The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-11-20 06:02:15

Binding week 46

Binding4619

13/11/19 62e jaargang#46

Nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Andijk, Zwaagdijk-Oost en Hauwert Glenrothes whisky

Grote dorpskwis op bevrijdingsdag

Op alle Glenrothes whisky Voor meer aanbiedingen, kijk op
onze website: www.slijterijvidra.nl
10% KORTING

Prijs vanaf € 44,15

Deze actie is geldig tot en met 30 november 2019

Dorpsstraat 146, Openingstijden: VIDRA
Wervershoof Ma. t/m vr. 9:00 - 18:00 uur
tel. 0228-581232 Vrijdag 18:00 - 20:00 uur DRANKENHANDEL
www.slijterijvidra.nl Zaterdag 9:00 - 17:00 uur SLIJTERIJ

verstand van tuin en dier

Zwaagdijk-Oost

Specialist in werkkleding en
schoeisel. Tevens bedrukken.

Tel. 0228 567 115

Een fenomeen dat in andere de- formatie. De bedoeling is, dat u De organisatie is al druk bezig om Mr. R.M. Mantel-Kooistra Mr. A.W.M. Overtoom
len van het land zijn weerga niet een team van 8 tot 12 personen sa- leuke opdrachten uit te werken.
kent: dorpskwissen. Teams voe- menstelt en vanuit een woning van Het belooft een prachtig geheel GRATIS INLOOP do. 21-11 Andijk van 09-17
ren een strijd om zoveel mogelijk een van de deelnemers meedoet. te worden. Een tipje van de slui- en 19-21 uur. Elke zaterdag in Andijk tussen
punten te vergaren met het vol- Iedereen kan meedoen. U kunt er: een terugkerend thema op deze
brengen van opdrachten op al- met uw familie meedoen, met uw dag is Bevrijdingsdag en oorlog. 8:30-14:30 uur na afspraak.
lerlei gebied. vriendenclub, uw vereniging of Maar daarnaast is er een veelvoud
Vragen over het dorp, activitei- buurt, het maakt niet uit. Tussen 12 van uitlopende thema’s. Misschien www.mantelovertoom.nl
ten in het dorp, maar ook algeme- uur en 5 uur heeft u bijna een ge- bent u bij een vraag zelf wel het
ne kennis zorgen voor een spek- hele middag de tijd om de 100 op- antwoord! Alles is mogelijk. Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
takel. Soms strijden wel meer dan drachten uit te voeren. Doe mee en begin een team samen Tel. 0228 59 22 24
honderd teams in een sfeer van ge- De ene opdracht is kort, een ande- te stellen. Misschien vindt een neef
zelligheid en spanning om de eer. re vergt wat meer tijd. Reden waar- uit Limburg het wel leuk om mee [email protected]
Welk team pakt de trofee? om uw team wat groter moet zijn. te doen. Het spektakel zorgt zo ook
Bevrijdingsdag wordt op 5 mei Er kan gebruik worden gemaakt voor verbinding en saamhorigheid, Dokter De Vriesstraat 33,
voor de 75e keer gevierd. Een ex- van internet, van kranten en tijd- een mooi doel voor Bevrijdings- Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
tra vrije dag, waarop in Wervers- schriften, van Skriemers, maar ook dag. [email protected]
hoof zo’n dorpskwis zal plaats vin- van de kennis en creativiteit van Misschien gaat er wel een vraag
den. Dit is een vooraankondiging, de deelnemers. Voor sommige op- over deze foto. UBUwwNewPlwwouworognowoonsnnineeininwnngogfgwovovveveneietrenrkiknrrewokokmpgopaeoepensnne?p?ne? n?
er volgt de komende tijd meer in- drachten moet u het dorp in. Er zijn
opdrachten voor alle leeftijden.

OzdpoPeWVeanripinjohInphnnu1re3e3igioset:br0febrzubo0vamle-ewo1eteenb4kobr:erde3atkoea0eargunovuaemlouw1ogspr4nrone?rooenerskodo.tntu. ?en. ns
HIER UW gratis!VNisVesoelegmrozsn3opcseaoomkndogektra1BarBsoBcapbeeat:eetmlslinslteooad!tonnnoednnss.nss!!op!. Molmhoek 31
ADVERTENTIE? 1619 GB An d i j kVolg o n s o o k o p : Wervershoof
Volg o n s o o k o p : 0228 75 54 81
BEL [email protected]

0228-745000 0228-592253DorpsstVroalg aonst 37ook op:

Bieden vanaf € 419.000,- k.k

0000202222222288828----8555599-992252222922555253333253 www.salonmonique.nl

Dé goedkoopste van Nederland! Uw fietsenwinkel op internet. GWeioeBprieennzgodeerdkwinoesnrdfzaevogsohtr/oemwernzoaoptmreoreidnfarigt..

• Dames- of herenmodel

Showroom Fietsenconcurrent.nl: Terpstraat 39 Alle dagen bezorging, inclusief zondag. Internet afhaalpunt: Harlingerstraat 7B
1771 AC Wieringerwerf Tel. 0227-603216 [email protected] www.fietsenconcurrent.nl Heerhugowaard-De Noord Tel. 072-2049900

