The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongluck.cho, 2019-06-12 22:53:52

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ความรเู้ บ้อื งตน้ เก่ยี วกบั การทอ่ งเท่ยี ว)

หนว่ ยท่ี 1 )

ววิ ฒั นาการการทอ่ งเท่ยี วของประเทศไทย6 ๑6
ราชวงศ์
พระรว่ ง6

พ.ศ. 19006 พระยาลิไท6
วดั พระศรรี ตั นศาสดาราม/พระพุทธชนิ
ราช6

พ่อ ปกครอง ลกู 6 ราชวงศ์พระร่วงพ่อขนุ
รามคำแหง6

เมืองท่าเสรี6

สมัย
สโุ ขทยั 6

ววิ ฒั นาการการทอ่ งเทีย่ วของประเทศไทย6 ๒6
ราชวงศ์

ปราสาททอง6

การผสมผสานวฒั นาธรรมตะวนั ตก6

สมเด็จพระนารายณม์ หาราช6 เริ่มมกี ารเปิดกจิ การรา้ นอาหาร6
ระบบศกั ดนิ า6

สมยั กรงุ
ศรอี ยธุ ยา6

ววิ ฒั นาการการท่องเทยี่ วของประเทศไทย6 ๔6
ราชวงศ์
ธนบรุ 6ี

ชนะศกึ พมา่ /เร่มิ เดนิ ทางคา้ ขาย/เดินทางโดยเรือ6

นโยบายการค้ากบั ตา่ ง นโยบายการประกันราคาข้าวและ
ประเทศ6 สนิ ค้า6

สมเดจ็ พระเจา้ ตากสนิ
มหาราช6

สมยั
กรุงธนบุรี6

ววิ ฒั นาการการทอ่ งเท่ยี วของประเทศไทย6 ๔6
ราชวงศจ์ ักรี6

เลกิ ทาส ( 1 เมษายน ทางรถไฟเส้นทางสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร กบั
2448)6 สถานรี ถไฟปากน้ำ จังหวัดสมทุ รปราการ เรม่ิ ตน้ การกอ่ สรา้ ง
ต้งั แต่ พ.ศ. 2434 และเร่มิ เปดิ ใช้ครัง้ แรกเม่อื วันท่ี 11 เมษายน
พัฒนาการคา้ ระหวา่ งประเททศ6 พ.ศ. 2436 โดยพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ ัว
รัชกาลที่ 5 เสดจ็ พระราชดำเนนิ ทรงประกอบพิธเี ปิดบรกิ าร
และเสด็จข้ึนประทับโดยสารขบวนรถไฟพระทีน่ ั่ง พร้อมดว้ ย
พระบรมวงศานวุ งศ์6

ปรบั ปรงุ ระบบขนส่งสร้างถนน สรา้ งทาง
รถไฟ6

ทำนบุ ำรงุ วดั และ ศาสนา 6

สมัย
รัตนโกสินทร6์

ววิ ฒั นาการการท่องเทีย่ วของประเทศไทย6 ๕6
ราชวงศ์จกั รี6

พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงทอ่ งเท่ยี วและกฬี า6 พ.ศ. 2522 จดั ต้งั การทอ่ งเที่ยวแหง่ ประเทศไทย
พ.ศ. 2502จดั ตัง้ บริษัทการบินไทย6 (ททท.)6
พ.ศ. 2502 จดั ตั้งองค์การทอ่ งเทย่ี วแห่งชาติ คอื 6
องค์การสง่ เสรมิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อสท.)6

-สมยั รตั นโกสินทร์
ปัจจบุ นั 6

ความสำคญั  
ของ 

การทอ่ งเท่ยี ว 

1.  อตุ สาหกรรมทอ่ งเทีย่ วก่อใหเ้ กิดรายได้เปน็ เงินตราตา่ งประเทศ 6
2.  รายไดจ้ ากอุตสาหกรรมท่องเท่ยี วที่ได้มาในรูปของเงนิ ตราตา่ งประเทศมี

สว่ นชว่ ยสร้างเสถยี รภาพใหก้ ับดลุ การชำระเงิน เช่น พ.ศ.2545 การทอ่ ง
เทย่ี วทำรายได้เป็นเงนิ ตราตา่ งประเทศ 558,821 ลา้ นบาท ขณะทีร่ ายจา่ ยจาก
การเดนิ ทางทอ่ งเทีย่ วของคนไทยเป็นเงินประมาณ 235,337 ล้านบาท สว่ น
ท่ีเกินดลุ จึงมีสว่ นช่วยแก้ไขการขาดดลุ ในด้านอืน่ เปน็ อยา่ งมาก6
3.  รายไดจ้ ากอุตสาหกรรมทอ่ งเท่ียวกระจายไปสู่ประชากรอยา่ งกวา้ งขวาง6

4. จากการวิจยั การสรา้ งงานในอตุ สาหกรรมท่องเที่ยว พบวา่ นัก ความสำคัญ 
ทอ่ งเทีย่ วตา่ งประเทศ 1 คน มสี ว่ นสรา้ งงานท้งั ทางตรงและทางออ้ ม ของ 
เฉล่ยี ประมาณ 1 คน เช่นกัน6
การท่องเท่ยี ว 

