The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-11-27 07:12:47

Binding week 48

Binding4819 DEF

27/11/19 62e jaargang#48

Nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Andijk, Zwaagdijk-Oost en Hauwert R E L AT I E G E S C H E N K E N

PRESENTATIE SKRIEMER 23 FOLBWDEEEKRBIJSIKNHDOOEPNZE

INSPIRATIE VOOR KERSTPAKKETTEN ALLES OP MAAT GEMAAKT

Dorpsstraat 146, Openingstijden: VIDRA
Wervershoof Ma. t/m vr. 9:00 - 18:00 uur
tel. 0228-581232 Vrijdag 18:00 - 20:00 uur DRANKENHANDEL
www.slijterijvidra.nl Zaterdag 9:00 - 17:00 uur SLIJTERIJ

verstand van tuin en dier
Zwaagdijk-Oost
DFoictkogPrraofniekJ, WanilMleoml Verlaat en Dick Sijm spelen een scene uit ‘Het laatste kievitsei’
Specialist in werkkleding en
schoeisel. Tevens bedrukken.
Tel. 0228 567 115
Op triomfantelijke en onverge- den verzocht om de voetbalver- en al herkenning. Er is veel veran-
telijke wijze bestijgt Nic Schou- eniging van VVW te verlaten. ‘De derd. Genoeg feiten voor de dorps-
ten (93) trots het podium om het woid uit’ gaat over Peter Vermaat, kwis op 5 mei.
eerste exemplaar van Skriemer die een paar wijsheden nader uit- Mr. A.W.M. Overtoom Mr. R.M. Mantel-Kooistra

23 in ontvangst te nemen. Een legt, en zeer succesvol is met al- U kunt het verleden in huis halen Elke zaterdag in Andijk tussen
bijzondere gebeurtenis voor de lerlei voorstellingen. Wij zijn een bij de verkooppunten van Rosa-
Wervershover, waar hij al een muzikaal dorp, waarvan een deel munde en Knijn Inkt, boeken en 8:30-14:30 uur na afspraak.
tijdje naar uitkijkt. De geschie- van het talent begint bij de muziek- meer. Hoe mooi het entertainment
denis van zijn bedrijf staat na- school, die na dertig jaar zijn ze- is geweest kunt u lezen op Binding www.mantelovertoom.nl
melijk in dit deel van het jaar- tel in ons dorp moet opgeven. De online.
boek. Hij knikt instemmend eerste steenlegging voor het raad- Gerard Bot. Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
naar de inhoud en zegt dat het er huis door Jaap Raat, volgt 80 jaar Tel. 0228 59 22 24
prachtig uitziet. later dan eindelijk met een ope-
ning. Hoe veelzijdig en talentvol [email protected]

Dokter De Vriesstraat 33,
Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
Een mooi moment tijdens de druk Tinus van Ophem was blijkt ook [email protected]

bezochte Skriemeravond op 22 no- in dit jaarboek. Honderd jaar fan-
vember 2019 in De Schoof. Een fare mag natuurlijk niet ontbreken.
avond vol herinneringen, inter- Skriemer biedt een mooi overzicht.
views en optredens, gebaseerd Het artikel over de laatste vissers
op de inhoud van de Skriemer. Pé van ons dorp, de familie Kaij, boeit
Swart, Gidus van de Swaluw en tot en met de laatste letter. Trots
Sjaak Steltenpool hebben een uit- waren families wanneer een zoon
stekend programma opgemaakt. naar het seminarie ging. Velen
De avond wordt zoals altijd door volgden de studie, maar volgde het UBUwwNewPlwwouworognowoonsnnineeininwnngogfgwovovveveneietrenrkiknrrewokokmpgopaeoepensnne?p?ne? n? HYPERLOKAAL DAT WERKT!
Pé aan elkaar gepraat. De meester priesterschap ook? Lees het. On-
van het woord wijst al meteen op derduikers in huis tijdens de Twee- OzdpoPeWVeanripinjohInphnnu1re3e3igioset:br0febrzubo0vamle-ewo1eteenb4kobr:erde3atkoea0eargunovuaemlouw1ogspr4nrone?rooenerskodo.tntu. ?en. ns
een enorm politiek probleem, dat de Wereldoorlog, een hachelijke gratis!VNisVesoelegmrozsn3opcseaoomkndogektra1BarBsoBcapbeeat:eetmlslinslteooad!tonnnoednnss.nss!!op!.
wij nu in Nederland hebben, maar onderneming, blijkt uit een onder- 1619 GB An d i j kVolg o n s o o k o p :
honderd jaar geleden helemaal niet zoek. Een boek met veel verschil- Volg o n s o o k o p :
bestond. Aan de heren landbou- lende onderwerpen, die ontzettend
wers wordt in 1919 tegen de prijs leeswaardig zijn. Bedenk daarbij
van 16 gulden per 5000 kilo stik- de vaste rubrieken en stel vast dat
stofrijke veen aangeboden! het weer een uniek exemplaar is.
Er gebeurde veel meer in het dorp.
De Skriemer is weer voorzien van Jan Neefjes neemt het eerste exem-
mooie en boeiende verhalen over plaar van ‘Van ouds-her 8’ in ont- 0228-592253DorpsstVroalg aonst 37ook op:
de rijke en soms opmerkelijke ge- vangst. Bewegende beelden over
Bieden vanaf € 419.000,- k.k

schiedenis van ons dorp. Zo is te het bouwersleven, over de mensen 0000202222222288828----8555599-992252222922555253333253
lezen dat twee jongens uit een Ne- in het dorp en evenementen uit het
derlands Hervormd gezin door de verleden. Gewoon een opname van
pastoor hoogst persoonlijk wer- mensen, die de kerk verlaten, een

Dé goedkoopste van Nederland! Uw fietsenwinkel op internet. GWeioeBprieennzgodeerdkwinoesnrdfzaevogsohtr/oemwernzoaoptmreoreidnfarigt..

• Dames- of herenmodel

Showroom Fietsenconcurrent.nl: Terpstraat 39 Alle dagen bezorging, inclusief zondag. Internet afhaalpunt: Harlingerstraat 7B
1771 AC Wieringerwerf Tel. 0227-603216 [email protected] www.fietsenconcurrent.nl Heerhugowaard-De Noord Tel. 072-2049900