BINDING No 46 - woensdag 13 november 2019 - pagina 2

KERK Vrijdag 15 november 18.30: lijkheid om via werk en opleiding BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
NWS Woord- en communieviering in te ontsnappen uit de armoede. Mar-
verzorgingshuis Sint Jozef door leen Pater uit Avenhorn, oprichtster Centraal alarmnummer 1-1-2
Ben Droog en Elly Schmidt-Broch van deze stichting zal hierover ver-
m.m.v. de Vriendenkring. tellen in de kerk. Meer over dit the- brandweer / ambulance 072-5644444
Diaconaal weekend ma kunt u lezen in de Nu en Straks.
Zaterdag 16 november 19.00: Het AOW-jongerenkoor komt deze politie 0900-8844
Themaviering door Ben Droog avond zingen.
en Esther Sjerps-Breg m.m.v. het Na afloop worden achter in de kerk S.O.S. telefonische hulpdienst 072-5613614
AOW-jongerenkoor en Marleen tasjes met diverse broodjes ver-
Pater van stichting Bake for life. kocht voor € 5,- ten bate van de centrale huisartsenpost 0229-297800
Gebeds- en misintenties: stichting.
Piet Verdonschot; Afra Koopman- Wij hopen velen van u te zien deze Uitvaartvereniging St. Barbara 06-50963029
Schipper; Jan Botman; Duif Berk- viering!
ST. WERENFRIDUS hout; Els Willems-Karsten; Jo en Zaterdag 16 november om 12.00 is dierenambulance 0229-245353
WERVERSHOOF Elsa Kooiman; Gré Hoogland- de Diakenwijding van Juan Andrés
Smit; Dick Meester en zegen over in het Heiligdom van Onze Lieve Voor verdere informatie betreffende niet-spoedeisende hulpdiensten
Contactadres: zijn gezin; Marie Aker-van ’t Hof; Vrouwe ter Nood in Heiloo door kunt u de gemeentegids of het telefoonboek raadplegen.
Dorpsstraat 71 Martinus, Jo en Martin van Op- bisschop Punt.
1693 AC Wervershoof hem en overleden familieleden van Huisbezoek
0228-581268 de familie van Ophem en Bakker; In de Binding van eervorige week PAROCHIE SINT Koster: N. Langedijk; Lectrice: L.
Bereikbaar: Dirk en Thames Wijnker en over- is een oproep geplaatst voor dege- JOZEF ZWAAGDIJK- op de Kelder-Pronk; Collectant:
Maandag van 9.00 tot 11.00 leden familie; Jan, Clazien en Fred nen die behoefte hebben aan een OOST Joop Groot. De collecte is bestemd
[email protected] Peerdeman. huisbezoek door Juan Andrés. Dat voor de onkosten van onze eigen
nl Vrijdag 8 november heeft me- die behoefte er is merken we aan Mevrouw T. Immen-Bruinsma, Sint Jozefkerk. Van harte bij u aan-
Site van de Parochie: vrouw C. Sneek-Kok de ziekenzal- de reacties die binnenkomen. Zo- Bereikbaar via tel.: 0229 57 3020 bevolen.
www.wervershoof.rkregiowh.nl ving ontvangen. als u heeft kunnen lezen wordt Ju- bgg.: 06 3020 6773. Kerkelijke agenda.
IBAN-nummer: NL73RA- an komende zaterdag tot diaken Zondag 24 november Christus Ko-
BO0368904970 gewijd, waarbij ook familie vanuit Opgave vieringen en intenties: ningviering met P. op den Kelder.
t.n.v. Parochie Werenfridus Chili aanwezig zal zijn. In voorbe- Ans Bakker, Zwaagdijk 131 • Parochieraadsvergadering: 3 de-
reiding op zijn diakenwijding is hij 1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tevens bereikbaar voor huisbe- op dit moment in retraite. Hij kijkt Tel.: 0228 - 584272 cember 2019.rgadering: 3 de-
zoek, ziekenbezoek, ziekenzal- er naar uit huisbezoeken af te leg- Bij geen gehoor: 06 - 40477220 cember 2019.
ving etc: Pastor G. Koning en Ju- gen, maar dat zal niet eerder zijn E-mail: [email protected]
an Andres 0229-507997 dan na 20 november, zodat er voor net.nl
[email protected] hem ook de gelegenheid is om nog
een aantal dagen met zijn familie Opgave ledenadministratie:
Pastoor J. van Dril Overleden: door te brengen. Wij vragen om uw Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen ABC Medemblik
06-24763059 Niek Bot begrip hiervoor. Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK
[email protected] Mededelingen: Zwaagdijk ABC staat voor Aanbidding, de
Opgave vieringen en misinten- Zaterdag 16 november om 19.00, Mededeling. Tel. 0228-584140 Bijbel en Jezus Christus. Het
ties: in het Diaconaal weekend, is er een In de zondagsviering treedt het H. Communie: Wordt op verzoek bij maakt niet uit wat je achtergrond
Via het contactformulier op de themaviering rond stichting Ba- Jambokoor voor u op. Een begrip de zieke thuisgebracht. of verleden is, iedereen is even
website of een envelop met naam ke for Life. Deze stichting heeft 5 in West-Friesland: een Hollands Opgave bij Ans Bakker. waardevol voor God. Daarom ben
en datum (en bijdrage) met vermel- bakkerijen opgericht in Afrika, te koor zingt Afrikaanse liederen. Al Site van de parochie: je van harte welkom in onze sa-
ding misintentie in de brievenbus weten in Kenia en Oeganda. Daar- sinds 1991 is het Jambokoor te ho- www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl menkomsten. Wilt u weten wie er
(voordeur pastorie). door krijgen kansarmen de moge- ren in West-Friesland en ook ver IBAN- nummer: NL97RA- spreekt, kijk dan op onze website.
daarbuiten BO0160691613 Voor de kleine kinderen is er een
PAROCHIE H. GERARDUS Zondag 17 november om 10.00 De doelstelling is: “De vreugde t.n.v. St. Jozefparochie. creche en voor de jeugd van 5 t/m
MAJELLATE ONDERDIJK uur. Diaconaal weekend. die zo essentieel is bij kerkdien- WEEKENDVIERING: 33ste Zon- 12 jaar een kidsclub. Na de samen-
Woord en Communieviering door sten in Afrika, binnenbrengen in dag door het jaar. komst is er volop gelegenheid om
Contactadres: Tiny Oud, Dirk Pastor Dekker m.m.v. Jambokoor. onze westerse kerken”. Naast de Zondag 17 november om 10.00 te praten, te bidden, gezellig samen
Bijvoetweg 10, tel. 06 100 917 33. Na de viering is er een deurcollec- zang wordt er gedanst en dragen uur: Eucharistieviering met Pas- zijn, enz. Er is gratis koffie, thee,
Bereikbaarheid van Pastor An- te. we kleurige Afrikaanse kleding.  In toor J. van Dril, met zang van het broodjes en iets lekkers.
dré Dekker. Tel. 06 284 494 10, Gebeds en misintenties op zon- vele delen van Afrika klinkt de be- Gemengd koor. KOM ZOALS JE BENT!
email: [email protected] dag 17 november. groeting “Jambo” en zo willen wij MIS- en GEBEDSINTENTIES: Elke zondag 11.00 uur.
Parochie website: www.rkregiowh.nl Jenny Brandsen-Schoutsen. Sjaak u ook welkom heten. U zult echt Jaap Kuiper; Joris en Tiny Wie- Almereweg 36
IBAN nummer: en familie Jong. Jacobus en Guur- genieten van dit feestelijke optre- ring-Schilder, Kees Dorrestein en 1671 ND MEDEMBLIK
NL09 RABO.0368.9051.52 tje Kaarsemaker-Lakeman. Ton den. Na de viering is er een deur- Benny; Levende en overleden fa- INFO Tel. 084 867 1819
Parochie H.G. Majella Kaarsemaker. Jacques Hetsen. Ti- collecte voor de onkosten. milie Sierkstra-Boots. Voor de zie- [email protected]
Overleden: ny Grooteman-Besseling. Martin ken thuis en in het verpleeghuis. www.abcsamenkomsten.nl
Heleen van Velzen-Kok. Korver. Overleden ouders Heytel- Dinsdag 19 november 10.00 uur: Dat zij troost en bemoediging ont-
Dat zij alle rust en geluk vindt on- de Groot. Ontmoetingsochtend in de dag- vangen.
der de hoede van de almachtige Zondag 17 november om 10.00 kerk.
en barmhartige God. En dat zij die uur. Iedereen welkom. EVANGELIEGEMEENTE COLOFON
zijn achtergebleven Lector: Koorleden. Koster: Anne- EN VERDER: DE PIONIER
steun en kracht mogen ontvangen marie Wenners. Collectant: Sjaak *Zaterdag 16 november zal Juan Kerkdienst beneden in de Schoof Oplage 6.500 ex.
van dierbare mensen om hen heen. Steltenpool. Andres om 12.00 uur tot diaken Zondag 17 november, Eredienst
gewijd worden in waarin Rob Boersma voor gaat, Verspreiding: iedere woensdag in de
PAROCHIEANDIJK Om orde en rust in onze samenle- de bedevaartskerk in Heiloo. Wij aanvang 10.30 u., lunch als afslui- plaatsen Wervershoof, Onderdijk,
MARIAMIDDELARES ving. wensen hem een prachtige en in- ting. Zwaagdijk-Oost, Andijk en Hauwert.
VANALLE GENADEN AGENDA: spirerende dag toe. Wat is zonde? Is het is boter op je REDACTIE:
Zondag 17 november 10.00 uur: gat smeren en zelf droog brood I. Alders
Contactadres: Baukje Kuin-Hogen- Woord-Communieviering met de Protestantse Gemeente eten? Dat is wel verspilling, maar P/A Nes 218
dorp. Dijkweg 412, tel. 591408 Op- Vriendenkring; voorgangers van Andijk-Wervershoof zonde? Het begrip komt uit de Bij- 1693 CN, Wervershoof
gave intenties: Greet Tensen-Beem- groep Andijk. bel en toch is het bij iedereen, ge- Tel. 06-16347937
sterboer Kleingouw 195, tel. 592046 Thema: “Opstaan door gerech- “De Kapel” Middenweg 48 te lovig of niet, ergens bekend. Zon- Email: [email protected]
tigheid”. De collecte is voor onze Andijk. info: de heeft met onrecht, met fout en Website: www.binding.nl
GEBEDSINTENTIES: kerk. Dank daarvoor. www.pg-andijkwervershoof.nl. verkeerd gedrag te maken. Vroe- Sluitingsdag voor zowel
Zondag 17 november 10.00 uur: *In het voorportaal zal een kraam Iedere woensdagmorgen inloop ger werd geleerd dat zonde te ma- advertenties als kopij:
Ria Oud-Tesselaar en familie; van de Wereldwinkel aanwezig van 10.00-12.00 uur. ken had met het overtreden van de Zondag voor 18.00 uur
Joop Dudink en om zegen over zijn zijn. De moeite waard om te gaan Zondag 17 november, Ds. Her- Tien Geboden. Al geeft dat goed Skriemers a contant inleveren bij
gezin; Om kracht en bemoediging kijken en wellicht iets te kopen! rianne Allewijn uit Landsmeer, de essentie aan, het is een ver- Nes 218, Wervershoof
voor alle zieken en voor hen, die aanvang 10.00 uur, organist: Ci- simpeling. Alsof je door steeds 4 regels 5 euro
moeten leven met een handicap; lia Koenis-Gerdes. die Tien Geboden na te lopen, Elke regel meer 0,50 ct. extra
zou kunnen nagaan hoeveel zon- Een regel is 24 tekens incl. spaties
Landelijk Atelierweekend de je doet. De Heer Jezus zei dit: ADMINISTRATIE / BEZORGING
‘‘Heb de Heer, uw God, lief met I.Kraakman-Stavenuiter
2019 In het weekend van 16 en STOP heel uw hart en met heel uw ziel Nes 218
17 november 2019 doet Bets de en met heel uw verstand. Dat is 1693 CN, Wervershoof
Vries-Dekker van Atelierbd voor ARMOEDE IN het grootste en eerste gebod. Het Tel. 0228-564053
de vierde keer mee aan het lan- NEDERLAND tweede is daaraan gelijk: heb uw LAYOUT/OPMAAK/TRAFFIC:
delijk atelierweekend. naaste lief als uzelf.’ God liefheb-
Het is een leuke gelegenheid om Helpt u mee? ben met heel je wezen. Hoe kun je Dorpsstraat 100
het atelier te bezoeken en te zien dat ooit perfect doen? En vervol- 1693 AJ
wat er allemaal mogelijk is met WWW.ARMOEDEFONDS.NL gens van je naaste houden zoals je Wervershoof
klei. Er worden handgevormde en van jezelf houdt. Onmogelijk, on- tel. 0228-745000
gedraaide objecten tentoongesteld. haalbaar en theorie? Kijk naar Je- DRUK:
Ook worden er een aantal schilde- zus Christus. Hij had er zijn leven Flevodruk Harlingen
rijen tentoongesteld. voor over om ons van de schuld Harlingen
De entree is gratis. Atelierbd van onze zonden te bevrijden. Dan Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
Talud 17 1693 KW Wervershoof is het toch wel heel serieus, wat aanvaarden voor schade van welke aard dan
www.atelierbd.nl denk je? ook door het niet tijdig of onjuist plaatsen van
– advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven
Zie ook: www.landelijkatelier- www.eg-depionier.nl advertenties of fouten ontstaan door onduide-
weekend.nl bij Atelierbd. lijk handschrift van de opdrachtgever, behoe-
ven door ons niet te worden gecompenseerd.
Correcties en/of vervalorders worden onder
voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

