The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การวางแผนการจัดรายการนำเที่ยวebook

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongluck.cho, 2019-06-12 22:41:36

การวางแผนการจัดรายการนำเที่ยวebook

การวางแผนการจัดรายการนำเที่ยวebook

การวางแผนการจดั รายการนำเท่ยี ว 

ผ้ปู ระกอบการธุรกจิ ทอ่ งเทย่ี ว

ธุรกจิ นำเที่ยว9
(Tour Operation)บุคคลหรอื กลุม่ บคุ คลทด่ี ำเนินกิจการเก่ยี วกบั การจดั นำเทย่ี ว
ทงั้ ภายในประเทศหรอื ไปต่างประเทศ ในขณะเดยี วกนั กอ็ าจ
เป็นตัวแทนทอ่ งเท่ียว รับจดั ขายต๋วั เคร่อื งบนิ รถไฟ หรอื รบั

จองโรงแรมไปในตวั ดว้ ย9

ธุรกิจตวั แทนทอ่ งเท่ียว9
(Travel Agent)บุคคลหรอื กลุม่ บุคคลทจ่ี ดั ตง้ั กจิ การดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกจิ
การเดนิ ทางและทอ่ งเทย่ี ว รับจองต๋วั เคร่ืองบนิ รถไฟ และ
ท่ีพัก ตลอดจนเปน็ ตวั แทนขายโปรแรมนำเทีย่ วให้กับบรษิ ทั

นำเท่ียว9

Tour operation ความแตกต่างระหว่าง
Tour operation & Travel agent9Travel agent9

1 ซือ้ ส่วนต่างของสนิ ค้าจากผ้ผู ลติ ใน ขายสนิ ค้าบริการแทนผูผ้ ลติ โดยได้ 1
ราคาที่ลดแล้วนำมาขายตอ่ ทำกำไร รับค่าตอบแทนในรูปของนายหน้า

2 รับผิดชอบในสินคา้ ทผ่ี ลติ ขึ้น ไมต่ ้องรบั ผิดชอบในสนิ คา้ และ 2
บรกิ ารนัน้ ๆ

3 ถอื วา่ เปน็ ผูผ้ ลติ ถอื เปน็ ผูค้ า้ ปลีก 3

4. ติดตอ่ โดยตรงกบั ผูบ้ รโิ ภคนอ้ ย ขายสนิ คา้ แทนผ้ผู ลติ ได้หลายๆราย9 4
4 กว่า 9

(นอกจากเปดิ กจิ การคา้ ปลกี เอง)9

การจัดรายการนำเที่ยว

การเตรียมการวางแผนจัดรายการนำเทย่ี ว9 1

109 วัต ุถประสงค9์ 29

99 แหล่งทอ่ งเที่ยว9 ลกู คา้ เป้าหมาย9 39

ระยะเวลา9 ราคาบรกิ ารทอ่ งเทยี่ ว9

89 49

79 รถโค้ช9 59
69

“ แมนซนิ ่ี (Mancini, 1990 : 202 - 213) กลา่ วว่า การเขียนรายการนำเท่ยี วจดั ว่า9
เป็นศิลปะอย่างแทจ้ รงิ ไมใ่ ช่ว่าทกุ คนท่เี ขยี นรายการนำเที่ยวจะมคี วามสามารถ9

ในการเขยี นไดอ้ ย่างดี เพราะจะตอ้ งเขยี นเหมือนตวั เอง “เดนิ ” (walk) ผา่ น9
รายการด้วย ซ่งึ หมายความว่า ผเู้ ขียนจะต้องมองเห็นภาพ กจิ กรรมการเดนิ ทาง9

ในแตล่ ะวัน ตัง้ แต่เช้าจรดเยน็ ”9

ต้องดูลกู ค้าเป็นใคร ต้องการอะไร
เวลาไหนของปที เี่ หมาะสำหรับ9

การจดั นำเท่ียว
พจิ ารณาวนั ทอี่ อกเดนิ ทาง 9

เลอื กผปู้ ระกอบการท่ีนา่ เชอ่ื ถอื 9

แวะจดุ เด่นในวนั แรกและวันสดุ ท้าย9

พิจารณาเทยี่ วบนิ 9

พยายามจัดใหเ้ ปล่ยี นโรงแรมนอ้ ยท่สี ุด

ควรจัด city tour ใหใ้ นวนั แรก9
ของการไปถงึ

อยา่ จัดรายการแน่นจนเกินไป 9

ไม่ควรจัดใหน้ ง่ั รถโค้ชนานเกนิ ไปใน
แต่ละวัน

จัดรายการให้หลากหลาย9
สนกุ เพลิดเพลิน 9

พจิ ารณาถึงจำนวนวนั ทจ่ี ะจัด9
การท่องเที่ยว

ยดึ หลกั  Kiss “Keep it Simple Stupid” 

คุณสมบตั ขิ องผ้เู ขยี นรายการนำเท่ยี ว9

1. มีความสามารถในการใชภ้ าษาไดร้ ดั กมุ สละสลวย ถูกต้องและชดั เจน9

2. มีศิลปในการเขยี นทส่ี ามารถบรรยายดว้ ยถ้อยคำทที่ ำใหผ้ อู้ ่านเกิดจนิ ตภาพ9

และจินตนาการไปตามคำบรรยาย จนมคี วามรสู้ ึกอยากไปสมั ผสั ด้วยตนเอง9

3. มีความรกู้ วา้ งขวางเกี่ยวกบั แหลง่ ท่องเที่ยว9

ทัง้ ในและต่างประเทศ ทางดา้ นภูมศิ าสตร์ 9
ภูมปิ ระเทศ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วฒั นธรรม ตลอดจน9
งานเทศกาลต่างๆสินค้าพ้นื เมอื งที่มชี ่ือ9

4. มีประสบการณ์ เดนิ ทางไปในสถานท่ีจรงิ มาแลว้ เพอ่ื จะได้เขียนรายการได้A

ถกู ต้อง และสมบรู ณ์ตามจริงA

5. มคี วามละเอียดรอบคอบ ในการจัดเวลาในการเดินทาง และการกำหนดA

ราคาค่าบรกิ ารA

6. มคี วามรู้ เรอ่ื งราคาหอ้ งพกั สายการบนิ ยานพาหนะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมเขา้

ชมสถานท่ตี า่ งๆ เปน็ ต้น และสามารถคิดคำนวณราคาอยา่ งถูกตอ้ งA

7. ใฝ่หาความรอู้ ยเู่ สมอ เพอื่ ให้ทนั ตอ่ เหตกุ ารณป์ จั จุบนั ของโลกA
8. เปน็ ผู้อา่ นมาก รู้มาก รูค้ วามตอ้ งการของลูกคา้ A
9. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของบริษัทนำเท่ยี ว A

เพือ่ จะได้เขียนรายการนำเทีย่ วใหส้ อดคล้องกบั ควา มตอ้ งการของบริษทั

Quiz

http://gg.gg/anex1


Click to View FlipBook Version