5. มบี ทบาทกระตนุ้ ใหเ้ กดิ การผลิตและนำเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้
ประโยชน์อยา่ งสูงทส่ี ุด6

6. อตุ สาหกรรมท่องเที่ยวไม่มขี ดี จำกัดในการจำหน่าย เพราะประชากรโลกเพ่มิ จำนวนขน้ึ
ตลอดเวลา ขณะท่กี ารขนส่งสามารถบรรจุผ้โู ดยสารได้จำนวนมาก ทำใหค้ ่าใช้จ่ายการเดนิ
ทางถูกล

7. ไมม่ ีขดี จำกดั ในการผลติ เนื่องจากผลผลติ ของอตุ สาหกรรม ความสำคญั  
ทอ่ งเท่ยี วทเ่ี สนอขายให้แก่นกั ท่องเทยี่ วคือความสวยงามของ ของ 
ธรรมชาตแิ ละสงิ่ ทม่ี นษุ ย์สร้างข้ึน ตลอดจนขนบธรรมเนยี ม
ประเพณี วถิ ีชวี ิตความเป็นอยูข่ องประชาชน ซึ่งส่งิ เหล่าน้ีไม่ การทอ่ งเทย่ี ว 
ผนั แปรหรอื ข้นึ อยกู่ ับสภาพฝนฟ้าอากาศ6

8. ช่วยสนบั สนุนการฟนื้ ฟอู นุรักษ์ศิลปะ วฒั นธรรม ประเพณี เมอื่ มกี ารทอ่ งเที่ยวเป็นส่อื นำใน
การเผยแพร่และแลกเปลยี่ นวฒั นธรรม เจา้ ของท้องถ่ินก็จะตระหนกั ถงึ ความสำคญั ของมรดก
ทางศลิ ปวฒั นธรรม และช่วยกนั ฟน้ื ฟแู ละอนรุ กั ษ์ไว้6

9. มีบทบาทสรา้ งสรรคค์ วามเจริญ เมื่อเกิดการเดินทางทอ่ งเทีย่ วจากภูมภิ าคหน่ึงไปยงั
ภมู ภิ าคหน่งึ ย่อมชว่ ยสรา้ งสรรคใ์ ห้เกิดสง่ิ ใหม่ในท้องที่น้ันๆ

10. ช่วยส่งเสรมิ ความปลอดภยั และความม่ันคงใหแ้ กพ่ ืน้ ทที่ ไ่ี ด้รับการพฒั นาเปน็ ความสำคญั  
แหลง่ ทอ่ งเที่ยว เชน่ การจัดต้ังกองบังคบั การตำรวจทอ่ งเทยี่ ว (สายด่วน 1155)6 ของ 

การท่องเทย่ี ว 

11. ชว่ ยเสริมสรา้ งสนั ติภาพ สัมพนั ธไมตรี เป็นหนทางทม่ี นุษย์
ตา่ งสังคมได้พบปะ ทำความรู้จัก และเข้าใจกนั 6

12. สง่ เสริมให้เกดิ ความเข้าใจดี ต่อกนั ระหว่างนักทอ่ งเทีย่ วและผู้มาเยอื น6

13. ชว่ ยให้เกดิ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค6 ความสำคัญ 
ของ 

การท่องเท่ยี ว 

14. ลดปัญหาการอพยพเขา้ สูเ่ มืองหลวงดว้ ยการมอี าชพี ที่มั่นคงและมรี ายได้ดีตามแหล่งท่องเท่ยี ว6
ในทอ้ งถิ่น 6

15. กระตนุ้ การคดิ ค้นนำทรัพยากรสว่ นเกินมาผลติ ใหเ้ กิดรายไดเ้ พิ่มพูน และนำไปส่กู ารพฒั นา
คณุ ภาพของสนิ คา้ น้ันๆ6

16. ช่วยให้เกิดความรกั ความภาคภมู ใิ จในท้องถิ่น เป็นผลให้เกดิ ความสำคญั  
การอนรุ ักษ์ 6 ของ 

การท่องเท่ียว 

17. เป็นประโยชนท์ างการศกึ ษา การค้นควา้ แหล่งทอ่ งเทีย่ วทำใหม้ ีโลกทัศน์กว้างขวาง6

18. เปน็ ประโยชน์ดา้ นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่อื ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเรว็ 6

ประเภทของการทอ่ งเท่ียว6

(รายละเอยี ดในรายวชิ า ทรัพยากรทอ่ งเที่ยวภาคใต)้

ปจั จยั ท่สี ง่ เสรมิ การขยายตัวของการทอ่ งเที่ยวในปัจจบุ นั

สอบ

¡ เขียน Timeline วิวัฒนาการของการทอ่ งเทยี่ ว ท้ัง 4 สมยั (10 คะแนน)6
¡ เขยี นบอกความสำคัญของการทอ่ งเที่ยวอย่างนอ้ ย 9 ขอ้ (10 คะแนน)6


Click to View FlipBook Version