BINDING No 48 - woensdag 27 november 2019 - pagina 2

KERK [email protected] laat-Dol; Annie Vertelman-Scha- BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
NWS Pastoor J. van Dril per; Piet Haakman; Corrie Nieu-
06-24763059 weboer-Ruijter; Meindert Botman Centraal alarmnummer 1-1-2
ST. WERENFRIDUS [email protected] en Riek Botman-Koomen; Clazien
WERVERSHOOF Opgave vieringen en misintenties: Peerdeman-Mol; Juul de Hoogt- brandweer / ambulance 072-5644444
Via het contactformulier op de Destombes; Ton van Breemen;
Contactadres: website of een envelop met naam Antoon Ruiter, Catharina Ruiter- politie 0900-8844
Dorpsstraat 71 en datum (en bijdrage) met vermel- Kuin, Nel Botman-Ruiter en Mark
1693 AC Wervershoof ding misintentie in de brievenbus Schouten; Ida Keizer-Neuvel en S.O.S. telefonische hulpdienst 072-5613614
0228-581268 (voordeur pastorie). Sandra Brugman-Keizer; Ger-
Bereikbaar: Vrijdag 29 november 18.30: Eu- rit en Agnes Koortens-de Wit en centrale huisartsenpost 0229-297800
Maandag van 9.00 tot 11.00 charistieviering in verzorgingshuis overleden familie, Simon en An-
[email protected] Sint Jozef door pastoor J. van Dril. ne Steltenpool-Smit, Teun, Harry Uitvaartvereniging St. Barbara 06-50963029
Site van de Parochie: Gebeds- en misintenties: Piet en neef Simon; Clemens Deen en
www.wervershoof.rkregiowh.nl Sneek, Toon, Piet, Jan, Fred en Tos Deen-Nieuweboer; Wim Ver- dierenambulance 0229-245353
IBAN-nummer: overleden ouders Kok, Jan van donschot, Jan Verdonschot, Har-
NL73RABO0368904970 Ophem, Fred Vertelman en Peter ry en Willy Verdonschot-Bakker; Voor verdere informatie betreffende niet-spoedeisende hulpdiensten
t.n.v. Parochie Werenfridus Haakman; Afie Commandeur-Rui- Piet Swart, Corrie Swart-Hetsen en kunt u de gemeentegids of het telefoonboek raadplegen.
tenberg. Carla Melchers-Swart, Nic Breg
Tevens bereikbaar voor huisbe- Zondag 1 december 10.00: 1ste en Nel Breg-vriend, Sjaak Dol en PAROCHIE SINT Koster: G. Korver; Lectrice: A.
zoek, ziekenbezoek, ziekenzal- zondag van de Advent. Eucharis- Annie Dol-Breg. JOZEF ZWAAGDIJK- Dudink-Beerepoot; Collectant:
ving etc: tieviering door pastor G. Koning De viering op dinsdag 3 december OOST Joop Groot. De collecte is bestemd
m.m.v. het Middenkoor. Misdie- in “De Wilgenhof” komt te verval- voor de onkosten van onze eigen
Juan Andrés nen: Linda en Stefan Boots. len. Mevrouw T. Immen-Bruinsma, Sint Jozefkerk. Van harte bij u aan-
06-46847043 Gebeds- en misintenties: Martin Overleden: Bets Korver-Vriend. Bereikbaar via tel.: 0229 57 3020 bevolen.
[email protected] Korver; Tinie Spigt-Schuitema- Mededeling: Het is komende zon- bgg.: 06 3020 6773. Kerkelijke agenda:
ker; Gonny Kaag-Bosman; Afra dag weer de eerste zondag van de • Parochieraadsvergadering: 3 de-
Pastor G. Koning van Ophem-Meester; Aat Breed- maand, U bent van harte uitgeno- Opgave vieringen en intenties:
0229-507997 Veltman; Jos Le Blansch; Vera Ver- digd om na de viering een kopje Ans Bakker, Zwaagdijk 131 cember 2019.
koffie of thee te komen drinken in 1681 NC Zwaagdijk-Oost • Zondag 8 december: 2de Zon-
“De Inzet”. Tel.: 0228 - 584272
zolanen hebben hun land verlaten Bij geen gehoor: 06 - 40477220 dag v.d. Advent met Pastor T.
vanwege de politieke en humani- E-mail: [email protected] Immen-Bruinsma.
taire crisis, waaronder veel ge- net.nl
zinnen met jonge kinderen en al-
PAROCHIE H. GERARDUS Zondag 1 december om 10.00 leenstaande moeders. Veel van de- Opgave ledenadministratie: ABC Medemblik
MAJELLATE ONDERDIJK uur: Lector: Ton Lakeman. Ako- ze kinderen zijn ondervoed en lij- Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Contactadres: Tiny Oud, Dirk liet: Jaap Slaman. Koster: Jaap Sla- den aan gezondheidsproblemen. Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK ABC staat voor Aanbidding, de
Bijvoetweg 10, tel. 06 100 917 33. man. Collectant: Sjaak Brandsen. Warmi Huasi wil deze problemen Zwaagdijk Bijbel en Jezus Christus. Het
Bereikbaarheid van Pastor An- Donderdag 5 december om 9.30 aanpakken in samenwerking met Tel. 0228-584140 maakt niet uit wat je achtergrond
dré Dekker. Tel. 06 284 494 10, uur: Eucharistieviering door Pas- de vluchtelingen en de lokale ge- H. Communie: Wordt op verzoek bij of verleden is, iedereen is even
email: [email protected] tor van Dril en daarna gezamenlijk meenschap. Er worden 2 kinder- de zieke thuisgebracht. waardevol voor God. Daarom ben
Parochie website: www.rkregiowh.nl koffie drinken. centra opgezet, waar vrijwilligers Opgave bij Ans Bakker. je van harte welkom in onze sa-
IBAN nummer: Gebeds en misintenties op don- een opleiding krijgen in zorg aan Site van de parochie: menkomsten. Wilt u weten wie er
NL09 RABO.0368.9051.52 derdag 5 december: Voor de poli- jonge kinderen. Achter in de kerk www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl spreekt, kijk dan op onze website.
Parochie H.G. Majella tieke leiders in onze wereld, dat zij staat weer de groene kist waarin u IBAN- nummer: NL97RA- Voor de kleine kinderen is er een
Zondag 1 december om 10.00 zich laten aanspreken op hun ver- uw bijdrage kunt leveren aan dit BO0160691613 creche en voor de jeugd van 5 t/m
uur: Eucharistieviering door Pas- antwoordelijkheid. Voor hen die project, volgens de richtlijnen die t.n.v. St. Jozefparochie. 12 jaar een kidsclub. Na de samen-
tor van Dril m.m.v. Dameskoor. ons gebed zo bijzonder nodig heb- UNICEF hiervoor heeft opgesteld.. WEEKENDVIERING: komst is er volop gelegenheid om
Gebeds en misintenties op zon- ben. Voor hen die verdriet hebben Wij bevelen deze actie van har- Viering van Inkeer en Omkeer. te praten, te bidden, gezellig samen
dag 1 december: Jan Koomen en en rouw dragen. te bij u aan, de kist blijft tot na de Zondag 1 december om 10.00 zijn, enz. Er is gratis koffie, thee,
Annie Koomen-Hudenpohl. Koos Mededelingen: Deze zondag be- kerstdagen achter in de kerk staan. uur: broodjes en iets lekkers.
Wittenberg. Levende en overleden gint de Adventsactie. Dit keer is Bij voorbaat hartelijk dank voor Woord en Communieviering met KOM ZOALS JE BENT!
familie Koomen-Vriend. Jaap en ons project bestemd voor de vluch- uw gave. Pastor J. Schipper, met zang van Elke zondag 11.00 uur.
Jo Mol-Deen. Grè, Nico en Wim telingen in Peru. Wat is er aan de *Herinnering: dinsdag 3 december het Gemengde koor. Almereweg 36
Mol. hand? Meer dan 2 miljoen Vene- inleveren copy Kontakt. GEBEDSINTENTIES: 1671 ND MEDEMBLIK
Guurtje Schilder en Arie Groot; INFO Tel. 084 867 1819
PAROCHIEANDIJK woordelijkheid dragen in onze sa- Protestantse Gemeente Agatha Neuvel-Buijsman; Nic Ot- [email protected]
MARIAMIDDELARES menleving. Andijk-Wervershoof sen en zegen over zijn gezin. Voor www.abcsamenkomsten.nl
VANALLE GENADEN Zondag 1 december 10.00 uur: de zieken thuis en in het verpleeg-
1e zondag van de Advent. Woord- “De Kapel” Middenweg 48 te huis. Dat zij troost en bemoediging COLOFON
Contactadres: Baukje Kuin-Hogen- Communieviering met Gemengd Andijk. info: ontvangen.
dorp. Dijkweg 412, tel. 591408 Op- koor; voorganger: pastor A. Dek- www.pg-andijkwervershoof.nl. Oplage 6.500 ex.
gave intenties: Greet Tensen-Beem- ker. Thema: “God wijst de weg”. Iedere woensdagmorgen inloop EVANGELIEGEMEENTE
sterboer Kleingouw 195, tel. 592046 Vanwege het Sinterklaasweekend van 10.00-12.00 uur. DE PIONIER Verspreiding: iedere woensdag in de
is er 1 collecte n.l. de klompencol- Zondag 1 december, Kerkdienst beneden in de Schoof plaatsen Wervershoof, Onderdijk,
Gebedsintenties: lecte. Deze is bestemd voor bestrij- Ds. Piet Kooiman uit Utrecht, Zondag 1 december, Avondmaals- Zwaagdijk-Oost, Andijk en Hauwert.
Zondag 1 december 10.00 uur: ding van alle onkosten. Dank daar- aanvang 10.00 uur, viering waarin Adrie Peereboom REDACTIE:
Uit dankbaarheid t.g.v. een 50-ja- voor. Welkom in de viering en bij organist: Andrew Orme voorgaat, aanvang 10.30 u., lunch I. Alders
rig huwelijk, om zegen over hun het koffiedrinken. als afsluiting. P/A Nes 218
gezin en voor levende en overle- En verder: pie en een hoop gezelligheid. Integreren, betekent dat het moe- 1693 CN, Wervershoof
den familie Tensen-Beemsterboer; *Verwacht u in een van de komen- Vrijwilligers gezocht ten loslaten van de cultuur en de Tel. 06-16347937
Martha Slagter-Dekker en om ze- de dagen de Sint of een van zijn Zonder uw hulp beginnen we niets. religie waarin je bent opgegroeid? Email: [email protected]
gen over haar gezin; Voor hen, die pieten dan veel plezier en gezellig- Wilt u ons een dagdeel of paar uur- Officieel betekent het aanpas- Website: www.binding.nl
in nood verkeren door ziekte, ar- heid toegewenst! tjes helpen? Met de uitgifte en in- sen, water bij de wijn doen. Maar Sluitingsdag voor zowel
moede, onrecht en geweld; Om name van schaatsen, toezicht bij de het lijkt er verdacht veel op dat advertenties als kopij:
wijsheid voor allen, die verant- ijsbaan, verzorgen van koek en zo- niet-Nederlanders ook spruit- Zondag voor 18.00 uur
pie, begeleiding bij de kinderacti- jes en zoute haring lekker moe- Skriemers a contant inleveren bij
IJsspektakel in de Hoek van Wervershoof viteiten. Stuur een mailtje naar ijs- ten gaan vinden. Een oud spreek- Nes 218, Wervershoof
[email protected] of bel Mieke de woord zegt: ‘Wat gij niet wilt dat 4 regels 5 euro
Vrijwilligers gezocht! Beer –Koomen 06-20 99 76 07. u geschiedt, doet dat ook een an- Elke regel meer 0,50 ct. extra
Kijk voor openingstijden en meer der niet.’ Waarom is iemand met Een regel is 24 tekens incl. spaties
kerstdagen) kunnen kinderen tot informatie op een eigen gezicht, een eigen aard, ADMINISTRATIE / BEZORGING
ca. 12 jaar weer genieten op het www.kerstspektakelwervershoof.nl unieke talenten, een on-Neder- I.Kraakman-Stavenuiter
ijs. De stichting is op zoek naar landse cultuur, een bedreiging Nes 218
vrijwilligers voor deze dagen. voor ons? Statushouders zijn geen 1693 CN, Wervershoof
Helpt u mee? gelukszoekers, wel ontheemde, Tel. 0228-564053
verdreven, ontwortelde mensen. LAYOUT/OPMAAK/TRAFFIC:
In december schittert de ijsbaan De ijsbaan is gratis toegankelijk Op de keeper beschouwd zijn al-
weer op het Raadhuisplein in voor kinderen. Volwassen begelei- le mensen die in het lage deel van Dorpsstraat 100
Wervershoof. Weer of geen weer, ders mogen zonder schaatsen het Nederland wonen, allochtonen! 1693 AJ
van zaterdag 14 december t/m ijs op. Het dragen van handschoe- Pas in de Middeleeuwen werd Wervershoof
zondag 29 december (m.u.v. de nen is voor alle schaatsers ver- het veengebied hier een beet- tel. 0228-745000
plicht. je bewoonbaar. Van je allochtone DRUK:
Tenten, schaatsen, koek en zopie naaste houden zoals je van jezelf Flevodruk Harlingen
In de Pagode tenten liggen schaat- houdt, dat is de wil van God. Hoe Harlingen
sen in diverse maten. Gratis door zou je dat kunnen? Wil je dat wel? Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
de jeugd te gebruiken. IJsclub De Ga dan bidden en Jezus Chris- aanvaarden voor schade van welke aard dan
Noord stelt deze beschikbaar. Bin- tus vragen om zijn liefde in jouw ook door het niet tijdig of onjuist plaatsen van
nen treffen bezoekers koek en zo- hart te brengen. Iemand nemen zo- advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven
als hij of zij is, dat is een vorm van advertenties of fouten ontstaan door onduide-
liefhebben die Jezus ons wil leren. lijk handschrift van de opdrachtgever, behoe-
Daar zal zegen op rusten! ven door ons niet te worden gecompenseerd.
www.eg-depionier.nl Correcties en/of vervalorders worden onder
voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