BINDING No 46 - woensdag 13 november 2019 - pagina 3

HYPERLOKAAL: SEARLE Voordelig onderhoud
DAT WERKT! advocatuur en APK van uw auto

Voor avl haentuswchaaudteoherstel GRATIS
SePlkRe dEinEdaKgaUvoUndR
Handelsweg 7
1619 BJ Andijk van 17.00-18.30 uur.
06 - 21832262 Raadhuisplein 15B
[email protected] 1693 EA Wervershoof

0228-850245
www.searle-advocatuur.nl

Wintermarkt op 16 november* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Haarverzorging ‘Irene’,
Nes 122, Onderdijk. Tel.
0228-584488. Op afspraak
******************** ******************* 2019 in De Kapel te Andijk
Annie’s breiatelier Expositie Atelierbd van Bets
Haken en breien, elke don- de Vries-Dekker op 16 en 17
derdag van 9.30 tot 12 uur in nov. Open van 11.00 tot 17.00
Annie’s café. Entree € 3,50. uur. Gratis entree.
Koffie en thee gratis. Tevens
diverse keuze in wol te koop.
Tel. 0612185700, Kaagweg 30

KBO Nieuws

Openingstijden: Passiespelen Tegelen
Mandy Blasweiler-Zwaan Nogmaals een uitnodiging aan u allen. Eens in de
• Dinsdag 9.00-13.30 uur

• Donderdag en vrijdag Raadhuisplein 1a vijf jaar worden wij uitgenodigd om de Passiespelen

9.00-17.30 uur 1693 EA Wervershoof in Tegelen mee te maken. Dit jaar is het op zondag
• 1x in de 6 weken op zaterdag Telefoon 0228-581243 24 mei 2020. Op deze dag wordt u op diverse op-

stapplaatsen opgehaald om daarna met de bus naar
Tegelen te reizen. De kosten bedragen ongeveer Zaterdag 16 november houden we Friesland en SchuldHulpMaatje
JOOST BOTMANZONDAG 17 NOVEMBER 70 euro. Daarvoor krijgt u het busvervoer, de toe- onze jaarlijkse wintermarkt. Er is West-Friesland
gangskaart en een diner op de terugweg. Graag wil- van alles te koop: curiosa, glaswerk, De rommelmarkt heeft verschillende
len wij de animo weten voor deze dag. Wilt u mee, potten, speelgoed en puzzels, cd’s, doelen. We recyclen gebruikte materi-
geef dit dan door aan Diana Verdonschot, telefoon enz. Ook de tafels met vele boeken alen. We bieden een plek om zomaar
0228-582417 of stuur een mail naar [email protected] staan op je te wachten. even gezellig naar toe te gaan. En de
ZINGT quicknet.nl opbrengst van de markt gaat dit keer
JOHNNY CASH naar twee sociale doelen: Leergeld
Het Rad van Avontuur zal volop West-Friesland en SchuldHulpMaatje
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIO- draaien met leuke prijzen. Natuur-
REN IN WERVERSHOOF lijk is er weer fruit te koop, en ook de West-Friesland. En misschien helpen
WERVERSHOOF - Senioren, chauffeurs met rijbe- bloemen staan weer voor u klaar. En we zo een beetje onszelf en een beetje
wijs C/D/E en overige automobilisten die voor ver- zoals altijd kunt in de tuinkamer kaar- onze naaste.
lenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, ten maken met Gerda.
kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen Inleveren bruikbare spullen
op 20 november, 18 december, 22 januari en vervol- Gezellig een kopje koffie doen Heeft u leuke en bruikbare rommel-
AANVANG 17.00 UUR gens eens per maand in De Schoof, Kerkelaantje 1. We hebben koffie en thee met iets lek- markt spulletjes die u bij ons langs
VRIJ ENTREE Voor informatie en een afspraak belt u naar het lan- kers erbij, maar ook heerlijke soep. wilt brengen? Dat kan! Dit kunt u in-
delijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een Dus kom gezellig even langs of maak leveren op donderdag 14 en vrijdag
datum reserveren kan via de website: www.goedko- even een tussenstop tijdens je fiets- of 15 november tussen 16.00 en 20.00
pekeuringen.nl.   wandeltocht. We hopen weer op een uur in De Kapel aan de Middenweg
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, gezellige dag! Iedereen is van harte 48. Kunt u zelf de spullen niet bren-
C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 60,00. welkom om even langs te komen op gen, dan kunt u bellen naar Trude
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgor- zaterdag 16 november van 10.00 tot Leegwater 0228-591594 (of bij geen
ganisaties krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde 14.00 uur in en om De Kapel, Mid- gehoor Roel Doef 0228-593200).
Nieuwedijk 39 • Zwaagdijk-Oost • 0228-581906 prijzen (geldt uitsluitend voor 75+ B/E en medisch). denweg 48 te Andijk. Bij voorbaat onze hartelijke dank en
[email protected]  Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de loca- graag tot ziens op 16 november.

tie een afspraak te maken. Opbrengst voor Leergeld West-
 Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
Amaryllis-actie Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is ver-

Zangvereniging ‘Zanglust’ inkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.
cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheids-

Hauwert bestaat 100 jaarverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken
duren voordat u de papieren die de arts moet invul-
len thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of
via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan
meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken
voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende ge-
meenten zijn van harte welkom.
Graag met vermelding van naam, adres en telefoon-
Vrijdag 22 november lopen wij weer met de Ama- nummer.
ryllis-actie voor Jeepee.
Op deze manier proberen we geld op te halen voor Competitieklaverjassen op 7 nov.2019
onze jongerenorganisatie om zo leuke, kostelo- Het was de afgelopen week weer een gezellige mid-
ze avonden te kunnen blijven organiseren voor de dag Klaverjassen voor de Competitie.
jeugd van Wervershoof. Uitslag 3e ronde 3e periode Competitieklaverjassen
Vrijdag zullen we lopen van 18:00 tot 20:30 uur. op 7 nov. 2019
  1.Mevr. A. Botman-Nieuweboer 5478 punten
Amaryllissen zullen kosten: 1 voor € 5,- en 2 voor 2. Mevr. T. van Zwol-Bank 5160 punten
€ 9,- 3. Mevr. G. van Ophem 5003 punten
Groeten jeugd en begeleiding van Jeepee. Foto: Krijn van Klaveren
Poedelprijs Mevr. M.B.Hauwert-Botman 3688 pun-
ten Op 3 en 4 november is het jubile- uit de musical ‘Oliver’. Het enthousi-
Moppenactie Sint Caecilia Deze donderdag is er weer Bingo um groots gevierd met een reünie asme spatte er van af!
en 2 voorstellingen in dorpshuis ‘De Dirigente Mia de Ruiter kon rekenen
Eida en Marja gaan er weer op uit om mooie prijs- Werf’ in Hauwert. op muzikale ondersteuning van vaste
Vanaf 18 november besteed kan worden aan jes te kopen zodat iedereen weer met ‘n prijs naar pianiste Susanna Bakker, 2 violisten:
aanstaande  komen we instrumenten, muziek- huis gaat. De voorstelling had 2 gedeelten: voor Jasmijn en Tessa en Lars met klarinet.
langs om moppen te stukken, opleiden leer- Ik wil ieder lid van de KBO uitnodigen om ook eens de pauze een samenvatting van 100 Cor Koning en Ida Balk brachten met
verkopen ten bate van lingen etc. te komen Klaverjassen of te Rummicuppen, het is er jaar operettes en musicals en kinder- hun accordeons een levendige bijdra-
de plaatselijke muziek- gezellig en je ontmoet eens andere mensen. zang. Zanglust heeft heel lang kinder- ge vooral bij de compilatie van ‘De
vereniging.  3,50 per Ook al ben je nog geen lid, maar wel boven de 50 zang gehad met ook uitvoeringen van Jantjes’.
zak, 3 zakken voor een jaar dan ben je van harte welkom om eens bij ons te kindermusicals. Na de pauze bracht ‘Zanglust’ een
tientje! komen kijken en eventueel lid te worden. Want het Daarom hebben de kinderen van ba- gedeelte van het huidige repertoire
zijn gezellige middagen in het restaurant van Huize sisschool ‘De Vijzel’ onder leiding ten gehore. Mooie zangpartijen van
Deze moppen worden Jozef, waar je kunt Biljarten, Klaverjassen en Rum- van Mia de Ruiter en Karin Bakker o.a. Leonard Cohen, Anouk, Adèle en
geleverd door DEEN micuppen of Keezen. En een keer in de maand heb- verschillende liedjes ingestudeerd en Queen kwamen over het voetlicht.
supermarkt en brengen ben we Prijsklaverjassen, waar iedereen ook weer zodoende waren zij onderdeel van de
de sinterklaassfeer bij u met ‘n prijs naar huis gaat. voorstelling met een paar kinderlied- Samen met het publiek en accordeons
in huis. Groeten, Peter Steltenpool jes uit vroeger tijden. een Jubileumlied op de wijze van het
Wij hopen op een goe- Samen met Klaas Slagter speelden zij Chiantilied was een prachtige afslui-
de opbrengst dat weer de boefjes in het rovershol van Fagin ting van deze feestelijke voorstelling!

