding

van
2019!

Reserveer voor volgende week een
Kerst/Nieuwjaarsgroet in de Binding


Click to View FlipBook Version