BINDING No 48 - woensdag 27 november 2019 - pagina 3

Voor avl haentuswchaaudteoherstel Zon. 08-12: Eva Lena & The Generations
Muzikale zondagmiddag!
Handelsweg 7 Winterconcert Over de Muur Aanv. 14.30 uur. € 12,50 incl. kopje koffie/thee.
1619 BJ Andijk Vr. 13-12: Top 2000 quiz door QBWUA!
06 - 21832262 Koor Four Winds Avond vol kennis, beleving, herkenning en humor.
[email protected] Aanv. 20.30 uur. € 13,50 p. team. Geef je nu op!
Zondagmiddag 15 december [email protected], [email protected]
V*o*o*r *p*e*rf*ec*t* b*r*u*id*s*- *e*n*ro* u* w* - V*e*rl*o*re* n* :* a* u* t*o*s*le*u*te* l*s* *** Aanvang 14.30 uur 2e kerstdag:
w2k2ue.nrTksetl.uS0w2ta2va8de-5nre8us1i.4te2Br6.l.oJeomchseimers- merk Wilt u eten tijdens de kerst?
Nissan, vermoedelijk verloren In de G. Majellakerk in Onderdijk Ons eetcafé is geopend op 2e kerstdag!
tussen brandweerkazerne en www.fourwinds.nl Reserveer tijdig uw tafeltje!
Sinterklaascadeautip!
Kaagweg 1. Tel. 0228-582257 Een cadeaubon van het “eet” café, voor een lekkere hap,
borrelmoment of High Wine/Beer!
Kaasboerderij Molenzicht ******************** SEARLE Saladeschotels tijdens de feestdagen?
Haarverzorging ‘Irene’, advocatuur Kijk op www.t-fortuin.nl/catering/ voor div. mogelijkheden.
(Molenweg 14, Wervershoof) Nes 122, Onderdijk. Tel.
0228-584488. Op afspraak GRATIS
De feestdagen komen er weer aan, wat SePlkRe dEinEdaKgaUvoUndR
dacht u van een leuke boerenlandmand! ********************
Annie’s breiatelier van 17.00-18.30 uur.
Voor bijv. uw mantelzorger, hulp, (schoon) Haken en breien, elke don- Raadhuisplein 15B
moeder of personeel. derdag van 9.30 tot 12 uur in 1693 EA Wervershoof
Annie’s café. Entree € 3,50.
Wat er zoal in onze winkel is: Koffie en thee gratis. Tevens 0228-850245
• Div. soorten kaas (koe,geit, schaap) diverse keuze in wol te koop. www.searle-advocatuur.nl
• Kalf en varkensvlees uit eigen stal Tel. 0612185700, Kaagweg 30
• Meelproducten ( de tulbandmix )
• Div. ,wijn, mosterd, nootjes, snoepjes, **** * *ie*ts* *le*u*k*s*t*e*m*e*ld* e*n*?
Heeft u
sapjes, jam, vr.saus, honing, biertjes Stuur uw bericht evt. met foto
• Div. schapenwol crème naar [email protected]
• En nog veel meer!

Openingstijden: Openingstijden: Mandy Blasweiler-Zwaan Kinderopvang nodig?
Wo, do, vr. 10.00 - 17.00 uur • Dinsdag 9.00-13.30 uur Raadhuisplein 1a
Za. 10.00 - 16.00 uur • Donderdag en vrijdag Kies voor Berend Botje!
Andere dagen op afspraak: 0228-583111 1693 EA Wervershoof
9.00-17.30 uur Telefoon 0228-581243
Graag tot ziens • 1x in de 6 weken op zaterdag

******************** ******************** ******************* ******************** Gastouderopvang Saomnletedrenenkskpeenenlen,
Door te adverteren in de Bin- Zoekt u klanten uit de St. Job Zoekt u een werkster voor Zoekt u klanten uit de Golf Kinderdagverblijf
ding bereikt u gemiddeld in ‘t Goor, adverteer dan NIET uw buitenhuis in Zimbabwe? van Bengalen, adverteer dan Buitenschoolse opvang
20.000 unieke lezers per in de Binding. Adverteer dan niet in de Bin- NIET in de Binding. Peuteropvang
week. De kracht van hyper- ding.
lokaal.

Meer info: berendbotje.nl

Voordelig onderhoud
en APK van uw auto

Gevraagd: bezorger (m/v)

Voor het wekelijks bezorgen van de
Binding te Wervershoof in de wijk
Dorpsstraat vanaf de kerk richting Zeeweg,
Nijverheidsweg, Handelsweg, Nieuwstraat,

Zeeweg en Kagerbos

Voor meer info of aanmelding: Irene Kraakman, tel. 0228-
564053 of mail [email protected]

HYPERLOKAAL:
DAT WERKT!

Logo Variaties| 03

Deze sportpagina’s vBaInNSDSIWNGziNjnom4o8g-elwijokegnesmdaaagk2t 7dannokvzeijmdbeesrpo2n0s1o9r-inpgavgainnade4volgende bedrijven:

Voor BaanBereik worden verschillende logo variaties gebruik.

UW ADVERTENTIEDe logo’s van BaanBereik bestaan uit drie onderdelen. Het
HIER? icoon, het woordmerk en de pay-off. Deze onderdelen kunnen
ook los van elkaar worden gebruikt.

NEEM CONTACT OP!Alle roze varianten worden gebruikt voor de altijd de juiste baan binnen bereik
[email protected] sector binnen BaanBereik. De paarse variaties zijn voor de
techniek sector. www.baanbereik.nl

Hier volgen de verschillende logo variaties van BaanBereik met BaanBereik_Logo&Icoon_CMYK_01 VOETBALVERENIGING VVW
ieder een korte uitleg: Deze uitvoering wordt gebruikt voor drukwerk.