Deze sportpagina’s vBaInNSDSIWNGziNjnom4o6ge- lwijkoegnesmdaaagkt13dannokvzeijmdbeesrp2o0ns19or-inpgavgainnade4volgende bedrijven:

www.de-letter.nl Bouwbedrijf 06-54250721

Theo Vertelman bv

www.bouwbedrijf-theovertelman.nl

VOETBALVERENIGING VVW

VVW houdt koploper JVC op een Programma VVW Voetbal
gelijkspel Zaterdag 16 november Gerard Mol / Kees Grent
s.v. Zandvoort 1 V.V.W. 1 17:00
Westfriezen JO16-1 VVW JO16-1 14:30 13:15
VVW MO15-1 Berkhout MO15-1 14:00
VVW JO14-1 Reiger Boys JO14-2 14:00
van Stan werkte op de zenuwen HSV Sport 1889 JO14-1 VVW JO14-2 11:00 10:00
van de thuisploeg. Stefan Otsen, VVW JO12-1 Westfriezen JO12-2 12:00
man of the match, die topschut- Sporting Andijk JO11-3 VVW JO11-1 9:30 8:45
ter en vedette Beense van JVC VVW JO11-2 DWOW JO11-1 12:00
compleet uit de wedstrijd speel- VVW JO10-1 Medemblik JO10-1 10:00
de was door zijn goede spel onbe- VVW JO10-2 Grasshoppers JO10-1 10:00
doeld veroorzaker van de frustra- MOC JO10-1 VVW JO10-3 9:30 8:40
tie van de man. Scheldend en tie- Always Forward JO9-7 VVW JO9-1 9:30 8:30
rend liet hij zich van zijn slechtste VVW JO8-1 Zouaven De JO8-3 10:00
kant zien. Dit had ook zijn weer- Sporting Andijk JO8-2 VVW JO8-2 9:30 8:45
slag op de rest van zijn ploeg die VVW JO-7 Zwaagdijk/Strandvogels JO7 10:00
steeds slechter en harder begonnen
te spelen. ‘De bank van VVW’ kon Zondag 17 november Jan Laan / Ger Boos
zodoende gaan warmlopen. Ton VVW 3 Westfriezen 3 12:00 J.B. Prins
Kolenberg kon niet meer en werd Oosthuizen 2 VVW 4 12:00 11:00
vervangen door debutant Max West Frisia 5 VVW 5 12:00 11:00
V.V.W. speler Rob Neuvel stond na een lange blessuretijd Groot. Joris Schouten kon ook VVW 45+1 Westfriezen 45+1 10:00 Henry Swart
weer in de basis (Foto Johnny Mol) geblesseerd naar de kant en Jan VVW VR1 Zeemacht VR1 14:00 Zelf fluiten
Manshanden verving onze blon-
Julianadorp: Na de remise van Neuvel (Baco) zijn rentree maak- de aanvoerder. Dani Houwerzijl VVW JO19-1 LSVV JO19-1 12:00 Ed Meester
vorige week thuis tegen Hollan- te na maandenlang wegens bessu- die voor meer lengte moest zorgen VVW JO19-2 Victoria O JO19-2 14:00 Selectie VVW
dia T. moesten onze geelzwarte releed op non actief te hebben ge- verving Dave Kok. Onze helden
leeuwen aantreden in het won- staan. lieten zich inmiddels niet intimide- Jaarvergadering
derschone Julianadorp tegen De wedstrijd kende een lekker be- ren en speelden de wedstrijd vak-
koploper JVC. Om hier punten gin van VVW zijde. Na tien mi- kundig uit. Iedereen voerde zijn ta- Hierbij nodigen wij u uit voor de selen over de bedragen welke we
te pakken en mee naar huis te nuten wat schermutselingen voor ken uit en wachtte op dat ene mo- 20e jaarvergadering, welke zal het komende jaar gaan besteden.
nemen is bepaald geen sinecure. het doel van JVC waarbij slecht ment. Die kwam er ook maar we worden gehouden a.s. donderdag Hebt U zelf tips of suggesties voor
Toch kon VVW stand houden en werd uitverdedigd door de blau- verzuimden het beslissende schot 14 november in de kantine van de Club van 100, dan houden wij
pakte een puntje. (1-1). wen. De flegmatieke Dave Kok uit te delen. In de laatste fase van voetbal en handbalvereniging ons aanbevolen op deze avond.
Aan de publieke belangstelling op pikte de bal op zocht de achterlijn de wedstrijd nog een harde charge V.V.W., aanvang 20.00 uur. Wilt u lid worden van de Club van
het sportpark aan de Wethouder op en gaf met zijn linker de bal su- op onze combikoning Thijs Nug- Wij mogen altijd rekenen op een 100 van V.V.W. dan kunt u zich op
de Boerstraat was het niet te mer- perstrak voor. Tom Smit was er als ter die vol geraakt werd. De spe- grote opkomst van onze leden, dus de avond laten informeren wat de
ken dat het hier een wedstrijd van de kippen bij om de buitenkansje te ler van JVC kreeg geel daar waar hopen wij u ook dit jaar te mogen Club van 100 voor V.V.W. bete-
de koploper betrof. Een handjevol benutten en schoof het leer in één rood op zijn plaats was. Een te- begroeten. Indien U vragen over kend. U bent u van harte welkom.
toeschouwers (meerendeels ook tijd binnen. (0-1) Een echte spits- rechte uitslag en een punt pakken de Club van 100 heeft dan kunnen Wij hopen te mogen begroeten
nog geelzwart getooid) hadden de- engoal. Daarna waren het de ‘dor- in een uitwedstrijd tegen de kop- wij u op deze avond misschien een in de kantine op de jaarvergade-
ze zonovergoten middag de moeite pers’ die wat beter in hun spel kwa- loper is niet slecht. Volgende week antwoord geven? Natuurlijk wil- ring van de Club van 100, waar om
genomen om deze kraker bij te wo- men en VVW wat onder druk zet- zondag geen competitie wedstrijd len we met u van gedachten wis- 20.00 uur de koffie voor u klaar
nen. Ze kregen wel waar voor hun ten. De snelle vleugelaanvallers voor VVW maar niet getreurd, het staat.
geld want het werd een prachtige van JVC kregen echter weing kans moet zaterdag voor de beker. Uit
pot met een spannend slot. tegen onze backs, deejay Jorren naar Zandvoort naar de plaatselijke Ballensponsors gevraagd
Onze helden moesten het stel- Grooteman en de goed spelende sv die uitkomt in zaterdag klasse 2.
len zonder vaste waardes Thomas vader Ton Kolenberg. Verder dan Aanvang 17:00 uur. Dus….Sport- Iedere zaterdag en zondag wordt er soren dan stellen wij dat zeer op
Buis, Rens Grooteman en Frank wat gevaarlijke corners kwamen ze park Duintjesveld Duintjesveld- gevoetbald op de velden van Voet- prijs. Wat krijgt u voor dit bedrag?
Mol. Zaterdagmorgen werd trai- niet. Toch op slag van rust maak- weg 7 2041TZ Zandvoort balvereniging V.V.W. Uw bedrijfsnaam en logo of fami-
ner Niels Bakker ook nog getrak- te JVC de gelijkmaker. In de om- Foto’s van de wedstrijd gemaakt Om te kunnen voetballen zijn voor lienaam wordt veelvuldig in de so-
teerd op een telefoontje van Thijs schakeling sloeg het toe en met een door Johnny Mol kijk op de web- ieder team voetballen nodig, die cial media genoemd. Op de web-
Schouten die met de mededeling prachtige lob werd onze sluitpost site van V.V.W. voetbal kunt u sponsoren. Voor een site en Facebookpagina van V.V.W.
kwam dat hij vrijdagavond gebles- Stan Vertelman verschalkt.(1-1) VVW: Stan Vertelman, Ton Kolen- gering bedrag kunt u wedstrijdbal- en in het weekblad de Binding.
seerd van het zaalvoetbalveld was Na de thee een JVC die voor de berg (Max Groot), Jesse de Hoog, sponsor van een team worden. Voor info [email protected]
gedragen. Middenvoetsbeentje ge- overwinning ging en onze helden Stefan Otsen, Jorren Grooteman, Speelt uw (klein)zoon of dochter in vvw.nl
kneusd. Lekker dan! Thijs, deze bleven loeren op een kansje. Naar- Raymon Koning, Joris Schouten een jeugdteam en wilt u deze spon-
competitie de man in vorm en pu- mate de tweede helft vorderde nam (Jan Manshanden), Thijs Nugter,
bliekslieveling missen is een be- de frustratie bij de gastheren toe. Rob Neuvel, Dave Kok (Dani Hou-
hoorlijke aderlating voor VVW. Het uitblijven van doelpunten me- werzijl) Tom Smit.
Daar tegenover stond dat Rob de door magistraal keeperswerk