VVW blaast KGB omver! Programma VVW Voetbal
oBnotuwwerkpundig
altijd de juiste baan binnen bereik Zaterdag 30 november Frans Sijm / Ger Boos
VVW JO16-1 Dindua JO16-1 14:00
BaanBereik_Logo&Icoon_CMYK_02 VVW MO15-1 Spirit’30 MO15-1 14:00
Deze uitvoering wordt gebruikt voor drukwerk. Blokkers De JO14-1 VVW JO14-1 11:30 10:20
VVW JO14-2 VVS 46 JO14-2 14:00
VVW JO12-1 Blokkers De JO12-2 12:00
Westfriezen JO11-3 VVW JO11-1 10:00 9:00
VVW JO11-2 Medemblik JO11-2 10:00
VVW JO10-1 Wieringermeer JO10-1 12:00
VVW JO10-2 Always Forward JO10-8 10:00
Medemblik JO10-2 VVW JO10-3 9:00 8:15
Dindua JO9-1 VVW JO9-1 8:45 7:45
VVW JO8-1 Strandvogels JO8-1 10:00
Medemblik JO8-3 VVW JO8-2 9:00 8:15
VVW JO7-1 Medemblik JO7-1 10:00

Zondag 1 december Quirinus Schouten / Marcel Boos
Blokkers De 1 VVW 1 14:00 R. van Lith
Kolping Boys 2 VVW 2 11:00 H.S. van Lagen
Frank Mol na blessuretijd weer terug in doel van V.V.W.1. [foto: Dik Haakman] VVW 3 SEW 2 12:00 H.L. Wienholds

Wervershoof: Een prachtig af- (1-0). Tien minuten later was wel zorg door trainer Niels Bakker naar SEW 3 VVW 4 12:15 11:15 Zelf fluiten
VVW 5 Strandvogels 3 14:00
fiche met de grandeur van vroe- Jorren Grooteman die uit een vrije de kant werd gehaald. De drang VVW 45+1 West Frisia 45+1 10:00 Henry Swart
ger, VVW tegen KGB. Na twee trap raak kopte (2-0). Zijn derde om naar voren te voetballen werd
maanden zonder winstpartij van het seizoen alweer. De blonde daarna te groot en werd er achter- Koedijk VR1 VVW VR1 14:00 13:00
VVW JO19-1 KGB JO19-1 12:00 Ed Meester
werden er eindelijk weer eens rechtsback zorgt met zijn rushes in te veel ruimte vrijgelaten. Acht VVW JO19-2 Sporting Andijk JO19-1 14:00 Selectie VVW
drie punten bijgeschreven. KGB voor constante dreiging en KGB minuten voor tijd was het dan toch
was het slachtoffer van de da- wist hier zich geen raad mee. Onze KGB die scoorde (3-1). Verder in De bal voor de
wedstrijd VVW JO12-1 - Blokkers JO12-2 is gesponsord door:
dendrang van VVW en had geen helden kregen nog een aantal goe- de problemen kwam VVW niet en Bouwkundig Ingenieur HUISCONSTRUCTEUR
schijn van kans tegen een goed de kansen maar verzuimden om kreeg nog legio mogelijkheden om
spelend VVW. Met dit resultaat het duel nog voor de rust in het slot verder uit te lopen en aan het doel-
stijgt VVW vier plaatsen op de te gooien. saldo te werken maar het vergat te Zwarte pieten op de
ranglijst en kan er weer naar bo- scoren.
ven worden gekeken. Na rust hetzelfde beeld. VVW De toeschouwers hadden een ver-
de dominante ploeg die KGB al- makelijke middag en konden ein- V.V.W. training
De equipe van Niels Bakker was le hoeken liet zien. De spaarzame delijk weer eens klinken op VVW
zo goed als compleet en met de te- keren dat KGB diep kwam stond en dat werd tijd. Ze lieten het zich
rugkeer van sterkhouders Frank daar het centrale verdedigings- goed smaken en het bleef nog zo getraind wordt als in Span-
Mol en Thijs Schouten krijgt het duo Jesse de Hoog en Stefan Otsen lang onrustig in de staminee van je. Maar voordat de zwarte pieten
elftal de vorm die Bakker voor- die soeverein verdedigden. Geen waardin Maria. In het minuten- naar “de Westrand”gingen reden
staat. vuiltje aan de lucht. De aanvallen spel mocht Ton Mol € 50,= incas- ze eerst nog even langs de Perso-
VVW liet in de beginfase direct van VVW volgden elkaar in hoog seren en was het blinde poulegeld neels Voordeelwinkel in Hoorn om
zien waar het toe in staat is en zet- tempo op en het missen van kan- voor Frans Steltenpool. Foto’s van er cadeautjes voor de pupillen te
te KGB direct onder druk. In een sen werd tot kunst verheven. Voor- de wedstrijd gemaakt door thuis- kopen. Na de inkoop snel naar “de
toegekende vrije trap net buiten de al Rob Neuvel liet zien dat zijn vi- fotograaf Dik Haakman kijk in Westrand” om daar de training te
zestien ging de bal op de lat na een zier nog niet helemaal goed staat het menu Fotogalerij van de web- bezoeken en mee te doen. Na de in-
magistrale trap van onze rossige afgesteld. Ook Raymon Koning site van vvw https://www.vv- tensieve training waarbij de zwarte
middenvelder Thijs Nugter. Thijs zag zijn bal net over gaan en Rens vvw.nl/fotogalerij/. Zondag speelt pieten ook hun balvaardigheid lie-
lijkt zijn draai te hebben gevonden Grooteman schoot te slap in. Toch V.V.W.1 de uitwedstrijd in en tegen ten zien mochten de pupillen plaats
en leverde en prima pot af. kwam VVW nog tot scoren. Een Blokker(s). Wie weet tot dan? nemen op de hoofdtribune. Na en-
Onder leiding van aanvoerder Jo- corner van VVW werd niet goed Vorige week woensdag 20 no- kele sinterklaasliedjes te hebben
ris Schouten werd KGB verder verwerkt door KGB en de afval- VVW: Frank Mol, Thijs Schou- vember was het een drukte op de gezongen en snoep in ontvangst
naar achteren gedrukt en een doel- lende bal kwam bij Thijs Nugter ten, Jesse de Hoog (Twan Groote- training van de pupillen. kregen werden de cadeautjes uitge-
punt kon niet uitblijven. Nadat Jor- uit. Hij aarzelde niet en volleerde man), Stefan Otsen, Jorren Groot- Verrassend hadden de zwarte pie- deeld. Uit handen van zwarte piet
ren Grooteman (Hzn) al een keer het leer tegen de touwen (3-0). eman, Raymon Koning, Rob Neu- ten aangekondigd ook wel eens een kregen de kinderen allen een bal.
net naast had gekopt was het Rens Ondertussen was Tom Smit ge- vel, Joris Schouten, Thijs Nugter, training bij de pupillen van V.V.W. Foto’s van dit gebeuren kunt u te-
GtaiaernnovdoaetlemVmaVinnWu(Kutolzpnna)vdoeiooeernsiupnrdvdoleenogzereizewvenetdnteee- tsvwToweisoasrneslJdGeesrvsoroeoovtdreiemcMHaeanoxo(GJmgzrnode)oieittneunhitdektvewvoeaolmrmd- oRGGderreoennosrstnG): JsraoctoctoeemKaottno,eteeTrcoc. mhhnnSmiieeitkk(Max te willen meemaken. Ze wilden rugzien op de website van V.V.W.
wel eens zien of er bij V.V.W. net in het menu Fotogalerij.