ZAALVOETBAL NIEUWEBOER ARCHITECTEN

Met 2 debutanten van 17 jaar Competitieprogramma

Nieuweboer wint in ’t Zand

Door blessures en verhinderingen strijd te stoppen, waarbij Nieuweboer weboer te scoren, maar in de volgende datum Tijd Wednr. Thuis team Uit team Sporthal
maakten afgelopen vrijdag bij de diverse mogelijkheden kreeg. Echter aanval bracht Lex Bakker de tussen- 13-11-2019 19:15 5203 Spirit’30 JO15-4 Nieuweboer Arch.JO15-2 Sluis
wedstrijd Sparta ’67–Nieuweboer verzuimde de score uit te breiden. stand op 1-3. 13-11-2019 21:25 22615 OZV Obdam 1 Nieuweboer Arch.2 Stap
in ’t Zand de 17-jarigen Koen van Na de wissel een zelfde rommelig Niet goed wisselen van Thijs Schou- 15-11-2019 19:15 5561 Dijkhuis JO17-1 Nieuweboer Arch.JO17-1 Muiter
der Zwan en Koen Bakker hun de- speelbeeld. In de 6e minuut kwam ten na een grove, niet bestrafte, over- 15-11-2019 19:15 21987 ZVV Zwaag JO17-1 Nieuweboer Arch.JO17-3 Zwaag
buut. Beide spelers kunnen terug een strakke pass van Sven Deen na treding werd een tijdstraf voor de 15-11-2019 19:30 16665 Nieuweboer Arch.5 Nieuweboer Arch.3 Dars 2
kijken op een goede en degelijke een overstap van Nick Kuin bij Jor- reeds het veld ingelopen Lex Bakker. 15-11-2019 19:55 5710 Alpha Tours JO19-1 Nieuweboer Arch.JO19-2 Banne
wedstrijd. ren Grooteman, die zich op een fraaie In de laatste seconde van de overtal- 15-11-2019 20:10 16720 ZHO/De Weyver VR3 Nieuweboer Arch.VR4 Weyver
Vanaf de aftrap verraste Sparta ’67 wijze ontdeed van de verdediger en situatie scoorde Sparta 2-3. De laatste 15-11-2019 20:25 2820 Nieuweboer Arch.1 Alliance 22 1 Dars 2
Nieuweboer met een pressing over keeper en de voorsprong uitbreidde. minuut speelde Nieuweboer rustig uit 15-11-2019 21:20 7962 Nieuweboer Arch.VR5 ZVV Zwaag VR4 Dars 2
het gehele veld. Hierdoor ontstond Nieuweboer kwam in ondertal, door en behaalde een 2-3 overwinning. Me- 18-11-2019 19:15 15851 Nieuweboer Arch.7 Nieuweboer Arch.5 Dars
een rommelige wedstrijd, zonder dat een tijdstraf van Sven Deen. De fa- dekoploper DWOW won met 3-2 van 18-11-2019 19:15 22917 Avenhorn/K&S JO17-1 Nieuweboer Arch.JO17-2 Koggenhal
Sparta, met name voor de wissel, mo- se werd probleemloos doorgekomen, Volendam en Vrone won met 7-0 van 18-11-2019 19:30 5619 Zwaag JO19-4 Nieuweboer Arch.JO19-1 Zwaag
gelijkheden creëerde. In de 2e minuut doch even later kwam Sparta na een Zeemacht. 18-11-2019 20:10 15816 Lutjebroek 2 Nieuweboer Arch.6 Kloet
onderschepte Lex Bakker op de mid- afstandsschot terug tot 1-2. De laatste Komende vrijdag speelt Nieuweboer 18-11-2019 20:10 15834 Nieuweboer Arch.VR2 VVS 46 VR2 Dars
dellijn een breedtepass en opende voor 5 minuten waren hectisch. In deze fase om 20.25 in Sporthal de Dars tegen 18-11-2019 21:05 7084 Nieuweboer Arch.VR3 VVS 46 VR4 Dars
Nieuweboer de score. Voor Sparta het kon keeper Stijn Meijer zich met goe- het lastige Alliance. Eerder dit seizoen 18-11-2019 21:05 15683 Lutjebroek VR3 Nieuweboer Arch.VR4 Kloet
signaal nog meer energie in de wed- de reddingen onderscheiden. Bij een werd de wedstrijd in Overveen met 18-11-2019 22:00 22611 Nieuweboer Arch.2 Wapen v Grootebroek 2 Dars
tijdstraf van Sparta verzuimde Nieu- 4-7 gewonnen. 20-11-2019 19:45 21991 Hovocubo JO17-3 Nieuweboer Arch.JO17-3 Kreek

www.pixelhobby.com Steun de plaatselijke sport
hier uw advertentie?
[email protected]

Deze sportpagina’s vBanINSDSIWNGziNjnom4o6ge- lwijkoegnesmdaaagkt13dannokvzeijmdbeesrp2o0ns19or-inpgavgainnade5volgende bedrijven:

R. Veeken Tel. 0228-582075 • www.garagemooij.nl

Tuin- en timmerwerken

Wervershoof 06-25432176

VOLLEYBALVERENIGING VVW 22 november HANDBALVERENIGING VVW
presentatie
Wedstrijdprogramma volleybal/VVW  Skriemer WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALHANDBAL COMMANDEUR
VERZEKERINGEN/VVW
MvrAijd1a tgeg1e5nnMovOeVmEbMeAr 2in - D1e9:D00ar sd!oor D1 Op 22 november aanstaande oBnotuwwerkpundig
D2 tegen Wieringermeer D1 - 19:00  door D3 neemt de Stichting Oud-Wer- Woensdag 13 november 2019 Koggenhal
H2 tegen MOVE 2 - 19:00  door H4 vershoof weer een duik in het DMW1 20:00 uur S.V. Beemster DMW1 VVW DMW1
H3 tegen VCJ ‘94 1 - 19:00  door H1 verleden. Tijdens een avond vol
D1 tegen Wognum 1 - 20:45  door H3 herinneringen, sketches, inter- Zaterdag 16 november 2019
D3 tegen Simokos 5 - 20:45  door D2 views, muziek en gezelligheid Dames2 20:15 uur SV De Valken DS1 VVW DS2 de Banne
H1 tegen WhamWham 1 - 20:45  door  wordt u teruggenomen naar B1 18:30 uur Meervogel’60, DB1 VVW DB1 de Lelie
Oswald Foppes en Jan Swier heel veel ‘oh ja’ momenten. In C2 11:30 uur VVW DC2 Meteoor DC1 de Dars
H4 tegen NIVO 4 - 20:45  door H2 / Tim van Dijk de Schoof wordt de Skriemer al- C3 17:45 uur Zwaluwen ‘30 DC1 VVW DC3 Zwaluwen’30
  weer voor de veertiende keer ge- C4 10:00 uur VVW DC4 Zaanstreek DC1 de Dars
zaterdag 16 november  presenteerd tijdens een onverge- D1 12:25 uur Spartanen D1 VVW D1 De Bloesem
MC1 uit tegen Madjoe MC3 - 12:00 in De Drecht telijke avond. D2 10:55 uur Victoria O D1 VVW D2 de Stap
  Lees volgende week meer in deze D3 12:00 uur VVW D3 Lacom’91 D4 de Dars
maandag 18 november  krant. E1 11:00 uur VVW E1 D.T.S.‘48 E1 de Dars
D3 uit tegen Urbanus 2 - 18:45 in De Drecht F1 11:15 uur SEW F2 VVW F1 de Dres
  Kerstmarkt F2 12:00 uur D.T.S.‘48 F2 VVW F2 de Sluis
woensdag 20 november  F4 09:50 uur Spartanen F3 VVW F4 De Bloesem
D1 uit tegen VCC ’92 1 - 20:00 in De Wormer Sporthal Zoals ieder jaar organiseert * LET OP: B1, F2 moeten reserveshirts meenemen!!
  Winkelend Wervershoof haar
wH1o etnegsdeangV2C0Anllovvoe1m -b2e0r:3in0d deoDoar rs: Bekerwedstrijd H1 ! alom bekende sfeervolle kerst- Zondag 17 november 2019 Vido HS1 de Dars
Jan Romein en Henk Breeuwer markt. Een knusse, maar vooral Heren1 14:30 uur VVW HS1 Westsite HS2 de Dars
gezellig markt met leuke kramen Heren2 15:45 uur VVW HS2 Navique/SVBO DS1 de Dars
GYMVERENIGING VVW en diverse activiteiten. Dames1 13:00 uur VVW DS1 Quick DS2 de Dars
Ook dit jaar zorgen de vrijwilligers Dames3 14:15 uur VVW DS3 VVW DS4 de Weijver
Bezoek van Pieten er weer voor dat er weer geschaatst Dames4 12:10 uur Meteoor DS2 LHV DA1 de Dars
kan worden en natuurlijk even een A1 11:30 uur VVW DA1 A & O DA1 de Dars
tussenstop voor koek en zopie. Of A2 13:00 uur VVW DA2 VVW DB2 de Dres
warm je dan lekker op bij het knap- B2 11:00 uur Hauwert DB1 SEW DC2 de Dars
perige haardvuur.  C1 10:30 uur VVW DC1 VVW E2 de Vaart
Ook de winkels blijven open tot 20 E2 14:10 uur Vido E4 VVW F3 de Mondriaan
uur. Kortom we zien jullie graag F3 10:00 uur Wijk aan Zee F1
zaterdag de 14e december op het
Raadhuisplein in Wervershoof.  Maandag 18 november 2019 VVW DMW2 Waardergolf
  DMW2 19:00 uur KSV DMW2 Geel Zwart DMW1 de Dars
Kerstmarkt Wervershoof: Zater- DMW3 21:00 uur VVW DMW3
dag 14 december a.s.van 14.00 tot
20.00 uur Voor de standen en uitslagen kijk op www.handbalvvw.nl
 