ZAALVOETBAL NIEUWEBOER ARCHITECTEN

Competitieprogramma Tank mee! Nieuweboer blijft met
overwinning op koers
datum Tijd Wednr. Thuis team Uit team Sporthal Door de tanken bij Peut Koper,
29-11-2019 19:00 15980 Alpha Tours VR1 Nieuweboer Arch.VR1 Banne kunt u geld verdienen voor onze
29-11-2019 19:15 21985 Nieuweboer Arch.JO17-3 Alpha Tours JO17-1 Dars 2 club!
29-11-2019 19:15 19053 Nieuweboer Arch.VR4 ZHO/De Weyver VR3 Dars Van iedere liter die u daar tankt, Nu ongeveer een derde van en Lex Bakker bracht met 2 goede
29-11-2019 19:45 5163 HV/Veerhuys JO15-2 Nieuweboer Arch.JO15-1 Vredehof gaat er 1 cent naar de club naar de competitiewedstrijden zijn combinaties Sven Deen en Nick
29-11-2019 20:00 5578 Zwaag JO19-2 Nieuweboer Arch.JO19-2 Zwaag keuze via de tablet bij de kassa. gespeeld, worden de krachtsver- Kuin voor doel. Beide benutte deze
29-11-2019 20:10 5699 Nieuweboer Arch.JO19-1 Zwaag JO19-3 Dars Zaalvoetbalvereniging Nieuwebo- schillen tussen de teams in de zaal- kansen. In de 25e minuut scoorde
29-11-2019 20:10 5474 Nieuweboer Arch.JO17-2 ZVV Zwaag JO17-1 Dars 2 er Architecten is heel blij met uw voetbal hoofdklasse duidelijk. Golden Stars.
29-11-2019 21:05 136312 Nieuweboer Arch.1 Zeeburgia 1 Dars bijdrage. Dus Tank mee! Vrijdag 22 november kwam het Na de wissel werd Nieuweboer ge-
29-11-2019 21:05 5970 Twisk TSV VR1 Nieuweboer Arch.VR5 Dars 2 Amsterdams Golden Stars 2 op be- makzuchtiger. Jorren Grooteman
2-12-2019 19:15 5745 Lutjebroek JO19-1 Nieuweboer Arch.JO19-1 Kloet Teamfoto’s zoek in de Dars. Nieuweboer be- scoorde met een slim genomen vri-
2-12-2019 19:15 22918 Nieuweboer Arch.JO17-3 Avenhorn/K&S JO17-1 Dars gon scherp aan de wedstrijd en had je trap en Sven Deen na een onder-
2-12-2019 19:15 21760 Hovocubo JO15-2 Nieuweboer Arch.JO15-2 Kreek Voor het opleuken en vullen van na 20 seconden de 1e grote kans. In schepping en op aangeven van Jor-
2-12-2019 20:10 5693 Nieuweboer Arch.JO19-3 SEW JO19-1 Dars de aanstaande nieuwe site zou het de 3e minuut opende Sven Deen de is Schouten na een vrije trap.
2-12-2019 21:05 15982 Nieuweboer Arch.VR2 OZV Obdam VR2 Dars leuk zijn om teamfoto’s erop te score en de volgende aanval werd Al met al een verdiende 8-1 over-
2-12-2019 22:00 16150 Nieuweboer Arch.4 ZHO/De Weyver 1 Dars kunnen plaatsen. We verzoeken door Raymon Koning knap af- winning.
4-12-2019 18:45 5369 Hovocubo JO15-1 Nieuweboer Arch.JO15-1 Kreek daarom alle teams, als ze dat wil- gerond. Het duurde tot de slotfase Maandag 25 november heeft
4-12-2019 19:40 5380 Hovocubo JO17-4 Nieuweboer Arch.JO17-4 Kreek len, een teamfoto te sturen naar van de 1e helft voordat Nieuwebo- Nieuweboer voor de competitie
4-12-2019 21:05 7389 Spirit’30 VR2 Nieuweboer Arch.VR5 Sluis [email protected] er het kwaliteitsverschil verder uit- gespeeld tegen koploper Vrone en
zaalvoetbal.nl. Bedankt! bouwde in de score. Jorren Groote- vrijdag 29 november speelt Nieu-
man tikte bij de 2e paal een vri- weboer om 21.05 voor de beker
je trap van Joris Schouten binnen tegen Zeeburgia in de Dars.

UW ADVERTENTIE
HIER?

NEEM CONTACT OP!
[email protected]

Deze sportpagina’s vBaInNSDSIWNGziNjnom4o8g-elwijokegnesmdaaagk2t 7dannokvzeijmdbeesrpo2n0s1o9ri-npgavgainnade5volgende bedrijven:

www.grooteman-vandijk.nl

HANDBALVERENIGING VVW Zaterdag 28 en zondag 29 december
Mixpop in De Dars!
WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALHANDBAL COMMANDEUR
VERZEKERINGEN/VVW
Donderdag 28 november 2019 Dit jaar voor het eerst in Wer- zijn verkrijgbaar t/m 6 december,
DMW1 20:15 uur A&O DMW1 VVW DMW3 Alkmaar Noord vershoof: Mixpop! Een groot in- een leuk Sinterklaascadeau? ;)
door festival met optredens van Hierna bedraagt de entreeprijs in
Zaterdag 30 november 2019 VVW DS2 Kalverdijkje 2 verschillende artiesten om er een de voorverkoop € 17,50. De tickets
DS2 19:30 uur Cometas DS1 VVW DC1 de Oostwal geweldige avond/middag van voor zondag zijn verkrijgbaar voor
C1 14:15 uur Vrone DC1 Victoria O DC1 de Dars te maken. Zing mee met Maan, € 10,-. Uiteraard kun je ook com-
C2 12:00 uur VVW DC2 VVW DC3 de Stap laat je dancemoves zien bij de bi tickets voor de zaterdag en zon-
C3 12:40 uur Victoria O DC2 Meteoor DC2 de Dars Groove Society en laat je he- dag halen. Wees er snel bij en koop
C4 11:00 uur VVW DC4 Koedijk D2 de Dars lemaal gaan met Qmusic “Het de early bird combi-tickets voor
D3 11:30 uur VVW D3 Vido E1 de Dars Foute Uur”! slechts € 22,50! In de reguliere
E1 10:00 uur VVW E1 VVW E2 De Bloesem Wanneer: voorverkoop bedraagt dit € 27,50.
E2 13:15 uur Spartanen E3 Zaterdag 28 december van 19.30 Ben jij er ook bij? Houd onze
-01.30 uur. Met optredens van Facebook-pagina, Mixpop festival,
Zondag 1 december 2019 Maan, DJ Jean, Chris Deluxe en en de Binding in de gaten voor al
Heren1 14:30 uur VVW HS1 C.S.V. HS1 de Dars Groove Society! het laatste nieuws!
Heren2 15:45 uur VVW HS2 Lotus HS2 de Dars
Dames1 13:00 uur VVW DS1 Pacelli DS1 de Dars Zondag 29 december van 16.00- *Op alle tickets wordt online
Dames3 12:15 uur Westfriezen DS2 VVW DS3 Zwaag 20.30 uur. Met optredens van Alice Zangeres Maan € 0,25 transactiekosten gerekend.
Dames4 12:00 uur Hugo Girls DS4 VVW DS4 Sportc. Noorderend Springs, Qmusic “Het Foute Uur” mixpop.nl en in het café van Sport- Het gehele evenement is 18+.
A2 15:45 uur VVW DA2 Westfriezen DA3 de Dars en DJ MauLr! en Wellnesscenter De Dars. Koop
B1 10:30 uur VVW DB1 Legmeervogels DB1 de Dars Tickets: nu online je zaterdagticket en be-
B2 14:00 uur Excelsior ‘53 DB1 VVW DB2 de Kloet Tickets zijn verkrijgbaar via www. taal slechts € 15,-*! De early birds
C3 11:30 uur VVW DC3 SV De Valken DC1 de Dars
D1 14:30 uur SV De Valken D1 VVW D1 de Banne
D2 10:00 uur SV De Valken D2 VVW D2 de Banne Kerstconcert in De Kapel met Roon Staal
F1 09:15 uur Excelsior ‘53 F1 VVW F1 de Kloet
F2 10:00 uur Vido F1 VVW F2 de Beuk Zondag 15 december a.s. geeft Night”, “Mary’s Boy Child”, “Glo-
F3 10:00 uur H.C.V.‘90 F1 VVW F3 Kinheimhal zanger-pianist Roon Staal een ria in Excelsis Deo”, “Away In A De Kapel, Middenweg 48, 1619
F4 10:00 uur Sporting Andijk F2 VVW F4 de Klamp kerstconcert in De Kapel te An- Manger”en “The Holy City”. Ook BN Andijk, aanvang 15.00 uur.
* LET OP: Dames3 moeten reserveshirts meenemen! dijk. “Pie Jesu” staat op het repertoire Voor reserveren van kaarten kunt
Met zijn warme stem en piano- evenals af en toe een eigen compo- u terecht bij: Jan Gorter 0228-
Voor de standen en uitslagen kijk op www.handbalvvw.nl spel weet hij zijn bezoekers te ra- sitie die past bij de kerstgedachte. 592957. Of voor meer informatie
ken en in de stemming te brengen Het concert in De Kapel is een van bij: www.roonstaal.com of via tel.
HYPERLOKAAL DAT WERKT! van de aankomende kerstperiode de 13 concerten in de Kerst Tour nr. 06-30025992.
door zijn vertolking van bekende 2019. De locatie is een half uur U bent van harte welkom!
songs als “Oh Holy Night”, “Silent voor aanvang van het concert ge-
opend.

TENNISVERENIGING DE KAAG

V.l.n.r.
boven:
Willemijn Meester,
Froukje Karsten,
Lara Sjerps, Koen
Nieuweboer.

Onder:
Suus Verlaat, Jutha
Bakker, Willem Groot

en Bob Jong.

De jeugd van TV de kaag is den was het dan zo ver. De wedstrijden, waarvan er 34
kampioen geworden bij de jongens en meisjes van ni- werden gewonnen. De cijfers
groene najaarscompetitie van veau groen zijn Kampioen. spreken voor zich, het eindre-
KNLTB. Na 6 zondagen strij- Deze 8 toppers speelden 36 sultaat is Kampioen.

VOLLEYBALVERENIGING VVW

Wedstrijdprogramma volleybal/VVW 

woensdag 27 november in De Dars!
H4 tegen Zaanstad 7 - 19:45  door H3/H2
dHo1n udietrtdeaggen2 8VCnCo’v9e2m 1b -e2r0  :30 in De Wormer Sporthal
vrijdag 29 november 
D3 uit tegen Wognum 3  - 21:15 in De Bloesem
MzaAte1r udiatgte3g0enno WvehmambeWr ham MA1 - 12:00 in De Opgang
D1 uit tegen WhamWham 2 - 15:30 in De Opgang
MC2 uit tegen Tevoko MC1  - 12:00 in TXL Sporthal, Texel
H3 uit tegen Tevoko 1  - 15:30 in TXL Sporthal, Texel
dHi2n suditatge3gedne cWehmabmeWr  ham 3  - 20:30 in De Opgang

Tel. 06-51215481 • www.sijmschilderwerken.nl Snackerie
‘t Zonnetje

Dorpsstraat 82 , Wervershoof

Tel. 0228-583749

BINDING No 48 - woensdag 27 november 2019 - pagina 6

Nieuw gezicht bij Mastermate Zwaagdijk SPORTING ANDIJK

PROGRAMMA

Zaterdag 30-11-2019 Sporting Andijk JO8-1
09.00 Zouaven (de) JO8-3 Strandvogels JO12-1
09.30 Sporting Andijk JO12-2 DWOW JO10-1
09.30 Sporting Andijk JO10-1 Sporting Andijk JO9-1
09.30 Woudia JO9-1 Zouaven (de) JO9-3
09.30 Sporting Andijk JO9-2 Schagen United JO9-8
09.30 Sporting Andijk JO9-3 Zouaven (de) JO8-4
09.30 Sporting Andijk JO8-2 Sporting Andijk JO11-3
10.00 Blokkers de JO11-3 Sporting Andijk JO12-1
10.15 Dindua JO12-1 Sporting Andijk JO11-2
10.15 Zouaven (de) JO11-2 Sporting Andijk JO17-1
10.30 MOC JO17-2 Sporting Andijk JO10-2
10.45 Always Forward JO10-6 Sporting Andijk JO13-1
11.00 Medemblik FC JO13-3 Sporting Andijk JO11-1
11.00 Purmersteijn JO11-4 FC Den Helder MO13-1
11.00 Sporting Andijk MO13-1 Sporting Andijk JO14-1
11.45 Wieringermeer JO14-1 Sporting Andijk JO16-1
12.30 SEW JO16-1 Zouaven (de) JO14-3
12.30 Sporting Andijk JO14-2 ST West Frisia/Dindua MO15-2
12.30 Sporting Andijk MO15-1 Dindua 2
14.30 Sporting Andijk 2 SEW JO16-2
14.30 Sporting Andijk JO16-2 Sporting Andijk VR1
17.30 Foresters (de) VR1

Jaap Bakker [foto: Richard de Beer] Zondag 1-12-2019 Sporting Andijk 45+1
11.00 KGB 45+1 KGB 6
Per 1 mei j.l. is Jaap Bakker (57) trum. Er is veel specialisme in huis bleem een oplossing. Daar komt 11.00 Sporting Andijk 2 Sporting Andijk 3
een nieuw gezicht bij Masterma- en ruimte voor persoonlijk contact bij dat we hier in Zwaagdijk een 12.00 KGB 9 Valken de 1
te Zwaagdijk. Jaap is getrouwd met de klant. gemoedelijke sfeer hebben, fijne 14.00 Sporting Andijk 1 Sporting Andijk JO19-1
met Mariam, ze hebben 2 kinde- ‘Ik heb een kop koffie gedronken collega’s en korte lijnen, daar word 14.00 VVW JO19-2
ren en wonen in Hoorn. Jaap is met Ruud en dat voelde erg goed, ik blij van.’
geen onbekende in de wereld van René Smit wilde de buitendienst in Mastermate Kerst toen en nu… in De Kapel
de technische groothandel. en zo ontstond er een mooie plek Mastermate is een technische
Hiervoor werkte hij 18 jaar bij een voor mij bij Mastermate Zwaag- groothandel met een zeer uitge- Langs deze weg willen wij een- Woensdagochtend 4 december
technische groothandel in Purme- dijk.’ breid assortiment. Te weten: ijzer- ieder die graag de ander wil ont- staat in het teken van ‘Kerst toen
rend. ‘Ik heb daar een mooie tijd Mensenmens waren, hang- en sluitwerk, hand- moeten uitnodigen om naar de en nu…’ U hoeft zich niet op te ge-
gehad, met fijne collega’s en leuke Mastermate Zwaagdijk heeft een en elektrisch gereedschap, beves- gespreks- en ontmoetingsoch- ven, kom maar gewoon binnen-
klanten, maar op een bepaald mo- klein team dat veel aandacht heeft tigingsmiddelen, installatiemateri- tend te komen die iedere 1e lopen. Wij ontmoeten u graag op
ment werd het mij te groot. Ik voel- voor de klant. Deze klant kan bou- aal en elektra, ventilatietechniek, woensdagochtend van de maand woensdag 4 december in De Ka-
de dat ik toe was aan een nieuwe wen op een ruim assortiment, des- chemische producten, persoonlijke tussen 10.00 en 12.00 uur in De pel, Middenweg 48 te Andijk.
uitdaging, het liefst in een kleiner kundig advies en slimme oplossin- beschermingsmiddelen en werk- Kapel wordt georganiseerd. Gelukkig dat het licht bestaat
team’. gen. Jaap vervolgt: ‘Met name het kleding. Wilt u een praatje maken en ‘zo- en dat het met me doet en praat
Kop koffie persoonlijke contact trekt mij erg Mastermate Zwaagdijk maar’ in gesprek gaan naar aanlei- en dat ik weet dat ik er vandaan
‘Vanuit de branche kende ik Ruud aan, ik ben een mensenmens. Ik Zaadmarkt 15, ding van een thema, dan is dit ge- kom, van het licht of hoe dat heet.
Bot, een van de eigenaren van wil verkopen, maar ook adviseren 1681 PD Zwaagdijk zellige samenzijn met een kopje Hans Andreus
Mastermate.’ Deze technische en meedenken. Door de vele speci- Telefoon: 0228 561 437 koffie en iets lekkers erbij zeker
groothandel heeft inmiddels 37 fi- alisten die werkzaam zijn bij Mas- iets voor u.
lialen en een groot distributiecen- termate, hebben we voor elk pro-

Sinterklaas, pop 2000 Quiz, HYPERLOKAAL DAT WERKT!
Theaterconcert en nog veel meer...

Eetcafé! Activiteitenagenda
Ook in het eetcafé is het een druk-
ke maand. 5 december zijn wij ui- Wo.27 nov: Ma.2 dec.:
teraard geopend en serveren wij 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt
naast de menukaart enkele leuke 12.00–18.00 uur: Bibliotheek 13.30–16.30 uur: Koersbal
gerechten geheel in Sinterklaas- 09.30–11.30 uur: Repair Cafe 14.00–18.00 uur: Bibliotheek
sfeer. Tijdens de kerstdagen zijn 13.00–16.00 uur: WV Samen knutselmiddag 19.00–22.00 uur: Cursus Spaans
wij uitsluitend 2e kerstdag ge- 13.30–16.30 uur: Sjoelen 19.00–21.30 uur: Rep.Drumband St Ceacilia
opend. Kom jij lekker eten? Je kan 14.00–15.30 uur: Kinderkookclub Kokkies 20.15–22.15 uur: Country Linedance
lekker uit de kaart eten of kiezen 19.00–21.00 uur: Paaldansen
voor één van de kerstgerechtjes!
Wij raden je aan tijdens de decem-
bermaand tijdig te reserveren. Bij
voorkeur via [email protected] of
0228-581336.