Aanmelden voor een verlich- Open Atelier
te kraam (slechts E 30,=) kan via
[email protected] Glasatelier Liever Creatiever tijdens nationale kunstweek
hoof.nl
Wij hebben een bericht gekregen zaal, kun je je eigen pietendiploma Tijdens de Nationale Kunstweek zijn vertegenwoordigd: schilders,
van de Pieten. Op woensdag 20 halen. Dit alles onder leiding van vindt op 16 en 17 november het beeldhouwers, keramisten, glas-
november van 13.30 tot 14.30 uur juf Eva.   Landelijk Atelierweekend plaats. blazers, installatie bouwers, foto-
komen ze kijken hoe sportief jul-   Honderden beeldend kunstenaars grafen, textiel kunstenaars en nog
lie zijn. Het uur is open voor alle Neem al je vriendjes en vriendin- in heel Nederland openen hun deu- veel meer.
kinderen van 3 tot 6 jaar. Door al- netjes mee. We beginnen om 13.30 ren voor het publiek, waardoor Kunstliefhebbers vinden op Lan-
lemaal leuke dingen te doen in de uur in de olympiahal in de Dars! belangstellenden een uniek kijk- delijkatelierweekend.nl het actue-
je achter de schermen krijgen bij le overzicht van alle deelnemende
Herkansing voor 1e MTB Vooroevertocht het creëren van kunstwerken. Ook locaties die tijdens het Landelijk
worden extra activiteiten georgani- Atelierweekend te bezoeken zijn,
Na de afgelasting van de geplan- dijk vervolgt het parcours rich- tocht kan op 17 november van- seerd zoals workshops, exposities evenals meer informatie over de
de Vooroevertocht op zondag 20 ting De Vooroever. Bij de Kager- af 08:30 uur bij de kantine van en demonstraties. Ook in uw regio. extra activiteiten die worden geor-
oktober heeft de Stichting Wie- dijk splitst het parcours zich; de VVW, Theo Koomenlaan 7 te Atelierroutes en open atelierda- ganiseerd.
lerevenementen West-Fries- deelnemers aan de 30 kilometer- Wervershoof. De start is van- gen worden vaak lokaal georgani- Dit evenement wordt dit jaar voor
land een nieuwe datum voor de tocht gaan terug richting de kan- af deze locatie tussen 09:00 en seerd, maar dit evenement is lan- de vijfde keer georganiseerd door
1e MTB Vooroevertocht van tine van VVW, bij de 40 kilome- 09:30 uur. delijk. Tijdens dit weekend zijn in Stichting Kunstweek en het is in-
het seizoen 2019-2020 gepland. tertocht rijdt men langs de kom De inschrijfkosten zijn voor 7 eu- heel Nederland honderden ateliers middels uitgegroeid tot het groot-
Zondag 17 november zal de eer- en fietst men over het strand- ro voor niet NTFU/KNWU-le- te bezoeken. Bijna alle disciplines ste atelierweekend van Nederland.
ste van de twee geplande Voor- je richting de Koopmanspolder. den, 6 euro voor NTFU/KNWU-
oevertochten worden verreden. Aangekomen bij de jachthaven leden op vertoon van een lid-
Mede vanwege de aankomst van van Andijk rijden de deelnemers maatschapskaart (TFK/licentie)
Sinterklaas op Het Eiland zullen over het fietspad op de dijk langs en 2 euro voor kinderen tussen
de mountainbikers vanaf de start de Dijkweg en de Kagerbos terug de 8 en 12 jaar onder begeleiding
allereerst richting Hauwert ver- naar de finish bij de kantine van van een volwassene. Het verzoek
trekken en het wederom uitda- VVW. van de organisatie is om zoveel
gende en afwisselende parcours De kantine van VVW is open; mogelijk gepast te betalen.
verder afleggen. hier kan onder andere koffie, thee NFTU/KNWU-leden kunnen
Het parcours of een broodje worden gekocht. bij het inschrijven gebruik ma-
Vanaf de start tussen 09:00 en Noord-Hollandse MTB-toch- ken van ‘Scan & Go’. De barco-
09:30 uur bij de kantine van ten de op de lidmaatschapspas wordt
VVW vertrekken de deelne- Een deelnemer die stempels voor gescand waardoor het niet nodig
mers met een lus langs Hauwert deelname aan minimaal 6 van is om een inschrijfformulier in te
en Het Egboetswater richting de deze tochten op zijn/haar stem- vullen.
Groote Vliet. De deelnemers rij- pelverzamelkaart heeft staan Let op: een valhelm is verplicht
den richting Medemblik, om maakt kans op een Storm-Nalu bij deelname aan de toertocht.
Kasteel Radboud heen in de rich- strandbike. Na de laatste tocht op Niet NTFU-leden zijn niet ver-
ting van het Regatta Center. Over 9 februari 2020 wordt de geluk- zekerd voor schade, zij kunnen
een schelpenpad vervolgen zij kige uit de ingeleverde stempel- vooraf via de website van de NT-
de route naar Onderdijk, waar zij kaarten getrokken. FU een dagverzekering afsluiten.
langs de koek en zopie met o.a. Praktische informatie Kijk voor meer informatie op:
krentenbollen van Bakker Swart Inschrijven voor de Vooroever- www.mtbwervershoof.nl of op
uit Wervershoof komen. Over de de Facebookpagina ‘MTB Wer-
vershoof’.

Steun de plaatselijke sport
hier uw advertentie?
[email protected]

BINDING No 46 - woensdag 13 november 2019 - pagina 6

OVW Café 21 november: SPORTING ANDIJK

Verdonk Broccoli door René Verdonk PROGRAMMA
en Sabine van den Berg
Zaterdag 16-11-2019
René Verdonk [foto: Pieter Prins] 08.45 Dindua JO11-2 Sporting Andijk JO11-2
08.45 Blokkers de JO9-4 Sporting Andijk JO9-2
09.00 KGB JO10-4 Sporting Andijk JO10-2
09.15 Grasshoppers MO13-1 Sporting Andijk MO13-1
09.30 Sporting Andijk JO12-2 Valken de JO12-2
09.30 Sporting Andijk JO11-3 VVW JO11-1
09.30 Sporting Andijk JO10-1 Wieringermeer JO10-1
09.30 Sporting Andijk JO9-1 West Frisia JO9-2
09.30 Sporting Andijk JO9-3 Schagen United JO9-9
09.30 Sporting Andijk JO8-2 VVW JO8-2
10.00 Always Forward JO11-2 Sporting Andijk JO11-1
10.15 Dindua JO14-2 Sporting Andijk JO14-2
11.00 Sporting Andijk JO13-1 KGB JO13-2
11.00 Medemblik FC JO8-1 Sporting Andijk JO8-1
11.00 SV Spartanen MO15-1 Sporting Andijk MO15-1
11.30 Sporting Andijk JO14-1 Victoria O JO14-1
11.30 Blokkers de JO12-1 Sporting Andijk JO12-1
14.30 Volendam (rkav) 6 Sporting Andijk 2
14.30 Sporting Andijk JO17-1 KGB JO17-2
14.30 Sporting Andijk VR1 VVA/Spartaan VR1
14.45 Zouaven (de) JO16-3 Sporting Andijk JO16-2

Zondag 17-11-2019
10.30 Sporting Andijk 45+1 West Frisia 45+1
12.00 Spirit 30 (SC) 4 Sporting Andijk 2
12.00 Sporting Andijk 3 SV Spartanen 7
12.00 Sporting Andijk JO19-1 Westfriezen JO19-3
14.00 Always Forward 1 Sporting Andijk 1

Joost Botman zingt

Johnny Cash

Verdonk Broccoli bestaat 20 Zij werkte na haar studie als hove- personeel. Want winnen doe je niet Wie kent ze niet, de geweldige Oost. Joost, bekend van o.a. Crip-
jaar. De markt vraagt voort- nier, maar in 2002 besloten ze Ver- alleen, winnen doe je met zijn al- nummers van The Man in Black ple Creek Ferry en het theaterpro-
durend om verandering. Daar donk Broccoli als maatschap voort len. We kijken steeds hoe we het of te wel Johnny Cash? Hurt, gramma “Sound of Silence” staat
speelt team Verdonk handig op te zetten. werk leuker en lichter kunnen ma- Gosht Riders in The Sky, Cry garant voor een mooie vertolking
in: ‘We zijn voortvarend in onze Duidelijke taakverdeling ken. Ook op het gebied van duur- Cry Cry, The Ballad of Ira Hay- van de nummers van Johnny Cash.
bedrijfsvoering. Doen het graag De rollen zijn duidelijk verdeeld; zaamheid innoveren wij voortdu- es, Ring of Fire, If I Were a Car- Aanvang 17.00 uur en vrij entree.
goed. Dat moet ook als je bij wilt René zorgt voor de teelt en Sabine rend. Het is wat de markt vraagt, penter en ga zo maar door. Deze middag introduceren de Ark
blijven. Wij proberen steeds op- coördineert de verwerking en af- maar ook wat het werk leuk maakt. Zondag 17 november zingt Joost ook de Borrelplank, een plank met
nieuw klaar te zijn voor de toe- zet. Een hele kluif met inmiddels We zijn graag in beweging om de Botman nummers van de Ameri- lekkers om te genieten van een
komst.’ Tijdens het OVW Café zo’n 30 man personeel als het sei- toekomst een stap voor te blijven.’ kaanse countryzanger/singer-song- borrel, muziek en gezelligheid.
op 21 november vertellen René zoen op volle sterkte draait. Zeker Op donderdag 21 november delen writer in café de Ark Zwaagdijk- Tot ziens in café de Ark.
Verdonk en Sabine van den Berg omdat het, op 2 man na, allemaal René en Sabine hun bedrijfsver-
alles over hun bedrijf en de agra- Poolse en Roemeense medewer- haal dat onlosmakelijk verbonden
rische wereld. kers zijn. Om hen onderdak te bie- is met hun persoonlijke verhaal.
René Verdonk (47) groeide zo’n den bouwden ze een hotel op het Het OVW Café start om 18.00 uur
beetje op tussen de broccoli en eigen terrein. Zo is het woonple- in ’t Fortuin aan de Dorpsstraat
andere groenten. Als klein vent- zier voor het seizoenspersoneel ge- 190 te Wervershoof. Ben je geen
je speelde hij op het land bij Kees waarborgd. lid van de ondernemersvereniging,
en Maarten Botman. Later werkte Winnen doe je met zijn allen maar wel geïnteresseerd? Kom
hij bij zijn zwager Kees Botman en ‘Om een constante kwaliteit te blij- vrijblijvend kennismaken. De toe-
groeide hij uit tot zelfstandig broc- ven leveren en het bedrijf te doen gang is gratis.
coliteler. Tijdens zijn studie op het slagen, zorgen we goed voor ons
HAS ontmoette hij Sabine (49).