Theaterconcert Eva Lena en The Generations Catering! Do. 28 nov.: Di.3 dec.:
De maand december staat vol met 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt
De koude maanden zijn aange- Zaal open 14.30 uur. De entree is € eindejaarsborrels en etentjes. Wil 09.30–11.00 uur: Afslankclub EGA 09.30–11.00 uur: Vergadering KBO
broken. Dagen vol sfeer, familie- 12,50 euro inclusief een kop koffie je op je eigen locatie genieten van 09.30–11.30 uur: Kaarten maken 10.45–11.30 uur: Seniorengym
bezoeken staan gepland. Sinter- of thee. Plaatsen reserveren kan via saladeschotels/hapjes, een buffet 14.00–18.00 uur: Bibliotheek 13.30- 16.30 uur: Tafeltennis
klaas/Kerst komt in zicht en er [email protected] of wellicht een nieuwjaarsontbijt? 19.30–22.00 uur: Teken-en schilderclub 13.30–17.00 uur: Prijsklaverjassen
wordt tijdens een lekkere maal- “Sinterklaas” kadotip! Wij denken graag mee in de moge- Pigment 19.00–22.00 uur: Rep.Fanfare St.Caecilia
tijd, borrel, receptie teruggeke- Een kadobon van het eetcafé past lijkheden en kijken graag of er op Vr.29 nov.: 19.30–21.30 uur: Workshop Zang
ken op 2019... Tussendoor kan je in iedere schoen, door iedere jouw gewenste datum nog beschik- 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt Wo.4 dec.:
ook nog terecht bij één van on- schoorsteen en in heel veel surpri- baarheid is. Wees er snel bij, vol = 12.00–18.00 uur: Bibliotheek 08.45–09.30 uur: DCWF Prikpunt
derstaande leuke uitjes! ses! Wil je meerdere bonnen m.b.t. vol! 13.30–16.30 uur: Koersbal 12.00–18.00 uur: Bibliotheek
Zon 08-12: Theaterconcert Eva een leuk relatiegeschenk, laat het Agendatips! 13.30–16.30 uur: Inloopsoos met kaarten 13.30–16.30 uur: Sjoelen
Lena en The Generations! ons even weten! • Donderdag 12-12: OVW café. en biljarten 14.30–16.30 uur: Kinderkookclub Kokkies
Op 8 december kun je genieten van Vr. 13-12: pop 2000 quiz door 19.00–24.00 uur: Jongereninloop SUB 19.00–21.00 uur: Paaldansen
het theaterconcert van Eva Lena & QBWUA! Gastspreker: Brouwerij Rad-
The Generations. In een sfeervol- Net als voorgaande edities word boud. Zat.30 nov.: Verwacht: Eten met Ouderen
le en geheel in decembersfeer om- het weer een avond vol kennis, be- • 2e Kerstdag: Kerst in het eetca- 10.00–12.00 uur: Repair Cafe Wo.mi.11 dec. (Aanvang 17.00)
getoverde zaal laat dit gezelschap leving, herkenning en humor! Stel fé. 20.00–24.00 uur: (Stijl) Dansen met DJ’s Prijsklaverjassen om
je genieten van eigen liedjes en jij tactisch een winnend team sa- • 3e kerstdag: WIJ Christmas Par- Zon.1 dec.: Di.mi.17 dec. mooie prijzen
songs van o.a. Janis Joplin, Cros- men?! Aanmelden kan via [email protected] ty en receptie, DJ Jacco Deen en 10.00–13.30 uur: Kerkgemeenschap de Kerstconcert door de
by Stills Nash and Young en Fleet- quizevents.nl en [email protected] René Karst! Pionier Zo.mi.22 dec. “Locals”(Aanvang 17.00)
wood Mac. Het concert heeft als Aanvang 20.30 uur, kosten € 13,50 • 01-01: Nieuwjaarsreceptie met 19.00–24.00 uur: Johan’s Jamsessie
rode draad het repertoire van Ja- per team! De eerste teams zijn al Marsha & Friends!
mes Taylor en Carole King. aangemeld, dus wees er snel bij! • 25-01: Winterstoppop! De Schoof verbindt! Voor al uw sociale en culturele activiteiten.Wilt u gebruik maken van
Kom 8 december genieten van dit Tot ziens! onze diensten of faciliteiten? Of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem gerust contact op,
mooie concert! Aanvang 15.00 uur. Frank, Karin en team! wij horen het graag! Website: www.deschoof.net-Facebook: sccdeschoof

BINDING No 48 - woensdag 27 november 2019 - pagina 7

VV STRANDVOGELS Een mooie avond met Vinyl en Clips
uit 1969 in het Cafe van Wervershoof
Programma seizoen 2019-2020

Zaterdag 30 november, competitie Rolling Stones komt op 27-jarige
leeftijd te overlijden en wordt ge-
Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter vonden na een feestje bij hem thuis
Medemblik 2 Strandvogels 2 14:30 13:45 in het zwembad. The Cats scoren
Texel 94 JO16-2 Strandvogels JO16-1 13:00 In overleg drie top 3 hits met ‘Marian’, ‘Scar-
Strandvogels JO14-1 Zouaven De JO14-2 10:30 let Ribbons’ en ‘Why’ en op num-
Zouaven De JO13-4 Strandvogels JO13-1 11:30 10:30 mer 1 in het top 100 jaaroverzicht
Sporting Andijk JO12-2 Strandvogels JO12-1 09:30 8:45 staat Jane Birkin en Serge Gains-
Strandvogels JO10-1 Medemblik JO10-1 09:00 bourg met ‘Je t’aime… moi non
VVW JO8-1 Strandvogels JO8-1 10:00 9:15 plus’. De wereldpremière van de
Strandvogels MO15-1 Valken De MO15-1 12:30 Rockopera Tommy van The Who
VVS 46 MO13-2 Strandvogels MO13-1 09:15 8:15 vindt plaats in het concertgebouw
van Amsterdam.
Zaterdag 30 november, Champions League

Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter
MOC MP1 Strandvogels MP1 en 10:00 9:15
ALC MP1
En het was ook het jaar van
Zondag 1 december, competitie Woodstock het driedaagse festival
in Amerika daar gaan we ook aan-
Thuis Uit Aanvang Vertrek/Scheidsrechter René Dol en Loek Boon dacht aan schenken.
Strandvogels 1 Oosthuizen 1 14:00 G.H.J. Schiering
Ass. Clemens Weel
Blokkers De 5 Strandvogels 2 12:15 11:15 Loek Boon en René Dol gaan te- 30 met Joost den Draayer. Eerste Een prachtige avond voor de lief-
VVW 5 Strandvogels 3 14:00 13:15 rug in de tijd. Deze keer is het nummer 1 hit van deze lijst was hebber van nostalgische maar o zo
Rijp (de) JO19-2 Strandvogels JO19-1 14:30 13:30 het jaar 1969, 50 jaar terug. Een Desmond Decker & the Aces met goeie muziek. Loek & Rene laten
prachtig jaar: Neil Amstrong zet ‘Israelites’. er zeker geen gras over groeien. De
BRIDGECLUB ZWAAGDIJK als eerste mens zijn voeten op de Op muziekgebied is er uiteraard entree is uiteraard gratis deze za-
maan, de Concorde vliegt de eer- ook veel te beleven. Vanaf het dak terdag de 30e november, muziek
Maandag 18 november wa- A-lijn ste vlucht, Bert en Ernie beleven van Apple Records geven The is er voor iedereen. Aanvang 20:30
ren er door het slechte weer hun televisie debuut in de oor- Beatles hun laatste publieke op- uur.
54 bridgers aanwezig. De win- 1 Els Meyners & Jan Verbeek 59% spronkelijke Amerikaanse versie treden totdat de politie er een ein- Met vr.gr.Loek Boon en Rene Dol
ter komt er aan en de bridgers van Sesamstraat. De eerste uit- de aan maakt. Brian Jones van The
willen er wel eens tussen uit. 2 Gerda & Dick Grooteman 58% zending van de Hilversum 3 Top
De prijzen gingen naar de num-
mers 3 en 8. De uitslag: 3 Marga Besseling & Margriet Buisman 53% Even voorstellen: Anneke de Wit,

B-lijn penningmeester De Schoof

1 Diny Rustenburg & Tiny Weel 57%

2 Tiny Kouw & Nico Kouw 56%

3 Corrie Blom & Willy Broekhuizen 53%

IK KIES TOCH Mr. R.M. Mantel-Kooistra Mr. A.W.M. Overtoom Als penningmeester ben ik verant- Wat hoop je voor de Wervers-
LIEVER VOOR woordelijk voor de financiën van hoofse gemeenschap en omstre-
DE LIBELLE, De Schoof. Daarnaast behoren za- ken te kunnen betekenen?
DAN HET kelijk contact, HR en huren & ver- De Schoof is een mooie locatie met
ONTWERP huren tot mijn portefeuille. vele initiatieven en mogelijkhe-
VAN DE AKTE Waarom ben je lid geworden van den op sociaal en cultureel gebied.
het bestuur van De Schoof? Ik hoop dat we kunnen voortzetten
“Sorry notaris, maar ik kon met antwoording afleggen aan de kan- Het nieuwe bestuur van sociaal Via mijn buurvrouw Greet (ook hetgeen wat er al is, maar dat daar-
er niet toe zetten om het ontwerp tonrechter. cultureel centrum De Schoof in bestuurslid bij De Schoof) hoorde naast De Schoof een plek is voor
van de akte helemaal door te le- Regie zelf in handen houden Wervershoof stelt zich voor. Van- ik dat het bestuur van De Schoof nieuwe initiatieven en we een gro-
zen. Maar gelukkig had u het bij Bepaal zelf wie voor u als daag: Anneke de Wit. had aangegeven om ermee te stop- ter publiek kunnen aanspreken.
de bespreking al goed uitgelegd gevolmachtigde(n) mag/mogen Vertel eens over jezelf pen. Dat men druk op zoek was Wat zou het mooi zijn als nog meer
en de toelichting was zeer ver- handelen. Met een levenstesta- Mijn naam is Anneke de Wit. Ik naar nieuwe bestuursleden en of mensen De Schoof weten te vinden
helderend. Nadat ik die had gele- ment wordt de gang naar de rech- ben 36 jaar, financieel manager en ik eventueel interesse had. Zelf en dat iedereen zich welkom voelt.
zen, heb ik weer lekker de Libel- ter voorkomen. Het levenstesta- woon samen met Kevin. was ik niet heel erg bekend met Tevens vind ik het belangrijk dat
le gepakt. Daar stond trouwens ment regelt bijvoorbeeld zaken Wat is jouw rol binnen het be- De Schoof, maar na kennismaking De Schoof nog heel lang zal be-
ook een heel stuk in over het le- betreffende uw huis, inboedel, stuur? met een aantal bestuursleden was staan, wat voor mij betekent een
venstestament, dus ik weet er al- bankzaken, belastingen, verze- ik meteen enthousiast. Wat wordt gezonde financiële situatie voor nu
les van.” keringen. Ook kan er worden ge- er veel georganiseerd in De Schoof en in de toekomst.
Levenstestament veel in de pu- regeld of er aan toekomstige erf- en wat zijn er veel mogelijkheden Wat vind je het leukste aan de De
bliciteit genamen geschonken mag wor- met zo’n prachtige locatie. Daar- Schoof?
Gelukkig komt de laatste jaren den of indien uw partner is over- om besloot ik om de taak van pen- De medewerkers en de vrijwil-
het levenstestament veel in de pu- leden het erfdeel van kinderen al ningmeester op mij te nemen, iets ligers, een ontzettend enthousi-
bliciteit, want het voorkomt een uitgekeerd mag worden, indien u wat goed aansluit bij mijn financi- ast team dat ervoor zorgt dat in de
hoop gedoe als het goed geregeld uw vermogen niet meer zelf no- ële achtergrond en ervaring. Schoof activiteiten kunnen plaats-
is. Is er niets geregeld en gebeurt dig zou hebben (denk aan verzor- vinden en iedereen welkom is.
er iets waardoor je je eigen belan- gingshuis situatie).
gen niet meer kan behartigen, dan Meer weten? Senioren (KBO) nieuws
is de enige oplossing een bewind Maak gebruik van ons gratis half
via de kantonrechter. Gevolg: uur bespreking. Bel voor een af- Wervershoof, Onderdijk, Zwaagdijk
voor iedere besteding boven de spraak: Andijk 0228-592224 of
€ 1500 vooraf toestemming vra- Benningbroek 0229-591264. Passiespelen Tegelen 02288-582417 of stuur een mail tieklaverjassen op 21 nov. 2019:
gen én elk jaar rekening en ver- Eens in de vijf jaar worden wij uit- naar [email protected] 1. Mevr. W. Kok – Wiering
genodigd om de Passiespelen in KBO-PCOB Magazine
Kerstmarkt winkelend Tegelen mee te maken. Een bij- Het eerstvolgende exemplaar van 5223 punten
Wervershoof zondere voorstelling met een fan- het magazine (“de Nestor”) wordt 2. Mevr. A.M. Alkemade - Botman
tastisch decor, tientallen acteurs en vanaf 3 december verspreid door
Op zaterdag 14 december a.s. verkrijgen. Ook kunnen de prijs- meer dan tweehonderd figuranten onze vrijwilligers. In het blad vindt 5064 Punten
van 14-19 uur zullen de winke- winnaars van de Sinterklaasactie die samen het passieverhaal ver- u de uitnodiging voor de kerstmid- 3. Dhr. N. Boon 4997 punten
liers van Winkelend Wervers- op deze zaterdag hun prijs ophalen tolken in het openluchttheater. In dag. Poedelprijs Mevr. G. van Ophem
hoof weer de jaarlijkse Kerst- in de speciale kadowinkel in het 2020 is het op zondag 24 mei. Op Kerstviering Wervershoof 3773 punten
markt organiseren. winkelcentrum. Kortom weer heel deze dag wordt u op diverse op- De kerstviering van Wervershoof Deze donderdag om 14.00 uur
Alle winkels zijn dan ook ‘s veel gezelligheid! stapplaatsen opgehaald om daar- is op donderdag 19 december in gaan we weer verder met de com-
avonds geopend en op de gezelli- We hebben nog een paar plekjes na met de bus naar Tegelen te rei- huize St. Jozef. petitie klaverjassen. Ik wil ieder
ge markt op het plein is er een ver- over, maar dan zitten we ook echt zen. De kosten bedragen ongeveer Competitieklaverjassen 21 nov. lid van de KBO uitnodigen om ook
scheidenheid aan artikelen en na- vol! Wil jij ook met een verlichte € 70,-. Daarvoor krijgt u het bus- Het was de afgelopen week weer eens te komen Klaverjassen of te
tuurlijk weer mooie (kerst)spullen, kraam op de kerstmarkt (1x4 mtr. vervoer, de toegangskaart en een ’n gezellige middag met het Kla- Rummicuppen of Biljarten, het is
activiteiten voor de kinderen en de voor slecht € 30,-) staan, meld je diner op de terugweg. Voorlopig verjassen voor de Competitie. Uit- er gezellig en je ontmoet weer eens
kerstman is ook weer van de partij. dan aan via [email protected] hebben 16 personen zich opgege- slag 4e ronde 3e periode Competi- andere mensen. Ook niet-leden
Ook komt er een kinderdansgroep, lendwervershoof.nl of loop even ven. Wilt u ook mee, geef dit dan zijn welkom, kom eens kijken of
wordt de vuurkorf weer aangesto- binnen bij Verlaat’s Speciaalzaak door aan Diana Verdonschot, tel. het wat voor je is, daarna kan je al-
ken en is er weer genoeg lekkers te of Schouten Juwelier & Optiek tijd nog lid worden.

DE DARS RECREANTENCOMPETITIE 2019/2020

30-11 Tijd Zaal Thuis Uit Poule Scheidsrechter
19.00 uur 1 De Badgasten Café de Hoek B FC Kip
19.00 uur 2 F.F.C. Wasted Penquinz B Café ‘t Dooie Hert
20.00 uur 1 FC Kip Valk Service B Zv Zakelijk voetbal
20.00 uur 2 Café ‘t Dooie Hert De Hengels B De Badgasten
21.00 uur 1 Hangover 96 Zv Zakelijk voetbal B F.F.C.

BINDING No 48 - woensdag 27 november 2019 - pagina 8

Wervershoofse Vrouwen Samen OUD Tip van de Sint
PAPIER
Het is bijna traditie om in no- Dan het wisselen van tafels na Gourmetschotel, saucijzenletter, saucijzenstaaf
vember een quiz-avond te elke ronde waar 79 vrouwen Aanstaande maan- en de lekkerste worsten voor bij de borrel.
houden en op 21 november allemaal per groep hun volgen- dag 2 december ko- Wij wensen u een fijne Sinterklaasavond!
wordt onze parate kennis dan de plek weer moeten vinden men we weer oud
ook weer getest. Voorzitter maar uiteindelijk komt er een papier bij u opha- Keurslagerij Ruiter Tot ziens
Anneke Koomen en haar man groep uit die de meeste pun- len, in Wervershoof Raadhuisplein 13c onze winkel!
Klaas hebben dit jaar weer ten heeft gescoord en winnaar en Onderdijk. 1693 EA Wervershoof in
een 10-tal mappen samenge- van de avond is. Voor hen is er Tel. 0228-582771
steld met nieuwe vragenlijs- een versnapering en Anneke en Wilt u het oud papier
ten. Klaas worden hartelijk bedankt goed gebonden/ver-
Rond deze tijd zijn Sint- en voor hun bijdrage aan deze ge- pakt aan 1 kant van
Kerstvragen actueel maar ook slaagde en gezellige avond. de weg zetten zodat
onderwerpen als spreekwoor- Na de creatieve middag op 27 de ophalers het mak-
den en gezegdes, cryptische november zijn we alweer bij de kelijk mee kunnen
omschrijvingen, kennis van het laatste avond van dit jaar. Op nemen?
West Fries en foto’s herkennen dinsdag 17 december houden
van plekjes in ons eigen dorp, we onze Kerstavond met En- Zie ook ophaalagenda: 
Droedels(raadsel en woordspel rico Kors en Brigit Hoogland. www.roeledevries.nl
met alleen letters) om er maar We begroeten jullie graag op
een paar te noemen. Veel over- die avond. Vragen? Voor Wer-
leg aan de tafels om tot goede Het bestuur van WV Samen vershoof: 582101,
antwoorden te komen en vol- www.wvsamen.nl Onderdijk: 06
doende tijd om bij te kletsen. 21992870

BLACK FRIDAY Scholieren gezocht

• Monturen € 50,- korting Voor het opplanten van tulpenbollen en het plukken
• Op heel veel sieraden korting tot wel 70% en verwerken van tulpen zijn wij per direct opzoek
• Dobbelen op korting op horloges naar enthousiaste scholieren (vanaf 13 jaar). Het gaat
• Zonnebrillen div. merken 50% korting hierbij om hele zaterdagen en de schoolvakanties, de
werktijden zijn van 7 uur tot 17 uur.
OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST
Heb je interesse?
De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258Lady Dawn • www.schoutenoptiek.nl Neem dan contact met ons op!
Helvetica Neue Ext Telefoon: 06-34439898
E-mail: [email protected]

Juwelier


Click to View FlipBook Version