Actie KIKA kinderen de Schelp

DAG VAN DE Mr. R.M. Mantel-Kooistra Mr. A.W.M. Overtoom
MANTELZORGER

ST. NIEK
LUTJEBROEK

Afgelopen zondag was er in het
Nicolaasverpleeghuis aandacht
voor de Mantelzorgers en an-
deren die zich inzetten voor het
welzijn van ouderen.

Donderdag 7 Twee presentaties over Onbegrepen gedrag – presenta-
november jongstleden het levenstestament tie Omring
hebben 7 kinderen van Mantel&Overtoom De omring was met veel mensen
basisschool de Schelp te Ik, notaris Rinske Mantel, was aanwezig en zij gaven een pre-
Wervershoof een actie aanwezig om informatie te geven sentatie over de symptomen die
gehouden voor KiKa. over het levenstestament. Tij- voorkomen bij diverse vormen
Ze hebben zelf scrunchies dens de 2 presentaties werd uit- van dementie. Ook vertelden zij
gemaakt en verkocht op gelegd wat het gevolg was wan- over onbegrepen gedrag dat men
school. In totaal hadden neer er geen levenstestament ge- dan vaak vertoont. De uitleg over
ze 140 stuks gemaakt en maakt is. Dan kom je namelijk in de oorzaak van het gedrag en tips
ze waren binnen no time het traject van bewind, mentor- om hier mee om te gaan waren
uitverkocht.  schap of curatele via de kanton- zeer nuttig. Veel factoren zijn van
rechter. Dat betekent onder meer invloed op iemands gedrag. Sluit
Op de foto: Eline, Lotte, dat er voor iedere besteding bo- daarom aan bij iemands vroegere
Jinte, Silke, Tessa, Charles ven de € 1.500 eerst toestemming interesses en gewoonten. In on-
en Jayden in actie. aan de kantonrechter gevraagd ze digitale nieuwsbrief hierover
moet worden en er ieder jaar re- meer.
kening en verantwoording afge- GRATIS INLOOP:
legd moet worden. Met een le- do 21-11 Andijk 9-17 en 19-21
venstestament kan men dit voor- uur. U mag ook een afspraak ma-
komen. Er waren veel vragen en ken voor een gratis half uur be-
er werd diverse malen gezegd dat spreking buiten de inloopdagen/
mijn achternaam wel heel toepas- avonden.
selijk was voor deze dag.

BINDING No 46 - woensdag 13 november 2019 - pagina 7

VV STRANDVOGELS Jouw baan, mijn baan

Programma seizoen 2019-2020

Zaterdag 16 november, competitie

Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter
Strandvogels 2 Wieringermeer 2 14:30
Strandvogels JO16-1 LSVV JO16-1 12:15
Always Forward JO14-3 Strandvogels JO14-1 16:30 15:30
Strandvogels JO13-1 Always Forward JO13-4 10:15
Zouaven de JO12-3G Strandvogels JO12-1 09:00 8:15
Spirit’30 JO10-2 Strandvogels JO10-1 08:45 8:00
Valken De JO8-1 Strandvogels JO8-1 09:30 8:45
Spirit’30 MO15-1 Strandvogels MO15-1 12:30 11:45
SVW 27 MO13-1 Strandvogels MO13-1 10:15 9:15

Zaterdag 16 november, Champions League
VVW MP1 Strandvogels MP1 en
Zwaagdijk MP1 09:00 8:15

Zondag 17 november, competitie
Strandvogels 1 RKEDO 1 14:00 J. Fokker
Ass. Clemens Weel 11:00 De kinderen luisteren aandachtig naar Daphne Franquinet
10:45
KGB 4 Strandvogels 2 12:00
Strandvogels 3 vrij Maandag 4 november jl.. was het Marloes. Marloes is een meisje nen van cijfers, fijne motoriek bij
Purmerland JO19-1 Strandvogels JO19-1 11:45 zover, ik mocht mijn koopje van die gek is op haar oma, maar oma het invullen van het juiste vakje
de gemeenschapsveiling van ba- krijgt de ziekte van Alzheimer en en samenwerken. Bij de kleuters
Clubkampioenschappen sisschool de Schelp tot uitvoering het prentenboek vertelt over hoe is het dus niet alleen maar spelen.
De Kogge brengen; een dag lesgeven in de Marloes daar mee leert omgaan. Nog even buitenspelen met elkaar
onderbouw. (groep 1 & 2) Voor Leuk om te merken dat de kinde- en daarna nog een keertje de St.
Roeivereniging de Kogge organi- van waar de vele toeschouwers de de herfstvakantie had ik, samen ren echt luisterden en sommige Maarten liedjes zingen ter afslui-
seerde op zondag 3 november j.l. roeiers warm aanmoedigden met juf Margret Laan, een af- zelfs aan mijn lippen hingen. Om- ting van de dag. Op het schoolplein
de jaarlijkse clubkampioenschap- spraak gehad om te kijken hoe dat Margret ook met enige regel- stonden de ouders & grootouders
pen over 300 meter sprint. 25 le- De uitslagen van de clubkampi- we deze dag gingen invullen. Een maat met de kinderen naar de Wil- al weer te wachten op hun kroost.
den hadden zich ingeschreven oenschappen 2019 waren: goede voorbereiding is het halve genhof in Wervershoof gaat, wis- Wat was het een leuke dag en ik
voor deze wedstrijden. Er werd Skiff – Kornei Wagenaar in 1:07,28 minuten werk, zeg maar. ten sommige kinderen ook wel iets kijk er naar uit dat de kinderen in
in 4 type boten geroeid: Skiff , C1 – Richard Overstegen in 1:22,03 minuten Even voor 8.00 uur ’s morgens kon over “verward” zijn. begin 2020 mij komen bezoeken in
C1, beide eenpersoons roeibo- Wherry – Richard Overstegen ik heerlijk op het fietsje richting Na het voorlezen stond gym op Sorghvliet. Vol bewondering heb
ten; Wherry , 2 roeiers met stuur- en Jan Ruiter in 1:31, 71 minuten de Schelp. Margret stond mij al op het programma; dus omkleden en ik gekeken naar juf Margret die
man en in de C4, 4 persoons met C4 – Jolanda van der Meer,  te wachten en samen namen nog- hop naar de kleine gymzaal in de soms ogen en handen tekort komt
stuurman. De baan was uitgezet Astrid Bijster, Kornei Wagenaar maals het dagprogramma door. school. De kinderen mochten dan- om alles en iedereen in de gaten te
in het water voor het clubgebouw en Bert Befort in 1:12,13 minuten De kinderen en hun ouders waren sen, huppelen op muziek en er za- houden. Want het ene kind is nog
op de hoogte dat ik die dag als gast ten mooie speelelementen in, maar maar zo kort op school en heeft
Activiteitenagenda juf aanwezig zou zijn. ook motoriek en goed luisteren. Bij nog veel ondersteuning nodig, een
Eerst even met de collega’s ken- het spelletje ‘Wie het laatst zit’, ander gaat naar de wc maar heeft
Wo.13 nov.: Ma.18 nov.: nisgemaakt en meegeluisterd naar viel ik als eerste af. Terug in de daar een ‘ongelukje’, een ander
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt de meningen over de onderwijssta- klas wat drinken en fruit eten. Om- kind wil hulp bij het uitprikken van
12.00–18.00 uur: Bibliotheek 13.30–16.30 uur: Koersbal king die woensdag 6 november ge- dat het bijna St. Maarten was, daar- de wielen van de autolampion en
13.30–16.30 uur: Sjoelen 14.00–18.00 uur: Bibliotheek pland stond. na werken aan de lampions. En na- noem zo maar op.
14.00–15.30 uur: Kinderkookclub Kokkies 19.00–22.00 uur: Cursus Spaans De kindertjes kwamen langzaam tuurlijk liedjes van St. Maarten De vraag of ik mij laat omscholen
19.00–24.00 uur: Open Libre Biljarttoernooi 19.00–21.30 uur: Rep.Drumband St Ceacilia binnendruppelen, aan de hand van zingen. is mij veel gesteld die dag, maar ik
W’hoof 20.15–22.15 uur: Country Linedance ouders of grootouders. Na de lunch weer gezongen en heb heb eigenlijk zelf ook zo’n leuke
19.00–21.00 uur: Paaldansen Di.19 nov.: In de kring werden de kinderen ik nogmaals het boek van Marlies baan dat ik daarop nee moet zeg-
19.30–21.00 uur: Primeres 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt door juf Margret welkom geheten met de kinderen doorgenomen, gen. Toch gun ik het alle mees-
10.45–11.30 uur: Seniorengym en werden we aan elkaar voorge- maar nu vragenderwijs gekeken ters en juffen dat er meer mensen
Do.14 nov.: 13.30- 16.30 uur: Tafeltennis steld, aan mij de taak om alle na- wat de kinderen hadden onthou- kiezen voor een baan in het on-
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 13.30–16.30 uur: Inloopsoos met kaarten en men uit mijn hoofd te gaan leren den. Een aantal kinderen wisten derwijs. Geen dag is hetzelfde en
09.30–11.00 uur: Afslankclub EGA biljarten die dag. dit nog heel goed. Zij konden bij- je krijgt er veel voor terug. Oh ja,
09.30–11.30 uur: Kaarten maken 17.00–18.00 uur; Kon.Ned.Horeca Toer info Om de kinderen wat meer inzicht na letterlijk navertellen wat in het het is mij gelukt om in één dag al-
14.00–18.00 uur: Bibliotheek Schoof te geven over mijn werk als coördi- boek stond. le namen van de leerlingen uit mijn
19.00–24.00 uur: Open Libre Biljarttoernooi 19.00–22.00 uur: Rep.Fanfare St.Caecilia nerend verpleegkundige in woon- Daarna ging iedereen in groepjes hoofd te kennen! Maar dat was niet
W’hoof 19.30–21.30 uur: Workshop Zang zorgcomplex Sorghvliet in Andijk, aan het werk, ik mocht met 4 kleu- zo moeilijk met zulke leukerds in
19.30–22.00 uur: Teken-en schilderclub 19.30–21.30 uur: EHBO had ik een prentenboek mee over ters een dobbelspel doen. Je ziet groep 1 & 2!
Pigment Wo.20 nov.: meteen dat er heel veel leerele- Daphne Franquinet
Vr.15 nov.: 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt menten inzitten; tellen, herken-
08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 12.00–18.00 uur: Bibliotheek
12.00–18.00 uur: Bibliotheek 12.30–15.00 uur: Rijbewijskeuring Nog een paar nachtjes slapen….
13.30–16.30 uur: Koersbal 13.30–16.30 uur: Sjoelen
13.30–16.30 uur: Inloopsoos met kaarten en 14.30–16.30 uur: Kinderkookclub Kokkies Jullie zijn vast al bezig met een
biljarten 17.00–19.00 uur: Eten met Ouderen mooie tekening voor Sinterklaas.
19.00–24.00 uur: Jongereninloop SUB 19.00–21.00 uur: Paaldansen Want we hebben contact gehad
19.00–21.00 uur: JeePee Verwacht: met Sinterklaas en hij zal toch
Zat.16 nov.: Vr.av.22 nov. Presentatie Skriemer echt om 12 uur bij ons dorpje
17.00–24.00 uur: Finale Open Libre Zat.av.23 nov. Bluesfestival mmv aankomen.
Biljarttoernooi W’hoof Double U Bean,Stevie Ray Vaughan Tribute, De voorbereidingen voor de gro-
Coppergate County en Moondaze te loterij in het voorcafé zijn ook
Zon.17 nov.: Zon.mi.24 nov. The Cats Aglow Band al klaar. Wie weet wint u wel een
07.30–12.00 uur: Visclub Oefen Geduld (aanvang 16.00 uur) mooie prijs van Rosamunde, of
10.00–13.30 uur: Kerkgemeenschap de van Schouten Juwelier. Ook is er
Pionier een high tea te winnen voor kin-
12.30–16.30 uur: Bijeenkomst Jongeren deren van Café- Restaurant ‘t For-
Westfriesland tuin. 
Nog even een mededeling van
huishoudelijke aard, er worden die
dag foto’s gemaakt door Anja en
Gerard Fotografie. Wellicht wor-
den er een paar op social media ge-
plaatst. Wij zien jullie graag a.s.
zondag rond 12 uur bij ’t Eiland.
Groet, namens het Sinterklaasco-
mité Sandra

DE DARS RECREANTENCOMPETITIE 2019/2020

1196.-0101u uTr ijd 1Za al DTheuBisa dgasten CUaitf é ‘t Dooie Hert BPo ule DScehHeiednsgreeclshter
19.00 uur 2 FC Bamibal F.F.C. B Valk Service
De Schoof verbindt! Voor al uw sociale en culturele activiteiten.Wilt u gebruik maken van 20.00 uur 1 Il Palle Cavalieri De Zonnedaelse Pupillen A Zelf!
onze diensten of faciliteiten? Of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem gerust contact op, 20.00 uur 2 Café de Hoek Wasted Penquinz B FC Bamibal
wij horen het graag! Website: www.deschoof.net-Facebook: sccdeschoof 21.00 uur 1 Zv Zakelijk voetbal FC Kip B Wasted Penquinz

BINDING No 46 - woensdag 13 november 2019 - pagina 8

“Natuurlijk Beter, Duurzaam & Completer” Deze week bij Keurslagerij Ruiter

Japanse biefstuk- 3 kogelbiefstukken
puntjes 500 gram 795 voor 795

Magere runderlapjes Heerlijk herfstge-
4 stuks 675 braad 100 gram 195

Heb je alles al geprobeerd maar zit je nog steeds niet goed in je vel? Keurslagerij Ruiter Tot ziens
Heeft je gezondheid je in de steek gelaten? Raadhuisplein 13c onze winkel!
Heb je last van stress? 1693 EA Wervershoof in
Zie je het niet meer zo zitten? Tel. 0228-582771
Samen kunnen we hier iets aan doen.
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde OUD PAPIER
Als gediplomeerd energetisch therapeute en erkend kruidengeneeskundige,
bied ik in mijn praktijk een compleet pakket aan natuurgeneeskundige Aanstaande maandag 18 november komen we weer oud papier bij u ophalen, in Wervershoof en Onderdijk.
behandelingen. Met de juiste en persoonlijk afgestemde therapie kan ik je Wilt u het oud papier goed gebonden/verpakt aan 1 kant van de weg zetten zodat de ophalers het makkelijk
helpen om veel meer uit jezelf te halen dan dat je vermoedt. Ik ben aangesloten mee kunnen nemen? Zie ook ophaalagenda: www.roeledevries.nl
bij de beroepsvereniging Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET), is Vragen? Voor Wervershoof: 582101, Onderdijk: 06 21992870. Zie ook ophaaldagen: www.roeledevries.nl
het mogelijk dat de consulten voor vergoeding in aanmerking komen bij je
zorgverzekeraar. Oosters buffet in De Schoof
Met de slogan “Natuurlijk Beter, Duurzaam & Completer”, wil ik mijn werkwijze
duidelijk maken. Het is mogelijk geheel op natuurlijke wijze beter te worden. Beste in- en omwonenden huis willen maar dat eigen- kom!!
Door een complete en individuele aanpak werken we samen aan een van Wervershoof! Wij zit- lijk niet doen. Dus, ken je of ben je iemand
duurzaam herstel. ten hier op onze terp hoog Zich wel eens alleen voelen die graag op 20 november
en droog. Waar wij ons in- tijdens het avondeten. Graag aanschuift in de Schoof?
Nieuw in mijn praktijk zetten voor sociaal werk, andere mensen leren kennen Mail dan naar justine.lo-
Sinds kort bied ik in mijn praktijk de EMB-test aan, kunnen wij vanaf onze hier uit de omgeving. Het [email protected] of in-
een bloedtest d.m.v. een vingerprik. Deze bloedtest sokkel niet zien wat er bij best spannend vinden om [email protected] of bel ons
geeft zeer uitgebreide informatie over de toestand buren zich binnen afspeelt. die hoge trap bij de Schoof op 0228-581876.
van het lichaam en is een goed uitgangspunt voor de Dus graag even de aandacht op te lopen. Ouderen die al- Wij hebben een onwijs leuke
behandelkeuze. De therapieën worden op deze manier voor het volgende: op 20 no- tijd maar voor zichzelf moe- club vrijwilligers klaar staan
zo persoonlijk mogelijk afgestemd. vember organiseren wij sa- ten koken. Nog maar kort in voor deze dag welke er sa-
men met Gemeente Me- wonen in de buurt. Het best men met onze kinderkook-
Bel voor een afspraak 06 - 57 24 57 25 Amrita-Holistisch Centrum demblik een Oosters buffet. duur vinden om aldoor maar club “de Kokkies” erg veel
Voor meer informatie: www.amrita.nu voor Natuurgeneeskunde Deelnemen kost welgeteld 0 eten te kopen. Of die het on- zin in hebben!
Natalja Mantel • Middenweg 10 • 1619BL, Andijk euro. Dit speciaal voor men- wijs leuk vinden om aan te
sen welke: Wel wat vaker uit schuiven en de mantelzor-
gers zijn ook van harte wel-

HET LIJKT WEL SINTERKLAAS!!

99,-Vanaf

een complete bril
incl. ontspiegeling
en voorzien van
een hardingslaag.
Multifocaal
v.a. € 199,-

AoCvf tToaieEIGolEtnnirRjdepdAsrréepsTiéjeIskvSnciadE!isgast9aleael9sn,-

OPTICIËN
OPTOMETRIE
CONTACTLENS-
SPECIALIST

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl
Lady Dawn
Helvetica Neue E
Juwel


Click to View FlipBook Version